Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/pl/common_buttons.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<meta name="generator" content="WebSite PRO 4.3" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<TITLE>Wa¿niejsze przyciski</TITLE>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>

<BODY>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">Wa¿niejsze przyciski</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">Spis tre¶ci</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
Poni¿ej znajduje siê krótki opis ka¿dego przycisku<img src="../../images/spacer.gif" width="1" height="1">
<br>
<br>
<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><img src="../../images/bold.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pogrubienie tekstu.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/italic.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pochylenie tekstu.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/underline.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Podkre¶lenie tekstu.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/strikethrough.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Przekre¶lenie tekstu.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyleft.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wyrównanie do lewej</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifycenter.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wy¶rodkowanie.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyright.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wyrównanie do prawej.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyfull.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wyjustowanie.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/bullist.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lista nieuporz±dkowana/lista punktów.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/numlist.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lista uporz±dkowana/lista ponumerowana</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/outdent.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wysuniêcie/zmniejsz wciêcie.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/indent.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wciêcie/zwiêksz wciêcie.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/undo.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Cofniêcie ostatnio wykonanej czynno¶ci</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/redo.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Ponowienie ostatnio wykonanej czynno¶ci</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/link.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wstawienie nowego ³±cza, przeczytaj wiêcej o tej funkcji sekcji <a href="insert_link_button.htm">Wstaw
   ³±cze</a>.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/unlink.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Usuniêcie ³±cz z zaznaczonej czê¶ci/usuniêcie wszystkich zaznaczonych ³±cz.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/anchor.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wstawienie nowego zakotwiczenia, przeczytaj wiêcej o tej funkcji w sekcji <a href="insert_anchor_button.htm">Wstaw zakotwiczenie.</a></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/image.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wstawienie nowego zdjêcia, przeczytaj wiêcej o tej funkcji w sekcji <a href="insert_image_button.htm">Wstaw
   zdjêcie</a>.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/cleanup.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Oczyszczenie kodu/usuniêcie niechcianeg formatowania. Ta funkcja jest pomocna kiedy
   kopiujesz zawarto¶æ np. z worda.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/help.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pokazanie tego okna pomocy.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/code.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Otwarcie edytora kodu HTML.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wstawienie nowej tabeli 2x2 w bie¿±cej pozycji.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_row_before.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wstawienie wiersza ponad aktualnie zaznaczonym.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_row_after.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wstawienie wiersz poni¿ej aktualnie zaznaczonego.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_delete_row.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Usuniêcie wiersza.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_col_before.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wstawienie kolumny przed aktualnie zaznaczon±.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_col_after.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wstawienie kolumny za aktualnie zaznaczon±.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_delete_col.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Usuniêcie kolumny.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/hr.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Wstawienie poziomej linii.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/removeformat.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Usuniêcie formatowania z zaznaczonej czê¶ci.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/sub.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Przekszta³cenie w indeks dolny. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/sup.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Przekszta³cenie w indeks górny. </td>
 </tr>
</table>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>Id¼ do: <a href="index.htm">Spis tre¶ci</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Góra</a></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP