Location: PHPKode > projects > ChiCoMaS - Chilek CMS > chicomas/languages/tr/language.php
<?php

defined( '_VALID_DA_' ) or die( 'Bu sayfaya dogrudan eriþim yapýlamaz.' );

/* COMMON MESSAGES */
DEFINE('_CMN_CILEKCMS_','ChiCoMaS');

DEFINE('_CMN_YES_','Evet');
DEFINE('_CMN_NO_','Hayýr');
DEFINE('_CMN_USERNAME_','Kullanýcý Adý : ');
DEFINE('_CMN_PASSWORD_','Þifre : ');
DEFINE('_CMN_REPEAT_PASSWORD_','Tekrar Þifre : ');
DEFINE('_CMN_EMAIL_','Email : ');
DEFINE('_CMN_DASH_',' - ');
DEFINE('_CMN_BACK_','Geri Dön');
DEFINE('_CMN_SAVE_','Kaydet');
DEFINE('_CMN_GO_','Git');
DEFINE('_CMN_UPDATE_','Güncelle');
DEFINE('_CMN_EDIT_','Düzelt');
DEFINE('_CMN_DELETE_','Sil');
DEFINE('_CMN_CONTINUE_','Devam');
DEFINE('_CMN_CANCEL_','Vazgeç');
DEFINE('_CMN_PREVIEW_','Öngörünüm');
DEFINE('_CMN_OR_','veya');
DEFINE('_CMN_TOTAL_TIME_','Sayfa Yüklenme Zamaný : ');
DEFINE('_CMN_REDIRECTION_','Yönlendirme çalýþmazsa buraya týklayýn.');
DEFINE('_CMN_TOTAL_RECORD_','Toplam : ');
DEFINE('_CMN_PAGE_','Sayfa : ');
DEFINE('_CMN_NOTE_','Açýklama');
DEFINE('_CMN_ERROR_','Hata oluþtu');
DEFINE('_CMN_LIST_','Listele');
DEFINE('_CMN_ADD_','Ekle');
DEFINE('_CMN_SELECT_','Seç');
DEFINE('_CMN_SAVE_OK_','Girmiþ olduðunuz bilgiler kaydedilmiþtir.');
DEFINE('_CMN_SAVE_FAILED_','Girmiþ olduðunuz bilgilerin kaydedilmesi sýrasýnda hata oluþtu.');
DEFINE('_CMN_SELECT_AN_OPTION_','Seçiniz...');
DEFINE('_CMN_DELETE_OK_','Bilgiler baþarýlý bir þekilde silinmiþtir.');
DEFINE('_CMN_DELETE_FAILED_','Bilgilerin silinmesi sýrasýnda hata oluþtu.');
DEFINE('_CMN_NO_RECORD_FOUND_','Kayýt bulunamadý.');
DEFINE('_CMN_USE_FIREFOX_','<font color=red><i>*** UYARI ***<br>*** TinyMCE kullanýmý sýrasýnda Internet Explorer kullanýmýndan kaynaklanan bazý hatalar oluþtuðu için <a target=\"_blank\" href=http://www.spreadfirefox.com/?q=affiliates&amp;id=187901&amp;t=195>FireFox</a> kullanmanýzý öneriyoruz. ***</i></font>');
DEFINE('_CMN_SIGN_UP_','Kayýt Ol!');
DEFINE('_CMN_FORGOTTEN_PASSWORD_','Þifremi Unuttum?');

/* CMS MAIN PAGE MESSAGES */
DEFINE('_NO_PAGE_FOUND_','Site üzerinde kayýtlý sayfa bulunamadý. <br>Sayfa bir baþka modül ile iliþkilendirilmiþ olabilir. Lütfen sistem yetkilisi ile irtibata geçiniz.');
DEFINE('_NO_CONTENT_FOUND_','Sayfa üzerinde kayýtlý içerik bulunamadý. Lütfen sistem yetkilisi ile irtibata geçiniz.');


/* CONTROL PANEL */
DEFINE('_CONTROL_PANEL_','Denetim Masasý');

/* LOGIN */
DEFINE('_CP_HOME_','Web Görünümü');
DEFINE('_CP_LOGIN_','Giriþ');
DEFINE('_CP_LOGIN_ERROR_','Hatalý kullanýcý adý ve/veya þifre. Lütfen tekrar deneyiniz.');
DEFINE('_CP_DO_LOGIN_','Öncelikle giriþ yapmanýz gerekmektedir.');
DEFINE('_CP_NO_PAGE_FOUND_','Database üzerinde kayýtlý sayfa bulunamadý!');
DEFINE('_CP_FORM_LOGIN_','Giriþ/Çýkýþ');

/* SEARCH */
DEFINE('_CMN_FROM_SEARCH_','Sitede Ara');
DEFINE('_CMN_SEARCH_','Ara');
DEFINE('_CMN_SEARCH_RESULTS_','Arama Sonuçlarý : ');
DEFINE('_CMN_AT_LEAST_3_CHAR_','Arama kriteri olarak en azýndan 3 karakter girilmesi gerekmektedir...');
DEFINE('_CMN_SEARCH_FOUND_PAGES_','Bulunan Sayfalar ');
DEFINE('_CMN_SEARCH_TOTAL_RESULT_','Toplam Sonuç : ');
DEFINE('_CMN_SEARCH_NO_RESULTS_FOUND_','Arama kriterine uygun sonuç bulunamadý. Arama yaptýðýnýz kelimenin doðruluðuna emin olunuz.');


/* PAGE ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_PAGE_ADMINISTRATION_','Sayfa Yönetimi');

DEFINE('_CP_PA_NEW_PAGE_','Yeni Sayfa Ekle');
DEFINE('_CP_PA_NP_ALIAS_DEFINED_','Seçmiþ olduðunuz kýsayol tanýmlý. Lütfen farklý bir kýsayol tanýmlayýnýz.');
DEFINE('_CP_PA_NP_VIEW_ON_MAINMENU_','Ana menüde görünsün : ');
DEFINE('_CP_PA_NP_VIEW_ON_TOPMENU_','Üst menüde görünsün : ');
DEFINE('_CP_PA_NP_PUBLISHED_','Sayfa yayýnlanmaya hemen baþlasýn : ');
DEFINE('_CP_PA_NP_NAME_','Sayfa ismi : ');
DEFINE('_CP_PA_NP_ALIAS_','Kýsayol (Opsiyonel): ');
DEFINE('_CP_PA_NP_DEFINITION_','Tanýmlama (Opsiyonel): ');
DEFINE('_CP_PA_NP_KEYWORDS_','Anahtar kelimeler (Opsiyonel): ');
DEFINE('_CP_PA_NP_PARENT_OR_CHILD_','Ait olduðu ana sayfa : ');
DEFINE('_CP_PA_NP_TOP_LEVEL_','En Üst Seviye');
DEFINE('_CP_PA_NP_TYPE_','Sayfa tipi : ');
DEFINE('_CP_PA_NP_TYPE_NORMAL_','Normal Görünüm');
DEFINE('_CP_PA_NP_STATUS_','Sayfanýn durumu : ');
DEFINE('_CP_PA_NP_ACTIVE_','Aktif');
DEFINE('_CP_PA_NP_NOT_ACTIVE_','Aktif Degil');
DEFINE('_CP_PA_NP_ERROR_','Sayfa ekleme sýrasýnda hata oluþtu. Eklemek istediðiniz sayfaya mutlaka bir isim vermeniz gerekmektedir!!!');
DEFINE('_CP_PA_NP_COMPLETED_','Yeni sayfa database\'e baþarýlý bir þekilde eklenmiþtir. Oluþturduðunuz sayfaya; fotoðraf/dosya gönderebilir ve/veya içeriðini güncelleyebilirsiniz.');


DEFINE('_CP_PA_EDIT_PAGE_','Sayfa Güncelle');
DEFINE('_CP_PA_EP_SELECT_PAGE_','Güncelleme yapýlacak olan sayfa : ');
DEFINE('_CP_PA_EP_ERROR_','Sayfa güncelleme sýrasýnda hata oluþtu. Güncellemek istediðiniz sayfaya mutlaka bir isim vermeniz gerekmektedir!!!');
DEFINE('_CP_PA_EP_COMPLETED_','Deðiþiklikleriniz baþarýlý bir þekilde kaydedilmiþtir, iþleminizin gerçekleþip gerçekleþmediðini görmek için ana sayfayý ziyaret edebilirsiniz.');


DEFINE('_CP_PA_DELETE_PAGE_','Sayfa Sil');
DEFINE('_CP_PA_DP_SELECT_PAGE_','Silinecek olan sayfa ve varsa alt sayfalar : ');
DEFINE('_CP_PA_DP_ARE_YOU_SURE_','Aþaðýdaki sayfayý ve varsa tüm alt içeriðini tamamen (fotoðraf ve dosyalar ile birlikte) silmek istediðine emin misiniz?');
DEFINE('_CP_PA_DP_I_AM_SURE_','Evet, Eminim.');
DEFINE('_CP_PA_DP_COMPLETED_','Seçmiþ olduðunuz sayfa (varsa alt sayfalar ve fotoðraf/dosyalar) baþarýlý bir þekilde silinmiþtir.');


DEFINE('_CP_PA_SORT_BY_PAGE_','Sayfa Sýrala');
DEFINE('_CP_PA_OBP_MSG_','Bu iþlem ile daha önceden girmiþ olduðunuz sayfalarýn menülerde görünen sýralamasýný deðiþtirebileceksiniz. Sýrasýný deðiþtirmek istediðiniz sayfayý seçin ve Aþagý/Yukarý Taþý ile sýralayýn. Deðiþikliðinizi yaptýktan sonra <strong>Kaydetmek</strong> için Devam ediniz.');
DEFINE('_CP_PA_OBP_SELECT_AND_CONTINUE_','Seç ve Devam Et');
DEFINE('_CP_PA_OBP_MOVE_UP_','Yukarý Taþý');
DEFINE('_CP_PA_OBP_MOVE_DOWN_','Aþagý Taþý');
DEFINE('_CP_PA_OBP_COMPLETED_','Sayfa Sýralama iþleminiz baþarýlý bir þekilde yapýlmýþtýr. Deðiþikliklerinizi ana sayfa üzerinde görebilirsiniz.<br><br>
Not : Sayfa Sýralama iþlemi görünür/görünmez durumda bulunan tüm sayfalara uygulanmaktadýr. Eðer sýralama iþlemi sonrasýnda bazý sayfalarýnýzýn ana sayfa üzerinde görünmediðini düþünüyorsanýz <strong>Sayfa Güncelle</strong> iþlemi ile o sayfaya ait Sayfa Durumu\'nu kontrol ediniz.');


/* FILE ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_FILE_ADMINISTRATION_','Dosya Yönetimi');
DEFINE('_CP_FA_SELECT_PAGE_','Sayfa Ýsmi : ');


/* CONTENT ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_CONTENT_ADMINISTRATION_','Ýçerik Yönetimi');
DEFINE('_CP_CA_SELECT_PAGE_','Sayfa Ýsmi : ');
DEFINE('_CP_CA_EDIT_CONTENT_','Sayfa Ýçeriðini Güncelle');
DEFINE('_CP_CA_SELECT_LANGUAGE_','Güncelleme Yapýlacak Dil : ');
DEFINE('_CP_CA_IM_URL_SELECT_STORED_IMAGE_','--Resim Seç--');
DEFINE('_CP_CA_IM_URL_SELECT_STORED_FILE_','--Dosya Seç--');
DEFINE('_CP_CA_IM_URL_SELECT_STORED_FLASH_','--Flash Dosyasý Seç--');
DEFINE('_CP_CA_IM_INSERT_IMAGE_','Resim Ekle');
DEFINE('_CP_CA_IM_INSERT_FILE_','Dosya Ekle');
DEFINE('_CP_CA_IM_INSERT_LINK_','Link Ekle');
DEFINE('_CP_CA_IM_INSERT_FLASH_','Flash Ekle');

/* STYLE ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_STYLE_ADMINISTRATION_','Stil Yönetimi');

DEFINE('_CP_SA_BACKGROUND_','Arkaplan Özellikleri');
DEFINE('_CP_SA_BACKGROUND_COLOR_','Arkaplan Rengi : ');
DEFINE('_CP_SA_BACKGROUND_PICTURE_','Arkaplan Fotoðrafý (opsiyonel) : ');
DEFINE('_CP_SA_REPEAT_BACKGROUND_PICTURE_','Arkaplan Fotoðrafýný Tekrarla : ');
DEFINE('_CP_SA_BACKGROUND_PICTURE_POSITION_','Arkaplan Fotoðraf Pozisyonu : ');
DEFINE('_CP_SA_CHANGE_BACKGROUND_PICTURE_','Arkaplan Fotoðrafýný Sil : ');
DEFINE('_CP_SA_COLOR_CATALOG_','Renk Kataloðu');
DEFINE('_CP_SA_PREVIEW_','Öngörünüm : ');
DEFINE('_CP_SA_FONT_COLOR_','Font Rengi : ');
DEFINE('_CP_SA_BORDER_','Çerçeve Özellikleri');
DEFINE('_CP_SA_BORDER_STYLE_','Çerçeve Türü : ');
DEFINE('_CP_SA_BORDER_WIDTH_','Çerçeve Geniþliði : ');
DEFINE('_CP_SA_BORDER_COLOR_','Çerçeve Rengi : ');
DEFINE('_CP_SA_BORDER_TYPE_OPTION_1_','Düz Çizgi');
DEFINE('_CP_SA_BORDER_TYPE_OPTION_2_','Kesik Çizgili');
DEFINE('_CP_SA_BORDER_TYPE_OPTION_3_','Noktalý');
DEFINE('_CP_SA_UPPER_LEFT_','Sol - Üst');
DEFINE('_CP_SA_MIDDLE_LEFT_','Sol - Orta');
DEFINE('_CP_SA_LOWER_LEFT_','Sol - Alt');
DEFINE('_CP_SA_UPPER_MIDDLE_','Orta - Üst');
DEFINE('_CP_SA_MIDDLE_MIDDLE_','Orta - Orta');
DEFINE('_CP_SA_LOWER_MIDDLE_','Orta - Alt');
DEFINE('_CP_SA_UPPER_RIGHT_','Sað - Üst');
DEFINE('_CP_SA_MIDDLE_RIGHT_','Sað - Orta');
DEFINE('_CP_SA_LOWER_RIGHT_','Sað - Alt');
DEFINE('_CP_SA_RBP_OPTION_1_','Fotoðrafý tekrarlama');
DEFINE('_CP_SA_RBP_OPTION_2_','Yatay yönde tekrarla');
DEFINE('_CP_SA_RBP_OPTION_3_','Düþey yönde tekrarla');
DEFINE('_CP_SA_RBP_OPTION_4_','Her iki yönde tekrarla');
DEFINE('_CP_SA_MENU_COLOR_ON_ACTIVED_','Aktif menü rengi (Mouse üzerinde iken) : ');
DEFINE('_CP_SA_OTHER_','Diðer Özellikleri');

/* STYLE-GENERAL ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_SA_GENERAL_','Genel Özellikler');
DEFINE('_CP_SA_GENERAL_MSG_','Site genel özelliklerini deðiþtirin. Deðiþikliklerinizi kaydetmeden önce önizleme yapabilirsiniz.');
DEFINE('_CP_SA_GP_HEADER_','Baþlýk : ');
DEFINE('_CP_SA_GP_KEYWORDS_','Anahtar Kelimeler : ');
DEFINE('_CP_SA_GP_DEFINITION_','Site Tanýmlamasý : ');
DEFINE('_CP_SA_GP_DOCUMENT_PROPERTIES_','Belge geniþliði ve pozisyonu');
DEFINE('_CP_SA_GP_DOCUMENT_WIDTH_','Geniþlik (Belgenin geniþliðidir) : ');
DEFINE('_CP_SA_GP_DOCUMENT_WIDTH_OPTION_1_','Tüm geçerli alan (%100)');
DEFINE('_CP_SA_GP_DOCUMENT_WIDTH_OPTION_2_','980 piksellik yüksek');
DEFINE('_CP_SA_GP_DOCUMENT_WIDTH_OPTION_3_','800 piksellik standart');
DEFINE('_CP_SA_GP_DOCUMENT_WIDTH_OPTION_4_','600 piksellik düþük');
DEFINE('_CP_SA_GP_DOCUMENT_POSITION_','Belge Pozisyonu : ');
DEFINE('_CP_SA_GP_DOCUMENT_POSITION_OPTION_1_','Sol\'a Yaslý - Belge pencerenin solundan baþlar');
DEFINE('_CP_SA_GP_DOCUMENT_POSITION_OPTION_2_','Ortalanmýþ - Belge pencereyi ortalar');

/* STYLE-FONT ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_SA_FONT_','Font Özellikleri');
DEFINE('_CP_SA_FONT_MSG_','Burada tanýmlayacaðýnýz font tüm site içeriðinde kullanýlacak olan yazý fontlarýnda kullanýlacaktýr. Fontlar ve boyutlarýný yanda görebilirsiniz.');
DEFINE('_CP_SA_FP_FONT_FAMILY_','Font ailesi : ');
DEFINE('_CP_SA_FP_FONT_FAMILY_OPTION_1_','Helvetica, arial, sans-serif');
DEFINE('_CP_SA_FP_FONT_FAMILY_OPTION_2_','Times, serif');
DEFINE('_CP_SA_FP_FONT_FAMILY_OPTION_3_','Trebuchet MS, sans-serif');
DEFINE('_CP_SA_FP_FONT_FAMILY_OPTION_4_','Courier, serif');
DEFINE('_CP_SA_FP_FONT_SIZE_','Font boyutu : ');
DEFINE('_CP_SA_FP_FONT_COLOR_','Font rengi : ');

/* STYLE-HEADER ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_SA_HEADER_','Baþlýk Özellikleri');
DEFINE('_CP_SA_HEADER_MSG_','Aþagýdaki formda baþlik özellikleri için öngörünüm mevcuttur. Deðiþikliklerinizi yaptýktan sonra kaydedebilir veya öngörünüm ile kaydetmeden önce son kez gözden geçirebilirsiniz.');
DEFINE('_CP_SA_HEADER_LOGO_','Logo Özellikleri');
DEFINE('_CP_SA_HP_HEADER_LOGO_','Logo Fotoðrafý : ');
DEFINE('_CP_SA_HP_HEADER_LOGO_MSG_','Logo Yazýsý : ');
DEFINE('_CP_SA_HP_HEADER_FONT_SIZE_','Font Boyutu (%) : ');
DEFINE('_CP_SA_HP_HEADER_FONT_COLOR_','Font Rengi : ');
DEFINE('_CP_SA_HP_HEADER_CHANGE_LOGO_','Aktif Logoyu Sil: ');

/* STYLE-DCOUMENT ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_SA_DOCUMENT_','Belge Özellikleri');
DEFINE('_CP_SA_DOCUMENT_MSG_','Aþagýdaki formda belge özellikleri için öngörünüm mevcuttur. Deðiþikliklerinizi yaptýktan sonra kaydedebilir veya öngörünüm ile kaydetmeden önce son kez gözden geçirebilirsiniz.');
DEFINE('_CP_SA_DOCUMENT_MSG_1_','Belge özellikleri bu þekilde olacaktýr!!');

/* STYLE-MAINMENU ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_SA_MAINMENU_','Ana Menü Özellikleri');
DEFINE('_CP_SA_MAINMENU_MSG_','Yandaki formda ana menü özellikleri için öngörünüm mevcuttur. Deðiþikliklerinizi yaptýktan sonra kaydedebilir veya öngörünüm ile kaydetmeden önce son kez gözden geçirebilirsiniz.');
DEFINE('_CP_SA_MMP_ELEMENT_1_','Element 1');
DEFINE('_CP_SA_MMP_ELEMENT_2_','Element 2 aktif');
DEFINE('_CP_SA_MMP_ELEMENT_3_','Element 3 üzerinde');

/* STYLE-SUBMENU ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_SA_SUBMENU_','Alt Menü Özellikleri');
DEFINE('_CP_SA_SUBMENU_MSG_','Yandaki formda alt menü özellikleri için öngörünüm mevcuttur. Deðiþikliklerinizi yaptýktan sonra kaydedebilir veya öngörünüm ile kaydetmeden önce son kez gözden geçirebilirsiniz.');

/* STYLE-LINK ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_SA_LINK_','Link Özellikleri');
DEFINE('_CP_SA_LINK_MSG_','Temel link rengini seçiniz - \'ziyaret edilmiþ\' alanlar biraz daha koyu görünecektir, \'üzerine\' gelindiðinde daha açýk olarak görünecektir.');
DEFINE('_CP_SA_LINK_COLOR_','Link rengi : ');

/* USER INFORMATION */
DEFINE('_CP_USER_INFORMATION_','Kiþisel Bilgilerim');

/* USER ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_USER_ADMINISTRATION_','Kullanýcý & Grup Yönetimi');
DEFINE('_CP_UA_NO_USER_FOUND_','Kullanýcý bulunamadi.');
DEFINE('_CP_UA_NAME_SURNAME_','Adý ve Soyadý : ');
DEFINE('_CP_UA_SELECT_AND_CONTINUE_','Seç ve Devam Et');


DEFINE('_CP_UA_LIST_USERS_','Kullanýcý Listele');
DEFINE('_CP_UA_LIST_USERS_REGISTER_DATE_','Kayýt Tarihi : ');
DEFINE('_CP_UA_LIST_USERS_LAST_VISITED_','Son Ziyaret Tarihi : ');

DEFINE('_CP_UA_ADD_USER_','Kullanýcý Ekle');
DEFINE('_CP_UA_AU_SAME_RECORD_','Kullanýcý adý sistemde tanýmlýdýr. Lütfen baþka bir kullanýcý adý tanýmlayýnýz.');

DEFINE('_CP_UA_GROUPS_','Gruplar');
DEFINE('_CP_UA_USERS_','Kullanýcýlar');
DEFINE('_CP_UA_ALL_USERS_','Tüm Kullanýcýlar');
DEFINE('_CP_UA_ACTIVE_','Aktif');
DEFINE('_CP_UA_GROUP_NAME_','Grup Ýsmi');
DEFINE('_CP_UA_DESCRIPTION_','Tanýmlama');
DEFINE('_CP_UA_PERMISSIONS_',' Yetkileri');
DEFINE('_CP_UA_OF_USERS_',' Kullanýcýlarý');

DEFINE('_CP_UA_FORM_GROUPS_INFORMATION_','Grup Bilgileri : ');
DEFINE('_CP_UA_FORM_ACTIVE_','Aktif : ');
DEFINE('_CP_UA_FORM_GROUP_NAME_','Grup Ýsmi : ');
DEFINE('_CP_UA_FORM_DESCRIPTION_','Grup Tanýmlamasý : ');
DEFINE('_CP_UA_FORM_USERS_INFORMATION_','Kullanýcý Bilgileri : ');
DEFINE('_CP_UA_FORM_USERNAME_','Kullanýcý Ýsmi : ');
DEFINE('_CP_UA_FORM_NAME_SURNAME_','Adý ve Soyadý : ');
DEFINE('_CP_UA_FORM_EMAIL_','Email : ');
DEFINE('_CP_UA_FORM_PASSWORD_','Þifre : ');
DEFINE('_CP_UA_FORM_REPEAT_PASSWORD_','Tekrar Þifre : ');


DEFINE('_CP_UA_NON_GROUP_PERMS_','Kalan Yetkiler');
DEFINE('_CP_UA_GROUP_PERMS_','Grup Yetkileri');

DEFINE('_CP_UA_USERNAME_','Kullanýcý Ýsmi');
DEFINE('_CP_UA_NAMESURNAME_','Adý ve Soyadý');

DEFINE('_CP_UA_ENTER_PASSWORD_TWICE_','Lütfen þifrenizi iki kutuyada giriniz.');
DEFINE('_CP_UA_ENTER_PASSWORD_AT_LEAST_','Þifreniz en az ');
DEFINE('_CP_UA_ENTER_PASSWORD_CHAR_LONG_',' karakter uzunluðunda olmalýdýr.');
DEFINE('_CP_UA_ENTER_SPACE_NOT_ALLOWED_FOR_PASSWORD_','Üzgünüz, þifrenizde boþluk bulunamaz.');
DEFINE('_CP_UA_ENTER_NOT_SAME_PASSWORD_','Girmiþ olduðunuz þifreler birbirinden farklý. Lütfen tekrar deneyin.');

DEFINE('_CP_UA_ENTER_USERNAME_AT_LEAST_','Kullanýcý adýnýz en az ');
DEFINE('_CP_UA_ENTER_USERNAME_CHAR_LONG_',' karakter uzunluðunda olmalýdýr.');
DEFINE('_CP_UA_ENTER_SPACE_NOT_ALLOWED_FOR_USERNAME_','Üzgünüz, kullanýcý adýnýzda boþluk bulunamaz.');
DEFINE('_CP_UA_ENTER_NAMESURNAME_AT_LEAST_','Adýnýz ve Soyadýnýz en az ');
DEFINE('_CP_UA_ENTER_NAMESURNAME_CHAR_LONG_',' karakter uzunluðunda olmalýdýr.');
DEFINE('_CP_UA_NOT_A_VALID_EMAIL_ADDRESS_','Email adresiniz hatalý görünüyor. Lütfen tekrar deneyin.');

/* BACKUP/RESTORE ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_MYSQL_ADMINISTRATION_','Yedekle/Yükle');


/* LANGUAGE ADMINISTRATION */
DEFINE('_CP_LANGUAGE_ADMINISTRATION_','Dil Yönetimi');
DEFINE('_CP_LANGUAGE_ADMINISTRATION_MSG_','Dil Yönetimi ile sitede kullanýlacak olan dil yada dilleri seçebilir, ayrýca sitenin ilk açýlýþý sýrasýnda ilk olarak açýlacak dili seçebilirsiniz.');
DEFINE('_CP_LA_DEFAULT_LANGUAGE_','Açýlýþ Dili');
DEFINE('_CP_LA_ACTIVE_LANGUAGES_','Aktif');
DEFINE('_CP_LA_LANGUAGES_','Diller');

DEFINE('_CP_LA_ACTIVE_LANGS_','Aktif Diller');
DEFINE('_CP_LA_SORT_BY_LANG_','Dil Sýrala');

/* MYINFO MODULES */
DEFINE('_CP_MYINFO_','Kiþisel Bilgilerim');

/* CONTACT MODULES */
DEFINE('_CP_CONTACT_ADMINISTRATION_','Mesaj Kutusu');
DEFINE('_CP_CA_NEW_MESSAGES_','Yeni Mesajlar');
DEFINE('_CP_CA_ALL_MESSAGES_','Tüm Mesajlar');
DEFINE('_CP_CA_ACTIVE_','Aktif');
DEFINE('_CP_CA_PUBLISHED_','Yayýnla : ');
DEFINE('_CP_CA_POST_NAME_','Gönderen : ');
DEFINE('_CP_CA_POST_EMAIL_','Email : ');
DEFINE('_CP_CA_POST_HEADER_','Baþlýk : ');
DEFINE('_CP_CA_POST_CONTENT_','Mesaj Ýçeriði : ');
DEFINE('_CP_CA_POST_DATE_','Gönderilme Tarihi');
DEFINE('_CP_CA_READ_DATE_','Okunma Tarihi');
DEFINE('_CP_CA_SENT_REPLAY_','Cevap Gönder');
DEFINE('_CP_CA_REPLAY_HEADER_','Cevap Baþlýðý');
DEFINE('_CP_CA_REPLAY_CONTENT_','Cevap Ýçeriði');
DEFINE('_CP_CA_REPLAY_DATE_','Cevap Tarihi');
DEFINE('_CP_CA_READ_','Oku');
DEFINE('_CP_CA_DELETE_','Sil');
DEFINE('_CP_CA_NO_NEW_MESSAGE_','Yeni/Okunmamýþ bir mesajýnýz bulunamadý.');
DEFINE('_CP_CA_MESSAGE_IS_SAVED_','Mesaj kaydedilmiþtir.');
DEFINE('_CP_CA_MESSAGE_DELETED_','Mesajýnýz silinmiþtir.');
DEFINE('_CP_CA_SEND_MESSAGE_','Mesaj Gönder');
DEFINE('_CP_CA_READ_MESSAGES_','Yayýnlanan Mesajlar');


/* EXTRA MODULES */
DEFINE('_CP_EXTRA_MODULES_','Modüller');
DEFINE('_CP_EM_SELECT_EXTRA_MODULE_','Modül kurulum ve silme iþlemlerini buradan yapabilirsiniz. Kurulu modüller üzerinde iþlem yapmak için menüden ilgili modülü seçebilirsiniz.');
DEFINE('_CP_EM_NO_ADMIN_PAGE_FOUND_','Modül için Admin sayfasý bulunamadý.');
DEFINE('_CP_EM_INSTALL_REMOVE_','Kur/Kaldýr');


/* LOGOUT */
DEFINE('_CP_LOGOUT_','Çýkýþ');
DEFINE('_CP_LOGOUT_MSG_','Tekrar görüþmek üzere hoþçakalýn...');

/* ADMIN MESSAGES */
DEFINE('_UP_CONTACT_US_','Bize Ulaþýn');
DEFINE('_UP_CONTACT_US_MSG_','Bize iletmek istediðiniz görüþ, öneri ve isteklerinizi buraya girebilirsiniz.<br><br> Lütfen aþagýdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz.');
DEFINE('_UP_CU_NAME_SURNAME_','Adý Soyadý : ');
DEFINE('_UP_CU_EMAIL_','Email : ');
DEFINE('_UP_CU_HEADER_','Baþlýk : ');
DEFINE('_UP_CU_MESSAGE_','Mesajýnýz : ');
DEFINE('_UP_CU_SUBMIT_BUTTON_','Gönder');
DEFINE('_UP_CU_COMPLETED_','Ýlginize teþekkür ederiz. Mesajýnýz kaydedilmiþtir.');
DEFINE('_UP_CU_FORM_ERROR_','Form üzerindeki bazý bilgiler girilmemiþtir. Eksik bilgiler aþaðýda listelenmiþtir.<br> Lütfen gerekli alanlarý doldurmayý unutmayýnýz..!');

?>
Return current item: ChiCoMaS - Chilek CMS