Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/cs/about.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<TITLE>O TinyMCE</TITLE>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>

<BODY>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">O TinyMCE</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">Obsah</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
TinyMCE je malý WYSIWYG editor pro webové prohlí¾eèe jako jsou MSIE nebo Mozilla,
kterým lze HTML obsah upravovat mnohem jednodu¹eji. Obsahuje bì¾né funkce,
je¾ lze nalézt ve vìt¹inì textových editorù, proto by jeho pou¾ívání nemìlo být slo¾ité.<br>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>Jdi na: <a href="index.htm">Obsah</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Nahoru</a></td>
 </tr>
</table>
<br>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP