Location: PHPKode > projects > cPassMan > cpassman/includes/libraries/phpmailer/language/phpmailer.lang-ja.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file. 
 * Japanese Version
 * By Mitsuhiro Yoshida - http://mitstek.com/
 * This file is written in EUC-JP.
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = '¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¤Ä¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò' .
                   '»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' ¥á¡¼¥é¡¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$PHPMAILER_LANG["execute"] = '¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = '¥á¡¼¥ë´Ø¿ô¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'SMTP¥¨¥é¡¼: ǧ¾Ú¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = '¼¡¤ÎFrom¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'SMTP¥¨¥é¡¼: ¼¡¤Î¼õ¿®¼Ô¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë ' .
                    '´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹: ';
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'SMTP¥¨¥é¡¼: ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'SMTP¥¨¥é¡¼: SMTP¥Û¥¹¥È¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$PHPMAILER_LANG["file_access"] = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"] = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¨¥é¡¼: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'ÉÔÌÀ¤Ê¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°: ';
?>
Return current item: cPassMan