Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/bulgarian/imglib_lang.php
<?php

$lang['imglib_source_image_required'] = "Необходимо е да изберете целево изображение.";
$lang['imglib_gd_required'] = "Библиотеката GD е необходима за тази операция.";
$lang['imglib_gd_required_for_props'] = "Вашият сървър трябва да поддържа библиотеката GD, за да изпълни желаните операции.";
$lang['imglib_unsupported_imagecreate'] = "Вашият сървър не поддържа GD функцията, необходима за операцията.";
$lang['imglib_gif_not_supported'] = "GIF изображенията често не са поддържани. Препоръчително е да използвате JPG или PNG формати.";
$lang['imglib_jpg_not_supported'] = "JPG изображения не се поддържат";
$lang['imglib_png_not_supported'] = "PNG изображения не се поддържат";
$lang['imglib_jpg_or_png_required'] = "Желаният протокол поддържа само JPEG и PNG файлови формати.";
$lang['imglib_copy_error'] = "Грешка при опит да се копира файла. Моля проверете, дали е достъпен за запис.";
$lang['imglib_rotate_unsupported'] = "Ротация на изображения не се поддържа на този сървър.";
$lang['imglib_libpath_invalid'] = "Пътят до библотеката е некоректен. Моля провете Вашите настройки.";
$lang['imglib_image_process_failed'] = "Манипулацията на изображението е неуспешно. Моля проверете, дали избраният протокол е наличен.";
$lang['imglib_rotation_angle_required'] = "Необходим е ъгъл на ротация.";
$lang['imglib_writing_failed_gif'] = "GIF изображение ";
$lang['imglib_invalid_path'] = "Пътят до изображението не е правилен.";
$lang['imglib_copy_failed'] = "Копирането на изображението е неуспешно.";
$lang['imglib_missing_font'] = "Не може да бъде намерен желаният шрифт.";

?>
Return current item: BambooInvoice