Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/cs/common_buttons.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<TITLE>Bì¾ná tlaèítka</TITLE>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>

<BODY>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">Bì¾ná tlaèítka</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">Obsah</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
Ní¾e je krátce popsáno ka¾dé tlaèítko.
<img src="../../images/spacer.gif" width="1" height="1"> 
<br>
<br>
<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><img src="../../images/cut.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zkopíruje aktuálnì vybraný obsah do schránky. (Ctrl+C)</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/copy.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vyjme aktuálnì vybraný obsah do schránky. (Ctrl+X)</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/paste.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vlo¾í obsah schránky do okna editoru. (Ctrl+P)</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/bold.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Ztuèní text.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/italic.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Naformátuje text kurzívou.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/underline.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Podtrhne text.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/strikethrough.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pøe¹krtne text.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyleft.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zarovná vlevo.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifycenter.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zarovná na støed.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyright.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zarovná vpravo.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyfull.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zarovná do bloku.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/bullist.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Neøazený seznam/seznam s odrá¾ky.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/numlist.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Øazený seznam/èíslovaný seznam.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/outdent.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pøedsadí/sní¾í odsazení.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/indent.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Odsadí/zvý¹í odsazení.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/undo.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vrátí zpìt naposledy provedenou akci.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/redo.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Obnoví poslední akci.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/link.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vlo¾í nový odkaz, více o této funkci v èásti <a href="insert_link_button.htm">Vlo¾it odkaz</a>.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/unlink.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zru¹í odkaz v aktuálním výbìru/odstranit v¹echny vybrané odkazy.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/image.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vlo¾í nový obrázek, více o této funkci v èásti <a href="insert_image_button.htm">Vlo¾it obrázek</a>.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/cleanup.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vyèistí kód/odstraní nechtìné formátování. Tato funkce se hodí kdy¾
   kopírujete obsah napøíklad z kanceláøského balíku.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/help.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zobrazí tuto nápovìdu.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/code.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Otevøe editor s HTML zdrojem. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Do aktuální pozice vlo¾í novou 2x2 tabulku.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_insert_row_before.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pøidá øádek pøed aktuální. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_insert_row_after.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pøidá øádek pod aktuální. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_delete_row.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Odstraní øádek. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_insert_col_before.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pøidá sloupec pøed aktuální.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_insert_col_after.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pøidá sloupec za aktuální.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_delete_col.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Odstraní aktuální sloupec.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/hr.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pøidá nový vodorovný oddìlovaè.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/removeformat.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Odstraní z výbìru formátování. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/sub.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vytvoøí z vybraného textu dolní index. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/sup.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vytvoøí z vybraného textu horní index. </td>
 </tr>
</table>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>Jdi na: <a href="index.htm">Obsah</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Nahoru</a></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP