Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/lithuanian-windows-1257.inc.php
<?php
/* $Id: lithuanian-windows-1257.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

$charset = 'windows-1257';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Sekmadienis', 'Pirmadienis', 'Antradienis', 'Treèiadienis', 'Ketvirtadienis', 'Penktadienis', 'Ðeðtadienis');
$month = array('Sausio', 'Vasario', 'Kovo', 'Balandþio', 'Geguþio', 'Birþelio', 'Liepos', 'Rugpjûèio', 'Rugsëjo', 'Spalio', 'Lapkrièio', 'Gruodþio');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = ' %Y m. %B %d d. %H:%M';
$timespanfmt = '%s d., %s val., %s min. ir %s s.';

$strAbortedClients = 'Atmestos jungtys';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin nepavyko prisijungti prie MySQL darbinës stoties (jungtis atmesta). Patikrinkite config.inc.php byloje nurodytus duomenis (darbinës stoties adresà, prisijungimo vardà ir slaptaþodá) ir ásitikinkite ar jie sutampa su duomenimis gautais ið darbinës stoties administratoriaus.';
$strAccessDenied = 'Jungtis neámanoma';
$strAction = 'Valdymo veiksmai';
$strAddAutoIncrement = 'Pridëti AUTO_INCREMENT reikðmæ';
$strAddConstraints = 'Pridëti apribojimà';
$strAddDeleteColumn = 'Áterpti/Trinti stulpelius';
$strAddDeleteRow = 'Áterpti/Trinti poþymio eilutæ(es)';
$strAddFields = 'Pridëti %s laukà(-us)';
$strAddHeaderComment = 'Áterpti savo komentarà á header sritá (eiluèiø skirtukas \\n )';
$strAddIntoComments = 'Pridëti á komentarus';
$strAddNewField = 'Áterpti naujà laukelá(ius)';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Sukurti privilegijas ðiai duombazei';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Sukurti privilegijas ðiai lentelei';
$strAddSearchConditions = 'Áterpkite paieðkos sàlygas á "where" sakiná:';
$strAddToIndex = 'Áterpti indeksui papildomus &nbsp;%s&nbsp;stulpelá(ius)';
$strAddUserMessage = 'Jûs sukûrëte naujà vartotojà.';
$strAddUser = 'Sukurti naujà vartotojà';
$strAdministration = 'Administracija';
$strAffectedRows = 'Pakeista eiluèiø:';
$strAfterInsertBack = 'Sugráþti á buvusá puslapá';
$strAfterInsertNewInsert = 'Áterpti sekanèià naujà eilutæ';
$strAfterInsertNext = 'Redaguoti sekantá áraðà';
$strAfterInsertSame = 'Gráþti atgal á ðá puslapá';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllTableSameWidth = 'rodyti visas lenteles vienodo ploèio?';
$strAll = 'Viskà';
$strAlterOrderBy = 'Pakeisti lentelës rûðiavimà pagal:';
$strAnalyzeTable = 'Analizuoti lentelæ';
$strAnd = 'IR';
$strAnIndex = 'Indeksas sukurtas %s stulpeliui';
$strAny = 'Bet kurá(ià)';
$strAnyHost = 'Bet kurá prisijungimo adresà';
$strAnyUser = 'Bet kurá vartotojà';
$strApproximateCount = 'Gali bûti apytikslis. Þiûrëkite DUK 3.11';
$strAPrimaryKey = 'Stulpeliui %s sukurtas PIRMINIS raktas';
$strArabic = 'Arabø';
$strArmenian = 'Armënø';
$strAscending = 'Didëjimo tvarka';
$strAtBeginningOfTable = 'Lentelës pradþioje';
$strAtEndOfTable = 'Lentelës pabaigoje';
$strAttr = 'Atributai';
$strAutodetect = 'Automatinis nustatymas';
$strAutomaticLayout = 'Automatinis iðdëstymas';

$strBack = 'Atgal';
$strBaltic = 'Baltø';
$strBeginCut = 'KIRPIMO PRADÞIA';
$strBeginRaw = 'RAW PRADÞIA';
$strBinaryDoNotEdit = 'Dvejetainis - nekeisti';
$strBinary = 'Dvejetainis';
$strBinaryLog = 'Binarinis logas';
$strBinLogEventType = 'Event\'o tipas';
$strBinLogInfo = 'Informatcija';
$strBinLogName = 'Logo pavadinimas';
$strBinLogOriginalPosition = 'Pirminë padëtis';
$strBinLogPosition = 'Padëtis';
$strBinLogServerId = 'Serverio ID';
$strBookmarkAllUsers = 'Leisti kitiems vartotojams naudotis ðia þyme';
$strBookmarkDeleted = 'Nuoroda iðtrinta.';
$strBookmarkLabel = 'Nuorodos Antraðtë';
$strBookmarkQuery = 'Sukurti nuoroda SQL-uþklausai';
$strBookmarkThis = 'Sukurti nuorodà';
$strBookmarkView = 'Perþiûra';
$strBrowseForeignValues = 'Narðyti iðorines reikðmes';
$strBrowse = 'Perþiûrëti';
$strBufferPool = 'Buferio Pool\'as';
$strBufferPoolUsage = 'Buferio Pool\'o naudojimas';
$strBulgarian = 'Bulgarø';
$strBzError = 'phpMyAdmin negalëjo suspausti lentelës struktûros atvaizdà (dump), nes ðioje php versijoje neveikia Bz2 modulis. Rekomenduojame phpMyAdmin konfigûracinëje byloje <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktyvà prilyginti <code>FALSE</code>. Atnaujinkite savo php versijà, jeigu norite naudotis Bz2 moduliu. Detalesnë informacija: %s.';
$strBzip = '"bzip"';

$strCalendar = 'Kalendorius';
$strCannotLogin = 'Neprisijungia prie MySQL darbinës stoties';
$strCantLoad = 'negalima ákrauti %s plëtinio,<br />pasitikrinkite php parinktis';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nepavyko uþkrauti <em>iconv</em> arba <em>recode</em> plëtiniø, reikalingø koduotës kovertavimui. Suteikite PHP teises naudotis ðiais iðplëtimais arba iðjunkite phpMyAdmin koduotës konvertavimà. ';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksà pervadinti PIRMINIU nepavyko!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Kraunant plëtiniø praneðimus, nepavyko pasinaudoti <em>iconv</em> arba <em>libiconv</em> arba <em>recode_string</em> funkcijomis. Pasitkrinkite PHP parinktis. ';
$strCardinality = 'Elementø skaièius';
$strCaseInsensitive = 'simboliø registras nesvarbus';
$strCaseSensitive = 'simboliø registras svarbus';
$strCentralEuropean = 'Centrinës Europos';
$strChangeCopyModeCopy = '... palikti senà vartotojà.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... paðalinti senà vartotojà ið vartotojø lentelës ir poto perkrauti privilegijas';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... paðalinti senà vartotojà ið vartotojø lentelës.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... panaikinti visas privilegijas ið seno vartotojo ir poto já paðalinti.';
$strChangeCopyMode = 'Sukurti naujà vartotojà su tom paèiom privilegijom ir ...';
$strChangeCopyUser = 'Pakeisti prisijungimo informacijà / Kopijuoti vartotojo duomenis';
$strChangeDisplay = 'Pasirinkite laukà, kurá norite perþiûrëti';
$strChangePassword = 'Pakeisti slaptaþodá';
$strChange = 'Redaguoti';
$strCharset = 'Koduotë';
$strCharsetOfFile = 'Simboliø koduotë byloje:';
$strCharsetsAndCollations = 'Simboliø rinkiniai ir Palyginimai';
$strCharsets = 'Koduotës';
$strCheckAll = 'Paþymëti viskà';
$strCheckOverhead = 'Patikrinti perkrautus';
$strCheckPrivsLong = 'Patikrinti duombazës &quot;%s&quot; privilegijas.';
$strCheckPrivs = 'Patikrinti privilegijas';
$strCheckTable = 'Patikrinti lentelæ';
$strChoosePage = 'Pasirinkite puslapá redagavimui';
$strColComFeat = 'Stulpeliø komentarø iðvedimas';
$strCollation = 'Palyginimas';
$strColumnNames = 'Stulpeliø vardai';
$strColumnPrivileges = 'Specifinës stulpeliø privilegijos';
$strCommand = 'Komanda';
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE';
$strComments = 'Komentarai';
$strCompatibleHashing = 'Suderinamas sy MySQL&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Visiðkas áterpimas';
$strCompression = 'Kompresija';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin negalëjo perskaityti parinkèiø bylos!<br />Tai galëjo nutikti jeigu <u>php</u> rado byloje vykdymo klaidà arba visai nerando bylos.<br />Praðome kreiptis á parinkèiø bylà tiesiogiai (naudojantis nuoroda þemiau) ir perskaityti gautus <u>php</u> klaidø praneðimà(us). Daugeliu atveju vienoje/keletoje eiluèiø truksta kabuèiø ir/arba kabliataðkio.<br />Jeigu iðvedamas tuðèias narðyklës langas - viskas tvarkoje (klaidø nepastebëta).';
$strConfigureTableCoord = 'Nustatykite lentelës %s koordinates';
$strConnectionError = 'Neámanoma prisijungti: neteisingi duomenys.';
$strConnections = 'Prisijungimai';
$strConstraintsForDumped = 'Apribojimai eksportuotom lentelëm';
$strConstraintsForTable = 'Apribojimai lentelei';
$strCookiesRequired = 'Sausainëliai(Cookies) turi bûti priimami.';
$strCopyDatabaseOK = 'Duombazë %s buvo nukopijuota á %s';
$strCopy = 'Kopijuoti';
$strCopyTable = 'Kopijuoti lentelë á (duombazë<b>.</b>lentelë):';
$strCopyTableOK = 'Letelë %s nukopijuota á %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Negalima kopijuoti lentelës á jà paèià!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin negalëjo iðjungti %s proceso. Gali bûti jog jis jau uþbaigë darbà.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE prieð kopijuojant';
$strCreateIndex = 'Sukurti indeksà &nbsp;%s&nbsp;stulpeliui(iams)';
$strCreateIndexTopic = 'Sukurti naujà indeksà';
$strCreateNewDatabase = 'Sukurti naujà duombazæ';
$strCreateNewTable = 'Sukurti naujà lentelæ duombazëje %s';
$strCreatePage = 'Sukurti naujà puslapá';
$strCreatePdfFeat = 'PDF bylos generavimas';
$strCreate = 'Sukurti';
$strCreationDates = 'Sukûrimo/Atnaujinimo/Perþiûros datos';
$strCriteria = 'Kriterijai';
$strCroatian = 'Kroatø';
$strCSVOptions = 'CSV parinktys';
$strCyrillic = 'Kirylica';
$strCzech = 'Èekø';
$strCzechSlovak = 'Èekø-Slovakø';

$strDanish = 'Danø';
$strDatabase = 'Duombazë';
$strDatabaseEmpty = 'Nenurodytas duombazës vardas!';
$strDatabaseExportOptions = 'Duombazës eksportavimo parinktys';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Duombazë %s iðtrinta.';
$strDatabasesDropped = 'Sëkmingai paðalintos %s duombazës.';
$strDatabases = 'duombazës';
$strDatabasesStatsDisable = 'Leisti statistikà';
$strDatabasesStats = 'Duombaziø statistika';
$strDatabasesStatsEnable = 'Neleisti statistikos';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Pastaba: jeigu duombazës statistika ájungta - apkrovimas tarp www ir MySQL darbiniø stoèiø, gali padidëti aukðèiau normos.';
$strDataDict = 'Duomenø þodynas';
$strData = 'Duomenys';
$strDataOnly = 'Tik duomenys';
$strDBComment = 'Duombazës komantaras: ';
$strDBCopy = 'Kopijuoti duombazæ á';
$strDbPrivileges = 'Specifinës duombaziø privilegijos';
$strDBRename = 'Pervadinti duombazæ á';
$strDbSpecific = 'priklausantis nuo duombazës tipo';
$strDefaultEngine = '%s yra default\'inis Saugojimo Variklis ðiame MySQL serveryje.';
$strDefault = 'Nutylint';
$strDefaultValueHelp = 'Nenaudokite iðskyrimo simboliø ar kabuèiu, nurodydami reikðmæ pagal nutylëjimà. Naudokitës ðiuo formatu: a';
$strDefragment = 'Defragmentuoti lentelæ';
$strDelayedInserts = 'Naudoti uþlaikytus áterpimus';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Tai yra ðvariausias bûdas, bet privilegijø perkrovimas gali ðiek tiek uþtrukti.';
$strDeleteAndFlush = 'paðalinti vartotojus ir perkrauti privilegijas.';
$strDeleted = 'Eilutë iðtrinta';
$strDeletedRows = 'Eilutës iðtrintos:';
$strDelete = 'Trinti';
$strDeleting = 'Ðaliname: %s';
$strDelOld = 'Ðis puslapis turi nuorodø á lenteles, kurios jau neegzistuoja. Ar norite paðalinti ðias nuorodas?';
$strDescending = 'Maþëjimo tvarka';
$strDescription = 'Paaiðkinimas';
$strDictionary = 'þodynas';
$strDisabled = 'Iðjungta';
$strDisableForeignChecks = 'Atsisakyti iðoriniø raktø tikrinimo';
$strDisplayFeat = 'Iðvedimo sàvybës';
$strDisplayOrder = 'Atvaizdavimo tvarka:';
$strDisplayPDF = 'Rodyti PDF vaizdà';
$strDoAQuery = 'Vykdyti "uþklausà pagal pavyzdá" (pakaitos simbolis: "%")';
$strDocu = '?';
$strDoYouReally = 'Ar TIKRAI norite ';
$strDrop = 'Ðalinti';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Jûs ruoðiatës SUNAIKINTI visà duombazæ!';
$strDropUsersDb = 'Paðalinti duombazes, turinèias tokius paèius vardus kaip ir vartotojai.';
$strDumpingData = 'Sukurta duomenø kopija lentelei';
$strDumpSaved = 'Duombazës atvaizdis iðsaugotas byloje %s.';
$strDumpXRows = 'Iðvesti %s eiluèiø pradedant nuo %s eilutës.';
$strDynamic = 'dinaminis';

$strEditPDFPages = 'Redaguoti PDF puslapius';
$strEditPrivileges = 'Redaguoti privilegijas';
$strEdit = 'Redaguoti';
$strEffective = 'Efektyvus';
$strEmpty = 'Iðvalyti';
$strEmptyResultSet = 'MySQL graþino tuðèià rezultatø rinkiná (nëra eiluèiø).';
$strEnabled = 'Ájungta';
$strEndCut = 'KIRPIMO PABAIGA';
$strEnd = 'Pabaiga';
$strEndRaw = 'RAW PABAIGA';
$strEngineAvailable = '%s nëra galimas ðiame MySQL serveryje.';
$strEngineDisabled = '%s ðiame MySQL serveryje yra iðjungtas.';
$strEngines = 'Varikliai';
$strEngineUnsupported = 'Ðis MySQL serveris nepalaiko %s saugojimo variklio.';
$strEnglish = 'Anglø';
$strEnglishPrivileges = ' Pastaba: MySQL privilegijø pavadinimai pateikiami anglø kalba';
$strError = 'Klaida';
$strEscapeWildcards = 'Norint naudoti _ ir % simblius, juos reikëtø eskeipinti su \\';
$strEstonian = 'Estø'; 
$strExcelEdition = 'Excel variantas';
$strExcelOptions = 'Excel parinktys';
$strExecuteBookmarked = 'Ávykdyti iðsaugotà uþklausà';
$strExplain = 'Paaiðkinti';
$strExport = 'Eksportuoti';
$strExtendedInserts = 'Iðplëstinis áterpimas';
$strExtra = 'Papildomai';

$strFailedAttempts = 'Nepavykæ bandymai';
$strFieldHasBeenDropped = 'Laukas %s iðmestas';
$strField = 'Laukas';
$strFieldsEmpty = ' Tuðèia laukø skaièiaus reikðmë! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Laukø reikðmës apskliaustos simboliais';
$strFieldsEscapedBy = 'Laukø reikðmës baigiasi simboliu';
$strFields = 'Laukà';
$strFieldsTerminatedBy = 'Laukø pabaigos þymë';
$strFileAlreadyExists = 'Byla pavadinimu %s jau yra darbinëje stotyje, pakeiskite norimà pavadinimà arba pasirinkite nustatymà leidþiantá perraðyti esanèias bylas.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Negalima perskaityti bylos';
$strFileNameTemplate = 'Failo pavadinimo ðablonas';
$strFileNameTemplateRemember = 'atsiminti ðablonà';
$strFixed = 'fiksuotas';
$strFlushPrivilegesNote = 'Pastaba: phpMyAdmin gauna vartotojø teises tiesiai ið MySQL privilegijø lentelës. Ðiose lentelëse nurodytos teisës gali skirtis nuo parinkèiø bylose nurodytø teisiø. Todël %sperkraukite teises%s, jeigu norite tæsti. ';
$strFlushTable = 'Iðvalyti lentelæ ("FLUSH")';
$strFormat = 'Formatas';
$strFormEmpty = 'Trûksta reikðmës formoje !';
$strFullText = 'Tekstus rodyti pilnai';
$strFunction = 'Funkcija';

$strGenBy = 'Generavo:';
$strGeneralRelationFeat = 'Pagrindinës sàryðiø sàvybës';
$strGenerate = 'Generuoti';
$strGeneratePassword = 'Generuoti Slaiptaþodá';
$strGenTime = 'Atlikimo laikas';
$strGeorgian = 'Gruzinø';
$strGerman = 'Vokieèiø';
$strGlobal = 'globalus';
$strGlobalPrivileges = 'Globalios teisës';
$strGlobalValue = 'Globali reikðmë';
$strGo = 'Vykdyti';
$strGrantOption = 'Suteikti';
$strGreek = 'Graikø';
$strGzip = '"gzipped"';

$strHasBeenAltered = 'iðplësta.';
$strHasBeenCreated = 'sukurta.';
$strHaveToShow = 'Pasirinkite bent vienà stulpelá iðvedimui';
$strHebrew = 'Þydø';
$strHexForBinary = 'Binariniams laukams naudoti ðeðioliktainæ koduotæ';
$strHomepageOfficial = 'Oficialus phpMyAdmin tinklapis';
$strHome = 'Pradinis';
$strHost = 'Darbinë stotis';
$strHostEmpty = 'Tuðèias prisijungimo adresas!';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 exportavimo parinktys';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 exportavimo parinktys';
$strHungarian = 'Vengrø';

$strIcelandic = 'Islandø';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Fulltext';
$strIgnore = 'Ignoruoti';
$strIgnoreInserts = 'Ignoruoti INSERT uþklausas.';
$strImportFiles = 'Importuoti bylas';
$strIndexes = 'Indeksai';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeksas %s panaikintas';
$strIndex = 'Indeksas';
$strIndexName = 'Indekso vardas&nbsp;:';
$strIndexType = 'Indekso tipas&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Daugiau nei vienas %s raktas buvo nustatytas stulpeliui `%s`';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY ir INDEX raktai neutrëtø bûti nustatomi tam paèiam `%s` stulpeliui';
$strIndexWarningTable = 'Iðkilo problemos su `%s` lentelës indeksais';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE ir INDEX raktai neutrëtø bûti nustatomi tam paèiam `%s` stulpeliui';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buferio pool\'o dydis';
$strInnoDBDataFilePath = 'Duomenø failai'; 
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Bendra direktorijø kelio dalis visiems InnoDB duomenø failams.';
$strInnodbStat = 'InnoDB bûsena';
$strInsecureMySQL = 'Jûsø parinkèiø byloje yra nurodyti standartiniai nustatymai (pvz: root vartotojas be slaptaþoþio). Taip sutinkinta MySQL darbinë stotis yra nesaugi, bei gali bûti atvira ásilauþimams, todël rekomenduojame pakeisti ðias parinktis.';
$strInsertAsNewRow = 'Áterpti naujà áraðà';
$strInsertedRowId = 'Áterptos eilutës id:';
$strInsertedRows = 'Áterptà eiluèiø:';
$strInsert = 'Áterpti';
$strInternalNotNecessary = '* Galite nenaudoti vidiniø sàryðiø, jeigu jie jau apibrëþti InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Vidiniai sàryðiai';
$strInUse = 'ðiuo metu naudojama';

$strJapanese = 'Japonø';
$strJumpToDB = 'Pereiti á &quot;%s&quot; duombazæ.';
$strJustDeleteDescr = 'Kol nëra perkrautos privilegijos, &quot;paðalinti&quot; vartotojai gali prisijungti prie MySQL darbinës stoties.';
$strJustDelete = 'tik paðalinti vartotojus ið privilegijø lentelës.';

$strKeepPass = 'Nekeisti slaptaþodþio';
$strKeyname = 'Raktinis þodis';
$strKill = 'Stabdyti procesà';
$strKorean = 'Korëjieèiø';

$strLandscape = 'Peizaþinis';
$strLatexCaption = 'Lentelës antraðtë';
$strLatexContent = 'Lentelës __TABLE__ turinys';
$strLatexContinuedCaption = 'Lentelës antraðtë (tæsinys)';
$strLatexContinued = '(tæsinys)';
$strLatexIncludeCaption = 'Áterpti lentelës antraðtæ';
$strLatexLabel = 'Pavadinimo raktas';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX nustatymai';
$strLatexStructure = 'Lentelës __TABLE__ struktûra';
$strLatvian = 'Latviø';
$strLengthSet = 'Ilgis/reikðmës*';
$strLimitNumRows = 'Eiluèiø skaièius puslapyje';
$strLinesTerminatedBy = 'Eilutës pabaigos þymë';
$strLinkNotFound = 'Sàryðis nerastas';
$strLinksTo = 'Sàryðis su';
$strLithuanian = 'Lietuviø';
$strLocalhost = 'Lokali darbinë stotis';
$strLocationTextfile = 'Tekstiniai SQL uþklausø failai';
$strLoginInformation = 'Prisijungimo informacija';
$strLogin = 'Ásiregistruoti';
$strLogout = 'Iðsiregistruoti';
$strLogPassword = 'Slaptaþodis:';
$strLogServer = 'Darbinë stotis';
$strLogUsername = 'Vartotojo vardas:';
$strLongOperation = 'Operacija gali uþtrukti. Tæsti?';

$strMaximumSize = 'Didþiausias dydis: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Nebuvo rastas PHP iðplëtimas mbstring ir panaðu, kad Jûs naudojate multibyte simboliø kodacijà. Be mbstring plëtinio phpMyAdmin negali tesingai skaidyti stringø, todël galite sulaukti netikëtø rezultatø.';
$strMbOverloadWarning = 'Savo PHP konfigûracijoje Jûs ájungëte mbstring.func_overload. Ðis nustatymas nëra suderinamas su phpMyAdmin ir gali paþeisti Jûsø duomenis!';
$strMIME_available_mime = 'Galimi MIME-tipai';
$strMIME_available_transform = 'Galimos transformacijos';
$strMIME_description = 'Paaiðkinimas';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME tipai';
$strMIME_nodescription = 'Ði transformacija neturi paaiðkinimo.<br />Klauskite autoriaus kà %s daro.';
$strMIME_transformation = 'Narðyklës transformacija';
$strMIME_transformation_note = 'Norëdami gauti pilnà sàraðà galimø transformacijø ir jø MIME tipø transformacijø, spauskite %stransformacijos paaiðkinimà%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Praðome ávesti transformacijos nustatymø reikðmes naudodami toká ávedimo formatà: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Jeigu tarp ðiø reikðmiø prisireiks panaudoti virðutiná vertikalø pasvirà brûkðná ("\") arba viengubà kabutæ ("\'"), naudokite virðutiná vertikalø pasvirà brûkðná prieð ðiuos simbolius (pvz: \'\\\\xyz\' ar \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Transformacijos nustatymai';
$strMIMETypesForTable = 'MIME tipai lentelei';
$strMIME_without = 'MIME tipai atspausdinti pasvirusiu ðriftu neturi atskirø transformacijos funkcijos.';
$strModifications = 'Pakeitimai iðsaugoti';
$strModifyIndexTopic = 'Keisti indeksà';
$strModify = 'Keisti';
$strMoveTableOK = 'Lentelë %s perkelta á %s.';
$strMoveTable = 'Perkelti lentelë á (duombazë<b>.</b>lentelë):';
$strMoveTableSameNames = 'Negalima perkelti lentelës á jà paèià!';
$strMultilingual = 'daugiakalbis';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksimalus laikinø failø dydis kuriant indeksus';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksimalus MySQL\'ui leistinas laikinø failø dydis perkuriant MyISAM indeksus (vykdant REPAIR TABLE, ALTER TABLE arba LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimalus laikinø rûðiavimo failø dydis';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatinio atstatymo reþimas';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Reþimas, skirtas automatiniam nusprogusiø MyISAM lenteliø atstatymui, kuris nurodomas per --myisam-recover serverio startavimo parametrà.';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Jei ði reikðmë yra didesnë uþ 1, vykdant Repair, rûðiavimo procesas MyISAM lenteliø indeksus kuria lygegreèiai (kiekvienà indeksà savo gijoje).';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Rûðiavimo buferio dydis';
$strMySQLCharset = 'MySQL koduotë';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL prisijungimo rûðiavimas';
$strMySQLSaid = 'MySQL atsakymas: ';
$strMySQLShowProcess = 'Rodyti procesus';
$strMySQLShowStatus = 'Rodyti MySQL aplinkos bûsenà';
$strMySQLShowVars = 'Rodyti MySQL sistemos kintamuosius';

