Location: PHPKode > projects > CNStats > cnstats/reports/slide.php
<?php $_0OO=__FILE__;$_O0O=6;$_OOO=10798;eval(base64_decode("JF8wMDBPPUFycmF5KCk7Zm9yICgkXzBPT089OTc7JF8wT09PPDEyMzskXzBPT08rKykgJF8wMDBPW109Y2hyKCRfME9PTyk7Zm9yICgkXzBPT089NjU7JF8wT09PPDkxOyRfME9PTysrKSAkXzAwME9bXT1jaHIoJF8wT09PKTskXzAwMDA9aW1wbG9kZSgiIiwkXzAwME8pOyRfT08wPWZvcGVuKCRfME9PLCJyYiIpO2ZzZWVrKCRfT08wLCRfTzBPLFNFRUtfU0VUKTskXzAwMD1mcmVhZCgkX09PMCwkX09PTyk7ZmNsb3NlKCRfT08wKTskXzAwT089Ii8qQ05TIi5zdHJfcGFkKCRfTzBPLDYsU1RSX1BBRF9MRUZULCIwIik7JF8wTzA9c3RycG9zKCRfMDAwLCRfMDBPTyk7JF8wME89c3Vic3RyKCRfMDAwLCRfME8wKzExLDUyKTskXzAwMD1zdWJzdHIoJF8wMDAsJF8wTzArNjMsc3RycG9zKCRfMDAwLCIqLyIsJF8wTzArNjMpLSRfME8wLTYzKTskXzAwMD1iYXNlNjRfZGVjb2RlKHN0cnRyKCRfMDAwLCRfMDAwMCwkXzAwTykpO2V2YWwoJF8wMDApOw=="));/*CNS000006KNrdyZaPOxAtcCivokumEzSBIMWhXJbLjUFnTHQfqGwVsYDleRpggATqyAXVftVsfAMqyrVKM05KRuIHHeyYaAR4gCM7DI84fGxViKu1bG1YEJX2TAQqDIbHMRXKC0bhKrfEyJbSE3dNmtRQE3D0m190gA1VC2jYEAV0yV0Yi2VtanXNiPTQfKrjbKT9hKkYDI84fGxViKu1bG02zUk7DI8ebUmefKBtTRSogAdsE3DVC2Remt9emeDdhCXedAH7MLbVdI90gA1VC2jYEAV0anXNiPTQfKrjbKTYi2VtaPVvm2R0anXKRuIHH19UK05PAeDvEP93C3DVmP9edLbNEARlE3D5C2jYEAV0yV0YaClkgA5YC3bVdnZoEARlE3D5C2jYEAV0yoQrH1XxRIbNM09iXVSom2jpd19efCxpmJXvC21VEA9eWR9SgA1YdnDdaKl9DI8ebUmefKBtTRSogAdsE3DVC2Remt9emeDdhAfBELbVieXNftu5TvxBTGZ9CvT4ztRVftueaPVsgR9JfCMqyt1VEA9eWR9SgA1YdnyYaKltdA5GdPVpEoxNbGXtiKk1T2yqaClLKu9nMHQrKuIiXeQrH1XxRIbNM09iXoQrH0lDKrXDHoQrH0lDKGlYfoZBgCbvfCMqDujxKrdEytB0EAQZfPVefAb0gA9syV0YawXzMH5LAeDqdP1SyPXYmtRGdPVpEoDdhwDSdLyoi3xegA50yGQBXu9URIVMXwxyRu1zyIxRMrjDMexmyo0pF1mvMe8pXIXuyuBHKHQZbn4QyIXeTA5vgCXYE25BEn8pXH5myG5mEoy7mLDYEJMohPB0EAQZfPVehRQoyo4rKuIiX1SogLXlEnxrgCDVT3XYE24oCw4oCny+CP4oi3xegA50yGjqfAIrhVjsyGlQmtVsdny8dPV0EPH+yo4rKuIiX1SomPjVTCbVyLdBgCMoCw4ohn90gCXSfK5mEoy7mLDYEJMohP1VdPuZgLX0mn1VmCRYdG1myrbpEJXVEJMlRLVQfRQoyPbpEJXVEJM9CnD0fCB0F2B0EAQ7yPbqTCDvfCM9yo4rKuIiX1SoT2BBmJbVdnDdFoDmyokphVjsyGlQmtVsdny8F2BVTAM+CP4oi3xegA50yGjqdP1ShVjshPDpfLrZm3X5EPH9CnDoTAbcf3DpdA5rFAbpEP9eioysDIbFwH5EytbpEP9eyV1EbV0syVQoyLXVWLM9CnyoFoXKw0ViAeDGE2jpmoDdAvxdFoDmyG5mEoy7mLDYEJMohPXYdoxBEPVJEG1mytbVEJXVmVQoyLb0WAjVhRQomPIrfPVsfe10E3k6zKkQmLZ7Cny+hPXYdoxvdLVSfK1myJxBfPXYEtm6zGxQWUl0fCB0FAISgAdsitjVfJM7d2VrdPZ6bKkVi2fpEJMlftIlgAj5itbpdCDYfCyZEtR3i2fpEJMlm2V6fKqjzJx4i2bpEP9eioysDIbFwH5EytbpEP9eyV1EzI0syGloTAbcf3DpdA5rFAbpEP9eioysDIbFwH5EytbpEP9eyV1Ez10syVQohVjsyGlQmtVsdny8dPIoEPHZTAjYf249CnDGfA50fCDmyG48dLy+CP4oi3xegA50yGj0fU48gA1JyLbeTv1myoysDIbFwH5uwRysytVlfe9QEPRBm2R3TAV0FtdYfVQoyPISdU1myoysDujxKrdEyJxSfAIvfwx3TAV0yV0syVQoyLXYdPjVhRQoyo4rKuIiX1SomPjVTCbVyLdBgCMoCw4oCnyZd2VrdPZ9Cny1zIQoyPBVgAdqdU1myGHQCnyZm3X5EPH9CnDlTCDJgA4lTt90dP9liGuQmLZ7CnyZFv48F3XrhVjsyGlQmtVsdny8F3XehGQpdPIoEPH+CP4oi31tdA5GdPVpEoxNTKTeTAXtbUmqDI8QzvfGTvZQzoQrCvz0TKm0zKTjFnXNbAy0Tvm5zKMSDI9rzvr1TGy1fwQrC2XrbAItTGZ3hw0jaClLKu9nMHQrH1XxRIbNM09iXoQrKuIiXeQrCvy0bvDViPfBi2VtanXNzUz2T2z4zUy9hwXNzvXBbvMjbGuYmtR0dCDsi3xegA50foZrKuIiX1Som2jYfPRvyLb0TCD0yV0SfPI0fwZrCvy0bvDViPfBAeDrTCXVdPVlfR9tE3DlTCMoCwQrCvkvbtbGiUkeawjrTCXVanXNzGM3ztH4ftIEytXBdPR0gA1VC2fpmt1BdnDdFnXNzvXBbvMjbGuYaKltELRvgnZYieXNiPu3iAIrTtT9ftISm2H7gATqDI9rfURBfty4bv09FKuYWeXNiPu3iAIrTtT9dLD1fKSrCvM4zvBVbvu3hHIemtI5anr7DI82Tvk5ftT5fU0rX0jhMrIzH1SoT25vdPI0m19rToDdFK5NzGXofPy1fAyqyVbIKuRURnxvEPVrfR9YfnxPHr9bynysDIbHMRXKC0bhKrfEyJbjELxefAfYWnDdFoDvEPVrfCz7yor7gATqywXNbtzQiAftiAMYmtR0dCDsi3dqgAjVanXNfKBob2DVbUz9DudzK0DxKIbEytbsm3XBdLbNfPyoCw0+C2Rtzvz2fGBVanXNbtzQiAftiAMYawXNbUZviPH3zKdEDI9ViPy3TtH0z1Som2jYfPRNgAMoCR09zKSrX0jhMrIzH1SoT25vdPI0m19rToDdFK5NfUZ5zUDofKZqDI82Tvk5ftT5fnr7ft9eanXNfKT2Tvz2bvu9zKSrC2H2btzvbGmjhUzvieXNfKT2Tvz2bvucaeV7gATqDI80iUz4fKmjb1SrC2H2btzvbGmjCwu9zwV7DI9rfURBfty4bv0rC2H2btzvbGmji2DefAIci319gATqDI9rfURBfty4bv4vzoVrgAHqyVXpyP1BEJrZm2jYfPRvyor7NwXLKu9nMHjKAeDGEJb0TCXvC2XoyV0lhV8ebPDrTGRVToZowH5KXRDHyuViRu8Zyo4rH1XxRIbNM09iXVSom3ISmLDVftV4yV0syJbSgAXVC2bBT2BVyIbIKuRURnkoFoXNfPM1TAfoiUmsyoj1gAMZXVDhKwkoFoXKRuIHH19UK05PAeDvmAjQmtRtgCZoCw4oEP9JyIdyXRDIyLRYfnu9znxxKrMZfPI0fK5PHr9bC1RiwRBHwH1IanmoFoXNzUz2T2z4zUysyomYyuIiXnxrTCXVhufwK01NRH5DAIXDKHHqDeysDI8vbPu3bUu2zw4oDerZyo4rCvRobPz3iKu0FoyZX1DhRRkZMVrZdAVrieyYi3xegA50yr9chPDehoy7ftj1m2ZqaKlQmtVsdnXzMH5LAeDvEPVrfCzZmLDVmPIefwDdieXLKu9nMHjKAeDGEJb0TCXvC2XoyV0lhV8ebPDrTGRVToZoRRxuMRXIynysDIbHMRXKC0bhKrfEyJbjELxefAfYWnDdFoDSE2mZH0RHyPVrC3bSgAXVhKkZR0BIHrHZdAVryK0QyuIiXnxrTCXVhrfwK01NRH5DAIXDKHHqDeysDI8QzvfGTvZQzo4oDerZMH5uyPXBdPH8XVDhKR9RKrVTRuVbXwZJyo4rCvz0TKm0zKTjFoyJaKSoaKlQmtVsdnDhgvjomG4oi2fSdCbqanr7mLDYEJMrKuIiX1Som2jYfPRvyPbBEPzoCKSrX0jhMrIzH1SoT25vdPI0m19rToDdFK5NzGXofPy1fAyqyVRMXuIHXwkoFoXKRuIHH19UK05PAeDvmAjQmtRtgCZoCw4om2jYfPRNT2IGgPHZTexzXHfHyuYhwH4Zyo4rH1XxRIbNM09iXVSom3ISmLDVftV4yV0sytjpfexSyu9iyPzsdAVryU0ZEn51gAMZH0RHyPQsgAXNm2jYfPH9En5YfI9vEPVrfCQqzKQ8yo4qDI9rfURBfty4be0jaw4oawkZR0BIHrHZEn51gAMBhKkZMH5uyPQsfPI0fK5PHr9bC1RiwRBHwH1IanmoFoXNzUz2T2z4zUysyomYyuIiXnxSFtXBdPH8XVDhKR9RKrVTRuVbXwZJyo4rCvz0TKm0zKTjFoyJaKSoaKlQmtVsdnDhgvjomG4oi2fSdCbqanr7mLDYEJMrKuIiX1Som2jYfPRvyLbBdtHoCKlYfoZrCvBBbvVBfPDtawXLKu9nMHjKAeDGEJb0TCXvC2XoyV0lhV8ebPDrTGRVToZowH5KXRDHyuViRu8Zyo4rH1XxRIbNM09iXVSom3ISmLDVftV4yV0syJbSgAXVmexKXRMZgAXNftVSdPRehwmrC2MviKRozGRVDeQZm2jYfPRNgAM9DeXNfPM1TAfoiUmJFnxrTCXVC3b0TCD0hHfwK01NRH5DAIXDKHHqDI8QzvfGTvZQzorSyPXBdPRNfA5rhHfwK01NRH5DAIXDKHHqDI8vbPu3bUu2zwr7yor7fAjvfCSrCvfGzUVtfGVrhwXLKu9nMHjKAeDGEJb0TCXvC2XoyV0lhV8ebPDrTGRVToZoH0RzXHbHyIRiwRBNRuVbXRbHMH1MaPXBdPRNm3XBmJMYyPIvyPXBdPRNm3XBmJMSRH5DAI9HwH1IH1XxKRkqfPI0fR9VEtMYyPIvyPXBdPRNfA5ryufwK00Zyo4rH1XxRIbNM09iXVSom3ISmLDVftV4yV0syJbSgAXVmexCwuRwXwxvEPVrfR9YfU0JDI9rfURBfty4bem7yor7gATqywXNbtzQiAftiAMYmtR0dCDsieXNfKBob2DVbUz9DudzK0DxKIbEytbsm3XBdLbNfPyoCw0+C2Rtzvz2fGBVanXNbtzQiAftiAMYieXLKu9nMHjKAeDGEJb0TCXvC2XoyV0lhV9riUrQztDVinZrCvfGzUVtfGVraKlYfoZrCvkvbtbGiUkehK0rC2H4TGdofKMvAeDrTCXVC2RsfnDdawXNzUz2T2z4zUy9DI9ViPy3TtH0z1SofPI0fR9vdPIednDdi2RSm2RYfoZrCvz0TKm0zKTjhK0rC2H4TGdofKMvAeDrTCXVC3b0TCD0yV0YDI8vbPu3bUu2zK0rC2H4TGdofKMvAeDrTCXVC2RsfnDdieXLKu9nMHjKAeDGEJb0TCXvC2XoyV0lhV8ebPDrTGRVToZoRRxuMRXIynysDIbHMRXKC0bhKrfEyJbjELxefAfYWnDdFoDvEPVrfCzZH0RHyPVrC2fYELXVmG0JDI9rzvr1TGy1fwmSyPXBdPRNm3XBmJM9XVDhKR9RKrVTRuVbXwZrCvkvbtbGiUkeawQZfPI0fR9VEtM9XVDhKR9RKrVTRuVbXwZrCvz0TKm0zKTjawxCwuRwXwxvEPVrfR9YfU0JDI9rfURBfty4bem7yor7NCxegA50yr9chPDehoy7ftj1m2ZqaKlQmtVsdnXzMH5LAeDvEPVrfCzZT2jVTA4oCKSrX0jhMrIzH1SoT25vdPI0m19rToDdFK5NzGXofPy1fAyqyrXIKuRHXwxPHr9bynysDIbHMRXKC0bhKrfEyJbjELxefAfYWnDdFoDvEPVrfR9GTAbqfKSoaKlQmtVsdnDhgvjomG48TJy+yGltELRvgnZYi3DVdLReEokrC2XrbAItTGZ3i31YfoZrC0dIRISoE3koCK09ytXVEPR0fwyYWeXNb2H0iKMQfKZ9Cvy3bAyvzKmeanDtgAj0fCDvyor7gATqDI83fKM5bUxVinV7DI82Tvk5ftT5fU0rX0jhMrIzH1SoT25vdPI0m19rToDdFK5NzGXofPy1fAyqyVbIKuRURnkOyufwK00Zyo4rH1XxRIbNM09iXVSom3ISmLDVftV4yV0syJbSgAXVmexCwuRwXwxvEPVrfR9YfU0JDI9rfURBfty4bem7yor7gATqywXNbtzQiAftiAMYmtR0dCDsieXNfPM1TAfoiUm9gA50dtISanXNX0RHAeDvEPVrfwDdaKSrX0jhMrIzH1SoT25vdPI0m19rToDdFK5NzGXofPy1fAyqyrXIKuRHXwxPHr9bynysDIbHMRXKC0bhKrfEyJbjELxefAfYWnDdFoDvEPVrfCzZR0BIHrHZm2jYfPRNgAM9DeXNfPM1TAfoiUmJieyYi2BVTAXVmoZoKP9GTCXYE246yn4pgA5rfCZsmPBQh3b0hwysdCDSfA5GE2XVanXNX0RHAeDefCX1mt5vdnDdaw4oDoysCvTQzUTQfKM1anXNX0RHFuIemtI5anDvEPVrfwySyt5pd3DBmnySyJb0yoQoE3koFnDefCX1mt5vdnyYFLXedAHYaKl9fAjvfClqfAIrfCyqyrjpT2I0gA9sioksF2VsfPR4FJxqmU9vdU1vEPVrfwToFV82zUk2zPH0bwZrC0dIRnjxmJDBWwZom2jYfPHoFnDsE3deTCkoFnDvdnySyt9QyoQomtR0dCDsm3Moawj0mJRVawr7NC1YfoZrC0dIRISoE3koCK09yJRQfPI0fwyYWeXNfPM1TAfoiUm9gA50dtISanXNX0RHAeDvEPVrfwDdaKSrCvfGzUVtfGVrhwXLKu9nMHjKAeDGEJb0TCXvC2XoyV0lhV8ebPDrTGRVToZoH0RzXHbHyPXBdPRNm3XBmJMSyPXBdPRNfA5rFnxYfI9tgAj0fCyZXVDhKwkoFoXKRuIHH19UK05PAeDvmAjQmtRtgCZoCw4om2jYfPRvyIdyXRDIyLbSgAXVC2VrhwmrC2XrbAItTGZ3DvSoaKlYfoZBDI82Tvk5ftT5fnVefCX1mt47gATqDI9ViPy3TtH0zv0rX0jhMrIzH1SoT25vdPI0m19rToDdFK5NfATvzvftiPHqDI82Tvk5ftT5fnrYWeXNTvr3zvBBfKm9m3XedP90gA1VanXNfKBob2DVbUbEytXBdPRNm3XBmJMoCwr7DI9rzvVVfAy3Tv1vdLD0E3XYEAHqDI9ViPy3TtH0z1SofPI0fR9VEtMoCwr7DI9rzvr1TGy1fK0rC2H4TGdofKMvAeDYfI9tgAj0fCyoCKlYfoZrC2bobPDGfGr3hJXYEAHqawSrM09RKVXIHVSodPVlfA9tfJbVdnDdaCSrC0dIRISofJXlyV09DI9GTGXoT2T5bv10gA1VanrcDubhRH5HXRDEyJXYEARpftfvfCMoCKl9gATqDI9GiKmviPIVbvQ9DI9rzAu2TAHQTeTtDI9rzvVVfAy3Tv49DI9GTGXoT2T5beV7gPRBfPReanDzE2bBdPVpEGqZFo9YEtXVWn5QgLk/m3M9yo51mtjVEtbpfPHqDI9LXRXEyJDVdLReEJb0yV0YFoytyo5NbGkQbGxVbUHqDI9LXRMSMCDeTCrqyt5pd3DBmnySyJb0yoQoE3koFnDefCX1mt5vdnySyJbSgAXVC29sC2fYELXVmoyYFLXedAHYaKlVWPV0i31NbGXtiKk1T2yqaKSrCvRobPz3iKu0hR9GzKDGTKdrzoZrC2MviKRozGRVaKlYfoZrC2z5bvz4TAH3hoXNT2y0TtbtiKmczCj8DI9rzvVVfAy3TvQrC2MjTKfBfKxGFKuYWeXNfPM1TAfoiUm9C2u2ztIrfGM3anXNfUIBbtIVzPzSDI9GTGXoT2T5beQrCvRobPz3iKu0FnXNfUz5bAyebAHSDI9rfURBfty4ber7NARSm2RYfoZrC2z5bvz4TAH3hoXNfUIBbtIVzPzlzwTtDI9rzvVVfAy3TvQrC2bobPDGfGr3avuYWeXNTGrjTAujbvk9DI9rzAu2TAHQTvSrC2M3iUdrztz0hwXNTvr3zvBBfKm7C2u2ztIrfGM3anXNTGrjTAujbvkSDI9rbvZ3fUDGbnQrCvRobPz3iKu0FnXNfUz5bAyebAHSDI9rfURBfty4ber7DI9oiKIBTKu3zU0rC2MviARVTGdGieXNfUm4b2MeTvM9DI9GTGXoT2T5bvSrC2XrbAItTGZ3hR9BbGDBfPT0beZrC2y5zAIBzKmQFnXNfUm4b2MeTvMSDI81TGXGbvrjbnQrC2MviKRozGRVFnXNfPM1TAfoiUmYi31VELbVgATqDI9GiKmviPIVbvQ9DI9rzAu2TAHQTe0jDoTrC2MviARVTGdGhnXNT2y0TtbtiKmczwV7DI9oiKIBTKu3zU0rC2MviARVTGdGieXNfUm4b2MeTvM9DI9GTGXoT2T5bvSrC2XrbAItTGZ3hR9BbGDBfPT0beZrC2y5zAIBzKmQFnXNfUm4b2MeTvMSDI81TGXGbvrjbnQrC2MviKRozGRVFnXNfPM1TAfoiUmYi31VELbVgATqDI9GiKmviPIVbv4rC2MjTKfBfKxGFKutDoXNfUz5fARob2z+hwXNT2y0TtbtiKmczwV7DI9oiKIBTKu3zU0rC2MjTKfBfKxGieXNfUm4b2MeTvM9DI9GiKmviPIVbvSrC2XrbAItTGZ3hR9BbGDBfPT0beZrC2y5zAIBzKmQFnXNfUm4b2MeTvMSDI81TGXGbvrjbnQrC2MviKRozGRVFnXNfPM1TAfoiUmYi31VELbVyLxegA50yrrZfP9sdnxcEt93yUqYyGSrX0jhMrIzH1SoT25vdPI0m19rToDdFK5NfUZ5zUDofKZqDI82Tvk5ftT5fnr7NARSm2HrX0jhMrIzH1SoT25vdPI0m19rToDdFK5NfUZ5zUDofKZqDI82Tvk5ftT5fnr7mLDYEJMohLbGmtVQdnx0WCxVhRQodPR4dn9OTCfBm2begCx0Cny+CP4oi3xegA50ytf1Etb0gA9syI81bUBobAT1zoZYyLlrE2b1EARsdn5SE2bBdPVpEo5qmtRthwmsF2VsfPR4FJxqmU9vdU0oFJReEPRsT29rfwZrC0dIRISomtR0dCDsm3MoCwrsyoToFV82zUk2zPH0bwZrC0dIRnjxmJDBWwZom2jYfPHoFnDsE3deTCkoFnDvdnySyt9QyoQomtR0dCDsm3MoFnDvEPVrfR9pEV9tgAj0fCyoawj0mJRVaw4oDJbSgAXVhwysDI9rfURBfty4be4oDvl9i1jsyGlQmtVsdnDvfCXDEJXVmJfBEnZJCvH0iPy1fGHeanrJFUuQzUkYi1jsyGlQmtVsdny8F3bGmtVQdU5mEoy7mLDYEJMohn9oE2X5hVjshn9qdP1ShVjsyGl9gATqDI9LXRXEyt9QyV09hwDGmtRBdPHoaClYfoBNzGm1TGzjbvyqytfYELXVmJzoawV7CvT0fGrQbAboanr7DI9rzvr1TGy1fK1YEJX2TAQqDI9LXRXEyJbSgAXVC29sC2fYELXVmoDdaKSrCvRobPz3iKu0hR9GzKDGTKdrzoZrC2MviKRozGRVaKSrCvk2ztbGiAH2hCb0mJXpdPVlfwZrCvrjbvXVTtfraKlYfoZrCvk2ztbGiAH2hJXYEAHqawSrM09RKVXIHVSodPVlfA9tfJbVdnDdaCSrC0dIRISofJXlyV09DI9GTGXoT2T5bv0rCvk2ztbGiAH2hCXYEAHqawSrM09RKVXIHVSodPVlfA9tfJbVdnDdi30rC2XrbAItTGZ3hR9BbGDBfPT0beBvdLD0E3XYEAHqDI9VTGVVzvueborSDI8QbGDGTvVVboQrCvRobPz3iKu0FnXNfUz5bAyebAHYi31QmtVsdny8m2begCx0yLX5mPH9CnD0fCB0F2YBdtIvT3DYmLXmyG5mEoy7mLDYEJMofJRsT3XYE24ZCvH0iPy1fGHeanrZW2XpT3RlfA50FtjpT2I0gA9sFtBefAT9De4pgA5rfCZsmPBQh3b0hwysdCDSfA5GE2XVanXNX0RHAeDefCX1mt5vdnDdaw4oDoysCvTQzUTQfKM1anXNX0RHFuIemtI5anDvEPVrfwySyt5pd3DBmnySyJb0yoQoE3koFnDefCX1mt5vdnySyJbSgAXVC29sC2fYELXVmoyYFLXedAHYFoytm2jYfPH9yo4rC2XrbAItTGZ3FoyJi307CP4oi3xegA50yJbVduVsdPRedtISandNbKM4TGRtbKyqawmSzKkQznr7CP4oi3xegA50yGQpm2begCx0hVjsyGlQmtVsdny8F2DpfLr+CP48F2B0EAQ+CP4oi30=*/
/*
Encrypted by CNCrypto http://www.cn-software.com/en/cncrypto/


You may not use, copy, emulate, clone, rent, lease, sell, modify,
decompile, disassemble, otherwise reverse engineer, or transfer the
licensed program, or any subset of the licensed program.
*/?>
Return current item: CNStats