Location: PHPKode > projects > Basic Announce > Basic Announce Version 4.0/modules/datagrid/languages/pl.php
<?php
//------------------------------------------------------------------------------
//*** Polish (pl) 
//------------------------------------------------------------------------------
function setLanguage(){ 
  $lang['='] = "="; // "equal"; 
  $lang['>'] = ">"; // "bigger"; 
  $lang['<'] = "<"; // "smaller";
  $lang['add'] = "Dodaj"; 
  $lang['add_new'] = "+ Dodaj nowy"; 
  $lang['add_new_record'] = "Dodaj nowy wpis"; 
  $lang['add_new_record_blocked'] = "Kod bezpieczenstwa: pr&oacute;ba dodania nowego rekordu! Sprawd&#378; ustawienia, operacja nie jest dozwolona!";  
  $lang['adding_operation_completed'] = "Operacja dodawania zakończona pomyślnie!"; 
  $lang['adding_operation_uncompleted'] = "Operacja dodawania nie zakończona pomyślnie!";
  $lang['alert_perform_operation'] = "Czy na pewno chcesz przeprowadzić tę operację?";
  $lang['alert_select_row'] = "Musisz wybrać jeden lub więcej wierszy do przeprowadzenia tej operacji!";  
  $lang['and'] = "i"; 
  $lang['any'] = "dowolny"; 
  $lang['ascending'] = "Rosnąco"; 
  $lang['back'] = "Powrót";
  $lang['cancel'] = "Anuluj"; 
  $lang['cancel_creating_new_record'] = "Jeste&#347; pewien ze chcesz anulowac tworzenie nowego wpisu?"; 
  $lang['check_all'] = "Zaznacz wszystko";
  $lang['clear'] = "Wyczy&#347</p>";
  $lang['create'] = "Stw&#243rz";
  $lang['create_new_record'] = "Utw&#243rz nowy wpis";
  $lang['current'] = "Bie&#380;&#261;cy"; 
  $lang['delete'] = "Usu&#324;"; 
  $lang['delete_record'] = "Usu&#324; wpis"; 
  $lang['delete_record_blocked'] = "Kod bezpieczenstwa: pr&oacute;ba usuni&#281;cia rekordu! Sprawd&#378; ustawienia, operacja nie jest dozwolona!";  
  $lang['delete_selected'] = "Usu&#324; zaznaczone"; 
  $lang['delete_selected_records'] = "Jeste&#347; pewien ze chcesz usun&#261;&#263; zaznaczone wpisy?"; 
  $lang['delete_this_record'] = "Jeste&#347; pewien &#380;e chcesz usun&#261;&#263; ten wpis?";
  $lang['deleting_operation_completed'] = "Operacja usuwania zako&#324;czona pomy&#347;lnie!"; 
  $lang['deleting_operation_uncompleted'] = "Operacja usuwania nie zako&#324;czona pomy&#347;lnie!";
  $lang['descending'] = "Malej&#261;co"; 
  $lang['details'] = "Szczeg&#243&#322;y";
  $lang['details_selected'] = "Zobacz zaznaczone";
  $lang['edit'] = "Zmie&#324;";
  $lang['edit_selected'] = "Edytuj zaznaczone";
  $lang['edit_record'] = "Zmie&#324; wpis";
  $lang['edit_selected_records'] = "Jeste&#347 pewien, &#380e chcesz edytowa&#263 zaznaczone rekordy?";
  $lang['errors'] = "B&#322&#281dy";
  $lang['export_to_excel'] = "Eksportuj do Excel";
  $lang['export_to_pdf'] = "Eksportuj do PDF";  
  $lang['export_to_xml'] = "Eksportuj do XML";
  $lang['export_message'] = "<label class=\"default_dg_label\">_FILE_ Plik jest gotowy. Po zako&#324;czeniu pobierania,</label> <a class=\"default_dg_error_message\" href=\"javascript: window.close();\">zamknij okno</a>.";
  $lang['field'] = "Pole"; 
  $lang['field_value'] = "Warto&#347;&#263; pola";
  $lang['file_find_error'] = "Plik nie znaleziony: <b>_FILE_</b>. <br>Spradz czy plik istnieje i czy podales prawidlowa sciezke!";
  $lang['file_opening_error'] = "Niemozna otworzyc pliku sprawdz uprawnienia.";
  $lang['file_writing_error'] = "Nie mo&#380;na zapisa&#263; do pliku, sprawd&#378; uprawnienia!"; 
  $lang['file_invalid file_size'] = "Nieprawid&#322;owy rozmiar pliku"; 
  $lang['file_uploading_error'] = "Problem przy pobieraniu, spróbuj ponownie!";
  $lang['file_deleting_error'] = "Wyst&#261;pi&#322; b&#322;&#261;d podczas usuwania!";
