Location: PHPKode > projects > cPassMan > cpassman_1.55/includes/phpmailer/language/phpmailer.lang-ru.php
<?php

/**

 * PHPMailer language file. 

 * Russian Version

 */$PHPMAILER_LANG = array();$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Ïîæàëóéñòà ââåäèòå ìèíèìóì îäèí Email' .

                   'ïîëó÷àòåëÿ.';

$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailer íå ïîääåðæèâàåòñÿ.';

$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Íåâîçìîæíî âûïîëíèòü ýòó êîìàíäó: ';

$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Ïðîèçîøëà îøèáêà ïðè èíèöèàëèçàöèè Mail ôóíêöèè.';

$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'SMTP îøèáêà: îøèáêà àâòîðèçàöèè.';

$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Íåâåðíûé àäðåñ îòïðàâèòåëÿ: ';

$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'SMTP îøèáêà: Ñëåäóþùèå ' .

                    'àäðåñà ïîëó÷àòåëåé íåâåðíû: ';

$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'SMTP îøèáêà: Äàííûå íå áûëè ïðèíÿòû.';

$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'SMTP îøèáêà: SMTP-Host íåäîñòóïåí.';

$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Â äîñòóïå ê ñëåäóþùåìó ôàéëó áûëî îòêàçàíî: ';

$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Íå ìîãó îòêðûòü ôàéë: ';

$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Íåèçâåñòíûé ôîðìàò êîäèðîâêè: ';

?>

Return current item: cPassMan