Location: PHPKode > projects > ChiCoMaS - Chilek CMS > chicomas/install/languages/tr/language.php
<?php

defined( '_VALID_DA_' ) or die( 'Bu sayfaya dogrudan eriþim yapýlamaz.' );

/* COMMON MESSAGES */
DEFINE('_CMN_CILEKCMS_','ChiCoMas');
DEFINE('_CMN_DASH_',' - ');
DEFINE('_CMN_CONTINUE_','Devam');
DEFINE('_CMN_BACK_','Geri Dön');

DEFINE('_CMN_IRB_TOOLS_','Kurulum/Bakým/Yedekleme Aracý');
DEFINE('_CMN_INSTALL_','Kurulum');
DEFINE('_CMN_REPAIR_','Bakým');
DEFINE('_CMN_BACKUP_','Yedekleme');
DEFINE('_CMN_STEP_1_','Adým #1');
DEFINE('_CMN_STEP_2_','Adým #2');
DEFINE('_CMN_STEP_3_','Adým #3');
DEFINE('_CMN_STEP_4_','Adým #4');
DEFINE('_CMN_STEP_5_','Adým #5');
DEFINE('_CMN_TOTAL_TIME_','Yükleme Zamaný : ');

DEFINE('_CMN_CREATE_DATABASE_','Veritabaný Bilgileri');
DEFINE('_CMN_INSTALL_MESSAGE_','Kurulum sitenin ilk kullanýma açýlmasý sýrasýnda kullanýlmaktadýr. Eðer bu iþlemi tekrarlarsanýz daha önceden veritabaný ve/veya dosya sistemi üzerinde kayýtlý bilgileriniz varsa tamamýný kaybedebilirsiniz. Bu yüzden devam etmek istediðinize emin olunuz!!!');
DEFINE('_CMN_INSTALL_STEP_1_','Kurulacak olan sitenin veritabaný baðlantýsý için gerekli bilgilerini giriniz.');
DEFINE('_CMN_DB_HOST_NAME_','Veritabaný Host Adý (localhost) : ');
DEFINE('_CMN_DB_USERNAME_','Veritabaný Kullanýcý Adý (root) : ');
DEFINE('_CMN_DB_NAME_','Veritabaný Adý (chicomas) : ');
DEFINE('_CMN_DB_PASSWORD_','Veritabaný Þifresi : ');
DEFINE('_CMN_DB_REPEAT_PASSWORD_','Tekrar Þifre : ');
DEFINE('_CMN_SITE_URL_','URL Adresi (\'http://www.chicomas.com/\') : ');

DEFINE('_CMN_INSTALL_STEP_2_','Adým #1\'de girmiþ olduðunuz veritabaný bilgilerini aþaðýda bulabilirsiniz.<br> Ayrýca site yönetimi için en az bir yetkili kullanýcýya ihtiyacýnýz olacaktýr.');
DEFINE('_CMN_NO_FILLED_','<b><font color=red>Eksik Bilgi</font></b>');
DEFINE('_CMN_ERROR_NO_FILLED_','Girmiþ olduðunuz bilgilerde eksiklik tespit edildi. Eksik olan noktalar aþaðýda belirtilmiþtir. Eksik bilgileri geri dönüp doldurduktan sonra yeniden deneyebilirsiniz.');
DEFINE('_CMN_ERROR_DIFFERENT_PASSWORD_','Girmiþ olduðunuz þifreler birbirinden farklý görünmekte. Lütfen geri dönüp þifre giriþini tekrarlayýnýz.');
DEFINE('_CMN_CREATE_ADMINISTRATOR_','Yetkili Kullanýcý Bilgileri');
DEFINE('_CMN_CA_NAME_','Adý ve Soyadý : ');
DEFINE('_CMN_CA_USERNAME_','Kullanýcý Adý : ');
DEFINE('_CMN_CA_EMAIL_','Email : ');
DEFINE('_CMN_CA_EMAIL1_','Tekrar Email : ');
DEFINE('_CMN_CA_PASSWORD_','Þifre : ');
DEFINE('_CMN_CA_PASSWORD1_','Tekrar Þifre : ');

DEFINE('_CMN_INSTALL_STEP_3_','Girmiþ olduðunuz bilgiler aþagýda listelenmiþtir.<br> Lütfen kuruluma bu bilgiler ile devam etmek için týklayýnýz.');


DEFINE('_CMN_INSTALL_STEP_4_','Kurulum tamamlandý...');

DEFINE('_CMN_SERVIS_INFORMATION_','Servis Bilgileri');
DEFINE('_CMN_STYLE_INFORMATION_','Temel Biçim Bilgileri');
DEFINE('_CMN_CONFIG_FILE_CREATED_','Ayarlar dosyasý baþarýyla oluþturulmuþtur : ');
DEFINE('_CMN_FILE_SIZE_','Dosya boyutu : ');
DEFINE('_CMN_STYLE_FILE_CREATED_','Biçim dosyasý baþarýyla oluþturulmuþtur : ');
DEFINE('_CMN_STYLE_EDIT_FILE_CREATED_','Biçim #2 dosyasý baþarýyla oluþturulmuþtur : ');
DEFINE('_CMN_MYSQL_ERROR_','Mysql hatasý oluþtu : ');
DEFINE('_CMN_DB_CREATED_','Veritabaný baþarýyla oluþturulmuþtur : ');
DEFINE('_CMN_DB_CONTENT_CREATED_','Veritabaný içeriði baþarýyla oluþturulmuþtur : ');
DEFINE('_CMN_FILE_AND_DIRECTORY_PERMISSIONS_','Dosya ve dizin haklarý : ');

DEFINE('_CMN_ADDED_NEW_SITE_','Yeni Site Eklendi.');
DEFINE('_CMN_INSTALLATION_COMPLETED_','Kurulum Tamamlandý.');
DEFINE('_CMN_SITE_ADDRESS_','Site Adresi : ');
DEFINE('_CMN_GO_TO_NEW_SITE_','Yeni Siteye Git');
DEFINE('_CMN_DELETE_INSTALL_DIR_','"install" dizinini silmeyi unutmayýnýz!');
DEFINE('_CMN_DATE_','Tarih : ');

?>
Return current item: ChiCoMaS - Chilek CMS