Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/polish-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: polish-iso-8859-2.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('bajtów', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Nie', 'Pon', 'Wto', '¦ro', 'Czw', 'Pi±', 'Sob');
$month = array('Sty', 'Lut', 'Mar', 'Kwi', 'Maj', 'Cze', 'Lip', 'Sie', 'Wrz', 'Pa¼', 'Lis', 'Gru');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y, %H:%M';
$timespanfmt = '%s dni, %s godzin, %s minut i %s sekund';

$strAbortedClients = 'Przerwane';
$strAccessDenied = 'Brak dostêpu';
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Prawdopodobnie powodem jest brak utworzonego pliku konfiguracyjnego. Do jego stworzenia mo¿na u¿yæ %1$sskryptu instalacyjnego%2$s.';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin próbowa³ po³±czyæ siê z serwerem MySQL, a serwer odrzuci³ po³±czenie. Powiniene¶ sprawdziæ nazwê hosta, nazwê u¿ytkownika i has³o w pliku config.inc.php i upewniæ siê, ¿e odpowiadaj± one informacjom danym przez administratora serwera MySQL.';
$strAction = 'Dzia³anie';
$strAddAutoIncrement = 'Dodaj warto¶ci AUTO_INCREMENT';
$strAddClause = 'Dodaj %s';
$strAddConstraints = 'Dodaj ograniczenia';
$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/usuñ pola';
$strAddDeleteRow = 'Dodaj/usuñ wiersz kryteriów';
$strAddFields = 'Dodaj %s pól';
$strAddHeaderComment = 'Dodaj do nag³ówka w³asny komentarz (\\n oddziela linie)';
$strAddIntoComments = 'Dodaj w komentarzach:';
$strAddNewField = 'Dodaj nowego pole';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj uprawnienia dla nastêpuj±cej bazy danych';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj uprawnienia dla nastêpuj±cej tabeli';
$strAddSearchConditions = 'Dodaj warunki przeszukiwania (warunek dla "where"):';
$strAddToIndex = 'Dodaj &nbsp;%s&nbsp;kolumn do indeksu ';
$strAddUser = 'Dodaj nowego u¿ytkownika';
$strAddUserMessage = 'Nowy u¿ytkownik zosta³ dodany.';
$strAdministration = 'Administracja';
$strAffectedRows = 'Zmodyfikowanych rekordów:';
$strAfterInsertBack = 'Wróæ';
$strAfterInsertNewInsert = 'Dodaj nowy rekord';
$strAfterInsertNext = 'Edytuj nastêpny rekord';
$strAfterInsertSame = 'Powrót do tej strony';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllowInterrupt = 'Zezwól na przerwanie importu w przypadku, gdy skrypt wykryje zbli¿aj±cy siê koniec limitu czasu. Mo¿e to byæ dobry sposób importu du¿ych plików, jednak¿e mo¿e on popsuæ transakcje.';
$strAllTableSameWidth = 'wy¶wietliæ wszystkie tabele z tak± sam± szeroko¶ci±?';
$strAll = 'Wszystko';
$strAlterOrderBy = 'Sortowanie tabeli wg';
$strAnalyzeTable = 'Analizuj tabelê';
$strAnd = 'oraz';
$strAndThen = 'a nastêpnie';
$strAnIndex = 'Do %s dodany zosta³ indeks';
$strAny = 'Dowolny';
$strAnyHost = 'Dowolny host';
$strAnyUser = 'Dowolny u¿ytkownik';
$strApproximateCount = 'Byæ mo¿e w przybli¿eniu. Zobacz FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'Do %s dodany zosta³ klucz podstawowy';
$strArabic = 'Arabski';
$strArmenian = 'Ormiañski';
$strAscending = 'Rosn±co';
$strAtBeginningOfTable = 'Na pocz±tku tabeli';
$strAtEndOfTable = 'Na koñcu tabeli';
$strAttr = 'Atrybuty';
$strAutodetect = 'Rozpoznaj automatycznie';
$strAutomaticLayout = 'Uk³ad automatyczny';

$strBack = 'Powrót';
$strBaltic = 'Ba³tycki';
$strBeginCut = 'TNIJ ST¡D';
$strBeginRaw = 'SUROWE DANE ST¡D';
$strBinary = ' Binarne ';
$strBinaryDoNotEdit = ' Binarne - nie do edycji ';
$strBinaryLog = 'Dziennik binarny';
$strBinLogEventType = 'Typ zdarzenia';
$strBinLogInfo = 'Informacje';
$strBinLogName = 'Nazwa dziennika';
$strBinLogOriginalPosition = 'Oryginalna pozycja';
$strBinLogPosition = 'Pozycja';
$strBinLogServerId = 'ID serwera';
$strBookmarkAllUsers = 'Pozwól na dostêp wszystkim u¿ytkownikom';
$strBookmarkCreated = 'Zapytanie %s zosta³o zapamiêtane';
$strBookmarkDeleted = 'Zapamiêtane zapytanie SQL zosta³o usuniête.';
$strBookmarkLabel = 'Nazwa';
$strBookmarkQuery = 'Zapamiêtane zapytanie SQL';
$strBookmarkReplace = 'Zamieñ istniej±ce zapamiêtane zapytanie o tej samej nazwie';
$strBookmarkThis = 'Pamiêtaj zapytanie SQL';
$strBookmarkView = 'Tylko poka¿';
$strBrowseDistinctValues = 'Przegl±daj ró¿ne warto¶ci';
$strBrowseForeignValues = 'Przegl±daj zewnêtrzne warto¶ci';
$strBrowse = 'Przegl±daj';
$strBufferPoolActivity = 'Aktywno¶æ rezerw buforowych';
$strBufferPool = 'Rezerwy buforowe';
$strBufferPoolUsage = 'U¿ycie rezerw buforowych';
$strBufferReadMisses = 'Chybienia odczytu';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Chybienia odczytu w %';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Oczekiwania zapisu w %';
$strBufferWriteWaits = 'Oczekiwania na zapis';
$strBulgarian = 'Bu³garski';
$strBusyPages = 'Strony u¿ywane';
$strBzError = 'phpMyAdminowi nie uda³o siê skompresowaæ zrzutu z powodu zepsutego rozszerzenia Bz2 w tej wersji PHP. Jest bardzo zalecane by ustawiæ dyrektywê <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> w pliku konfiguracyjnym phpMyAdmina na <code>FALSE</code>. Je¶li chcesz u¿yæ funkcji kompresji Bz2, PHP powinien zostaæ zaktualizowany do najnowszej wersji. Szczegó³y mo¿na zobaczyæ w raporcie na temat b³êdów PHP %s.';
$strBzip = '".bz2"';

$strCalendar = 'Kalendarz';
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Nie uda³o siê za³adowaæ modu³ów eksportu, proszê sprawdziæ instalacjê!';
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Nie uda³o siê za³adowaæ modu³ów importu, proszê sprawdziæ instalacjê!';
$strCannotLogin = 'Nie uda³o siê zalogowaæ na serwer MySQL';
$strCantLoad = 'nie uda³o siê za³adowaæ modu³u %s,<br />proszê sprawdziæ konfiguracjê PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie uda³o siê za³adowaæ rozszerzeñ iconv lub recode, które s± niezbêdne do konwersji kodowania znaków, skonfiguruj PHP tak, by móg³ u¿ywaæ tych rozszerzeñ albo zablokuj konwersjê kodowania znaków w phpMyAdminie.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie mo¿na zmieniæ nazwy indeksu na PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nie uda³o siê u¿yæ ani funkcji iconv, ani libiconv, mimo ¿e rozszerzenia zg³aszaj± siê jako za³adowane. Proszê sprawdziæ swoj± konfiguracjê PHP.';
$strCardinality = 'Moc';
$strCaseInsensitive = 'bez rozró¿niania wielko¶ci liter';
$strCaseSensitive = 'z rozró¿nianiem wielko¶ci liter';
$strCentralEuropean = '¦rodkowoeuropejski';
$strChangeCopyModeCopy = '... pozostaw starego.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a nastêpnie go usuñ.';
$strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego u¿ytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ...';
$strChangeCopyUser = 'Zmieñ dane u¿ytkownika / Skopiuj u¿ytkownika';
$strChangeDisplay = 'Wybierz wy¶wietlane pole';
$strChangePassword = 'Zmieñ has³o';
$strChange = 'Zmieñ';
$strCharsetOfFile = 'Zestaw znaków dla pliku:';
$strCharsetsAndCollations = 'Zestawy znaków i metody porównywania napisów';
$strCharsets = 'Zestawy znaków';
$strCharset = 'Zestaw znaków';
$strCheckAll = 'Zaznacz wszystkie';
$strCheckOverhead = 'Zaznacz nieoptymalne';
$strCheckPrivsLong = 'Sprawd¼ uprawnienia bazy danych &quot;%s&quot;.';
$strCheckPrivs = 'Sprawd¼ uprawnienia';
$strCheckTable = 'Sprawd¼ tabelê';
$strChoosePage = 'Proszê wybraæ stronê do edycji';
$strColComFeat = 'Wy¶wietl komentarze dla kolumn';
$strCollation = 'Metoda porównywania napisów';
$strColumnNames = 'Nazwy kolumn';
$strColumnPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla kolumn';
$strCommand = 'Polecenie';
$strCommentsForTable = 'KOMENTARZE TABELI';
$strComments = 'Komentarze';
$strCompatibleHashing = 'Kompatybilny z MySQL-em&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Pe³ne dodania';
$strCompression = 'Typ kompresji';
$strCompressionWillBeDetected = 'Rodzaj kompresji importowanych plików zostanie automatycznie rozpoznany jako jeden z: %s';
$strConfigDefaultFileError = 'Nie uda³o siê za³adowaæ domy¶lnej konfiguracji z pliku: "%1$s"';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nie zdo³a³ odczytaæ Twojego pliku konfiguracji!<br />Mo¿e siê to zdarzyæ, je¶li PHP znajdzie w nim b³±d sk³adniowy lub nie mo¿e znale¼æ tego pliku.<br />Proszê wywo³aæ bezpo¶rednio plik konfiguracyjny u¿ywaj±c poni¿szego linku i odczytaæ otrzymane komunikat(y) o b³êdach. W wiêkszo¶ci przypadków brakuje gdzie¶ cudzys³owu lub ¶rednika.<br />Je¿eli otrzymasz pust± stronê, wszystko jest w porz±dku.';
$strConfigureTableCoord = 'Proszê skonfigurowaæ wspó³rzêdnie dla tabeli %s';
$strConnectionError = 'Nie uda³o siê nawi±zaæ po³±czenia: b³êdne ustawienia.';
$strConnections = 'Po³±czenia';
$strConstraintsForDumped = 'Ograniczenia dla zrzutów tabel';
$strConstraintsForTable = 'Ograniczenia dla tabeli';
$strCookiesRequired = 'Odt±d musi byæ w³±czona obs³uga ciasteczek [<i>cookies</i>].';
$strCopyDatabaseOK = 'Baza danych %s zosta³a skopiowana do %s';
$strCopy = 'Kopiuj';
$strCopyTableOK = 'Tabela %s zosta³a skopiowana do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nie mo¿na skopiowaæ tabeli do niej samej!';
$strCopyTable = 'Skopiuj tabelê do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdminowi nie uda³o siê unicestwiæ w±tku %s. Prawdopodobnie zosta³ on ju¿ zamkniêty.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE przed skopiowaniem';
$strCreateIndexTopic = 'Utwórz nowy indeksu';
$strCreateIndex = 'Utwórz indeks dla %s kolumn';
$strCreateNewDatabase = 'Utwórz now± bazê danych';
$strCreateNewTable = 'Utwórz now± tabelê w bazie danych %s';
$strCreatePage = 'Utwórz now± stronê';
$strCreatePdfFeat = 'Tworzenie PDF-ów';
$strCreateUserDatabase = 'Baza danych dla u¿ytkownika';
$strCreateUserDatabaseName = 'Utwórz bazê danych z tak± sam± nazw± i przyznaj wszystkie uprawnienia';
$strCreateUserDatabaseNone = 'Brak';
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Przyznaj wszystkie uprawienia do baz danych o nazwach pasuj±cych do maski (nazwau¿ytkownika_%)';
$strCreate = 'Utwórz';
$strCreationDates = 'Daty utworzenia/aktualizacji/sprawdzenia';
$strCriteria = 'Kryteria';
$strCroatian = 'Chorwacki';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'Opcje CSV';
$strCSVOptions = 'Opcje CSV';
$strCyrillic = 'Cyrylica';
$strCzech = 'Czeski';
$strCzechSlovak = 'Czesko-s³owacki';

$strDanish = 'Duñski';
$strDatabase = 'Baza danych';
$strDatabaseEmpty = 'Nazwa bazy danych jest pusta!';
$strDatabaseExportOptions = 'Opcje eksportu bazy danych';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Baza danych %s zosta³a usuniêta.';
$strDatabases = 'Bazy danych';
$strDatabasesDropped = '%s baz danych zosta³o pomy¶lnie usuniêtych.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Wy³±cz statystyki';
$strDatabasesStatsEnable = 'W³±cz statystyki';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Uwaga: W³±czenie statystyk baz danych mo¿e spowodowaæ du¿y ruch pomiêdzy serwerem WWW a serwerem MySQL.';
$strDatabasesStats = 'Statystyki baz danych';
$strData = 'Dane';
$strDataDict = 'S³ownik danych';
$strDataOnly = 'Tylko dane';
$strDataPages = 'Strony zawieraj±ce dane';
$strDBComment = 'Komentarz bazy danych: ';
$strDBCopy = 'Kopiuj bazê danych do';
$strDbPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla baz danych';
$strDBRename = 'Zmieñ nazwê bazy danych na';
$strDbSpecific = 'specyficzne dla bazy danych';
$strDefault = 'Domy¶lnie';
$strDefaultEngine = '%s to domy¶lny mechanizm sk³adowania tego serwera MySQL.';
$strDefaultValueHelp = 'Dla warto¶ci domy¶lnych, proszê wprowadziæ po prostu pojedyncz± warto¶æ, bez cytowania odwrotnym uko¶nikiem czy ujmowania w cudzys³owy, u¿ywaj±c takiego formatu: a';
$strDefragment = 'Tablica defragmentacji';
$strDelayedInserts = 'U¿yj opó¼nionych dodañ';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Jest to najzgrabniejszy sposób, ale prze³adowanie uprawnieñ mo¿e potrwaæ jaki¶ czas.';
$strDeleteAndFlush = 'Usuñ u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
$strDeleted = 'Rekord zosta³ skasowany';
$strDeletedRows = 'Skasowane rekordy:';
$strDeleteNoUsersSelected = '¯aden u¿ytkownik ze zosta³ zaznaczony do skasowania!';
$strDelete = 'Usuñ';
$strDeleting = 'Usuwanie %s';
$strDelimiter = 'Separator';
$strDelOld = 'Aktualna strona ma powi±zania z tabel±, która ju¿ nie istnieje. Czy chcesz usun±æ te powi±zania?';
$strDescending = 'Malej±co';
$strDescription = 'Opis';
$strDictionary = 's³ownik';
$strDirtyPages = 'Strony brudne';
$strDisabled = 'wy³±czone';
$strDisableForeignChecks = 'Wy³±cz sprawdzanie kluczy zewnêtrznych';
$strDisplayFeat = 'Funkcje wy¶wietlania';
$strDisplayOrder = 'Kolejno¶æ wy¶wietlania:';
$strDisplayPDF = 'Wy¶wietl schemat PDF';
$strDoAQuery = 'Wykonaj "zapytanie przez przyk³ad" (znak globalny: "%")';
$strDocu = 'Dokumentacja';
$strDoYouReally = 'Czy na pewno wykonaæ ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Masz zamiar ZNISZCZYÆ ca³± bazê danych!';
$strDropUsersDb = 'Usuñ bazy danych o takich samych nazwach jak u¿ytkownicy.';
$strDrop = 'Usuñ';
$strDumpingData = 'Zrzut danych tabeli';
$strDumpSaved = 'Zrzut zosta³ zapisany do pliku %s.';
$strDumpXRows = 'Zrzuæ %s rekordów zaczynaj±c od rekordu %s.';
$strDynamic = 'zmienny';

$strEdit = 'Edytuj';
$strEditPDFPages = 'Edytuj strony PDF';
$strEditPrivileges = 'Edytuj uprawnienia';
$strEffective = 'Efektywne';
$strEmptyResultSet = 'MySQL zwróci³ pusty wynik (zero rekordów).';
$strEmpty = 'Wyczy¶æ';
$strEnabled = 'w³±czone';
$strEncloseInTransaction = 'Obejmij eksport transakcj±';
$strEndCut = 'TNIJ DOT¡D';
$strEnd = 'Koniec';
$strEndRaw = 'SUROWE DANE DOT¡D';
$strEngineAvailable = '%s jest dostêpny na tym serwerze MySQL.';
$strEngineDisabled = 'Mechanizm %s zosta³ wy³±czony w tym serwerze MySQL.';
$strEngines = 'Mechanizmy';
$strEngineUnsupported = 'Ten serwer MySQL nie obs³uguje mechanizmu sk³adowania %s.';
$strEnglish = 'Angielski';
$strEnglishPrivileges = ' Uwaga: Uprawnienia MySQL s± oznaczone w jêzyku angielskim ';
$strError = 'B³±d';
$strErrorInZipFile = 'B³±d w archiwum ZIP:';
$strErrorRenamingTable = 'B³±d podczas zmiany nazwy tabeli z %1$s na %2$s';
$strEscapeWildcards = 'Aby u¿yæ symboli wieloznacznych _ i % w znaczeniu dos³ownym, nale¿y je poprzedziæ znakiem \ ';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Estoñski';
$strExcelEdition = 'Wydanie Excela';
$strExcelOptions = 'Opcje Excela';
$strExecuteBookmarked = 'Wykonaj zapamiêtanego zapytania';
$strExplain = 'Wyja¶nij SQL';
$strExport = 'Eksport';
$strExportMustBeFile = 'Wybrany typ eksportu musi byæ zapisany do pliku';
$strExtendedInserts = 'Rozszerzone dodania';
$strExtra = 'Dodatkowo';

$strFailedAttempts = 'Nieudane próby';
$strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s zosta³o usuniête';
$strField = 'Pole';
$strFieldsEmpty = ' Liczba pól jest pusta! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Pola zawarte w';
$strFieldsEscapedBy = 'Pola poprzedzone przez';
$strFields = 'Pola';
$strFieldsTerminatedBy = 'Pola oddzielane przez';
$strFileAlreadyExists = 'Plik %s ju¿ istnieje na serwerze, zmieñ nazwê pliku lub zaznacz opcjê nadpisywania plików.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Nie mo¿na odczytaæ pliku';
$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'nazwa bazy danych';
$strFileNameTemplateDescription = 'Interpretacja tej warto¶ci nale¿y do funkcji %1$sstrftime%2$s i mo¿na u¿yæ jej napisów formatuj±cych. Dodatkowo zostan± zastosowane nastêpuj±ce przekszta³cenia: %3$s. Pozosta³y tekst bêdzie niezmieniony.';
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'nazwa serwera';
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'nazwa tabeli';
$strFileNameTemplateRemember = 'pamiêtaj szablon';
$strFileNameTemplate = 'Szablon nazwy';
$strFileToImport = 'Plik do importu';
$strFixed = 'sta³y';
$strFlushPrivilegesNote = 'Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia u¿ytkowników wprost z tabeli uprawnieñ MySQL-a. Zawarto¶æ tej tabeli, je¶li zosta³y w niej dokonane rêczne zmiany, mo¿e siê ró¿niæ od uprawnieñ jakich faktycznie u¿ywa serwer. W takim przypadku powiniene¶ przed dalsz± prac± %sprze³adowaæ uprawnienia%s.';
$strFlushQueryCache = 'Opró¿nij bufor podrêczny zapytañ';
$strFlushTable = 'Prze³aduj tabelê ("FLUSH")';
$strFlushTables = 'Prze³aduj (zamknij) wszystkie tabele';
$strFontSize = 'Rozmiar pisma';
$strFormat = 'Format';
$strFormEmpty = 'Brakuj±ca warto¶æ w formularzu!';
$strFreePages = 'Strony puste';
$strFullText = 'Pe³ny tekst';
$strFunction = 'Funkcja';
$strFunctions = 'Funkcje';

$strGenBy = 'Wygenerowany przez';
$strGeneralRelationFeat = 'Ogólne funkcje relacyjne';
$strGenerate = 'Generuj';
$strGeneratePassword = 'Generuj has³o';
$strGenTime = 'Czas wygenerowania';
$strGeorgian = 'Gruziñski';
$strGerman = 'Niemiecki';
$strGlobal = 'globalnie';
$strGlobalPrivileges = 'Globalne uprawnienia';
$strGlobalValue = 'Warto¶æ globalna';
$strGo = 'Wykonaj';
$strGrantOption = 'Nadawanie';
$strGreek = 'Grecki';
$strGzip = '".gz"';

$strHandler = 'Obs³uga';
$strHasBeenAltered = 'zosta³o zamienione.';
$strHasBeenCreated = 'zosta³o utworzone.';
$strHaveToShow = 'Nale¿y wybraæ przynajmniej jedn± kolumnê do wy¶wietlenia';
$strHebrew = 'Hebrajski';
$strHexForBinary = 'U¿yj liczb szesnastkowych w przypadku pól binarnych';
$strHomepageOfficial = 'Oficjalna strona phpMyAdmina';
$strHome = 'Wej¶cie';
$strHostEmpty = 'Brak nazwy hosta!';
$strHost = 'Host';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Opcje eksportu do formatu Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Opcje eksportu do formatu Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Wêgierski';

$strIcelandic = 'Islandzki';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Pe³ny tekst';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignoruj zdublowane rekordy';
$strIgnore = 'Ignoruj';
$strIgnoreInserts = 'U¿yj ignorowanych dodañ';
$strImportFiles = 'Import plików';
$strImportFormat = 'Format importowanych plików';
$strImport = 'Import';
$strImportSuccessfullyFinished = 'Import zakoñczony sukcesem, wykonano %d zapytañ.';
$strIndexes = 'Indeksy';
$strIndexHasBeenDropped = 'Klucz %s zosta³ usuniêty';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexName = 'Nazwa indeksu :';
$strIndexType = 'Rodzaj indeksu :';
$strIndexWarningMultiple = 'Dla kolumny `%s` zosta³o utworzonych wiele indeksów';
$strIndexWarningPrimary = 'Klucze PRIMARY i INDEX nie powinny dotyczyæ tej samej kolumny `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Problemy z indeksami tabeli `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Klucze UNIQUE i INDEX nie powinny dotyczyæ tej samej kolumny `%s`';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Rozmiar o jaki automatycznie powiêkszy siê tabela, kiedy zostanie zape³niona.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Przyrost autoextend';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Ilo¶æ pamiêci, której InnoDB u¿ywa do buforowania danych i indeksów swoich tabel.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Rozmiar rezerw buforowych';
$strInnoDBDataFilePath = 'Pliki danych';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Wspólna czê¶æ ¶cie¿ki do wszystkich plików danych InnoDB.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Katalog domowy danych';
$strInnoDBPages = 'stron';
$strInnodbStat = 'Status InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Twój plik konfiguracyjny zawiera ustawienia (konto roota bez has³a), które odpowiadaj± domy¶lnemu uprzywilejowanemu kontu MySQL. Twój serwer MySQL dzia³a z takim ustawieniem, jest otwarty dla w³amywaczy. Ta luka w bezpieczeñstwie naprawdê powinna zostaæ naprawiona.';
$strInsertAsNewRow = 'Dodaj jako nowy rekord';
$strInsert = 'Dodaj';
$strInsertedRowId = 'Identyfikator dodanego rekordu:';
$strInsertedRows = 'Dodane rekordy:';
$strInternalNotNecessary = '* Wewnêtrzna relacja nie jest konieczna gdy istnieje równie¿ w InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Wewnêtrzne relacje';
$strInUse = 'w u¿yciu';
$strInvalidAuthMethod = 'W konfiguracji ustawiono b³êdn± metodê uwierzytelniania:';
$strInvalidColumnCount = 'Liczba kolumn musi byæ wiêksza ni¿ zero.';
$strInvalidColumn = 'Podano b³êdn± kolumnê (%s)!';
$strInvalidCSVFieldCount = 'Niew³a¶ciwa liczba pól w linii %d danych wej¶ciowych CSV.';
$strInvalidCSVFormat = 'Niew³a¶ciwy format w linii %d danych wej¶ciowych CSV.';
$strInvalidCSVParameter = 'Niew³a¶ciwy parametr importu CSV: %s';
$strInvalidDatabase = 'Niew³a¶ciwa baza danych';
$strInvalidFieldAddCount = 'Nale¿y dodaæ przynajmniej jedno pole.';
$strInvalidFieldCount = 'Tabela musi mieæ przynajmniej jedno pole.';
$strInvalidLDIImport = 'Ten modu³ nie obs³uguje skompresowanych importów!';
$strInvalidRowNumber = '%d nie jest prawid³owym numerem rekordu.';
$strInvalidServerHostname = 'Niew³a¶ciwa nazwa hosta serwera %1$s. Proszê przyjrzeæ siê konfiguracji.';
$strInvalidServerIndex = 'Niew³a¶ciwy numer serwera: "%s"';
$strInvalidTableName = 'Niew³a¶ciwa nazwa tabeli';

$strJapanese = 'Japoñski';
$strJoins = 'Z³±czenia';
$strJumpToDB = 'Skok do bazy danych &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostan± prze³adowane, &quot;usuniêci&quot; u¿ytkownicy nadal bêd± mieli dotychczasowy dostêp do serwera.';
$strJustDelete = 'Po prostu usuñ u¿ytkowników z tabeli uprawnieñ.';

$strKeepPass = 'Nie zmieniaj has³a';
$strKeyCache = 'Bufor podrêczny indeksów';
$strKeyname = 'Nazwa klucza';
$strKill = 'Unicestwij';
$strKorean = 'Koreañski';

$strLandscape = 'Orientacja pozioma';
$strLanguage = 'Jêzyk';
$strLanguageUnknown = 'Nieznany jêzyk: %1$s.';
$strLatchedPages = 'Stron zatrza¶niêtych';
$strLatexCaption = 'Nag³ówek tabeli';
$strLatexContent = 'Zawarto¶æ tabeli __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Kontynuacja nag³ówka tabeli';
$strLatexContinued = '(kontynuacja)';
$strLatexIncludeCaption = 'Za³±cz nag³ówek tabeli';
$strLatexLabel = 'Etykieta klucza';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Opcje LaTeX-a';
$strLatexStructure = 'Struktura tabeli __TABLE__';
$strLatvian = '£otewski';
$strLDI = 'CSV przy u¿yciu LOAD DATA';
$strLDIImportOptions = 'Opcje importu CSV przy u¿yciu LOAD DATA';
$strLDILocal = 'U¿yj s³owa kluczowego LOCAL';
$strLengthSet = 'D³ugo¶æ/Warto¶ci*';
$strLimitNumRows = 'rekordów na stronie';
$strLinesTerminatedBy = 'Linie zakoñczone przez';
$strLinkNotFound = '£±cze nie znalezione';
$strLinksTo = '£±cze';
$strLithuanian = 'Litewski';
$strLocalhost = 'Host lokalny';
$strLocationTextfile = 'Lokalizacja pliku tekstowego';
$strLoginInformation = 'Dane u¿ytkownika';
$strLogin = 'Login';
$strLogout = 'Wyj¶cie';
$strLogPassword = 'Has³o:';
$strLogServer = 'Serwer';
$strLogUsername = 'U¿ytkownik:';
$strLongOperation = 'Ta operacja mo¿e trwaæ d³ugo. Czy mimo to kontynuowaæ?';

$strMaxConnects = 'Maks. jednoczesnych po³±czeñ';
$strMaximalQueryLength = 'Maksymalna d³ugo¶æ utworzonego zapytania';
$strMaximumSize = 'Maksymalny rozmiar: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Rozszerzenie PHP o nazwie mbstring nie zosta³o znalezione, a wygl±da na to, ¿e u¿ywasz wielobajtowego zestawu znaków. Bez rozszerzenia mbstring phpMyAdmin nie ma mo¿liwo¶ci poprawnego rozbijania napisów, co mo¿e skutkowaæ niespodziewanymi rezultatami.';
$strMbOverloadWarning = 'Opcja mbstring.func_overload jest w³±czona w pliku konfiguracyjnym PHP. Jest ona niezgodna z phpMyAdminem i mo¿e powodowaæ utratê niektórych danych!';
$strMIME_available_mime = 'Dostêpne typy MIME';
$strMIME_available_transform = 'Dostêpne transformacje';
$strMIME_description = 'Opis';
$strMIME_MIMEtype = 'Typ MIME';
$strMIME_nodescription = 'Transformacja ta nie ma opisu.<br />Proszê zapytaæ autora, co robi %s.';
$strMIME_transformation_note = 'Aby uzyskaæ listê dostêpnych opcji transformacji i ich typów MIME, kliknij %sopisy transformacji%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Proszê wprowadziæ warto¶ci dla transformacji w nastêpuj±cym formacie: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Je¿eli potrzeba wprowadziæ odwrotny uko¶nik ("\") lub apostrof ("\'"), nale¿y je poprzedziæ odwrotnym uko¶nikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Opcje transformacji';
$strMIME_transformation = 'Sposób prezentacji danych';
$strMIMETypesForTable = 'TYPY MIME TABELI';
$strMIME_without = 'Typy MIME pisane czcionk± pochylon± nie maj± oddzielnej funkcji transformacji';
$strModifications = 'Modyfikacje zosta³y zapamiêtane';
$strModifyIndexTopic = 'Modyfikacja indeksu';
$strModify = 'Modyfikacja';
$strMoveTableOK = 'Tabela %s zosta³a przeniesiona do %s.';
$strMoveTable = 'Przenie¶ tabelê do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableSameNames = 'Nie mo¿na przenie¶æ tabeli do niej samej!';
$strMultilingual = 'wiele jêzyków';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Domy¶lny rozmiar wska¼nika w bajtach, który jest u¿ywany przez CREATE TABLE dla tabel MyISAM, gdy nie okre¶lono opcji MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Rozmiar wska¼nika danych';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Je¿eli plik tymczasowy u¿yty przy szybkim tworzeniu indeksu MyISAM by³by wiêkszy o warto¶æ tu okre¶lon±, ni¿ w wypadku zastosowania metody pamiêci podrêcznej kluczy, preferuj tê drug± metodê.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla tworzenia indeksu';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego, którego mo¿e zostaæ u¿yty przy ponownym tworzeniu indeksu MyISAM (podczas operacji REPAIR TABLE, ALTER TABLE lub LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla sortowania';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Tryb w którym po awarii tabele MyISAM s± automatycznie naprawiane; w³±czany przez opcjê startow± serwera --myisam-recover.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Tryb automatycznej naprawy';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Warto¶æ wiêksza ni¿ 1 oznacza, ¿e indeksy tabel MyISAM s± tworzone wspó³bie¿nie (ka¿dy indeks ma swój w±tek) podczas naprawy przez proces sortuj±cy.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Liczba w±tków naprawiaj±cych';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy s± tworzone przez polecenia CREATE INDEX lub ALTER TABLE.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Rozmiar bufora dla sortowania';
$strMySQLCharset = 'System kodowania znaków dla MySQL';
$strMysqlClientVersion = 'Wersja klienta MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'System porównañ dla po³±czenia MySQL';
$strMySQLSaid = 'MySQL zwróci³ komunikat: ';
$strMySQLShowProcess = 'Poka¿ procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Informacje o stanie serwera MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Zmienne systemowe serwera MySQL';

$strName = 'Nazwa';
$strNext = 'Nastêpne';
$strNoActivity = 'Brak aktywno¶ci przez co najmniej %s sekund, proszê zalogowaæ siê jeszcze raz';
$strNoDatabases = 'Brak baz danych';
$strNoDatabasesSelected = '¯adna baza danych nie zosta³ wybrana.';
$strNoDataReceived = 'Nie otrzymano ¿adnych danych do importu. Albo nie zosta³a wys³ana nazwa pliku, albo plik by³ zbyt du¿y (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku okre¶la siê w konfiguracji PHP). Zobacz FAQ 1.16.';
$strNoDescription = 'brak opisu';
$strNoDetailsForEngine = 'Brak szczegó³owych informacji o tym mechanizmie sk³adowania';
$strNoDropDatabases = 'Polecenie "DROP DATABASE" jest zablokowane.';
$strNoExplain = 'Pomiñ wyja¶nienie SQL';
$strNoFilesFoundInZip = 'Archiwum ZIP jest puste!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin jest bardziej przyjazny w przegl±darkach <b>obs³uguj±cych ramki</b>';
$strNoIndex = 'Brak zdefiniowanego indeksu!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Brak zdefiniowanych czê¶ci indeksu!';
$strNoModification = 'Bez zmian';
$strNone = 'Brak';
$strNo = 'Nie';
$strNoOptions = 'Ten format nie ma ¿adnych opcji';
$strNoPassword = 'Brak has³a';
$strNoPermission = 'Serwer WWW nie ma praw do zapisu pliku %s.';
$strNoPhp = 'bez kodu PHP';
$strNoPrivileges = 'Brak uprawnieñ';
$strNoRights = 'Brak wystarczaj±cych uprawnieñ!';
$strNoRowsSelected = '¯aden rekord nie zosta³ zaznaczony';
$strNoSpace = 'Brak miejsca na zapis pliku %s.';
$strNoTablesFound = 'Nie znaleziono tabeli w bazie danych.';
$strNoThemeSupport = 'Brak obs³ugi motywów graficznych, proszê sprawdziæ konfiguracjê i/lub motywy graficzne w katalogu %s.';
$strNotNumber = 'To nie jest liczba!';
$strNotOK = 'b³±d';
$strNotSet = 'Tabela <b>%s</b> nie zosta³a znaleziona lub nie jest ustawiona w %s';
$strNoUsersFound = 'Nie znaleziono u¿ytkownika(ów).';
$strNoValidateSQL = 'Pomiñ sprawdzanie poprawno¶ci SQL';
$strNull = 'Null';
$strNumberOfFields = 'Liczba pól';
$strNumSearchResultsInTable = '%s trafieñ wewn±trz tabeli <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafieñ';
$strNumTables = 'Tabele';

$strOK = 'OK';
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'arkusz kalkulacyjny w formacie Open Document';
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'opcje arkusza kalkulacyjnego w formacie Open Document';
$strOpenDocumentTextOptions = 'Opcje tekstu w formacie Open Document';
$strOpenDocumentText = 'Tekst w formacie Open Document';
$strOpenNewWindow = 'Otwórz nowe okno phpMyAdmina';
$strOperations = 'Operacje';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optymalizuj tabelê';
$strOr = 'lub';
$strOverhead = 'Nadmiar';
$strOverwriteExisting = 'Nadpisuj istniej±ce pliki';

$strPageNumber = 'Numer strony:';
$strPagesToBeFlushed = 'Strony do wymiecenia';
$strPaperSize = 'Rozmiar papieru';
$strPartialImport = 'Import czê¶ciowy';
$strPartialText = 'Skrócony tekst';
$strPasswordChanged = 'Has³o dla %s zosta³o pomy¶lnie zmienione.';
$strPasswordEmpty = 'Puste has³o!';
$strPassword = 'Has³o';
$strPasswordHashing = 'Sposób kodowania hase³';
$strPasswordNotSame = 'Has³a nie s± identyczne!';
$strPdfDbSchema = 'Schemat bazy danych "%s" - strona %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nie istnieje!';
$strPdfNoTables = 'Brak tabel';
$strPDFOptions = 'Opcje PDF';
$strPDF = 'PDF';
$strPDFReportExplanation = '(Generuje raport zawieraj±cy danej pojedynczej tabeli.)';
$strPDFReportTitle = 'Tytu³ raportu';
$strPerHour = 'na godzinê';
$strPerMinute = 'na minutê';
$strPerSecond = 'na sekundê';
$strPersian = 'Perski';
$strPhoneBook = 'ksi±¿ka telefoniczna';
$strPHP40203 = 'U¿ywasz PHP w wersji 4.2.3, która ma powa¿ny b³±d w obs³udze napisów wielobajtowych (mbstring). Zobacz raport na temat b³êdów PHP nr 19404. Nie zaleca siê u¿ywania tej wersji PHP z phpMyAdminem.';
$strPhp = 'Utwórz kod PHP';
$strPHPVersion = 'Wersja PHP';
$strPmaDocumentation = 'Dokumentacja phpMyAdmina';
$strPmaUriError = 'Dyrektywa <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> musi byæ ustawiona w pliku konfiguracyjnym!';
$strPolish = 'Polski';
$strPortrait = 'Orientacja pionowa';
$strPos1 = 'Pocz±tek';
$strPrevious = 'Poprzednie';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Klucz podstawowy zosta³ usuniêty';
$strPrimaryKeyName = 'Nazw± podstawowego klucza musi byæ... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musi</b> byæ nazw± <b>jedynie</b> klucza podstawowego!)';
$strPrimary = 'Podstawowy';
$strPrint = 'Drukuj';
$strPrintViewFull = 'Widok do druku (z pe³nymi tekstami)';
$strPrintView = 'Widok do druku';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Wszystkie uprawnienia, oprócz GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Pozwól zmieniaæ strukturê istniej±cych tabel.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Pozwól modyfikowaæ i usuwaæ procedury sk³adowane.';
$strPrivDescCreateDb = 'Pozwól tworzyæ nowe bazy danych i tabele.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Pozwól tworzyæ procedury sk³adowane.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Pozwól tworzyæ nowe tabele.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Pozwala tworzyæ tabele tymczasowe.';
$strPrivDescCreateUser = 'Pozwól tworzyæ, usuwaæ i zmieniaæ nazwy kont u¿ytkowników.';
$strPrivDescCreateView = 'Pozwól tworzyæ perspektywy.';
$strPrivDescDelete = 'Pozwól usuwaæ dane.';
$strPrivDescDropDb = 'Pozwól usuwaæ bazy danych i tabele.';
$strPrivDescDropTbl = 'Pozwól usuwaæ tabele.';
$strPrivDescExecute5 = 'Pozwól wykonywaæ procedury sk³adowane.';
$strPrivDescExecute = 'Pozwól uruchamiaæ zapamiêtane procedury; Nie ma ¿adnych skutków w tej wersji MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Pozwól importowaæ i eksportowaæ dane z/do plików.';
$strPrivDescGrant = 'Pozwól dodawaæ u¿ytkowników i nadawaæ uprawnienia bez prze³adowywania tabeli uprawnieñ.';
$strPrivDescIndex = 'Pozwól tworzyæ i usuwaæ indeksy.';
$strPrivDescInsert = 'Pozwól dodawaæ i zamieniaæ dane.';
$strPrivDescLockTables = 'Pozwól blokowaæ tabele dla aktualnego w±tku.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Ogranicz liczbê nowych po³±czeñ, które mo¿e otworzyæ u¿ytkownik w ci±gu godziny.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Ogranicz liczbê zapytañ, które mo¿e wys³aæ u¿ytkownik w ci±gu godziny.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Ogranicz liczbê poleceñ zmieniaj±cych jak±kolwiek tabelê lub bazê danych, które mo¿e wykonaæ u¿ytkownik w ci±gu godziny.';
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Ogranicz liczbê jednoczesnych po³±czeñ, które mo¿e u¿ytkownik.';
$strPrivDescProcess3 = 'Pozwól unicestwiaæ procesy innych u¿ytkowników.';
$strPrivDescProcess4 = 'Pozwól zobaczyæ pe³n± listê zapytañ na li¶cie procesów.';
$strPrivDescReferences = 'Nie ma ¿adnych skutków w tej wersji MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Pozwól prze³adowywaæ ustawienia serwera i opró¿niaæ pamiêæ podrêczn± serwera.';
$strPrivDescReplClient = 'Nadaj u¿ytkownikowi prawo, by zapytaæ gdzie s± serwery podrzêdne / nadrzêdne.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrzebne dla replikacji serwera podrzêdnego.';
$strPrivDescSelect = 'Pozwól czytaæ dane.';
$strPrivDescShowDb = 'Daj dostêp do pe³nej listy baz danych.';
$strPrivDescShowView = 'Pozwól wykonywaæ zapytania SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Pozwól zamkn±æ serwer.';
$strPrivDescSuper = 'Pozwól na po³±czenie, nawet je¶li osi±gniêta zosta³a maksymalna ilo¶æ po³±czeñ; Wymagane dla wiêkszo¶æ operacji administracyjnych, takich jak ustawianie zmiennych globalnych czy unicestwianie w±tków innych u¿ytkowników.';
$strPrivDescUpdate = 'Pozwól zmieniaæ dane.';
$strPrivDescUsage = 'Brak uprawnieñ.';
$strPrivilegesReloaded = 'Uprawnienia zosta³y pomy¶lnie prze³adowane.';
$strPrivileges = 'Uprawnienia';
$strProcedures = 'Procedury';
$strProcesses = 'Procesy';
$strProcesslist = 'Lista procesów';
$strProtocolVersion = 'Wersja protoko³u';
$strPutColNames = 'Umie¶æ nazwy pól w pierwszym rekordzie';

$strQBEDel = 'Usuñ';
$strQBEIns = 'Dodaj';
$strQBE = 'Zapytanie przez przyk³ad';
$strQueryCache = 'Pamiêæ podrêczna zapytañ';
$strQueryFrame = 'Okienko zapytania';
$strQueryOnDb = 'Zapytanie SQL dla bazy danych <b>%s</b>:';
$strQueryResultsOperations = 'Operacja na wynikach zapytania';
$strQuerySQLHistory = 'Historia SQL';
$strQueryStatistics = '<b>Statystyki zapytañ</b>: Od rozpoczêcia jego pracy, do serwera zosta³o wys³anych %s zapytañ.';
$strQueryTime = 'Wykonanie zapytania trwa³o %01.4f sekund(y)';
$strQueryType = 'Rodzaj zapytania';
$strQueryWindowLock = 'Nie nadpisuj tego zapytania spoza okna';

$strReadRequests = '¯±dañ odczytu';
$strReceived = 'Otrzymane';
$strRecords = 'Rekordy';
$strReferentialIntegrity = 'Sprawd¼ spójno¶æ powi±zañ:';
$strRefresh = 'Od¶wie¿';
$strRelationalSchema = 'Schemat relacyjny';
$strRelationNotWorking = 'Dodatkowe mo¿liwo¶ci pracy z po³±czonymi tabelami zosta³y wy³±czone. Aby dowiedzieæ siê, dlaczego - kliknij %stutaj%s.';
$strRelationsForTable = 'RELACJE TABELI';
$strRelations = 'Relacje';
$strRelationView = 'Widok relacyjny';
$strReloadingThePrivileges = 'Prze³aduj uprawnienia';
$strReloadPrivileges = 'Prze³aduj uprawnienia';
$strRemoveSelectedUsers = 'Usuñ zaznaczonych u¿ytkowników';
$strRenameDatabaseOK = 'Baza danych %s ma nazwê zmienion± na %s';
$strRenameTableOK = 'Tabela %s ma nazwê zmienion± na %s';
$strRenameTable = 'Zmieñ nazwê tabeli na';
$strRepairTable = 'Napraw tabelê';
$strReplaceNULLBy = 'Zamiana NULL na';
$strReplaceTable = 'Zamiana danych tabeli z plikiem';
$strReplication = 'Replikacja';
$strReset = 'Reset';
$strResourceLimits = 'Ograniczenia zasobów';
$strReType = 'Ponownie';
$strRevokeAndDelete = 'Cofnij wszystkie aktywne uprawnienia u¿ytkownikom, a nastêpnie usuñ ich.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostan± prze³adowane, u¿ytkownicy nadal bêd± mieli uprawnienie USAGE.';
$strRevoke = 'Cofnij';
$strRevokeMessage = 'Uprawnienia dla %s zosta³y cofniête';
$strRomanian = 'Rumuñski';
$strRowLength = 'D³ugo¶æ rekordu';
$strRowsFrom = 'rekordów pocz±wszy od';
$strRowSize = ' Rozmiar rekordu ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'poziomo (obrócone nag³ówki)';
$strRowsModeHorizontal = 'poziomo';
$strRowsModeOptions = 'w trybie %s powtórz nag³ówki po %s komórkach';
$strRowsModeVertical = 'pionowo';
$strRows = 'Rekordów';
$strRowsStatistic = 'Statystyka rekordów';
$strRunning = 'uruchomiony na %s';
$strRunQuery = 'Wykonaj zapytania';
$strRunSQLQueryOnServer = 'Uruchom zapytanie/zapytania SQL na serwerze %s';
$strRunSQLQuery = 'Wykonanie zapytania/zapytañ SQL do bazy danych %s';
$strRussian = 'Rosyjski';

