Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/slovak-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: slovak-iso-8859-2.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

/* By: lubos klokner <hide@address.com> */
/* and Ivan Kuriscak <hide@address.com>
  and Tomas Tatransky <hide@address.com> */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bajtov', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ne', 'Po', 'Út', 'St', '©t', 'Pi', 'So');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d.%B, %Y - %H:%M';
$timespanfmt = '%s dní, %s hodín, %s minút a %s sekúnd';

$strAbortedClients = 'Preru¹ené';
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Pravdepodobná príèina je, ¾e neexistuje konfiguraèný súbor. Na jeho vytvorenie mô¾ete pou¾i» %1$skonfiguraèný skript%2$s.';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin sa pokúsil pripoji» k MySQL serveru ale ten spojenie odmietol. Skontrolujte prosím meno serveru, pou¾ívateµské meno a heslo v súbore config.inc.php a s tým, ktoré ste dostali o administrátora MySQL servera.';
$strAccessDenied = 'Prístup zamietnutý';
$strAction = 'Akcia';
$strAddAutoIncrement = 'Prida» hodnotu AUTO_INCREMENT';
$strAddClause = 'Prida» %s';
$strAddConstraints = 'Prida» obmedzenia';
$strAddDeleteColumn = 'Prida»/Odobra» polia ståpcov';
$strAddDeleteRow = 'Prida»/Odobra» kritéria riadku';
$strAddFields = 'Prida» %s polo¾iek';
$strAddHeaderComment = 'Prida» vlastný komentár do hlavièky (\\n oddeµuje riadky)';
$strAddIntoComments = 'Prida» do komentárov';
$strAddNewField = 'Prida» nové pole';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Prida» oprávnenia pre nasledujúcu databázu';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Prida» oprávnenia pre nasledujúcu tabuµku';
$strAddSearchConditions = 'Prida» vyhµadávacie parametre (obsah dopytu po "where" príkaze):';
$strAddToIndex = 'Prida» do indexu &nbsp;%s&nbsp;ståpec';
$strAddUserMessage = 'Pou¾ívateµ bol pridaný.';
$strAddUser = 'Prida» nového pou¾ívateµa';
$strAdministration = 'Administrácia';
$strAffectedRows = ' Ovplyvnené riadky: ';
$strAfterInsertBack = 'Spä»';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vlo¾i» nový záznam';
$strAfterInsertNext = 'Upravi» nasledujúci riadok';
$strAfterInsertSame = 'Spä» na túto stránku';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllowInterrupt = 'Povoli» preru¹enie importu v prípade, ¾e sa blí¾i èasový limit behu skriptu. Týmto spôsobom sa mô¾u importova» aj veµké súbory, ale mô¾e to zároveò spôsobi» problémy s transakciami.';
$strAllTableSameWidth = 'zobrazi» v¹etky tabuµky s rovnakou ¹írkou?';
$strAll = 'V¹etko';
$strAlterOrderBy = 'Zmeni» poradie tabuµky podµa';
$strAnalyzeTable = 'Analyzova» tabuµku';
$strAnd = 'a';
$strAndThen = 'a potom';
$strAnIndex = 'Bol pridaný index pre %s';
$strAny = 'Akýkoµvek';
$strAnyHost = 'Akýkoµvek hostiteµ';
$strAnyUser = 'Akýkoµvek pou¾ívateµ';
$strApproximateCount = 'Mô¾e by» nepresné. Pozri FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'Bol pridaný primárny kµúè pre %s';
$strArabic = 'Arab¹tina';
$strArmenian = 'Armén¹tina';
$strAscending = 'Vzostupne';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèiatku tabuµky';
$strAtEndOfTable = 'Na konci tabuµky';
$strAttr = 'Atribúty';
$strAutodetect = 'Automaticky zisti»';
$strAutomaticLayout = 'Automatické rozvrhnutie';

$strBack = 'Spä»';
$strBaltic = 'Baltické';
$strBeginCut = 'ZAÈIATOK VÝSEKU';
$strBeginRaw = 'ZAÈIATOK TOKU';
$strBinary = 'Binárny';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binárny - neupravujte ';
$strBinaryLog = 'Binárny log';
$strBinLogEventType = 'Typ udalosti';
$strBinLogInfo = 'Informácia';
$strBinLogName = 'Názov logu';
$strBinLogOriginalPosition = 'Pôvodná pozícia';
$strBinLogPosition = 'Pozícia';
$strBinLogServerId = 'ID servra';
$strBookmarkAllUsers = 'Dovoli» pou¾íva» túto polo¾ku v¹etkým pou¾ívateµom';
$strBookmarkCreated = 'Príkaz %s bol zaradený medzi obµúbené';
$strBookmarkDeleted = 'Záznam z obµúbených bol zmazaný.';
$strBookmarkLabel = 'Názov';
$strBookmarkQuery = 'Obµúbený SQL dopyt';
$strBookmarkReplace = 'Prepísa» existujúci príkaz s rovnakým menom';
$strBookmarkThis = 'Prida» tento SQL dopyt do obµúbených';
$strBookmarkView = 'Iba prezrie»';
$strBrowseDistinctValues = 'Prechádza» iné hodnoty';
$strBrowseForeignValues = 'Prejs» hodnoty cudzích kµúèov';
$strBrowse = 'Prechádza»';
$strBufferPoolActivity = 'Aktivita Vyrovnávacej Pamäte';
$strBufferPoolUsage = 'Vyu¾itie Vyrovnávacej Pamäte';
$strBufferPool = 'Vyrovnávacia Pamä»';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Výpadkov pri èítaní v %';
$strBufferReadMisses = 'Výpadkov pri èítaní';
$strBufferWriteWaits = 'Èakaní na zápis';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Èakaní na zápis v %';
$strBulgarian = 'Bulharsky';
$strBusyPages = 'Spracovávaných stránok';
$strBzError = 'nepodarilo sa skomprimova» výstup z dôvodu chybného roz¹írenia pre kompresiu Bz2 v tejto verzii php. Doporuèuje sa nastavi» <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v konfigurácii phpMyAdmin na <code>FALSE</code>. Ak si ¾eláte pou¾íva» kompresiu Bz2 mali by ste nain¹talova» nov¹iu verziu php. Viac informácií získate z popisu chyby: %s.';
$strBzip = '"bzipped"';

$strCalendar = 'Kalendár';
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Nepodarilo sa naèíta» exportné pluginy, skontrolujte prosím va¹u in¹taláciu!';
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Nebolo mo¾né naèíta» importovacie pluginy, skontrolujte prosím va¹u in¹taláciu!';
$strCannotLogin = 'Nedá sa prihlási» k MySQL serveru';
$strCantLoad = 'nedá sa nahra» roz¹írenie %s,<br />prosím skontrolujte konfiguráciu PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie je mo¾né nahra» roz¹írenie iconv alebo recode potrebné pre prevod znakových sad. Upravte nastavenie php tak aby umo¾òovalo pou¾i» tieto roz¹írenia alebo vypnite túto vlastnos» v konfigurácii phpMyAdmina.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie je mo¾né premenova» index na PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nie je mo¾né pou¾i» funkcie iconv, libiconv a recode_string aj napriek tomu, ¾e roz¹írenia sú nahrané. Skontrolujte prosím nastavenie PHP.';
$strCardinality = 'Mohutnos»';
$strCaseInsensitive = 'nerozli¹ova» veµké a malé písmená';
$strCaseSensitive = 'rozli¹ova» veµké a malé písmená';
$strCentralEuropean = 'Stredná Európa';
$strChangeCopyModeCopy = '... zachova» pôvodného pou¾ívateµa.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... zmaza» pôvodného pou¾ívateµa z tabuliek pou¾ívateµov a potom znovunaèíta» oprávnenia.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... zmaza» pôvodného pou¾ívateµa z tabuliek pou¾ívateµov.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odobra» v¹etky oprávnenia pôvodnému pou¾ívateµovi a následne ho zmaza».';
$strChangeCopyMode = 'Vytvori» pou¾ívateµa s rovnakými právami a...';
$strChangeCopyUser = 'Zmeni» informácie o pou¾ívateµovi / Kopírova» pou¾ívateµa';
$strChangeDisplay = 'Zvolte, ktoré pole zobrazi»';
$strChangePassword = 'Zmeni» heslo';
$strChange = 'Zmeni»';
$strCharsetOfFile = 'Znaková sada súboru:';
$strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a Zotriedenia';
$strCharsets = 'Znakové sady';
$strCharset = 'Znaková sada';
$strCheckAll = 'Oznaèi» v¹etko';
$strCheckOverhead = 'Zvoli» neoptimálne';
$strCheckPrivsLong = 'Skontrolova» oprávnenia pre databázu &quot;%s&quot;.';
$strCheckPrivs = 'Skontrolova» oprávnenia';
$strCheckTable = 'Skontrolova» tabuµku';
$strChoosePage = 'Prosím zvolte si Stránku, ktorú chcete upravi»';
$strColComFeat = 'Zobrazova» komentáre ståpcov';
$strCollation = 'Zotriedenie';
$strColumnNames = 'Názvy ståpcov';
$strColumnPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé ståpce';
$strCommand = 'Príkaz';
$strCommentsForTable = 'KOMENTÁRE PRE TABU¥KU';
$strComments = 'Komentáre';
$strCompatibleHashing = 'Kompatibilné s&nbsp;MySQL&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Úplné vlo¾enie';
$strCompression = 'Kompresia';
$strCompressionWillBeDetected = 'Kompresia importovaného súboru bude rozpoznaná automaticky. Podporované: %s';
$strConfigDefaultFileError = 'Nepodarilo sa naèíta» prednastavenú konfiguráciu zo súboru: "%1$s"';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nebol schopný naèíta» konfiguraèný súbor!<br />Tento problém sa zvyèajne vyskytne ak súbor obsahuje chybu alebo ho php nemohlo nájs».<br />Zavolajte browserom tento súbor priamo pou¾itím nasledujúceho odkazu na získanie chybových hlá¹ok, ktoré sú ním spôsobené. Väè¹inou sa jedná o chýbajúcu úvodzovku alebo bodkoèiarku.<br />Ak dostanete iba prázdnu stránku, v¹etko je v poriadku.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosím skonfigurujte koordináty pre tabuµku %s';
$strConnectionError = 'Nepodarilo sa pripoji»: chybné nastavenia.';
$strConnections = 'Spojenia';
$strConstraintsForDumped = 'Obmedzenie pre exportované tabuµky';
$strConstraintsForTable = 'Obmedzenie pre tabuµku';
$strCookiesRequired = 'Cookies musia by» povolené, pokiaµ chcete pokraèova».';
$strCopyDatabaseOK = 'Databáza %s bola skopírovaná na %s';
$strCopy = 'Kopírova»';
$strCopyTableOK = 'Tabuµka %s bola skorírovaná do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nedá sa skopírova» tabuµka sama do seba!';
$strCopyTable = 'Skopírova» tabuµku do (databáza<b>.</b>tabuµka):';
$strCouldNotKill = 'Neporadilo za zabi» vlákno %s. Jeho beh bol pravdepodobne u¾ ukonèený.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Vytvori» databázu (CREATE DATABASE) pred kopírovaním';
$strCreateIndexTopic = 'Vytvori» nový index';
$strCreateIndex = 'Vytvori» index na&nbsp;%s&nbsp;ståpcoch';
$strCreateNewDatabase = 'Vytvori» novú databázu';
$strCreateNewTable = 'Vytvori» novú tabuµku v databáze %s';
$strCreatePage = 'Vytvori» novú Stránku';
$strCreatePdfFeat = 'Vytváranie PDF';
$strCreateUserDatabase = 'Databáza pre pou¾ívateµa';
$strCreateUserDatabaseName = 'Vytvori» databázu s rovnakým menom a prideli» v¹etky oprávnenia';
$strCreateUserDatabaseNone = '®iadna';
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Prideli» v¹etky oprávnenia pomocou masky (pou¾ívateµ_%)';
$strCreate = 'Vytvori»';
$strCreationDates = 'Dátum vytvorenia, poslednej zmeny a kontroly';
$strCriteria = 'Kritéria';
$strCroatian = 'Chorvátsky';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'Mo¾nosti CSV';
$strCSVOptions = 'Nastavenia pre CSV';
$strCyrillic = 'Cyrilika';
$strCzech = 'Èesky';
$strCzechSlovak = 'Èe¹tina/Slovenèina';

$strDanish = 'Dánsky';
$strDatabase = 'Databáza';
$strDatabaseEmpty = 'Meno databázy je prázdne!';
$strDatabaseExportOptions = 'Nastavenia exportu databáz';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáza %s bola zmazaná.';
$strDatabases = 'Databázy';
$strDatabasesDropped = 'Úspe¹ne zru¹ených databáz: %s.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Skry» ¹tatistiky';
$strDatabasesStatsEnable = 'Zobrazi» ¹tatistiky';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Aktivovanie ¹tatistík databázy mô¾e spôsobi» znaèné zvý¹enie sie»ovej prevádzky medzi databázou a web serverom.';
$strDatabasesStats = '©tatistiky databázy';
$strData = 'Dáta';
$strDataDict = 'Dátový slovník';
$strDataOnly = 'Iba dáta';
$strDataPages = 'Stránky obsahujúce dáta';
$strDBComment = 'Komentár k databáze: ';
$strDBCopy = 'Skopírova» databázu na';
$strDbPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé databázy';
$strDBRename = 'Premenova» databázu na';
$strDbSpecific = 'závislé na databáze';
$strDefaultEngine = 'Na tomto MySQL servri je prednastaveným úlo¾ným systémom %s.';
$strDefault = 'Predvolené';
$strDefaultValueHelp = 'Pre predvolené hodnoty, prosím zadajte iba jednu hodnotu bez úvodzoviek alebo uvádzacích znakov, napr.: a';
$strDefragment = 'Defragmentova» tabuµku';
$strDelayedInserts = 'Pou¾i» oneskorené vlo¾enia';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je najèistej¹ie rie¹enie, ale znovunaèítanie práv mô¾e chvíµu trva».';
$strDeleteAndFlush = 'Odstráni» pou¾ívateµov a znovunaèíta» práva.';
$strDeleted = 'Riadok bol zmazaný';
$strDeletedRows = 'Zmazané riadky:';
$strDeleteNoUsersSelected = 'Na odstránenie neboli vybraní ¾iadni pou¾ívatelia!';
$strDelete = 'Zmaza»';
$strDeleting = 'Odstraòuje sa %s';
$strDelimiter = 'Oddeµovaè';
$strDelOld = 'Aktuálna stránka sa odkazuje na tabuµky, ktoré u¾ neexistujú, ¾eláte si odstráni» tieto odkazy?';
$strDescending = 'Zostupne';
$strDescription = 'Popis';
$strDictionary = 'slovník';
$strDirtyPages = 'Zmenených stránok';
$strDisabled = 'Vypnuté';
$strDisableForeignChecks = 'Vypnú» kontrolu cudzích kµúèov';
$strDisplayFeat = 'Zobrazi» vlastnosti';
$strDisplayOrder = 'Zobrazi» zoradené:';
$strDisplayPDF = 'Zobrazi» schému PDF';
$strDoAQuery = 'Vykona» "dopyt podµa príkladu" (nahradzujúci znak: "%")';
$strDocu = 'Dokumentácia';
$strDoYouReally = 'Skutoène chcete vykona» príkaz ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte sa ZRU©I« celú databázu!';
$strDrop = 'Odstráni»';
$strDropUsersDb = 'Odstráni» databázy s rovnakým menom ako majú pou¾ívatelia.';
$strDumpingData = 'S»ahujem dáta pre tabuµku';
$strDumpSaved = 'Dump (schéma) bol ulo¾ený do súboru %s.';
$strDumpXRows = 'Zobrazi» %s riadkov od riadku %s.';
$strDynamic = 'dynamický';

$strEditPDFPages = 'Upravi» PDF Stránky';
$strEditPrivileges = 'Upravi» oprávnenia';
$strEdit = 'Upravi»';
$strEffective = 'Efektívny';
$strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdny výsledok (tj. nulový poèet riadkov).';
$strEmpty = 'Vyprázdni»';
$strEnabled = 'Zapnuté';
$strEncloseInTransaction = 'Uzatvori» príkazy v transakcii';
$strEndCut = 'KONIEC VÝSEKU';
$strEnd = 'Koniec';
$strEndRaw = 'KONIEC TOKU';
$strEngineAvailable = 'Úlo¾ný systém %s je na tomto MySQL servri dostupný.';
$strEngineDisabled = 'Úlo¾ný systém %s bol na tomto MySQL servri deaktivovaný.';
$strEngines = 'Systémy';
$strEngineUnsupported = 'Tento MySQL server nepodporuje úlo¾ný systém %s.';
$strEnglish = 'Anglicky';
$strEnglishPrivileges = ' Poznámka: názvy MySQL oprávnení sú uvádzané v angliètine. ';
$strError = 'Chyba';
$strErrorInZipFile = 'Chyba v ZIP archíve:';
$strErrorRenamingTable = 'Chyba pri premenovaní tabuµky %1$s na %2$s';
$strEscapeWildcards = 'Náhradzujúcim znakom _ a % by mal predchádza» znak \, pokiaµ ich nechcete pou¾i» doslovne';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Estónsky';
$strExcelEdition = 'Verzia Excelu';
$strExcelOptions = 'Nastavenia CSV pre Excel';
$strExecuteBookmarked = 'Spusti» obµúbený dopyt';
$strExplain = 'Vysvetli» SQL';
$strExport = 'Exportova»';
$strExportMustBeFile = 'Vybraný typ exportu musí by» ulo¾ený do súboru!';
$strExtendedInserts = 'Roz¹írené vkladanie';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Nepodarených pokusov';
$strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s bolo odstránené';
$strField = 'Pole';
$strFieldsEmpty = ' Poèet polí je prázdny! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polia uzatvorené';
$strFieldsEscapedBy = 'Polia uvedené pomocou';
$strFields = 'Polia';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polia ukonèené';
$strFileAlreadyExists = 'Súbor %s u¾ existuje na servery, zmente názov súboru alebo zvolte prepísanie súboru.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Súbor sa nedá preèíta»';
$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'meno databázy';
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'meno servera';
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'meno tabuµky';
$strFileNameTemplateDescription = 'Táto hodnota je interpretovaná pomocou %1$sstrftime%2$s, tak¾e mô¾ete pou¾i» re»azec pre formátovanie dátumu a èasu. Naviac budú vykonané tieto nahradenia: %3$s. Ostatný text bude zachovaný.';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamäta» si vzor';
$strFileNameTemplate = 'Vzor pre názov súboru';
$strFileToImport = 'Súbor na importovanie';
$strFixed = 'pevný';
$strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získava práva pou¾ívateµov priamo z tabuliek MySQL. Obsah týchto tabuliek sa mô¾e lí¹i» od práv, ktoré pou¾íva server, ak boli tieto tabuµky ruène upravené. V tomto prípade sa odporúèa vykona» %sznovunaèítanie práv%s predtým ako budete pokraèova».';
$strFlushQueryCache = 'Vyprázdni» vyrovnávaciu pamä» príkazov';
$strFlushTables = 'Vyprázdni» (uzavrie») v¹etky tabuµky';
$strFlushTable = 'Vyprázdni» tabuµku ("FLUSH")';
$strFormat = 'Formát';
$strFormEmpty = 'Chýbajúca polo¾ka vo formulári !';
$strFreePages = 'Prázdnych stránok';
$strFullText = 'Plné texty';
$strFunction = 'Funkcia';
$strFunctions = 'Funkcie';

$strGenBy = 'Vygenerované';
$strGeneralRelationFeat = 'Mo¾nosti v¹eobecných vz»ahov';
$strGeneratePassword = 'Vytvori» Heslo';
$strGenerate = 'Vytvori»';
$strGenTime = 'Vygenerované:';
$strGeorgian = 'Gruzínèina';
$strGerman = 'Nemecky';
$strGlobal = 'globálny';
$strGlobalPrivileges = 'Globálne práva';
$strGlobalValue = 'Globálna hodnota';
$strGo = 'Vykonaj';
$strGrantOption = 'Prideli»';
$strGreek = 'Gréètina';
$strGzip = '"gzip-ované"';

$strHandler = 'Manipulaèná Rutina';
$strHasBeenAltered = 'bola zmenená.';
$strHasBeenCreated = 'bola vytvorená.';
$strHaveToShow = 'Zvolte prosím aspoò jeden ståpec, ktorý chcete zobrazi»';
$strHebrew = 'Hebrejsky';
$strHexForBinary = 'Binárne pole vypisova» v ¹estnástkovej sústave';
$strHome = 'Domov';
$strHomepageOfficial = 'Oficiálne stránky phpMyAdmin';
$strHostEmpty = 'Názov hostiteµa je prázdny!';
$strHost = 'Hostiteµ';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Nastavenia pre Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Nastavenia pre Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Maïarsky';

$strIcelandic = 'Islandèina';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Celý text';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignorova» opakujúce sa riadky';
$strIgnore = 'Ignorova»';
$strIgnoreInserts = 'Pou¾i» IGNORE';
$strImportFiles = 'Importova» súbory';
$strImportFormat = 'Formát importovaného súboru';
$strImport = 'Import';
$strImportSuccessfullyFinished = 'Import bol úspe¹ne ukonèený, bolo vykonaných %d dopytov.';
$strIndexes = 'Indexy';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index pre %s bol odstránený';
$strIndex = 'Index';
$strIndexName = 'Meno indexu&nbsp;:';
$strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Pre ståpec `%s` je vytvorený viac ako jeden %s kµúè';
$strIndexWarningPrimary = 'Na ståpec `%s` by nemal by» nastavený PRIMARY a zároveò INDEX kµúè';
$strIndexWarningTable = 'Problémy s indexami v tabuµke `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Na ståpec `%s` by nemal by» nastavený UNIQUE a zároveò INDEX kµúè';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Veµkos», o ktorú je zväè¹ený automaticky sa zväè¹ujúci priestor tabuµky pri zaplnení.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Navý¹enie pri automatickom zväè¹ovaní';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Veµkos» pamäte, ktorú InnoDB pou¾íva pre cachovanie dát a indexov tabuliek.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Veµkos» vyrovnávacej pamäte';
$strInnoDBDataFilePath = 'Súbory s dátami';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Spoloèná èas» cesty k adresáru s InnoDB súbormi s dátami.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Domovský adresár pre dáta';
$strInnoDBPages = 'stránok';
$strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Konfiguraèný súbor obsahuje nastavenia (root bez hesla), ktoré zodpovedajú predvolenému privilegovanému MySQL úètu. Ak MySQL server be¾í s týmto nastavením, nie je zabezpeèený proti napadnutiu, táto bezpeènostná chyba by mala by» urýchlene odstránená.';
$strInsertAsNewRow = 'Vlo¾i» ako nový riadok';
$strInsertedRowId = 'Id vlo¾eného riadku:';
$strInsertedRows = 'Vlo¾ené riadky:';
$strInsert = 'Vlo¾i»';
$strInternalNotNecessary = '* Vnútorný vz»ah nie je nutný ak u¾ vz»ah existuje v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interné vz»ahy';
$strInUse = 'práve sa pou¾íva';
$strInvalidAuthMethod = 'V konfigurácii je nastavená nesprávna autentifikaèná metóda:';
$strInvalidColumn = 'Bol zadaný chybný ståpec (%s)!';
$strInvalidColumnCount = 'Poèet ståpcov musí by» väè¹í ako nula.';
$strInvalidCSVFieldCount = 'Chybný poèet polo¾iek v CSV vstupe na riadku %d.';
$strInvalidCSVFormat = 'Chybný formát v CSV vstupe na riadku %d.';
$strInvalidCSVParameter = 'Chybný parameter pre CSV import: %s';
$strInvalidDatabase = 'Chybná databáza';
$strInvalidFieldAddCount = 'Musíte prida» aspoò jeden ståpec.';
$strInvalidFieldCount = 'Tabuµka musí obsahova» aspoò jeden ståpec.';
$strInvalidLDIImport = 'Tento plug-in nepodporuje import komprimovaných súborov!';
$strInvalidRowNumber = '%d nie je platné èíslo riadku.';
$strInvalidServerHostname = 'Chybný názov hostu pre server %1$s. Prosím, skontrolujte konfiguráciu.';
$strInvalidServerIndex = 'Chybný index serveru: "%s"';
$strInvalidTableName = 'Chybné meno tabuµky';

$strJapanese = 'Japonèina';
$strJoins = 'Zjednotenia';
$strJumpToDB = 'Na databázu &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Odstránení&quot; pou¾ívatelia budú ma» k serveru ako predtým a¾ do znovunaèítania práv.';
$strJustDelete = 'Iba odstráni» pou¾ívateµlov z tabuliek práv.';

$strKeepPass = 'Nezmeni» heslo';
$strKeyCache = 'Vyrovnávacia pamä» kµúèov';
$strKeyname = 'Kµúèový názov';
$strKill = 'Zabi»';
$strKorean = 'Kórejèina';

$strLandscape = 'Na ¹írku';
$strLanguageUnknown = 'Neznámy jazyk: %1$s.';
$strLatchedPages = 'Uzavretých stránok';
$strLatexCaption = 'Nadpis tabuµky';
$strLatexContent = 'Obsah tabuµky __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Nadpis pokraèovania tabuµky';
$strLatexContinued = '(pokraèovanie)';
$strLatexIncludeCaption = 'Zahrnú» nadpis tabuµky';
$strLatexLabel = 'Návestie';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Nastavenia pre LaTeX';
$strLatexStructure = '©truktúra tabuµky __TABLE__';
$strLatvian = 'Loty¹stina';
$strLDI = 'CSV pomocou LOAD DATA';
$strLDIImportOptions = 'Nastavenia CSV importu pomocou LOAD DATA';
$strLDILocal = 'Pou¾i» kµúèové slovo LOCAL';
$strLengthSet = 'Då¾ka/Nastavi»*';
$strLimitNumRows = 'záznamov na stránku';
$strLinesTerminatedBy = 'Riadky ukonèené';
$strLinkNotFound = 'Linka nebola nájdená';
$strLinksTo = 'Linkova» na';
$strLithuanian = 'Litovsky';
$strLocalhost = 'Lokálny';
$strLocationTextfile = 'Lokácia textového súboru';
$strLoginInformation = 'Prihlásenie';
$strLogin = 'Login';
$strLogout = 'Odhlási» sa';
$strLogPassword = 'Heslo:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Pou¾ívateµ:';
$strLongOperation = 'Táto operácia mô¾e trva» veµmi dlho. Chcete ju aj napriek tomu vykona»?';

$strMaxConnects = 'max. súèasných pripojení';
$strMaximalQueryLength = 'Maximálna veµkos» vytvoreného príkazu';
$strMaximumSize = 'Maximálna veµkos»: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Mbstring roz¹írenie pre PHP nebolo nájdené a zjavne pou¾ívate viacbajtovú znakovú sadu. Bez tohto roz¹írenia nie je phpMyAdmin schopný korektne rozdeµova» re»azce kódované v týchto znakových sadách a mô¾e to vies» k neèakaným výsledkom.';
$strMbOverloadWarning = 'V nastavení PHP je aktívna funkcia mbstring.func_overload, ktorá nie je kompatibilná s phpMyAdmin-om a mô¾e spôsobi» stratu dát!';
$strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
$strMIME_available_transform = 'Dostupné transformácie';
$strMIME_description = 'Popis';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
$strMIME_nodescription = 'Nie je dostupný ¾iadny popis pre túto transformáciu.<br />Kontaktujte autora, ktorý %s vytára.';
$strMIME_transformation_note = 'Pre zoznam dostupných parametrov a ich MIME typov kliknite na %spopisy transformácií';
$strMIME_transformation_options_note = 'Prosím zadajte hodnoty pre parametre transformácie v nasledujúcom tvare: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Ak potrebujete pou¾i» spätné lomítko ("\") alebo jednoduché úvodzovky ("\'") medzi týmito hodnotami, vlo¾te pred nich spätné lomítko (napr. \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Parametre transformácie';
$strMIME_transformation = 'Transformácia pri prehliadaní';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRE TABU¥KU';
$strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemajú vlastnú transformaènú funkciu';
$strModifications = 'Zmeny boli ulo¾ené';
$strModifyIndexTopic = 'Modifikova» index';
$strModify = 'Zmeni»';
$strMoveTableOK = 'Tabuµka %s bola presunutá do %s.';
$strMoveTable = 'Presunú» tabuµku do (databáza<b>.</b>tabuµka):';
$strMoveTableSameNames = 'Nedá sa presunú» tabuµka sama do seba!';
$strMultilingual = 'mnohojazyèný';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Prednastavená veµkos» smerníka na dáta v bajtoch, pou¾ívaná pri vytváraní MyISAM tabuliek príkazom CREATE TABLE, v prípade keï nie je zadaná hodnota MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Veµkos» smerníka na dáta';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Ak je veµkos» doèasného súboru, pou¾itého pre rýchlej¹ie vytváranie MyISAM indexov, väè¹ia ako pri pou¾ití cache, pou¾ije sa metóda cachovania indexu.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximálna veµkos» doèasných súborov pre vytvorenie indexu';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maximálna veµkos» doèasného súboru, ktorý mô¾e MySQL pou¾i» pri obnove MyISAM indexu (poèas vykonávania príkazov REPAIR TABLE, ALTER TABLE alebo LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximálna veµkos» doèasných zoraïovacích súborov';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Re¾im automatickej obnovy po¹kodených MyISAM tabuliek, ktorý sa dá nastavi» parametrom --myisam-recover pri spú¹»aní servra.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Re¾im automatickej obnovy';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Ak je táto hodnota vy¹¹ia ako 1, poèas procesu Opravy Zoradením sú indexy MyISAM tabuµky vytvárané paralelne (ka¾dý index vo svojom vlákne).';
$strMyISAMRepairThreads = 'Opravné vlákna';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Pamä», ktorá je alokovaná pri zoraïovaní MyISAM indexov poèas vykonávania príkazu REPAIR TABLE, alebo pri vytváraní indexov príkazmi CREATE INDEX alebo ALTER TABLE.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Veµkos» zoraïovacej pamäte';
$strMySQLCharset = 'Znaková sada v MySQL';
$strMysqlClientVersion = 'Verzia MySQL klienta';
$strMySQLConnectionCollation = 'Overenie MySQL spojenia';
$strMySQLSaid = 'MySQL hlási: ';
$strMySQLShowProcess = 'Zobrazi» procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Zobrazi» MySQL informácie o behu';
$strMySQLShowVars = 'Zobrazi» MySQL systémové premenné';

$strName = 'Názov';
$strNext = 'Ïal¹í';
$strNoActivity = 'Boli ste neaktívni viac ako %s sekúnd, prihláste sa prosím znovu';
$strNoDatabasesSelected = 'Neboli vybrané ¾iadne databázy.';
$strNoDatabases = '®iadne databázy';
$strNoDataReceived = 'Neboli prijaté ¾iadne dáta na import. Buï nebol naèítaný ¾iadny súbor alebo jeho veµkos» prekroèila maximálnu veµkos» povolenú v PHP. Pozri FAQ 1.16.';
$strNoDescription = 'bez Popisu';
$strNoDetailsForEngine = 'Pre tento úlo¾ný systém nie sú dostupné ¾iadne podrobnej¹ie informácie.';
$strNoDropDatabases = 'Mo¾nos» "DROP DATABASE" vypnutá.';
$strNoExplain = 'Preskoèi» vysvetlenie SQL';
$strNoFilesFoundInZip = 'V ZIP archíve neboli nájdené ¾iadne súbory!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin funguje lep¹ie s prehliadaèmi podporujúcimi <b>rámy</b>.';
$strNoIndex = 'Nebol definovaný ¾iadny index!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Èasti indexu neboli definované!';
$strNoModification = '®iadna zmena';
$strNone = '®iadny';
$strNo = 'Nie';
$strNoOptions = 'Tento formát nemá ¾iadne nastavenia';
$strNoPassword = '®iadne heslo';
$strNoPermission = 'Web server nemá oprávenia na ulo¾enie do súboru %s.';
$strNoPhp = 'bez PHP kódu';
$strNoPrivileges = '®iadne oprávnenia';
$strNoRights = 'Nemáte dostatoèné práva na vykonanie tejto akcie!';
$strNoRowsSelected = 'Nebol vybraný ¾iadny riadok';
$strNoSpace = 'Nedostatok miesta pre ulo¾enie súboru %s.';
$strNoTablesFound = 'Neboli nájdené ¾iadne tabuµky v tejto datábaze.';
$strNoThemeSupport = 'Zmena vzhµadu nie je podporovaná, skontrolujte si nastavenia a vzhµady v adresári %s.';
$strNotNumber = 'Toto nie je èíslo!';
$strNotOK = 'chyba';
$strNotSet = 'Tabuµka <b>%s</b> nebola nájdená alebo nie je nastavená v %s';
$strNoUsersFound = 'Nebol nájdený ¾iadny pou¾ívateµ.';
$strNoValidateSQL = 'Preskoèi» potvrdenie platnosti SQL';
$strNull = 'Nulový';
$strNumberOfFields = 'Poèet polí';
$strNumSearchResultsInTable = '%s výskyt(ov)v tabuµke <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkovo:</b> <i>%s</i> výskyt(ov)';
$strNumTables = 'Tabuµky';

$strOK = 'OK';
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Nastavenia pre tabuµkový procesor Open Document';
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Tabuµkový procesor Open Document';
$strOpenDocumentText = 'Open Document Text';
$strOpenDocumentTextOptions = 'Nastavenia pre Open Document Text';
$strOpenNewWindow = 'Otvori» nové okno phpMyAdmina';
$strOperations = 'Operácie';
$strOperator = 'Operátor';
$strOptimizeTable = 'Optimalizova» tabuµku';
$strOr = 'alebo';
$strOverhead = 'Naviac';
$strOverwriteExisting = 'Prepísa» existujúci súbor(y)';

