Location: PHPKode > projects > eBlog > lang/Arabic.php
<?php/**************************************************************************

 *                                    *

 *                                    *

 *     Solution: eBlog                        *

 *     Release: 1.7                         *

 *       File: lang/arabic.php                   *

 *        By: Emuci inc.                      *

 *     Website: http://www.emuci.com                 *

 *    Copyright: (C) 2010 Emcui inc.                 *

 *                                    *

 *                                    *

 **************************************************************************

 *                                    *

 *                                    *

 *  This script is NOT freeware and is subjected to Emuci terms of use  *

 *  located in the docs folder.                     *

 *                                    *

 *                                    *

 *************************************************************************/

 

 

// Language Configs

$blog_dir = "rtl";

$blog_windows_encoding = "windows-1256";// Common Language

$blog_slogan = "ÓÈÈ ÂÎÑ áßí ÊÍÈ ÇáÊÏæíä";// Admin Language

$lang_admin_eBlogNews = "ÃÎÈÇÑ Åí ÈáæÞ";

$lang_admin_kc = "ãÑßÒ ÇáãÚáæãÇÊ";

$lang_admin_adminPanel = "áæÍÉ ÇáÊÍßã";

$lang_admin_username = "ÇÓã ÇáãÓÊÎÏã";

$lang_admin_password = "ßáãÉ ÇáãÑæÑ";

$lang_admin_login = "ÏÎæá";

$lang_admin_tryAgain = "ÍÇæá ãÌÏÏÇ";

$lang_admin_goHome = "ÇáÊæÌå ááÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ";

$lang_admin_search = "ÈÍË";

$lang_admin_link_1 = "ÇáÑÆíÓíÉ";

$lang_admin_link_2 = "ÇáÅÚÏÇÏÇÊ";

$lang_admin_link_3 = "ÇáÃÞÓÇã æ ÇáÕÝÍÇÊ";

$lang_admin_link_4 = "ÇáãæÇÖíÚ";

$lang_admin_link_5 = "ÓÌá ÇáÒæÇÑ";

$lang_admin_link_6 = "ÇáÈÑíÏ";

$lang_admin_link_7 = "ÊÓÌíá ÎÑæÌ";

$lang_admin_footer1 = "ÍÜÜÜÜÜæá";

$lang_admin_footer1_1 = "äÈÐå Úä ÇíãæÊÔí";

$lang_admin_footer1_2 = "ÇáÊÈáíÛ Úä ËÛÑÇÊ æãÔÇßá";

$lang_admin_footer1_3 = "ÅÊÕá ÈäÇ";

$lang_admin_footer2 = "ÇáÏÚã æ ÇáãÓÇÚÏÉ";

$lang_admin_footer2_1 = "ÇáÊÚáíãÇÊ";

$lang_admin_footer2_2 = "ÃÏæÇÊ ÇáÊØæíÑ";

$lang_admin_footer2_3 = "ãÑßÒ ÇáãØæÑíä";

$lang_admin_footer2_4 = "ÃÓÆáÉ ÔÇÆÚÉ";

$lang_admin_footer3 = "ÇáÇÊÝÇÞíÇÊ";

$lang_admin_footer3_1 = "ÊÑÎíÕ ÇÓÊÎÏÇã ÇáÓßÑÈÊ";

$lang_admin_footer3_2 = "ÓíÇÓÉ ÇáÍãÇíÉ";

$lang_admin_footer3_3 = "ÍÞæÞ ÇáÓßÑÈÊ";

$lang_admin_footerRights = "åÐÇ ÇáÓßÑÈÊ åæ ãáßíÉ ÝßÑíÉ áÔÑßÉ ÇíãæÊÔí. ÌãíÚ ÍÞæÞ ÇáÈÑãÌÉ æ ÇáÊÕãíã æ ÇáÊØæíÑ ãÍÝæÙÉ áÔÑßÉ ÇíãæÊÔí æíãäÚ ÊØæíÑ ÇáÓßÑÈÊ Åæ ÅÚÇÏÉ ÊæÙíÝå ÈÏæä ÅÐä ãÓÈÞ.";

$lang_admin_showHomePage = "ÊæÌå áÕÝÍÉ ÇáãÏæäÉ ÇáÑÆíÓíÉ";

$lang_admin_notifications = "ÇáÊäÈíåÇÊ";

$lang_admin_eblogNews = "ÃÎÈÇÑ Åí ÈáæÞ";

$lang_admin_quickLinks = "ÑæÇÈØ ÓÑíÚÉ";

$lang_admin_showAll = "ÚÑÖ Çáßá";

$lang_admin_ReadTheAgreement = "ÅÞÑà ÅÊÝÇÞíÉ ÇáÇÓÊÎÏÇã";

$lang_admin_getNews = "ÅÞÑà ÌãíÚ ÇáÃÎÈÇÑ";

$lang_admin_show = "ÚÑÖ";

$lang_admin_readDocumentation = "ÅÞÑà ÇáÊÚáíãÇÊ";

$lang_admin_resolve = "ãÑßÒ ÇáÊäÈíåÇÊ";

$lang_admin_addTopic = "ÅÖÇÝÉ ãæÖæÚ ÌÏíÏ";

$lang_admin_addSection = "ÅÖÇÝÉ ÞÓã ÌÏíÏ";

$lang_admin_showTopic = "ÊÚÏíá ãæÖæÚ";

$lang_admin_editSettings = "ÊÚÏíá ÅÚÏÇÏÇÊ ÇáãÏæäÉ";

$lang_admin_whatToDo = "ÇÞÊÑÇÍÇÊ";

$lang_admin_whosOnline = "ÇáãÊæÇÌÏæä ÍÇáíÇ";

$lang_admin_miniStat = "ÇáÅÍÕÇÆÇÊ";

$lang_admin_lastComments = "ÃÍÏË ÇáÊÚáíÞÇÊ Úáì ÇáãæÇÖíÚ";

$lang_admin_noNews = "áÇ ÊæÌÏ ÃÎÈÇÑ ÍÊì íÊã ÚÑÖåÇ";

$lang_admin_noAlerts = "áÇ ÊæÌÏ Ãí ãÔßáÇÊ ÍÇáíÇ";

$lang_admin_noToDo = "áÇ ÊæÌÏ Ãí ÇÞÊÑÇÍÇÊ Ýí ÇáæÞÊ ÇáÑÇåä";

$lang_admin_noComments = "áÇ ÊæÌÏ ÊÚáíÞÇÊ ÍÊì íÊã ÚÑÖåÇ";

$lang_admin_noMessages = "áÇ ÊæÌÏ ÑÓÇÆá ÍÊì íÊã ÚÑÖåÇ";

$lang_admin_noContacts = "áÇ íæÌÏ ÌåÇÊ ÇÊÕÇá";

$lang_admin_home = "ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ";

$lang_admin_managingPages = "ÅÏÇÑÉ ÇáÕÝÍÇÊ";

$lang_admin_deleteNotice = "ÍÐÝ åÐÇ ÇáÇÞÊÑÇÍ";

$lang_admin_approveComment = "ÚÑÖ ÇáÊÚáíÞ";

$lang_admin_suspendComment = "ÇÎÝÇÁ ÇáÊÚáíÞ";

$lang_admin_removeComment = "ÍÐÝ ÇáÊÚáíÞ";

$lang_admin_removeSection = "ÍÐÝ ÇáÞÓã";

$lang_admin_totalSections = "ÇáÃÞÓÇã";

$lang_admin_totalTopics = "ÇáãæÇÖíÚ";

$lang_admin_totalComments = "ÇáÊÚáíÞÇÊ";

$lang_admin_totalSigns = "ÊæÇÞíÚ ÓÌá ÇáÒæÇÑ";

$lang_admin_totalVisitors = "ÇáÒæÇÑ";

$lang_admin_totalContacts = "ÌåÇÊ ÇáÇÊÕÇá";

$lang_admin_totalOnline = "ÇáãÊæÇÌÏæä ÍÇáíÇ";

$lang_admin_clickToDisplayWhosOnline = "ÅäÞÑ åäÇ áãÔÇåÏÉ ÌãíÚ ÇáãÊÕáíä";

$lang_admin_closeToDo = "ÅÛáÇÞ";

$lang_admin_showComment = "ÚÑÖ ÇáÊÚáíÞ";

$lang_admin_eBlogSettings = "ÅÚÏÇÏÇÊ ÇáãÏæäÉ";

$lang_admin_settingsCat1 = "ÇáÅÚÏÇÏÇÊ ÇáÚÇãÉ";

$lang_admin_settingsCat2 = "ÅÚÏÇÏÇÊ ÇáãÔÑÝ";

$lang_admin_settingsCat3 = "ÇáÃÕÏÇÞÇÁ æ ÇáãæÇÞÚ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ";

$lang_admin_settingsCat4 = "ÅÚÏÇÏÇÊ ÇáÕæÑ ÇáãÕÛÑÉ";

$lang_admin_settingsCat5 = "ÎíÇÑÇÊ ÇáÚÑÖ";

$lang_admin_settingsCat6 = "ÎíÇÑÇÊ ÇáÍãÇíÉ";

$lang_admin_settings_blogName = "ÇÓã ÇáãÏæäÉ";

$lang_admin_settings_blogURL = "ÑÇÈØ ÇáãÏæäÉ";

$lang_admin_settings_lang = "ÇááÛÉ";

$lang_admin_settings_location = "ÇáÏæáÉ";

$lang_admin_settings_template = "ÇáÞÇáÈ";

$lang_admin_settings_popup = "ØÑíÞÉ ÚÑÖ ÇáäæÇÝÐ";

$lang_admin_settings_popup_option1 = "ÕäÏæÞ ÃÓæÏ";

$lang_admin_settings_popup_option2 = "ÈÇáæäÉ ÈíÖÇÁ";

$lang_admin_settings_popup_option3 = "äÇÝÐÉ ÊÞáíÏíÉ (áÇ íäÕÍ Èå)";

$lang_admin_settings_meta = "ÇáßáãÇÊ ÇáÏáíáíÉ";

$lang_admin_settings_css = "ÅÖÇÝíÉ CSS / ÌÇÝÇÓßÑíÈÊ";

$lang_admin_settings_username="ÇÓã ÇáÓãÊÎÏã";

$lang_admin_settings_password = "ßáãÉ ÇáãÑæÑ";

$lang_admin_settings_email = "ÇáÈÑíÏ";

$lang_admin_settings_emailWhen1 = "ÊÝÚíá ÇáÊäÈíåÇÊ";

$lang_admin_settings_emailWhen2 = "ÊäÈíåÇÊ ÇáÊÚáíÞÇÊ";

$lang_admin_settings_emailWhen3 = "ÊäÈíåÇÊ ÓÌá ÇáÒæÇÑ";

$lang_admin_settings_emailWhen4 = "ÊäÈíåÇÊ ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ";

$lang_admin_settings_emailWhen5 = "ÊÍæíá ÇáÈÑíÏ";

$lang_admin_settings_addSocial = "ÅÖÇÝÉ ãæÞÚ ÇÌÊãÇÚí";

$lang_admin_settings_myFriendsList = "ÞÇÆãÉ ÇáÇÕÏÞÇÁ";

$lang_admin_settings_manageFriends = "ÅÖÛØ åäÇ áÅÖÇÝÉ Ãæ ÍÐÝ Ãæ ÊÚÏíá ÕÏíÞ";

$lang_admin_settings_useThumbs = "ÊÝÚíá ÇáãÕÛÑÇÊ";

$lang_admin_settings_thumbWidth = "ÚÑÖ ÇáãÕÛÑÉ";

$lang_admin_settings_thumbHeight = "ÅÑÊÝÇÚ ÇáãÕÛÑÉ";

$lang_admin_settings_WindowHeight = "ÅÑÊÝÇÚ ÇáäÇÝÐÉ";

$lang_admin_settings_WindowWidth = "ÚÑÖ ÇáäÇÝÐÉ";

$lang_admin_settings_wrappedWords = "ÇÎÊÕÇÑ ÇáßáãÇÊ";

$lang_admin_settings_topicsPerPage = "ÇáãæÇÖíÚ Ýí ßá ÕÝÍÉ";

$lang_admin_settings_cellPerRowI = "ÇáÃÞÓÇã Ýí ßá ÕÝ";

$lang_admin_settings_cellPerRowII = "ÇáãæÇÖíÚ Ýí ßá ÕÝ";

$lang_admin_settings_gpp = "ÇáÊæÇÞíÚ Ýí ßá ÕÝÍÉ";

$lang_admin_settings_bw = "ÚÑÖ ÅØÇÑ ÇáÕæÑ";

$lang_admin_settings_monthsPerList = "ÚÏÏ ÇáÃÔåÑ Ýí ÇáÇÑÔíÝ";

$lang_admin_settings_sortBy = "ÝÑÒ ÇáãæÇÖíÚ ÍÓÈ";

$lang_admin_settings_sortOrder = "ØÑíÞÉ ÇáÝÑÒ";

$lang_admin_settings_allowComments = "ÇáÓãÇÍ ÈÇáÊÚáíÞÇÊ";

$lang_admin_settings_autoValidateComments = " ÇáãæÇÝÞÉ Úáì ÇáÊÚáíÞÇÊ ÊáÞÇÆíÇ";

$lang_admin_settings_badWords = "ÇáßáãÇÊ ÇáããäæÚÉ";

$lang_admin_settings_replaceBadWords = "ÇÓÊÈÏÇá ÇáßáãÇÊ ÇáããäæÚÉ ÈÜ";

$lang_admin_settings_loginAttempts = "ãÍÇæáÇÊ ÇáÏÎæá";

$lang_admin_settings_showBlacklist = "ÞÇÆãÉ ÇáãÍÙæÑíä";

$lang_admin_settings_clearBlacklist = "ÅÎáÇÁ ÇáÞÇÆãÉ";

$lang_admin_saveSettings = "ÍÝÙ ÇáÊÛííÑÇÊ";

$lang_admin_yes = "äÚã";

$lang_admin_no = "áÇ";

$lang_admin_delete = "ÍÐÝ";

$lang_admin_edit = "ÊÚÏíá";

$lang_admin_update = "ÊÍÏíË";

$lang_admin_none = "ÈÏæä";

$lang_admin_add = "ÇÖÇÝÉ";

$lang_admin_id = "ÊÓáÓá";

$lang_admin_ip = "ÇáÃí Èí";

$lang_admin_older = "ÃÞÏã";

$lang_admin_newer = "ÃÍÏË";

$lang_admin_currentPage = "ÇáÕÝÍÉ ÇáÍÇáíÉ";

$lang_admin_email = "ÇáÈÑíÏ ÇáÇáßÊÑæäí";

$lang_admin_from = "ãä";

$lang_admin_name = "ÇáÇÓã";

$lang_admin_author="ÇáßÇÊÈ";

$lang_admin_topic = "ÇáãæÖÚ";

$lang_admin_date = "ÇáÊÇÑíÎ";

$lang_admin_title = "ÇáÚäæÇä";

$lang_admin_content = "ÇáãÍÊæì";

$lang_admin_prev = "ÇáÓÇÈÞ";

$lang_admin_next = "ÇáÊÇáí";

$lang_admin_viewers = "ÇáãÔÇåÏæä";

$lang_admin_status = "ÇáÍÇáÉ";

$lang_admin_actions = "ÃæÇãÑ";

$lang_admin_approve = "ÅÙåÇÑ";

$lang_admin_approved = "􂌄";

$lang_admin_suspend = "ÅÎÝÇÁ";

$lang_admin_onhold = "ãÎÝí";

$lang_admin_export = "ÊÕÏíÑ";

$lang_admin_active = "ãÝÚá";

$lang_admin_htmlPage = "ÕÝÍÉ åÊãá";

$lang_admin_webLink = "ÑÇÈØ";

$lang_admin_inactive = "ÛíÑ ãÝÚá";

$lang_admin_import = "ÇÓÊíÑÇÏ";

$lang_admin_example = "ãËÇá";

$lang_admin_showing = "ÚÑÖ";

$lang_admin_refreshList = "ÊÍÏíË ÇáÞÇÆãÉ";

$lang_admin_to = "Åáì";

$lang_admin_outOf = "ãä ÇÕá";

$lang_admin_read = "ãÞÑæÁ";

$lang_admin_unread = "ÛíÑ ãÞÑæÁ";

$lang_admin_forward = "ÊÍæíá";

$lang_admin_replay = "ÇáÑÏ";

$lang_admin_send = "ÇÑÓÇá";

$lang_admin_done = "Êã";

$lang_admin_failed = "ÝÔá";

$lang_admin_type = "ÇáäæÚ";

$lang_admin_lpl = "ÚÏÏ ÇáÃÍÑÝ Ýí ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÎÊÕÑÉ";

$lang_admin_commentBy = "ÇáÊÚáíÞ ÈæÇÓØÉ";

$lang_admin_preview = "ãÚÇíäÉ";

$lang_admin_groupMail = "ÅÑÓÇá ááßá";

$lang_admin_settings_clickToAddSocial = "ÅÖÛØ åäÇ áÅÖÇÝÉ ãæÞÚ ÇÌÊãÇÚí ÌÏíÏ";

$lang_admin_pixels = "ÈíßÓá";

$lang_admin_settings_badWordsInstructions = "ÇÝÕá Èíä ÇáßáãÉ æ ÇáÃÎÑì ÈÚáÇãÉ ,";

$lang_admin_settings_sortBy_option1 = "ÇáÅÓã";

$lang_admin_settings_sortBy_option2 = "ÇáÊÇÑíÎ";

$lang_admin_settings_sortBy_option3 = "ÚÏÏ ÇáÒíÇÑÇÊ";

$lang_admin_settings_sortOrder_option1 = "ÊäÇÒáí";

$lang_admin_settings_sortOrder_option2 = "ÊÕÇÚÏí";

$lang_admin_settings_attemptsPerUser = "ÚÏÏ ÇáãÍÇæáÇÊ ááãÓÊÎÏã ÇáæÇÍÏ";

$lang_admin_settings_clickToClearBL = "ÇäÞÑ åäÇ áÇÝÑÇÛ ÇáÞÇÆãÉ (áÇ íäÕÍ Èå)";

$lang_admin_settings_clickToShowBL = "ÇäÞÑ åäÇ áãÔÇåÏÉ ÇáÞÇÆãÉ";

$lang_admin_changePasswordInstructions = "ÇÊÑß ÇáÍÞá ÝÇÑÛÇ Ýí ÍÇá Åä áã ÊÑÛÈ ÈÊÛííÑ ßáãÉ ÇáãÑæÑ";

$lang_admin_erorrTitle = "ÎØÃ";

$lang_admin_emptyBlackList = "ÇáÞÇÆãÉ ÝÇÑÛÉ";

$lang_admin_clearingBlacklist = "ÌÇÑí ÇáÅÝÑÇÛ";

$lang_admin_socialName = "ÇÓã ÇáãæÞÚ";

$lang_admin_socialLink = "ÑÇÈØ ÇáÈÑæÝÇíá";

$lang_admin_socialImage = "ÇáÕæÑÉ";

$lang_admin_sectionsCat1 = "ÊÚÏíá ÇáÃÞÓÇã";

$lang_admin_sectionsCat2 = "ÚÑÖ ÌãíÚ ÇáÃÞÓÇã";

$lang_admin_sectionsCat3 = "ÅÖÇÝÉ ÕÝÍÉ";

$lang_admin_sectionsCat4 = "ÊÚÏíá ÕÝÍÉ";

$lang_admin_eBlogAddSections = "ÅÖÇÝÉ ÞÓã ÌÏíÏ";

$lang_admin_eBlogSections = "ÚÑÖ ßÇÝÉ ÇáÃÞÓÇã";

$lang_admin_sectionName = "ÇÓã ÇáÞÓã";

$lang_admin_sectionDisc = "æÕÝ ÇáÞÓã";

$lang_admin_sectionParent = "ÇáãÌáÏ ÇáÑÆíÓí";

$lang_admin_sectionAllowComment = "ÇáÓãÇÍ ÈÇáÊÚáíÞÇÊ Ýí åÐÇ ÇáÞÓã";

$lang_admin_confirmDeleteSection = "ÓæÝ íÊã ÍÐÝ åÐÇ ÇáÞÓã æÌãíÚ ÇáÇÞÓÇã æ ÇáãæÇÖíÚ æÇáÊÚáíÞÇÊ ÇáÎÇÕÉ Èå. åá ÊÑÛÈ ÇáÇÓÊãÑÇÑ¿";

$lang_admin_confirmDeleteTopic = "ÓæÝ íÊã ÍÐÝ åÐÇ ÇáãæÖæÚ æÌãíÚ ÇáÊÚáíÞÇÊ ÇáÎÇÕÉ Èå. åá ÊÑÛÈ ÈÇáÇÓÊãÑÇÑ¿";

$lang_admin_confirmDeleteIP = "ÓæÝ íÊãßä ÕÇÍÈ åÐÇ ÇáÇí Èí ãä ãÍÇæáÉ ÇáÏÎá ááæÍÉ ÇáÊÍßã ãÌÏÏÇ. åá ÊÑÛÈ ÈÇáÇÓÊãÑÇÑ¿";

$lang_admin_confirmDeleteContact = "åá ÊÑÛÈ ÈÍÐÝ ÌåÉ ÇáÇÊÕÇá åÐå ¿";

$lang_admin_confirmDeleteMessage = "åá ÊÑÛÈ ÈÍÐÝ åÐå ÇáÑÓÇáÉ¿";

$lang_admin_confirmDeletePage = "åá ÊÑÛÈ ÈÍÐÝ åÐå ÇáÕÝÍÉ¿";

$lang_admin_editSection = "ÊÚÏíá ÇáÞÓã";

$lang_admin_topicsofSection = "ÚÑÖ ÌãíÚ ÇáãæÇÖíÚ Ýí ÇáÞÓã";

$lang_admin_ShowAllTopics = "ÚÑÖ ßÇÝÉ ÇáãæÖíÚ";

$lang_admin_noSections = "áÇ ÊæÌÏ ÇÞÓÇã ÍÊì íÊã ÚÑÖåÇ";

$lang_admin_noTopics = "áÇ ÊæÌÏ ãæÇÖíÚ ÍÊì íÊã ÚÑÖåÇ";

$lang_admin_eBlogLastTopict = "ÃÍÏË ÇáãæÇÖíÚ";

$lang_admin_eBlogDisplayTopicsInSection = "ÚÑÖ ÇáãæÇÖíÚ ÍÓÈ ÇáÃÞÓÇã";

$lang_admin_eBlogListOfSections = "ÞÇÆãÉ ÇáÃÞÓÇã";

$lang_admin_showAllComments = "ÚÑÖ ÌãíÚ ÇáÊÚáíÞÇÊ";

$lang_admin_comment_name = "ÇáßÇÊÈ";

$lang_admin_comment_date = "ÇáÊÇÑíÎ";

$lang_admin_comment_topic = "ÊÇÈÚ ááãæÖæÚ";

$lang_admin_comment_content = "ÇáÊÚáíÞ ßÇãáÇ";

