Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/slovenian-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: slovenian-iso-8859-2.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

/* By: urska.colner, agenda d.o.o. <hide@address.com>, uros kositer, agenda d.o.o. <hide@address.com> */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ned', 'Pon', 'Tor', 'Sre', 'Èet', 'Pet', 'Sob');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Avg', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y ob %I:%M %p';
$timespanfmt = '%s dni, %s ur, %s minut in %s sekund';

$strAbortedClients = 'Prekinjeno';
$strAccessDenied = 'Dostop zavrnjen';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se je posku¹al povezati na MySQL stre¾nik, ki je zavrnil povezavo. Preverite, ali gostitelj, uporabni¹ko ime in geslo v datoteki config.inc.php ustrezajo podatkom administratorja MySQL stre¾nika.';
$strAction = 'Akcija';
$strAddAutoIncrement = 'Dodaj AUTO_INCREMENT vrednost';
$strAddConstraints = 'Dodaj omejitve';
$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/Odstrani stolpec \'Polje\'';
$strAddDeleteRow = 'Dodaj/Odstrani vrstico \'Kriterij\'';
$strAddHeaderComment = 'Dodaj prilagojen komentar v glavo (\\n prelomi vrstice)';
$strAddIntoComments = 'Dodaj med komentarje';
$strAddNewField = 'Dodaj novo polje';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj privilegije na naslednji podatkovni bazi';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj privilegije na naslednji tabeli';
$strAddSearchConditions = 'Dodaj iskalne pogoje (telo "where" stavka):';
$strAddToIndex = 'Dodaj indeksu &nbsp;%s&nbsp;stolpec(ce)';
$strAddUser = 'Dodaj novega uporabnika';
$strAddUserMessage = 'Dodali ste novega uporabnika.';
$strAdministration = 'Administracija';
$strAffectedRows = 'Spremenjene vrstice:';
$strAfterInsertBack = 'Nazaj na prej¹njo stran';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vstavi ¹e eno novo vrstico';
$strAfterInsertSame = 'Pojdi nazaj na stran';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllTableSameWidth = 'prika¾em vse tabele enake ¹irine?';
$strAll = 'Vse/Vsi';
$strAlterOrderBy = 'Spremeni vrstni red prikaza tabele za';
$strAnalyzeTable = 'Analiziraj tabelo';
$strAnd = 'In';
$strAnIndex = 'Na %s je dodan indeks';
$strAnyHost = 'Katerikoli gostitelj';
$strAny = 'Katerikoli';
$strAnyUser = 'Katerikoli uporabnik';
$strAPrimaryKey = 'Na %s je dodan primarni kljuè';
$strArabic = 'Arabsko';
$strArmenian = 'Armensko';
$strAscending = 'Nara¹èajoèe';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèetku tabele';
$strAtEndOfTable = 'Na koncu tabele';
$strAttr = 'Atributi';
$strAutodetect = 'Samodejno zaznaj';
$strAutomaticLayout = 'Samodejna postavitev';

$strBack = 'Nazaj';
$strBaltic = 'Baltsko';
$strBeginCut = 'ZAÈETEK IZREZA';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinary = 'Binarno';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binarno - ne urejaj';
$strBookmarkAllUsers = 'Dovoli dostop do zaznamka vsem uporabnikom';
$strBookmarkDeleted = 'Zaznamek je odstranjen.';
$strBookmarkLabel = 'Nalepka';
$strBookmarkQuery = 'Oznaèena SQL-poizvedba';
$strBookmarkThis = 'Oznaèi to SQL-poizvedbo';
$strBookmarkView = 'Samo pogled';
$strBrowseForeignValues = 'Prebrskaj tuje vrednosti';
$strBrowse = 'Prebrskaj';
$strBulgarian = 'Bolgarsko';
$strBzError = 'phpMyAdmin ni uspel stisniti odlo¾enih podatkov zaradi neuporabne konènice Bz2 v tej razlièici php. Zelo dobro bi bilo, da v konfiguracijski datoteki za phpMyAdmin spremenite ukaz <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v <code>FALSE</code>. Èe ¾elite izvajati stiskanje s pomoèjo Bz2, boste morali posodobiti php v novej¹o razlièico. Za podrobnosti si oglejte php poroèilo o napaki %s.';
$strBzip = '"bzipano"';

$strCalendar = 'Koledar';
$strCannotLogin = 'Ne morem se prijaviti v MySQL stre¾nik';
$strCantLoad = 'ne morem nalo¾iti podalj¹ka %s,<br />prosim preverite PHP konfiguracijo';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Ni mogoèe nalo¾iti iconv ali recode ekstenzij, ki so potrebne za pretvorbe kodnih tabel, konfigurirajte php tako, da bo omogoèal uporabo teh ekstenzij ali onemogoèite pretvarjanje kodnih tabel v phpMyAdmin.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksa ni mogoèe preimenovati v PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Ni mogoèe uporabljati iconv, libiconv ali recode_string funkcij, èeprav so ekstenzije normalno nalo¾ene. Preverite konfiguracijo php.';
$strCardinality = 'Kardinalnost';
$strCaseInsensitive = 'ne razlikuj velikih in malih èrk';
$strCaseSensitive = 'razlikuj velike in male èrke';
$strCentralEuropean = 'Centralno evropsko';
$strChangeCopyModeCopy = '... obdr¾i starega.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... izbri¹i starega uporabnika s seznama uporabnikov ter ponovno nalo¾i njegove pravice.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... izbri¹i starega s seznama uporabnikov.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... preklièi vse aktivne pravice starega uporabnika ter jih izbri¹i.';
$strChangeCopyMode = 'Ustvari novega uporabnika z enakimi pravicami in ...';
$strChangeCopyUser = 'Spremeni prijavne informacije / Kopiraj uporabnika';
$strChangeDisplay = 'Izberite polje za prikaz';
$strChangePassword = 'Spremeni geslo';
$strChange = 'Spremeni';
$strCharset = 'Nabor znakov';
$strCharsetOfFile = 'Nabor znakov datoteke:';
$strCharsetsAndCollations = 'Nabori znakov in pravila za razvr¹èanje znakov';
$strCharsets = 'Nabori znakov';
$strCheckAll = 'Oznaèi vse';
$strCheckOverhead = 'Preveri prekoraèene';
$strCheckPrivsLong = 'Preveri privilegije za podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
$strCheckPrivs = 'Preveri privilegije';
$strCheckTable = 'Preveri tabelo';
$strChoosePage = 'Izberite stran za urejanje';
$strColComFeat = 'Prikazovanje komentarjev stolpcev';
$strCollation = 'Pravilo za razvr¹èanje znakov';
$strColumnNames = 'Imena stolpcev';
$strColumnPrivileges = 'Privilegiji tipièni za stolpec';
$strCommand = 'Ukaz';
$strCommentsForTable = 'KOMENTARJI ZA TABELO';
$strComments = 'Komentarji';
$strCompleteInserts = 'Popolne \'insert\' poizvedbe';
$strCompression = 'Stiskanje';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ni mogel prebrati konfiguracijske datoteke!<br />To se lahko zgodi, èe php pri prevajanju konfiguracijske datoteke najde napako ali pa ne najde datoteke.<br />Prosimo, odprite konfiguracijsko datoteko s povezavo, ki je navedena spodaj in preberite dobljeno sporoèilo o napaki. V veèini primerov gre za manjkajoèi narekovaj ali podpièje.<br />Èe dobite prazno stran, je vse v redu.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosimo, konfigurirajte koordinate za tabelo %s';
$strConnectionError = 'Povezava ni mogoèa: neveljavne nastavitve.';
$strConnections = 'Povezave';
$strConstraintsForDumped = 'Omejitve tabel za povzetek stanja';
$strConstraintsForTable = 'Omejitve za tabelo';
$strCookiesRequired = 'Èe ¾elite ¹e dalje uporabljati program, morate omogoèiti pi¹kotke.';
$strCopyTable = 'Kopiraj tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
$strCopyTableOK = 'Tabela %s je skopirana v %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Tabele ni mogoèe kopirati same vase!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin ni uspel prekiniti teme %s. Verjetno je ¾e prekinjena.';
$strCreateIndexTopic = 'Ustvari nov indeks';
$strCreateIndex = 'Ustvari indeks na&nbsp;%s&nbsp;stolpcih';
$strCreateNewDatabase = 'Ustvari novo podatkovno bazo';
$strCreateNewTable = 'Ustvari novo tabelo v podatkovni bazi %s';
$strCreatePage = 'Ustvari novo stran';
$strCreatePdfFeat = 'Ustvarjanje PDF datotek';
$strCreate = 'Ustvari';
$strCreationDates = 'Datumi za ustvarjeno/posodobljeno/preverjeno';
$strCriteria = 'Kriteriji';
$strCroatian = 'Hrva¹ko';
$strCSVOptions = 'CSV mo¾nosti';
$strCyrillic = 'Cirilica';
$strCzech = 'Èe¹ko';
$strCzechSlovak = 'Èe¹koslova¹ko';

$strDanish = 'Dansko';
$strDatabaseEmpty = 'Ime podatkovne baze je prazno!';
$strDatabaseExportOptions = 'Mo¾nosti za izvoz baze podatkov';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Podatkovna baza %s je zavr¾ena.';
$strDatabase = 'Podatkovna baza';
$strDatabasesDropped = '%s podatkovne baze so uspe¹no zavr¾ene.';
$strDatabases = 'podatkovne baze';
$strDatabasesStatsDisable = 'Onemogoèi statistiko';
$strDatabasesStatsEnable = 'Omogoèi statistiko';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Obvestilo: Omogoèitev statistike podatkovne baze lahko povzroèi moèno poveèan promet med spletnim in podatkovnim stre¾nikom.';
$strDatabasesStats = 'Statistika podatkovnih baz';
$strDataDict = 'Podatkovni slovar';
$strDataOnly = 'Samo podatki';
$strData = 'Podatki';
$strDBComment = 'Komentar zbirke podatkov: ';
$strDbPrivileges = 'Privilegiji tipièni za podatkovno bazo';
$strDBRename = 'Preimenuj podatkovno bazo v';
$strDbSpecific = 'glede na zbirko podatkov';
$strDefault = 'Privzeto';
$strDefaultValueHelp = 'Za privzete vrednosti vnesite samo vrednosti, brez po¹evnice nazaj ali narekovaja, npr.: a';
$strDelayedInserts = 'Uporabi zakasnjeno vstavljanje';
$strDeleteAndFlushDescr = 'To je najbolj¹i naèin, vendar lahko osve¾evanje privilegijev traja nekaj èasa.';
$strDeleteAndFlush = 'Izbri¹i uporabnike in potem osve¾i privilegije.';
$strDeletedRows = 'Izbrisane vrstice:';
$strDeleted = 'Vrstica je izbrisana';
$strDelete = 'Izbri¹i';
$strDeleting = 'Bri¹em %s';
$strDelOld = 'Trenutna stran vsebuje sklice na tabele, ki ne obstajajo veè. Ali ¾elite izbrisati te sklice?';
$strDescending = 'Padajoèe';
$strDescription = 'Opis';
$strDictionary = 'slovar';
$strDisabled = 'Onemogoèeno';
$strDisplayFeat = 'Prika¾i lastnosti';
$strDisplayOrder = 'Vrstni red prikaza:';
$strDisplayPDF = 'Prika¾i PDF shemo';
$strDoAQuery = 'Izvedi "query by example" (nadomestni znak: "%")';
$strDocu = 'Dokumentacija';
$strDoYouReally = 'Ali res ¾elite ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'S tem dejanjem boste UNIÈILI celotno bazo podatkov!';
$strDropUsersDb = 'Izbri¹i podatkovne baze, ki imajo enako ime kot uporabniki.';
$strDrop = 'Zavr¾i';
$strDumpingData = 'Odlo¾i podatke za tabelo';
$strDumpSaved = 'Dump je shranjen v datoteko %s.';
$strDumpXRows = 'Odlo¾i %s vrstic, zaèni z zapisom # %s.';
$strDynamic = 'dinamièno';

$strEditPDFPages = 'Uredi PDF strani';
$strEditPrivileges = 'Uredi privilegije';
$strEdit = 'Uredi';
$strEffective = 'Uèinkovito';
$strEmpty = 'Izprazni';
$strEmptyResultSet = 'MySQL je vrnil kot rezultat prazno mno¾ico (npr. niè vrstic).';
$strEnabled = 'Omogoèeno';
$strEncloseInTransaction = 'Vkljuèi izvoz v transakcijo';
$strEndCut = 'KONEC IZREZA';
$strEnd = 'Konec';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnglish = 'Angle¹ko';
$strEnglishPrivileges = ' Opomba: Imena MySQL privilegijev so zapisana v angle¹èini ';
$strError = 'Napaka';
$strEstonian = 'Estonsko';
$strExcelEdition = 'Izdaja za Excel';
$strExcelOptions = 'Mo¾nosti za Excel';
$strExecuteBookmarked = 'Izvedi izbrano poizvedbo';
$strExplain = 'Razlo¾i SQL stavek';
$strExport = 'Izvozi';
$strExtendedInserts = 'Raz¹irjene \'insert\' poizvedbe';
$strExtra = 'Dodatno';

$strFailedAttempts = 'Neuspeli poizkusi';
$strFieldHasBeenDropped = 'Polje %s je zavr¾eno';
$strField = 'Polje';
$strFieldsEmpty = ' ©tevec polj je prazen! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polja obdana z';
$strFieldsEscapedBy = 'Polja izognjena z';
$strFields = 'Polja';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polja zakljuèena z';
$strFileAlreadyExists = 'Datoteka %s ¾e obstaja na stre¾niku, spremenite ime novi ali prepi¹ite obstojeèo datoteko.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Ne morem prebrati datoteke';
$strFileNameTemplate = 'Predloga datoteke';
$strFileNameTemplateRemember = 'Shrani predlogo';
$strFixed = 'fiksno';
$strFlushPrivilegesNote = 'Obvestilo: phpMyAdmin dobi podatke o uporabnikovih privilegijih iz MySQL tabel privilegijev. Vsebina teh tabel se lahko razlikuje od privilegijev, ki jih uporablja stre¾nik, èe so bile tabele roèno spremenjene. V tem primeru morate, preden nadaljujete, osve¾iti privilegije.';
$strFlushTable = 'Poèisti tabelo ("FLUSH")';
$strFormat = 'Oblika';
$strFormEmpty = 'V obliki manjka vrednost !';
$strFullText = 'Polna besedila';
$strFunction = 'Funkcija';

$strGenBy = 'Ustvaril';
$strGeneralRelationFeat = 'Splo¹ne lastnosti relacij';
$strGenTime = 'Èas nastanka';
$strGeorgian = 'Gruzijsko';
$strGerman = 'Nem¹ko';
$strGlobal = 'globalno';
$strGlobalPrivileges = 'Globalni privilegiji';
$strGlobalValue = 'Skupna vrednost';
$strGo = 'Izvedi';
$strGrantOption = 'Dovoli';
$strGreek = 'Gr¹ko';
$strGzip = '"gzipano"';

$strHasBeenAltered = 'je bil spremenjen(a).';
$strHasBeenCreated = 'je bil ustvarjen(a).';
$strHaveToShow = 'Za prikaz morate izbrati morate vsaj en stolpec';
$strHebrew = 'Hebrejsko';
$strHome = 'Domov';
$strHomepageOfficial = 'Uradna domaèa stran phpMyAdmin';
$strHostEmpty = 'Ime gostitelja je prazno!';
$strHost = 'Gostitelj';
$strHungarian = 'Mad¾arsko';

$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Polno besedilo';
$strIgnoreInserts = 'Uporabi mo¾nost prezri vstavke';
$strIgnore = 'Prezri';
$strImportFiles = 'Uvozi datoteke';
$strIndexes = 'Indeksi';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s je zavr¾en';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexName = 'Ime indeksa&nbsp;:';
$strIndexType = 'Vrsta indeksa&nbsp;:';
$strInnodbStat = 'InnoDB stanje';
$strInsecureMySQL = 'Konfiguracijska datoteka vsebuje nastavitve (uporabnik root brez gesla), ki odgovarjajo privzetemu privlegiranemu raèunu MySQLa. MySQL stre¾nik teèe s privzetimi nastavitvami, zato je izpostavljen vdorom. Èimprej odpravite ti dve varnostni luknji.';
$strInsertAsNewRow = 'Vstavi kot novo vrstico';
$strInsertedRowId = 'Vstavljen id vrstice:';
$strInsertedRows = 'Vstavljene vrstice:';
$strInsert = 'Vstavi';
$strInternalNotNecessary = '* Notranja relacija je nepotrebna, èe obstaja tudi v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Notranje relacije';
$strInUse = 'v uporabi';

$strJapanese = 'Japonsko';
$strJumpToDB = 'Preskoèi na podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Izbrisani&quot; uporabniki lahko ¹e vedno normalno dostopajo do stre¾nika, dokler ne osve¾ite privilegijev';
$strJustDelete = 'Samo izbri¹i uporabnike iz tabel privilegijev.';

$strKeepPass = 'Ne spreminjaj gesla';
$strKeyname = 'Ime kljuèa';
$strKill = 'Prekini proces';
$strKorean = 'Korejsko';

$strLandscape = 'Le¾eèe';
$strLatexCaption = 'Ime tabele';
$strLatexContent = 'Vsebina tabele __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Nadaljevanje imena tabele';
$strLatexContinued = '(nadaljevanje)';
$strLatexIncludeCaption = 'Vkljuèi ime tabele';
$strLatexLabel = 'Oznaèi kljuè';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Mo¾nosti za LaTeX';
$strLatexStructure = 'Struktura tabele __TABLE__';
$strLengthSet = 'Dol¾ina/Vrednosti*';
$strLimitNumRows = '©tevilo vrstic na stran';
$strLinesTerminatedBy = 'Vrstice zakljuèene z';
$strLinkNotFound = 'Povezave ni mogoèe najti';
$strLinksTo = 'Povezave z';
$strLithuanian = 'Litvansko';
$strLocalhost = 'Lokalno';
$strLocationTextfile = 'Lokacija datoteke z besedilom';
$strLoginInformation = 'Podatki o prijavi';
$strLogin = 'Prijava';
$strLogout = 'Odjava';
$strLogPassword = 'Geslo:';
$strLogServer = 'Stre¾nik';
$strLogUsername = 'Uporabni¹ko ime:';

$strMaximumSize = 'Najveèja velikost: %s%s';
$strMIME_available_mime = 'Razpolo¾ljive MIME-vrste';
$strMIME_available_transform = 'Razpolo¾ljive pretvorbe';
$strMIME_description = 'Opis';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-vrsta';
$strMIME_nodescription = 'Za to pretvorbo ni na voljo opisa.<br />Za funkcije %s se pozanimajte pri avtorju.';
$strMIME_transformation_note = 'Seznam razpolo¾ljivih mo¾nosti pretvorbe in pretvorbe MIME-vrst boste videli, èe kliknete na %sopise transformacij%s';
$strMIME_transformation_options = 'Mo¾nosti pretvorbe';
$strMIME_transformation_options_note = 'Vrednosti za mo¾nosti pretvorbe vnesite v naslednji obliki: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Èe ¾elite med vrednosti vnesti po¹evnico nazaj ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), morate pred ta znak postaviti (¹e eno) po¹evnico nazaj (npr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation = 'Pretvorba z brskalnikom';
$strMIMETypesForTable = 'VRSTE MIME ZA TABELO';
$strMIME_without = 'MIME-vrste, ki so napisano le¾eèe, nimajo lastne pretvorbene funkcije';
$strModifications = 'Spremembe so shranjene';
$strModifyIndexTopic = 'Spremeni indeks';
$strModify = 'Spremeni';
$strMoveTableOK = 'Tabela %s je bila premaknjena v %s.';
$strMoveTable = 'Premakni tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableSameNames = 'Tabele ni mogoèe premakniti same vase!';
$strMultilingual = 'veèjezièno';
$strMySQLCharset = 'MySQL kodna tabela';
$strMySQLSaid = 'MySQL je vrnil: ';
$strMySQLShowProcess = 'Poka¾i procese';
$strMySQLShowStatus = 'Poka¾i tekoèe informacije o MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Poka¾i sistemske spremenljivke MySQL';

$strName = 'Ime';
$strNext = 'Naslednji';
$strNoDatabases = 'Brez podatkovnih baz';
$strNoDatabasesSelected = 'Ni izbranih podatkovnih baz.';
$strNoDescription = 'brez opisa';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" poizvedbe so izkljuèene.';
$strNoExplain = 'Preskoèi razlago SQL stavka';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin je prijaznej¹i z brskalnikom, ki podpira okvirje.';
$strNoIndex = 'Ni definiranega indeksa!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Ni definiranega dela indeksa!';
$strNoModification = 'Brez sprememb';
$strNo = 'Ne';
$strNone = 'Brez';
$strNoOptions = 'Za to obliko ni mo¾nosti';
$strNoPassword = 'Brez gesla';
$strNoPermission = 'Spletni stre¾nik nima dovoljenja za shranjevanje datoteke %s';
$strNoPhp = 'Brez kode PHP';
$strNoPrivileges = 'Brez privilegijev';
$strNoRights = 'Nimate dovolj pravic, da bi bili sedaj tukaj!';
$strNoSpace = 'Ni dovolj prostora za shranjevanje datoteke %s.';
$strNoTablesFound = 'V podatkovni bazi ni mogoèe najti tabel.';
$strNotNumber = 'To ni ¹tevilo!';
$strNotOK = 'Ni v redu';
$strNotSet = 'Tabele <b>%s</b> ni mogoèe najti ali pa ni v %s';
$strNoUsersFound = 'Ni mogoèe najti uporabnika(ov).';
$strNoValidateSQL = 'Preskoèi preverjanje pravilnosti SQL stavka';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s zadetek(ov) v tabeli <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Skupaj:</b> <i>%s</i> zadetek(ov)';
$strNumTables = 'Ttabel';

$strOK = 'V redu';
$strOperations = 'Operacije';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optimiraj tabelo';
$strOr = 'Ali';
$strOverhead = 'Prese¾ek';
$strOverwriteExisting = 'Prepi¹i obstojeèo(e) datoteko(e)';

$strPageNumber = '©tevilka strani:';
$strPaperSize = 'Velikost papirja';
$strPartialText = 'Delna besedila';
$strPasswordChanged = 'Geslo za %s je uspe¹no spremenjeno.';
$strPasswordEmpty = 'Geslo je prazno!';
$strPassword = 'Geslo';
$strPasswordNotSame = 'Gesli se ne ujemata!';
$strPdfDbSchema = 'Shema podatkovne baze "%s" - Stran %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" ne obstaja!';
$strPdfNoTables = 'Ni tabel';
$strPerHour = 'na uro';
$strPerMinute = 'na minuto';
$strPerSecond = 'na sekundo';
$strPhoneBook = 'telefonski imenik';
$strPHP40203 = 'Uporabljate PHP 4.2.3, ki ima resne te¾ave z veèbitnimi stavki (mbstring). Glej PHP poroèilo o hro¹èu 19404. Ta verzija PHP ni priporoèljiva za uporabo s phpMyAdmin.';
$strPhp = 'Ustvari PHP kodo';
$strPHPVersion = 'Razlièica PHP';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentacija';
$strPmaUriError = 'Ukaz <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> mora biti definiran v konfiguracijski datoteki!';
$strPortrait = 'Pokonèno';
$strPos1 = 'Zaèetek';
$strPrevious = 'Prej¹nji';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primarni kljuè je zavr¾en';
$strPrimaryKeyName = 'Ime primarnega kljuèa mora biti... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>mora</b> biti ime <b>samo</b> primarnega kljuèa!)';
$strPrimary = 'Primarni';
$strPrint = 'Natisni';
$strPrintViewFull = 'Pogled za tiskanje (s polnimi besedili)';
$strPrintView = 'Pogled postavitve tiskanja';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Vsebuje vse privilegije razen GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Omogoèa spreminjanje strukture obstojeèih tabel.';
$strPrivDescCreateDb = 'Omogoèa ustvarjanje novih podatkovnih baz in tabel.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Omogoèa ustvarjanje novih tabel.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Omogoèa ustvarjanje zaèasnih tabel.';
$strPrivDescDelete = 'Omogoèa brisanje podatkov.';
$strPrivDescDropDb = 'Omogoèa brisanje podatkovnih baz in tabel.';
$strPrivDescDropTbl = 'Omogoèa brisanje tabel.';
$strPrivDescExecute = 'Omogoèa poganjanje shranjenih postopkov; V tej verziji MySQL nima pomena.';
$strPrivDescFile = 'Omogoèa uva¾anje in izva¾anje podatkov v datoteke.';
$strPrivDescGrant = 'Omogoèa dodajanje uporabnikov in privilegijev brez osve¾evanja privilegijev.';
$strPrivDescIndex = 'Omogoèa ustvarjanje in brisanje indeksov.';
$strPrivDescInsert = 'Omogoèa vstavljanje in zamenjavo podatkov.';
$strPrivDescLockTables = 'Omogoèa zaklepanje tabel za trenutno temo.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Omeji ¹tevilo povezav, ki jih uporabnik lahko odpre v eni uri.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Omeji ¹tevilo poizved, ki jih uporabnik lahko po¹lje stre¾niku v eni uri.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Omeji ¹tevilo ukazov za spremembo tabel ali podatkovne baze, ki jih uporabnik lahko izvr¹i v eni uri.';
$strPrivDescProcess3 = 'Omogoèa ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
$strPrivDescProcess4 = 'Omogoèa pregled popolnih poizvedb v spisku procesov.';
$strPrivDescReferences = 'V tej verziji MySQL nima pomena.';
$strPrivDescReload = 'Omogoèa osve¾evanje stre¾nikovih nastavitev in praznjenje stre¾nikovih predpomnilnikov.';
$strPrivDescReplClient = 'Da uporabniku pravico poizvedovati kje so njegovi nadrejeni / podrjeni stre¾niki.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebno za podrejene stre¾nike pri replikaciji.';
$strPrivDescSelect = 'Omogoèa branje podatkov.';
$strPrivDescShowDb = 'Omogoèa dostop do popolnega spiska podatkovnih baz';
$strPrivDescShutdown = 'Omogoèa uga¹anje stre¾nika.';
$strPrivDescSuper = 'Omogoèa priklaplanje tudi èe je ¾e dose¾eno najveèje dovoljeno ¹tevilo priklopov; Potrebno za veèino administrativnih nalog kot sta postavljanje globalnih spremenljivk in ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
$strPrivDescUpdate = 'Omogoèa spreminjanje podatkov.';
$strPrivDescUsage = 'Brez privilegijev.';
$strPrivileges = 'Privilegiji';
$strPrivilegesReloaded = 'Uspe¹no sem osve¾il privilegije.';
$strProcesses = 'Procesi';
$strProcesslist = 'Seznam procesov';
$strPutColNames = 'Postavi imena polj v prvo vrstico';

$strQBEDel = 'Bri¹i';
$strQBEIns = 'Vstavi';
$strQBE = 'Poizvedba';
$strQueryFrame = 'Okno za iskanje';
$strQueryOnDb = 'SQL-poizvedba na podatkovni bazi <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL-zgodovina';
$strQueryStatistics = '<b>Statistika poizvedbe</b>: Od zagona je bilo stre¾niku poslanih %s poizvedb.';
$strQueryTime = 'Poizvedba je potrebovala %01.4f s';
$strQueryType = 'Vrsta poizvedbe';
$strQueryWindowLock = 'Ne prepi¹i te poizvedbe od zunaj';