$strPageNumber = 'Èíslo stránky:';
$strPagesToBeFlushed = 'Stránok urèených k uvoµneniu';
$strPaperSize = 'Veµkos» stránky';
$strPartialImport = 'Èiastoèný import';
$strPartialText = 'Èiastoèné texty';
$strPasswordChanged = 'Heslo pre %s bolo úspe¹ne zmenené.';
$strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdne!';
$strPasswordHashing = 'Hashovanie hesla';
$strPassword = 'Heslo';
$strPasswordNotSame = 'Heslá sa nezhodujú!';
$strPdfDbSchema = 'Schéma databázy "%s" - Strana %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabuµka "%s" neexistuje!';
$strPdfNoTables = '®iadne tabuµky';
$strPDFOptions = 'Nastavenia pre PDF';
$strPDF = 'PDF';
$strPDFReportTitle = 'Titulok výpisu';
$strPerHour = 'za hodinu';
$strPerMinute = 'za minútu';
$strPerSecond = 'za sekundu';
$strPersian = 'Per¹tina';
$strPhoneBook = 'adresár';
$strPHP40203 = 'Pou¾ívate PHP 4.2.3, ktoré ma vá¾nu chybu pri práci s viac bajtovými znakmi (mbstring). V PHP je táto chyba zdokumentovaná pod èíslom 19404. Nedoporuèuje sa pou¾íva» túto verziu PHP s phpMyAdminom.';
$strPHPVersion = 'Verzia PHP';
$strPhp = 'Vytvori» PHP kód';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin Dokumentácia';
$strPmaUriError = 'Direktíva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> v konfiguraènom súbore MUSÍ by» nastavená!';
$strPolish = 'Poµ¹tina';
$strPortrait = 'Na vý¹ku';
$strPos1 = 'Zaèiatok';
$strPrevious = 'Predchádzajúci';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primárny kµúè bol zru¹ený';
$strPrimaryKeyName = 'Názov primárneho kµúèa musí by»... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musí</b> by» <b>iba</b> meno primárneho kµúèa!)';
$strPrimary = 'Primárny';
$strPrintViewFull = 'Náhµad tlaèe (s kompletnými textami)';
$strPrintView = 'Náhµad k tlaèi';
$strPrint = 'Vytlaèi»';
$strPrivDescAllPrivileges = 'V¹etky oprávnenia okrem GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Povolí meni» ¹truktúru existujúcich tabuliek.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Umo¾òuje upravova» a odstraòova» ulo¾ené procedúry.';
$strPrivDescCreateDb = 'Povolí vytváranie nových databáz a tabuliek.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Umo¾òuje vytvára» ulo¾ené procedúry.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Povolí vytváranie nových tabuliek.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Povolí vytváranie doèasných tabuliek.';
$strPrivDescCreateUser = 'Umo¾òuje vytvára», odstraòova» a premenováva» pou¾ívateµské kontá.';
$strPrivDescCreateView = 'Umo¾òuje vytvára» nové pohµady.';
$strPrivDescDelete = 'Povolí mazanie dát.';
$strPrivDescDropDb = 'Povolí odstraòovanie databáz a tabuliek.';
$strPrivDescDropTbl = 'Povolí odstraòovanie tabuliek.';
$strPrivDescExecute5 = 'Umo¾òuje spú¹»a» ulo¾ené procedúry.';
$strPrivDescExecute = 'Povolí spú¹»anie ulo¾ených procedúr. Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Povolí importovanie a exportovanie dát zo/do súborov na serveri.';
$strPrivDescGrant = 'Povolí pridávanie u¾ivatelov a práv bez znovunaèítania tabuliek práv.';
$strPrivDescIndex = 'Povolí vytváranie a mazanie indexov.';
$strPrivDescInsert = 'Povolí vkladanie a nahradzovanie dát.';
$strPrivDescLockTables = 'Povolí zmaknutie tabuliek pre aktuálne vlákno.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Obmedzí poèet nových spojení, ktoré mô¾e pou¾ívateµ vytvori» za hodinu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Obmedzí poèet dopytov, ktoré mô¾e pou¾ívateµ odosla» za hodinu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Obmedzí poèet príkazov meniacich tabuµku alebo databázu, ktorá mô¾e pou¾ívateµ odosla» za hodinu.';
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Obmedzuje poèet simultánnych pripojení pou¾ívateµa.';
$strPrivDescProcess3 = 'Povolí zabíjanie procesov iným pou¾ívateµlom.';
$strPrivDescProcess4 = 'Povolí prezeranie kompletných dopytov v zozname procesov.';
$strPrivDescReferences = 'Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Povolí znovunaèítanie nastavení a vyprázdòovanie vyrovnávacích pamätí serveru.';
$strPrivDescReplClient = 'Povolí pou¾ívateµovi zisti» kde je hlavný / pomocný server.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebné pre replikáciu pomocných serverov.';
$strPrivDescSelect = 'Povolí èítanie dát.';
$strPrivDescShowDb = 'Povolí prístup ku kompletnému zoznamu databáz.';
$strPrivDescShowView = 'Umo¾òuje spú¹»a» príkazy so SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Povolí vypnutie serveru.';
$strPrivDescSuper = 'Povolí spojenie aj v prípade, ¾e bol dosiahnutý maximálny poèet spojení. Potrebné pre väè¹inu operácií pri správe serveru ako nastavovanie globálny premenných alebo zabíjanie procesov iných pou¾ívateµov.';
$strPrivDescUpdate = 'Povolí menenie dát.';
$strPrivDescUsage = '®iadne práva.';
$strPrivileges = 'Oprávnenia';
$strPrivilegesReloaded = 'Práva boli úspe¹ne znovunaèítané.';
$strProcedures = 'Procedúry';
$strProcesses = 'Procesy';
$strProcesslist = 'Zoznam procesov';
$strProtocolVersion = 'Verzia protokolu';
$strPutColNames = 'Prida» názvy polí na prvý riadok';

$strQBEDel = 'Zmaza»';
$strQBE = 'Dopyt podµa príkladu';
$strQBEIns = 'Vlo¾i»';
$strQueryCache = 'Vyrovnávacia pamä» príkazov';
$strQueryFrame = 'SQL okno';
$strQueryOnDb = ' SQL dopyt v databáze <b>%s</b>:';
$strQueryResultsOperations = 'Operácie s výsledkami dopytu';
$strQuerySQLHistory = 'SQL história';
$strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';
$strQueryTime = 'Dopyt zabral %01.4f sek.';
$strQueryType = 'Typ dopytu';
$strQueryWindowLock = 'Neprepisova» tento dopyt z hlavného okna';

$strReadRequests = 'Po¾iadavkov na èítanie';
$strReceived = 'Prijaté';
$strRecords = 'Záznamov';
$strReferentialIntegrity = 'Skontrolova» referenènú integritu:';
$strRefresh = 'Obnovi»';
$strRelationalSchema = 'Relaèná schéma';
$strRelationNotWorking = 'Prídavné vlastnosti pre prácu s prepojenými tabuµkami boli deaktivované. Ak chcete zisti» preèo, kliknite %ssem%s.';
$strRelationsForTable = 'PREPOJENIA PRE TABU¥KU';
$strRelations = 'Prepojenia';
$strRelationView = 'Zobrazi» prepojenia';
$strReloadingThePrivileges = 'Znovunaèítanie práv';
$strReloadPrivileges = 'Znovunaèíta» prístupové práva';
$strRemoveSelectedUsers = 'Odstráni» vybraných pou¾ívateµov';
$strRenameDatabaseOK = 'Databáza %s bola premenovaná na %s';
$strRenameTableOK = 'Tabuµka %s bola premenovaná na %s';
$strRenameTable = 'Premenova» tabuµku na';
$strRepairTable = 'Opravi» tabuµku';
$strReplaceNULLBy = 'Nahradi» NULL hodnoty';
$strReplaceTable = 'Nahradi» dáta v tabuµke súborom';
$strReplication = 'Replikácia';
$strReset = 'Pôvodné (Reset)';
$strResourceLimits = 'Obmedzenie zdrojov';
$strReType = 'Potvrdi»';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'U¾ívatelia budú ma» stále právo USAGE (pou¾ívanie) a¾ do znovunaèítania práv.';
$strRevokeAndDelete = 'Odobranie v¹etkých aktívnych práv pou¾ívateµom a ich následné odstránenie.';
$strRevokeMessage = 'Boli zru¹ené oprávnenia pre %s';
$strRevoke = 'Zru¹i»';
$strRomanian = 'Rumun¹tina';
$strRowLength = 'Då¾ka riadku';
$strRowsFrom = 'riadky zaèínajú od';
$strRowSize = ' Veµkos» riadku ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovnom (otoèené hlavièky)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontálnom';
$strRowsModeOptions = 'v(o) %s móde a opakova» hlavièky po ka¾dých %s bunkách';
$strRowsModeVertical = 'vertikálnom';
$strRows = 'Riadkov';
$strRowsStatistic = '©tatistika riadku';
$strRunning = 'be¾í na %s';
$strRunQuery = 'Odo¹li dopyt';
$strRunSQLQueryOnServer = 'Spusti» SQL príkaz(y) na servri %s';
$strRunSQLQuery = 'Spusti» SQL dopyt/dopyty na databázu %s';
$strRussian = 'Ru¹tina';

$strSaveOnServer = 'Ulo¾i» na server do adresára %s';
$strSave = 'Ulo¾i»';
$strScaleFactorSmall = 'Mierka je príli¹ mala na roztiahnutie schémy na stránku';
$strSearchFormTitle = 'Hµada» v databáze';
$strSearch = 'Hµada»';
$strSearchInTables = 'V tabuµke(ách):';
$strSearchNeedle = 'Slovo(á) alebo hodnotu(y), ktoré chcete vyhµada» (nahradzujúci znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'najmenej jedno zo slov';
$strSearchOption2 = 'v¹etky slová';
$strSearchOption3 = 'presný výraz';
$strSearchOption4 = 'ako regulárny výraz';
$strSearchResultsFor = 'Prehµada» výsledky na "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Nájdi:';
$strSecretRequired = 'Nastavte prosím kµúè pre ¹ifrovanie cookies v konfiguraènom súbore (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Prosím vyberte si databázu';
$strSelectAll = 'Oznaèi» v¹etko';
$strSelectBinaryLog = 'Vyberte binárny log na zobrazenie';
$strSelectFields = 'Zvoli» pole (najmenej jedno):';
$strSelectNumRows = 'v dopyte';
$strSelectTables = 'Vybra» Tabuµky';
$strSend = 'Po¹li';
$strSent = 'Odoslané';
$strServerChoice = 'Voµba serveru';
$strServerNotResponding = 'Server neodpovedá';
$strServer = 'Server';
$strServers = 'Servery';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Odlo¾ené vlo¾enia';
$strServerStatus = 'Stav serveru';
$strServerStatusUptime = 'Tento server be¾í %s. Bol spustený %s.';
$strServerTabVariables = 'Premenné';
$strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
$strServerVars = 'Premenné a nastavenia serveru';
$strServerVersion = 'Verzia serveru';
$strSessionValue = 'Hodnota sedenia';
$strSetEnumVal = 'Ak je pole typu "enum" alebo "set", prosím zadávajte hodnoty v tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak dokonca potrebujete zada» spätné lomítko ("\") alebo apostrof ("\'") pri týchto hodnotách, zadajte ich napríklad takto \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\'.';
$strShowAll = 'Zobrazi» v¹etko';
$strShowColor = 'Zobrazi» farbu';
$strShowDatadictAs = 'Formát dátového slovníka';
$strShowFullQueries = 'Zobrazi» kompletné dopyty';
$strShowGrid = 'Zobrazi» mrie¾ku';
$strShowingBookmark = 'Zobrazujem obµúbený príkaz';
$strShowingRecords = 'Ukáza» záznamy ';
$strShowOpenTables = 'Zobrazi» otvorené tabuµky';
$strShowPHPInfo = 'Zobrazi» informácie o PHP';
$strShowSlaveHosts = 'Zobrazi» podriadené hosty';
$strShowSlaveStatus = 'Zobrazi» stav podriadených hostov';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Poèet transakcií, ktoré vyu¾ili doèasnú vyrovnávaciu pamä» binárneho logu, ale zároveò prekroèili hodnotu binlog_cache_size a museli tak pou¾i» doèasný súbor na ulo¾enie príkazov transakcie.';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Poèet transakcií, ktoré vyu¾ili vyrovnávaciu pamä» binárneho logu.';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Poèet doèasných tabuliek automaticky vytvorených servrom pri vykonávaní príkazov. Ak je hodnota Created_tmp_disk_tables príli¹ vysoká, mô¾te zvý¹i» hodnotu tmp_table_size, aby boli doèasné tabuµky ukladané do pamäte a nie na disk.';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Poèet doèasných súborov vytvorených servrom mysqld.';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Poèet doèasných, v pamäti ulo¾ených tabuliek, vytvorených servrom pri vykonávaní príkazov.';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Poèet riadkov pridaných príkazom INSERT DELAYED, pri ktorých sa vyskytla chyba (pravdepodobne opakujúci sa kµúè).';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Poèet vlákien pou¾ívaných príkazmi INSERT DELAYED. Ka¾dá samostatná tabuµka, na ktorú je pou¾itý príkaz INSERT DELAYED, ma svoje vlastné vlákno.';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Poèet riadkov vlo¾ených príkazom INSERT DELAYED.';
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'Poèet vykonaných príkazov FLUSH.';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Poèet interných príkazov COMMIT.';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Koµkokrát bol z tabuµky odstránený riadok.';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'MySQL server mô¾e zasla» po¾iadavku NDB Clustru, èi nevie o existencii tabuµky s daným menom. Tento proces sa nazýva objavovanie. Handler_discover zobrazuje poèet doposiaµ objavených tabuliek.';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Poèet preèítaní prvej polo¾ky indexu. Ak je táto hodnota príli¹ vysoká, znamená to ¾e server vykonáva príli¹ veµa kompletných prechádzaní indexov; napríklad, SELECT col1 FROM foo, za predpokladu ¾e col1 je indexovaný.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie riadku podµa kµúèa. Ak je táto hodnota vysoká, je to dobrým znamením ¾e sú príkazy a tabuµky správne indexované.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie nasledujúceho riadku v poradí podµa kµúèa. Táto hodnota sa zvy¹uje ak sa naèítava indexovaný ståpec v danom rozsahu alebo ak sa vykonáva prehµadávanie indexu.';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie predchádzajúceho riadku podµa kµúèa. Táto èítacia metóda sa pou¾iva hlavne na optimalizáciu príkazov typu ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie riadku na základe urèitej pozície. Táto hodnota je vysoká, ak sa vykonáva veµa príkazov, ktoré si vy¾adujú zoradenie výsledku. Pravdepodobne sa pou¾iva veµa príkazov, kvôli ktorým musí MySQL kompletne prehµadáva» tabuµky, alebo sa pou¾ívajú zjednotenia, ktoré správne nevyu¾ívajú kµúèe.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie nasledujúceho riadku. Táto hodnota je vysoká, ak sa vykonáva veµa kompletných prehµadávaní tabuliek. Znamená to ¾e buï tabuµky nie sú správne indexované alebo príkazy nedostatoène vyu¾ívajú dostupné indexy.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Poèet interných príkazov ROLLBACK.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Poèet po¾iadavkov na zmenu záznamu (riadku) v tabuµke.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Poèet po¾iadavkov na vlo¾enie nového záznamu (riadku) do tabuµky.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Poèet stránok obsahujúcich dáta (neèistých aj èistých).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Poèet neèistých stránok.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Poèet stránok, na ktoré je po¾iadavka na vyprázdnenie.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Poèet voµných stránok.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Poèet uzamknutých stránok v InnoDB vyrovnávacej pamäti. Z týchto stránok sa momentálne èíta alebo zapisuje, prípadne nemô¾u by» vyprázdnené ani odstránené z nejakého iného dôvodu.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Poèet momentálne neprístupných stránok z dôvodu úèasti na administratívnych úèeloch ako napr. uzamkýnanie riadkov alebo adaptívny hash index. Táto hodnota sa tie¾ mô¾e vypoèíta» ako Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Celkový poèet stránok vo vyrovnávacej pamäti InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Poèet "náhodných" predèítaní vykonaných InnoDB. Táto situácia nastáva pri príkazoch, ktoré prehµadávajú veµkú èas» tabuµky, ale v náhodnom poradí.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Poèet sekvenèných predèítaní vykonaných InnoDB. Táto situácia nastáva pri vykonávaní sekvenèného prehµadávania celej tabuµky.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Poèet po¾iadavkov na logické naèítavanie.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Poèet logických naèítaní, ktoré sa nemohli vykona» z vyrovnávacej pamäte a namiesto toho bolo vykonané naèítanie celej jednej stránky.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normálne sa zápis do vyrovnávacej pamäte InnoDB vykonáva v pozadí. Ak v¹ak nie sú pri po¾iadavke na naèítanie alebo vytvorenie stránky dostupné ¾iadne èisté stránky, je potrebné poèka» na ich vyèistenie. Táto hodnota zobrazuje poèet týchto èakaní a ak bola správne nastavená veµkos» vyrovnávacej pamäte, mala by by» nízka.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Poèet zápisov do vyrovnávacej pamäte InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Poèet vykonaných fsync() operácií.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Aktuálny poèet prebiehajúcich fsync() operácií.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Poèet aktuálne prebiehajúcich naèítavaní.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Poèet aktuálne prebiehajúcich zápisov.';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'Mno¾stvo u¾ naèítaných dát, v bajtoch.';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'Celkový poèet naèítaní dát.';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'Celkový poèet zápisov dát.';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'Mno¾stvo u¾ zapísaných dát, v bajtoch.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Poèet vykonaných dvojitých zápisov a poèet stránok zapísaných pre tento úèel.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Poèet vykonaných dvojitých zápisov a poèet stránok zapísaných pre tento úèel.';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Poèet èakaní na vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte logu z dôvodu jej zaplnenia.';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Poèet po¾iadaviek na zápis do logovacieho súboru.';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Poèet fyzických zápisov do logovacieho súboru.';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Poèet fsync zápisov vykonaných na logovacom súbore.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Poèet prebiehajúcich synchronizácií logovacieho súboru.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Poèet prebiehajúcich zápisov do logovacieho súboru.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Mno¾stvo bajtov zapísaných do logovacieho súboru.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Poèet vytvorených stránok.';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Veµkos» nakompilovanej InnoDB stránky (prednastavených je 16KB). Viacero hodnôt sa udáva v stránkach; pomocou veµkosti stránky je mo¾né ich premeni» na bajty.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Poèet naèítaných stránok.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Poèet zapísaných stránok.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Poèet zámkov na riadky, na ktoré sa èaká.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Priemerný èas potrebný na získanie zámku na riadok, v milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Celkový èas potrebný na získanie zámku na riadok, v milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maximálny èas potrebný na získanie zámku na riadok, v milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Koµkokrát sa muselo èaka» na zámok na riadok.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Poèet záznamov (riadkov) odstránených z InnoDB tabuliek.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Poèet záznamov (riadkov) vlo¾ených do InnoDB tabuliek.';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Poèet naèítaných záznamov (riadkov) z InnoDB tabuliek.';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Poèet upravených záznamov (riadkov) v InnoDB tabuµkách.';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Poèet zmenených kµúèových blokov vo vyrovnávacej pamäti kµúèov, ktoré e¹te neboli zapísané na disk. Predtým sa táto hodnota nazývala Not_flushed_key_blocks.';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Poèet nevyu¾itých blokov vo vyrovnávacej pamäti kµúèov. Z tejto hodnoty mô¾ete zisti» koµko vyrovnávacej pamäte sa práve pou¾íva.';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Poèet vyu¾itých blokov vo vyrovnávacej pamäti kµúèov. Táto hodnota urèuje najväè¹ie mno¾stvo blokov, ktoré kedy naraz pou¾ité.';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie kµúèového bloku z vyrovnávacej pamäti.';
$strShowStatusKey_readsDescr = 'Poèet naèítaní kµúèového bloku priamo z disku. Ak je táto hodnota príli¹ veµká, väè¹inou to znamená, ¾e veµkos» vyrovnávacej pamäti (key_buffer_size) je príli¹ malá. Úspe¹nos» vyrovnávacej pamäte si mô¾te vypoèíta» zo vz»ahu Key_reads/Key_read_requests.';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Poèet po¾iadavkov na zápis kµúèového bloku do vyrovnávacej pamäti.';
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Poèet fyzických zápisov kµúèového bloku na disk.';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Celkové náklady na posledný kompilovaný príkaz, vypoèítané optimizérom príkazov. U¾itoèné na porovnávanie nákladov na rôzne príkazy pre tú istú po¾iadavku. Prednastavená hodnota 0 znamená, ¾e doposiaµ neboli skompilované ¾iadne príkazy.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Poèet riadkov èakajúcich na zápis cez INSERT DELAYED.';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Poèet doposiaµ otvorených tabuliek. Ak je táto hodnota príli¹ vysoká, pravdepodobne je vyrovnávacia pamä» pre tabuµky príli¹ malá.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Poèet otvorených súborov.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Poèet otvorených streamov (väè¹inou vyu¾ívané na logovanie).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Poèet práve otvorených tabuliek.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Mno¾stvo voµných pamä»ových blokov vo vyrovnávacej pamäti príkazov.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Veµkos» voµnej pamäti pre vyrovnávaciu pamä» príkazov.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Poèet zásahov vyrovnávacej pamäti.';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Poèet príkazov pridaných do vyrovnávacej pamäti.';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Poèet príkazov, ktoré boli odstránené z vyrovnácej pamäti na uvoµnenie pamäti pre nové príkazy. Táto hodnota vám mô¾e pomôc» pri upravovaní veµkosti vyrovnávacej pamäti príkazov. Na výber príkazov na odstránenie z vyrovnávacej pamäti sa pou¾íva stratégia LRU (tzn. najdlh¹ie nepou¾ité príkazy budú odstránené ako prvé).';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Poèet príkazov neumiestnených do vyrovnávacej pamäti (nie sú cachovateµné alebo nevyhovujú nastaveniu query_cache_type).';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Poèet príkazov registrovaných vo vyrovnávacej pamäti.';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Celkové mno¾stvo blokov vo vyrovnávacej pamäti príkazov.';
$strShowStatusReset = 'Vynulova»';
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stav failsafe replikácie (zatiaµ neimplementované).';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Poèet spojení, ktoré nevyu¾ívajú indexy. Ak sa táto hodnota nerovná 0, mali by ste starostlivo skontrolova» indexy va¹ich tabuliek.';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Poèet spojení, ktoré na referenènej tabuµke vyu¾ili intervalové vyhµadávanie.';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Poèet spojení bez kµúèov, ktoré kontrolovali pou¾itie kµúèa na ka¾dom riadku (ak táto hodnota nie je 0, mali by ste starostlivo skontrolova» indexy va¹ich tabuliek).';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Poèet spojení, ktoré na prvej tabuµke vyu¾ili intervalové vyhµadávanie (táto hodnota nie je kritická ani v prípade, ¾e je vysoká).';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Poèet spojení, ktoré vykonali kompletné prehµadanie prvej tabuµky.';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Poèet doèasných tabuliek, otvorených podriadeným SQL vláknom.';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Celkový poèet (od spustenia) pokusov replikaèného podriadeného SQL vlákna o znovuobnovenie transakcie.';
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'Táto polo¾ka obsahuje hodnotu ON ak je tento server podriadeným a je pripojený k prislúchajúcemu nadriadenému servru.';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Poèet vlákien, ktorých vytvorenie zabralo viac ako je hodnota slow_launch_time.';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Poèet príkazov, ktorých vykonanie zabralo viac ako je hodnota long_query_time.';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Poèet zluèovacích prechodov, ktoré musel vykona» zoraïovací algoritmus. Ak je táto hodnota prílis veµká, mali by ste pouva¾ova» nad zvý¹ením hodnoty systémového nastavania sort_buffer_size.';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'Poèet rozsahom obmedzených zoraïovaní.';
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'Poèet zoradených riadkov.';
$strShowStatusSort_scanDescr = 'Poèet zoradení uskutoènených prehµadávaním tabuµky.';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Poèet zámkov tabuliek, ktoré boli získané okam¾ite.';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Poèet prípadov keï sa zámok tabuµky nedal získa» okam¾ite a bolo nutné vyèka». Ak je táto hodnota vysoká a máte problémy s výkonom, mali by ste najprv optimalizova» va¹e príkazy a potom buï rozdeli» tabuµku/tabuµky alebo pou¾i» replikáciu.';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Poèet vlákien vo vyrovnávacej pamäti. Úspe¹nos» tejto vyrovnávacej pamäti sa dá vypoèíta» zo vz»ahu Threads_created/Connections. Ak je táto hodnota v èervenom, mali by ste zvý¹i» hodnotu thread_cache_size.';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Poèet momentálne otvorených spojení.';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Poèet vlákien vytvorených na zaobchádzanie so spojeniami. Ak je hodnota Threads_created vysoká, mohli by ste zvý¹i» hodnotu thread_cache_size (to v¹ak nespôsobí ¾iadnu citeµnú zmenu ak máte vlákna dobre implementované).';
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'Poèet aktívnych (nespiacich) vlákien.';
$strShowTableDimension = 'Zobrazi» rozmery tabuliek';
$strShowTables = 'Zobrazi» tabuµky';
$strShowThisQuery = ' Zobrazi» tento dopyt znovu ';
$strShow = 'Ukáza»';
$strSimplifiedChinese = 'Zjednodu¹ená Èín¹tina';
$strSingly = '(po jednom)';
$strSize = 'Veµkos»';
$strSkipQueries = 'Poèet záznamov (príkazov), ktoré sa majú zo zaèiatku preskoèi»';
$strSlovak = 'Slovenèina';
$strSlovenian = 'Slovinèina';
$strSocketProblem = '(alebo soket lokálneho MySQL servra nie je správne nastavený)';
$strSortByKey = 'Zoradi» podµa kµúèa';
$strSorting = 'Zoraïovanie';
$strSort = 'Triedi»';
$strSpaceUsage = 'Zabrané miesto';
$strSpanish = '©panielsky';
$strSplitWordsWithSpace = 'Slová sú rozdelené medzerou (" ").';
$strSQLCompatibility = 'Re¾im kompatibility SQL';
$strSQLExportType = 'Typ vytvorených dopytov';
$strSQLImportOptions = 'Nastavenia SQL importu';
$strSQLOptions = 'Nastavenia pre SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Je mo¾né, ¾e ste na¹li chybu v SQL syntaktickom analyzátore. Preskúmajte podrobne SQL dopyt, predov¹etkým správnos» umiestnenia úvodzoviek. Ïal¹ia mo¾nos» je, ¾e nahrávate súbor s binárnymi dátami nezapísanými v úvodzovkách. Mô¾ete tie¾ vyskú¹a» pou¾i» príkazový riadok MySQL na odstránenie problému. Pokial stále máte problémy alebo syntaktický analyzátor SQL stále hlási chybu v dopyte, ktorý v príkazovom riadku funguje, prosím pokúste sa zredukova» dopyt na èo najmen¹í, v ktorom sa problém e¹te vyskytuje a ohláste chybu na stránke phpMyAdmina spolu so sekciou VÝPIS uvedenú ni¾¹ie:';
$strSQLParserUserError = 'Vyskytla sa chyba v SQL dopyte. Ni¾¹ie uvedený MySQL výstup (ak je nejaký) Vám mô¾e pomôc» odstráni» problém';
$strSQLQuery = 'SQL dopyt';
$strSQLResult = 'výsledok SQL';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neplatný identifikátor';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzatvorené úvodzovky';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámy interpunkèný re»azec';
$strStatCheckTime = 'Posledná kontrola';
$strStatCreateTime = 'Vytvorenie';
$strStatement = 'Údaj';
$strStatisticsOverrun = 'Na vy»a¾enom serveri mô¾e dôjs» k preteèeniu poèítadiel, tak¾e ¹tatistiky servera mô¾u by» nepresné.';
$strStatUpdateTime = 'Posledná zmena';
$strStatus = 'Stav';
$strStorageEngines = 'Úlo¾né Systémy';
$strStorageEngine = 'Úlo¾ný Systém';
$strStrucCSV = 'CSV dáta';
$strStrucData = '©truktúru a dáta';
$strStrucExcelCSV = 'CSV pre MS Excel dáta';
$strStrucNativeExcel = 'Natívne dáta MS Excel';
$strStrucNativeExcelOptions = 'Nastavenia pre natívny Excel';
$strStrucOnly = 'Iba ¹truktúru';
$strStructPropose = 'Navrhnú» ¹truktúru tabuµky';
$strStructure = '©truktúra';
$strSubmit = 'Odo¹li';
$strSuccess = 'SQL dopyt bol úspe¹ne vykonaný';
$strSum = 'Celkom';
$strSwedish = '©védsky';
$strSwitchToDatabase = 'Prepnú» na skopírovanú databázu';
$strSwitchToTable = 'Prepnú» na skopírovanú tabuµku';

$strTableAlreadyExists = 'Tabuµka %s u¾ existuje!';
$strTableComments = 'Komentár k tabuµke';
$strTableEmpty = 'Tabuµka je prázdna!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabuµka %s bola odstránená';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabuµka %s bola vyprázdená';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabuµka %s bola vyprázdnená';
$strTableMaintenance = 'Údr¾ba tabuµky';
$strTableOfContents = 'Obsah';
$strTableOptions = 'Parametre tabuµky';
$strTables = '%s tabuµka(y)';
$strTableStructure = '©truktúra tabuµky pre tabuµku';
$strTable = 'Tabuµka';
$strTakeIt = 'zvoli»';
$strTblPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé tabuµky';
$strTempData = 'Doèasné dáta';
$strTextAreaLength = ' Toto mo¾no nepôjde upravi»,<br /> kvôli svojej då¾ke ';
$strThai = 'Thajèina';
$strThemeDefaultNotFound = 'Predvolený vzhµad %s nebol nájdený!';
$strThemeNoPreviewAvailable = 'Náhµad nie je dostupný.';
$strThemeNotFound = 'Vzhµad %s nebol nájdený!';
$strThemeNoValidImgPath = 'Nebola nájdená platná cesta k obrázkom pre vzhµad %s!';
$strThemePathNotFound = 'Nebola nájdená platná cesta ku vzhµadu %s!';
$strTheme = 'Vzhµad';
$strThisHost = 'Tento poèítaè';
$strThreads = 'Poèet vlákien';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bol úspe¹ne zabité.';
$strTime = 'Èas';
$strTimeoutInfo = 'Predchádzajúcemu importu vypr¹al èasový limit. Po znovuodoslaní formulára sa bude pokraèova» od pozície %d.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Av¹ak pri poslednom pokuse neboli prijaté ¾iadne dáta, èo obvykle znamená, ¾e phpMyAdmin nebude schopný dokonèi» tento import, pokiaµ nebude zvý¹ený èasový limit behu skriptu v php.';
$strTimeoutPassed = 'Èasový limit behu skriptu vypr¹al. Ak chcete import súboru dokonèi», odo¹lite znova formulár a import bude pokraèova».';
$strToggleScratchboard = 'zobrazi» grafický návrh';
$strTotal = 'celkovo';
$strTotalUC = 'Celkom';
$strTraditionalChinese = 'Tradièná Èín¹tina';
$strTraditionalSpanish = 'Tradièná ©panielèina';
$strTraffic = 'Prevádzka';
$strTransactionCoordinator = 'Koordinátor transakcií';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stiahnutie dát. Prvý parameter je meno súboru, druhý je meno ståpca v tabuµke obsahujúci meno súboru. Ak zadáte druhý parameter, prvý musí by» prázdny.';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Zobrazí dáta v ich hexadecimálnej forme. Nepovinný parameter urèuje po koµko znakoch je vkladaná medzera (¹tandardne po dvoch).';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhµad obrázku s odkazom na obrázok; parametre ¹írka a vý¹ka v bodoch (pomer strán obrázku zostane zachovaný)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázok (napr. stiahnutie poµa blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Zobrazí image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__external = 'PLATÍ IBA PRE LINUX: Spustí externú aplikáciu, na jej ¹tandardný vstup po¹le pole a zobrazí výstup programu. Predvolený program je Tidy, ktorý pekne sformátuje HTML. Z bezpeènostných dôvodov musíte ruène upravi» obsah súboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php a prida» do neho povolené aplikácie. Prvý parameter je èíslo aplikácie, ktorú chcete pou¾i» a druhý parametre sú parametre tejto aplikácie. Ak je tretí parameter nastavený na 1, výstup bude skonvertovaný funkciou htmlspecialchars() (predvolený je 1). ©tvrtý parameter v prípade, ¾e je nastavený na 1 pridá k výstupnému textu parameter NOWRAP, èím zabezpeèí zachovanie formátovania (predvolený je 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pôvodné formátovanie poµa tak ako je ulo¾ené v databáze.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázok a odkaz z poµa obsahujúceho odkaz na obrázok. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý a tretí parameter urèujú ¹írku a vý¹ku obrázku.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z poµa obsahujúceho odkaz. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý parameter je text odkazu.';
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formátuje text ako SQL príkaz pomocou syntaxového zvýrazòovania.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí iba èas» re»azca. Prvý parameter je posun od zaèiatku (predvolený je 0) a druhý urèuje då¾ku textu, ktorá sa ma zobrazi», ak nie je zadaný bude zobrazený zvy¹ok textu. Tretí parameter urèuje znaky, ktoré budú pridané na koniec skráteného textu (predvolené je ...).';
$strTruncateQueries = 'Zobrazi» skrátene dopyty';
$strTurkish = 'Turecky';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukrajinsky';
$strUncheckAll = 'Odznaèi» v¹etko';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikátny';
$strUnknown = 'neznámy';
$strUnselectAll = 'Odznaèi» v¹etko';
$strUnsupportedCompressionDetected = 'Pokúsili ste sa naèíta» súbor s nepodporovanou kompresiou (%s). Buï nie je zahrnutá podpora tejto kompresie alebo bola deaktivovaná v konfigurácii.';
$strUpdatePrivMessage = 'Boli aktualizované oprávnenia pre %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil bol aktualizovaný.';
$strUpdateQuery = 'Aktualizova» dopyt';
$strUpdComTab = 'Prosím preèítajte si dokumentáciu ako aktualizova» tabuµku s informáciami o ståpcoch (Column_comments Table)';
$strUpgrade = 'Mali by ste aktualizova» %s na verziu %s alebo vy¹¹iu.';
$strUploadLimit = 'Pravdepodobne ste sa pokúsili uploadnu» príli¹ veµký súbor. Preèítajte si prosím %sdokumentáciu%s, ako sa dá toto obmedzenie obís».';
$strUploadsNotAllowed = 'Ukladanie súborov na server nie je povolené.';
$strUsage = 'Vyu¾itie';
$strUseBackquotes = ' Pou¾i» opaèný apostrof pri názvoch tabuliek a polí ';
$strUsedPhpExtensions = 'Pou¾ité roz¹írenia PHP';
$strUseHostTable = 'Pou¾i» tabuµku s hostiteµmi';
$strUserAlreadyExists = 'Pou¾ívateµ %s u¾ existuje!';
$strUserEmpty = 'Meno pou¾ívateµa je prázdne!';
$strUserName = 'Meno pou¾ívateµa';
$strUserNotFound = 'Zvolený pou¾ívateµ nebol nájdený v tabuµke práv.';
$strUserOverview = 'Prehµad pou¾ívatelov';
$strUser = 'Pou¾ívateµ';
$strUsersDeleted = 'Vybraní pou¾ívatelia bol úspe¹ne odstránený.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Pou¾ívatelia majúci prístup k &quot;%s&quot;';
$strUseTabKey = 'Pre pohyb medzi hodnotami pou¾ite klávesu TAB alebo pre pohyb v¹etkými smermi klávesy CTRL+¹ípky';
$strUseTables = 'Pou¾i» tabuµky';
$strUseTextField = 'Po¾i» textové pole';
$strUseThisValue = 'Pou¾i» túto hodnotu';

$strValidateSQL = 'Potvrdi» platnos» SQL';
$strValidatorError = 'SQL validator nemohol by» inicializovaný. Prosím skontrolujte, èi sú nain¹talované v¹etky potrebné roz¹írenia php, tak ako sú popísané v %sdocumentation%s.';
$strValue = 'Hodnota';
$strVar = 'Premenná';
$strVersionInformation = 'Informácie o verzii';
$strViewDumpDatabases = 'Export databáz';
$strViewDumpDB = 'Zobrazi» dump (schému) databázy';
$strViewDump = 'Zobrazi» dump (schému) tabuµky';
$strViewHasBeenDropped = 'Pohµad %s bol odstránený';
$strViewMaxExactCount = 'Tento pohµad obsahuje viac ako %s riadkov. Viï %sdokumentácia%s.';
$strView = 'Pohµad';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresár urèený pre upload súborov sa nedá otvori»';
$strWebServerUploadDirectory = 'upload adresár web serveru';
$strWelcome = 'Vitajte v %s';
$strWestEuropean = 'Západná Európa';
$strWildcard = 'nahradzujúci znak';
$strWindowNotFound = 'Cieµové okno prehliadaèa nemohlo by» aktualizované. Mo¾no ste zatvorili rodièovské okno, alebo prehliadaè blokuje operácie medzi oknami z dôvodu bezpeènostných nastavení';
$strWithChecked = 'Výber:';
$strWriteRequests = 'Po¾iadavkov na zápis';
$strWrongUser = 'Zlé pou¾ívateµské meno alebo heslo. Prístup zamietnutý.';

$strXMLOptions = 'Nastavenia pre XML';
$strXML = 'XML';

$strYes = 'Áno';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavenie týchto parametrov na 0 (nulu) odstráni obmedzenia.';
$strZip = '"zozipované"';

// To translate:

$strPDFReportExplanation = '(Generates a report containing the data of a single table)'; //to translate

$strFontSize = 'Font size'; //to translate
$strLanguage = 'Language'; //to translate
$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