$strName = 'Pavadinimas';
$strNext = 'Sekantis';
$strNoActivity = 'Daugiau nei %s sekundþiø nebuvo atlikta jokiø veiksmø. Praðau ásiloginti iðnaujo.';
$strNoDatabases = 'Nëra duombaziø';
$strNoDatabasesSelected = 'Nepaþymëjote duombazës.';
$strNoDescription = 'Apraðymo nëra';
$strNoDetailsForEngine = 'Apie ðio Saugojimo Variklio bûsenà nëra iðsamios informacijos.';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" komandos ávykdyti negalima.';
$strNoExplain = 'Praleisti SQL uþklausos aiðkinimà';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin draugiðkesnis su <b>rëmelius</b> palaikanèiomis narðyklëmis.';
$strNoIndex = 'Neapraðyti indeksai!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Neapraðytos indekso dalys!';
$strNoModification = 'Nëra pakeitimø';
$strNo = 'Ne';
$strNone = 'Nëra';
$strNoOptions = 'Ðis formatas neturi nustatymø';
$strNoPassword = 'Nëra slaptaþodþio';
$strNoPermission = 'Nëra teisiø iðsaugoti bylai %s.';
$strNoPhp = 'be PHP kodo';
$strNoPrivileges = 'Nëra privilegijø';
$strNoRights = 'Neturite pakankamai teisiø';
$strNoRowsSelected = 'Nepasirinkti áraðai';
$strNoSpace = 'Nëra pakankamai vietos iðsaugoti bylai %s.';
$strNoTablesFound = 'Duombazëje nerasta lenteliø.';
$strNoThemeSupport = 'Temos nëra palaikomos, patikrinkite savo konfigûracijà ir/arba savo temø direktorijà %s.';
$strNotNumber = 'Áveskite skaièiø!';
$strNotOK = 'Negerai';
$strNotSet = 'Lentelë <b>%s</b> nerasta arba nenurodyta %s byloje';
$strNoUsersFound = 'Nerasta vartotojo(ø).';
$strNoValidateSQL = 'Praleisti SQL uþklausos tikrinimà';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s atitikmuo(enys) lentelëje <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Viso:</b> <i>%s</i> atitikmuo(enys)';
$strNumTables = 'Lentelës';

$strOK = 'Gerai';
$strOperations = 'Veiksmai';
$strOptimizeTable = 'Optimizuoti';
$strOr = 'Arba';
$strOverhead = 'Perteklius';
$strOverwriteExisting = 'Perraðyti esanèias bylas';

$strPageNumber = 'Puslapis:';
$strPaperSize = 'Lapo dydis';
$strPartialText = 'Tekstus rodyti dalinai';
$strPasswordChanged = 'Vartotojo %s slaptaþodis sëkmingai pakeistas.';
$strPasswordEmpty = 'Tuðèias slaptaþodis!';
$strPasswordHashing = 'Slaptaþodþiø Heðavimas';
$strPasswordNotSame = 'Slaptaþodþiai nesutampa!';
$strPassword = 'Slaptaþodis';
$strPdfDbSchema = 'Duombazës "%s" schema - %s puslapis';
$strPdfInvalidTblName = 'Lentelë "%s" neegzistuoja!';
$strPdfNoTables = 'No tables';
$strPerHour = 'per valandà';
$strPerMinute = 'per minutæ';
$strPerSecond = 'per sekundæ';
$strPersian = 'Persø';
$strPhoneBook = 'telefonø knyga';
$strPHP40203 = 'Jûs naudojate PHP 4.2.3 versijà, kurioje yra rimta klaida, susiijusi su daugiabaièiais stringais (mbstring). Daugiau informacijos rasite PHP klaidø praneðime Nr.19404. <strong>NEREKOMENDUOJAME naudoti ðios PHP versijos su phpMyAdmin</strong>.';
$strPhp = 'PHP kodas';
$strPHPVersion = 'PHP versija';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin\'o dokumentacija';
$strPmaUriError = 'Reikia parinkèiø byloje áraðyti <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> reikðmæ!';
$strPolish = 'Lenkø';
$strPortrait = 'Portretinis';
$strPos1 = 'Pradþia';
$strPrevious = 'Praëjæs';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Panaikintas pirminis raktas';
$strPrimaryKeyName = 'Pirminio rakto pavadinimas turi bûti "PRIMARY"!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>yra vienintelis</b> pirminio rakto tipas!)';
$strPrimary = 'Pirminis';
$strPrint = 'Spausdinti';
$strPrintViewFull = 'Spausdinti vaizdà (su pilnai tekstais)';
$strPrintView = 'Spausdinti struktûrà';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Átraukti visas teises, iðskyrus GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Leisti keisti jau egzistuojanèiø leneteliø struktûrà.';
$strPrivDescCreateDb = 'Leisti kurti naujas duombazes ir lenteles.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Leisti kurti naujas lenteles.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Leisti kurti laikinas lenteles.';
$strPrivDescCreateUser = 'Leidþia kurti, ðalinti ir pervadinti vartotojus.';
$strPrivDescCreateView = 'Leidþia sukurti naujus view\'us.';
$strPrivDescDelete = 'Leisti ðalinti duomenis.';
$strPrivDescDropDb = 'Leisti ðalinti duombazes ir lenteles.';
$strPrivDescDropTbl = 'Leisti ðalinti lenteles.';
$strPrivDescExecute = 'Leisti vykdyti iðsaugotas procedûras; Negalioja ðioje MySQL versijoje.';
$strPrivDescFile = 'Leisti áterpti ir eksportuoti duomenis ið bylø.';
$strPrivDescGrant = 'Leisti áterpti naujus vartotojus, bei prisikirti privilegijas, neperkraunant privilegijø lentelës.';
$strPrivDescIndex = 'Leisti áterpti ir modifikuoti indeksus.';
$strPrivDescInsert = 'Leisti áterpti ir modifikuoti duomenis.';
$strPrivDescLockTables = 'Leisti uþrakinti lenteles procesø metu.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Riboti prisijungimø kieká per valandà.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Riboti uþklausø kieká per valandà';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Riboti komandø (kurios vienaip ar kitaip modifikuoja lenteles ar duombazes) kieká per valandà.';
$strPrivDescProcess3 = 'Leisti iðjungti kitø vartotojø procesus.';
$strPrivDescProcess4 = 'Leisti perþiûrëti procesø sàraðe pilnà uþklausø sàraðà.';
$strPrivDescReferences = ' Negalioja ðioje MySQL versijoje.';
$strPrivDescReload = 'Leisti perkrauti darbinæ stotá, bei iðvalyti laikinàjà atmintá (cache).';
$strPrivDescReplClient = 'Leisti vartotojo uþklausas dël atstatymo master / slave darbiniø stoèiø.';
$strPrivDescReplSlave = 'Reikalinga atstatyti slave darbinei stoèiai';
$strPrivDescSelect = 'Leisti skaityti duomenis.';
$strPrivDescShowDb = 'Suteikti prieigà prie visø duombaziø.';
$strPrivDescShowView = 'Leidþia vykdyti SHOW CREATE VIEW uþklausas.';
$strPrivDescShutdown = 'Leisti iðjungti serverá.';
$strPrivDescSuper = 'Leisti prisijungti, kai virðytas prisijungimø kiekis; Reikalinga daugumai administratoriaus darbø, tokiø kaip globaliø reikðmiø modifikavimui ar vartotojø atjungimui.';
$strPrivDescUpdate = 'Leisti modifikuoti duomenis.';
$strPrivDescUsage = 'Be teisiø.';
$strPrivileges = 'Privilegijos';
$strPrivilegesReloaded = 'Teisës sëkmingai perkrautos.';
$strProcesses = 'Procesai';
$strProcesslist = 'Procesø sàraðas';
$strPutColNames = 'Stulpeliø pavadinimus áraðyti pirmoje eilutëje';