$strSaveOnServer = 'Zapisz na serwerze w katalogu %s';
$strSave = 'Zachowaj';
$strScaleFactorSmall = 'Wspó³czynnik skali jest za ma³y, by schemat zmie¶ci³ siê na jednej stronie';
$strSearchFormTitle = 'Szukaj w bazie danych';
$strSearchInTables = 'Wewn±trz tabel(i):';
$strSearchNeedle = 'Szukane s³owa lub warto¶ci (symbol wieloznaczny: "%"):';
$strSearchOption1 = 'przynajmniej jedno ze s³ów';
$strSearchOption2 = 'wszystkie s³owa';
$strSearchOption3 = 'ca³a fraza';
$strSearchOption4 = 'wyra¿enie regularne';
$strSearchResultsFor = 'Szukaj w rezultatach dla "<i>%s</i>" %s:';
$strSearch = 'Szukaj';
$strSearchType = 'Znajd¼:';
$strSecretRequired = 'Plik konfiguracyjny wymaga teraz tajnej frazy koduj±cej (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Proszê wybraæ bazê danych';
$strSelectAll = 'Zaznacz wszystkie';
$strSelectBinaryLog = 'Wybierz dziennik binarny do podgl±du';
$strSelectFields = 'Wybór pól (co najmniej jedno):';
$strSelectNumRows = 'w zapytaniu';
$strSelectTables = 'Wybierz tabele';
$strSend = 'Zapisz jako plik';
$strSent = 'Wys³ane';
$strServerChoice = 'Wybór serwera';
$strServerNotResponding = 'Serwer nie odpowiada';
$strServer = 'Serwer';
$strServers = 'Serwery';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Opó¼nione dodania';
$strServerStatus = 'Informacje o dzia³aniu serwera';
$strServerStatusUptime = 'Serwer MySQL dzia³a przez %s. Pocz±tek pracy: %s.';
$strServerTabVariables = 'Zmienne';
$strServerTrafficNotes = '<b>Ruch na serwerze</b>: Poni¿sze tabele pokazuj± statystyki ruchu na tym serwerze MySQL od rozpoczêcia jego pracy.';
$strServerVars = 'Zmienne i ustawienia serwera';
$strServerVersion = 'Wersja serwera';
$strSessionValue = 'Warto¶æ sesji';
$strSetEnumVal = 'Je¿eli pole jest typu "ENUM" lub "SET", warto¶ci wprowadza siê w formacie: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Je¿eli potrzeba wprowadziæ odwrotny uko¶nik ("\") lub apostrof ("\'"), nale¿y je poprzedziæ odwrotnym uko¶nikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Poka¿ wszystko';
$strShowColor = 'Poka¿ kolor';
$strShowDatadictAs = 'Format s³ownika danych';
$strShowFullQueries = 'Poka¿ pe³ne zapytania';
$strShowGrid = 'Poka¿ siatkê';
$strShowingBookmark = 'Pokaz zapamiêtanego zapytania';
$strShowingRecords = 'Poka¿ rekordy ';
$strShowOpenTables = 'Poka¿ otwarte tabele';
$strShowPHPInfo = 'Informacje o PHP';
$strShow = 'Poka¿';
$strShowSlaveHosts = 'Poka¿ podrzêdne hosty';
$strShowSlaveStatus = 'Status serwera podrzêdnego';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Liczba transakcji, które u¿ywa³y pamiêci podrêcznej tymczasowego dziennika binarnego, ale który przekroczy³y warto¶æ binlog_cache_size i do zapisania instrukcji transakcji zosta³ u¿yty plik tymczasowy.';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Liczba transakcji, które u¿ywa³y pamiêci podrêcznej tymczasowego dziennika binarnego.';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Liczba tabel tymczasowych na dysku utworzonych automatycznie przez serwer podczas wykonywanie instrukcji. Przy du¿ej warto¶ci Created_tmp_disk_tables, zwiêkszenie warto¶ci tmp_table_size spowoduje tworzenie tymczasowych tabel w pamiêci, a nie na dysku.';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Ile plików tymczasowych utworzy³ mysqld.';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Liczba tabel tymczasowych w pamiêci, utworzonych automatycznie przez serwer podczas wykonywania instrukcji.';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Liczba rekordów zapisanych przy pomocy INSERT DELAYED, dla których wyst±pi³ jaki¶ b³±d (prawdopodobnie zdublowany klucz).';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Liczba u¿ytych w±tków obs³uguj±cych INSERT DELAYED. Ka¿da osobna tabela, na której wykonuje siê INSERT DELAYED dostaje w³asny w±tek.';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Liczba rekordów zapisanych poprzez INSERT DELAYED.';
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'Liczba wykonanych instrukcji FLUSH.';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Liczba wewnêtrznych intrukcji COMMIT.';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Ile razy rekord zosta³ usuniêty z tabeli.';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'Serwer MySQL mo¿e zapytaæ mechanizm sk³adowania Cluster NDB, czy ma informacje o tabeli o zadanej nazwie. Nazywamy to odkryciem (<i>discovery</i>). Handler_discover wskazuje, ile razy tabela zosta³a odkryta.';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Ile razy z indeksu zosta³a odczytana pierwsza pozycja. Du¿a warto¶æ sugeruje, ¿e serwer wykonuje pe³nych przeszukañ indeksów; na przyk³ad SELECT col1 FROM foo, przy za³o¿eniu, ¿e col1 jest zindeksowane.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Liczba ¿±dañ odczytu rekordu na podstawie indeksu. Du¿a warto¶æ to dobra oznaka tego, ¿e zapytania i tabele s± w³a¶ciwie zindeksowane.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Liczba ¿±dañ odczytu nastêpnego rekordu w porz±dku indeksowym. Ta warto¶æ jest zwiêkszana przy odpytywaniu o zindeksowan± kolumnê na ograniczonym przedziale lub przy przeszukiwaniu indeksu.';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Liczba ¿±dañ odczytu poprzedniego rekordu w porz±dku indeksowym. Metoda u¿ywana g³ównie do optymalizacji ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Liczba ¿±dañ odczytu nastêpnego rekordu na podstawie sta³ego po³o¿enia. Warto¶æ jest du¿a przy wykonywaniu du¿ej ilo¶ci zapytañ wymagaj±cych sortowania rezultatu. Prawdopodobnie wykonano wiele zapytañ wymagaj±cych przeszukania ca³ej tabeli lub z³±czeñ, które nie u¿ywaj± poprawnie indeksów.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Liczba ¿±dañ odczytu nastêpnego rekord w pliku z danymi. Warto¶æ jest du¿a przy wykonywania wielu przeszukiwañ tabeli. Ogólnie sugeruje to, ¿e tabele nie s± poprawnie zindeksowane lub ¿e zapytania nie s± napisane w sposób pozwalaj±cy skorzystaæ z istniej±cych indeksów.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Liczba wewnêtrznych instrukcji ROLLBACK.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Liczba ¿±dañ zmiany rekordu w tabeli.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Liczba ¿±dañ dodania rekordu do tabeli.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Liczba stron zawieraj±cych dane (brudnych lub czystych).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Liczba aktualnie brudnych stron.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Liczba stron w puli bufora, których wymiecienia za¿±dano.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Liczba wolnych stron.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Liczba stron zatrza¶niêtych w puli bufora InnoDB. S± to strony aktualnie odczytywane lub zapisywane lub takie, które nie mog± zostaæ wymiecione lub usuniête z jakiego¶ innego powodu.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Liczba strony stron zajêtych z powodu ich alokacji dla celów administracyjnych takich jak blokady rekordu lub adaptacyjny indeks haszuj±cy. Warto¶æ ta mo¿e te¿ zostaæ policzona jako Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = '£±czny rozmiar puli bufora, w stronach.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Liczba "losowych" odczytów z wyprzedzeniem zainicjowanych przez InnoDB. Wystêpuje gdy zapytane przeszukiwa³oby du¿e fragmenty tabeli, ale w dowolnej kolejno¶ci.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Liczba sekwencyjnych odczytów z wyprzedzeniem zainicjowanych przez InnoDB. Wystêpuje gdy InnoDB wykonuje sekwencyjne pe³ne przeszukiwanie tabeli.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Liczba ¿±dañ logicznych odczytów które wykona³ InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Liczba logicznych odczytów, których InnoDB nie móg³ zaspokoiæ pul± bufora i musia³ wykonaæ odczyt pojedynczej strony.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Zwykle zapis do puli bufora InnoDB obywa siê w tle. Jednak¿e, je¶li niezbêdny jest odczyt lub utworzenie strony a brak jest czystych stron, konieczne jest najpierw oczekiwanie na wymiecienie stron. Ten licznik wskazuje liczbê wyst±pieñ takich oczekiwañ. Je¿eli rozmiar puli bufora by³ ustawiony w³a¶ciwie, warto¶æ ta powinna byæ ma³a.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Liczba wykonanych zapisów do puli bufora InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Liczba dot±d wykonanych operacji fsync().';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Aktualna liczba operacji fsync() w toku.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Aktualna liczba odczytów w toku.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Aktualna liczba zapisów w toku.';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'Ilo¶æ dot±d odczytanych danych, w bajtach.';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = '£±czna liczba odczytów danych.';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = '£±czna liczba zapisów danych.';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'Ilo¶æ dot±d zapisanych danych, w bajtach.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Liczba przeprowadzonych zapisów typu <i>doublewrite</i>.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Liczba stron zapisanych przy zapisie typu <i>doublewrite</i>.';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Ile razy czekano, bo bufor dziennika by³ zbyt ma³y i przed wznowieniem pracy oczekiwano na jego opró¿nienie.';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Liczba ¿±dañ zapisów do dziennika.';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Liczba fizycznych zapisów do pliku dziennika.';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Liczba synchronicznych zapisów do pliku dziennika.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Liczba wywo³añ fsync dla pliku dziennika w toku.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Liczba zapisów do pliku dziennika w toku.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Liczba bajtów zapisanych do pliku dziennika.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Liczba utworzonych stron.';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Wkompilowana wielko¶æ strony InnoDB (domy¶lnie 16KB). Wiele warto¶ci jest mierzonych w stronach; znajomo¶æ wielko¶ci strony pozwala na ich ³atw± konwersjê na bajty.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Liczba odczytanych stron.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Liczba zapisanych stron.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Liczba blokad rekordów na które aktualnie siê czeka.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = '¦redni czas uzyskania blokady rekordu, w milisekundach.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Ca³kowity czas zu¿yty na uzyskiwanie blokad rekordów, w milisekundach.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maksymalny czas uzyskania blokady rekordu, w milisekundach.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Ile razy czekano na blokadê rekordu.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Liczba rekordów usuniêtych z tabel InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Liczba rekordów dodanych do tabel InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Liczba rekordów odczytanych z tabel InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Liczba rekordów zmienionych w tabelach InnoDB.';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Liczba bloków w buforze podrêcznym indeksów, które zosta³y zmodyfikowane ale jeszcze nie wymiecione na dysk. Wcze¶niej zmienna mia³a nazwê Not_flushed_key_blocks.';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Liczba nieu¿ywanych bloków w buforze podrêcznym indeksów. Mo¿na u¿yæ tej warto¶ci do okre¶lenia jaka czê¶æ bufora indeksów jest w u¿yciu.';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Liczba u¿ytych bloków w buforze podrêcznym indeksów. Ta warto¶æ to próg, który wskazuje maksymaln± liczbê kiedykolwiek jednocze¶nie u¿ytych bloków.';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Liczba ¿±dañ odczytu bloku z bufora podrêcznego indeksów.';
$strShowStatusKey_readsDescr = 'Liczba fizycznych odczytów bloków indeksów z dysku. Du¿a warto¶æ key_reads oznacza, ¿e prawdopodobnie warto¶æ key_buffer_size jest zbyt ma³a. Wspó³czynnik chybieñ bufora podrêcznego mo¿na policzyæ ze wzoru Key_reads/Key_read_requests.';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Liczba ¿±dañ zapisów bloków indeksów to bufora podrêcznego.';
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Liczba fizycznych zapisów bloków indeksów na dysk.';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Ca³kowity koszta ostatnio skompilowanego zapytania, wyliczony przez optymalizator zapytañ. Przydatny do porównañ kosztów ró¿nych planów wykonania tego samego zapytania. Domy¶lna warto¶æ 0 oznacza, ¿e jeszcze ¿adne zapytanie nie zosta³o skompilowane.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Liczba rekordów oczekuj±cych na zapisanie w kolejkach INSERT DELAYED.';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Liczba kiedykolwiek otwartych tabel. Je¶li ta warto¶æ jest du¿a, prawdopodobnie wielko¶æ pamiêci podrêcznej tabel jest zbyt ma³a.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Liczba otwartych plików.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Liczba otwartych strumieni (u¿ywanych g³ownie do rejestracji w dzienniku).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Liczba otwartych tabel.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Liczba wolnych bloków pamiêci w podrêcznym buforze zapytañ.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Ilo¶æ dostêpnej pamiêci w podrêcznym buforze zapytañ.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Liczba trafieñ pamiêci podrêcznej.';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Liczba zapytañ dodanych do pamiêci podrêcznej.';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Liczba zapytañ, które zosta³y usuniête z pamiêci podrêcznej, by zwolnic pamiêæ do buforowania nowych zapytañ. Ta informacje mo¿e pomóc dostroiæ wielko¶æ bufora podrêcznego. Do decydowania o tym, które zapytania usun±æ z bufora podrêcznego u¿ywana jest strategia "najpierw najd³u¿ej nieu¿ywany" (<i>least recently used</i> - LRU).';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Liczba niezbuforowanych zapytañ (nie daj±cych siê zbuforowaæ lub niezbuforowanych z powodu ustawienia query_cache_type).';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Liczba zapytañ zarejestrowanych w buforze podrêcznym.';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Ca³kowita liczba bloków w buforze podrêcznym zapytañ.';
$strShowStatusReset = 'Zresetuj';
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stan replikacji zabezpieczaj±cej (jeszcze nie zaimplementowane).';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Liczba z³±czeñ nie u¿ywaj±cych indeksów. Warto¶æ ró¿na od 0 sugeruje staranne przyjrzenie siê indeksom tabel.';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Liczba z³±czeñ w których u¿yto wyszukiwania zakresowego na pierwszej z³±czanej tabeli.';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Liczba z³±czeñ bez u¿ycia indeksów gdy mo¿liwo¶æ ich u¿ycia by³a sprawdzana dla ka¿dego rekordu. (Warto¶æ ró¿na od 0 sugeruje staranne przyjrzenie siê indeksom tabel.)';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Liczba z³±czeñ w których u¿yto zakresów w stosunku do pierwszej tabeli. (Nawet du¿a warto¶æ nie ma kluczowego znaczenia.)';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Liczba z³±czeñ, które przeszuka³y w pe³ni pierwsz± tabelê.';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Liczba tymczasowych tabel aktualnie otwartych przez podrzêdny w±tek SQL.';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Ile raz ³±cznie (od startu) podrzêdny w±tek SQL replikacji ponawia³ transakcje.';
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'ON oznacza, ¿e ten serwer jest podrzêdny i jest pod³±czony go serwera g³ównego.';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Liczba w±tków, których utworzenie trwa³o d³u¿ej ni¿ slow_launch_time sekund.';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Liczba zapytañ, których wykonanie zajê³o wiêcej ni¿ long_query_time sekund.';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Liczba przebiegów scalania, które musia³ wykonaæ algorytm sortuj±cy. Przy du¿ej warto¶ci, warto wzi±æ pod uwagê zwiêkszenie warto¶ci zmiennej systemowej sort_buffer_size.';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'Liczba sortowaæ wykonanych przy u¿yciu zakresów.';
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'Liczba posortowanych rekordów.';
$strShowStatusSort_scanDescr = 'Liczba sortowañ wykonanych poprzez przeszukiwanie tabeli.';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Ile razy blokada tabeli zosta³a uzyskana natychmiastowo.';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Ile razy blokada tabeli nie mog³a zostaæ uzyskana natychmiastowo i niezbêdne by³o oczekiwanie. Przy wysoka warto¶æ oraz problemach z wydajno¶ci± powinno siê najpierw zoptymalizowaæ zapytania, a nastêpnie podzieliæ tabelê (tabele) lub u¿yæ replikacji.';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Liczba w±tków w buforze podrêcznym w±tków. Wspó³czynnik trafienia w bufor mo¿e byæ wyliczony ze wzoru Threads_created/Connections. Kolor czerwony oznacza, ¿e powinno siê zwiêkszyæ thread_cache_size.';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Liczba aktualnie otwartych po³±czeñ.';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Liczba w±tków utworzonych by obs³u¿yæ po³±czenia. Je¿eli warto¶æ Threads_created jest du¿a, mo¿na chcieæ zwiêkszyæ warto¶æ thread_cache_size. (W przypadku dobrej implementacja w±tków zwykle nie daje to zauwa¿alnego polepszenia wydajno¶ci.)';
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'Liczba nieu¶pionych w±tków.';
$strShowTableDimension = 'Poka¿ wymiary tabel';
$strShowTables = 'Poka¿ tabele';
$strShowThisQuery = ' Wywo³aj ponownie zapytanie ';
$strSimplifiedChinese = 'Chiñski uproszczony';
$strSingly = '(pojedynczo)';
$strSize = 'Rozmiar';
$strSkipQueries = 'Liczba rekordów (zapytañ), które nale¿y z pocz±tku pomin±æ';
$strSlovak = 'S³owacki';
$strSlovenian = 'S³oweñski';
$strSocketProblem = '(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL nie jest skonfigurowane poprawnie)';
$strSortByKey = 'Sortuj wg klucza';
$strSorting = 'Sortowanie';
$strSort = 'Sortuj';
$strSpaceUsage = 'Wykorzystanie przestrzeni';
$strSpanish = 'Hiszpañski';
$strSplitWordsWithSpace = 'S³owa s± rozdzielane znakiem spacji (" ").';
$strSQLCompatibility = 'Tryb zgodno¶ci SQL';
$strSQLExportType = 'Rodzaj eksportu';
$strSQLImportOptions = 'Opcje SQL';
$strSQLOptions = 'Opcje SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Istnieje szansa, ¿e w³a¶nie znaleziono b³±d w analizatorze sk³adni SQL. Proszê zbadaæ bli¿ej swoje zapytanie i sprawdziæ, czy cudzys³owy s± poprawne i dobrze sparowane. Inn± mo¿liw± przyczyn± niepowodzenia mo¿e byæ wysy³anie pliku ze znakami binarnymi poza obszarem tekstu ujêtego w cudzys³owy. Mo¿na równie¿ sprawdziæ zapytanie SQL poprzez liniê poleceñ MySQL-a. W znalezieniu przyczyny problemu mo¿e pomóc tak¿e - je¶li siê pojawi - poni¿szy opis b³êdu serwera MySQL. Je¶li nadal wystêpuj± z problemy lub analizator sk³adni zg³asza usterkê a linia poleceñ - nie, ogranicz sekwencjê zapytañ SQL do pojedynczego, które powoduje problemy i zg³o¶ b³±d, do³±czaj±c fragment danych zawarty w poni¿szej sekcji TNIJ:';
$strSQLParserUserError = 'Wygl±da na to, ¿e w twoim zapytaniu SQL jest b³±d. W znalezieniu przyczyny problemu mo¿e pomóc tak¿e - je¶li siê pojawi - poni¿szy opis b³êdu serwera MySQL.';
$strSQLQuery = 'zapytanie SQL';
$strSQLResult = 'Rezultat SQL';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Nieprawid³owy identyfikator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Niezamkniêty cudzys³ów';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nieznany znak przestankowy';
$strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
$strStatCreateTime = 'Utworzenie';
$strStatement = 'Cecha';
$strStatisticsOverrun = 'Na aktywnym serwerze liczniki bajtów mog± siê przekrêciæ, wiêc statystyki jakich dostarcza serwer MySQL nie s± wiarygodne.';
$strStatUpdateTime = 'Ostatnia aktualizacja';
$strStatus = 'Status';
$strStorageEngine = 'Mechanizm sk³adowania';
$strStorageEngines = 'Mechanizmy sk³adowania';
$strStrucCSV = 'Dane CSV';
$strStrucData = 'Struktura i dane';
$strStrucExcelCSV = 'CSV dla MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Dane w formacie macierzystym MS Excela';
$strStrucNativeExcelOptions = 'Opcje eksportu do macierzystego formatu Excela';
$strStrucOnly = 'Tylko struktura';
$strStructPropose = 'Analiza zawarto¶ci';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Wy¶lij';
$strSuccess = 'Zapytanie SQL zosta³o wykonane pomy¶lnie';
$strSum = 'Suma';
$strSwedish = 'Szwedzki';
$strSwitchToDatabase = 'Prze³±cz do skopiowanej bazy danych';
$strSwitchToTable = 'Prze³±cz na skopiowan± tabelê';