$lang_admin_comment_location = "ÇáÏæáÉ";

$lang_admin_comment_status = "ÇáÍÇáÉ";

$lang_admin_updating = "ÌÇÑí ÇáÊÍÏíË";

$lang_admin_listAllTopicsInSection = "ÚÑÖ ÌãíÚ ÇáãæÇÖíÚ Ýí";

$lang_admin_topicTitle = "ÇáÚäæÇä";

$lang_admin_topicThumb = "ÇáãÕÛÑÉ";

$lang_admin_topicInnerPicture = "ÇáÕæÑÉ ÇáÑÆíÓíÉ";

$lang_admin_topicSection = "ÇáÞÓã";

$lang_admin_sizes = "ÇáÍÌã";

$lang_admin_fonts = "ÇáÎØ";

$lang_admin_colors = "Çááæä";

$lang_admin_enterName = "ÇÏÎá ÇÓã ÇáÑÇÈØ:";

$lang_admin_enterLink = "ÇÏÎá ÇáÑÇÈØ:";

$lang_admin_enterImageLink = "ÇÏÎá ÑÇÈØ ÇáÕæÑÉ:";

$lang_admin_enterSWFLink = "ÇÏÎá ÑÇÈØ ÇáãáÝ:";

$lang_admin_enterYoutubeCode = "ÇÏÎá ßæÏ íæÊíæÈ:";

$lang_admin_enterCode = "ÇÏÎá ßæÏ åÊãá:";

$lang_admin_linkExamplePage ="ãËÇá: http://www.example.com/page.php";

$lang_admin_linkExampleImage = "ãËÇá: http://www.example.com/image.jpg";

$lang_admin_linkExampleSWF = "ãËÇá: http://www.example.com/movie.swf";

$lang_admin_topicHasNotBeenAdded = "ÊÚÐÑÊ ÚãáíÉ ÇÖÇÝÉ ÇáãæÖæÚ";

$lang_admin_topicHasBeenAdded = "ÊãÊ ÚãáíÉ ÇÖÇÝÉ ÇáãæÖæÚ ÈäÌÇÍ";

$lang_admin_goBackEditing = "ÇáÚæÏÉ áæÖÚ ÇáÊÚÏíá";

$lang_admin_finishAndAddTopic = "ÅÖÇÝÉ ÇáãæÖæÚ";

$lang_admin_previewTopic = "ãÚÇíäÉ ÇáãæÖæÚ ÞÈá ÇÖÇÝÊå";

$lang_admin_updatingTopic = "ÊÍÏíË ÇáãæÖæÚ";

$lang_admin_gbTitle = "ÚÑÖ ÇáÊæÇÞíÚ Ýí ÓÌá ÇáÒæÇÑ";

$lang_admin_gbMenu_1 = "ÇáÃÍÏË ÃæáÇ";

$lang_admin_gbMenu_2 = "ÇáÃÞÏã ÃæáÇ";

$lang_admin_gbMenu_3 = "ÅÖÇÝÉ ÊÚáíÞ ÌÏíÏ";

$lang_admin_noEntriesInGB = "áÇ ÊæÌÏ ÊæÇÞíÚ Ýí ÓÌá ÇáÒæÇÑ";

$lang_admin_nummberOfEntriesPerPage = "äÊíÌÉ Ýí ÇáÕÝÍÉ";

$lang_admin_resort = "ÝÑÒ ÇáäÊÇÆÌ";

$lang_admin_sortGB = "ÚÑÖ";

$lang_admin_sortGB_option1 = "ÇáÃÍÏË ÃæáÇ";

$lang_admin_sortGB_option2 = "ÇáÃÞÏã ÃæáÇ";

$lang_admin_confirmDeleteGB = "åá ÊÑÛÈ Ýí ÇÒÇáÉ åÐÇ ÇáÊæÞíÚ ãä ÓÌá ÇáÒæÇÑ¿";

$lang_admin_thereAre = "íæÌÏ";

$lang_admin_newComments = "ÊÚáíÞÇÊ ÌÏíÏÉ";

$lang_admin_newGPP = "ÊæÇÞíÚ ÌÏíÏÉ Ýí ÓÌá ÇáÒæÇÑ";

$lang_admin_newSub = "ãÔÇÑßÇÊ ÌÏíÏÉ Ýí ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ";

$lang_admin_newMails = "New Message(s)";

$lang_admin_eBlogMail1 = "ÕäÏæÞ ÇáæÇÑÏ";

$lang_admin_eBlogMail2 = "ÅÑÓÇá ÑÓÇáÉ";

$lang_admin_eBlogMail3 = "ÅÖÇÝÉ ÌåÉ ÇÊÕÇá";

$lang_admin_eBlogMail4 = "ÇÓÊíÑÇÏ ÌåÇÊ ÇÊÕÇá";

$lang_admin_eBlogMail5 = "ÊÕÏíÑ ÌåÇÊ ÇÊÕÇá";

$lang_admin_eBlogMail6 = "ÞÇÆãÉ ÌåÇÊ ÇáÇÊÕÇá";

$lang_admin_mail_title1 = "ÕäÏæÞ ÇáæÇÑÏ";

$lang_admin_mail_title2 = "ÌåÇÊ ÇáÇÊÕÇá";

$lang_admin_addContacCompleted = "Êã ÇÖÇÝÉ ÌåÉ ÇáÇÊÕÇá ÈäÌÇÍ";

$lang_admin_addMore = "ÇäÞÑ åäÇ áÇÖÇÝÉ ÇáãÒíÏ ãä ÌåÇÊ ÇáÇÊÕÇá";

$lang_admin_listOfEmails = "ÞÇÆãÉ ÇáÚäÇæíä ÇáÈÑíÏíÉ";

$lang_admin_seprateEmailsWith = "ÇáÝÕá Èíä ÇáÚäÇæíä ÇáÈÑíÏíÉ ÈÚáÇãÉ";

$lang_admin_exportMethod = "ØÑíÞÉ ÇáÊÕÏíÑ";

$lang_admin_txtFile = "ãáÝ ãÝßÑÉ";

$lang_admin_emailAddedNotice = "Êã ÇÖÇÝÉ ÇáÚäæÇíä ÇáÈÑíÏíÉ ÇáÊÇáíÉ";

$lang_admin_noEmailAdded = "ÞÇÆãÉ ÇáÚäÇæíä ÇáÈÑíÏíÉ ÇáãÏÎáÉ áÇ ÊÍÊæí Úáì Ãí ÚäæÇä ÈÑíÏí ÕÍíÍ";

$lang_admin_clickToTryAgain = "ÅóÖÛØ åäÇ ááãÍÇæáÉ ãÌÏÏÇ";

$lang_admin_emailFailedNotice = "ÇáÚäÇæíä ÇáÈÑíÏíÉ ÇáÊÇáíÉ áã ÊÊã ÇÖÇÝÊåÇ";

$lang_admin_toDoMenu = "ÅÖÇÝÉ ãåãÉ ÌÏíÏÉ";

$lang_admin_displayFullList = "ÚÑÖ ÇáÞÇÆãÉ ßÇãáÉ";

$lang_admin_fullOnlineList = "ÇáãÊæÇÌÏæä ÍÇáíÇ";

$lang_admin_searchResults = "äÊÇÆÌ ÇáÈÍË";

$lang_admin_searchTopic = "ãæÖæÚ";

$lang_admin_searchComment = "ÊÚáíÞ";

$lang_admin_searchGBC = "ÊæÞíÚ Ýí ÓÌá ÇáÒÇæÑ";

$lang_admin_searchMessage = "ÑÓÇáÉ";

$lang_admin_searchContact = "ÌåÉ ÇÊÕÇá";

$lang_admin_noResults = "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì Çí äÊÇÆÌ";

$lang_admin_taskName = "ÇáÚäæÇä";

$lang_admin_taskType = "ÇáäæÚ";

$lang_admin_taskNote = "ÊÚáíÞÇÊ ÇÖÇÝíÉ";

$lang_admin_todo_caution = "ÊäÈíå";

$lang_admin_todo_add = "ÅÖÇÝÉ";

$lang_admin_todo_fix = "ÊÚÏíá";

$lang_admin_todo_erorr = "ÎØÃ";

$lang_admin_todo_info = "ãÚáæãÇÊ";

$lang_admin_noPages = "áÇ ÊæÌÏ ÕÝÍÇÊ ÇÖÇÝíÉ Ýí ãÏæäÊß";

$lang_admin_addPage = "ÅÖÇÝÉ ÕÝÍÉ ÌÏíÏÉ";

$lang_admin_deletePage = "ÍÐÝ ÕÝÍÉ";

$lang_admin_editPage = "ÊÚÏíá ÕÝÍÉ";

$lang_admin_pageName = "ÇÓã ÇáÕÝÍÉ";

$lang_admin_pageType = "äæÚ ÇáÕÝÍÉ";

$lang_admin_pageContent = "ÇáãÍÊæì";

$lang_admin_pageURL = "ÇáÑÇÈØ";

$lang_admin_pageStatus = "ÇáÍÇáÉ";

$lang_admin_pageWindow = "ÇáäÇÝÐå";

$lang_admin_addToMainMenu = "ÅÖÇÝÉ ááÞÇÆãÉ ÇáÑÆíÓíÉ";

$lang_admin_sameWindow = "äÝÓ ÇáäÇÝÐå";

$lang_admin_newWindow = "äÇÝÐå ÌÏíÏÉ";

$lang_admin_suspendAlert = "åá ÊÑÛÈ ÈãÔÇåÏÉ ÌãíÚ ÇáÅÖÇÝÇÊ ÇáÌÏíÏÉ¿";

$lang_admin_noFriends = "áÇ íæÌÏ áÏíß Ãí ÃÕÏÞÇÁ ÍÇáíÇ";

$lang_admin_newFriendName = "ÇáÇÓã";

$lang_admin_newFriendURL = "ÑÇÈØ ÇáãæÞÚ";

$lang_admin_newFriendIcon = "ÇáÔÚÇÑ";

$lang_admin_addNewFriend = "ÅÖÇÝÉ ÕÏíÞ ÌÏíÏ";

$lang_admin_newEntries = "ÞÇÆãÉ ÈÇáÇÖÇÝÇÊ ÇáÌÏíÏÉ";

$lang_admin_sync = "Sync to eBlogica";

$lang_admin_notRegistered = "íÌÈ Ãä ÊÞæã ÈÇáÊÓÌíá Ãæáà ÎÊì ÊÊãßä ãä ÇÓÊÎÏÇã åÐå ÇáÎÏãÉ";

$lang_admin_nickname = "ÇáÇÓã ÇáãÓÊÚÇÑ";

$lang_admin_serialNumber = "ÇáÑÞã ÇáÊÓáÓáí";

$lang_admin_icon = "ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ";

$lang_admin_url = "ÑÇÈØ ÇáãÏæäÉ";

$lang_admin_sync = "ãÒÇãäÉ ÇáÂä";

$lang_admin_clickHere = "ÇäÞÑ åäÇ";

$lang_admin_ifYouWantToRegister = "ááÊÓÌíá.";

$lang_admin_emuciUsername = "ÇÓã ÇáãÓÊÎÏã";

$lang_admin_emuciPassword = "ßáãÉ ÇáãÑæÑ";

$lang_admin_sectionAllowSec = "ãÒÇãäÉ ÌãíÚ ÇáãæÇÖíÚ Ýí åÐÇ ÇáÞÓã";

$lang_admin_stopAddingTopics = "íÌÈ Ãä íßæä áÏíß ÞÓã æÇÍÏ Úáì ÇáÃÞá ÍÊì ÊÊãßä ãä ÇÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ";// Editor Language

$lang_editor_b = "Óãíß";

$lang_editor_u = "ÊÓØíÑ";

$lang_editor_i = "ãÇÆá";

$lang_editor_s = "ãÔØæÈ";

$lang_editor_l = "ãÍÇÐÇÉ ááíÓÇÑ";

$lang_editor_c = "ÊæÓíØ";

$lang_editor_r = "ãÍÇÐÇÉ ááíãíä";

$lang_editor_ltr = "ÇáíÓÇÑ ááíãíä";

$lang_editor_rtl = "Çáíãíä ááíÓÇÑ";

$lang_editor_justify = "ÖÈØ";

$lang_editor_href = "ÅÖÇÝÉ ÑÇÈØ";

$lang_editor_image = "ÅÖÇÝÉ ÕæÑÉ";

$lang_editor_y = "ÅÖÇÝÉ ÝíÏíæ";

$lang_editor_f = "ÅÖÇÝÉ ãáÝ ÝáÇÔ";

$lang_editor_html = "ÅÖÇÝÉ ßæÏ åÊãá";

$lang_editor_aqua = "ÈÍÑí";

$lang_editor_black = "ÃÓæÏ";

$lang_editor_blue = "ÃÒÑÞ";

$lang_editor_fuchsia = "æÑÏí";

$lang_editor_gray = "ÑãÇÏí";

$lang_editor_green = "ÃÎÖÑ";

$lang_editor_maroon = "ÚäÇÈí";

$lang_editor_navy = "äíáí";	

$lang_editor_olive = "ÒíÊí";

$lang_editor_purple = "ÈäÝÓÌí";

$lang_editor_red = "ÃÍãÑ";

$lang_editor_silver = "ÝÖí";

$lang_editor_teal = "ÃÒÑÞ ÝÇÊÍ";

$lang_editor_white = "ÃÈíÖ";

$lang_editor_yellow = "ÃÕÝÑ";// Alerts Language

$lang_alert_installExist = "ãÌáÏ ÇáÊäÕíÈ áÇ íÒÇá ãæÌæÏÇ";

$lang_alert_htaccessDoesNotExist = "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì ãáÝ .htaccess";

$lang_alert_blacklist = "ãÍÇæáÉ ÏÎæá ÝÇÔáÉ";

$lang_alert_sync = "ÅÚÏÇÏÉ ÇáãÒÇãäÉ ÛíÑ ãßÊãáÉ";

$lang_alert_code101 = "ãÇ íÒÇá ãÌáÏ ÇáÊäÕíÈ ãæÌæÏÇ. åÐÇ ÇáãÌáÏ íÔßá ÎØæÑÉ Úáì ÇáãÏæäÉ äÙÑÇ áÃäå ãä Çáããßä ÇÚÇÏÉ ÊäÕíÈ ÇáÓßÑÈÊ ãÌÏÏÇ æÈÇáÊÇáí ÝÞÏÇä ÌãíÚ ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÍÇáíÉ. ÈÑÌÇÁ ÇÒÇáÉ ÇáãáÝ íÏæíÇó æãä Ëã ÇÚÇÏÉ ÊÍÏíË åÐå ÇáÞÇÆãÉ áãÚÑÝÉ ãÇ Çä Êã Íá ÇáãÔßáÉ Çã áÇ";

$lang_alert_code202 = "áã ÊÞã ÈÚÏ ÈæÖÚ ÌÏÇÑ äÇÑí Çæ ÍãÇíÉ ãÌáÏ áæÍÉ ÇáÊÍßã. åÐÇ ÇáÇÌÑÇÁ ÇÎÊíÇÑí æáßäå íÞáá ãä ÇÍÊãÇáíÇÊ ÊÚÑÖ áæÍÉ ÇáÊÍßã áãÍÇæáÇÊ ÏÎæá ÛíÑ ãÓãæÍ ÈåÇ";

$lang_alert_code303 = "ÊæÌÏ Úáì ÇáÇÞá ãÍÇæáÉ æÇÍÏÉ ÝÇÔáÉ ááÏÎæá Åáì áæÍÉ ÇáÊÍßã. åÐå ÇáãÍÇæáÉ Êã ÊÓÌíáåÇ Ýí ÞÇÚÏÉ ÇáÈíÇäÇÊ æÈÇáÇãßÇä ÇáÇØáÇÚ ÚáíåÇ ãä ÎáÇá ÕÝÍÉ ÇáÅÚÏÇÏÇÊ. Êã ÊÓÌíá æÍÙÑ ÑÞã ÇáÇí Èí ÇáÎÇÕ ÈåÐÇ ÇáãÓÊÎÏã æ ÓíÊã ÍÐÝ ÌãíÚ ÇáãÓÊÎÏãíä ÇáãÍÙæÑíä ãä ÞÇÚÏÉ ÇáÈíÇäÇÊ ÈÚÏ 24 ÓÇÚÉ";

$lang_alert_code404 = "íÈÏæ Ãäß áã ÊÞã ÈÅÚÏÇÏ ÎíÇÑÇÊ ÇáãÒÇãäÉ. åÐÇ ÇáÅÌÑÇÁ ÎíÇÑí æáßäå íãßäß ãä ÚÑÖ ÇáãæÇÖíÚ ÇáÎÇÕÉ Èß ÎÇÑÌ ÍÏæÏ ãÏæäÊß. ÇÖÛØ Úáì ÇáÓåãíä ÃÚáì áæÍÉ ÇáÊÍßã áÅÚÏÇÏ ÎíÇÑÇÊ ÇáãÒÇãäÉ. ÈÚÏ ÇÊãÇã ÇáÇÚÏÇÏÇÊ¡ Þã ÈÇáÚæÏÉ åäÇ æÊÍÏíË åÐå ÇáÕÝÍÉ ÍÊì ÊÊÃßÏ ãä ÇÊãÇã åÐå ÇáÎØæÉ ÈäÌÇÍ";

// To Do Language

$lang_todo_01_content = "ÊÚÏíá ÎíÇÑÇÊ ÇááÛÉ æ ÇáÃãÇä æ ÇáÃÏÇÁ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáãÏæäÉ";

$lang_todo_02_content = "ÅÖÇÝÉ ÇáÈÑæÝÇíá ÇáÎÇÕ Èß Ýí ÇáãæÇÞÚ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÇáÔåíÑÉ ãËá ÝíÓ Èæß æ ÊæíÊÑ";

$lang_todo_03_content = "ÅÖÇÝÉ ÃÞÓÇã ÌÏíÏÉ ááãÏæäÉ ÍÊì ÊÕÈÍ ÇáãæÇÖíÚ ÃßËÑ ÊÑÊíÈÇ";

$lang_todo_04_content = "ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ";

$lang_todo_05_content = "ÅÖÇÝÉ ÌåÇÊ ÅÊÕÇá Åáì ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ ";

$lang_todo_06_content = "ÅÓÊÎÏã ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ áÏÚæÉ ÃÕÏÞÇÁß áÒíÇÑÉ ãÏæäÊß";

// Erorr Messages

$lang_erorr_connectivity = "ÊÚÐÑ ÇáÇÊÕÇá ÈÞÇÚÏÉ ÇáÈíÇäÇÊ";

$lang_erorr_loadTemplate = "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì ÇáÞÇáÈ";

$lang_erorr_goBack = "ÅÖÛØ Úáì ÇáÒÑ ÃÏäÇå ááÚæÏÉ Åáì ÇáÎáÝ æÍá ÇáãÔßáÉ";

$lang_erorr_goBack2 = "ÅäÞÑ åäÇ ááÚæÏÉ Åáì ÇáÎáÝ";

$lang_erorr_code101 = "ÊÚÐÑ ÇáÇÊÕÇá ÈÞÇÚÏÉ ÇáÈíÇäÇÊ";

$lang_erorr_code202 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇÓã ÇáãÏæäÉ";

$lang_erorr_code303 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÑÇÈØ ÇáãÏæäÉ";

$lang_erorr_code404 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇÓã ÇáãÓÊÎÏã";

$lang_erorr_code505 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ßáãÉ ÇáãÑæÑ";

$lang_erorr_code606 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí";

$lang_erorr_code707 = "ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí ÇáãÏÎá ÛíÑ ÕÍíÍ";

$lang_erorr_code808 = "áã ÊÞã ÈÊÚÏíá ÇáÈíÇäÇÊ Ýí ãáÝ config.php ÈÔßá ÕÍíÍ";

$lang_erorr_code909 = "ÊÚÐÑ ÇáÇÊÕÇá ÈÞÇÚÏÉ ÇáÈíÇäÇÊ";

$lang_erorr_code111 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÚÏÏ ÇáãÍÇæáÇÊ ÇáãÓãæÍ ÈåÇ áÊÓÌíá ÇáÏÎæá Åáì áæÍÉ ÇáÊÍßã";

$lang_erorr_code112 = "ÚÏÏ ÇáãÍÇæáÇÊ ÇáÐí ÞãÊ ÈÅÏÎÇáå ÛíÑ ÕÍíÍ";

$lang_erorr_code113 = "ÊÚÐÑÊ ÚãáíÉ ÇáÍÝÙ";

$lang_erorr_code114 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÅÓã áåÐÇ ÇáãæÞÚ ÇáÇÌÊãÇÚí";

$lang_erorr_code115 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÑÇÈØ ÇáÈÑæÝÇíá ÇáÎÇÕ Èß";

$lang_erorr_code116 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇÓã áåÐÇ ÇáÞÓã";

$lang_erorr_code117 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá æÕÝ áåÐÇ ÇáÞÓã";

$lang_erorr_code118 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇÓã ÇáßÇÊÈ";

$lang_erorr_code119 = "Çáíæã ÇáãÏÎá ÛíÑ ÕÍíÍ";

$lang_erorr_code120 = "ÇáÔåÑ ÇáãÏÎá ÛíÑ ÕÍíÍ";

$lang_erorr_code121 = "ÇáÓäÉ ÇáãÏÎáÉ ÛíÑ ÕÍíÍÉ";

$lang_erorr_code122 = "áÇ íãßäß ÊÑß ÍÞá ÇáÊÚáíÞ ÝÇÑÛÇ";

$lang_erorr_code123 = "íÌÈ Ãä íßæä ÍÞá Çáíæã ãßæäà ãä ÎÇäÊíä";

$lang_erorr_code124 = "íÌÈ Ãä íßæä ÍÞá ÇáÔåÑ ãßæäÇ ãä ÎÇäÊíä";

$lang_erorr_code125 = "íÌÈ Ãä íßæä ÍÞá ÇáÓäÉ ãßæäÇ ãä ÃÑÈÚ ÎÇäÇÊ";

$lang_erorr_code126 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇÓã ÇáßÇÊÈ"; 

$lang_erorr_code127 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇáÚäæÇä";

$lang_erorr_code128 = "áã ÊÞã ÈÊÚÈÆÉ ÍÞá ÇáÊÚáíÞ";

$lang_erorr_code129 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇÓã ÌåÉ ÇáÇÊÕÇá";

$lang_erorr_code130 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇáÈÑíÏ ÇáÇáßÊÑæäí";

$lang_erorr_code131 = "ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí ÛíÑ ÕÍíÍ";

$lang_erorr_code132 = "íÌÈ Ãä ÊÏÎá Úáì ÇáÇÞá ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí æÇÍÏ";

$lang_erorr_code133 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇÓã ÇáãÓÊÞÈá";

$lang_erorr_code134 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÇáÚäæÇä";

