Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/pl/insert_image_button.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<meta name="generator" content="WebSite PRO 4.3" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<TITLE>Przycisk "Wstaw zdjêcie"</TITLE>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">Przycisk "Wstaw ³±cze"</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">Spis tre¶ci</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
Przycisk "Wstaw zdjêcie" otwiera okno pokazane poni¿ej.<br>
<br>
<img src="images/insert_image_window.gif"><br>
<br>
Nale¿y podaæ adres URL lub scie¿kê dostêpu do zdjêcia które ma byæ wstawione i podaæ krótki opis
zdjêcia, jest on wy¶wietlany jako alternatyny tekstowy opis zdjêcia umieszczonego na stronie.
<br><br>
<strong>Opis pól:</strong><br>
<table border="1" cellspacing="0">
 <tr>
  <td width="150"><strong>Adres URL lub ¶cie¿ka dostêpu do zdjêcia</strong></td>
  <td>URL/scie¿ka dostêpu do zdjêcia.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="150"><strong>Opis zdjêcia</strong></td>
  <td>Tekst opisuj±cy zdjêcia.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><strong>Wymiary</strong></td>
  <td>D³ugo¶æ/szeroko¶æ zdjêcia . </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><strong>Wyrównanie</strong></td>
  <td>Wyrównanie zdjêcia, u¿yteczne przy zawijaniu tekstu wokó³ zdjêcia.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><strong>Krawêdzie</strong></td>
  <td>Grubo¶æ krawêdzi.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><strong>Odstêp poziomy</strong></td>
  <td>Odstêp poziomy, pomocne przy zawijaniu tesktu wokó³ zdjêcia.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><strong>Odstêp pionowy</strong></td>
  <td>Odstêp pionowy, pomocne przy zawijaniu tesktu wokó³ zdjêcia.</td>
 </tr>
</table>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>Id¼ do: <a href="index.htm">Spis tre¶ci</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Do góry</a></td>
 </tr>
</table>
<br>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP