Location: PHPKode > projects > ChiCoMaS - Chilek CMS > chicomas/modules/filemanager/lang/tr.php
<?php

// English Language Module for v2.3 (translated by the QuiX project)

$GLOBALS["charset"] = "iso-8859-9";
$GLOBALS["text_dir"] = "ltr"; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$GLOBALS["date_fmt"] = "Y/m/d H:i";
$GLOBALS["error_msg"] = array(
	// error
	"error"			=> "HATA",
	"back"			=> "Geri",
	
	// root
	"home"			=> "Ana dizin bulunamadý. Ayarlarýnýzý kontrol ediniz.",
	"abovehome"		=> "Þu anki dizin, ana dizinin üstünde olamaz.",
	"targetabovehome"	=> "Hedef dizin, ana dizinin üstünde olamaz.",
	
	// exist
	"direxist"		=> "Dizin bulunamadý.",
	//"filedoesexist"	=> "Dosya zaten mevcut.",
	"fileexist"		=> "Dosya bulunamadý.",
	"itemdoesexist"		=> "Dosya/Dizin zaten mevcut.",
	"itemexist"		=> "Dosya/Dizin bulunamadý.",
	"targetexist"		=> "Hedef dizin bulunamadý.",
	"targetdoesexist"	=> "Hedef dosya zaten mevcut.",
	
	// open
	"opendir"		=> "Dizin açýlamadý.",
	"readdir"		=> "Dizin okunamadý.",
	
	// access
	"accessdir"		=> "Bu dizine eriþim yetkiniz yok.",
	"accessfile"		=> "Bu dosyaya eriþim yetkiniz yok.",
	"accessitem"		=> "Bu dosya/dizine eriþim yetkiniz yok.",
	"accessfunc"		=> "Bu fonksiyona eriþim yetkiniz yok.",
	"accesstarget"		=> "Hedef dizine eriþim yetkiniz yok.",
	
	// actions
	"permread"		=> "Dosya haklarýný okuma sýrasýnda hata oluþtu.",
	"permchange"		=> "Dosya haklarýný deðiþtirme sýrasýnda hata oluþtu.",
	"openfile"		=> "Dosya açma sýrasýnda hata oluþtu.",
	"savefile"		=> "Dosya kaydetme sýrasýnda hata oluþtu.",
	"createfile"		=> "Dosya oluþturma sýrasýnda hata oluþtu.",
	"createdir"		=> "Dizin oluþturma sýrasýnda hata oluþtu.",
	"uploadfile"		=> "Dosya gönderme sýrasýnda hata oluþtu.",
	"copyitem"		=> "Kopyalama sýrasýnda hata oluþtu.",
	"moveitem"		=> "Taþýma sýrasýnda hata oluþtu.",
	"delitem"		=> "Silme sýrasýnda hata oluþtu.",
	"chpass"		=> "Þifre deðiþtirme sýrasýnda hata oluþtu.",
	"deluser"		=> "Kullanýcý silme sýrasýnda hata oluþtu.",
	"adduser"		=> "Kullanýcý ekleme sýrasýnda hata oluþtu.",
	"saveuser"		=> "Kullanýcý kaydetme sýrasýnda hata oluþtu.",
	"searchnothing"		=> "Arama için mutlaka birþeyler girmelisiniz.",
	
	// misc
	"miscnofunc"		=> "Geçersiz fonksiyon.",
	"miscfilesize"		=> "Dosya maksimum boyutu aþtý.",
	"miscfilepart"		=> "File was only partially uploaded.",
	"miscnoname"		=> "Bir isim girmelisiniz.",
	"miscselitems"		=> "Herhangi bir dosya/dizin seçmediniz.",
	"miscdelitems"		=> "\"+num+\" dosya/dizini silmek istediðinize emin misiniz?",
	"miscdeluser"		=> "'\"+user+\"' kullanýcýsýný silmek istediðinize emin misiniz?",
	"miscnopassdiff"	=> "Yeni þifre varolan þifreden farklý deðil.",
	"miscnopassmatch"	=> "Þifreler birbiriyle uyuþmuyor.",
	"miscfieldmissed"	=> "Önemli bir alaný unuttunuz.",
	"miscnouserpass"	=> "Kullanýcý adý ve þifre yanlýþ.",
	"miscselfremove"	=> "Kendi kendinizi kaldýramazsýnýz.",
	"miscuserexist"		=> "Bu kullanýcý zaten mevcut.",
	"miscnofinduser"	=> "Kullanýcý bulunamadý.",
);
$GLOBALS["messages"] = array(
	// links
	"permlink"		=> "Yetkileri Deðiþtir",
	"editlink"		=> "Düzenle",
	"downlink"		=> "Ýndir",
	"uplink"		=> "Yukarý",
	"homelink"		=> "Ana Dizin",
	"reloadlink"		=> "Yenile",
	"copylink"		=> "Kopyala",
	"movelink"		=> "Taþý",
	"dellink"		=> "Sil",
	"comprlink"		=> "Arþivle",
	"adminlink"		=> "Admin",
	"logoutlink"		=> "Çýkýþ",
	"uploadlink"		=> "Gönder",
	"searchlink"		=> "Ara",
	
	// list
	"nameheader"		=> "Ýsim",
	"sizeheader"		=> "Boyut",
	"typeheader"		=> "Tip",
	"modifheader"		=> "Son Deðiþtirilme",
	"permheader"		=> "Haklar",
	"actionheader"		=> "Ýþlemler",
	"pathheader"		=> "Dizin",
	
	// buttons
	"btncancel"		=> "Vazgeç",
	"btnsave"		=> "Kaydet",
	"btnchange"		=> "Deðiþtir",
	"btnreset"		=> "Reset",
	"btnclose"		=> "Kapat",
	"btncreate"		=> "Oluþtur",
	"btnsearch"		=> "Ara",
	"btnupload"		=> "Gönder",
	"btncopy"		=> "Kopyala",
	"btnmove"		=> "Taþý",
	"btnlogin"		=> "Giriþ",
	"btnlogout"		=> "Çýkýþ",
	"btnadd"			=> "Ekle",
	"btnedit"		=> "Düzenle",
	"btnremove"		=> "Kaldýr",
	
	// actions
	"actdir"		=> "Dizin",
	"actperms"		=> "Haklarý deðiþtir",
	"actedit"		=> "Dosyayý düzenle",
	"actsearchresults"	=> "Arama sonuçlarý",
	"actcopyitems"		=> "Dosya(larý) kopyala",
	"actcopyfrom"		=> "<strong>/%s</strong> dizininden <strong>/%s</strong> dizinine kopyala ",
	"actmoveitems"		=> "Dosya(larý) taþý",
	"actmovefrom"		=> "<strong>/%s</strong> dizininden <strong>/%s</strong> dizinine taþý ",
	"actlogin"		=> "Giriþ",
	"actloginheader"	=> "Dosya Yönetimini kullanmak için Giriþ yapýnýz",
	"actadmin"		=> "Administration",
	"actchpwd"		=> "Þifre deðiþtir",
	"actusers"		=> "Kullanýcýlar",
	"actarchive"		=> "Dosya(lar) arþivle",
	"actupload"		=> "Dosya(lar) gönder",
	
	// misc
	"miscitems"		=> "Dosya/Dizin",
	"miscfree"		=> "Boþ",
	"miscusername"		=> "Kullanýcý",
	"miscpassword"		=> "Þifre",
	"miscoldpass"		=> "Eski þifre",
	"miscnewpass"		=> "Yeni þifre",
	"miscconfpass"		=> "Þifre onayla",
	"miscconfnewpass"	=> "Yeni þifreyi onayla",
	"miscchpass"		=> "Þifre deðiþtir",
	"mischomedir"		=> "Ana dizin",
	"mischomeurl"		=> "Ana URL",
	"miscshowhidden"	=> "Gizli dosyalarý göster",
	"mischidepattern"	=> "Patern gizle",
	"miscperms"		=> "Haklar",
	"miscuseritems"		=> "(isim, ana dizin, gizli dosyalarý göster, haklar, aktif)",
	"miscadduser"		=> "kullanýcý ekle",
	"miscedituser"		=> "'%s' kullanýcýsýný düzenle",
	"miscactive"		=> "Aktif",
	"misclang"		=> "Dil",
	"miscnoresult"		=> "Geçerli sonuç bulunamadý.",
	"miscsubdirs"		=> "Alt dizinlerde Ara",
	"miscpermnames"		=> array("Sadece Görünüm","Deðiþtir","Þifre Deðiþtir","Deðiþtir & Þifre Deðiþtir",
					"Administrator"),
	"miscyesno"		=> array("Evet","Hayýr","E","H"),
	"miscchmod"		=> array("Kendi", "Grubu", "Genel"),
);
?>
Return current item: ChiCoMaS - Chilek CMS