$strReceived = 'Prejeto';
$strRecords = 'Zapisi';
$strReferentialIntegrity = 'Preveri referenèno integriteto:';
$strRelationalSchema = 'Relacijska shema';
$strRelationNotWorking = 'Dodatne funkcije za delo s povezanimi tabelami so bile izkjuèene. Èe ¾elite izvedeti zakaj, kliknite %stukaj%s.';
$strRelationsForTable = 'RELACIJE ZA TABELO';
$strRelations = 'Relacije';
$strRelationView = 'Pogled relacij';
$strReloadingThePrivileges = 'Osve¾ujem privilegije';
$strRemoveSelectedUsers = 'Izbri¹i izbrane uporabnike';
$strRenameDatabaseOK = 'Baza podatkov %s je preimenovana v %s';
$strRenameTableOK = 'Tabela %s je preimenovana v %s';
$strRenameTable = 'Preimenuj tabelo v';
$strRepairTable = 'Popravi tabelo';
$strReplaceNULLBy = 'Zamenjaj NULL z';
$strReplaceTable = 'Podatke v tabeli zamenjaj z datoteko';
$strReset = 'Ponastavi';
$strResourceLimits = 'Omejitve virov';
$strReType = 'Ponovno vnesi';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Uporabniki bodo ¹e vedno imeli USAGE privilegije, dokler ne osve¾ite privilegijev.';
$strRevokeAndDelete = 'Odvzemi uporabnikom aktivne privilegije in jih potem izbri¹i.';
$strRevokeMessage = 'Odvzeli ste privilegije za %s';
$strRevoke = 'Odvzemi';
$strRowLength = 'Dol¾ina vrstice';
$strRowsFrom = 'vrstice naprej od zapisa #';
$strRowSize = ' Velikost vrstice ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodoravno (zasukani naslovi)';
$strRowsModeHorizontal = 'vodoravnem';
$strRowsModeOptions = 'v %s naèinu in ponovi glavo po %s celicah';
$strRowsModeVertical = 'navpiènem';
$strRowsStatistic = 'Statistika vrstic';
$strRows = 'Vrstice';
$strRunning = 'teèe na %s';
$strRunQuery = 'Izvedi poizvedbo';
$strRunSQLQuery = 'Izvedi SQL poizvedbo/poizvedbe na podatkovni bazi %s';
$strRussian = 'Rusko';

$strSaveOnServer = 'Shrani na stre¾nik, v imenik %s';
$strSave = 'Shrani';
$strScaleFactorSmall = 'Faktor poveèava je premajhen, da bi spravili shemo na eno stran';
$strSearchFormTitle = 'I¹èi v podatkovni bazi';
$strSearchInTables = 'V tabelah:';
$strSearch = 'Iskanje';
$strSearchNeedle = 'Iskane besede ali vrednosti (nadomestni znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'katerokoli besedo';
$strSearchOption2 = 'vse besede';
$strSearchOption3 = 'toèno doloèeno frazo';
$strSearchOption4 = 'kot \'regular expression\'';
$strSearchResultsFor = 'Rezultati iskanja "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Najdi:';
$strSecretRequired = 'Konfiguracijski datoteki morate sedaj doloèiti skrivno geslo (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Prosimo, izberite podatkovno bazo';
$strSelectAll = 'Izberi vse';
$strSelectFields = 'Izberite polja (vsaj eno):';
$strSelectNumRows = 'in poizvedba';
$strSelectTables = 'Izberi tabele';
$strSend = 'Shrani kot datoteko';
$strSent = 'Poslano';
$strServerChoice = 'Izbira stre¾nika';
$strServerStatus = 'Podatki o izvajanju';
$strServerStatusUptime = 'MySQL stre¾nik deluje ¾e %s. Zagnal se je %s.';
$strServer = 'Stre¾nik';
$strServerTabVariables = 'Spremenljivke';
$strServerTrafficNotes = '<b>Promet na stre¾niku</b>: V teh tabelah je prikazana statistika obremenitve omre¾ja za ta MySQL stre¾nik, odkar je bil zagnan.';
$strServerVars = 'Spremenljivke in nastavitve stre¾nika';
$strServerVersion = 'Razlièica stre¾nika';
$strSessionValue = 'Vrednost seje';
$strSetEnumVal = 'Èe je polje vrste "enum" ali "set", navedite vrednosti v obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br /> Èe ¾elite med vrednostmi uporabiti po¹evnico ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), pred tem znakom vnesite po¹evnico (n.pr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Poka¾i vse';
$strShowColor = 'Poka¾i barvo';
$strShowDatadictAs = 'Oblika podatkovnega slovarja';
$strShowFullQueries = 'Poka¾i celotne poizvedbe';
$strShowGrid = 'Poka¾i mre¾o';
$strShowingRecords = 'Prikazujem vrstice';
$strShowPHPInfo = 'Poka¾i podatke o PHP';
$strShow = 'Poka¾i';
$strShowTableDimension = 'Poka¾i dimenzije tabel';
$strShowTables = 'Poka¾i tabele';
$strShowThisQuery = ' Ponovno poka¾i poizvedbo v tem oknu ';
$strSimplifiedChinese = 'Poenostavljeno kitajsko';
$strSingly = '(posamezno)';
$strSize = 'Velikost';
$strSortByKey = 'Uredi po kljuèu';
$strSort = 'Sortiraj';
$strSpaceUsage = 'Poraba prostora';
$strSplitWordsWithSpace = 'Besede so loèene s presledkom (" ").';
$strSQLExportType = 'Vrsta izvoza';
$strSQLOptions = 'SQL mo¾nosti';
$strSQLParserBugMessage = 'Obstaja mo¾nost, da ste v SQL razèlenjevalniku naleteli na hro¹èa. Temeljito preglejte poizvedbo in preverite, èe so citati pravilni in èe se ujemajo. Mo¾no je tudi, da prena¹ate binarno datoteko, ki je izven podroèja besedila citata. Poizvedbo lahko preizkusite tudi na vmesniku ukazne vrstice MySQL. Èe je stre¾nik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju te¾av. Èe se bodo te¾ave nadaljevale, ali èe razèlenjevalniku ne uspe tam, kjer vmesniku ukazne vrstice uspe, potem zmanj¹ajte vne¹eno SQL poizvedbo na tisto poizvedbo, ki povzroèa te¾ave in po¹ljite poroèilo o napaki skupaj s podatki iz spodnjega odseka IZREZA.';
$strSQLParserUserError = 'Izgleda, da je v SQL poizvedbi pri¹lo do napake. Èe je stre¾nik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju te¾av.';
$strSQLQuery = 'SQL-poizvedba';
$strSQLResult = 'Rezultat SQL';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neveljavni identifikator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Odprt citat';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznan niz loèil';
$strStatCheckTime = 'Zadnjiè pregledano';
$strStatCreateTime = 'Ustvarjeno';
$strStatement = 'Izjave';
$strStatUpdateTime = 'Zadnjiè posodobljeno';
$strStatus = 'Stanje';
$strStrucCSV = 'CSV podatki';
$strStrucData = 'Struktura in podatki';
$strStrucExcelCSV = 'CSV podatki za MS Excel';
$strStrucOnly = 'Samo struktura';
$strStructPropose = 'Predlagaj strukturo tabele';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Po¹lji';
$strSuccess = 'SQL-poizvedba je bila uspe¹no izvedena';
$strSum = 'Vsota';
$strSwedish = '©vedsko';
$strSwitchToTable = 'Preklopi na kopirano tabelo';

$strTableComments = 'Komentar tabele';
$strTableEmpty = 'Ime tabele je prazno!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s je zavr¾ena';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s je izpraznjena';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s je osve¾ena';
$strTableMaintenance = 'Vzdr¾evanje tabele';
$strTableOfContents = 'Vsebina';
$strTableOptions = 'Mo¾nosti tabele';
$strTables = '%s tabel';
$strTableStructure = 'Struktura tabele';
$strTable = 'Tabela';
$strTblPrivileges = 'Privilegiji tipièni za tabelo';
$strTextAreaLength = ' Zaradi njegove dol¾ine<br /> polja ne bo mogoèe urejati ';
$strThai = 'Tajsko';
$strThisHost = 'Ta stre¾nik';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Tema %s je bila prekinjena.';
$strTime = 'Èas';
$strToggleScratchboard = 'preklopi odlo¾i¹èe (scratchboard)';
$strTotal = 'skupaj';
$strTotalUC = 'Skupaj';
$strTraditionalChinese = 'Tradicionalno kitajsko';
$strTraffic = 'Promet';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Prika¾i povezavo za prenos binarnih podatkov polja. Prva mo¾nost je ime binarne datoteke. Druga mo¾nost je mo¾no ime polja v vrstici tabele, ki vsebuje to ime datoteke. Èe vnesete drugo mo¾nost, mora biti prva mo¾nost prazna';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Prika¾e slièico, na katero lahko kliknete; mo¾nosti: ¹irina, vi¹ina v slikovnih pikah (obdr¾i prvotna razmerja)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Poka¾e povezavo na grafiko (neposredni BLOB prenos, ipd.).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Poka¾i sliko/jpeg: vkljuèeno';
$strTransformation_text_plain__external = 'SAMO ZA LINUX: Za¾ene zunanjo aplikacijo in podaja podatke za fielddata preko standardnega vhoda. Vrne standardni izhod aplikacije. Privzeto je Tidy, za tiskanje HTML-kode. Zaradi varnostnih razlogov morate roèno urediti datoteko libraries/transformations/text_plain__external.inc.php in vstaviti orodja za zaganjanje. Prva mo¾nost je ¹tevilka programa, ki ga ¾elite uporabiti, druga mo¾nost pa so parametri za program. Èe tretji parameter nastavite na 1, bo s pomoèjo htmlspecialchars() pretvoril izhod (Privzeto: 1). Èe nastavite èetrti parameter na 1, bo v celico z vsebino (content cell) vnesel NOWRAP in tako prikazal celoten izhod brez preoblikovanja (Privzeto: 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Ohrani izvirno oblikovanje polja, brez izgubljanja vsebine.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Prika¾e sliko in povezavo, polje vsebuje ime datoteke; najprej je predpona, npr. "http://domena.com/", druga mo¾nost je ¹irina v slikovnih pikah, tretja pa vi¹ina.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Prika¾e povezavo, polje vsebuje ime datoteke; prva mo¾nost je predpona, npr. "http://domena.com/", druga pa ime povezave.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Vrne le del niza. Prva mo¾nost je odmik, ki doloèa, kje se bo zaèelo prikazano besedilo (Privzeto: 0). Druga mo¾nost je odmik, ki pove, koliko besedila bo prikazanega. Èe ni doloèen, bo izpisano vse preostalo besedilo. Tretja mo¾nost pa doloèa, kateri znaki bodo pripeti vrnjenemu podnizu (Privzeto: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Skrèi prikazane poizvedbe';
$strTurkish = 'Tur¹ko';
$strType = 'Vrsta';

$strUkrainian = 'Ukrajinsko';
$strUncheckAll = 'Odznaèi vse';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikaten';
$strUnknown = 'neznano';
$strUnselectAll = 'Preklièi izbor vsega';
$strUpdatePrivMessage = 'Posodobili ste privilegije za %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil je posodobljen.';
$strUpdateQuery = 'Osve¾i poizvedbo';
$strUpdComTab = 'Navodila za posodobitev tabele Column_comments\' najdete v dokumentaciji';
$strUpgrade = '%s bi morali nadgraditi v verzijo %s ali novej¹o.';
$strUsage = 'Uporaba';
$strUseBackquotes = 'Obdaj imena tabel in polj z enojnimi po¹evnimi narekovaji';
$strUseHostTable = 'Uporabi tabelo gostiteljev';
$strUserAlreadyExists = 'Uporabnik %s ¾e obstaja!';
$strUserEmpty = 'Uporabni¹ko ime je prazno!';
$strUserName = 'Uporabni¹ko ime';
$strUserNotFound = 'Izbranega uporabnika v tabelah privilegijev nisem na¹el.';
$strUserOverview = 'Pregled uporabnikov';
$strUsersDeleted = 'Uspe¹no sem izbrisal izbrane uporabnike.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Uporabni¹ki dostop do &quot;%s&quot;';
$strUser = 'Uporabnik';
$strUseTables = 'Uporabi tabele';
$strUseTextField = 'Uporabi tekstovno polje';
$strUseThisValue = 'Uporabi to vrednost';

$strValidateSQL = 'Preveri pravilnost SQL stavka';
$strValidatorError = 'Ne morem inicializirati SQL validatorja. Prosim preverite, èe so name¹èeni vsi php raz¹iritve, kot je navedeno v %dokumenaciji%.';
$strValue = 'Vrednost';
$strVar = 'Spremenljivka';
$strViewDumpDatabases = 'Poka¾i povzetek stanja podatkovnih baz';
$strViewDumpDB = 'Preglej povzetek stanja podatkovne baze';
$strViewDump = 'Preglej povzetek stanja tabele';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Imenik, ki ste ga doloèili za nalaganje, je nedosegljiv';
$strWebServerUploadDirectory = 'imenik za nalaganje datotek';
$strWelcome = 'Dobrodo¹li v %s';
$strWestEuropean = 'Zahodno evropsko';
$strWildcard = 'nadomestni znak';
$strWindowNotFound = 'Ciljnega okna ni bilo mogoèe osve¾iti. Morda ste zaprli nadrejeno okno ali pa va¹ brskalnik blokira osve¾evanje varnostnih parametrov med okni.';
$strWithChecked = 'Z oznaèenim:';
$strWrongUser = 'Napaèno uporabni¹ko ime/geslo. Dostop zavrnjen.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Da';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Obvestilo: Èe postavite vrednost na 0 (niè), boste odstranili omejitev.';
$strZip = '"zipano"';

// To translate:
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Probably reason of this is that you did not create configuration file. You might want to use %1$ssetup script%2$s to create one.'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strAndThen = 'and then'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate

$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strBrowseDistinctValues = 'Browse distinct values'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate

$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strConfigDefaultFileError = 'Could not load default configuration from: "%1$s"'; //to translate
$strCopy = 'Copy'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate

$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate

$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate

$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'database name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'server name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'table name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescription = 'This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %3$s. Other text will be kept as is.'; //to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate

$strGenerate = 'Generate'; //to translate
$strGeneratePassword = 'Generate Password'; //to translate

$strHandler = 'Handler'; //to translate
$strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate

$strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportSuccessfullyFinished = 'Import has been successfully finished, %d queries executed.'; //to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVFieldCount = 'Invalid field count in CSV input on line %d.'; //to translate
$strInvalidCSVFormat = 'Invalid format of CSV input on line %d.'; //to translate
$strInvalidCSVParameter = 'Invalid parameter for CSV import: %s'; //to translate
$strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
$strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
$strInvalidServerHostname = 'Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration.'; //to translate
$strInvalidServerIndex = 'Invalid server index: "%s"'; //to translate

$strJoins = 'Joins'; //to translate

$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate

$strLanguageUnknown = 'Unknown language: %1$s.'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strLatvian = 'Latvian'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate

$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMysqlClientVersion = 'MySQL client version'; //to translate
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate

$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strNumberOfFields = 'Number of fields'; //to translate

$strOpenNewWindow = 'Open new phpMyAdmin window'; //to translate

$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strPDFOptions = 'PDF options'; //to translate
$strPDF = 'PDF'; //to translate
$strPDFReportTitle = 'Report title'; //to translate
$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strPolish = 'Polish'; //to translate
$strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
$strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
$strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming user accounts.'; //to translate
$strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
$strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
$strProtocolVersion = 'Protocol version'; //to translate

$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate

$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strRefresh = 'Refresh'; //to translate
$strReloadPrivileges = 'Reload privileges'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strRomanian = 'Romanian'; //to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate

$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAYED queues.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strSlovak = 'Slovak'; //to translate
$strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strSpanish = 'Spanish'; //to translate
$strSQLCompatibility = 'SQL compatibility mode'; //to translate
$strSQLImportOptions = 'SQL options'; //to translate
$strStatisticsOverrun = 'On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as reported by the MySQL server may be incorrect.'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate

$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTakeIt = 'take it'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThemeDefaultNotFound = 'Default theme %s not found!'; //to translate
$strThemeNoPreviewAvailable = 'No preview available.'; //to translate
$strThemeNotFound = 'Theme %s not found!'; //to translate
$strThemeNoValidImgPath = 'No valid image path for theme %s found!'; //to translate
$strThemePathNotFound = 'Theme path not found for theme %s!'; //to translate
$strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data. Optional first parameter specifies how often space will be added (defaults to 2 nibbles).'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate

$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strUsedPhpExtensions = 'Used PHP extensions'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate

$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strViewMaxExactCount = 'This view has more than %s rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate

$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate

$strQueryResultsOperations = 'Query results operations'; //to translate
$strAddClause = 'Add %s'; //to translate
$strUploadsNotAllowed = 'File uploads are not allowed on this server.'; //to translate
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Open Document Spreadsheet'; //to translate
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Open Document Spreadsheet options'; //to translate
$strExportMustBeFile = 'Selected export type has to be saved in file!'; //to translate
$strXMLOptions = 'XML options'; //to translate
$strStrucNativeExcelOptions = 'Native Excel export options'; //to translate
$strCreateUserDatabase = 'Database for user'; //to translate
$strCreateUserDatabaseNone = 'None'; //to translate
$strCreateUserDatabaseName = 'Create database with same name and grant all privileges'; //to translate
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Grant all privileges on wildcard name (username\_%)'; //to translate
$strOpenDocumentText = 'Open Document Text'; //to translate
$strOpenDocumentTextOptions = 'Open Document Text options'; //to translate
$strNoDataReceived = 'No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.'; //to translate
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Could not load export plugins, please check your installation!'; //to translate
$strErrorRenamingTable = 'Error renaming table %1$s to %2$s'; //to translate
$strInvalidTableName = 'Invalid table name'; //to translate
$strInvalidDatabase = 'Invalid database'; //to translate
$strServers = 'Servers'; //to translate
$strDelimiter = 'Delimiter'; //to translate
$strFunctions = 'Functions'; //to translate
$strProcedures = 'Procedures'; //to translate
$strPDFReportExplanation = '(Generates a report containing the data of a single table)'; //to translate
$strFontSize = 'Font size'; //to translate
$strLanguage = 'Language'; //to translate
$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