Location: PHPKode > projects > Escher CMS > eschercms-0.9.2/escher/core/install/views/footer.php
<div id="footer">
	<p><em>Powered by Escher</em></p>
	<br />
	<p>Escher Content Management System v<?= $escher_version ?></p>
	<p>Copyright 2009-<?= date('Y'); ?> Sam Weiss. All Rights Reserved.</p>
</div>
Return current item: Escher CMS