Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/turkish-iso-8859-9.inc.php
<?php
/* $Id: turkish-iso-8859-9.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

// phpMyAdmin Türkçe 01.09.2006 itibariyle önceki çeviriye göre çok daha 
// iyi bir çeviriyle yeniden yapýlmýþtýr. 
// Birim ayarlarý Türkçe standartlarýna göre tam ve doðru olarak ayarlanmýþtýr.
// Çeviren Burak Yavuz (hide@address.com)
// Çeviri sürümü phpMyAdmin 2.9.0.0 ve üzeri sürümlere uygundur.

$charset = 'iso-8859-9';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('B', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB');

// MySQL manual language definition, this is optional, en will be used 
// if not defined
$mysql_4_1_doc_lang = 'tr';
$mysql_5_0_doc_lang = 'tr';
$mysql_5_1_doc_lang = 'tr';

$day_of_week = array('Pazar', 'Pazartesi', 'Salý', 'Çarþamba', 'Perþembe', 'Cuma', 'Cumartesi');
$month = array('Ocak', 'Þubat', 'Mart', 'Nisan', 'Mayýs', 'Haziran', 'Temmuz', 'Aðustos', 'Eylül', 'Ekim', 'Kasým', 'Aralýk');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y saat %H:%M:%S';
$timespanfmt = '%s gün, %s saat, %s dakika ve %s saniye';

$strAbortedClients = 'Ýptal edilen';
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Muhtemelen bunun sebebi yapýlandýrma dosyasýný oluþturmadýnýz. Bir tane oluþturmak için %1$ssetup script%2$s kullanmak isteyebilirsiniz.';
$strAccessDenied = 'Eriþim engellendi';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin MySQL sunucusuna baðlanmayý denedi ama sunucu baðlantýyý reddetti. config.inc içindeki anamakine (host) adresini, kullanýcý adýný ve parolayý kontrol edin ve MySQL sunucusunun yöneticisi tarafýndan verilen bilgiyle uyuþtuðundan emin olun.';
$strAction = 'Eylem';
$strAddAutoIncrement = 'AUTO_INCREMENT deðeri ekle';
$strAddClause = '%s komutu ekle';
$strAddConstraints = 'Kýsýtlamalarý ekle';
$strAddDeleteColumn = 'Alan Sütunlarý Ekle/Sil';
$strAddDeleteRow = 'Kriter Satýrý Ekle/Sil';
$strAddFields = '%s alan ekle';
$strAddHeaderComment = 'Baþlýk içine özel yorum ekle (\\n satýrý böler)';
$strAddIntoComments = 'Yorumlarýn içine ekle';
$strAddNewField = 'Yeni alan ekle';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Aþaðýdaki veritabanýna yetkileri ekle';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Aþaðýdaki tabloya yetkileri ekle';
$strAddSearchConditions = 'Arama koþulu ekle ("where" koþulu gövdesi):';
$strAddToIndex = 'Ýndekse&nbsp;%s&nbsp;sütun ekle';
$strAddUserMessage = 'Yeni bir kullanýcý eklediniz.';
$strAddUser = 'Yeni Kullanýcý ekle';
$strAdministration = 'Yönetim';
$strAffectedRows = 'Etkilenen satýrlar:';
$strAfterInsertBack = 'Önceki sayfaya geri dön';
$strAfterInsertNewInsert = 'Yeni baþka bir satýr ekle';
$strAfterInsertNext = 'Sonraki satýrý düzenle';
$strAfterInsertSame = 'Bu sayfaya geri dön';
$strAfter = '%s tablosundan sonra';
$strAllowInterrupt = 'Küçük programcýðýn zaman sýnýrýna yaklaþýldýðýný algýlamasý durumunda içeri aktarýmý kesmeye izin ver. Bu büyük dosyalarýn içeri aktarýmý için iyi bir yol olabilir, ancak hareketleri kesebilir.';
$strAllTableSameWidth = 'Bütün tablolar ayný geniþlikte gösterilsin?';
$strAll = 'Tümü';
$strAlterOrderBy = 'Tablo sýralamasýný þuna göre deðiþtir';
$strAnalyzeTable = 'Tabloyu analiz et';
$strAndThen = 've';
$strAnd = 'Ve';
$strAngularLinks = 'Yönlendirmeli baðlantýlar';
$strAnIndex = '%s üzerinde bir indeks eklendi';
$strAny = 'Herhangi';
$strAnyHost = 'Herhangi anamakine';
$strAnyUser = 'Herhangi kullanýcý';
$strApproximateCount = 'Yaklaþýk olabilir. SSS 3.11\'e bakýn';
$strAPrimaryKey = '%s üzerinde birincil anahtar eklendi';
$strArabic = 'Arapça';
$strArmenian = 'Ermenice';
$strAscending = 'Küçükten Büyüðe';
$strAtBeginningOfTable = 'Tablonun Baþýnda';
$strAtEndOfTable = 'Tablonun Sonunda';
$strAttr = 'Öznitelikler';
$strAutodetect = 'Otomatik Sapta';
$strAutomaticLayout = 'Otomatik yerleþim';

$strBack = 'Geri';
$strBaltic = 'Baltýk';
$strBeginCut = 'BEGIN CUT';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinary = 'Binari';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binari - düzenlemeyiniz';
$strBinaryLog = 'Binari günlüðü'; 
$strBinLogEventType = 'Olay türü'; 
$strBinLogInfo = 'Bilgi'; 
$strBinLogName = 'Günlük ismi';
$strBinLogOriginalPosition = 'Orijinal konum';
$strBinLogPosition = 'Konum'; 
$strBinLogServerId = 'Sunucu ID'; 
$strBookmarkAllUsers = 'Bütün kullanýcýlarýn bu iþaretlemeye eriþimlerine izin ver';
$strBookmarkCreated = 'Ýþaretleme %s oluþturuldu';
$strBookmarkDeleted = 'Ýþaretleme silindi.';
$strBookmarkLabel = 'Etiket';
$strBookmarkQuery = 'SQL sorgusu iþaretlendi';
$strBookmarkReplace = 'Mevcut ayný ismin iþaretlemesini deðiþtir';
$strBookmarkThis = 'Bu SQL sorgusunu iþaretle';
$strBookmarkView = 'Sadece göster';
$strBrowseDistinctValues = 'Farklý deðerlere gözat';
$strBrowseForeignValues = 'Yabancý deðerlere gözat';
$strBrowse = 'Gözat';
$strBufferPoolActivity = 'Ara Bellek Havuzu Etkinliði';
$strBufferPool = 'Ara Bellek Havuzu';
$strBufferPoolUsage = 'Ara Bellek Havuzu Kullanýmý';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Okuma kaçýrmasý %';
$strBufferReadMisses = 'Okuma kaçýrýyor';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Yazma beklemesi %';
$strBufferWriteWaits = 'Yazma bekliyor';
$strBulgarian = 'Bulgarca';
$strBusyPages = 'Meþgul sayfalar';  
$strBzError = 'phpMyAdmin, bu PHP sürümündeki bozuk bir Bz2 uzantýsýndan dolayý dökümü sýkýþtýramadý. phpMyAdmin dizinindeki yapýlandýrma dosyanýzýn içindeki <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> yönergesini <code>FALSE</code> \'a ayarlamanýz kesinlikle önerilir. Eðer Bz2 sýkýþtýrma özelliklerini kullanmak istiyorsanýz, daha yeni PHP sürümüne güncelleme yapmalýsýnýz. Ayrýntýlar için PHP hata raporu %s\'e bakýn.';
$strBzip = '"bzip olarak"';

$strCalendar = 'Takvim';
$strCancel = 'Ýptal';
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Dýþarý aktarma eklentileri yüklenemedi, lütfen kurulumunuzu kontrol edin!';
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Ýçeri aktarma eklentileri yüklenemedi, lütfen kurulumunuzu kontrol edin!';
$strCannotLogin = 'MySQL sunucusuna oturum açýlamýyor';
$strCantLoad = '[hide@address.com://php.net/%1$hide@address.com][em]%1$s[/em][/a] uzantýsý yüklenemiyor. Lütfen PHP yapýlandýrmanýzý kontrol edin.';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Karakter grubu dönüþümü için gerekli olan iconv veya recode uzantýlarý yüklenemedi. Ya PHP\'yi bu uzantýlarý etkinleþtirmek için yapýlandýrýn ya da phpMyAdmin içinde karakter grubu dönüþümünü etkisizleþtirin...';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Ýndeks\'i PRIMARY olarak yeniden adlandýrýmazsýnýz!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Gerekli uzantýlar yüklenmiþ görünmesine raðmen, ne iconv, ne libinconv, ne de recode_string iþlevi kullanýlamadý. PHP yapýlandýrmanýzý kontrol edin.';
$strCardinality = 'Önemlilik';
$strCaseInsensitive = 'büyük küçük harfe duyarsýz';
$strCaseSensitive = 'büyük küçük harfe duyarlý';
$strCentralEuropean = 'Orta Avrupa';
$strChangeCopyMode = 'Ayný yetkilerle yeni bir kullanýcý oluþtur ve ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... eski olaný sakla.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = '... eski olaný kullanýcý tablolarýndan sil ve sonra da yetkileri yeniden yükle.';
$strChangeCopyModeJustDelete = '... eski olaný kullanýcý tablolarýndan sil.';
$strChangeCopyModeRevoke = '... eski olandan bütün aktif yetkileri iptal et ve sonra da sil.';
$strChangeCopyUser = 'Otutum Açma Bilgisini deðiþtir / Kullanýcýyý kopyala';
$strChange = 'Deðiþtir';
$strChangeDisplay = 'Göstermek için alan seçin';
$strChangePassword = 'Parola deðiþtir';
$strCharset = 'Karakter grubu';
$strCharsetOfFile = 'Dosyanýn karakter grubu:';
$strCharsetsAndCollations = 'Karakter Gruplarý ve Karþýlaþtýrmalar';
$strCharsets = 'Karakter gruplarý';
$strCheckAll = 'Tümünü Ýþaretle';
$strCheckOverhead = 'Ek yükü olan tablolarý kontrol et';
$strCheckPrivsLong = '&quot;%s&quot; veritabaný için yetkileri kontrol et.';
$strCheckPrivs = 'Yetkileri kontrol et';
$strCheckTable = 'Tabloyu kontrol et';
$strChoosePage = 'Lütfen düzenlemek için sayfa seçin';
$strColComFeat = 'Sütun Yorumlarý gösteriliyor';
$strCollation = 'Karþýlaþtýrma';
$strColumnNames = 'Sütun adlarý';
$strColumnPrivileges = 'Sütuna özgü yetkiler';
$strCommand = 'Komut';
$strCommentsForTable = 'TABLO YORUMLARI';
$strComments = 'Yorumlar';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 uyumlu'; 
$strCompleteInserts = 'Bütün eklemeler';
$strCompression = 'Sýkýþtýrma';
$strCompressionWillBeDetected = 'Ýçeri aktarýlmýþ dosya sýkýþtýrmasý otomatik olarak bu dosya türlerinden algýlanacak: %s';
$strConfigDefaultFileError = 'Varsayýlan yapýlandýrma bundan yüklenemedi: "%1$s"';
$strConfigFileError ='phpMyAdmin yapýlandýrma dosyanýzý okuyamadý!<br />Bu, eðer PHP, içinde ayrýþtýrma hatasý bulursa ya da dosyayý bulamazsa meydana gelebilir.<br />Lütfen aþaðýdaki baðlantýyý kullanarak yapýlandýrma dosyasýný doðrudan çaðýrýn ve aldýðýnýz PHP hata mesaj(larýný)ý okuyun. Çoðu durumda herhangi bir yerde týrnak veya noktalý virgül eksiktir.<br />Eðer boþ bir sayfa karþýnýza çýkýyorsa, her þey yolunda demektir.';
$strConfigureTableCoord = 'Lütfen %s tablosu için koordinatlarý yapýlandýrýn';
$strConnectionError = 'Baðlanamýyor: geçersiz ayarlar.';
$strConnections = 'Baðlantýlar';
$strConstraintsForDumped = 'Dökümü yapýlmýþ tablolar için kýsýtlamalar';
$strConstraintsForTable = 'Tablo kýsýtlamalarý';
$strCookiesRequired = 'Bu kýsmý geçmek için tanýmlama bilgileri (Cookies) açýk olmalý.';
$strCopyDatabaseOK = '%s veritabaný %s\'e kopyalandý.';
$strCopy = 'Kopyala';
$strCopyTableOK = '%s tablosu %s üzerine kopyalandý.';
$strCopyTableSameNames = 'Tablo aynýsýna kopyalanamýyor!';
$strCopyTable = 'Tabloyu þuna (veritabaný<b>.</b>tablo) kopyala:';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin %s iþlemini sonlandýramadý. Muhtemelen zaten kapatýlmýþ.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Kopyalamadan önce CREATE DATABASE (Veritabaný Oluþtur)';
$strCreateIndex = '&nbsp;%s&nbsp;sütunda indeks oluþtur.';
$strCreateIndexTopic = 'Yeni bir indeks oluþtur';
$strCreateNewDatabase = 'Yeni veritabaný oluþtur';
$strCreateNewTable = '%s veritabanýnda yeni tablo oluþtur';
$strCreate = 'Oluþtur';
$strCreatePage = 'Yeni bir sayfa oluþtur';
$strCreatePdfFeat = 'PDF\'lerin oluþturulmasý';
$strCreateRelation = 'Ýliþki oluþtur';
$strCreateTable = 'Tablo oluþtur';
$strCreateUserDatabase = 'Kullanýcý için veritabaný';
$strCreateUserDatabaseName = 'Ayný isimle veritabaný oluþtur ve tüm yetkileri ver';
$strCreateUserDatabaseNone = 'Yok';
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Joker isimlere tüm yetkileri ver (kullanýcýadý_%)';
$strCreationDates = 'Oluþturma/Güncelleme/Kontrol tarihleri';
$strCriteria = 'Kriter';
$strCroatian = 'Hýrvatça';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'CSV seçenekleri';
$strCSVOptions = 'CSV seçenekleri';
$strCyrillic = 'Kiril';
$strCzech = 'Çekçe';
$strCzechSlovak = 'Çekçe-Slovakça';

$strDanish = 'Danca';
$strDatabaseEmpty = 'Veritabaný adý boþ!';
$strDatabaseExportOptions = 'Veritabaný dýþarý aktarma seçenekleri';
$strDatabaseHasBeenDropped = '%s veritabaný kaldýrýldý.';
$strDatabasesDropped = '%s veritabanlarý baþarýlý olarak kaldýrýldý.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Ýstatistikler etkisiz';
$strDatabasesStatsEnable = 'Ýstatistikler etkin';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Not: Buradaki veritabaný istatistiklerini etkinleþtirmek web sunucusu ile MySQL sunucusu arasýnda yüksek trafiðe yol açabilir.';
$strDatabasesStats = 'Veritabaný istatistikleri';
$strDatabases = 'Veritabanlarý';
$strDatabase = 'Veritabaný';
$strDataDict = 'Veri sözlüðü';
$strDataOnly = 'Sadece veri';
$strDataPages = 'Veri içeren sayfalar';
$strData = 'Veri';
$strDBComment = 'Veritabaný yorumu:';
$strDBCopy = 'Veritabanýný þuraya kopyala:';
$strDbIsEmpty = 'Veritabaný boþ olarak görünüyor!';
$strDbPrivileges = 'Veritabanýna özgü yetkiler';
$strDBRename = 'Veritabanýný þuna yeniden adlandýr';
$strDbSpecific = 'Veritabanýna özgü';
$strDefaultEngine = '%s bu MySQL sunucusundaki varsayýlan depolama motorudur.';  
$strDefaultValueHelp = 'Varsayýlan deðerler için lütfen sola eðik çizgisiz veya alýntýsýz sadece tek deðer girin. Bu biçimi kullanýn: a';
$strDefault = 'Varsayýlan';
$strDefragment = 'Tabloyu birleþtir';
$strDelayedInserts = 'Gecikmiþ eklemeleri kullan';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Bu en temiz yoldur fakat yetkileri yeniden yüklemek zaman alabilir.';
$strDeleteAndFlush = 'Kullanýcýlarý sil ve sonra da yetkileri yeniden yükle.';
$strDeletedRows = 'Silinen satýrlar:';
$strDeleted = 'Satýr silindi';
$strDeleteNoUsersSelected = 'Silmek için kullanýcý seçilmedi!';
$strDeleteRelation = 'Ýliþkiyi sil';
$strDelete = 'Sil';
$strDeleting = '%s siliniyor';
$strDelimiter = 'Sýnýrlayýcý';
$strDelOld = 'Þu anki sayfa, daha fazla bulunmasý gereksiz tablolara verilmiþ referanslara sahip. Bu referanslarý silmek ister misiniz?';
$strDescending = 'Büyükten Küçüðe';
$strDescription = 'Açýklama';
$strDesigner = 'Tasarýmcý';
$strDictionary = 'sözlük';
$strDirectLinks = 'Doðrudan baðlantýlar';
$strDirtyPages = 'Bozuk sayfalar';
$strDisabled = 'Etkisiz';
$strDisableForeignChecks = 'Yabancý anahtar iþaretlerini etkisizleþtir';
$strDisplayFeat = 'Özellikleri Göster';
$strDisplayOrder = 'Görünüm düzeni:';
$strDisplayPDF = 'PDF þemasýný göster';
$strDoAQuery = '"Örnek sorgu" yap. (joker: "%")';
$strDocSQL = 'DocSQL';
$strDocSQLOptions = 'DocSQL seçenekleri';
$strDocu = 'Belgeler';
$strDoYouReally = 'Aþaðýdaki komutu uygulamak istediðinizden emin misiniz? ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Bütün bir veritabanýný YOK ETMEK üzeresiniz!';
$strDrop = 'Kaldýr';
$strDropUsersDb = 'Kullanýcýlarla ayný isimlerde olan veritabanlarýný kaldýr.';
$strDumpingData = 'Tablo döküm verisi';
$strDumpSaved = 'Döküm dosyasý %s dosyasýna kaydedildi';
$strDumpXRows = '%s satýr dökümü, %s. kayýttan baþlýyor.';
$strDynamic = 'deðiþken';

$strEdit = 'Düzenle';
$strEditPDFPages = ' PDF Sayfalarýný düzenle';
$strEditPrivileges = 'Yetkileri düzenle';
$strEffective = 'Etkili';
$strEmpty = 'Boþalt';
$strEmptyResultSet = 'MySQL boþ bir sonuç kümesi döndürdü (örn. sýfýr satýr).';
$strEnabled = 'Etkin';
$strEncloseInTransaction = 'Ýþlem içinde dýþarý aktarmayý kapsa';
$strEndCut = 'END CUT';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnd = 'Son';
$strEngineAvailable = '%s bu MySQL sunucusunda var.';
$strEngineDisabled = '%s bu MySQL sunucusu için etkisizleþtirildi.';
$strEngines = 'Motorlar';
$strEngineUnsupported = 'Bu MySQL sunucusu %s depolama motorunu desteklemez.';
$strEnglishPrivileges = ' Not: MySQL yetki adlarý Ýngilizce olarak belirtilir ';
$strEnglish = 'Ýngilizce';
$strError = 'Hata';
$strErrorInZipFile = 'ZIP arþivinde hata:';
$strErrorRelationAdded = 'Hata: Ýliþki eklenmedi.';
$strErrorRelationExists = 'Hata: Ýliþki zaten var.';
$strErrorRenamingTable = '%1$s tablo adýný %2$s tablo adýna deðiþtirme hatasý';
$strErrorSaveTable = 'Tasarýmcý düzenlemelerini kaydetme hatasý.';
$strEscapeWildcards = '_ ve % jokerleri harfi harfine kullanýlmak için \ ile doldurun.';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Estçe';
$strExcelEdition = 'Excel yapýsý';
$strExcelOptions = 'Excel seçenekleri';
$strExecuteBookmarked = 'Ýþaretlenmiþ sorguyu çalýþtýr';
$strExplain = 'SQL\'i açýkla';
$strExport = 'Dýþarý Aktar';
$strExportImportToScale = 'Ölçeklemek için Ýçeri/Dýþarý Aktar';
$strExportMustBeFile = 'Seçili dýþarý aktarma türü dosyaya kaydedilmelidir!';
$strExtendedInserts = 'Geniþletilmiþ eklemeler';
$strExtra = 'Ekstra';