$strQBEDel = 'Pakeièiant';
$strQBEIns = 'Áterpiant';
$strQBE = 'SQL&nbsp;uþklausa';
$strQueryFrame = 'Uþklausø langas';
$strQueryOnDb = 'SQL-uþklausa duombazëje <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL uþklausø istorija';
$strQueryStatistics = '<b>Uþklausø statistika</b>: nuo paleidimo dienos buvo iðsiøsta %s uþklausø á serverá.';
$strQueryTime = 'Uþklausa uþtruko %01.4f sek.';
$strQueryType = 'Uþklausos tipas';
$strQueryWindowLock = 'Nekeisti ðios uþklausos uþ aktyvaus lango ribø.';

$strReadRequests = 'Read uþklausos';
$strReceived = 'Gauta';
$strRecords = 'Viso áraðø:';
$strReferentialIntegrity = 'Patikrinti sàryðiø vientisumà:';
$strRefresh = 'Atnaujinti';
$strRelationalSchema = 'Ryðiø schema';
$strRelationNotWorking = 'Nëra PMA lenteliø, kurios leidþia dirbti su jungtinëmis MySQL lentelëmis. %sPaaiðkinimas%s.';
$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE';
$strRelations = 'Sàryðiai';
$strRelationView = 'Perþiûrëti sàryðius';
$strReloadingThePrivileges = 'Perkraunamos privilegijos';
$strRemoveSelectedUsers = 'Paðalinti paþymëtus vartotojus';
$strRenameDatabaseOK = 'Duombazë %s pervadinta á %s';
$strRenameTableOK = 'Lentelë %s pervadinta á %s';
$strRenameTable = 'Pervadinti lentelæ á';
$strRepairTable = 'Redaguoti';
$strReplaceNULLBy = 'Pakeisti NULL á';
$strReplaceTable = 'Pakeisti lentelës turiná failo duomenimis ';
$strReset = 'Atstatyti á pradinæ bûsenà';
$strResourceLimits = 'Iðtekliø apribojimai';
$strReType = 'Áveskite dar kartà';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Kol nëra perkrautos privilegijos, vartotojai dar turës privilegijà USAGE.';
$strRevokeAndDelete = 'Panaikinti visas aktyvias vartotojø privilegijas ir paðalinti vartotojus.';
$strRevokeMessage = 'Jûs panaikinote privilegijas %s';
$strRevoke = 'Panaikinti';
$strRomanian = 'Rumunø';
$strRowLength = 'Eilutës ilgis';
$strRows = 'Eilutës';
$strRowsFrom = 'eiluèiø pradedant nuo';
$strRowSize = 'Eilutës dydis';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontalûs (pasukti pavadinimai)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontaliai';
$strRowsModeOptions = 'iðdëstant %s pakartoti antraðtes kas %s áraðø';
$strRowsModeVertical = 'vertikaliai';
$strRowsStatistic = 'Eiluèiø statistika';
$strRunning = 'adresu %s';
$strRunQuery = 'Vykdyti uþklausà';
$strRunSQLQuery = 'Vykdyti SQL sakinius duombazëje <strong>%s</strong>';
$strRussian = 'Rusø';

