Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/zh_cn/about.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<TITLE>¹ØÓÚTinyMCE</TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>

<BODY>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">¹ØÓÚ TinyMCE</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">ÄÚÈÝÌáÒª</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
TinyMCEÊÇÒ»ÖÖÊÊÓÃÓÚMSIEºÍMozillaµÈä¯ÀÀÆ÷µÄÇáÁ¿¼¶Ëù¼û¼´ËùµÃ±à¼­Æ÷£¬ÒÔ¸ü¼ÓÓѺõķ½Ê½¹©Óû§±à¼­HTMLÄÚÈÝ¡£Ëü¾ßÓд󲿷ÖÎÄ×Ö´¦ÀíÆ÷Ëù³£¼ûµÄ¹¦ÄÜ£¬²¢ÇÒÒ×ÓÚʹÓá£<br>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>·µ»Ø <a href="index.htm">ÄÚÈÝÌáÒª</a></td>
  <td align="right"><a href="#">¶¥²¿</a></td>
 </tr>
</table>
<br>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP