Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/polish-windows-1250.inc.php
<?php
/* $Id: polish-windows-1250.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

$charset = 'windows-1250';
$text_dir = 'ltr';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('bajtów', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Nie', 'Pon', 'Wto', 'Œro', 'Czw', 'Pi¹', 'Sob');
$month = array('Sty', 'Lut', 'Mar', 'Kwi', 'Maj', 'Cze', 'Lip', 'Sie', 'Wrz', 'PaŸ', 'Lis', 'Gru');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y, %H:%M';
$timespanfmt = '%s dni, %s godzin, %s minut i %s sekund';

$strAbortedClients = 'Przerwane';
$strAccessDenied = 'Brak dostêpu';
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Prawdopodobnie powodem jest brak utworzonego pliku konfiguracyjnego. Do jego stworzenia mo¿na u¿yæ %1$sskryptu instalacyjnego%2$s.';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin próbowa³ po³¹czyæ siê z serwerem MySQL, a serwer odrzuci³ po³¹czenie. Powinieneœ sprawdziæ nazwê hosta, nazwê u¿ytkownika i has³o w pliku config.inc.php i upewniæ siê, ¿e odpowiadaj¹ one informacjom danym przez administratora serwera MySQL.';
$strAction = 'Dzia³anie';
$strAddAutoIncrement = 'Dodaj wartoœci AUTO_INCREMENT';
$strAddClause = 'Dodaj %s';
$strAddConstraints = 'Dodaj ograniczenia';
$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/usuñ pola';
$strAddDeleteRow = 'Dodaj/usuñ wiersz kryteriów';
$strAddFields = 'Dodaj %s pól';
$strAddHeaderComment = 'Dodaj do nag³ówka w³asny komentarz (\\n oddziela linie)';
$strAddIntoComments = 'Dodaj w komentarzach:';
$strAddNewField = 'Dodaj nowego pole';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj uprawnienia dla nastêpuj¹cej bazy danych';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj uprawnienia dla nastêpuj¹cej tabeli';
$strAddSearchConditions = 'Dodaj warunki przeszukiwania (warunek dla "where"):';
$strAddToIndex = 'Dodaj &nbsp;%s&nbsp;kolumn do indeksu ';
$strAddUser = 'Dodaj nowego u¿ytkownika';
$strAddUserMessage = 'Nowy u¿ytkownik zosta³ dodany.';
$strAdministration = 'Administracja';
$strAffectedRows = 'Zmodyfikowanych rekordów:';
$strAfterInsertBack = 'Wróæ';
$strAfterInsertNewInsert = 'Dodaj nowy rekord';
$strAfterInsertNext = 'Edytuj nastêpny rekord';
$strAfterInsertSame = 'Powrót do tej strony';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllowInterrupt = 'Zezwól na przerwanie importu w przypadku, gdy skrypt wykryje zbli¿aj¹cy siê koniec limitu czasu. Mo¿e to byæ dobry sposób importu du¿ych plików, jednak¿e mo¿e on popsuæ transakcje.';
$strAllTableSameWidth = 'wyœwietliæ wszystkie tabele z tak¹ sam¹ szerokoœci¹?';
$strAll = 'Wszystko';
$strAlterOrderBy = 'Sortowanie tabeli wg';
$strAnalyzeTable = 'Analizuj tabelê';
$strAnd = 'oraz';
$strAndThen = 'a nastêpnie';
$strAnIndex = 'Do %s dodany zosta³ indeks';
$strAny = 'Dowolny';
$strAnyHost = 'Dowolny host';
$strAnyUser = 'Dowolny u¿ytkownik';
$strApproximateCount = 'Byæ mo¿e w przybli¿eniu. Zobacz FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'Do %s dodany zosta³ klucz podstawowy';
$strArabic = 'Arabski';
$strArmenian = 'Ormiañski';
$strAscending = 'Rosn¹co';
$strAtBeginningOfTable = 'Na pocz¹tku tabeli';
$strAtEndOfTable = 'Na koñcu tabeli';
$strAttr = 'Atrybuty';
$strAutodetect = 'Rozpoznaj automatycznie';
$strAutomaticLayout = 'Uk³ad automatyczny';

$strBack = 'Powrót';
$strBaltic = 'Ba³tycki';
$strBeginCut = 'TNIJ ST¥D';
$strBeginRaw = 'SUROWE DANE ST¥D';
$strBinary = ' Binarne ';
$strBinaryDoNotEdit = ' Binarne - nie do edycji ';
$strBinaryLog = 'Dziennik binarny';
$strBinLogEventType = 'Typ zdarzenia';
$strBinLogInfo = 'Informacje';
$strBinLogName = 'Nazwa dziennika';
$strBinLogOriginalPosition = 'Oryginalna pozycja';
$strBinLogPosition = 'Pozycja';
$strBinLogServerId = 'ID serwera';
$strBookmarkAllUsers = 'Pozwól na dostêp wszystkim u¿ytkownikom';
$strBookmarkCreated = 'Zapytanie %s zosta³o zapamiêtane';
$strBookmarkDeleted = 'Zapamiêtane zapytanie SQL zosta³o usuniête.';
$strBookmarkLabel = 'Nazwa';
$strBookmarkQuery = 'Zapamiêtane zapytanie SQL';
$strBookmarkReplace = 'Zamieñ istniej¹ce zapamiêtane zapytanie o tej samej nazwie';
$strBookmarkThis = 'Pamiêtaj zapytanie SQL';
$strBookmarkView = 'Tylko poka¿';
$strBrowseDistinctValues = 'Przegl¹daj ró¿ne wartoœci';
$strBrowseForeignValues = 'Przegl¹daj zewnêtrzne wartoœci';
$strBrowse = 'Przegl¹daj';
$strBufferPoolActivity = 'AktywnoϾ rezerw buforowych';
$strBufferPool = 'Rezerwy buforowe';
$strBufferPoolUsage = 'U¿ycie rezerw buforowych';
$strBufferReadMisses = 'Chybienia odczytu';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Chybienia odczytu w %';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Oczekiwania zapisu w %';
$strBufferWriteWaits = 'Oczekiwania na zapis';
$strBulgarian = 'Bu³garski';
$strBusyPages = 'Strony u¿ywane';
$strBzError = 'phpMyAdminowi nie uda³o siê skompresowaæ zrzutu z powodu zepsutego rozszerzenia Bz2 w tej wersji PHP. Jest bardzo zalecane by ustawiæ dyrektywê <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> w pliku konfiguracyjnym phpMyAdmina na <code>FALSE</code>. Jeœli chcesz u¿yæ funkcji kompresji Bz2, PHP powinien zostaæ zaktualizowany do najnowszej wersji. Szczegó³y mo¿na zobaczyæ w raporcie na temat b³êdów PHP %s.';
$strBzip = '".bz2"';

$strCalendar = 'Kalendarz';
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Nie uda³o siê za³adowaæ modu³ów eksportu, proszê sprawdziæ instalacjê!';
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Nie uda³o siê za³adowaæ modu³ów importu, proszê sprawdziæ instalacjê!';
$strCannotLogin = 'Nie uda³o siê zalogowaæ na serwer MySQL';
$strCantLoad = 'nie uda³o siê za³adowaæ modu³u %s,<br />proszê sprawdziæ konfiguracjê PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie uda³o siê za³adowaæ rozszerzeñ iconv lub recode, które s¹ niezbêdne do konwersji kodowania znaków, skonfiguruj PHP tak, by móg³ u¿ywaæ tych rozszerzeñ albo zablokuj konwersjê kodowania znaków w phpMyAdminie.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie mo¿na zmieniæ nazwy indeksu na PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nie uda³o siê u¿yæ ani funkcji iconv, ani libiconv, mimo ¿e rozszerzenia zg³aszaj¹ siê jako za³adowane. Proszê sprawdziæ swoj¹ konfiguracjê PHP.';
$strCardinality = 'Moc';
$strCaseInsensitive = 'bez rozró¿niania wielkoœci liter';
$strCaseSensitive = 'z rozró¿nianiem wielkoœci liter';
$strCentralEuropean = 'Œrodkowoeuropejski';
$strChangeCopyModeCopy = '... pozostaw starego.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a nastêpnie go usuñ.';
$strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego u¿ytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ...';
$strChangeCopyUser = 'Zmieñ dane u¿ytkownika / Skopiuj u¿ytkownika';
$strChangeDisplay = 'Wybierz wyœwietlane pole';
$strChangePassword = 'Zmieñ has³o';
$strChange = 'Zmieñ';
$strCharsetOfFile = 'Zestaw znaków dla pliku:';
$strCharsetsAndCollations = 'Zestawy znaków i metody porównywania napisów';
$strCharsets = 'Zestawy znaków';
$strCharset = 'Zestaw znaków';
$strCheckAll = 'Zaznacz wszystkie';
$strCheckOverhead = 'Zaznacz nieoptymalne';
$strCheckPrivsLong = 'SprawdŸ uprawnienia bazy danych &quot;%s&quot;.';
$strCheckPrivs = 'SprawdŸ uprawnienia';
$strCheckTable = 'SprawdŸ tabelê';
$strChoosePage = 'Proszê wybraæ stronê do edycji';
$strColComFeat = 'Wyœwietl komentarze dla kolumn';
$strCollation = 'Metoda porównywania napisów';
$strColumnNames = 'Nazwy kolumn';
$strColumnPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla kolumn';
$strCommand = 'Polecenie';
$strCommentsForTable = 'KOMENTARZE TABELI';
$strComments = 'Komentarze';
$strCompatibleHashing = 'Kompatybilny z MySQL-em&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Pe³ne dodania';
$strCompression = 'Typ kompresji';
$strCompressionWillBeDetected = 'Rodzaj kompresji importowanych plików zostanie automatycznie rozpoznany jako jeden z: %s';
$strConfigDefaultFileError = 'Nie uda³o siê za³adowaæ domyœlnej konfiguracji z pliku: "%1$s"';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nie zdo³a³ odczytaæ Twojego pliku konfiguracji!<br />Mo¿e siê to zdarzyæ, jeœli PHP znajdzie w nim b³¹d sk³adniowy lub nie mo¿e znaleŸæ tego pliku.<br />Proszê wywo³aæ bezpoœrednio plik konfiguracyjny u¿ywaj¹c poni¿szego linku i odczytaæ otrzymane komunikat(y) o b³êdach. W wiêkszoœci przypadków brakuje gdzieœ cudzys³owu lub œrednika.<br />Je¿eli otrzymasz pust¹ stronê, wszystko jest w porz¹dku.';
$strConfigureTableCoord = 'Proszê skonfigurowaæ wspó³rzêdnie dla tabeli %s';
$strConnectionError = 'Nie uda³o siê nawi¹zaæ po³¹czenia: b³êdne ustawienia.';
$strConnections = 'Po³¹czenia';
$strConstraintsForDumped = 'Ograniczenia dla zrzutów tabel';
$strConstraintsForTable = 'Ograniczenia dla tabeli';
$strCookiesRequired = 'Odt¹d musi byæ w³¹czona obs³uga ciasteczek [<i>cookies</i>].';
$strCopyDatabaseOK = 'Baza danych %s zosta³a skopiowana do %s';
$strCopy = 'Kopiuj';
$strCopyTableOK = 'Tabela %s zosta³a skopiowana do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nie mo¿na skopiowaæ tabeli do niej samej!';
$strCopyTable = 'Skopiuj tabelê do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdminowi nie uda³o siê unicestwiæ w¹tku %s. Prawdopodobnie zosta³ on ju¿ zamkniêty.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE przed skopiowaniem';
$strCreateIndexTopic = 'Utwórz nowy indeksu';
$strCreateIndex = 'Utwórz indeks dla %s kolumn';
$strCreateNewDatabase = 'Utwórz now¹ bazê danych';
$strCreateNewTable = 'Utwórz now¹ tabelê w bazie danych %s';
$strCreatePage = 'Utwórz now¹ stronê';
$strCreatePdfFeat = 'Tworzenie PDF-ów';
$strCreateUserDatabase = 'Baza danych dla u¿ytkownika';
$strCreateUserDatabaseName = 'Utwórz bazê danych z tak¹ sam¹ nazw¹ i przyznaj wszystkie uprawnienia';
$strCreateUserDatabaseNone = 'Brak';
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Przyznaj wszystkie uprawienia do baz danych o nazwach pasuj¹cych do maski (nazwau¿ytkownika_%)';
$strCreate = 'Utwórz';
$strCreationDates = 'Daty utworzenia/aktualizacji/sprawdzenia';
$strCriteria = 'Kryteria';
$strCroatian = 'Chorwacki';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'Opcje CSV';
$strCSVOptions = 'Opcje CSV';
$strCyrillic = 'Cyrylica';
$strCzech = 'Czeski';
$strCzechSlovak = 'Czesko-s³owacki';

$strDanish = 'Duñski';
$strDatabase = 'Baza danych';
$strDatabaseEmpty = 'Nazwa bazy danych jest pusta!';
$strDatabaseExportOptions = 'Opcje eksportu bazy danych';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Baza danych %s zosta³a usuniêta.';
$strDatabases = 'Bazy danych';
$strDatabasesDropped = '%s baz danych zosta³o pomyœlnie usuniêtych.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Wy³¹cz statystyki';
$strDatabasesStatsEnable = 'W³¹cz statystyki';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Uwaga: W³¹czenie statystyk baz danych mo¿e spowodowaæ du¿y ruch pomiêdzy serwerem WWW a serwerem MySQL.';
$strDatabasesStats = 'Statystyki baz danych';
$strData = 'Dane';
$strDataDict = 'S³ownik danych';
$strDataOnly = 'Tylko dane';
$strDataPages = 'Strony zawieraj¹ce dane';
$strDBComment = 'Komentarz bazy danych: ';
$strDBCopy = 'Kopiuj bazê danych do';
$strDbPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla baz danych';
$strDBRename = 'Zmieñ nazwê bazy danych na';
$strDbSpecific = 'specyficzne dla bazy danych';
$strDefault = 'Domyœlnie';
$strDefaultEngine = '%s to domyœlny mechanizm sk³adowania tego serwera MySQL.';
$strDefaultValueHelp = 'Dla wartoœci domyœlnych, proszê wprowadziæ po prostu pojedyncz¹ wartoœæ, bez cytowania odwrotnym ukoœnikiem czy ujmowania w cudzys³owy, u¿ywaj¹c takiego formatu: a';
$strDefragment = 'Tablica defragmentacji';
$strDelayedInserts = 'U¿yj opóŸnionych dodañ';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Jest to najzgrabniejszy sposób, ale prze³adowanie uprawnieñ mo¿e potrwaæ jakiœ czas.';
$strDeleteAndFlush = 'Usuñ u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
$strDeleted = 'Rekord zosta³ skasowany';
$strDeletedRows = 'Skasowane rekordy:';
$strDeleteNoUsersSelected = '¯aden u¿ytkownik ze zosta³ zaznaczony do skasowania!';
$strDelete = 'Usuñ';
$strDeleting = 'Usuwanie %s';
$strDelimiter = 'Separator';
$strDelOld = 'Aktualna strona ma powi¹zania z tabel¹, która ju¿ nie istnieje. Czy chcesz usun¹æ te powi¹zania?';
$strDescending = 'Malej¹co';
$strDescription = 'Opis';
$strDictionary = 's³ownik';
$strDirtyPages = 'Strony brudne';
$strDisabled = 'wy³¹czone';
$strDisableForeignChecks = 'Wy³¹cz sprawdzanie kluczy zewnêtrznych';
$strDisplayFeat = 'Funkcje wyœwietlania';
$strDisplayOrder = 'Kolejnoœæ wyœwietlania:';
$strDisplayPDF = 'Wyœwietl schemat PDF';
$strDoAQuery = 'Wykonaj "zapytanie przez przyk³ad" (znak globalny: "%")';
$strDocu = 'Dokumentacja';
$strDoYouReally = 'Czy na pewno wykonaæ ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Masz zamiar ZNISZCZYÆ ca³¹ bazê danych!';
$strDropUsersDb = 'Usuñ bazy danych o takich samych nazwach jak u¿ytkownicy.';
$strDrop = 'Usuñ';
$strDumpingData = 'Zrzut danych tabeli';
$strDumpSaved = 'Zrzut zosta³ zapisany do pliku %s.';
$strDumpXRows = 'Zrzuæ %s rekordów zaczynaj¹c od rekordu %s.';
$strDynamic = 'zmienny';

$strEdit = 'Edytuj';
$strEditPDFPages = 'Edytuj strony PDF';
$strEditPrivileges = 'Edytuj uprawnienia';
$strEffective = 'Efektywne';
$strEmptyResultSet = 'MySQL zwróci³ pusty wynik (zero rekordów).';
$strEmpty = 'WyczyϾ';
$strEnabled = 'w³¹czone';
$strEncloseInTransaction = 'Obejmij eksport transakcj¹';
$strEndCut = 'TNIJ DOT¥D';
$strEnd = 'Koniec';
$strEndRaw = 'SUROWE DANE DOT¥D';
$strEngineAvailable = '%s jest dostêpny na tym serwerze MySQL.';
$strEngineDisabled = 'Mechanizm %s zosta³ wy³¹czony w tym serwerze MySQL.';
$strEngines = 'Mechanizmy';
$strEngineUnsupported = 'Ten serwer MySQL nie obs³uguje mechanizmu sk³adowania %s.';
$strEnglish = 'Angielski';
$strEnglishPrivileges = ' Uwaga: Uprawnienia MySQL s¹ oznaczone w jêzyku angielskim ';
$strError = 'B³¹d';
$strErrorInZipFile = 'B³¹d w archiwum ZIP:';
$strErrorRenamingTable = 'B³¹d podczas zmiany nazwy tabeli z %1$s na %2$s';
$strEscapeWildcards = 'Aby u¿yæ symboli wieloznacznych _ i % w znaczeniu dos³ownym, nale¿y je poprzedziæ znakiem \ ';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Estoñski';
$strExcelEdition = 'Wydanie Excela';
$strExcelOptions = 'Opcje Excela';
$strExecuteBookmarked = 'Wykonaj zapamiêtanego zapytania';
$strExplain = 'Wyjaœnij SQL';
$strExport = 'Eksport';
$strExportMustBeFile = 'Wybrany typ eksportu musi byæ zapisany do pliku';
$strExtendedInserts = 'Rozszerzone dodania';
$strExtra = 'Dodatkowo';

$strFailedAttempts = 'Nieudane próby';
$strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s zosta³o usuniête';
$strField = 'Pole';
$strFieldsEmpty = ' Liczba pól jest pusta! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Pola zawarte w';
$strFieldsEscapedBy = 'Pola poprzedzone przez';
$strFields = 'Pola';
$strFieldsTerminatedBy = 'Pola oddzielane przez';
$strFileAlreadyExists = 'Plik %s ju¿ istnieje na serwerze, zmieñ nazwê pliku lub zaznacz opcjê nadpisywania plików.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Nie mo¿na odczytaæ pliku';
$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'nazwa bazy danych';
$strFileNameTemplateDescription = 'Interpretacja tej wartoœci nale¿y do funkcji %1$sstrftime%2$s i mo¿na u¿yæ jej napisów formatuj¹cych. Dodatkowo zostan¹ zastosowane nastêpuj¹ce przekszta³cenia: %3$s. Pozosta³y tekst bêdzie niezmieniony.';
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'nazwa serwera';
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'nazwa tabeli';
$strFileNameTemplateRemember = 'pamiêtaj szablon';
$strFileNameTemplate = 'Szablon nazwy';
$strFileToImport = 'Plik do importu';
$strFixed = 'sta³y';
$strFlushPrivilegesNote = 'Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia u¿ytkowników wprost z tabeli uprawnieñ MySQL-a. Zawartoœæ tej tabeli, jeœli zosta³y w niej dokonane rêczne zmiany, mo¿e siê ró¿niæ od uprawnieñ jakich faktycznie u¿ywa serwer. W takim przypadku powinieneœ przed dalsz¹ prac¹ %sprze³adowaæ uprawnienia%s.';
$strFlushQueryCache = 'Opró¿nij bufor podrêczny zapytañ';
$strFlushTable = 'Prze³aduj tabelê ("FLUSH")';
$strFlushTables = 'Prze³aduj (zamknij) wszystkie tabele';
$strFontSize = 'Rozmiar pisma';
$strFormat = 'Format';
$strFormEmpty = 'Brakuj¹ca wartoœæ w formularzu!';
$strFreePages = 'Strony puste';
$strFullText = 'Pe³ny tekst';
$strFunction = 'Funkcja';
$strFunctions = 'Funkcje';

$strGenBy = 'Wygenerowany przez';
$strGeneralRelationFeat = 'Ogólne funkcje relacyjne';
$strGenerate = 'Generuj';
$strGeneratePassword = 'Generuj has³o';
$strGenTime = 'Czas wygenerowania';
$strGeorgian = 'Gruziñski';
$strGerman = 'Niemiecki';
$strGlobal = 'globalnie';
$strGlobalPrivileges = 'Globalne uprawnienia';
$strGlobalValue = 'WartoϾ globalna';
$strGo = 'Wykonaj';
$strGrantOption = 'Nadawanie';
$strGreek = 'Grecki';
$strGzip = '".gz"';

$strHandler = 'Obs³uga';
$strHasBeenAltered = 'zosta³o zamienione.';
$strHasBeenCreated = 'zosta³o utworzone.';
$strHaveToShow = 'Nale¿y wybraæ przynajmniej jedn¹ kolumnê do wyœwietlenia';
$strHebrew = 'Hebrajski';
$strHexForBinary = 'U¿yj liczb szesnastkowych w przypadku pól binarnych';
$strHomepageOfficial = 'Oficjalna strona phpMyAdmina';
$strHome = 'Wejœcie';
$strHostEmpty = 'Brak nazwy hosta!';
$strHost = 'Host';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Opcje eksportu do formatu Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Opcje eksportu do formatu Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Wêgierski';

$strIcelandic = 'Islandzki';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Pe³ny tekst';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignoruj zdublowane rekordy';
$strIgnore = 'Ignoruj';
$strIgnoreInserts = 'U¿yj ignorowanych dodañ';
$strImportFiles = 'Import plików';
$strImportFormat = 'Format importowanych plików';
$strImport = 'Import';
$strImportSuccessfullyFinished = 'Import zakoñczony sukcesem, wykonano %d zapytañ.';
$strIndexes = 'Indeksy';
$strIndexHasBeenDropped = 'Klucz %s zosta³ usuniêty';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexName = 'Nazwa indeksu :';
$strIndexType = 'Rodzaj indeksu :';
$strIndexWarningMultiple = 'Dla kolumny `%s` zosta³o utworzonych wiele indeksów';
$strIndexWarningPrimary = 'Klucze PRIMARY i INDEX nie powinny dotyczyæ tej samej kolumny `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Problemy z indeksami tabeli `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Klucze UNIQUE i INDEX nie powinny dotyczyæ tej samej kolumny `%s`';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Rozmiar o jaki automatycznie powiêkszy siê tabela, kiedy zostanie zape³niona.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Przyrost autoextend';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Iloœæ pamiêci, której InnoDB u¿ywa do buforowania danych i indeksów swoich tabel.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Rozmiar rezerw buforowych';
$strInnoDBDataFilePath = 'Pliki danych';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Wspólna czêœæ œcie¿ki do wszystkich plików danych InnoDB.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Katalog domowy danych';
$strInnoDBPages = 'stron';
$strInnodbStat = 'Status InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Twój plik konfiguracyjny zawiera ustawienia (konto roota bez has³a), które odpowiadaj¹ domyœlnemu uprzywilejowanemu kontu MySQL. Twój serwer MySQL dzia³a z takim ustawieniem, jest otwarty dla w³amywaczy. Ta luka w bezpieczeñstwie naprawdê powinna zostaæ naprawiona.';
$strInsertAsNewRow = 'Dodaj jako nowy rekord';
$strInsert = 'Dodaj';
$strInsertedRowId = 'Identyfikator dodanego rekordu:';
$strInsertedRows = 'Dodane rekordy:';
$strInternalNotNecessary = '* Wewnêtrzna relacja nie jest konieczna gdy istnieje równie¿ w InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Wewnêtrzne relacje';
$strInUse = 'w u¿yciu';
$strInvalidAuthMethod = 'W konfiguracji ustawiono b³êdn¹ metodê uwierzytelniania:';
$strInvalidColumnCount = 'Liczba kolumn musi byæ wiêksza ni¿ zero.';
$strInvalidColumn = 'Podano b³êdn¹ kolumnê (%s)!';
$strInvalidCSVFieldCount = 'Niew³aœciwa liczba pól w linii %d danych wejœciowych CSV.';
$strInvalidCSVFormat = 'Niew³aœciwy format w linii %d danych wejœciowych CSV.';
$strInvalidCSVParameter = 'Niew³aœciwy parametr importu CSV: %s';
$strInvalidDatabase = 'Niew³aœciwa baza danych';
$strInvalidFieldAddCount = 'Nale¿y dodaæ przynajmniej jedno pole.';
$strInvalidFieldCount = 'Tabela musi mieæ przynajmniej jedno pole.';
$strInvalidLDIImport = 'Ten modu³ nie obs³uguje skompresowanych importów!';
$strInvalidRowNumber = '%d nie jest prawid³owym numerem rekordu.';
$strInvalidServerHostname = 'Niew³aœciwa nazwa hosta serwera %1$s. Proszê przyjrzeæ siê konfiguracji.';
$strInvalidServerIndex = 'Niew³aœciwy numer serwera: "%s"';
$strInvalidTableName = 'Niew³aœciwa nazwa tabeli';

$strJapanese = 'Japoñski';
$strJoins = 'Z³¹czenia';
$strJumpToDB = 'Skok do bazy danych &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostan¹ prze³adowane, &quot;usuniêci&quot; u¿ytkownicy nadal bêd¹ mieli dotychczasowy dostêp do serwera.';
$strJustDelete = 'Po prostu usuñ u¿ytkowników z tabeli uprawnieñ.';

$strKeepPass = 'Nie zmieniaj has³a';
$strKeyCache = 'Bufor podrêczny indeksów';
$strKeyname = 'Nazwa klucza';
$strKill = 'Unicestwij';
$strKorean = 'Koreañski';

$strLandscape = 'Orientacja pozioma';
$strLanguage = 'Jêzyk';
$strLanguageUnknown = 'Nieznany jêzyk: %1$s.';
$strLatchedPages = 'Stron zatrzaœniêtych';
$strLatexCaption = 'Nag³ówek tabeli';
$strLatexContent = 'ZawartoϾ tabeli __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Kontynuacja nag³ówka tabeli';
$strLatexContinued = '(kontynuacja)';
$strLatexIncludeCaption = 'Za³¹cz nag³ówek tabeli';
$strLatexLabel = 'Etykieta klucza';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Opcje LaTeX-a';
$strLatexStructure = 'Struktura tabeli __TABLE__';
$strLatvian = '£otewski';
$strLDI = 'CSV przy u¿yciu LOAD DATA';
$strLDIImportOptions = 'Opcje importu CSV przy u¿yciu LOAD DATA';
$strLDILocal = 'U¿yj s³owa kluczowego LOCAL';
$strLengthSet = 'D³ugoœæ/Wartoœci*';
$strLimitNumRows = 'rekordów na stronie';
$strLinesTerminatedBy = 'Linie zakoñczone przez';
$strLinkNotFound = '£¹cze nie znalezione';
$strLinksTo = '£¹cze';
$strLithuanian = 'Litewski';
$strLocalhost = 'Host lokalny';
$strLocationTextfile = 'Lokalizacja pliku tekstowego';
$strLoginInformation = 'Dane u¿ytkownika';
$strLogin = 'Login';
$strLogout = 'Wyjœcie';
$strLogPassword = 'Has³o:';
$strLogServer = 'Serwer';
$strLogUsername = 'U¿ytkownik:';
$strLongOperation = 'Ta operacja mo¿e trwaæ d³ugo. Czy mimo to kontynuowaæ?';

$strMaxConnects = 'Maks. jednoczesnych po³¹czeñ';
$strMaximalQueryLength = 'Maksymalna d³ugoœæ utworzonego zapytania';
$strMaximumSize = 'Maksymalny rozmiar: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Rozszerzenie PHP o nazwie mbstring nie zosta³o znalezione, a wygl¹da na to, ¿e u¿ywasz wielobajtowego zestawu znaków. Bez rozszerzenia mbstring phpMyAdmin nie ma mo¿liwoœci poprawnego rozbijania napisów, co mo¿e skutkowaæ niespodziewanymi rezultatami.';
$strMbOverloadWarning = 'Opcja mbstring.func_overload jest w³¹czona w pliku konfiguracyjnym PHP. Jest ona niezgodna z phpMyAdminem i mo¿e powodowaæ utratê niektórych danych!';
$strMIME_available_mime = 'Dostêpne typy MIME';
$strMIME_available_transform = 'Dostêpne transformacje';
$strMIME_description = 'Opis';
$strMIME_MIMEtype = 'Typ MIME';
$strMIME_nodescription = 'Transformacja ta nie ma opisu.<br />Proszê zapytaæ autora, co robi %s.';
$strMIME_transformation_note = 'Aby uzyskaæ listê dostêpnych opcji transformacji i ich typów MIME, kliknij %sopisy transformacji%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Proszê wprowadziæ wartoœci dla transformacji w nastêpuj¹cym formacie: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Je¿eli potrzeba wprowadziæ odwrotny ukoœnik ("\") lub apostrof ("\'"), nale¿y je poprzedziæ odwrotnym ukoœnikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Opcje transformacji';
$strMIME_transformation = 'Sposób prezentacji danych';
$strMIMETypesForTable = 'TYPY MIME TABELI';
$strMIME_without = 'Typy MIME pisane czcionk¹ pochylon¹ nie maj¹ oddzielnej funkcji transformacji';
$strModifications = 'Modyfikacje zosta³y zapamiêtane';
$strModifyIndexTopic = 'Modyfikacja indeksu';
$strModify = 'Modyfikacja';
$strMoveTableOK = 'Tabela %s zosta³a przeniesiona do %s.';
$strMoveTable = 'Przenieœ tabelê do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableSameNames = 'Nie mo¿na przenieœæ tabeli do niej samej!';
$strMultilingual = 'wiele jêzyków';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Domyœlny rozmiar wskaŸnika w bajtach, który jest u¿ywany przez CREATE TABLE dla tabel MyISAM, gdy nie okreœlono opcji MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Rozmiar wskaŸnika danych';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Je¿eli plik tymczasowy u¿yty przy szybkim tworzeniu indeksu MyISAM by³by wiêkszy o wartoœæ tu okreœlon¹, ni¿ w wypadku zastosowania metody pamiêci podrêcznej kluczy, preferuj tê drug¹ metodê.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla tworzenia indeksu';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego, którego mo¿e zostaæ u¿yty przy ponownym tworzeniu indeksu MyISAM (podczas operacji REPAIR TABLE, ALTER TABLE lub LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla sortowania';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Tryb w którym po awarii tabele MyISAM s¹ automatycznie naprawiane; w³¹czany przez opcjê startow¹ serwera --myisam-recover.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Tryb automatycznej naprawy';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Wartoœæ wiêksza ni¿ 1 oznacza, ¿e indeksy tabel MyISAM s¹ tworzone wspó³bie¿nie (ka¿dy indeks ma swój w¹tek) podczas naprawy przez proces sortuj¹cy.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Liczba w¹tków naprawiaj¹cych';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy s¹ tworzone przez polecenia CREATE INDEX lub ALTER TABLE.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Rozmiar bufora dla sortowania';
$strMySQLCharset = 'System kodowania znaków dla MySQL';
$strMysqlClientVersion = 'Wersja klienta MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'System porównañ dla po³¹czenia MySQL';
$strMySQLSaid = 'MySQL zwróci³ komunikat: ';
$strMySQLShowProcess = 'Poka¿ procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Informacje o stanie serwera MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Zmienne systemowe serwera MySQL';

$strName = 'Nazwa';
$strNext = 'Nastêpne';
$strNoActivity = 'Brak aktywnoœci przez co najmniej %s sekund, proszê zalogowaæ siê jeszcze raz';
$strNoDatabases = 'Brak baz danych';
$strNoDatabasesSelected = '¯adna baza danych nie zosta³ wybrana.';
$strNoDataReceived = 'Nie otrzymano ¿adnych danych do importu. Albo nie zosta³a wys³ana nazwa pliku, albo plik by³ zbyt du¿y (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku okreœla siê w konfiguracji PHP). Zobacz FAQ 1.16.';
$strNoDescription = 'brak opisu';
$strNoDetailsForEngine = 'Brak szczegó³owych informacji o tym mechanizmie sk³adowania';
$strNoDropDatabases = 'Polecenie "DROP DATABASE" jest zablokowane.';
$strNoExplain = 'Pomiñ wyjaœnienie SQL';
$strNoFilesFoundInZip = 'Archiwum ZIP jest puste!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin jest bardziej przyjazny w przegl¹darkach <b>obs³uguj¹cych ramki</b>';
$strNoIndex = 'Brak zdefiniowanego indeksu!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Brak zdefiniowanych czêœci indeksu!';
$strNoModification = 'Bez zmian';
$strNone = 'Brak';
$strNo = 'Nie';
$strNoOptions = 'Ten format nie ma ¿adnych opcji';
$strNoPassword = 'Brak has³a';
$strNoPermission = 'Serwer WWW nie ma praw do zapisu pliku %s.';
$strNoPhp = 'bez kodu PHP';
$strNoPrivileges = 'Brak uprawnieñ';
$strNoRights = 'Brak wystarczaj¹cych uprawnieñ!';
$strNoRowsSelected = '¯aden rekord nie zosta³ zaznaczony';
$strNoSpace = 'Brak miejsca na zapis pliku %s.';
$strNoTablesFound = 'Nie znaleziono tabeli w bazie danych.';
$strNoThemeSupport = 'Brak obs³ugi motywów graficznych, proszê sprawdziæ konfiguracjê i/lub motywy graficzne w katalogu %s.';
$strNotNumber = 'To nie jest liczba!';
$strNotOK = 'b³¹d';
$strNotSet = 'Tabela <b>%s</b> nie zosta³a znaleziona lub nie jest ustawiona w %s';
$strNoUsersFound = 'Nie znaleziono u¿ytkownika(ów).';
$strNoValidateSQL = 'Pomiñ sprawdzanie poprawnoœci SQL';
$strNull = 'Null';
$strNumberOfFields = 'Liczba pól';
$strNumSearchResultsInTable = '%s trafieñ wewn¹trz tabeli <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafieñ';
$strNumTables = 'Tabele';

$strOK = 'OK';
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'arkusz kalkulacyjny w formacie Open Document';
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'opcje arkusza kalkulacyjnego w formacie Open Document';
$strOpenDocumentTextOptions = 'Opcje tekstu w formacie Open Document';
$strOpenDocumentText = 'Tekst w formacie Open Document';
$strOpenNewWindow = 'Otwórz nowe okno phpMyAdmina';
$strOperations = 'Operacje';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optymalizuj tabelê';
$strOr = 'lub';
$strOverhead = 'Nadmiar';
$strOverwriteExisting = 'Nadpisuj istniej¹ce pliki';

$strPageNumber = 'Numer strony:';
$strPagesToBeFlushed = 'Strony do wymiecenia';
$strPaperSize = 'Rozmiar papieru';
$strPartialImport = 'Import czêœciowy';
$strPartialText = 'Skrócony tekst';
$strPasswordChanged = 'Has³o dla %s zosta³o pomyœlnie zmienione.';
$strPasswordEmpty = 'Puste has³o!';
$strPassword = 'Has³o';
$strPasswordHashing = 'Sposób kodowania hase³';
$strPasswordNotSame = 'Has³a nie s¹ identyczne!';
$strPdfDbSchema = 'Schemat bazy danych "%s" - strona %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nie istnieje!';
$strPdfNoTables = 'Brak tabel';
$strPDFOptions = 'Opcje PDF';
$strPDF = 'PDF';
$strPDFReportExplanation = '(Generuje raport zawieraj¹cy danej pojedynczej tabeli.)';
$strPDFReportTitle = 'Tytu³ raportu';
$strPerHour = 'na godzinê';
$strPerMinute = 'na minutê';
$strPerSecond = 'na sekundê';
$strPersian = 'Perski';
$strPhoneBook = 'ksi¹¿ka telefoniczna';
$strPHP40203 = 'U¿ywasz PHP w wersji 4.2.3, która ma powa¿ny b³¹d w obs³udze napisów wielobajtowych (mbstring). Zobacz raport na temat b³êdów PHP nr 19404. Nie zaleca siê u¿ywania tej wersji PHP z phpMyAdminem.';
$strPhp = 'Utwórz kod PHP';
$strPHPVersion = 'Wersja PHP';
$strPmaDocumentation = 'Dokumentacja phpMyAdmina';
$strPmaUriError = 'Dyrektywa <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> musi byæ ustawiona w pliku konfiguracyjnym!';
$strPolish = 'Polski';
$strPortrait = 'Orientacja pionowa';
$strPos1 = 'Pocz¹tek';
$strPrevious = 'Poprzednie';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Klucz podstawowy zosta³ usuniêty';
$strPrimaryKeyName = 'Nazw¹ podstawowego klucza musi byæ... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musi</b> byæ nazw¹ <b>jedynie</b> klucza podstawowego!)';
$strPrimary = 'Podstawowy';
$strPrint = 'Drukuj';
$strPrintViewFull = 'Widok do druku (z pe³nymi tekstami)';
$strPrintView = 'Widok do druku';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Wszystkie uprawnienia, oprócz GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Pozwól zmieniaæ strukturê istniej¹cych tabel.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Pozwól modyfikowaæ i usuwaæ procedury sk³adowane.';
$strPrivDescCreateDb = 'Pozwól tworzyæ nowe bazy danych i tabele.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Pozwól tworzyæ procedury sk³adowane.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Pozwól tworzyæ nowe tabele.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Pozwala tworzyæ tabele tymczasowe.';
$strPrivDescCreateUser = 'Pozwól tworzyæ, usuwaæ i zmieniaæ nazwy kont u¿ytkowników.';
$strPrivDescCreateView = 'Pozwól tworzyæ perspektywy.';
$strPrivDescDelete = 'Pozwól usuwaæ dane.';
$strPrivDescDropDb = 'Pozwól usuwaæ bazy danych i tabele.';
$strPrivDescDropTbl = 'Pozwól usuwaæ tabele.';
$strPrivDescExecute5 = 'Pozwól wykonywaæ procedury sk³adowane.';
$strPrivDescExecute = 'Pozwól uruchamiaæ zapamiêtane procedury; Nie ma ¿adnych skutków w tej wersji MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Pozwól importowaæ i eksportowaæ dane z/do plików.';
$strPrivDescGrant = 'Pozwól dodawaæ u¿ytkowników i nadawaæ uprawnienia bez prze³adowywania tabeli uprawnieñ.';
$strPrivDescIndex = 'Pozwól tworzyæ i usuwaæ indeksy.';
$strPrivDescInsert = 'Pozwól dodawaæ i zamieniaæ dane.';
$strPrivDescLockTables = 'Pozwól blokowaæ tabele dla aktualnego w¹tku.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Ogranicz liczbê nowych po³¹czeñ, które mo¿e otworzyæ u¿ytkownik w ci¹gu godziny.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Ogranicz liczbê zapytañ, które mo¿e wys³aæ u¿ytkownik w ci¹gu godziny.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Ogranicz liczbê poleceñ zmieniaj¹cych jak¹kolwiek tabelê lub bazê danych, które mo¿e wykonaæ u¿ytkownik w ci¹gu godziny.';
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Ogranicz liczbê jednoczesnych po³¹czeñ, które mo¿e u¿ytkownik.';
$strPrivDescProcess3 = 'Pozwól unicestwiaæ procesy innych u¿ytkowników.';
$strPrivDescProcess4 = 'Pozwól zobaczyæ pe³n¹ listê zapytañ na liœcie procesów.';
$strPrivDescReferences = 'Nie ma ¿adnych skutków w tej wersji MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Pozwól prze³adowywaæ ustawienia serwera i opró¿niaæ pamiêæ podrêczn¹ serwera.';
$strPrivDescReplClient = 'Nadaj u¿ytkownikowi prawo, by zapytaæ gdzie s¹ serwery podrzêdne / nadrzêdne.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrzebne dla replikacji serwera podrzêdnego.';
$strPrivDescSelect = 'Pozwól czytaæ dane.';
$strPrivDescShowDb = 'Daj dostêp do pe³nej listy baz danych.';
$strPrivDescShowView = 'Pozwól wykonywaæ zapytania SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Pozwól zamkn¹æ serwer.';
$strPrivDescSuper = 'Pozwól na po³¹czenie, nawet jeœli osi¹gniêta zosta³a maksymalna iloœæ po³¹czeñ; Wymagane dla wiêkszoœæ operacji administracyjnych, takich jak ustawianie zmiennych globalnych czy unicestwianie w¹tków innych u¿ytkowników.';
$strPrivDescUpdate = 'Pozwól zmieniaæ dane.';
$strPrivDescUsage = 'Brak uprawnieñ.';
$strPrivilegesReloaded = 'Uprawnienia zosta³y pomyœlnie prze³adowane.';
$strPrivileges = 'Uprawnienia';
$strProcedures = 'Procedury';
$strProcesses = 'Procesy';
$strProcesslist = 'Lista procesów';
$strProtocolVersion = 'Wersja protoko³u';
$strPutColNames = 'Umieœæ nazwy pól w pierwszym rekordzie';

$strQBEDel = 'Usuñ';
$strQBEIns = 'Dodaj';
$strQBE = 'Zapytanie przez przyk³ad';
$strQueryCache = 'Pamiêæ podrêczna zapytañ';
$strQueryFrame = 'Okienko zapytania';
$strQueryOnDb = 'Zapytanie SQL dla bazy danych <b>%s</b>:';
$strQueryResultsOperations = 'Operacja na wynikach zapytania';
$strQuerySQLHistory = 'Historia SQL';
$strQueryStatistics = '<b>Statystyki zapytañ</b>: Od rozpoczêcia jego pracy, do serwera zosta³o wys³anych %s zapytañ.';
$strQueryTime = 'Wykonanie zapytania trwa³o %01.4f sekund(y)';
$strQueryType = 'Rodzaj zapytania';
$strQueryWindowLock = 'Nie nadpisuj tego zapytania spoza okna';

$strReadRequests = '¯¹dañ odczytu';
$strReceived = 'Otrzymane';
$strRecords = 'Rekordy';
$strReferentialIntegrity = 'SprawdŸ spójnoœæ powi¹zañ:';
$strRefresh = 'Odœwie¿';
$strRelationalSchema = 'Schemat relacyjny';
$strRelationNotWorking = 'Dodatkowe mo¿liwoœci pracy z po³¹czonymi tabelami zosta³y wy³¹czone. Aby dowiedzieæ siê, dlaczego - kliknij %stutaj%s.';
$strRelationsForTable = 'RELACJE TABELI';
$strRelations = 'Relacje';
$strRelationView = 'Widok relacyjny';
$strReloadingThePrivileges = 'Prze³aduj uprawnienia';
$strReloadPrivileges = 'Prze³aduj uprawnienia';
$strRemoveSelectedUsers = 'Usuñ zaznaczonych u¿ytkowników';
$strRenameDatabaseOK = 'Baza danych %s ma nazwê zmienion¹ na %s';
$strRenameTableOK = 'Tabela %s ma nazwê zmienion¹ na %s';
$strRenameTable = 'Zmieñ nazwê tabeli na';
$strRepairTable = 'Napraw tabelê';
$strReplaceNULLBy = 'Zamiana NULL na';
$strReplaceTable = 'Zamiana danych tabeli z plikiem';
$strReplication = 'Replikacja';
$strReset = 'Reset';
$strResourceLimits = 'Ograniczenia zasobów';
$strReType = 'Ponownie';
$strRevokeAndDelete = 'Cofnij wszystkie aktywne uprawnienia u¿ytkownikom, a nastêpnie usuñ ich.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostan¹ prze³adowane, u¿ytkownicy nadal bêd¹ mieli uprawnienie USAGE.';
$strRevoke = 'Cofnij';
$strRevokeMessage = 'Uprawnienia dla %s zosta³y cofniête';
$strRomanian = 'Rumuñski';
$strRowLength = 'D³ugoœæ rekordu';
$strRowsFrom = 'rekordów pocz¹wszy od';
$strRowSize = ' Rozmiar rekordu ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'poziomo (obrócone nag³ówki)';
$strRowsModeHorizontal = 'poziomo';
$strRowsModeOptions = 'w trybie %s powtórz nag³ówki po %s komórkach';
$strRowsModeVertical = 'pionowo';
$strRows = 'Rekordów';
$strRowsStatistic = 'Statystyka rekordów';
$strRunning = 'uruchomiony na %s';
$strRunQuery = 'Wykonaj zapytania';
$strRunSQLQueryOnServer = 'Uruchom zapytanie/zapytania SQL na serwerze %s';
$strRunSQLQuery = 'Wykonanie zapytania/zapytañ SQL do bazy danych %s';
$strRussian = 'Rosyjski';

$strSaveOnServer = 'Zapisz na serwerze w katalogu %s';
$strSave = 'Zachowaj';
$strScaleFactorSmall = 'Wspó³czynnik skali jest za ma³y, by schemat zmieœci³ siê na jednej stronie';
$strSearchFormTitle = 'Szukaj w bazie danych';
$strSearchInTables = 'Wewn¹trz tabel(i):';
$strSearchNeedle = 'Szukane s³owa lub wartoœci (symbol wieloznaczny: "%"):';
$strSearchOption1 = 'przynajmniej jedno ze s³ów';
$strSearchOption2 = 'wszystkie s³owa';
$strSearchOption3 = 'ca³a fraza';
$strSearchOption4 = 'wyra¿enie regularne';
$strSearchResultsFor = 'Szukaj w rezultatach dla "<i>%s</i>" %s:';
$strSearch = 'Szukaj';
$strSearchType = 'ZnajdŸ:';
$strSecretRequired = 'Plik konfiguracyjny wymaga teraz tajnej frazy koduj¹cej (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Proszê wybraæ bazê danych';
$strSelectAll = 'Zaznacz wszystkie';
$strSelectBinaryLog = 'Wybierz dziennik binarny do podgl¹du';
$strSelectFields = 'Wybór pól (co najmniej jedno):';
$strSelectNumRows = 'w zapytaniu';
$strSelectTables = 'Wybierz tabele';
$strSend = 'Zapisz jako plik';
$strSent = 'Wys³ane';
$strServerChoice = 'Wybór serwera';
$strServerNotResponding = 'Serwer nie odpowiada';
$strServer = 'Serwer';
$strServers = 'Serwery';
$strServerStatusDelayedInserts = 'OpóŸnione dodania';
$strServerStatus = 'Informacje o dzia³aniu serwera';
$strServerStatusUptime = 'Serwer MySQL dzia³a przez %s. Pocz¹tek pracy: %s.';
$strServerTabVariables = 'Zmienne';
$strServerTrafficNotes = '<b>Ruch na serwerze</b>: Poni¿sze tabele pokazuj¹ statystyki ruchu na tym serwerze MySQL od rozpoczêcia jego pracy.';
$strServerVars = 'Zmienne i ustawienia serwera';
$strServerVersion = 'Wersja serwera';
$strSessionValue = 'WartoϾ sesji';
$strSetEnumVal = 'Je¿eli pole jest typu "ENUM" lub "SET", wartoœci wprowadza siê w formacie: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Je¿eli potrzeba wprowadziæ odwrotny ukoœnik ("\") lub apostrof ("\'"), nale¿y je poprzedziæ odwrotnym ukoœnikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Poka¿ wszystko';
$strShowColor = 'Poka¿ kolor';
$strShowDatadictAs = 'Format s³ownika danych';
$strShowFullQueries = 'Poka¿ pe³ne zapytania';
$strShowGrid = 'Poka¿ siatkê';
$strShowingBookmark = 'Pokaz zapamiêtanego zapytania';
$strShowingRecords = 'Poka¿ rekordy ';
$strShowOpenTables = 'Poka¿ otwarte tabele';
$strShowPHPInfo = 'Informacje o PHP';
$strShow = 'Poka¿';
$strShowSlaveHosts = 'Poka¿ podrzêdne hosty';
$strShowSlaveStatus = 'Status serwera podrzêdnego';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Liczba transakcji, które u¿ywa³y pamiêci podrêcznej tymczasowego dziennika binarnego, ale który przekroczy³y wartoœæ binlog_cache_size i do zapisania instrukcji transakcji zosta³ u¿yty plik tymczasowy.';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Liczba transakcji, które u¿ywa³y pamiêci podrêcznej tymczasowego dziennika binarnego.';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Liczba tabel tymczasowych na dysku utworzonych automatycznie przez serwer podczas wykonywanie instrukcji. Przy du¿ej wartoœci Created_tmp_disk_tables, zwiêkszenie wartoœci tmp_table_size spowoduje tworzenie tymczasowych tabel w pamiêci, a nie na dysku.';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Ile plików tymczasowych utworzy³ mysqld.';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Liczba tabel tymczasowych w pamiêci, utworzonych automatycznie przez serwer podczas wykonywania instrukcji.';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Liczba rekordów zapisanych przy pomocy INSERT DELAYED, dla których wyst¹pi³ jakiœ b³¹d (prawdopodobnie zdublowany klucz).';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Liczba u¿ytych w¹tków obs³uguj¹cych INSERT DELAYED. Ka¿da osobna tabela, na której wykonuje siê INSERT DELAYED dostaje w³asny w¹tek.';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Liczba rekordów zapisanych poprzez INSERT DELAYED.';
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'Liczba wykonanych instrukcji FLUSH.';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Liczba wewnêtrznych intrukcji COMMIT.';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Ile razy rekord zosta³ usuniêty z tabeli.';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'Serwer MySQL mo¿e zapytaæ mechanizm sk³adowania Cluster NDB, czy ma informacje o tabeli o zadanej nazwie. Nazywamy to odkryciem (<i>discovery</i>). Handler_discover wskazuje, ile razy tabela zosta³a odkryta.';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Ile razy z indeksu zosta³a odczytana pierwsza pozycja. Du¿a wartoœæ sugeruje, ¿e serwer wykonuje pe³nych przeszukañ indeksów; na przyk³ad SELECT col1 FROM foo, przy za³o¿eniu, ¿e col1 jest zindeksowane.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Liczba ¿¹dañ odczytu rekordu na podstawie indeksu. Du¿a wartoœæ to dobra oznaka tego, ¿e zapytania i tabele s¹ w³aœciwie zindeksowane.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Liczba ¿¹dañ odczytu nastêpnego rekordu w porz¹dku indeksowym. Ta wartoœæ jest zwiêkszana przy odpytywaniu o zindeksowan¹ kolumnê na ograniczonym przedziale lub przy przeszukiwaniu indeksu.';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Liczba ¿¹dañ odczytu poprzedniego rekordu w porz¹dku indeksowym. Metoda u¿ywana g³ównie do optymalizacji ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Liczba ¿¹dañ odczytu nastêpnego rekordu na podstawie sta³ego po³o¿enia. Wartoœæ jest du¿a przy wykonywaniu du¿ej iloœci zapytañ wymagaj¹cych sortowania rezultatu. Prawdopodobnie wykonano wiele zapytañ wymagaj¹cych przeszukania ca³ej tabeli lub z³¹czeñ, które nie u¿ywaj¹ poprawnie indeksów.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Liczba ¿¹dañ odczytu nastêpnego rekord w pliku z danymi. Wartoœæ jest du¿a przy wykonywania wielu przeszukiwañ tabeli. Ogólnie sugeruje to, ¿e tabele nie s¹ poprawnie zindeksowane lub ¿e zapytania nie s¹ napisane w sposób pozwalaj¹cy skorzystaæ z istniej¹cych indeksów.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Liczba wewnêtrznych instrukcji ROLLBACK.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Liczba ¿¹dañ zmiany rekordu w tabeli.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Liczba ¿¹dañ dodania rekordu do tabeli.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Liczba stron zawieraj¹cych dane (brudnych lub czystych).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Liczba aktualnie brudnych stron.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Liczba stron w puli bufora, których wymiecienia za¿¹dano.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Liczba wolnych stron.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Liczba stron zatrzaœniêtych w puli bufora InnoDB. S¹ to strony aktualnie odczytywane lub zapisywane lub takie, które nie mog¹ zostaæ wymiecione lub usuniête z jakiegoœ innego powodu.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Liczba strony stron zajêtych z powodu ich alokacji dla celów administracyjnych takich jak blokady rekordu lub adaptacyjny indeks haszuj¹cy. Wartoœæ ta mo¿e te¿ zostaæ policzona jako Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = '£¹czny rozmiar puli bufora, w stronach.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Liczba "losowych" odczytów z wyprzedzeniem zainicjowanych przez InnoDB. Wystêpuje gdy zapytane przeszukiwa³oby du¿e fragmenty tabeli, ale w dowolnej kolejnoœci.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Liczba sekwencyjnych odczytów z wyprzedzeniem zainicjowanych przez InnoDB. Wystêpuje gdy InnoDB wykonuje sekwencyjne pe³ne przeszukiwanie tabeli.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Liczba ¿¹dañ logicznych odczytów które wykona³ InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Liczba logicznych odczytów, których InnoDB nie móg³ zaspokoiæ pul¹ bufora i musia³ wykonaæ odczyt pojedynczej strony.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Zwykle zapis do puli bufora InnoDB obywa siê w tle. Jednak¿e, jeœli niezbêdny jest odczyt lub utworzenie strony a brak jest czystych stron, konieczne jest najpierw oczekiwanie na wymiecienie stron. Ten licznik wskazuje liczbê wyst¹pieñ takich oczekiwañ. Je¿eli rozmiar puli bufora by³ ustawiony w³aœciwie, wartoœæ ta powinna byæ ma³a.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Liczba wykonanych zapisów do puli bufora InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Liczba dot¹d wykonanych operacji fsync().';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Aktualna liczba operacji fsync() w toku.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Aktualna liczba odczytów w toku.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Aktualna liczba zapisów w toku.';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'Iloœæ dot¹d odczytanych danych, w bajtach.';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = '£¹czna liczba odczytów danych.';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = '£¹czna liczba zapisów danych.';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'Iloœæ dot¹d zapisanych danych, w bajtach.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Liczba przeprowadzonych zapisów typu <i>doublewrite</i>.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Liczba stron zapisanych przy zapisie typu <i>doublewrite</i>.';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Ile razy czekano, bo bufor dziennika by³ zbyt ma³y i przed wznowieniem pracy oczekiwano na jego opró¿nienie.';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Liczba ¿¹dañ zapisów do dziennika.';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Liczba fizycznych zapisów do pliku dziennika.';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Liczba synchronicznych zapisów do pliku dziennika.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Liczba wywo³añ fsync dla pliku dziennika w toku.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Liczba zapisów do pliku dziennika w toku.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Liczba bajtów zapisanych do pliku dziennika.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Liczba utworzonych stron.';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Wkompilowana wielkoœæ strony InnoDB (domyœlnie 16KB). Wiele wartoœci jest mierzonych w stronach; znajomoœæ wielkoœci strony pozwala na ich ³atw¹ konwersjê na bajty.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Liczba odczytanych stron.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Liczba zapisanych stron.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Liczba blokad rekordów na które aktualnie siê czeka.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Œredni czas uzyskania blokady rekordu, w milisekundach.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Ca³kowity czas zu¿yty na uzyskiwanie blokad rekordów, w milisekundach.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maksymalny czas uzyskania blokady rekordu, w milisekundach.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Ile razy czekano na blokadê rekordu.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Liczba rekordów usuniêtych z tabel InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Liczba rekordów dodanych do tabel InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Liczba rekordów odczytanych z tabel InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Liczba rekordów zmienionych w tabelach InnoDB.';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Liczba bloków w buforze podrêcznym indeksów, które zosta³y zmodyfikowane ale jeszcze nie wymiecione na dysk. Wczeœniej zmienna mia³a nazwê Not_flushed_key_blocks.';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Liczba nieu¿ywanych bloków w buforze podrêcznym indeksów. Mo¿na u¿yæ tej wartoœci do okreœlenia jaka czêœæ bufora indeksów jest w u¿yciu.';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Liczba u¿ytych bloków w buforze podrêcznym indeksów. Ta wartoœæ to próg, który wskazuje maksymaln¹ liczbê kiedykolwiek jednoczeœnie u¿ytych bloków.';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Liczba ¿¹dañ odczytu bloku z bufora podrêcznego indeksów.';
$strShowStatusKey_readsDescr = 'Liczba fizycznych odczytów bloków indeksów z dysku. Du¿a wartoœæ key_reads oznacza, ¿e prawdopodobnie wartoœæ key_buffer_size jest zbyt ma³a. Wspó³czynnik chybieñ bufora podrêcznego mo¿na policzyæ ze wzoru Key_reads/Key_read_requests.';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Liczba ¿¹dañ zapisów bloków indeksów to bufora podrêcznego.';
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Liczba fizycznych zapisów bloków indeksów na dysk.';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Ca³kowity koszta ostatnio skompilowanego zapytania, wyliczony przez optymalizator zapytañ. Przydatny do porównañ kosztów ró¿nych planów wykonania tego samego zapytania. Domyœlna wartoœæ 0 oznacza, ¿e jeszcze ¿adne zapytanie nie zosta³o skompilowane.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Liczba rekordów oczekuj¹cych na zapisanie w kolejkach INSERT DELAYED.';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Liczba kiedykolwiek otwartych tabel. Jeœli ta wartoœæ jest du¿a, prawdopodobnie wielkoœæ pamiêci podrêcznej tabel jest zbyt ma³a.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Liczba otwartych plików.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Liczba otwartych strumieni (u¿ywanych g³ownie do rejestracji w dzienniku).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Liczba otwartych tabel.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Liczba wolnych bloków pamiêci w podrêcznym buforze zapytañ.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Iloœæ dostêpnej pamiêci w podrêcznym buforze zapytañ.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Liczba trafieñ pamiêci podrêcznej.';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Liczba zapytañ dodanych do pamiêci podrêcznej.';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Liczba zapytañ, które zosta³y usuniête z pamiêci podrêcznej, by zwolnic pamiêæ do buforowania nowych zapytañ. Ta informacje mo¿e pomóc dostroiæ wielkoœæ bufora podrêcznego. Do decydowania o tym, które zapytania usun¹æ z bufora podrêcznego u¿ywana jest strategia "najpierw najd³u¿ej nieu¿ywany" (<i>least recently used</i> - LRU).';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Liczba niezbuforowanych zapytañ (nie daj¹cych siê zbuforowaæ lub niezbuforowanych z powodu ustawienia query_cache_type).';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Liczba zapytañ zarejestrowanych w buforze podrêcznym.';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Ca³kowita liczba bloków w buforze podrêcznym zapytañ.';
$strShowStatusReset = 'Zresetuj';
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stan replikacji zabezpieczaj¹cej (jeszcze nie zaimplementowane).';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Liczba z³¹czeñ nie u¿ywaj¹cych indeksów. Wartoœæ ró¿na od 0 sugeruje staranne przyjrzenie siê indeksom tabel.';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Liczba z³¹czeñ w których u¿yto wyszukiwania zakresowego na pierwszej z³¹czanej tabeli.';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Liczba z³¹czeñ bez u¿ycia indeksów gdy mo¿liwoœæ ich u¿ycia by³a sprawdzana dla ka¿dego rekordu. (Wartoœæ ró¿na od 0 sugeruje staranne przyjrzenie siê indeksom tabel.)';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Liczba z³¹czeñ w których u¿yto zakresów w stosunku do pierwszej tabeli. (Nawet du¿a wartoœæ nie ma kluczowego znaczenia.)';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Liczba z³¹czeñ, które przeszuka³y w pe³ni pierwsz¹ tabelê.';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Liczba tymczasowych tabel aktualnie otwartych przez podrzêdny w¹tek SQL.';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Ile raz ³¹cznie (od startu) podrzêdny w¹tek SQL replikacji ponawia³ transakcje.';
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'ON oznacza, ¿e ten serwer jest podrzêdny i jest pod³¹czony go serwera g³ównego.';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Liczba w¹tków, których utworzenie trwa³o d³u¿ej ni¿ slow_launch_time sekund.';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Liczba zapytañ, których wykonanie zajê³o wiêcej ni¿ long_query_time sekund.';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Liczba przebiegów scalania, które musia³ wykonaæ algorytm sortuj¹cy. Przy du¿ej wartoœci, warto wzi¹æ pod uwagê zwiêkszenie wartoœci zmiennej systemowej sort_buffer_size.';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'Liczba sortowaæ wykonanych przy u¿yciu zakresów.';
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'Liczba posortowanych rekordów.';
$strShowStatusSort_scanDescr = 'Liczba sortowañ wykonanych poprzez przeszukiwanie tabeli.';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Ile razy blokada tabeli zosta³a uzyskana natychmiastowo.';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Ile razy blokada tabeli nie mog³a zostaæ uzyskana natychmiastowo i niezbêdne by³o oczekiwanie. Przy wysoka wartoœæ oraz problemach z wydajnoœci¹ powinno siê najpierw zoptymalizowaæ zapytania, a nastêpnie podzieliæ tabelê (tabele) lub u¿yæ replikacji.';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Liczba w¹tków w buforze podrêcznym w¹tków. Wspó³czynnik trafienia w bufor mo¿e byæ wyliczony ze wzoru Threads_created/Connections. Kolor czerwony oznacza, ¿e powinno siê zwiêkszyæ thread_cache_size.';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Liczba aktualnie otwartych po³¹czeñ.';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Liczba w¹tków utworzonych by obs³u¿yæ po³¹czenia. Je¿eli wartoœæ Threads_created jest du¿a, mo¿na chcieæ zwiêkszyæ wartoœæ thread_cache_size. (W przypadku dobrej implementacja w¹tków zwykle nie daje to zauwa¿alnego polepszenia wydajnoœci.)';
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'Liczba nieuœpionych w¹tków.';
$strShowTableDimension = 'Poka¿ wymiary tabel';
$strShowTables = 'Poka¿ tabele';
$strShowThisQuery = ' Wywo³aj ponownie zapytanie ';
$strSimplifiedChinese = 'Chiñski uproszczony';
$strSingly = '(pojedynczo)';
$strSize = 'Rozmiar';
$strSkipQueries = 'Liczba rekordów (zapytañ), które nale¿y z pocz¹tku pomin¹æ';
$strSlovak = 'S³owacki';
$strSlovenian = 'S³oweñski';
$strSocketProblem = '(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL nie jest skonfigurowane poprawnie)';
$strSortByKey = 'Sortuj wg klucza';
$strSorting = 'Sortowanie';
$strSort = 'Sortuj';
$strSpaceUsage = 'Wykorzystanie przestrzeni';
$strSpanish = 'Hiszpañski';
$strSplitWordsWithSpace = 'S³owa s¹ rozdzielane znakiem spacji (" ").';
$strSQLCompatibility = 'Tryb zgodnoœci SQL';
$strSQLExportType = 'Rodzaj eksportu';
$strSQLImportOptions = 'Opcje SQL';
$strSQLOptions = 'Opcje SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Istnieje szansa, ¿e w³aœnie znaleziono b³¹d w analizatorze sk³adni SQL. Proszê zbadaæ bli¿ej swoje zapytanie i sprawdziæ, czy cudzys³owy s¹ poprawne i dobrze sparowane. Inn¹ mo¿liw¹ przyczyn¹ niepowodzenia mo¿e byæ wysy³anie pliku ze znakami binarnymi poza obszarem tekstu ujêtego w cudzys³owy. Mo¿na równie¿ sprawdziæ zapytanie SQL poprzez liniê poleceñ MySQL-a. W znalezieniu przyczyny problemu mo¿e pomóc tak¿e - jeœli siê pojawi - poni¿szy opis b³êdu serwera MySQL. Jeœli nadal wystêpuj¹ z problemy lub analizator sk³adni zg³asza usterkê a linia poleceñ - nie, ogranicz sekwencjê zapytañ SQL do pojedynczego, które powoduje problemy i zg³oœ b³¹d, do³¹czaj¹c fragment danych zawarty w poni¿szej sekcji TNIJ:';
$strSQLParserUserError = 'Wygl¹da na to, ¿e w twoim zapytaniu SQL jest b³¹d. W znalezieniu przyczyny problemu mo¿e pomóc tak¿e - jeœli siê pojawi - poni¿szy opis b³êdu serwera MySQL.';
$strSQLQuery = 'zapytanie SQL';
$strSQLResult = 'Rezultat SQL';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Nieprawid³owy identyfikator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Niezamkniêty cudzys³ów';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nieznany znak przestankowy';
$strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
$strStatCreateTime = 'Utworzenie';
$strStatement = 'Cecha';
$strStatisticsOverrun = 'Na aktywnym serwerze liczniki bajtów mog¹ siê przekrêciæ, wiêc statystyki jakich dostarcza serwer MySQL nie s¹ wiarygodne.';
$strStatUpdateTime = 'Ostatnia aktualizacja';
$strStatus = 'Status';
$strStorageEngine = 'Mechanizm sk³adowania';
$strStorageEngines = 'Mechanizmy sk³adowania';
$strStrucCSV = 'Dane CSV';
$strStrucData = 'Struktura i dane';
$strStrucExcelCSV = 'CSV dla MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Dane w formacie macierzystym MS Excela';
$strStrucNativeExcelOptions = 'Opcje eksportu do macierzystego formatu Excela';
$strStrucOnly = 'Tylko struktura';
$strStructPropose = 'Analiza zawartoœci';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Wyœlij';
$strSuccess = 'Zapytanie SQL zosta³o wykonane pomyœlnie';
$strSum = 'Suma';
$strSwedish = 'Szwedzki';
$strSwitchToDatabase = 'Prze³¹cz do skopiowanej bazy danych';
$strSwitchToTable = 'Prze³¹cz na skopiowan¹ tabelê';

$strTableAlreadyExists = 'Tabela %s ju¿ istnieje!';
$strTableComments = 'Komentarze tabeli';
$strTableEmpty = 'Brak nazwy tabeli!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s zosta³a usuniêta';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s zosta³a opró¿niona';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s zosta³a prze³adowana';
$strTableMaintenance = 'Zarz¹dzanie tabel¹';
$strTableOfContents = 'Spis treœci';
$strTableOptions = 'Opcje tabeli';
$strTables = '%s tabel(a)';
$strTableStructure = 'Struktura tabeli dla ';
$strTable = 'Tabela';
$strTakeIt = 'u¿yj';
$strTblPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla tabel';
$strTempData = 'Dane tymczasowe';
$strTextAreaLength = ' To pole mo¿e nie daæ siê edytowaæ<br /> z powodu swojej d³ugoœci ';
$strThai = 'Tajski';
$strThemeDefaultNotFound = 'Nie znaleziono domyœlnego motywu graficznego %s!';
$strTheme = 'Motyw graficzny / styl';
$strThemeNoPreviewAvailable = 'Podgl¹d niedostêpny.';
$strThemeNotFound = 'Nie znaleziono motywu graficznego %s!';
$strThemeNoValidImgPath = 'Nie znaleziono prawid³owej œcie¿ki do obrazka dla motywu graficznego %s!';
$strThemePathNotFound = 'Nie znaleziono œcie¿ki do motywu %s!';
$strThisHost = 'Ten host';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'W¹tek %s zosta³ pomyœlnie unicestwiony.';
$strThreads = 'W¹tki';
$strTime = 'Czas';
$strTimeoutInfo = 'Poprzedni import przekroczy³ limit czasu, ponowne przed³o¿enie tego pliku spowoduje kontynuacje od miejsca %d.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Jednak¿e, podczas ostatniego uruchomienia nie zosta³y przetworzone ¿adne dane, co zwykle oznacza, ¿e phpMyAdmin nie bêdzie w stanie ukoñczyæ tego importu bez zwiêkszenia limitów czasowych PHP.';
$strTimeoutPassed = 'Limit czasu wykonania skryptu min¹³; aby ukoñczyæ import, proszê przed³o¿yæ ten sam plik a import zostanie wznowiony.';
$strToggleScratchboard = 'w³¹cz / wy³¹cz scratchboard';
$strTotalUC = 'Sumarycznie';
$strTotal = 'wszystkich';
$strTraditionalChinese = 'Chiñski tradycyjny';
$strTraditionalSpanish = 'Tradycyjny hiszpañski';
$strTraffic = 'Ruch';
$strTransactionCoordinator = 'Koordynator transakcji';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Wyœwietla link do œci¹gniêcia binarnych danych z tego pola. Pierwsza opcja to nazwa pliku binarnego. Drug¹ opcj¹ jest mo¿liwa nazwa pola zawieraj¹cego nazwê pliku. Je¿eli dana jest druga opcja, pierwsza musi byæ pustym napisem';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Wyœwietla szesnastkow¹ reprezentacjê danych. Opcjonalny pierwszy parametr okreœla jak czêsto dodawane bêd¹ spacje (domyœlnie: co 2 pó³bajty).';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Wyœwietla klikaln¹ miniaturkê; opcje: szerokoœæ,wysokoœæ w pikselach (oryginalne proporcje zostan¹ zachowane)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Wyœwietla link do tego obrazu (bezpoœrednie œci¹gniêcie bloba).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Zobacz image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__external = 'TYLKO LINUX: Uruchamia zewnêtrzn¹ aplikacjê i przekazuje dane pól na standardowe wejœcie. Zwraca standardowe wyjœcie tej aplikacji. Domyœlnie jest to Tidy, którzy porz¹dkuje kod HTML. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, nale¿y rêcznie zmodyfikowaæ plik libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i dodaæ narzêdzie, na którego uruchamianie pozwalasz. Pierwsz¹ opcj¹ jest liczba programów, których chcesz u¿yæ, a drug¹ s¹ parametry programu. Je¿eli trzeci parametr jest ustawiony na 1, zostanie dokonana konwersja wyjœcia poprzez u¿ycie htmlspecialchars() (Domyœln¹ wartoœci¹ jest 1). Je¿eli czwarty parametr zosta³ ustawiony na 1, zawartoœæ komórki nie bêdzie zawijana, tak ¿e ca³e wyjœcie zostanie pokazane bez zmian formatu (domyœln¹ wartoœci¹ jest 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachowuje oryginalne formatowanie pola. Neutralizowanie znaków niespecjalnych nie jest dokonywane.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Wyœwietla obrazek i link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsz¹ opcjê jest prefiks, taki jak "http://domena.com/", drug¹ opcj¹ jest szerokoœæ w pikselach, trzeci¹ opcj¹ jest wysokoœæ.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Wyœwietla link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki jak "http://domena.com/", druga opcja to tytu³ linku.';
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formatuj tekst traktuj¹c jako zapytanie SQL z podœwietlaniem sk³adni.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Pokazuje jedynie czêœæ napisu. Pierwsza opcja to offset, od którego ma zacz¹æ siê wyœwietlanie tekstu (domyœlnie 0). Druga opcja to iloœæ zwracanego tekstu. Je¿eli jest pusta, zwracany jest ca³y pozosta³y tekst. Trzecia opcja okreœla jakie znaki zostan¹ dodane do wyjœcia, je¿eli zwracany jest czêœæ napisu (domyœlnie: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Ucinaj wyœwietlane zapytania';
$strTurkish = 'Turecki';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukraiñski';
$strUncheckAll = 'Odznacz wszystkie';
$strUnicode = 'Unikod';
$strUnique = 'Jednoznaczny';
$strUnknown = 'nieznany';
$strUnselectAll = 'Odznacz wszystkie';
$strUnsupportedCompressionDetected = 'Próbowano wczytaæ plik z nieobs³ugiwanym typem kompresji (%s). Albo jego obs³uga nie zosta³a zaimplementowana albo zosta³a konfiguracyjnie wy³¹czona.';
$strUpdatePrivMessage = 'Uaktualni³eœ uprawnienia dla %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil zosta³ uaktualniony.';
$strUpdateQuery = 'Zmieñ zapytanie';
$strUpdComTab = 'Informacje o tym, jak zaktualizowaæ tabelê Column_comments znajduj¹ siê w dokumentacji';
$strUpgrade = 'Poleca siê aktualizacjê do %s w wersji %s lub póŸniejszej.';
$strUploadLimit = 'Prawdopodobnie próbowano wrzuciæ du¿y plik. Aby poznaæ sposoby obejœcia tego limitu, proszê zapoznaæ siê z %sdokumenacj¹%s.';
$strUploadsNotAllowed = 'Serwer nie pozwala na upload plików.';
$strUsage = 'Wykorzystanie';
$strUseBackquotes = 'U¿yj cudzys³owów z nazwami tabel i pól';
$strUsedPhpExtensions = 'U¿ywane rozszerzenia PHP';
$strUseHostTable = 'U¿yj tabeli hostów';
$strUserAlreadyExists = 'U¿ytkownik %s ju¿ istnieje!';
$strUserEmpty = 'Brak nazwy u¿ytkownika!';
$strUserName = 'Nazwa u¿ytkownika';
$strUserNotFound = 'Wybrany u¿ytkownik nie zosta³ znaleziony w tabeli uprawnieñ.';
$strUserOverview = 'Opis u¿ytkownika';
$strUsersDeleted = 'Wybrani u¿ytkownicy zostali pomyœlnie usuniêci.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'U¿ytkownicy maj¹cy dostêp do &quot;%s&quot;';
$strUser = 'U¿ytkownik';
$strUseTabKey = 'Klawisz TAB przemieszcza pomiêdzy wartoœciami, CTRL+strza³ka przenosi w dowolne miejsce';
$strUseTables = 'U¿yj tabel';
$strUseTextField = 'U¿yj pola tekstowego';
$strUseThisValue = 'U¿yj tej wartoœci';

