Location: PHPKode > projects > Basic Announce > Basic Announce Version 4.0/modules/datagrid/languages/ca.php
<?php
//------------------------------------------------------------------------------
//*** Català (ca)
//------------------------------------------------------------------------------
function setLanguage(){
  $lang['='] = "="; // "equal";
  $lang['>'] = ">"; // "bigger";
  $lang['<'] = "<"; // "smaller";
  $lang['add'] = "Afegir";
  $lang['add_new'] = "+ Afegir Nou";
  $lang['add_new_record'] = "Afegir nou registre";
  $lang['add_new_record_blocked'] = "Comprovació de seguretat: intent d'afegir un nou registre. Comproveu la configuració, l'operació no està permesa!";
  $lang['adding_operation_completed'] = "La operació d'afegit s'ha completat correctament.";
  $lang['adding_operation_uncompleted'] = "La operació d'afegit NO s'ha pogut completar!";
  $lang['alert_perform_operation'] = "Estàs segur que vols realitzar aquesta operació?";
  $lang['alert_select_row'] = "Cal seleccionar una o més files per dur a terme aquesta operació!";
  $lang['and'] = "i";
  $lang['any'] = "qualsevol";
  $lang['ascending'] = "Ascendent";
  $lang['back'] = "Tornar";
  $lang['cancel'] = "Cancel·lar";
  $lang['cancel_creating_new_record'] = "Estàs segur que voleu cancel·lar la creació de nou registre?";
  $lang['check_all'] = "Marcar tots";
  $lang['clear'] = "Netejar";
  $lang['create'] = "Crear";
  $lang['create_new_record'] = "Crear nou registre";
  $lang['current'] = "actual";
  $lang['delete'] = "Esborrar";
  $lang['delete_record'] = "Esborrar registre";
  $lang['delete_record_blocked'] = "Comprovació de seguretat: intent d'eliminar un registre. Comproveu la configuració, l'operació no està permesa!";
  $lang['delete_selected'] = "Esborrar seleccionat";
  $lang['delete_selected_records'] = "Estàs segur d'eliminar els registres seleccionats?";
  $lang['delete_this_record'] = "Estàs segur d'eliminar el aquest registre";
  $lang['deleting_operation_completed'] = "L'operació d'esborrat s'ha completat correctament.";
  $lang['deleting_operation_uncompleted'] = "Operación d'esborrat NO completada!";
  $lang['descending'] = "Descendent";
  $lang['details'] = "Veure";
  $lang['deteails_selected'] = "Veure seleccionats";
  $lang['edit'] = "Editar";
  $lang['edit_selected'] = "Editar seleccionat";
  $lang['edit_record'] = "Editar registre";
  $lang['edit_selected_records'] = "Estàs segur que vols editar els registres seleccionats?";
  $lang['errors'] = "Errors";
  $lang['export_to_excel'] = "Exportar a Excel";
  $lang['export_to_pdf'] = "Exportar a PDF";
  $lang['export_to_xml'] = "Exportar a XML";
  $lang['export_message'] = "<label class=\"default_dg_label\">L'arxiu _FILE_ està llest. Després que acabi de descarregar,</label> <a class=\"default_dg_error_message\" href=\"javascript: window.close();\">tanca aquesta finestra</a>.";
  $lang['field'] = "Camp";
  $lang['field_value'] = "Valor del camp";
  $lang['file_find_error'] = "No es pot trobar l'arxiu: <b>_FILE_</b>. <br>Comprova que existeix l'arxiu i utilitza la ruta correcta!";
  $lang['file_opening_error'] = "No es pot obrir l'arxiu. Comprova els permisos.";
  $lang['file_writing_error'] = "No es pot escriure l'arxiu. Comprova els permisos.";
  $lang['file_invalid file_size'] = "Tamany d'arxiu invàlid";
  $lang['file_uploading_error'] = "Hi ha hagut un error mentre es carregava l'arxiu, si us plau torna-ho a intentar.";
  $lang['file_deleting_error'] = "Hi ha hagut un error mentre s'esborrava!";
  $lang['first'] = "primer";
  $lang['generate'] = "Generar";
  $lang['handle_selected_records'] = "Estàs segur que voleu controlar els registres seleccionats?";
  $lang['hide_search'] = "Oculta la cerca";
  $lang['last'] = "últim";
  $lang['like'] = "like";
  $lang['like%'] = "like%"; // "begins with";
  $lang['%like'] = "%like"; // "ends with";
  $lang['%like%'] = "%like%";
  $lang['loading_data'] = "carregant dades...";
  $lang['max'] = "max";
  $lang['next'] = "següent";
  $lang['no'] = "No";
  $lang['no_data_found'] = "No s'han trobat dades.";
  $lang['no_data_found_error'] = "No s'han trobat dades! Si us plau, comprova atentament la sintaxi del teu codi!<br />Pot ser degut a l'ús erroni de majúscules/minúscules o a símbols inesperats.";
  $lang['no_image'] = "Cap imatge";
  $lang['not_like'] = "diferent";
  $lang['of'] = "de";
  $lang['operation_was_already_done'] = "L'operació ja ha estat realitzada! No es pot tornar a intentar novament.";
  $lang['or'] = "o";
  $lang['pages'] = "Pàgines";
  $lang['page_size'] = "Registres per pàgina";
  $lang['previous'] = "Anterior";
  $lang['printable_view'] = "Vista imprimible";
  $lang['print_now'] = "Imprimir ara";
  $lang['print_now_title'] = "Fes click aquí per imprimir aquesta pàgina";
  $lang['record_n'] = "Registre #";
  $lang['refresh_page'] = "Actualitzar pàgina";
  $lang['results'] = "Resultats";
  $lang['remove'] = "Esborrar";
  $lang['reset'] = "Netejar";
  $lang['required_fields_msg'] = "<font color='#cd0000'>*</font> Els elements marcat amb asterisc (*) són obligatoris.";
  $lang['search'] = "Cercar";
  $lang['search_d'] = "Cercar"; // (description)
  $lang['search_type'] = "Tipus de cerca";
  $lang['select'] = "seleccionar";
  $lang['set_date'] = "Establir data";
  $lang['sort'] = "Ordenar";
  $lang['test'] = "Provar";
  $lang['total'] = "Total";
  $lang['turn_on_debug_mode'] = "Per més informació activa el mode 'debug'.";
  $lang['uncheck_all'] = "Desmarcar tot";
  $lang['update'] = "Actualitzar";
  $lang['unhide_search'] = "Mostrar la cerca";
  $lang['unique_field_error'] = "La casella _FIELD_ permet només valors únics, reentra les dades.";
  $lang['update_record'] = "Actualitzar registre";
  $lang['update_record_blocked'] = "Comprovació de seguretat: intent d'actualitzar un registre. Comproveu la configuració, l'operació no està permesa!";
  $lang['updating_operation_completed'] = "L'operació d'actualització s'ha completat correctament.";
  $lang['updating_operation_uncompleted'] = "L'operació d'actualització NO s'ha completat!";
  $lang['upload'] = "Carregar";
  $lang['view'] = "Vista";
  $lang['view_details'] = "Detalls de la vista";
  $lang['warnings'] = "Alertes";
  $lang['with_selected'] = "/ Amb els seleccionats:";
  $lang['wrong_field_name'] = "Nom de casella incorrecte";
  $lang['wrong_parameter_error'] = "Paràmetre incorrecte a [<b>_FIELD_</b>]: _VALUE_";
  $lang['yes'] = "Si;";
 
  // date-time
  $lang['day']  = "dia";
  $lang['month'] = "mes";
  $lang['year']  = "any";
  $lang['hour']  = "hora";
  $lang['min']  = "min";
  $lang['sec']  = "seg";
  $lang['months'][1] = "Gener";
  $lang['months'][2] = "Febrer";
  $lang['months'][3] = "Març";
  $lang['months'][4] = "Abril";
  $lang['months'][5] = "Maig";
  $lang['months'][6] = "Juny";
  $lang['months'][7] = "Juliol";
  $lang['months'][8] = "Agost";
  $lang['months'][9] = "Septembre";
  $lang['months'][10] = "Octubre";
  $lang['months'][11] = "Novembre";
  $lang['months'][12] = "Decembre";
  
  return $lang; 
}
?>
Return current item: Basic Announce