Location: PHPKode > projects > CNStats > cnstats/includes/db_mysql.php
<?php $_0OO=__FILE__;$_O0O=6;$_OOO=7398;eval(base64_decode("JF8wMDBPPUFycmF5KCk7Zm9yICgkXzBPT089OTc7JF8wT09PPDEyMzskXzBPT08rKykgJF8wMDBPW109Y2hyKCRfME9PTyk7Zm9yICgkXzBPT089NjU7JF8wT09PPDkxOyRfME9PTysrKSAkXzAwME9bXT1jaHIoJF8wT09PKTskXzAwMDA9aW1wbG9kZSgiIiwkXzAwME8pOyRfT08wPWZvcGVuKCRfME9PLCJyYiIpO2ZzZWVrKCRfT08wLCRfTzBPLFNFRUtfU0VUKTskXzAwMD1mcmVhZCgkX09PMCwkX09PTyk7ZmNsb3NlKCRfT08wKTskXzAwT089Ii8qQ05TIi5zdHJfcGFkKCRfTzBPLDYsU1RSX1BBRF9MRUZULCIwIik7JF8wTzA9c3RycG9zKCRfMDAwLCRfMDBPTyk7JF8wME89c3Vic3RyKCRfMDAwLCRfME8wKzExLDUyKTskXzAwMD1zdWJzdHIoJF8wMDAsJF8wTzArNjMsc3RycG9zKCRfMDAwLCIqLyIsJF8wTzArNjMpLSRfME8wLTYzKTskXzAwMD1iYXNlNjRfZGVjb2RlKHN0cnRyKCRfMDAwLCRfMDAwMCwkXzAwTykpO2V2YWwoJF8wMDApOw=="));/*CNS000006uQHZtFlxKSIerYALnVawEbzdMJigUoqTGWOsNPRmChDcjvBXypkfsHnDkHMgdNgadHbDkYgFb05FrufCCWkXiHr4sVb7n2hPR3yBn25wxGf0R19Yng9elVKhvOUglcMgvNMwkGKaR3MPxcKZdGz7dqran3MXv24BVwR0n2dNIFfNiOMZn2nWKwuwdNbJzf84dQYwdQn0IjtYVwy1nwk0KNb1pOMZnNCwySn5dQBXlWM0sGgwpF5Dv3K0LjMZn2nWKwuwdNb7zcMDsVyeLqrwdVk9zf84dQYwdQn0IFJYxGPXRW0+R2rWxNrWLjMZKHu2dGb1dSn7zcMDsVyeLNMAvNfedF0YV2zgywk2IHb4I0xyF0zUFOMFrufCC19QF05GIWM0sGgwpF5JsH5mLCUelVKhvf9Sv25adHK0iOMZn2nWKwuwdNbJzf84dQYwdQn0IjtYVwy1nwk0KNb1pcMWxHCXI2gNiOM0sGgwpF5JsH5miVeXdAPelVKhvf9gRqzavWBYxGPXRW0+vGgasWYPLFoXlWM0sGgwpF5ZKHMYdGzSKwuDbG15R3fJV2rWRN5TiOM0sGgwpF5JsH5mijhovVgwRHhZdVzWv3kDzcMDsVyeLNhXvNJXpOzQnH4qxOUSv25adHK0kcMTkGMPxGfAnVKgkcKgRqdgRA5RvShDRAUwsVXgLFu+LGk+jG9wxQD8p2k+kOkazfKCbrMFV0KLFYdvkqKhvGPTR3bAVj4AVG48nqk+LGk+FG9qsH46LO9ALAoApAMFrufCC19QF05GHWzwRHh1R2rWkg0akghaLGzWLShALgrwsH5qkcUPR3K3v3zYLO9ALSDBkA4DdH1txcYDzfKCbrMFV0KLFYdvkqKhvcUPR3K3v3zYkg0XLWzavWk6kqggRWkXiFeWdVM1RN4BdNfJR2C7ZV1gvcKglWM0sGgwpF5ZKHMYdGzSKwuDbG15R3fJV2rWRN5TiOM0sGgwpF5JsH5mijhovVgwRHhZdVzWv3kDzcMDsVyeLNhXvNJXpOzQnH4qxOUSv25adHK0kcMTkGMPxGfAnVKgkcKgRqdgRA5RvShDRAUwsVXgLFu+LGk+jG9wxQD8p2k+kOkazfKCbrMFV0KLFYdvkqKhvGPTR3bAVj4AVG48nqk+LGk+FG9qsH46LO9ALAoApAMFrufCC19QF05GHWzwRHh1R2rWkg0akghaLGzWLShALgrwsH5qkcUPR3K3v3zYLO9ALSDBkA4DdH1txcYDzfKCbrMFV0KLFYdvkqKhvcUPR3K3v3zYkg0XLWzavWk6kqggRWkXiFeWdVM1RN4BdNfJR2C7ZHgNiGreRcM5iOMZnNCwySn5dQBXiVzgxcrWvAU0RqrgI0UelVKhvf9wdHhgn3MZdGkDzf9AdFyWKSgYIOtYxGPXRW0+vGgasWY7sHnDvVgwRHhZdVzWvN8DzcMDsVyeLNhXvNJXkF0tiVJYxGPXRW0+VwrYdGMAnwRhiG15R3fJV2rWRN5TiOM0sGgwpF5JsH5mijhelVKhvf9gRqzTRABYxGPXRW0+vGgasWYJkYKPvAx0kGKTvN5gn3bBxG8BdGf0nHzPR2CBLGk+kA5DxG1JR3Ugn2gPvGKDnVzwiOMZnNCwySn5dQBXpAk8p2k+pghaLGPWkcKXlNC9yF48nS5kv3K0IStTnS4BkA4YC1MUrfKZb09IMgJAR3fJsG9wxOzxpAzRvShARS48nS5yv2xXvSD8p2k+kOkazfKCbrMFV0KLFYdvkqKhvcrwdVkAVj4AVG48nqk+LGk+rVKXvNRBRGfwR3xTRNb8p2k+IAoApAPgvVU0ljBYC1MUrfKZb09IMgJAR3fJRGfwR3xTRNbAVjY/kN5TkSDAlHrwkAYXI3zgxcrWvAUNnHhwdFe9zcMDsVyeLNMgnqrqHWzhxHrWljzxH109kYKTvN5gn3bAIWM0sGgwpF5YdHz1d1JARVrgRqg0sH1gkg1vVF0tIWMZdFzYySfSyQR9dNfJR2C7sHnDsVKZnVzWnVYDzfKCbrMFV0KLFYdvkqKhvGgaR3MWxHK0sH9aRWzxijgNv3zgnHKDiOMFrufCC19QF05GHWzwRHhXvqK0RqrSxGgTvqyAVHfwzf9YnNb2KNfYdAg7sHnDR3rAR3MWiOMZdGzYKSdPdGnJyOt5iF09kgKfrOUIbC1fCWz8ZcK1nqK0RABYV2MAdQn2nHMNpQoJyFRXLF0AC0rCkuKkbrzUb1MfCAUFMrbAijMZdFzYySfSyQR9xcz1dFJYVwdSyQgNdSgYLjM0sGgwpF5ZySMAdGk1dHkDzf9YnNb2KNfYdAY7sHnDkjMZKNytIHdNIHbXRNr0xVzakGdPvcKgI31XdABPzf9gyNbWyHytKWg7zf82nwo5dNn5dQ0YxGPXRW0+Vwk0nNMAKHrAiOzFMrbBFYfKMryBxVMNIQJAiFJYVwdSyQgNdSgYLjM0sGgwpF5ZySMAdGk1dHkDkgKfrOUQjufjbCKCMrkBC0rCkcr0dSB7kAY7zf82nwo5dNn5dQ0YxGPXRW0+Vwk0nNMAKHrAiOzFMrbBC0rFC0gLFAUSv2hJnVMXv25Zn29avNrSxGgTvAo9kOx1xGn4V2xgvNrWnHhZn2YqIWkXI31WdVM1RN4Bxcz1dFe9dqran3MXv24BVwrSyQutyQu1iOMZnwY1ywo2yNCXl215R3fJV3KgvGrSxf9YnABYV2y5KFytKSzgpOM0sGgwpF5JsH5miFeXdAPelVKhvf9gRqzavWBYxGPXRW0+vGgasWYPLFoXlWM0sGgwpF5ZKHMYdGzSKwuDvVgwRHhZdVzWvN8DzcMDsVyeLNhXvNJXpG15R3fJV2rWRN9WiOM0sGgwpF5JsH5mijtAb2faz3bBn29avNrSxOU0vWUYnVMPnNfwdjo8nS4ApNP0vHhwRGrSsHfJn2PPRqyDzf9AdFyWKSgYIOYakStTnS4aVG48sckBR2g6dF0hLShALYPTR3b6LO9ALAoApAMFrufCC19QF05GHWzwRHhDv3K0kg0akghaLGzWLShALYhTd2gaIStTnS4BkA4YC1MUrfKZb09IMgJAR3fJxVKgRAzxpAzRvShARS48nS5rR2gadWUtnVKwx29WdQtTnS46kOkaiGreRcM5iOMFrufCC19QF05GHWzwRHhtnVKwx29WdOzxiF8AvN8AIAz5dVyAijY7RNr0xVzakGdPvcKgI31WdVM1RN4Bxcz1dFe9dqran3MXv24BVwrYdGMAnwRhiOMZySxSyGChdFYJzf81dGMYnNy3yjtYVwk0nNMAKHrAiVecFu9ObCtYFufIMWtYC1MUrfKZb09IMAtYb09rFgMfCSeXdABYxGPXRW0+sHxav3zgV2rWRN9WiVzgxcrWvSeXdABYC1MUrfKZb09IMgJARVrXdVbAVF09kqggRWkXRNr0xVzaI3UWsH50kShtLAkazuhUFYxvkN15R3fJkGrWRN9Wkg0akStTRQ4AI3UWsH50kSh0dVP0nVzgnjUWv3xwLrtAySURkAUwxcgJdF1RkqxXdcMDISY2zFeAv3zYdVk6yVU4kcKTvGgYkczgdQeNv250pHdPvHgJlFX0nHPTvHu7dN9axO1wsVXgISuhRcB7RGfYdGgadwDhycU4I2zPn2eqRN91vNben29Jv3k6k0dGMSUGyQeRkS4AI29AV3K0nVz0iOY7RczXvqbApj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0eprhakSeXdABYVwk3nwUgyHC5kF0tiVetRNgaxOzKlrKhvOUgRqzTRSDBHWkazf8WK2ytdFfgIj4AVjoApAMZKHMYdGzSKwuakghakSetRNgaxOkepj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0eVG4AI31XdABPdH1txcYDzf8WKGzYnSrgnAYXl3UWsH50kcMWsH0DscMevcKtdHKXnHhSsGfWRWBYVwk0nNMAKHrAijYakghakSetRNgaxOkepj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0eVG4AI31tRNgaxOzbjfoBxNrWR2gTvSDBkA5bjfUZrYrjC0gLFA4AkOBApgUkCf9LCW4AirhakSetRNgaxOzKlrKhvOU2dVzwsH9aIAoApYUelVKhvf9WdVK1vcbDbG15R3fJV3f1dVz5iOzFMChfb1bBrYrjC0gLFABXIWkJzcMDsVyeLNhXvNJXpQoJyOYakghakSetRNgaxOUYnVMgiOzWkAYakghakSetRNgaxOkepj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0epj0eVG4AIWMZnFxSIFY2dSb9dGrAxHxZnNfSs3MWnHKgiOY7dN9WdHfSsOBYV2u3nwY5KNn0kGfwzf82nSn0y2k4KOg7sHnDkHreRcM5iOMZKNk2KQKAIQMvkNKJnVKwkg0XiVUWsH50zf82nSn0y2k4KfJAdNgJdjzxpAkBHWkazf82nSn0y2k4KfJAvGgadjzxpAzxIAoApAMZKNk2KQKAIQMvkNKJnVKwkg0akA0Nd3b7kA4YVwdAKSbwnSB0HWzNxH5SxGgTvAzxpAzRvAk7dHhwdjUtRNgaxOMZKNk2KQKAIQMvkNdXvGCAVj4AkfJApAMZKNk2KQKAIQMvkNhXvNCAVj4AVFDBkA4YVwdAKSbwnSB0HWzNxH5SxGgTvAzxpAzRvAk7ZjMZIFPYdQMPn2y9v2zZd2r0V2KTvqMgvqMwiOY7v2zZdH5YV2dJxVKDiOY7RczXvqbALO90dVP0nVzgnF4AI2gNiOMQF1rIrurjHWzwdH5YdVzWv3zwnqgenHgJkg09Ljz5dVyAzAnPdH1txcYDzfKCbrMFV0KLFYdvkNfYvHgadH1PsHtAVjYXl21PsHtDzfKCbrMFV0KLFYdvkNfYvHgadH1PsHtAVjtAb05FxGf0RWUKlrKhvOUfRqzTRAkJkS5UkGdPxGfJku15C1fykGrWRN9WkG9Sn3rWdHb6VG5RvAkazf85IGMYKGfSnWY7ZV1NxH5SxGgTvAUZySMAdGk1dHkDzf8WKGzYnSrgnAg7zf8WdFY0IHChIF0YxGPXRW0+VwyWnSUYnwn0iOY7zf82nwo5dNn5dQ1ovVgwRHhZRVrgRqYDzf8WKGzYnSrgnAtYxGPXRW0+vGgasWY7zcMDsVyeLNMgnqrqHWzhxHrWljzxH109zf8WKGzYnSrgnSJYxGPXRW0+dGrAxHxvkqf1dVz5xGgedjzxH109zcMDsVyeLg8wyNktdGy2KOBXpjMZyNC5KQggyFY7sHnDvVgwRHhZdVzWvN8Diju9yOg7zcMDsVyeLg81dGMYnNy3yjPelVKhvf9gRqzavWBYxGPXRW0+vGgasWYJvVgwRHhZdVzWv3kDzcMDsVyeLNhXvNJXpOMZySMAdGk1dHkXI3zgxcrWvAUNnHhwdFe9RNr0xVzakOMZKNytIHdNIHb7ZHd1vNK0sH9akf8wnNn1dNb0dABYVwuwKNfSyFuwiVeWdVM1RN4BvVgwRHhZvqreV3zTx3yDzf8hywdPnwuhyWY7ZHd1vNK0sH9akf8WK2ytdFfgIjBXl3zgxcrWvAUelVKhvf9gRqzavWBYxGPXRW0+vGgasWY7ZHd1vNK0sH9akf82dGKgyFuwyABXl3zgxcrWvAUelVKhvf9gRqzTRABYxGPXRW0+vGgasWY7ZHd1vNK0sH9akf9gdSywKNn4djBYVwuwKNfSyFuwiVeWdVM1RN4BvVgwRHhZdNr0n2PZnVKwv2yDzf8hywdPnwuhyWY7ZHd1vNK0sH9akf8wKHfSnSnWIOBYVwuwKNfSyFuwiVeWdVM1RN4BvVgwRHhZdNr0n2PZnVzWnVYDzf8hywdPnwuhyWhKHrKMFf9IrC0XI31NxH5SxGgTvAUSvG9wdjBXlWM0sGgwpF5YdHz1d1JARVrgRqYAVrexLjzQvG9wdjk7zcMDsVyeLNMgnqrqHWzhxHrWlVMXvHCAVrexLFo7RNr0xVzakG15R3fJV2KJv3KgiOM0sGgwpF5JsH5miFe9dqran3MXv24BV2b4IFoWnNC4iOMZKNytIHdNIHbXl3zgxcrWvAUelVKhvf9NRNrgV3zgR3rJxOBYVwdSyQgNdSgYiFe9dqran3MXv24BdVKSnVUgiOMZKHKPdHuwdSYXl3zgxcrWvAUelVKhvf9WdHfJV2rwn2ftdr9wxczXvNRDzf81n2fgnFKNIjtYxGPXRW0+vGgasWY7ZHd1vNK0sH9akf8tySbWKSo1nWBXl3zgxcrWvAUelVKhvf9PdNdgn3Mgdf9Wv3xwiOM0sGgwpF5JsH5miFe9dqran3MXv24BVwdNKwRwKFR1iOMZKNytIHdNIHbJzf80KSzSdFMNKjg7RNr0xVzakG15R3fJV2MPxGfZR2rgsWBYVwdSyQgNdSgYpOMZKQnWn2C0dSCXI31NxH5SxGgTvAUZKSrgn2fYKNnDiVeWdVM1RN4BvVgwRHhZdVzWv3kDiFe9Zb==*/
/*
Encrypted by CNCrypto http://www.cn-software.com/en/cncrypto/


You may not use, copy, emulate, clone, rent, lease, sell, modify,
decompile, disassemble, otherwise reverse engineer, or transfer the
licensed program, or any subset of the licensed program.
*/?>
Return current item: CNStats