$strValidateSQL = 'Sprawd٠poprawnoϾ SQL';
$strValidatorError = 'Analizator sk³adni SQL nie móg³ zostaæ zainicjowany. SprawdŸ, czy zainstalowane s¹ niezbêdne rozszerzenia PHP, tak jak zosta³o to opisane w %sdokumentacji%s.';
$strValue = 'WartoϾ';
$strVar = 'Zmienna';
$strVersionInformation = 'Informacja o wersji';
$strViewDumpDatabases = 'Zrzut baz danych';
$strViewDumpDB = 'Zrzut bazy danych';
$strViewDump = 'Zrzut tabeli';
$strViewHasBeenDropped = 'Perspektywa %s zosta³a usuniêta';
$strViewMaxExactCount = 'Perspektywa ma ponad %d rekordów. Proszê zajrzeæ do %sdokumentacji%s.';
$strView = 'Perspektywa';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalog ustalony dla uploadu jest nieosi¹galny';
$strWebServerUploadDirectory = 'katalog serwera WWW dla uploadu';
$strWelcome = 'Witamy w %s';
$strWestEuropean = 'Zachodnioeuropejski';
$strWildcard = 'znak wieloznaczny';
$strWindowNotFound = 'Docelowe okno przegl¹darki nie mog³o byæ zaktualizowane. Byæ mo¿e okno-rodzic zosta³o zamkniête lub przegl¹darka, uwzglêdniaj¹c ustawienia bezpieczeñstwa, blokuje aktualizacje pomiêdzy oknami';
$strWithChecked = 'Zaznaczone:';
$strWriteRequests = '¯¹dañ zapisu';
$strWrongUser = 'B³êdne pola u¿ytkownik/has³o. Brak dostêpu.';

$strXMLOptions = 'Opcje formatu XML';
$strXML = 'XML';

$strYes = 'Tak';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Uwaga: Ustawienie tych opcji na 0 (zero) usuwa ograniczenie.';
$strZip = '".zip"';

$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