Location: PHPKode > projects > Community Learning Network > cln/modules/phpDigSearch/locales/gr-language.php
<?php

//------------------------------------------
//Greek language file from Sofoklis Magoulas
//------------------------------------------

//'keyword' => 'translation'
$GLOBALS['phpdig_mess'] = array ( // :CHANGED:
'mode'     =>'mode',
'query'     =>'query',
'list_meanings' =>'• Total - lists the total number of searches for each query
• Query - lists the various keywords for each search query
• Mode - lists the "and, exact, or" search mode per query
• Links - lists the average number of links found per query
• Time - lists the most recent GMT timestamp of each query',
'with_no_results' =>'with no results',
'with_results' =>'with results',
'searches'   =>'searches',
'page'     =>'Page',
'of'      =>'of',
'to'      =>'to',
'listing'   =>'Listing',
'viewList'   =>'View List of Queries',
'one_per_line' =>'Enter one link per line',

'StopSpider'  =>'Stop spider',
'id'      =>'ID',
'url'     =>'URL',
'days'     =>'Days',
'links'    =>'Links',
'depth'    =>'Depth',
'viewRSS'   =>'View RSS for this Page',
'powered_by'  =>'Powered by PhpDig',
'searchall'  =>'Search All',
'wait'     =>'Wait... ',
'done'     =>'Done!',
'limit'    =>'Limit',
'manage'    =>'Here you can manage:',
'dayscron'   =>'- the number of <b>days</b> crontab waits to reindex (0 = ignore)',
'links_mean'  =>'- the max number of <b>links</b> per depth per site (0 = unlimited)',
'depth_mean'  =>'- the max search <b>depth</b> per site (0 = none, depth trumps links)',
'max_found'  =>'Maximum links found is ((links * depth) + 1) when links is greater than zero.',
'default_vals' =>'Default values',
'use_vals_from' =>'Use values from',
'table_present' =>'table if present and use<br/>default values if values absent from table?',
'admin_msg_1'  =>'- To empty tempspider table click delete button <i>without</i> selecting a site',
'admin_msg_2'  =>'- Search depth of zero tries to crawl just that page regardless of links per',
'admin_msg_3'  =>'- Set links per depth to the max number of links to check at each depth',
'admin_msg_4'  =>'- Links per depth of zero means to check for all links at each seach depth',
'admin_msg_5'  =>'- Clean dashes removes \'-\' index pages from blue arrow listings of pages',
'admin_panel'  =>'Admin Panel',

'choose_temp' =>'Choose a template',
'select_site' =>'Select a site to search',
'restart'   =>'Restart',
'narrow_path' =>'Narrow Path to Search',
'upd_sites'  =>'Update sites',
'upd2'     =>'Update Done',
'links_per'  =>'Links per',
'yes'     =>'íáé',
'no'      =>'ï÷é',
'delete'    =>'äéáãñáöÞ',
'reindex'   =>'Åðáêáôçãïñïðïßçóç',
'back'     =>'ÅðéóôñïöÞ',
'files'    =>'áñ÷åßá',
'admin'    =>'Äåéïá÷åéñçóôÞò',
'warning'   =>'Ðñïóï÷Þ !',
'index_uri'  =>'Ðïéü URL èÝò íá êáôçãïñïðïéÞóåéò ?',
'spider_depth' =>'ÂÜèïò áíáæÞôçóçò',
'spider_warn' =>'ÂåâáéùèÞôå ðùò êáíåßò Üëëïò äåí êÜíåé åíçìÝñùóç ôçò ìç÷áíÞò, ìåëëïíôéêÜ èá ìðåé óå ëåéôïõñãåßá ðñïóôáôåõôéêüò ìç÷áíéóìüò',
'site_update' =>'Åíçìåñþóôå ìéá ðåñéï÷Þ Þ åíüò áðü ôïí êëÜäï ôïõ',
'clean'    =>'Êáèáñßóôå',
't_index'   =>'êáôçãïñéïðïßçóç',
't_dic'    =>'ëåîéêü',
't_stopw'   =>'êïéíÝò ëÝîåéò',
't_dash'    =>'dashes',

'update'    =>'ÁíáðñïóáñìïãÞ',
'tree_found'  =>'Åõñåóç äéêôýùóçò',
'update_mess' =>'Åðáêáôçãïñïðïßçóç Þ äéáãñáöÞ ìéá äéêôýùóçò ',
'update_warn' =>'Áðïêëåßóôå ôïõò ìüíéìïõò',
'update_help' =>'×ôõðÞóôå óôï óôáõñü ãéá íá äéáãñÜøåé ôïí êëÜäï
÷ôõðÜ óôï ðñÜóéíï óçìÜäé ãéá íá ôï åíçìåñþóåé ',
'branch_start' =>'ÅðéëÝîôå ôï öÜêåëëï íá åðéäåßîåé óôçí áñéóôåñÞ ðëåõñÜ ',
'branch_help1' =>'ÅðéëÝîôå áõôÜ ôá Ýããñáöá ãéá áíáðñïóáñìïãÞ ÷ùñéóôÜ ',
'branch_help2' =>'×ôõðÞóôå óôï óôáõñü ãéá íá äéáãñÜøåé Ýíá Ýããñáöï
÷ôõðÜ óôï ðñÜóéíï óçìÜäé ãéá íá ôï åðáíåããñÜøåé
Ôï âÝëïò ðñïùèåß ',
'redepth'   =>'âÜèïò åðéðÝäùí ',
'branch_warn' =>'Ç äéáãñáöÞ åßíáé ìüíéìç',
'to_admin'   =>'óôçí óåëßäá äéá÷åéñçóôÞ',

