Location: PHPKode > projects > Basic Announce > Basic Announce Version 4.0/modules/datagrid/languages/tr.php
<?php
//------------------------------------------------------------------ 
//*** Turkish (tr) - provided by: Murat HALAÇOÐLU hide@address.com    
//------------------------------------------------------------------  
function setLanguage(){ 
  $lang['='] = "="; // "equal"; 
  $lang['>'] = ">"; // "bigger"; 
  $lang['<'] = "<"; // "smaller";      
  $lang['add'] = "Ekle"; 
  $lang['add_new'] = "+ Yeni Ekle"; 
  $lang['add_new_record'] = "Yeni Kayэt Ekle";
  $lang['add_new_record_blocked'] = "Güvenlik kontrol: yeni bir kayıt ekleme girişimi! Ayarlarınızı kontrol edin, çalışma izin verilmez!";  
  $lang['adding_operation_completed'] = "Ekleme işlemi başarıyla tamamlandı!";
  $lang['adding_operation_uncompleted'] = "Ekleme işlemi tamamlanmamış!";
  $lang['alert_perform_operation'] = "Siz bu işlemi yapmak istediğinizden emin misiniz?";
  $lang['alert_select_row'] = "Bir veya daha fazla satır seçmek için bu işlemi gerçekleştirmek için ihtiyaç!";  
  $lang['and'] = "ve";
  $lang['any'] = "hiç"; 
  $lang['ascending'] = "Küçükten Büyüðe"; 
  $lang['back'] = "Geri"; 
  $lang['cancel'] = "Ýptal";
  $lang['cancel_creating_new_record'] = "Yeni kayýdý iptal etmek istiyormusun?";
  $lang['check_all'] = "Hepsini Seç";
  $lang['clear'] = "Temizlemek";    
  $lang['create'] = "Oluþtur"; 
  $lang['create_new_record'] = "Yeni kayýt oluþtur"; 
  $lang['current'] = "Mevcut"; 
  $lang['delete'] = "Sil"; 
  $lang['delete_record'] = "Kayýt Sil";
  $lang['delete_selected'] = "Seçilileri Sil";
  $lang['delete_selected_records'] = "Seçili kayýtlarý silmek istiyormusun?";
  $lang['delete_this_record'] = "Bu kaydı silmek istediğinizden emin misiniz?";     
  $lang['deleting_operation_completed'] = "Silme iþlemi tamamlandý!";
  $lang['deleting_operation_uncompleted'] = "Silme iþlemi baþarýsýz!";
  $lang['descending'] = "Büyükten Küçüðe";
  $lang['details'] = "Detaylar";
  $lang['details_selected'] = "G&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; se&ccedil;ili";        
  $lang['edit'] = "Düzenle";
  $lang['edit_selected'] = "De&#287;i&#351;tir Se&ccedil;ilen";  
  $lang['edit_record'] = "Kayýdý Düzenle";
  $lang['edit_selected_records'] = "Se&ccedil;ilen kay&#305;tlar&#305; d&uuml;zenlemek istedi&#287;inizden emin misiniz?";          
  $lang['errors'] = "Hatalar";      
  $lang['export_to_excel'] = "Excele Aktar";
  $lang['export_to_pdf'] = "PDF Aktar";  
  $lang['export_to_xml'] = "Xmle Aktar";
  $lang['export_message'] = "<label class=\"default_dg_label\">Dosya _file_ haz&#305;r. Sonra indirme bitirmek,</label> <a class=\"default_dg_error_message\" href=\"javascript: window.close();\">bu pencereyi kapat</a>.";
  $lang['field'] = "Alan"; 
  $lang['field_value'] = "Alan Deðeri";
  $lang['file_find_error'] = "Dosya bulunam&#305;yor: <b>_FILE_</b>. <br>Kontrol e&#287;er bu dosya varsa ve size do&#287;ru yolu kullanmak!";                  
  $lang['file_opening_error'] = "Bir dosya açýlamýyor. Dosya izinlerini kontrol edin.";
  $lang['file_writing_error'] = "Bir dosya yazýlamýyor. Dosya yazma izinlerini kontrol edin!";
  $lang['file_invalid file_size'] = "Geçersiz dosya boyutu";
  $lang['file_uploading_error'] = "Upload iþleminde hata oluþtu.!";
