Location: PHPKode > projects > ChiCoMaS - Chilek CMS > chicomas/tools/mysqlbackuppro/locale/tr.php
<?php

/**
 * 
 * MySQL Backup Pro Turkish translation
 * 
 **/
 
// Application title
$GONX["title"] = "&nbsp;MySQL Backup Pro&nbsp;";

$GONX["deleteconfirm"] = ' Dosyayý silmek istediðinize emin misiniz ?\n Onaylamak için OK tuþuna týklayýnýz.';

$GONX["header"] = '<html>
<head>
<title>'.$GONX["title"].'</title>
<style type="text/css" media="screen">@import "style.css";</style>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function ConfirmDelete() {
	return confirm("'.$GONX["deleteconfirm"].'");
}
//-->
</script>
</head>
<body>
';

// Home page content
$GONX['homepage'] = "<b>".$GONX["title"]."</b> MySQL veritabaný yedekleme ve kurtarma iþlemleri için komple çözüm.<br/>
			Kullanýmý :
			<ul>
			<li>Yedek almak için <a href=\"?go=create\" class=tab-g>buraya</a> týklamanýz yeterlidir.</li>
			<li>Daha önceden almýþ olduðunuz yedeklerinizi <a href=\"?go=list\" class=tab-g>buradan</a> görebilir ve isterseniz geri yükleme iþlemi ile daha önceki bilgilerinize eriþebilirsiniz. Ancak unutmamanýz gereken þey geri yükleme iþlemi yapmadan önce mutlaka <a href=\"?go=create\" class=tab-g>yedek</a> almanýz. Zira geri yükleme ile þu an aktif olan bilgileriniz kaybolacaktýr.</li>
			</ul>
			Oluþan yedekleme dosyalarýnýz \"backup\" dizini altýnda bulunacaðýný unutmayýn.
			<br/><br/>
			Kullanýlan veritabaný : <b>".$GonxAdmin["dbname"]."</b>
			";
			
$GONX["installed"] = " kurulu";
$GONX["notinstalled"] = " kurulu deðil";
$GONX["compression"] = "PHP Sýkýþtýrma Modulleri";
$GONX["autherror"] = " Lütfen giriþ için doðru kullanýcý adý ve þifreyi giriniz";

$GONX["home"] = "Anasayfa";
$GONX["create"] = "Yedek Al";
$GONX["list"] = "Listele/Geri Yükle";
$GONX["optimize"] = "Optimize Et";
$GONX["monitor"] = "Ýzle";
$GONX["logout"] = "Kapat";
			
$GONX["backup"] = "Yedek dosyanýz";
$GONX["iscorrectcreat"] = "baþarýlý bir þekilde oluþturuldu";
$GONX["iscorrectimport"] = "veritabaný üzerine baþarýlý bir þekilde yüklendi";
$GONX["selectbackupfile"] = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Geri Yükleme yapabilmek için varolan bir yedek dosyasý seçiniz";
$GONX["importbackupfile"] = "Veya buradan baþka bir yedek dosyasý gönderebilirsiniz";
$GONX["delete"] = "Sil";
$GONX["nobckupfile"] = "Yedek dosyasý bulunamadý. Veritabanýnýzdan yedek almak için <a href=\"?go=create\" class=tab-g>buraya</a> týklayýnýz";
$GONX["importbackup"] = "Geri Yükle";
$GONX["importbackupdump"] = "MySQL Dump özelliðini kullan";
$GONX["configure"] = "Ayarlar";
$GONX["configureapp"] = "Ayarlar otomatik olarak yapýlmaktadýr. Herhangi bir düzenleme yapmanýza gerek yoktur. Geçerli ayarlar aþaðýda verilmiþtir.";
$GONX["totalbackupsize"] = "Toplam \"backup\" dizininin boyutu ";
$GONX["chgdisplayorder"] = "Sýralamayý deðiþtir";
$GONX["next"] = "Ýleri";
$GONX["prev"] = "Geri";

$GONX["structonly"] = "Sadece yapý";
$GONX["checkall"] = "Tümünü Seç";
$GONX["uncheckall"] = "Tümünü Kaldýr";
$GONX["tablesmenuhelp"] = "<u>Yardým</u>  : Eðer <label>labels</label> görüyorsanýz bunu anlamý o tablo üzerinde deðiþiklik yapýlýyor demektir.";
$GONX["backupholedb"] = "Tüm veritabanýnýn yedeðini almak için buraya týklayýnýz :";
$GONX["selecttables"] = "Veya buradan yedek almak istediðiniz tablolarý seçiniz :";

$GONX["ignoredtables"] = "Geçersiz tablo";
$GONX["reservedwords"] = "Ayrýlmýþ mysql kelimesi";

?>
Return current item: ChiCoMaS - Chilek CMS