Location: PHPKode > projects > cPassMan > cpassman/includes/language/datatables.czech.txt
{
	"sProcessing":  "Probíhá zpracování...",
	"sLengthMenu":  "Zobrazit _MENU_ položek",
	"sZeroRecords": "Nebyly nalezeny žádné odpovídající položky",
	"sInfo":     "Zobrazuji od _START_ do _END_ z celkem _TOTAL_ položek",
	"sInfoEmpty":  "Zobrazuji od 0 do 0 z celkem 0 položek",
	"sInfoFiltered": "(filtrováno z celkem _MAX_ položek)",
	"sInfoPostFix": "",
	"sSearch":    "Hledání:",
	"sUrl":     "",
	"oPaginate": {
		"sFirst":  "První",
		"sPrevious": "Předchozí",
		"sNext":   "Další",
		"sLast":   "Poslední"
	}
}
Return current item: cPassMan