$lang_erorr_code135 = "áÞÏ ÞãÊ ÈÊÑß ÍÞá ÇáÑÓÇáÉ ÝÇÑÛÇ";

$lang_erorr_code136 = "ÇáÈÑíÏ ÇáÇáßÊÑæäí ÇáãÏÎá ÛíÑ ÕÍíÍ";

$lang_erorr_code137 = "áã ÊÞã ÈÊÓãíÉ åÐå ÇáãåãÉ";

$lang_erorr_code138 = "íÌÈ Ãä ÊÏÎá ÑÞãÇ ÍÊì ÊÊãßä ãä ÊäÞíÍ ÇáäÊÇÆÌ";

$lang_erorr_code139 = "áã ÊÞã ÈÊÓãíÉ åÐå ÇáÕÝÍÉ";

$lang_erorr_code140 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÚÏÏ ÇáãæÇÖíÚ ÇáÊí ÊæÏ ÚÑÖåÇ Ýí ßá ÕÝÍÉ";

$lang_erorr_code141 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÚÏÏ ÇáÃÔåÑ ÇáÊí ÊæÏ ÚÑÖåÇ Ýí ÇáÃÑÔíÝ";

$lang_erorr_code142 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÚÏÏ ÇáÇÞÓÇã ÇáÊí ÊæÏ ÚÑÖåÇ Ýí ßá ÕÝ";

$lang_erorr_code143 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÚÏÏ ÇáãæÇÖíÚ ÇáÊí ÊæÏ ÚÑÖåÇ Ýí ßá ÕÝ";

$lang_erorr_code144 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÚÑÖ ÇáäæÇÝÐ";

$lang_erorr_code145 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÇÑÊÝÇÚ ÇáäæÇÝÐ";

$lang_erorr_code147 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÚÑÖ ÇáÕæÑ ÇáãÕÛÑÉ";

$lang_erorr_code148 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÇÑÊÝÇÚ ÇáÕæÑ ÇáãÕÛÑÉ";

$lang_erorr_code149 = "áã ÊÞã ÈÊÚÈÆÉ ÎÇäÉ ÇáÇÓã";

$lang_erorr_code150 = "áã ÊÞã ÈÊÚÈÆÉ ÍÞá ÇáÊÚáíÞ";

$lang_erorr_code151 = "ÇáßæÏ ÇáãÏÎá ÛíÑ ÕÍíÍ æáÇ íÊæÇÝÞ ãÚ ÇáßæÏ ÇáãÚÑæÖ";

$lang_erorr_code152 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÚÏÏ ÇáÊæÇÞíÚ ÇáÊí ÊæÏ ÚÑÖåÇ Ýí ßá ÕÝÍÉ ãä ÕÝÍÇÊ ÓÌá ÇáÒæÇÑ";

$lang_erorr_code153 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÍÌã ÇáÇØÇÑ Íæá ÇáÕæÑ. Ýí ÍÇá Åä áã Êßä ÊÑÛÈ ÈæÌæÏ Ãí ÅØÇÑÇÊ¡ Þã ÈÅÏÎÇá ÇáÑÞã ÕÝÑ";

$lang_erorr_code154 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÚäæÇä";

$lang_erorr_code155 = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí";

$lang_erorr_code156 = "ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí ÇáãÏÎá ÛíÑ ÕÍíÍ";

$lang_erorr_code157 = "áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÚÏÏ ÇáÃÍÑÝ ÇáÊí ÊæÏ ÚÑÖåÇ Ýí ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÎÊÕÑÉ";

$lang_erorr_usernameAndPassword = "ÇÓã ÇáãÓÊÎÏã Ãæ ßáãÉ ÇáãÑæÑ ÛíÑ ÕÍíÍÉ";

$lang_erorr_attempt1 = "åÐå åí ÇáãÍÇæáÉ ÑÞã";

$lang_erorr_attempt2 = "ãä ÃÕá";

$lang_erorr_attempt3 = "Ýí ÍÇá Åä ÊÌÇæÒÊ ÇáãÍÇæáÇÊ ÇáãÓãæÍ ÈåÇ¡ ÓæÝ áä ÊÊãßä ãä ÇáÏÎæá áãÏÉ 24 ÓÇÚÉ";

$lang_erorr_attempt4 = "Êã ÍÙÑß ãä áæÍÉ ÇáÊÍßã áãÏÉ 24 ÓÇÚÉ";

$lang_erorr_attempt5 = "Êã ÞÝá áæÍÉ ÊÍßã ÇáãÏæäÉ";

$lang_erorr_noTitle = "áã ÊÞã ÈÊÚÈÆÉ ÎÇäÉ ÇáÚäæÇä";

$lang_erorr_noKeyword = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá Ãí ßáãÇÊ ÈÍË";

$lang_erorr_noContent = "áã ÊÞã ÈÊÚÈÆÉ ÎÇäÉ ÇáãÍÊæì";

$lang_erorr_noName = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÅÓã";

$lang_erorr_noEmail = "áã ÊÞã ÈÅÏÎÇá ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí";

$lang_erorr_noURL = "áã ÊÞã ÈÊÚÈÆÉ ÎÇäÉ ÇáÑÇÈØ";

$lang_erorr_noThumb = "áã ÊÞã ÈÑÝÚ ÕæÑÉ ãÕÛÑÉ";

$lang_erorr_noSection = "áã ÊÞã ÈÅÎÊíÇÑ ÞÓã";	

$lang_erorr_noinnerPicture = "áã ÊÞã ÈÑÝÚ ÇáÕæÑÉ ÇáÑÆíÓíÉ ááãæÖæÚ";

$lang_erorr_noTopic = "áã ÊÞã ÈÅÎÊíÇÑ ÇáãæÖæÚ ÇáÐí ÊæÏ ÊÚÏíáå";	

$lang_erorr_notAllowedType1 = "ÇáÕæÑÉ ÇáãÕÛÑÉ íÌÈ Ãä Êßæä ãä äæÚ jpg, png, gif, Ãæ bmp";

$lang_erorr_notAllowedType2 = "ÇáÕæÑÉ ÇáÑÆíÓíÉ ááãæÖæÚ íÌÈ Ãä Êßæä ãä äæÚ jpg, png, gif, Ãæ bmp";

$lang_erorr_404 = "áÇ íãßä ÚÑÖ ãÍÊæíÇÊ åÐå ÇáÕÝÍÉ";

$lang_erorr_emptyFeilds = "ÊÚÐÑÊ ÚãáíÉ ÇáÅÖÇÝÉ áÊÑßß ÃÍÏ ÇáÍÞæá ÝÇÑÛÇ";

$lang_erorr_invalidYear = "ÇáÓäÉ ÇáãÏÎáÉ ÛíÑ ÕÍíÍÉ";

$lang_erorr_PgaeNotFound = "ÊÚÐÑ ÇáæÕæá Åáì åÐå ÇáÕÝÍÉ";

$lang_erorr_sync_name = "íÌÈ Ãä ÊÏÎá ÇÓãÇð ãÓÊÚÇÑÇð";

$lang_erorr_sync_username = "íÌÈ Ãä ÊÏÎá ÇÓã ÇáãÓÊÎÏã ÇáÎÇÕ Èß Ýí ÇíÈáæÌíßÇ";

$lang_erorr_sync_password = "íÌÈ Ãä ÊÏÎá ßáãÉ ÇáãÑæÑ ÇáÎÇÕÉ Èß Ýí ÇíÈáæÌíßÇ";

$lang_erorr_sync_sn = "íÌÈ Ãä ÊÏÎá ÇáÑÞã ÇáÊÓáÓáí áäÓÎÉ ÅíÈáæÌ ÇáÎÇÕÉ Èß";

$lang_erorr_sync_url = "íÌÈ Ãä ÊÏÎá ÑÇÈØ ãÏæäÊß";