  $lang['file_deleting_error'] = "Orada bir hata silinirken!";
  $lang['first'] = "Birinci";
  $lang['generate'] = "Olu&#351;turmak";
  $lang['handle_selected_records'] = "Se&ccedil;ilen kay&#305;tlar&#305; ele istedi&#287;inizden emin misiniz?";
  $lang['hide_search'] = "Aramayý Gizle";
  $lang['last'] = "Son";
  $lang['like'] = "Benzer";
  $lang['like%'] = "ho&#351;lanmak%"; // "begins with"; 
  $lang['%like'] = "%ho&#351;lanmak"; // "ends with";
  $lang['%like%'] = "%ho&#351;lanmak%"; 
  $lang['loading_data'] = "y&uuml;kleme verileri...";
  $lang['max'] = "max";  
  $lang['next'] = "Ýleri";
  $lang['no'] = "Hayýr";    
  $lang['no_data_found'] = "Kayýt Bulunamadý"; 
  $lang['no_data_found_error'] = "Kayýt bulunamadý. Hatalý syantax.";    
  $lang['no_image'] = "Resim Yok";
  $lang['not_like'] = "Benzer Olmayan";
  $lang['of'] = "-nin";
  $lang['operation_was_already_done'] = "Zaten operasyon tamamland&#305;! Tekrar tekrar deneyin olamaz.";      
  $lang['or'] = "veya";  
  $lang['pages'] = "Sayfalar";    
  $lang['page_size'] = "Sayfa boyutu"; 
  $lang['previous'] = "Önceki";  
  $lang['printable_view'] = "Yazdýrýlabilir Görünüm";
  $lang['print_now'] = "Þimdi Yazdýr";
  $lang['print_now_title'] = "Bu sayfayý yazýcýya gönder";
  $lang['record_n'] = "Kayýt #"; 
  $lang['refresh_page'] = "Refresh Page";
  $lang['remove'] = "Sil";
  $lang['reset'] = "Reset";            
  $lang['results'] = "Sonuçlar";
  $lang['required_fields_msg'] = "<font color='#cd0000'>*</font> iþaretli bölümler gereklidir.";
  $lang['search'] = "Arama"; 
  $lang['search_d'] = "Arama"; // (description) 
  $lang['search_type'] = "Arama Tipi"; 
  $lang['select'] = "seç";
  $lang['set_date'] = "Tarihi Ayarla";
  $lang['sort'] = "Sort";  
  $lang['test'] = "Test";
  $lang['total'] = "Toplam";
  $lang['turn_on_debug_mode'] = "Daha fazla bilgi i&ccedil;in, hata ay&#305;klama modunu a&ccedil;&#305;n.";  
  $lang['uncheck_all'] = "Hepsini Seçme";
  $lang['unhide_search'] = "Unhide Arama";
  $lang['unique_field_error'] = "Alan _FIELD_ yaln&#305;zca benzersiz de&#287;erleri - yeniden girin l&uuml;tfen izin verir!";      
  $lang['update'] = "Güncelle"; 
  $lang['update_record'] = "Kayýt güncelle";
  $lang['updating_operation_completed'] = "Kayýt güncelleme baþarýlý!";
  $lang['updating_operation_uncompleted'] = "Baþarýsýz kayýt güncelleme!";
  $lang['upload'] = "Yükle";
  $lang['view'] = "Gör"; 
  $lang['view_details'] = "Detaylarý Gör";
  $lang['warnings'] = "Uyarılar";        
  $lang['with_selected'] = "Seçilenleri";
  $lang['wrong_field_name'] = "Yanlýþ dosya adý";
  $lang['wrong_parameter_error'] = "Yanlış parametresinde [<b>_FIELD_</b>]: _VALUE_";  
  $lang['yes'] = "Evet";  

  // date-time
  $lang['day']  = "gün";
  $lang['month'] = "ay";
  $lang['year']  = "yıl";
  $lang['hour']  = "saat";
  $lang['min']  = "min";
  $lang['sec']  = "saniye";
  $lang['months'][1] = "Ocak";
  $lang['months'][2] = "Şubat";
  $lang['months'][3] = "Mart";
  $lang['months'][4] = "Nisan";
  $lang['months'][5] = "Mayıs";
  $lang['months'][6] = "Haziran";
  $lang['months'][7] = "Temmuz";
  $lang['months'][8] = "Ağustos";
  $lang['months'][9] = "Eylül";
  $lang['months'][10] = "Ekim";
  $lang['months'][11] = "Kasım";
  $lang['months'][12] = "Aralık";
  
  return $lang;
}
?>
Return current item: Basic Announce