Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/catalan/db_lang.php
<?php
$lang['db_invalid_connection_str'] = 'No s\'ha pogut determinar la configuració de la base de dades basant-nos amb la cadena enviada.';
$lang['db_unable_to_connect'] = 'No s\'ha pogut conectar al servidor de base de dades emprant la configuració subministrada.';
$lang['db_unable_to_select'] = "No s'ha pogut seleccionar la base de dades especificada: %s";
$lang['db_unable_to_create'] = "No s'ha pogut crear la base de dades especificada: %s";
$lang['db_invalid_query'] = 'La consulta enviada no es vàlida.';
$lang['db_must_set_table'] = 'Ha d\'especificar la taula que serà utilitzada en la seva consulta.';
$lang['db_must_use_set'] = 'Ha d\'utilitzar el mètodo "SET" per actualitzar una entrada.';
$lang['db_must_use_where'] = 'L\'actualización no està permesa a menys que contingui una clàusula "WHERE".';
$lang['db_del_must_use_where'] = 'L\'eliminació no està permès a menys que contingui una clàusula "WHERE".';
$lang['db_field_param_missing'] = 'Per retornar els camps es requereix el nom de la taula com a paràmetre.';
$lang['db_unsupported_function'] = 'Aquesta característica no està disponible per el SGBD que està utilitzant.';
/* New in CI 1.5B */
$lang['db_transaction_failure'] = 'Error en la transacció: Rollback performed';
$lang['db_unable_to_drop'] = 'No s\'ha pogut eliminar la base de dades especificada.';
$lang['db_unsuported_feature'] = 'Característica no suportada per la plataforma de base de dades que està emprant.';
$lang['db_unsuported_compression'] = 'El format de compressió de fitxers que ha seleccionat no està admesa per el seu servidor.';
$lang['db_filepath_error'] = 'No es poden escriure les dades en el fitxer que ha enviat.';
$lang['db_invalid_cache_path'] = 'El directori per escriure los dades de la caché no disposa de permisos de escritura.';
?>
Return current item: BambooInvoice