$lang_erorr_noKeyWordToSearch = "íÌÈ Ãä ÊÏÎá ßáãÉ ÈÍË æÇÍÏÉ Úáì ÇáÃÞá áÅÊãÇã ÚãáíÉ ÇáÈÍË";

// Pages Names

$lang_online_index = "ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ";

$lang_online_admin = "áæÍÉ ÇáÊÍßã";

$lang_online_archive = "ÇáÃÑÔíÝ";

$lang_online_sections = "ÇáÃÞÓÇã";

$lang_online_pages = "ÇáÕÝÍÇÊ ÇáÅÖÇÝíÉ";

$lang_online_search = "ãÍÑß ÇáÈÍË";

$lang_online_contact = "äãæÐÌ ÇáãÑÇÓáÉ";

$lang_online_friends = "ÞÇÆãÉ ÇáÇÕÏÞÇÁ";

$lang_online_guestbook ="ÓÌá ÇáÒæÇÑ";

$lang_online_maillist = "ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ";

$lang_online_topics = "ÇáãæÇÖíÚ";

// blog language

$lang_admin_globalRights1 = "ãáßíÉ ÝßÑíÉ áÔÑßÉ ÅíãæÊÔí";

$lang_admin_globalRights2 = "ÌãíÚ ÍÞæÞ ÇáÈÑãÌÉ æ ÇáÊÕãíã æÇáÊØæíÑ ãÍÝæÙÉ";

$lang_blog_secionsList = "ÃÞÓÇã ãÏæäÊí";

$lang_blog_archive = "ÇáÃÑÔíÝ";

$lang_blog_blogInfo = "ÇáÅÍÕÇÆÇÊ";

$lang_blog_contact = "ßä Úáì ÊæÇÕá";

$lang_blog_emailMe = "äãæÐÌ ááÊæÇÕá æ ÇáãÑÇÓáÉ";

$lang_blog_joinMyMainingList = "ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ";

$lang_blog_MyFriends = "ÃÕÏÞÇÆí";

$lang_blog_search = "ÈÍË";

$lang_blog_noSections = "áÇ ÊæÌÏ Ãí ÃÞÓÇã";

$lang_blog_visitors = "ÇáÒæÇÑ";

$lang_blog_topics = "ÇáãæÇÖíÚ";

$lang_blog_comments = "ÇáÊÚáíÞÇÊ";

$lang_blog_guestbook = "ÓÌá ÇáÒæÇÑ";

$lang_blog_01 = "íÇäÇíÑ";

$lang_blog_02 = "ÝÈÑÇíÑ";

$lang_blog_03 = "ãÇÑÓ";

$lang_blog_04 = "ÃÈÑíá";

$lang_blog_05 = "ãÇíæ";

$lang_blog_06 = "íæäíæ";

$lang_blog_07 = "íæáíæ";

$lang_blog_08 = "ÃÛÓØÓ";

$lang_blog_09 = "ÓíÈÊãÈÑ";

$lang_blog_10 = "ÃæßÊæÈÑ";

$lang_blog_11 = "äæÝãÈÑ";

$lang_blog_12 = "ÏíÓãÈÑ";

$lang_blog_inSec = "Ýí";

$lang_blog_andTopicsWasRead = "æÊãÊ ÞÑÇÁÊå";

$lang_blog_times = "ãÑÉ";

$lang_blog_date = "ÊãÊ ÅÖÇÝÊå Ýí";

$lang_blog_readMore = "[ÞÑÇÁÉ ÇáãÒíÏ]";

$lang_blog_recentTopics = "ÃÍÏË ÇáãæÇÖíÚ";

$lang_blog_share1 = "ÇáãÔÇÑßÉ Ýí ÝíÓ Èæß";

$lang_blog_share2 = "ÇáãÔÇÑßÉ Ýí ÊæíÊÑ";

$lang_blog_share3 = "ÇáãÔÇÑßÉ Ýí ãÇí ÓÈíÓ";

$lang_blog_checkThisOut = "ÃáÞ äÙÑÉ";

$lang_blog_topicViewers = "ÅÌãÇáí ÇáÒæÇÑ";

$lang_blog_topicsInThisSection = "ÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ Ýí åÐÇ ÇáÞÓã";

$lang_blog_ListOfSubcategories = "ÞÇÆãÉ ÇáÃÞÓÇã ÇáÝÑÚíÉ";

$lang_blog_noTopics = "áÇ ÊæÌÏ ãæÇÖíÚ ÍÊì íÊã ÚÑÖåÇ";

$lang_blog_prev = "ÇáÓÇÈÞ";

$lang_blog_next = "ÇáÊÇáí";

$lang_blog_showing = "ÚÑÖ";

$lang_blog_showingComments = "ÚÑÖ ÇáÊÚáíÞÇÊ";

$lang_blog_to = "Åáì";

$lang_blog_outOf = "ãä ÃÕá";

$lang_blog_archiveOf = "ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÖÇÝÉ Ýí";

$lang_blog_systemMessage = "ÑÓÇáÉ ÊáÞÇÆíÉ";

$lang_blog_submit = "ÊäÝíÐ";

$lang_blog_commentAdded = "Êã ÅÖÇÝÉ ÊÚáíÞß ÈäÌÇÍ";

$lang_blog_commentUnderReview = "Êã ÅÖÇÝÉ ÊÚáíÞß æÓÊÊã ÇáãæÇÝÞÉ Úáíå ÞÑíÈÇ";

$lang_blog_readComments = "ÞÑÇÁÉ ÇáÊÚáíÞÇÊ";

$lang_blog_commentBox = "ÃÖÝ ÊÚáíÞÇ";

$lang_blog_form_name = "ÇáÇÓã";

$lang_blog_form_title = "ÇáÚäæÇä";

$lang_blog_form_email = "ÇáÈÑíÏ ÇáÇáßÊÑæäí";

$lang_blog_form_country = "ÇáÏæáÉ";

$lang_blog_form_cc = "ÑãÒ ÇáÊÃßíÏ";

$lang_blog_form_comment = "ÊÚáíÞß";

$lang_blog_form_submit = "ÅÖÇÝÉ";

$lang_blog_totalComments = "ÅÌãÇáí ÇáÊÚáíÞÇÊ";

$lang_blog_noComments = "áÇ ÊæÌÏ ÊÚáíÞÇÊ ÍÊì íÊã ÚÑÖåÇ";

$lang_blog_noEntries = "áÇ ÊæÌÏ Ãí ÊæÇÞíÚ ÍÊì íÊã ÚÑÖåÇ";

$lang_blog_byAuthor = "龂";

$lang_blog_from = "ãä";

$lang_blog_readEntries = "ÞÑÇÁÉ ÇáÊæÇÞíÚ";

$lang_blog_addEntry = "ÃÖÝ ÊæÞíÚÇ ÌÏíÏÇ";

$lang_blog_messageSent = "Êã ÅÑÓÇá ÑÓÇáÊß ÈäÌÇÍ";

$lang_blog_leave = "ÇáÅäÓÍÇÈ ãä ÇáÞÇÆãÉ";

$lang_blog_join = "ÇáÅäÖãÇã ááÞÇÆãÉ";

$lang_blog_sub1 = "Êã ÅÖÇÝÊß ÈäÌÇÍ ááÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ";

$lang_blog_sub2 = "Êã ÅÒÇáÊß ÈäÌÇÍ ãä ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ";

$lang_blog_sub3 = "åÐÇ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ãæÌæÏ Ýí ÇáÞÇÆãÉ";

$lang_blog_sub4 = "åÐÇ ÇáÈÑíÏ ãÖÇÝ ãÓÈÞÇ Ýí ÇáÞÇÆãÉ";

$lang_blog_serchResult = "äÊÇÆÌ ÇáÈÍË";

$lang_blog_noResults = "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì Ãí äÊÇÆÌ";

?>
Return current item: eBlog