$strFailedAttempts = 'Baþarýsýz deneme';
$strField = 'Alan';
$strFieldHasBeenDropped = '%s alaný kaldýrýldý';
$strFields = 'Alanlar';
$strFieldsEmpty = ' Alan sayýsý boþ! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Alanlarý kapsayan:';
$strFieldsEscapedBy = 'Alanlarý dolduran:';
$strFieldsTerminatedBy = 'Alanlarý sonlandýran:';
$strFileAlreadyExists = '%s dosyasý zaten sunucuda var, dosya adýný deðiþtirin veya üzerine yazma seçeneðini iþaretleyin.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Dosya okunamadý';
$strFileNameTemplateDescription = 'Bu deðer %1$sstrftime%2$s kullanýlarak yorumlanýr, bu yüzden zaman biçimlendirme dizgisi kullanabilirsiniz. Ýlave olarak yandaki dönüþümler meydana gelecek: %3$s. Diðer metin olduðu gibi tutulacak.';
$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'veritabaný adý';
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'sunucu adý';
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'tablo adý';
$strFileNameTemplate = 'Dosya adý þablonu';
$strFileNameTemplateRemember = 'þablonu hatýrla';
$strFileToImport = 'Ýçeri aktarmak için dosya';
$strFixed = 'Sabit';
$strFlushPrivilegesNote = 'Not: phpMyAdmin kullanýcýlarýn yetkilerini doðrudan MySQL\'in yetki tablolarýndan alýr. Bu tablolarýn içerikleri, eðer elle deðiþtirildiyse sunucunun kullandýðý yetkilerden farklý olabilir. Bu durumda devam etmeden önce %syetkileri yeniden yüklemeniz%s gerekir.';
$strFlushQueryCache = 'Sorgu önbelleðini temizle';
$strFlushTables = 'Tüm tablolarý temizle (kapat)';
$strFlushTable = 'Tabloyu temizle ("FLUSH")';
$strFontSize = 'Tazý Tipi boyutu';
$strForeignKeyError = 'Dýþ anahtar oluþturma hatasý (veri türlerini kontrol edin)';
$strFormat = 'Biçim';
$strFormEmpty = 'Formda eksik deðer!';
$strFreePages = 'Serbest sayfalar';  
$strFullText = 'Tam Metinler';
$strFunctions = 'Ýþlevler';
$strFunction = 'Ýþlev';

$strGenBy = 'Üreten:';
$strGeneralRelationFeat = 'Genel iliþki özellikleri';
$strGeneratePassword = 'Parola Üret';
$strGenerate = 'Üret';
$strGenTime = 'Üretim Zamaný';
$strGeorgian = 'Gürcüce';
$strGerman = 'Almanca';
$strGlobal = 'genel';
$strGlobalPrivileges = 'Genel yetkiler';
$strGlobalValue = 'Genel deðer';
$strGo = 'Git';
$strGrantOption = 'Onayla';
$strGreek = 'Yunanca';
$strGzip = '"gzip olarak"';

$strHandler = 'Denetimci';
$strHasBeenAltered = 'deðiþtirildi.';
$strHasBeenCreated = 'oluþturuldu.';
$strHaveToShow = 'Görüntülemek için en az bir sütun seçmelisiniz';
$strHebrew = 'Ýbranice';
$strHelp = 'Yardým';
$strHexForBinary = 'Binari alanlarý için onaltýlýk sayý sistemini kullan';
$strHide     = 'Gizle';
$strHideShowAll = 'Tümünü Gizle/Göster';
$strHideShowNoRelation = 'Ýliþkisi olmayan Tablolarý Gizle/Göster';
$strHome = 'Giriþ';
$strHomepageOfficial = 'Resmî phpMyAdmin Anasayfasý';
$strHost = 'Anamakine';
$strHostEmpty = 'Anamakine adý boþ!';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 dýþarý aktarma seçenekleri';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 dýþarý aktarma seçenekleri';
$strHungarian = 'Macarca';

$strIcelandic = 'Ýzlandaca';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Tam metin';
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer bu iþlevi desteklemiyor.';
$strIgnoreDuplicates = 'Kopya satýrlarý yoksay';
$strIgnoreInserts = 'Yoksayýlan eklemeleri kullan';
$strIgnore = 'Yoksay';
$strImportExportCoords = 'PDF þemasý için düzenlemeleri Ýçeri/Dýþarý Aktar';
$strImportFiles = 'Dosyalarý içeri aktar';
$strImportFormat = 'Ýçeri aktarýlmýþ dosyanýn biçimi';
$strImportSuccessfullyFinished = 'Ýçeri aktarma baþarýlý olarak bitti, %d sorgu çalýþtýrýldý.';
$strImport = 'Ýçeri Aktar';
$strIndexes = 'Ýndeksler';
$strIndexHasBeenDropped = '%s indeksi kaldýrýldý';
$strIndexName = 'Ýndeks ismi:';
$strIndexType = 'Ýndeks türü :';
$strIndexWarningMultiple = 'Birden fazla %s anahtarý `%s` sütunu için oluþturuldu.';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY ve INDEX anahtarlarýnýn her ikisi de `%s` sütunu için ayarlanmamalýdýr.';
$strIndexWarningTable = '`%s` tablosunun indeksleri ile ilgili sorunlar';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE ve INDEX anahtarlarýnýn her ikisi de `%s` sütunu için ayarlanmamalýdýr.';
$strIndex = 'Ýndeks';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Artýþ miktarýný otomatik geniþlet';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Tablo dolduðunda otomatik geniþleyen tablo alanýnýn geniþlemesi için artýþ miktarý boyutu.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Ara bellek havuzu boyutu';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Hafýza ara belleði boyutu InnoDB, veriyi önbelleklemek ve tablolarýný indekslemek için kullanýr.';
$strInnoDBDataFilePath = 'Veri dosyalarý';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Tüm InnoDB veri dosyalarý için dizin yolunun ortak kýsmý.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Veri ana dizini';
$strInnoDBPages = 'sayfa';
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB iliþkisi eklendi';
$strInnodbStat = 'InnoDB Durumu';
$strInsecureMySQL = 'Yapýlandýrma dosyanýz varsayýlan MySQL yetkili hesapla uyuþan ayarlar (parolasýz root) içeriyor. MySQL sunucunuz bu varsayýlan, dýþardan giriþe açýk ayarlarla çalýþýyor ve bu güvenlik açýðýný gerçekten düzeltmeniz gerekmektedir.';
$strInsertAsNewRow = 'Yeni satýr olarak ekle';
$strInsertedRowId = 'Satýr id\'si eklendi:';
$strInsertedRows = 'Eklenen satýrlar:';
$strInsert = 'Ekle';
$strInternalNotNecessary = '* InnoDb\'de zaten bir iç iliþki olduðunda bu gerekli deðildir.';
$strInternalRelationAdded = 'Dahili iliþki eklendi';
$strInternalRelations = 'Dahili iliþkiler';
$strInUse = 'kullanýmda';
$strInvalidAuthMethod = 'Yapýlandýrma içinde geçersiz kimlik denetimi yöntemi ayarý:';
$strInvalidColumnCount = 'Sütun sayýsý sýfýrdan büyük olmalý.';
$strInvalidColumn = 'Geçersiz sütun (%s) belirlenmiþ!';
$strInvalidCSVFieldCount = 'CSV giriþinde %d. satýrda geçersiz alan sayýsý.';
$strInvalidCSVFormat = 'CSV giriþinin %d. satýrýnda geçersiz biçim.';
$strInvalidCSVParameter = 'CSV giriþi için geçersiz parametre: %s';
$strInvalidDatabase = 'Geçersiz veritabaný';
$strInvalidFieldAddCount = 'En az bir alan eklemek zorundasýnýz.';
$strInvalidFieldCount = 'Tablonun en az bir alaný olmalý.';
$strInvalidLDIImport = 'Bu eklenti sýkýþtýrýlmýþ içeri aktarým dosyalarýný desteklemez!';
$strInvalidRowNumber = '%d geçerli bir satýr sayýsý deðil.';
$strInvalidServerHostname = '%1$s sunucusu için geçersiz anamakine. Lütfen yapýlandýrmanýzý gözden geçirin.';
$strInvalidServerIndex = 'Geçersiz sunucu indeksi: "%s"';
$strInvalidTableName = 'Geçersiz tablo adý';

$strJapanese = 'Japonca';
$strJoins = 'Birleþtirmeler';
$strJumpToDB = '&quot;%s&quot; veritabanýna git.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Silinmiþ&quot; kullanýcýlar, yetkiler yeniden yüklenene kadar her zaman olduðu gibi sunucuya hala eriþilebileceklerdir.';
$strJustDelete = 'Sadece kullanýcýlarý yetki tablolarýndan sil.';

$strKeepPass = 'Parolayý deðiþtirme';
$strKeyCache = 'Anahtar önbelleði';
$strKeyname = 'Anahtar ismi';
$strKill = 'Sonlandýr';
$strKnownExternalBug = '%s iþlevselliði bilinen bir hata tarafýndan zarar görmüþ, bakýnýz %s';
$strKorean = 'Korece';

$strLandscape = 'Peyzaj';
$strLanguage = 'Dil';
$strLanguageUnknown = 'Bilinmeyen dil: %1$s.';
$strLatchedPages = 'Sabitlenmiþ sayfalar';
$strLatexCaption = 'Tablo baþlýðý';
$strLatexContent = '__TABLE__ tablosunun içeriði';
$strLatexContinuedCaption = 'Devam eden tablo baþlýðý';
$strLatexContinued = '(devam eden)';
$strLatexIncludeCaption = 'Tablo baþlýðýný dahil et';
$strLatexLabel = 'Etiket anahtarý';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX seçenekleri';
$strLatexStructure = '__TABLE__ tablosunun yapýsý';
$strLatvian = 'Litvanyaca';
$strLDIImportOptions = 'VERÝ YÜKLE kullanarak CSV içeri aktarýmý için seçenekler';
$strLDILocal = 'YEREL anahtar kelime kullan';
$strLDI = 'VERÝ YÜKLE kullanarak CSV';
$strLengthSet = 'Uzunluk/Deðerler';
$strLimitNumRows = 'Sayfa baþýna satýr sayýsý';
$strLinesTerminatedBy = 'Satýrý sonlandýran:';
$strLinkNotFound = 'Baðlantý bulunamadý';
$strLinksTo = 'Þuna baðlantý ver ->';
$strLithuanian = 'Litvanyaca';
$strLocalhost = 'Yerel';
$strLocationTextfile = 'Metin dosyasýnýn yeri';
$strLoginInformation = 'Oturum Açma Bilgisi';
$strLogin = 'Oturum Aç';
$strLogout = 'Oturumu Kapat';
$strLogPassword = 'Parola:';
$strLogServer = 'Sunucu';
$strLogUsername = 'Kullanýcý Adý:';
$strLongOperation = 'Bu iþlem uzun zaman alabilir. Yine de ilerlensin mi?';

$strMaxConnects = 'En fazla eþzamanlý baðlantý';
$strMaximalQueryLength = 'Oluþturulan sorgunun azami uzunluðu';
$strMaximumSize = 'En fazla: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'mbstring PHP uzantýsý bulunamadý ve çoklu bayt karakter grubu kullandýðýnýz görünüyor. Mbstring uzantýsý olmadan phpMyAdmin karakter dizgilerini doðru olarak bölemez ve bu beklenmedik sonuçlar doðurabilir.';
$strMbOverloadWarning = 'PHP yapýlandýrmanýzda mbstring.func_overload iþlevini etkinleþtirmiþsiniz. Bu seçenek phpMyAdmin ile uyumlusuzdur ve bazý veri bozulmalarýna sebep olabilir!';
$strMIME_available_mime = 'Mevcut MIME türleri';
$strMIME_available_transform = 'Mevcut dönüþümler';
$strMIME_description = 'Açýklama';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME türü';
$strMIME_nodescription = 'Bu dönüþüm için mevcut açýklama yok.<br />Lütfen yazara %s ne yapar diye sorun.';
$strMIME_transformation_note = 'Mevcut dönüþüm seçeneklerinin listesi ve bunlarýn MIME türü dönüþümleri için %sdönüþüm tanýmlamarý%s\'na týklayýn';
$strMIME_transformation_options = 'Dönüþüm seçenekleri';
$strMIME_transformation_options_note = 'Lütfen dönüþüm seçenekleri için deðerleri bu biçimi kullanarak giriniz: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Eðer bu deðerler arasýna hep ters eðik çizgi ("\") veya tek týrnak ("\'") koymanýz gerekirse, önlerine ters eðik çizgi koyun (örneðin \'\\\\xyz\' veya \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation = 'Tarayýcý dönüþümü';
$strMIMETypesForTable = 'TABLO MIME TÜRLERÝ';
$strMIME_without = 'Ýtalik olarak yazýlmýþ MIME türleri ayrý bir dönüþüm iþlevine sahip deðildir.';
$strModifications = 'Deðiþiklikler kaydedildi';
$strModify = 'Deðiþtir';
$strModifyIndexTopic = 'Indeksi deðiþtir';
$strMoveMenu = 'Menüyü taþý';
$strMoveTableOK = '%s tablosu %s üzerine taþýndý.';
$strMoveTableSameNames = 'Tablo aynýsýna taþýnamýyor!';
$strMoveTable = 'Tabloyu þuna (veritabaný<b>.</b>tablo) taþý:';
$strMultilingual = 'çokdilli';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'MAX_ROWS seçeneði belirlenmediðinde MyISAM tablolarý için CREATE TABLE komutuyla kullanýlacak olan bayt cinsinden varsayýlan imleç boyutu.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Veri imleci boyutu';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Eðer hýzlý MyISAM indeksi oluþturulmasý için kullanýlan geçici dosya, burada belirlenmiþ miktar tarafýndan kullanýlan anahtar önbelleðinden büyükse, anahtar önbellek yöntemi tercih edilir.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Ýndeks oluþturmada kullanýlan geçici dosyalar için en fazla boyut';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'MySQL\'in, bir MyISAM indeksi yeniden oluþturulurken kullanmaya izin verdiði geçici dosyanýn en fazla boyutu (REPAIR TABLE, ALTER TABLE, ya da LOAD DATA INFILE sýrasýnda).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Geçici sýralama dosyalarý için en fazla boyut.';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = '-myisam-recover sunucusu baþlat seçeneði yoluyla ayarlanan, çökmüþ MyISAM tablolarýný otomatik kurtarmak için kip.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Otomatik kurtarma kipi';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Eðer bu deðer 1\'den büyükse, sýralama iþlemi tarafýndan yapýlan onarma sýrasýnda, MyISAM tablosu indeksleri (her bir indeks kendi iþlemi içinde) paralel olarak oluþturulur.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Ýþlemleri onar';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Ara bellek boyutunu sýrala';  
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bir REPAIR TABLE komutu sýrasýnda MyISAM indeksleri sýralanýrken ya da CREATE INDEX veya ALTER TABLE komutuyla indeksler oluþturulduðunda ayrýlan ara bellek miktarý.'; 
$strMySQLCharset = 'MySQL karakter grubu';
$strMysqlClientVersion = 'MySQL istemci sürümü';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL baðlantý karþýlaþtýrmasý';
$strMySQLSaid = 'MySQL çýktýsý: ';
$strMySQLShowProcess = 'Ýþlemleri göster';
$strMySQLShowStatus = 'MySQL çalýþma süresi bilgisini göster';
$strMySQLShowVars = 'MySQL sistem deðiþkenlerini göster';

$strName = 'Ýsim';
$strNext = 'Sonraki';
$strNoActivity = '%s saniye içinde hiçbir iþlem yapýlmadý, lütfen yeniden oturum açýn';
$strNoDatabasesSelected = 'Veritabaný seçilmedi.';
$strNoDatabases = 'Veritabaný yok';
$strNoDataReceived = 'Ýçeri aktarmak için veri alýnmadý. Ya dosya adý gönderilmedi ya da PHP yapýlandýrmanýz tarafýndan izin verilen en fazla boyut aþýldý. SSS 1.16\'ya bakýn.';
$strNoDescription = 'Açýklama yok';
$strNoDetailsForEngine = 'Bu depolama motoru için ayrýntýlý durum bilgisi mevcut deðil.';  
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" ifadesi etkisiz.';
$strNoExplain = 'SQL Açýklamasýný atla';
$strNoFilesFoundInZip = 'ZIP arþivi içinde hiç dosya bulunamadý!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin, <b>çerçeve-kabiliyeti</b> olan tarayýcý ile daha kullanýþlýdýr.';
$strNo = 'Hayýr';
$strNoIndexPartsDefined = 'Ýndeks kýsýmlarý tanýmlanmadý!';
$strNoIndex = 'Ýndeks tanýmlanmadý!';
$strNoModification = 'Deðiþiklik yok';
$strNone = 'Hiçbiri';
$strNoOptions = 'Bu biçimin seçenekleri yok';
$strNoPassword = 'Parola yok';
$strNoPermission = 'Web sunucusu %s dosyasýný kaydetmek için izne sahip deðil.';
$strNoPhp = 'PHP Kodsuz';
$strNoPrivileges = 'Yetkiler yok';
$strNoRights = 'Burada bulunmak için yeterli izinlere sahip deðilsiniz!';
$strNoRowsSelected = 'Satýr seçilmedi';
$strNoSpace = '%s dosyasýný kaydetmek için yetersiz alan.';
$strNoTablesFound = 'Veritabanýnda tablo bulunamadý.';
$strNoThemeSupport = 'Tema desteði yok, lütfen yapýlandýrmanýzý ve/veya %s dizinindeki temalarýnýzý kontrol edin.';
$strNotNumber = 'Bu bir sayý deðil!';
$strNotOK = 'TAMAM deðil';
$strNotSet = '<b>%s</b> tablosu bulunamadý veya %s içinde ayarlanmadý';
$strNoUsersFound = 'Kullanýcý(lar) bulunamadý.';
$strNoValidateSQL = 'SQL Doðrulamasýný atla';
$strNull = 'Boþ';
$strNumberOfFields = 'Alan sayýsý';
$strNumberOfTables = 'Tablo sayýsý';
$strNumSearchResultsInTable = '%s eþleþme, <i>%s</i> tablosu içinde';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Toplam:</b> <i>%s</i> eþleþme';
$strNumTables = 'Tablolar';

$strOK = 'TAMAM';
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Açýk Belge Hesap Çizelgesi';
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Açýk Belge Hesap Çizelgesi seçenekleri';
$strOpenDocumentText = 'Açýk Belge Metini';
$strOpenDocumentTextOptions = 'Açýk Belge Metini seçenekleri';
$strOpenNewWindow = 'Yeni phpMyAdmin penceresi aç';
$strOperations = 'Ýþlemler';
$strOperator = 'Ýþletici';
$strOptimizeTable = 'Tabloyu uyarla';
$strOr = 'Veya';
$strOverhead = 'Ek Yük';
$strOverwriteExisting = 'Mevcut dosya(larýn)nýn üzerine yaz';

$strPageNumber = 'Sayfa numarasý:';
$strPagesToBeFlushed = 'Temizlenen sayfalar';
$strPaperSize = 'Kaðýt boyutu';
$strPartialImport = 'Kýsmi içeri aktarma';
$strPartialText = 'Kýsmi Metinler';
$strPasswordChanged = '%s için parola baþarýlý olarak deðiþtirildi.';
$strPasswordEmpty = 'Parola boþ!';
$strPasswordHashing = 'Parola Hesaplanýyor'; 
$strPasswordNotSame = 'Parolalar birbiriyle ayný deðil!';
$strPassword = 'Parola';
$strPdfDbSchema = ' "%s" veritabanýnýn þemasý - Sayfa %s';
$strPdfInvalidTblName = ' "%s" tablosu yok!';
$strPdfNoTables = 'Tablolar yok';
$strPDFOptions = 'PDF seçenekleri';
$strPDF = 'PDF';
$strPDFReportExplanation = '(Tek tablonun verisini içeren bir rapor üretir)';
$strPDFReportTitle = 'Rapor baþlýðý';
$strPerHour = 'saat baþýna';
$strPerMinute = 'dakika baþýna';
$strPerSecond = 'saniye baþýna';
$strPersian = 'Farsça';
$strPhoneBook = 'telefon defteri';
$strPHP40203 = 'Ciddi bir çoklu-bayt karakter dizgisi (mbstring) hatasýna sahip olan PHP 4.2.3 kullanýyorsunuz. PHP hata raporu 19404\' e bakýnýz. PHP\'nin bu sürümünün phpMyAdmin\'le kullanýlmasý önerilmez.';
$strPhp = 'PHP Kodu oluþtur';
$strPHPVersion = 'PHP Sürümü';
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Lütfen birincil anaktarý veya benzersiz anahtarý seçin';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin belgeleri';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> talimatý yapýlandýrma dosyanýz içinde AYARLANMAK zorundadýr!';
$strPmaWiki = 'phpMyAdmin viki';
$strPolish = 'Polonyaca';
$strPortrait = 'Portre';
$strPos1 = 'Yukarý';
$strPrevious = 'Önceki';
$strPrimary = 'Birincil';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Birincil anahtar kaldýrýldý';
$strPrimaryKeyName = 'Birincil anahtarýn ismi "PRIMARY" olmalýdýr!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>sadece ve sadece</b> bir birincil anahtarýn ismi <b>olmalýdýr!</b>';
$strPrintView = 'Baský görünümü';
$strPrintViewFull = 'Baský görünümü (tüm metinler ile)';
$strPrint = 'Yazdýr';
$strPrivDescAllPrivileges = 'GRANT hariç tüm yetkileri içerir.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Depolanan yordamlarýn deðiþtirilmesine ve kaldýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescAlter = 'Varolan tablolarýn yapýsýnýn deðiþtirilmesine izin verir.';
$strPrivDescCreateDb = 'Yeni veritabanlarý ve tablolarýn oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Depolanan yordamlarýn oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Yeni tablolarýn oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Geçici tablolara oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescCreateUser = 'Kullanýcý hesaplarýnýn oluþturulmasýna, kaldýrýlmasýna ve yeniden adlandýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescCreateView = 'Yeni görünümlerin oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescDelete = 'Veri silinmesine izin verir.';
$strPrivDescDropDb = 'Veritabanlarý ve tablolarýn kaldýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescDropTbl = 'Tablolarýn kaldýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescExecute5 = 'Depolanan yordamlarýn yürütülmesine izin verir.';
$strPrivDescExecute = 'Depolanmýþ iþlemlerin çalýþtýrýlmasýna izin verir; bu MySQL sürümünde etkisi yoktur.';
$strPrivDescFile = 'Verinin içeri ve dýþarý aktarýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescGrant = 'Yetki tablolarýný yeniden yüklemeden yeni kullanýcýlarýn ve yetkilerin eklenmesine izin verir.';
$strPrivDescIndex = 'Ýndekslerin oluþturulmasýna ve kaldýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescInsert = 'Verinin eklenmesine ve yerinin deðiþtirilmesine izin verir.';
$strPrivDescLockTables = 'Þu anki iþlem için tablolarýn kilitlenmesine izin verir.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Kullanýcýnýn saat baþýna açabileceði yeni baðlantý sayýsýný sýnýrlar.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Kullanýcýnýn saat baþýna sunucuya gönderebileceði sorgu sayýsýný sýnýrlar.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Kullanýcýnýn saat baþýna çalýþtýrabileceði herhangi bir tabloyu veya veritabanýný deðiþtiren komut sayýsýný sýnýrlar.';
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Kullanýcýnýn eþzamanlý baðlantý sayýsýný sýnýrlar.';
$strPrivDescProcess3 = 'Diðer kullanýcýlarýn iþlemlerinin sonlandýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescProcess4 = 'Ýþlem listesindeki bütün sorgularýn görüntülenmesine izin verir.';
$strPrivDescReferences = 'Bu MySQL sürümünde etkisi yoktur.';
$strPrivDescReload = 'Sunucu ayarlarýnýn yeniden yüklenmesine ve sunucunun önbelleðinin temizlenmesine izin verir';
$strPrivDescReplClient = 'Kullanýcýlara Slave ve Master\'larýn nerede olduðunu sormasýna izin verir.';
$strPrivDescReplSlave = 'Çoðaltýlan slave\'ler için gereklidir.';
$strPrivDescSelect = 'Veri okunmasýna izin verir.';
$strPrivDescShowDb = 'Bütün veritabaný listesine eriþim verir.';
$strPrivDescShowView = 'SHOW CREATE VIEW sorgularýnýn yapýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescShutdown = 'Sunucunun kapatýlmasýna izin ver.';
$strPrivDescSuper = 'En fazla baðlantý sayýsý aþýlsa bile baðlanmasýna izin verir; genel deðiþkenleri ayarlamak veya diðer kullanýcýlarýn iþlemlerini sonlandýrmak gibi pek çok yönetimsel iþlemler için gereklidir.';
$strPrivDescUpdate = 'Veri deðiþtirilmesine izin ver.';
$strPrivDescUsage = 'Yetkiler yok.';
$strPrivilegesReloaded = 'Yetkiler baþarýlý olarak yüklendi.';
$strPrivileges = 'Yetkiler';
$strProcedures = 'Yordamlar';
$strProcesses = 'Ýþlemler';
$strProcesslist = 'Ýþlem listesi';
$strProtocolVersion = 'Protokol sürümü';
$strPutColNames = 'Ýlk satýr içine alan adlarýný koy';

$strQBEDel = 'Del';
$strQBEIns = 'Ins';
$strQBE = 'Sorgu';
$strQueryCache = 'Sorgu önbelleði';
$strQueryFrame = 'Sorgu penceresi';
$strQueryOnDb = '<b>%s</b> veritabanýnda SQL sorgusu:';
$strQueryResultsOperations = 'Sorgu sonuçlarý iþlemleri';
$strQuerySQLHistory = 'SQL geçmiþi';
$strQueryStatistics = '<b>Sorgu istatistikleri</b>: Baþlangýçtan beri sunucuya %s sorgu gönderildi.';
$strQueryTime = 'Sorgu %01.4f san sürdü';
$strQueryType = 'Sorgu türü';
$strQueryWindowLock = 'Pencere dýþýndan bu sorgunun üzerine yazma';

$strReadRequests = 'Ýstekleri oku';
$strReceived = 'Alýnan';
$strRecommended = 'önerilir';
$strRecords = 'Kayýtlar';
$strReferentialIntegrity = 'Ýlgili bütünlük kontrolü:';
$strRefresh = 'Yenile';
$strRelationalSchema = 'Ýliþkisel þema';
$strRelationDeleted = 'Ýliþki silindi';
$strRelationNotWorking = 'Baðlý tablolar ile çalýþan ilave özellikler etkisizleþtirildi. Nedenini öðrenmek için %sburaya%s týklayýn.';
$strRelationsForTable = 'TABLO ÝLÝÞKÝLERÝ';
$strRelations = 'Ýliþkiler';
$strRelationView = 'Ýliþki görünümü';
$strReloadingThePrivileges = 'Yetkiler yeniden yükleniyor';
$strReloadPrivileges = 'Yetkileri yeniden yükle';
$strReload = 'Yeniden Yükle';
$strRemoveSelectedUsers = 'Seçili kullanýcýlarý kaldýr';
$strRenameDatabaseOK = '%s veritabaný %s olarak yeniden adlandýrýldý';
$strRenameTableOK = '%s tablosu %s olarak yeniden adlandýrýldý';
$strRenameTable = 'Tabloyu yeniden þuna adlandýr';
$strRepairTable = 'Tabloyu onar';
$strReplaceNULLBy = 'NULL\'u bunla deðiþtir:';
$strReplaceTable = 'Tablo verisini dosya ile deðiþtir';
$strReplication = 'Çoðaltma';
$strReset = 'Sýfýrla';
$strResourceLimits = 'Kaynak sýnýrlarý';
$strReType = 'Yeniden gir';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Kullanýcýlar, yetkiler yeniden yüklenene kadar hala USAGE yetkisine sahip olacaklar.';
$strRevokeAndDelete = 'Kullanýcýlardan tüm aktif yetkileri geri al ve sonra da sil.';
$strRevoke = 'Geri al';
$strRevokeMessage = '%s için yetkileri geri aldýnýz';
$strRomanian = 'Romence';
$strRowLength = 'Satýr uzunluðu';
$strRowsFrom = 'satýr, baþlayacaðý kayýt numarasý:';
$strRowSize = ' Satýr boyutu ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'yatay (döndürülmüþ baþlýklar)';
$strRowsModeHorizontal = 'yatay';
$strRowsModeOptions = '%s kipinde ve %s hücre sonra baþlýðý tekrarla.';
$strRowsModeVertical = 'dikey';
$strRows = 'Satýrlar';
$strRowsStatistic = 'Satýr Ýstatistikleri';
$strRunning = '%s üzerinde çalýþýyor';
$strRunQuery = 'Sorguyu Gönder';
$strRunSQLQueryOnServer = '%s sunucusu üzerinde SQL sorgusunu/sorgularýný çalýþtýr';
$strRunSQLQuery = '%s veritabaný üzerinde SQL sorgusunu/sorgularýný çalýþtýr';
$strRussian = 'Rusça';

$strSave = 'Kaydet';
$strSaveOnServer = 'Sunucuda %s dizinine kaydet';
$strSavePosition = 'Konumu kaydet';
$strScaleFactorSmall = 'Ölçek, þemayý bir sayfaya sýðdýrmak için çok küçük';
$strSearch = 'Ara';
$strSearchFormTitle = 'Veritabanýnda ara';
$strSearchInTables = 'Tablo içindeki(ler):';
$strSearchNeedle = 'Aranacak kelime(ler) veya deðer(ler) ( joker: "%" ):';
$strSearchOption1 = 'kelimelerin en azýndan biri';
$strSearchOption2 = 'tüm kelimeler';
$strSearchOption3 = 'kesin ifade';
$strSearchOption4 = 'kurallý ifade olarak';
$strSearchResultsFor = '"<i>%s</i>" %s için arama sonuçlarý:';
$strSearchType = 'Bul:';
$strSecretRequired = 'Yapýlandýrma dosyasý için gizli bir parola ifadesi gerekiyor (blowfish_secret).';
$strSelectADb = ' Lütfen bir veritabaný seçin';
$strSelectAll = 'Tümünü Seç';
$strSelectBinaryLog = 'Görüntülemek için binari günlüðünü seçin';
$strSelectFields = 'Alanlarý seç (en az bir):';
$strSelectForeignKey = 'Dýþ Anahtarý seç';
$strSelectNumRows = 'sorgu içerisinde';
$strSelectReferencedKey = 'Kaynak gösterilen anahtarý seç';
$strSelectTables = 'Tablolarý seç';
$strSend = 'Dosya olarak kaydet';
$strSent = 'Gönderilen';
$strServerChoice = 'Sunucu Seçimi';
$strServerNotResponding = 'Sunucu yanýt vermiyor';
$strServers = 'Sunucular';
$strServerStatus = 'Çalýþma Süresi Bilgisi';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Gecikmiþ eklemeler';
$strServerStatusUptime = 'Bu MySQL sunucusunun çalýþma süresi: %s. Baþlatýldýðý zaman: %s.';
$strServer = 'Sunucu';
$strServerTabVariables = 'Deðiþkenler';
$strServerTrafficNotes = '<b>Sunucu trafiði</b>: Bu tablolar sunucunun baþlatýldýðý andan itibaren MySQL sunucusunun að trafiði istatistiklerini gösterir.';
$strServerVars = 'Sunucu deðiþkenleri ve ayarlarý';
$strServerVersion = 'Sunucu sürümü';
$strSessionValue = 'Oturum deðeri';
$strSetEnumVal = 'Eðer alan türü "enum" veya "set" ise lütfen deðerleri bu biçimi kullanarak girin: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Eðer bu deðerler arasýna hep ters eðik çizgi ("\") veya tek týrnak ("\'") koymanýz gerekirse, önlerine ters eðik çizgi koyun (örneðin \'\\\\xyz\' veya \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Tümünü göster';
$strShowColor = 'Rengi göster';
$strShowDatadictAs = 'Veri Sözlüðü Biçimi';
$strShowFullQueries = 'Tüm Sorgularý Göster';
$strShow = 'Göster';
$strShowGrid = 'Izgara göster';
$strShowHideLeftMenu = 'Sol menüyü Göster/Gizle';
$strShowingBookmark = 'Ýþaret gösteriliyor';
$strShowingPhp = 'PHP kodu olarak gösteriliyor';
$strShowingRecords = 'Satýrlar gösteriliyor';
$strShowingSQL = 'SQL sorgusu gösteriliyor';
$strShowOpenTables = 'Açýk tablolarý göster';
$strShowPHPInfo = 'PHP bilgisini göster';
$strShowSlaveHosts = 'Slave anamakineleri göster';
$strShowSlaveStatus = 'Slave durumunu göster';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Geçici binari günlüðü önbelleðinde kullanýlan iþlemlerin sayýsýdýr ama binlog_cache_size deðerini aþtý ve iþlemdeki ifadeleri depolamak için geçici dosya kullandý.';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Geçici binari günlüðü önbelleðinde kullanýlan iþlemlerin sayýsý.';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Ýfadeler çalýþtýrýlýrken sunucu tarafýndan disk üzerindeki geçici tablo sayýlarý otomatik olarak oluþturuldu. Eðer Created_tmp_disk_tables deðeri büyük ise, geçici tablolarýn disk tabanlý yerine bellek tabanlý olamasýna sebep olmak için tmp_table_size deðerini arttýrmak isteyebilirsiniz.';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'mysqld\'nin kaç tane geçici dosya oluþturduðudur.';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Ýfadeler çalýþtýrýlýrken sunucu tarafýndan bellek içindeki geçici tablolarýn sayýsý otomatik olarak oluþturuldu.';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'INSERT DELAYED komutu ile yazýlmýþ, bazý hatalarýn meydana geldiði satýr sayýsý (muhtemelen kopya anahtar).';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Kullanýmda olan INSERT DELAYED iþleticisi iþlem sayýsý. INSERT DELAYED komutunu kullanan her farklý tablodan biri kendi iþlemini alýr.';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'INSERT DELAYED satýr yazýmý sayýsýdýr.';
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'Çalýþtýrýlmýþ FLUSH ifadesi sayýsýdýr.';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Dahili COMMIT ifadesi sayýsýdýr.';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Tablodan satýrýn kaç kez silindiði sayýsýdýr.';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'Eðer MySQL sunucusu verilen isimdeki tabloyu biliyorsa, NDB Yýðýný depolama motorunu sorabilir. Buna keþfetme denir. Handler_discover tablolarýn keç kez keþfedildiðini gösterir.';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Ýndeks\'ten ilk giriþin kaç kez okunduðu sayýsýdýr. Eðer bu deðer yüksekse, sunucunun çok fazla indeks taramasý yapýyor olduðunu gösterir; örneðin, SELECT col1 FROM foo, anlaþýlýyor ki col1 indekslenmiþ.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Anahtarda satýr tabanlý okumak için istek sayýsýdýr. Eðer bu deðer yüksekse, sorgularýnýzýn ve tablolarýnýzýn düzgün bir þekilde indekslenmesinin iyi olduðu belirtisidir.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Anahtar sýrasýnda sonraki satýrý okumak için istek sayýsýdýr. Eðer kýsýtlý aralýk ile indeks sütununu sorguluyorsanýz ya da indeks taramasý yapýyorsanýz, bu arttýrýlan miktardýr.';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Anahtar sýrasýnda önceki satýrý okumak için istek sayýsýdýr. Bu okuma yöntemi baþlýca ORDER BY ... DESC komutunu uyarlamak için kullanýlýr.';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Sabitlenmiþ konumda satýr tabanlý okumak için istek sayýsýdýr. Eðer sonuçlarý sýralamayý gerektiren çok fazla sorgu yapýyorsanýz, bu deðer yüksek olur. Muhtemelen bütün tablolarý taramak için MySQL gerektiren çok fazla sorgulamanýz vardýr veya düzgün bir þekilde anahtarlarý kullanmamaktasýnýz.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Veri dosyasýnda sonraki satýrý okumak için istek sayýsýdýr. Eðer çok fazla tablo taramasý yapýyorsanýz, bu deðer yüksek olur. Genellikle tablolarýnýz düzgün bir þekilde indekslenmediðinde ya da sorgularýnýz, sahip olduðunuz indeksleri çýkarýna kullanmak için yazmadýðýnda önerilir.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Dahili ROLLBACK ifadesi sayýsýdýr.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Tablo içinde satýr güncellemek için istek sayýsýdýr.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Tablo içinde satýr eklemek için istek sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Veri içeren sayfa sayýsýdýr (dolu veya temiz).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Þu anki dolu sayfa sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Temizlenmesi için istenmiþ ara bellek havuz sayfa sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Boþ sayfa sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'InnoDB ara bellek havuzunda sabitlenmiþ sayfa sayýsýdýr. Bunlar þu anki okunan veya yazýlmýþ ya da bazý diðer sebepler yüzünden temizlenemeyen veya taþýnamayan sayfalardýr.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Meþgul sayfa sayýsýdýr çünkü bunlar satýr kilitleri veya uyarlamalý adresleme indeksi gibi yönetimsel ek yük için ayrýlmýþtýr. Bu deðer ayný zamanda Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data deðerleri gibi hesaplanabilir.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Sayfalardaki ara bellek havuzunun toplam boyutudur.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'InnoDB "rastgele" önden okuma baþlatýmý sayýsýdýr. Sorgu tablonun büyük bir kýsmýný taradýðý zaman bu olur ama rastgele düzende.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'InnoDB sýralý önden okuma baþlatýmý sayýsýdýr. InnoDB sýralý tam tablo taramasý yaptýðý zaman bu olur.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'InnoDB\'nin bitirdiði veya yaptýðý mantýksal okuma isteði sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'InnoDB\'nin ara bellek havuzundan tatmin olamadýðý ve tek-sayfa okumasý yapmak zorunda olduðu mantýksal okuma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normal olarak arkaplanda olan InnoDB ara bellek havuzuna yazýlýr. Ancak, eðer sayfa oluþturma veya okuma gerekliyse ve temiz sayfalar yoksa önce sayfalarýn temizlenmesi için beklenmesi gereklidir. Bu sayaç bu bekleme durumlarýný sayar. Eðer ara bellek havuzu boyutu düzgün bir þekilde ayarlandýysa, bu deðer küçük olmalýdýr.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'InnoDB ara bellek havuzuna bitti yazma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Þimdiye kadarki fsync() iþlem sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Þu anki bekleyen fsync() iþlem sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Þu anki bekleyen okuma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Þu anki bekleyen yazma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'Bayt cinsinden þimdiye kadarki veri okuma miktarýdýr.';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'Toplam veri okuma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'Toplam veri yazma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'Bayt cinsinden þimdiye kadarki yazýlmýþ veri miktarýdýr.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Bu amaç için yazýlmýþ sayfa sayýsý ve gerçekleþtirilmiþ çifte-yazým yazma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Bu amaç için yazýlmýþ sayfa sayýsý ve gerçekleþtirilmiþ çifte-yazým yazma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Sahip olunan bekleme sayýsýdýr çünkü günlük ara belleði çok küçük ve devam etmeden önce temizlenmesi için beklemek zorundayýz.';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Günlük yazma isteði sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Günlük dosyasýna fiziksel yazma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Günlük dosyasýna bitmiþ fsyncs yazma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Bekleyen günlük dosyasý fsyncs sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Bekleyen günlük dosyasý yazma sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Günlük dosyasýna yazýlý bayt sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Oluþturulmuþ sayfa sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Derlenen InnoDB sayfa boyutu (varsayýlan 16KB). Birçok deðer sayfalarda sayýlýr; sayfa boyutu bunlarýn kolaylýkla bayt\'a dönüþtürülmesine izin verir.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Okunan sayfa sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Yazýlmýþ sayfa sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Þu anki beklenen satýr kilidi sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Milisaniye cinsinden satýr kilidi elde etmek için ortalama süredir.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Milisaniye cinsinden satýr kilidi elde ederken harcanmýþ toplam süredir.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Milisaniye cinsinden satýr kilidi elde etmek için en fazla süredir.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Satýr kilidinin beklemek zorunda kaldýðý süre sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'InnoDB tablolarýndan silinen satýr sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'InnoDB tablolarýna eklenen satýr sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'InnoDB tablolarýndan okunan satýr sayýsýdýr.';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'InnoDB tablolarýnda güncellenen satýr sayýsýdýr.';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Anahtar önbelleðindeki deðiþtirilmiþ ama diskte henüz temizlenmemiþ anahtar bloðu sayýsýdýr. Not_flushed_key_blocks olarak bilinip kullanýlýr.';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Anahtar önbelleðinde kullanýlmayan blok sayýsýdýr. Bu deðeri anahtar önbelleðinin ne kadarýnýn kullanýmda olmasýný belirlemek için kullanabilirsiniz.';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Anahtar önbelleðinde kullanýlan blok sayýsýdýr. Bu deðerin en uç noktada olmasý bir kerede en fazla blok sayýsýnýn kullanýmda olmamasýný gösterir.';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Önbellekten anahtar bloðunun okunmasý için istek sayýsýdýr.';
$strShowStatusKey_readsDescr = 'Diskten anahtar bloðunun fiziksel okunma sayýsýdýr. Eðer Key_reads deðeri büyükse, key_buffer_size deðeriniz muhtemelen çok küçüktür. Eksik önbellek oraný Key_reads/Key_read_requests olarak hesaplanabilir.';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Önbelleðe anahtar bloðu yazmak için istek sayýsýdýr.';
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Diske anahtar bloðunu fiziksel yazma sayýsýdýr.';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Sorgu en iyileyicisi tarafýndan hesaplanmýþ gibi son derlenen sorgunun toplam maliyetidir. Ayný sorgu için farklý sorgu planlarýnýn maliyetini karþýlaþtýrmak için yararlýdýr. Varsayýlan deðer 0, henüz derlenmiþ sorgu olmadýðý anlamýna gelir.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'INSERT DELAYED sýralarýnda yazýlmak için bekleyen satýr sayýsýdýr.';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Açýk olan tablo sayýsýdýr. Eðer açýk tablolar büyükse, tablo önbellek deðeriniz muhtemelen çok küçüktür.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Açýk olan dosya sayýsýdýr.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Açýk olan akýþ sayýsýdýr (baþlýca günlükleme için kullanýlýr).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Açýk olan tablo sayýsýdýr.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Sorgu önbelleðindeki boþ bellek bloðu sayýsýdýr.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Sorgu önbelleði için boþ bellek miktarýdýr.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Önbelleðe ulaþma sayýsýdýr.';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Önbelleðe eklenen sorgu sayýsýdýr.';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Yeni sorgularý önbelleklemek için belleði boþaltmaya yönelik önbellekten kaldýrýlmýþ sorgu sayýsýdýr. Bu bilgi sorgu önbellek boyutunu ayarlamýnýza yardýmcý olabilir. Önbellekten hangi sorgularýn kaldýrýlacaðýna karar vermek için sorgu önbelleði en az son kullanýlmýþ (LRU) stratejisini kullanýr.';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Önbelleklenmemiþ sorgu sayýsýdýr (önbelleklenemez, ya da query_cache_type ayarýndan dolayý önbelleklenmedi).';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Önbellekte kayýtlý sorgu sayýsýdýr.';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Sorgu önbelleði içindeki toplam blok sayýsýdýr.';
$strShowStatusReset = 'Sýfýrla';
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Arýza-güvenli çoðaltýmý durumu (henüz tamamlanmadý).';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Ýndeksler kullanmayan birleþtirme sayýsýdýr. Eðer bu deðer 0 deðilse, tablolarýnýzýn indekslerini dikkatli olarak kontrol etmelisiniz.';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Referans tablosunda aralýk aramasý kullanan birleþtirme sayýsýdýr.';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Her bir satýrdan sonra anahtar kullanýmýný kontrol eden anahtarsýz birleþtirme sayýsýdýr. (Eðer bu deðer 0 deðilse, tablolarýnýzýn indekslerini dikkatli olarak kontrol etmelisiniz.)';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Ýlk tabloda aralýklarý kullanan birleþtirme sayýsýdýr. (Normal olarak kusurlu deðildir, eðer büyükse bile.)';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Ýlk tablonun tam taramasýnýn yapýldýðý birleþtirme sayýsýdýr.';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Slave SQL iþlemi tarafýndan þu anki açýk geçici tablo sayýsýdýr.';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Çoðaltýlan slave SQL iþleminin yeniden denediði iþlerin toplam (baþlangýçtan beri) süre sayýsýdýr.';
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'Eðer sunucu master\'a baðlý slave ise, bu AÇIKTIR.';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Oluþturmak için slow_launch_time saniyeden daha uzun zaman almýþ iþlem sayýsýdýr.';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'long_query_time saniyeden daha uzun zaman almýþ sorgu sayýsýdýr.';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Yapýlmasý zorunlu sýralama algoritmasý birleþtirme geçiþi sayýsýdýr. Eðer bu deðer büyükse, sort_buffer_size sistem deðiþkeninin deðerini arttýrmayý dikkate almalýsýnýz.';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'Aralýklarla yapýlmýþ sýralama sayýsýdýr.';
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'Sýralanmýþ satýr sayýsýdýr.';
$strShowStatusSort_scanDescr = 'Taranan tablo tarafýndan yapýlmýþ sýralama sayýsýdýr.';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Tablo kilidinin hemen tanýndýðý süre sayýsýdýr.';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Tablo kilidinin hemen tanýnamadýðý ve beklemenin gerektiði süre sayýsýdýr. Eðer bu deðer yüksekse ve performans sorununuz varsa, önce sorgularýnýzý uyarlamalýsýnýz ve sonra ya tablonuzu ya da tablolarýnýzý bölün veya çoðaltma kullanýn.';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Ýþlem önbelleði içinde iþlem sayýsýdýr. Önbelleðe ulaþma hýzý Threads_created/Baðlantýlar olarak hesaplanabilir. Eðer bu deðer kýrmýzý ise, thread_cache_size boyutunuzu yükseltmelisiniz.';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Þu anki açýk baðlantý sayýsýdýr.';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Baðlantýlarý iþlemek için oluþturulmuþ iþlem sayýsýdýr. Eðer Threads_created deðeri büyük ise, thread_cache_size deðerini arttýrmak isteyebilirsiniz. (eðer iyi bir iþlem uygulamasýna sahipseniz, normal olarak bu, dikkate deðer bir performans artýþý vermez.)';
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'Hala faaliyette olan iþlemler sayýsýdýr.';
$strShowTableDimension = 'Tablolarýn boyutlarýný göster';
$strShowTables = 'Tablolarý göster';
$strShowThisQuery = 'Bu sorguyu burada tekrar göster';
$strSimplifiedChinese = 'Basitleþtirilmiþ Çince';
$strSingly = '(birer birer)';
$strSize = 'Boyut';
$strSkipQueries = 'Baþlangýçtan atlamak için kayýt(sorgu) sayýsý:';
$strSlovak = 'Slovakça';
$strSlovenian = 'Slovence';
$strSmallBigAll = 'Tümü Küçük/Büyük';
$strSnapToGrid = 'Kýlavuza ayarla';
$strSocketProblem = '(ya da yerel MySQL sunucusunun soketi doðru olarak yapýlandýrýlmadý)';
$strSortByKey = 'Anahtara göre sýrala';
$strSorting = 'Sýralama';
$strSort = 'Sýrala';
$strSpaceUsage = 'Alan kullanýmý';
$strSpanish = 'Ýspanyolca';
$strSplitWordsWithSpace = 'Kelimeler boþlukla ayrýlýr (" ").';
$strSQLCompatibility = 'SQL uyumluluk kipi';
$strSQLExportType = 'Dýþarý aktarma türü';
$strSQLImportOptions = 'SQL seçenekleri';
$strSQLOptions = 'SQL seçenekleri';
$strSQLParserBugMessage = 'SQL ayrýþtýrýcýsýnda bir hata bulabilme ihtimaliniz var. Lütfen sorgunuzu yakýndan dikkatli bir þekilde gözden geçirin ve týrnaklarýn doðru ve uyumsuz olmadýðýný kontrol edin. Diðer muhtemel hata nedenleri týrnaklý metin alanýnýn dýþýnda binari ile dosya gönderiyor olmanýz olabilir. Ayný zamanda sorgunuzu MySQL komut satýrý arabiriminde deneyebilirsiniz. Eðer hata varsa, aþaðýdaki MySQL sunucu hata çýktýsý, sorunu teþhis etmenizde ayrýca size yardýmcý olabilir. Eðer hala sorunlarýnýz varsa ya da komut satýrý arabirimi baþarýlý olduðunda ayrýþtýrýcý baþarýsýzsa, lütfen sorunlara neden olan SQL sorgu giriþinizi tek bir sorguya indirgeyin ve aþaðýdaki CUT bölümü içindeki veri yýðýný ile birlikte hata raporunu gönderin:';
$strSQLParserUserError = 'SQL sorgunuzda bir hata olduðu görünüyor. Eðer varsa, aþaðýdaki MySQL sunucu hata çýktýsý, sorunu teþhis etmenizde ayrýca size yardýmcý olabilir.';
$strSQLQuery = 'SQL sorgusu';
$strSQLResult = 'SQL sonucu';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Geçersiz Tanýmlayýcý';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Kapatýlmamýþ týrnak';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Bilinmeyen Noktalama Ýþareti Dizgisi';
$strStandInStructureForView = 'Görünüm yapýsý durumu';
$strStatCheckTime = 'Son kontrol';
$strStatCreateTime = 'Yaratma';
$strStatement = 'Ýfadeler';
$strStatisticsOverrun = 'Meþgul sunucu üzerinde, bayt sayaçlarý aþýrý iþleyebilir, bu yüzden MySQL sunucusu tarafýndan raporlanan istatistikler doðru olmayabilir.';
$strStatUpdateTime = 'Son güncellenme';
$strStatus = 'Durum';
$strStorageEngine = 'Depolama Motoru';
$strStorageEngines = 'Depolama Motorlarý';
$strStrucCSV = 'CSV';
$strStrucData = 'Yapý ve Veri';
$strStrucExcelCSV = 'MS Excel için CSV';
$strStrucNativeExcel = 'Baðýmsýz MS Excel biçimi';
$strStrucNativeExcelOptions = 'Baðýmsýz Excel dýþarý aktarma seçenekleri';
$strStrucOnly = 'Sadece yapý';
$strStructPropose = 'Tablo yapýsý öner';
$strStructureForView = 'Görünüm yapýsý';
$strStructure = 'Yapý';
$strSubmit = 'Gönder';
$strSuccess = 'SQL sorgunuz baþarýlý olarak çalýþtýrýldý';
$strSum = 'Toplam';
$strSwedish = 'Ýsveççe';
$strSwitchToDatabase = 'Kopyalanmýþ veritabanýna geç.'; 
$strSwitchToTable = 'Kopyalanmýþ tabloya geç';

$strTableAlreadyExists = '%s tablosu zaten var!';
$strTableComments = 'Tablo yorumlarý';
$strTableEmpty = 'Tablo adý boþ!';
$strTableHasBeenDropped = '%s tablosu kaldýrýldý';
$strTableHasBeenEmptied = '%s tablosu boþaltýldý';
$strTableHasBeenFlushed = '%s tablosu temizlendi';
$strTableIsEmpty = 'Tablo boþ olarak görünüyor!';
$strTableMaintenance = 'Tablo bakýmý';
$strTableName = 'Tablo adý';
$strTableOfContents = 'Ýçerik tablosu';
$strTableOptions = 'Tablo seçenekleri';
$strTables = '%s tablo';
$strTableStructure = 'Tablo yapýsý:';
$strTable = 'Tablo:';
$strTakeIt = 'Al';
$strTblPrivileges = 'Tabloya özgü yetkiler';
$strTempData = 'Geçici veri';
$strTextAreaLength = 'Uzunluðu nedeniyle,<br /> bu alan düzenlenebilir olmayabilir ';
$strThai = 'Tayca';
$strThemeDefaultNotFound = 'Varsayýlan tema %s bulunamadý!';
$strThemeNoPreviewAvailable = 'Önizleme mevcut deðil.';
$strThemeNotFound = '%s temasý bulunamadý!';
$strThemeNoValidImgPath = '%s temasý için geçerli resim yolu bulunamadý!';
$strThemePathNotFound = '%s temasý için tema yolu bulunamadý!';
$strTheme = 'Tema / Stil';
$strThisHost = 'Bu Anamakine';
$strThreadSuccessfullyKilled = '%s iþlemi baþarýlý olarak sonlandýrýldý.';
$strThreads = 'Ýþlemler';
$strTimeoutInfo = 'Önceki içeri aktarma zaman aþýmýna uðradý, sonradan yeniden gönderim %d konumundan devam edecek.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Ancak son çalýþtýrmada hiç veri ayrýþtýrýlmadý, bu genellikle, php zaman sýnýrlarýný arttýrmadýðýnýz sürece phpMyAdmin\'in bu içeri aktarmayý biteremeyeceði anlamýna gelir.';
$strTimeoutPassed = 'Küçük program zaman aþýmý geçti, eðer içeri aktarmayý bitirmek istiyorsanýz, lütfen ayný dosyayý yeniden gönderin ve içeri aktarma devam edecektir.';
$strTime = 'Zaman';
$strToFromPage = 'sayfadan/sayfaya';
$strToggleScratchboard = 'Karalama panosunu deðiþtir';
$strToggleSmallBig = 'Küçüðü/büyüðü deðiþtir';
$strToSelectRelation = 'Ýliþkiyi seçmek için buraya týklayýn :';
$strTotal = 'toplam';
$strTotalUC = 'Toplam';
$strTraditionalChinese = 'Geleneksel Çince';
$strTraditionalSpanish = 'Geleneksel Ýspanyolca';
$strTraffic = 'Trafik';
$strTransactionCoordinator = 'Ýþlem koordinatörü';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Alanýn binari verisini indirmek için baðlantý görüntüler. Dosya adýný belirlemek için ilk seçeneði kullanabilirsiniz ya da dosya adýný içeren alanýn adý olarak ikinci seçeneði kullanabilirsiniz. Eðer ikinci seçeneði kullanýrsanýz birinci seçeneði boþ karakter dizgisi olarak ayarlamanýz gerekir.';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Verinin onaltýlýk gösterimini görüntüler. Ýsteðe baðlý ilk parametre, ne sýklýkta boþluk ekleneceðini belirler (varsayýlaný 2 yarým bayttýr).';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Týklanabilir küçük resim görüntüler. Seçenekler piksel cinsinden en fazla geniþlik ve yüksekliktir. Orijinal en-boy oraný korunur.';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Bu resmi indirme için baðlantý görüntüler.';
$strTransformation_image_png__inline = 'Resme/jpeg\'e bakýn: satýriçi';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Biçimlendirilmiþ tarih olarak ZAMAN, ZAMAN BÝLGÝSÝ, TARÝH veya sayýsal unix zaman bilgisi alanýný görüntüler. Ýlk seçenek zaman bilgisine (Varsayýlan: 0) eklenecek olan karþýlýk (saat cinsinden). Ýkinci seçeneði farklý tarih/zaman biçimi dizgisini belirtmek için kullanýn. Üçüncü seçenek yerel tarihi veya bunun için UTC olaný ("local" veya "utc" dizgisi kullanýn) görmek istediðinizi belirler. Buna göre tarih biçimi farklý deðere sahiptir - "local" için PHP\'nin strftime() iþlevine belgelerden bakýn ve "utc" ise gmdate() iþlevi kullanýlarak olur.';
$strTransformation_text_plain__external = 'SADECE LINUX: Harici bir uygulama çalýþtýrýr ve alan verisini standart giriþ yoluyla besler. Uygulamanýn standart çýktýsý döner. Düzgün HTML kodu baskýsý için varsayýlan düzenlidir. Güvenlik nedeniyle libraries/transformations/text_plain__external.inc.php dosyasýný elle düzenlemeli ve olmasýný istediðiniz araçlarý listelemelisiniz. Ýlk seçenek kullanmak istediðiniz program sayýsý ve ikinci seçenek program için parametrelerdir. Üçüncü seçenek, eðer 1\'e ayarlanýrsa, htmlspecialchars() iþlevi kullanýlarak çýktýyý dönüþtürecektir (Varsayýlan 1). Dördüncü seçenek, eðer 1\'e ayarlanýrsa, sözcük kaydýrma korunacak ve tüm çýktý tek bir satýrda görünecektir (Varsayýlan 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Alanýn içeriðini, htmlspecialchars() iþlevini çalýþtýrmadan olduðu gibi görüntüler. Bu, geçerli HTML içerdiði var sayýlan alandýr.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Bir resim ve bir baðlantý görüntüler; alan dosya adýný içerir. Ýlk seçenek "http://www.adresim.com/" gibi bir URL ön ekidir. Ýkinci ve üçüncü seçenekler piksel cinsinden geniþlik ve yüksekliktir.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Bir baðlantý görüntüler; alan dosya adýný içerir. Ýlk seçenek "http://www.adresim.com/" gibi bir URL ön ekidir. Ýkinci seçenek baðlantý için baþlýktýr.';
$strTransformation_text_plain__sql = 'Sözdizimi vurgulamalý SQL sorgusu gibi metni biçimlendirir.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Karakter dizisinin bir kýsmýný görüntüler. Ýlk seçenek dizginin baþlangýcýndan atlamak için karakter sayýsýdýr (Varsayýlan 0). Ýkinci seçenek döndürülecek karakter sayýsýdýr (Varsayýlan: dizginin sonuna kadar). Üçüncü seçenek kýsaltma meydana geldiðinde eklemek ve/veya baþa eklemek için dizgidir (Varsayýlan: "...").';
$strTruncateQueries = 'Gösterilen Sorgularý Kýsalt';
$strTurkish = 'Türkçe';
$strType = 'Türü';

$strUkrainian = 'Ukraynaca';
$strUncheckAll = 'Hiçbirini Seçme';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Eþsiz';
$strUnknown = 'bilinmeyen';
$strUnselectAll = 'Tüm Seçimi Kaldýr';
$strUnsupportedCompressionDetected = 'Desteklenmeyen sýkýþtýrmayla (%s) dosya yüklemeyi denediniz. Ya bunun için destek henüz tamamlanmadý ya da yapýlandýrmanýz tarafýndan etkisizleþtirildi.';
$strUpdatePrivMessage = '%s için yetkileri güncellediniz.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil güncellendi.';
$strUpdateQuery = 'Sorguyu Güncelle';
$strUpdComTab = 'Sütun_Yorumlarý tablonuzun nasýl güncelleneceðini öðrenmek için lütfen belgelere bakýn.';
$strUpgrade = '%s %s veya sonrasýna yükseltmelisiniz.';
$strUploadLimit = 'Muhtemelen çok büyük dosya göndermeyi denediniz. Lütfen bu sýnýra çözüm yolu bulmak için %sbelgelere%s baþvurun.';
$strUploadsNotAllowed = 'Bu sunucuda dosya gönderimlerine izin verilmez.';
$strUsage = 'Kullaným';
$strUseBackquotes = 'Tablo ve alan adlarýný ters týrnak ile kapsa';
$strUsedPhpExtensions = 'Kullanýlan PHP uzantýlarý';
$strUseHostTable = 'Anamakine Tablosu kullan';
$strUserAlreadyExists = '%s kullanýcýsý zaten var!';
$strUserEmpty = 'Kullanýcý adý boþ!';
$strUser = 'Kullanýcý';
$strUserName = 'Kullanýcý Adý';
$strUserNotFound = 'Seçili kullanýcý yetki tablosunda bulunamadý.';
$strUserOverview = 'Kullanýcý gözden geçirme';
$strUsersDeleted = 'Seçili kullanýcýlar baþarýlý olarak silindi.';
$strUsersHavingAccessToDb = '&quot;%s&quot; veritabanýna eriþimi olan kullanýcýlar';
$strUseTabKey = 'Deðerden deðere geçmek için TAB tuþunu veya herhangi bir yere gitmek için CTRL+OK TUÞLARI\'ný kullanýn.';
$strUseTables = 'Tablolarý kullan';
$strUseTextField = 'Metin alanýný kullan';
$strUseThisValue = 'Bu deðeri kullan';

$strValidateSQL = 'SQL\'i doðrula';
$strValidatorError = 'SQL onaylayýcýsý baþlatýlamadý. %sBelgelerde%s anlatýldýðý gibi lütfen gerekli php uzantýlarýnýn kurulu olduðunu kontrol edin.';
$strValue = 'Deðer';
$strVar = 'Deðiþken';
$strVersionInformation = 'Sürüm bilgisi';
$strViewDumpDatabases = 'Veritabanlarýnýn dökümünü (þemasýný) göster';
$strViewDumpDB = 'Veritabanýnýn dökümünü (þemasýný) göster';
$strViewDump = 'Tablonun dökümünü (þemasýný) göster';
$strView = 'Görünüm';
$strViewHasBeenDropped = '%s görünümü kaldýrýldý';
$strViewMaxExactCount = 'Bu görünüm %s satýrdan daha fazla. Lütfen %sbelgelere%s baþvurun.';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Gönderme iþi için ayarladýðýnýz dizine ulaþýlamýyor';
$strWebServerUploadDirectory = 'web sunucusu gönderme dizini';
$strWelcome = '%s sürümüne Hoþ Geldiniz';
$strWestEuropean = 'Batý Avrupa';
$strWildcard = 'joker';
$strWindowNotFound = 'Hedef tarayýcý penceresi güncellenemiyor. Belki ana pencereyi kapatmýþ olabilirsiniz ya da tarayýcýnýzýn güvenlik ayarlarý çapraz-pencere güncellemelerini engellemek için yapýlandýrýlmýþtýr.';
$strWithChecked = 'Seçilileri:';
$strWriteRequests = 'Yazma istekleri';
$strWrongUser = 'Yanlýþ kullanýcý adý/parola. Eriþim engellendi.';

$strXMLOptions = 'XML seçenekleri';
$strXML = 'XML';

$strYes = 'Evet';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Not: Bu seçeneklerin 0 (sýfýr)\'a ayarlanmasý sýnýrý kaldýrýr.';
$strZip = '"zip olarak"';

$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