Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/catalan/imglib_lang.php
<?php
$lang['imglib_source_image_required'] = 'Ha d\'especificar una imatge en les preferencies.';
$lang['imglib_gd_required'] = 'La llibrería GD és necessària per aquesta característica.';
$lang['imglib_gd_required_for_props'] = 'El seu servidor ha suportar la llibrería GD per a poder determinar les propietats de la imatge.';
$lang['imglib_unsupported_imagecreate'] = 'El seu servidor no suporta la funció GD necessària per aquest tipus d\'imatge.';
$lang['imglib_gif_not_supported'] = 'Les imatges GIF sovint no són suportades per les restriccions de la llicència. Pot utilitzar com alternatives les imatges del tipus PNG o JPG.';
$lang['imglib_jpg_not_supported'] = 'El format d\'imatge JPG no està suportat.';
$lang['imglib_png_not_supported'] = 'El format d\'imatge PNG no està suportat.';
$lang['imglib_jpg_or_png_required'] = 'El protocol de redimensionat d\'imatges especificat en las preferencies només funciona amb els formats PNG o JPG.';
$lang['imglib_copy_error'] = 'S\'han trobat errors mentres s\intentava reemplaçar el fitxer. Asseguris de que el directori on es troba el fitxer tingui permisos d\'escriuptura.';
$lang['imglib_rotate_unsupported'] = 'La rotació d\'imatges no està permesa per el seu servidor.';
$lang['imglib_libpath_invalid'] = 'La direcció per la llibrería d\'imatges no és correcte.  Si us plau, configuri correctament l\'adreça en les preferencies d\'imatges.';
$lang['imglib_image_process_failed'] = 'El processat de la imatge ha fallat. Verifiqui que el seu servidor suporta la funció escollida i que l\'adreça a la llibrería d\'imatges sigui correcte.';
$lang['imglib_rotation_angle_required'] = 'Es requereix un angle de rotació per a poder girar la imatge.';
$lang['imglib_writing_failed_gif'] = 'Imatge GIF ';
$lang['imglib_invalid_path'] = 'L\'adreça de la imatge no és correcte.';
$lang['imglib_copy_failed'] = 'Ha fallat la rutina de copia de la imatge.';
$lang['imglib_missing_font'] = 'No s\'ha pogut trobar la font que dessitja utilitzar.';
?>
Return current item: BambooInvoice