Location: PHPKode > projects > Breeze CMS - A PHP Content Manage System > libs/Ice/Database/adodb_lite/lang/adodb-cn.inc.php
<?php
// Chinese language file contributed by "Cuiyan (cysoft)" cysoft#php.net.
// Encode by GB2312
// Simplified Chinese
$ADODB_LANG_ARRAY = array (
			'LANG'                      => 'cn',
            DB_ERROR                    => 'δ֪´íÎó',
            DB_ERROR_ALREADY_EXISTS     => 'ÒѾ­´æÔÚ',
            DB_ERROR_CANNOT_CREATE      => '²»ÄÜ´´½¨',
            DB_ERROR_CANNOT_DELETE      => '²»ÄÜɾ³ý',
            DB_ERROR_CANNOT_DROP        => '²»ÄܶªÆú',
            DB_ERROR_CONSTRAINT         => 'Ô¼ÊøÏÞÖÆ',
            DB_ERROR_DIVZERO            => '±»0³ý',
            DB_ERROR_INVALID            => 'ÎÞЧ',
            DB_ERROR_INVALID_DATE       => 'ÎÞЧµÄÈÕÆÚ»òÕßʱ¼ä',
            DB_ERROR_INVALID_NUMBER     => 'ÎÞЧµÄÊý×Ö',
            DB_ERROR_MISMATCH           => '²»Æ¥Åä',
            DB_ERROR_NODBSELECTED       => 'ûÓÐÊý¾Ý¿â±»Ñ¡Ôñ',
            DB_ERROR_NOSUCHFIELD        => 'ûÓÐÏàÓ¦µÄ×Ö¶Î',
            DB_ERROR_NOSUCHTABLE        => 'ûÓÐÏàÓ¦µÄ±í',
            DB_ERROR_NOT_CAPABLE        => 'Êý¾Ý¿âºǫ́²»¼æÈÝ',
            DB_ERROR_NOT_FOUND          => 'ûÓз¢ÏÖ',
            DB_ERROR_NOT_LOCKED         => 'ûÓб»Ëø¶¨',
            DB_ERROR_SYNTAX             => 'Óï·¨´íÎó',
            DB_ERROR_UNSUPPORTED        => '²»Ö§³Ö',
            DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'ÔÚÐÐÉÏÀÛ¼ÆÖµ',
            DB_ERROR_INVALID_DSN        => 'ÎÞЧµÄÊý¾ÝÔ´ (DSN)',
            DB_ERROR_CONNECT_FAILED     => 'Á¬½Óʧ°Ü',
            0	                       => 'ûÓдíÎó', // DB_OK
            DB_ERROR_NEED_MORE_DATA     => 'ÌṩµÄÊý¾Ý²»ÄÜ·ûºÏÒªÇó',
            DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'À©Õ¹Ã»Óб»·¢ÏÖ',
            DB_ERROR_NOSUCHDB           => 'ûÓÐÏàÓ¦µÄÊý¾Ý¿â',
            DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION   => 'ûÓкÏÊʵÄȨÏÞ'
);
?>
Return current item: Breeze CMS - A PHP Content Manage System