Location: PHPKode > projects > bigforum > captchacode.php
<?php
 session_start();
 unset($_SESSION['captchacode']);
 
 $moeglicheZeichen = "ABCDEFGHIKLMNPQRSTUVWXY123456789";
 $captcha = rand(0, 1);
 if($captcha == "0")
 {
  $anzahlZeichen = 5;
 }
 if($captcha == "1")
 {
  $anzahlZeichen = rand(5, 9);
 }
 
 $captchacode = "";
 
 for($i = 0; $i < $anzahlZeichen; $i++)
  {
   $captchacode .= substr($moeglicheZeichen, (rand()%(strlen($moeglicheZeichen))), 1);  
  }
  

 $_SESSION['captchacode'] = $captchacode;
 


 header('Content-type: image/jpg');
 
 if($captcha == "1")
 {
  $img = ImageCreateFromJPEG('images/captcha_back_2.jpeg');
 }
 if($captcha == "0")
 {
  $img = ImageCreateFromJPEG('images/captcha_back.jpeg');
 }
 

 $farbe = ImageColorAllocate($img, rand(0, 55), rand(0, 55), rand(0, 55));
 $ttf = "images/font.ttf";

 if($captcha == "0")
 {
  $groesse = 18; // Schriftgröße
 }
 if($captcha == "1")
 {
  $groesse = 24;
 }

 $winkel = rand(0, 5); // Winkel der Schrift (Zufallswert)

 $x = rand(15, 20);  // Horizontale Position (Zufallswert) 

 $y = 26; // Vertikale Position (Schriftgröße + Abstand zum Rand)
 
 if($captcha == "1")
 {
  $y = $y+10;
 }
 
 imagettftext($img, $groesse, $winkel, $x, $y, $farbe, $ttf, $captchacode);
 imagejpeg($img);
 imagedestroy($img);
 
?>
Return current item: bigforum