Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/pl/insert_anchor_button.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<meta name="generator" content="WebSite PRO 4.3" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<TITLE>Przycisk "Wstaw zakotwiczenie"</TITLE>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">Przycisk "Wstaw zakotwiczenie"</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">Spis tre¶ci</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
Ten przycisk otwiera nowe okno z funkcj± wstawienia/edycja zakotwiczenia.<br>
<br>
<img src="images/insert_anchor_window.gif" width="330" height="139"><br>
<br>
Jest tylko jedno pole w tym oknie, nale¿y tam wpisaæ nazwê punktu zakotwiczenia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nazwa musi byæ
unikatowa, nie powtarzaj±ca siê.
<br><br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>Id¼ do: <a href="index.htm">Spis tre¶ci</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Do góry</a></td>
 </tr>
</table>
<br>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP