Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/catalan/form_validation_lang.php
<?php

$lang['required'] 			= "El camp %s és obligatori.";
$lang['isset']				= "El camp %s ha de tenir un valor.";
$lang['valid_email']			= "El camp %s ha de tenir una adreça de mail correcte.";
$lang['valid_emails'] 			= "El camp %s ha de tenir totes les adreces de correu electrònic correctes.";
$lang['valid_url'] 			= "El camp %s ha de tenir una adreça web correcte.";
$lang['valid_ip'] 			= "El camp %s ha de tenir una adreça IP correcte.";
$lang['min_length']			= "El camp %s ha de tenir com a mínim %s caràcters.";
$lang['max_length']			= "El camp %s no pot ésser més llarg de %s caràcters.";
$lang['exact_length']			= "El camp %s ha de tenir una llargada de %s caràcters.";
$lang['alpha']				= "El camp %s ha de contenir només caràcters alfabètics.";
$lang['alpha_numeric']			= "El camp %s només accepta caràcters alfa-numèrics.";
$lang['alpha_dash']			= "El camp %s només accepta caràcters alfa-numèrics, guions i guions baixos";
$lang['numeric']			= "El camp %s només accepta números.";
$lang['is_numeric']			= "El camp %s només accepta valors numèrics.";
$lang['integer']			= "El camp %s només accepta valors enters.";
$lang['matches']			= "El camp %s no coincideix amb el camp %s.";
$lang['is_natural']			= "El camp %s només accepta valors positius.";
$lang['is_natural_no_zero']		= "El camp %s ha de tenir un valor més gran que 0.";


/* End of file form_validation_lang.php */
/* Location: ./system/language/english/form_validation_lang.php */
Return current item: BambooInvoice