  $lang['first'] = "pierwszy";
  $lang['generate'] = "Generowanie";
  $lang['handle_selected_records'] = "Jeste&#347 pewien, &#380e chcesz wykona&#263 operacje na zaznaczonych rekordach?";
  $lang['hide_search'] = "Ukryj szukanie"; 
  $lang['last'] = "ostatni"; 
  $lang['like'] = "podobny";
  $lang['like%'] = "jak%"; // "begins with"; 
  $lang['%like'] = "%jak"; // "ends with";
  $lang['%like%'] = "%jak%"; 
  $lang['loading_data'] = "&#321adowanie danych...";
  $lang['max'] = "max"; 
  $lang['next'] = "nast&#281;pny"; 
  $lang['no'] = "Nie"; 
  $lang['no_data_found'] = "Nie znaleziono danych"; 
  $lang['no_data_found_error'] = "Nie znaleziono &#380;adnych danych sprawd&#378; swoj kod!<br>Jest rozr&#243&#380;niana wielko&#347;&#263; liter.";
  $lang['no_image'] = "Brak obrazka";
  $lang['not_like'] = "nie podobne"; 
  $lang['of'] = "";
  $lang['operation_was_already_done'] = "Operacja zosta&#322;a ju&#380; zako&#324;czona! Nie mo&#380;na ponowi&#263; pr&oacute;b&#281; ponownie.";      
  $lang['or'] = "lub"; 
  $lang['pages'] = "Strony"; 
  $lang['page_size'] = "Rozmiar strony"; 
  $lang['previous'] = "poprzedni"; 
  $lang['printable_view'] = "Wersja do druku"; 
  $lang['print_now'] = "Drukuj teraz"; 
  $lang['print_now_title'] = "Kliknij tu aby wydrukowa&#263;"; 
  $lang['record_n'] = "Wpis #";
  $lang['refresh_page'] = "Od&#347wierz stron&#281";
  $lang['remove'] = "Usu&#324;";
  $lang['reset'] = "Reset";
  $lang['results'] = "Wyniki"; 
  $lang['required_fields_msg'] = "Warto&#347;ci zaznaczone <font>*</font> s&#261; wymagane"; 
  $lang['search'] = "Szukaj"; 
  $lang['search_d'] = "Szukaj"; // (description) 
  $lang['search_type'] = "Typ szukania"; 
  $lang['select'] = "zaznacz"; 
  $lang['set_date'] = "Ustaw dat&#281;";
  $lang['sort'] = "Sortuj";
  $lang['test'] = "Test";
  $lang['total'] = "Ca&#322;kowite";
  $lang['turn_on_debug_mode'] = "Dla .";
  $lang['uncheck_all'] = "Odznacz wszystkie"; 
  $lang['unhide_search'] = "Odkryj szukanie";
  $lang['unique_field_error'] = "Pole _FIELD_ pozwalaj&#261 tylko na warto&#347ci unikatowe - prosze zmieni&#263";
  $lang['update'] = "Zatwierdz"; 
  $lang['update_record'] = "Zatwierd&#378; wpis"; 
  $lang['update_record_blocked'] = "Kod bezpieczenstwa: pr&oacute;ba aktualizacji rekordu! Sprawd&#380; ustawienia, operacja nie jest dozwolona!";  
  $lang['updating_operation_completed'] = "Operacja zako&#324;czona pomy&#347;lnie!"; 
  $lang['updating_operation_uncompleted'] = "Operacja nie zako&#324;czona pomy&#347;lnie!";
  $lang['upload'] = "Wy&#347;lij"; 
  $lang['view'] = "Podgl&#261;d"; 
  $lang['view_details'] = "Zobacz szczeg&#243&#322;y";
  $lang['warnings'] = "Uwagi";
  $lang['with_selected'] = "Zaznaczone ";
  $lang['wrong_field_name'] = "Niepoprawna nazwa pola";
  $lang['wrong_parameter_error'] = "Niepoprawny paramentr w [<b>_FIELD_</b>]: _VALUE_";
  $lang['yes'] = "Tak"; 

  // date-time
  $lang['day']  = "dzie&#324;";
  $lang['month'] = "miesi&#261;c";
  $lang['year']  = "rok";
  $lang['hour']  = "godzin";
  $lang['min']  = "min";
  $lang['sec']  = "sec";
  $lang['months'][1] = "Stycze&#324;";
  $lang['months'][2] = "Luty";
  $lang['months'][3] = "Marzec";
  $lang['months'][4] = "Kwiecie&#324;";
  $lang['months'][5] = "Mo&#380;e";
  $lang['months'][6] = "Czerwiec";
  $lang['months'][7] = "Lipiec";
  $lang['months'][8] = "Sierpie&#324;";
  $lang['months'][9] = "Wrzesie&#324;";
  $lang['months'][10] = "Pa&#378;dziernik";
  $lang['months'][11] = "Listopad";
  $lang['months'][12] = "Grudzie&#324;";
    
  return $lang; 
}
?>
Return current item: Basic Announce