Location: PHPKode > projects > DigiOz Guestbook > language/language_greek.php
<?php

$yournametxt           	= "'Ïíïìá:";
$youremailtxt		= "Email:";
$yourMessagetxt 	= "ÌÞíõìá:";
$submitbutton 		= "Áðïäï÷Þ";
$headingtitletxt 	= "Guestbook";
$addentrytxt 		= "ÐñïóèÝóôå ìÞíõìá";
$viewguestbooktxt 	= "Äåßôå ôá ìçíýìáôá";
$newpostfirsttxt 	= "ÍÝï ìÞíõìá ðñþôï";
$newpostlasttxt 	= "ÍÝï ìÞíõìá ôåëåõôáßï";
$addentryheadtxt	= "Guestbook Entry Result:";
$error1			= "Ôï üíïìá ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞóáôå åßíáé ðïëý ìåãÜëï.";
$error2			= "Ôï Å-ìáéë ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞóáôå åßíáé ðïëý ìåãÜëï";
$error3			= "ËáíèáóìÝíï Email. Ôï ìÞíõìá äåí ðñïóôÝèçêå!";
$error4			= "Êåíü ðåäßï: <b>¼íïìá</b>";
$error5			= "Êåíü ðåäßï: <b>Åmail</b>";
$error6			= "Êåíü ðåäßï: <b>MÞíõìá</b>";
$error7			= "Ç åããñáöÞ óôï âéâëßï åðéóêåðôþí äåí Ýãéíå.";
$error8			= "Ðáñáêáëþ îáíáðñïóðáèÞóôå óå ëßãá ëåðôÜ";
$goback			= "Click åäþ ãéá åðéóôñïöÞ";
$result1		= "Ôï ìÞíõìá ðïõ áêïëïõèåß ãñÜöôçêå óôç íïýìåñï";
$result2		= "åããñáöÞ";
$listnametxt		= "Áðü";
$listemailtxt		= "Email";
$listMessagetxt		= "ÌÞíõìá";
$listDatetxt		= "Çìåñïìçíßá";

?>
Return current item: DigiOz Guestbook