'search'    =>'ÁíáæÞôçóç',
'results'   =>'áðïôåëÝóìáôá',
'display'   =>'åìöÜíéóç',
'w_begin'   =>'ëÝîåéò îåêéíüíôáò ìå',
'w_whole'   =>'ïëüêëçñç ëÝîç',
'w_part'    =>'êÜèå êïììÜôé ëÝîçò',
'alt_try'   =>'Did you mean',

'limit_to'   =>'limit to',
'this_path'  =>'this path',
'total'    =>'total',
'seconds'   =>'seconds',
'w_common_sing'   =>'is a very common word and was ignored.',
'w_short_sing'   =>'is too short a word and was ignored.',
'w_common_plur'   =>'are very common words and were ignored.',
'w_short_plur'   =>'are too short of words and were ignored.',
's_results'  =>'search results',
'previous'   =>'Previous',
'next'     =>'Next',
'on'      =>'on',

'id_start'   =>'Êáôçãïñéïðïßçóç Site',
'id_end'    =>'Êáôçãïñéïðïßçóç ïëïêëçñþèçêå !',
'id_recent'  =>'ÓõíôÜ÷èçêå ðñüóöáôá',
'num_words'  =>'Áñéèìüò ëÝîåùí',
'time'     =>'÷ñüíïò',
'error'    =>'ÓöÜëìá',
'no_spider'  =>'Spider äåí ëåéôïýñãçóå',
'no_site'   =>'Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï site óôçí âÜóç äåäïìÝíùí',
'no_temp'   =>'Äåí õðÜñ÷ïõí óõíäÝóåéò óôï ðñïóùñéíü ðßíáêá',
'no_toindex'  =>'Ôéðïôá ãéá êáôçãïñéïðïßçóç',
'double'    =>'Éäéï ìå õðÜñ÷ïí åããñáöï',

'spidering'  =>'Spidering óå åîÝëéîç...',
'links_more'  =>'áêüìá íÝåò óõíäÝóåéò',
'level'    =>'åðßðåäï',
'links_found' =>'óõíäÝóåéò âñÝèçêáí',
'define_ex'  =>'Êáèïñßóôå ôïõò áðïêëåéóìïýò',
'index_all'  =>'êáôçãïñéïðïßçóç üëùí',

'end'     =>'ôåëïò',
'no_query'   =>'Please fill the search form field',
'pwait'    =>'Please wait',
'statistics'  =>'Statistics',

// INSTALL
'slogan'  =>'The smallest search engine in the universe : version',
'installation'  =>'Installation',
'instructions' =>'Type here the MySql parameters. Specify a valid existing user who can create databases if you choose create or update.',
'hostname'  =>'Hostname :',
'port'  =>'Port (none = default) :',
'sock'  =>'Sock (none = default) :',
'user'  =>'User :',
'password'  =>'Password :',
'phpdigdatabase'  =>'PhpDig database :',
'tablesprefix'  =>'Tables prefix :',
'instructions2'  =>'* optional. Use lowercase characters, 16 characters max.',
'installdatabase'  =>'Install phpdig database',
'error1'  =>'Can\'t find connexion template. ',
'error2'  =>'Can\'t write connexion template. ',
'error3'  =>'Can\'t find init_db.sql file. ',
'error4'  =>'Can\'t create tables. ',
'error5'  =>'Can\'t find all config database files. ',
'error6'  =>'Can\'t create database.<br />Verify user\'s rights. ',
'error7'  =>'Can\'t connect to database<br />Verify connection datas. ',
'createdb' =>'Create database',
'createtables' =>'Create tables only',
'updatedb' =>'Update existing database',
'existingdb' =>'Write only connection parameters',
// CLEANUP_ENGINE
'cleaningindex'  =>'Cleaning index',
'enginenotok'  =>' index references targeted an inexistent keyword.',
'engineok'  =>'Engine is coherent.',
// CLEANUP_KEYWORDS
'cleaningdictionnary'  =>'Cleaning dictionnary',
'keywordsok'  =>'All keywords are in one or more page.',
'keywordsnotok'  =>' keywords where not in one page at least.',
// CLEANUP_COMMON
'cleanupcommon' =>'Cleanup common words',
'cleanuptotal' =>'Total ',
'cleaned' =>' cleaned.',
'deletedfor' =>' deleted for ',
// INDEX ADMIN
'digthis' =>'Dig this !',
'databasestatus' =>'DataBase status',
'entries' =>' Entries ',
'updateform' =>'Update form',
'deletesite' =>'Delete site',
// SPIDER
'spiderresults' =>'Spider results',
// STATISTICS
'mostkeywords' =>'Most keywords',
'richestpages' =>'Richest pages',
'mostterms'  =>'Most search terms',
'largestresults'=>'Largest results',
'mostempty'   =>'Most searchs giving empty results',
'lastqueries'  =>'Last search queries',
'responsebyhour'=>'Response time by hour',
// UPDATE
'userpasschanged' =>'User/Password changed !',
'uri' =>'URI : ',
'change' =>'Change',
'root' =>'Root',
'pages' =>' pages',
'locked' => 'Locked',
'unlock' => 'Unlock site',
'onelock' => 'A site is locked, because of spidering. You can\'t do this for now',
// PHPDIG_FORM
'go' =>'Go ...',
// SEARCH_FUNCTION
'noresults' =>'No results'
);
?>
Return current item: Community Learning Network