$strTableAlreadyExists = 'Tabela %s ju¿ istnieje!';
$strTableComments = 'Komentarze tabeli';
$strTableEmpty = 'Brak nazwy tabeli!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s zosta³a usuniêta';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s zosta³a opró¿niona';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s zosta³a prze³adowana';
$strTableMaintenance = 'Zarz±dzanie tabel±';
$strTableOfContents = 'Spis tre¶ci';
$strTableOptions = 'Opcje tabeli';
$strTables = '%s tabel(a)';
$strTableStructure = 'Struktura tabeli dla ';
$strTable = 'Tabela';
$strTakeIt = 'u¿yj';
$strTblPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla tabel';
$strTempData = 'Dane tymczasowe';
$strTextAreaLength = ' To pole mo¿e nie daæ siê edytowaæ<br /> z powodu swojej d³ugo¶ci ';
$strThai = 'Tajski';
$strThemeDefaultNotFound = 'Nie znaleziono domy¶lnego motywu graficznego %s!';
$strTheme = 'Motyw graficzny / styl';
$strThemeNoPreviewAvailable = 'Podgl±d niedostêpny.';
$strThemeNotFound = 'Nie znaleziono motywu graficznego %s!';
$strThemeNoValidImgPath = 'Nie znaleziono prawid³owej ¶cie¿ki do obrazka dla motywu graficznego %s!';
$strThemePathNotFound = 'Nie znaleziono ¶cie¿ki do motywu %s!';
$strThisHost = 'Ten host';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'W±tek %s zosta³ pomy¶lnie unicestwiony.';
$strThreads = 'W±tki';
$strTime = 'Czas';
$strTimeoutInfo = 'Poprzedni import przekroczy³ limit czasu, ponowne przed³o¿enie tego pliku spowoduje kontynuacje od miejsca %d.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Jednak¿e, podczas ostatniego uruchomienia nie zosta³y przetworzone ¿adne dane, co zwykle oznacza, ¿e phpMyAdmin nie bêdzie w stanie ukoñczyæ tego importu bez zwiêkszenia limitów czasowych PHP.';
$strTimeoutPassed = 'Limit czasu wykonania skryptu min±³; aby ukoñczyæ import, proszê przed³o¿yæ ten sam plik a import zostanie wznowiony.';
$strToggleScratchboard = 'w³±cz / wy³±cz scratchboard';
$strTotalUC = 'Sumarycznie';
$strTotal = 'wszystkich';
$strTraditionalChinese = 'Chiñski tradycyjny';
$strTraditionalSpanish = 'Tradycyjny hiszpañski';
$strTraffic = 'Ruch';
$strTransactionCoordinator = 'Koordynator transakcji';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Wy¶wietla link do ¶ci±gniêcia binarnych danych z tego pola. Pierwsza opcja to nazwa pliku binarnego. Drug± opcj± jest mo¿liwa nazwa pola zawieraj±cego nazwê pliku. Je¿eli dana jest druga opcja, pierwsza musi byæ pustym napisem';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Wy¶wietla szesnastkow± reprezentacjê danych. Opcjonalny pierwszy parametr okre¶la jak czêsto dodawane bêd± spacje (domy¶lnie: co 2 pó³bajty).';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Wy¶wietla klikaln± miniaturkê; opcje: szeroko¶æ,wysoko¶æ w pikselach (oryginalne proporcje zostan± zachowane)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Wy¶wietla link do tego obrazu (bezpo¶rednie ¶ci±gniêcie bloba).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Zobacz image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__external = 'TYLKO LINUX: Uruchamia zewnêtrzn± aplikacjê i przekazuje dane pól na standardowe wej¶cie. Zwraca standardowe wyj¶cie tej aplikacji. Domy¶lnie jest to Tidy, którzy porz±dkuje kod HTML. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, nale¿y rêcznie zmodyfikowaæ plik libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i dodaæ narzêdzie, na którego uruchamianie pozwalasz. Pierwsz± opcj± jest liczba programów, których chcesz u¿yæ, a drug± s± parametry programu. Je¿eli trzeci parametr jest ustawiony na 1, zostanie dokonana konwersja wyj¶cia poprzez u¿ycie htmlspecialchars() (Domy¶ln± warto¶ci± jest 1). Je¿eli czwarty parametr zosta³ ustawiony na 1, zawarto¶æ komórki nie bêdzie zawijana, tak ¿e ca³e wyj¶cie zostanie pokazane bez zmian formatu (domy¶ln± warto¶ci± jest 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachowuje oryginalne formatowanie pola. Neutralizowanie znaków niespecjalnych nie jest dokonywane.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Wy¶wietla obrazek i link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsz± opcjê jest prefiks, taki jak "http://domena.com/", drug± opcj± jest szeroko¶æ w pikselach, trzeci± opcj± jest wysoko¶æ.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Wy¶wietla link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki jak "http://domena.com/", druga opcja to tytu³ linku.';
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formatuj tekst traktuj±c jako zapytanie SQL z pod¶wietlaniem sk³adni.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Pokazuje jedynie czê¶æ napisu. Pierwsza opcja to offset, od którego ma zacz±æ siê wy¶wietlanie tekstu (domy¶lnie 0). Druga opcja to ilo¶æ zwracanego tekstu. Je¿eli jest pusta, zwracany jest ca³y pozosta³y tekst. Trzecia opcja okre¶la jakie znaki zostan± dodane do wyj¶cia, je¿eli zwracany jest czê¶æ napisu (domy¶lnie: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Ucinaj wy¶wietlane zapytania';
$strTurkish = 'Turecki';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukraiñski';
$strUncheckAll = 'Odznacz wszystkie';
$strUnicode = 'Unikod';
$strUnique = 'Jednoznaczny';
$strUnknown = 'nieznany';
$strUnselectAll = 'Odznacz wszystkie';
$strUnsupportedCompressionDetected = 'Próbowano wczytaæ plik z nieobs³ugiwanym typem kompresji (%s). Albo jego obs³uga nie zosta³a zaimplementowana albo zosta³a konfiguracyjnie wy³±czona.';
$strUpdatePrivMessage = 'Uaktualni³e¶ uprawnienia dla %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil zosta³ uaktualniony.';
$strUpdateQuery = 'Zmieñ zapytanie';
$strUpdComTab = 'Informacje o tym, jak zaktualizowaæ tabelê Column_comments znajduj± siê w dokumentacji';
$strUpgrade = 'Poleca siê aktualizacjê do %s w wersji %s lub pó¼niejszej.';
$strUploadLimit = 'Prawdopodobnie próbowano wrzuciæ du¿y plik. Aby poznaæ sposoby obej¶cia tego limitu, proszê zapoznaæ siê z %sdokumenacj±%s.';
$strUploadsNotAllowed = 'Serwer nie pozwala na upload plików.';
$strUsage = 'Wykorzystanie';
$strUseBackquotes = 'U¿yj cudzys³owów z nazwami tabel i pól';
$strUsedPhpExtensions = 'U¿ywane rozszerzenia PHP';
$strUseHostTable = 'U¿yj tabeli hostów';
$strUserAlreadyExists = 'U¿ytkownik %s ju¿ istnieje!';
$strUserEmpty = 'Brak nazwy u¿ytkownika!';
$strUserName = 'Nazwa u¿ytkownika';
$strUserNotFound = 'Wybrany u¿ytkownik nie zosta³ znaleziony w tabeli uprawnieñ.';
$strUserOverview = 'Opis u¿ytkownika';
$strUsersDeleted = 'Wybrani u¿ytkownicy zostali pomy¶lnie usuniêci.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'U¿ytkownicy maj±cy dostêp do &quot;%s&quot;';
$strUser = 'U¿ytkownik';
$strUseTabKey = 'Klawisz TAB przemieszcza pomiêdzy warto¶ciami, CTRL+strza³ka przenosi w dowolne miejsce';
$strUseTables = 'U¿yj tabel';
$strUseTextField = 'U¿yj pola tekstowego';
$strUseThisValue = 'U¿yj tej warto¶ci';

$strValidateSQL = 'Sprawd¼ poprawno¶æ SQL';
$strValidatorError = 'Analizator sk³adni SQL nie móg³ zostaæ zainicjowany. Sprawd¼, czy zainstalowane s± niezbêdne rozszerzenia PHP, tak jak zosta³o to opisane w %sdokumentacji%s.';
$strValue = 'Warto¶æ';
$strVar = 'Zmienna';
$strVersionInformation = 'Informacja o wersji';
$strViewDumpDatabases = 'Zrzut baz danych';
$strViewDumpDB = 'Zrzut bazy danych';
$strViewDump = 'Zrzut tabeli';
$strViewHasBeenDropped = 'Perspektywa %s zosta³a usuniêta';
$strViewMaxExactCount = 'Perspektywa ma ponad %d rekordów. Proszê zajrzeæ do %sdokumentacji%s.';
$strView = 'Perspektywa';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalog ustalony dla uploadu jest nieosi±galny';
$strWebServerUploadDirectory = 'katalog serwera WWW dla uploadu';
$strWelcome = 'Witamy w %s';
$strWestEuropean = 'Zachodnioeuropejski';
$strWildcard = 'znak wieloznaczny';
$strWindowNotFound = 'Docelowe okno przegl±darki nie mog³o byæ zaktualizowane. Byæ mo¿e okno-rodzic zosta³o zamkniête lub przegl±darka, uwzglêdniaj±c ustawienia bezpieczeñstwa, blokuje aktualizacje pomiêdzy oknami';
$strWithChecked = 'Zaznaczone:';
$strWriteRequests = '¯±dañ zapisu';
$strWrongUser = 'B³êdne pola u¿ytkownik/has³o. Brak dostêpu.';

$strXMLOptions = 'Opcje formatu XML';
$strXML = 'XML';

$strYes = 'Tak';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Uwaga: Ustawienie tych opcji na 0 (zero) usuwa ograniczenie.';
$strZip = '".zip"';

$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