$strSave = 'Iðsaugoti';
$strSaveOnServer = 'Iðsaugoti serveryje, kataloge pavadinimu %s';
$strScaleFactorSmall = 'Dydþio matas yra per maþas norint sutalpinti vaizdà viename lape.';
$strSearchFormTitle = 'Paieðka duombazëje';
$strSearchInTables = 'Lentelës(iø) viduje:';
$strSearchNeedle = 'Paieðkos þodis(iai) arba reikðmë(ës) (pakaitos simbolis: "%"):';
$strSearchOption1 = 'bent vienas ið þodþiø';
$strSearchOption2 = 'visi þodþiai';
$strSearchOption3 = 'iðtisa frazë';
$strSearchOption4 = 'kaip reguliarøjá iðsireiðkimà';
$strSearch = 'Paieðka';
$strSearchResultsFor = 'Paieðkos rezultatai frazei "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Rasti:';
$strSecretRequired = 'Nustatymø byloje nurodykite slaptà frazæ (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Pasirinkite duombazæ';
$strSelectAll = 'Iðrinkti visas(us)';
$strSelectBinaryLog = 'Pasirinkite binariná logà perþiûrai';
$strSelectFields = 'Pasirinkti laukus (nors vienà)';
$strSelectNumRows = 'uþklausà vykdoma';
$strSelectTables = 'Pasirinkite lenteles';
$strSend = 'Iðsaugoti á failà';
$strSent = 'Siøsta';
$strServerChoice = 'Pasirinkti serverá';
$strServerNotResponding = 'Serveris neatsako';
$strServer = 'Serveris';
$strServerStatusUptime = 'MySQL serverio veikimo trukmë: %s. Serveris pradëjo veikti: %s.';
$strServerStatus = 'Veikimo informacija';
$strServerTabVariables = 'Kintamieji';
$strServerTrafficNotes = '<b>Serverio apkrovimas</b>: ðiose lentelëse saugoma statistinë informacija apie MySQL serverio apkrovimà nuo paleidimo dienos.';
$strServerVars = 'Serverio kintamieji ir nustatymai';
$strServerVersion = 'Serverio versija';
$strSessionValue = 'Sesijos reikðmë';
$strSetEnumVal = 'Jeigu laukelio tipas yra "enum" arba "set", tuomet duomenø reikðmes reikia ávesti naudojant ðá formatà: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />. Jeigu jums reikia áraðyti deðininá áþambøjá brûkðná ("\") arba kabutes("\'"), tuomet prieð ðios simbolius reikia papildomo deðininio áþambaus brûkðnio (pavyzdþiui: \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Rodyti viskà';
$strShowColor = 'Rodyti spalvà';
$strShowDatadictAs = 'Duomenø þodyno formatas';
$strShowFullQueries = 'Rodyti pilnas uþklausas';
$strShowGrid = 'Rodyti tinklelá';
$strShowingRecords = 'Rodomi áraðai';
$strShowPHPInfo = 'Rodyti PHP informacijà';
$strShow = 'Rodyti';
$strShowTableDimension = 'Rodyti lenteliø dydþius';
$strShowTables = 'Rodyti lentelës';
$strShowThisQuery = ' Rodyti ðià uþklausà vël ';
$strSimplifiedChinese = 'Supaprastinta Kinieèiø';
$strSingly = '(pavieniui)';
$strSize = 'Dydis';
$strSlovak = 'Slovakø';
$strSlovenian = 'Slovënø';
$strSocketProblem = '(arba vietiniai MySQL serverio socketai yra blogai sukonfigûruoti)';
$strSortByKey = 'Rûðiuoti pagal raktà';
$strSort = 'Rûðiuoti';
$strSpaceUsage = 'Vietos naudojimas';
$strSpanish = 'Ispanø';
$strSplitWordsWithSpace = 'Þodþiai atskirti tarpo simboliu (" ").';
$strSQLExportType = 'Eksporto tipas';
$strSQLOptions = 'SQL nustatymai';
$strSQLParserBugMessage = 'Klaidà SQL interpretatoriuje. Praðome patikrinti ar SQL uþklausoje teisingai naudojamos kabutës. Kita, galima klaida, jog Jûs bandote atsiøsti dvejetainius (binary) duomenis neapskliaustus kabutëmis. Taip pat Jûs galite pabandyti ávykdyti savo uþklausà ið MySQL konsolës. MySQL serverio iðvesta informacija apie klaidà (jeigu tokiø bus) gali padëti Jums nustatyti klaidos prieþastá. Jeigu uþklausa sëkmingai ávykdoma konsolëje, o SQL interpretatorius vistiek iðveda praneðimus apie klaidas, praðome supaprastinite savo SQL uþklausà ir perduodamø duomenø kieká uþklausoje ir praneðkite apie klaidà programos kûrëjams su þemiau pateikiama informacija:';
$strSQLParserUserError = 'Klaida SQL uþklausoje. Þemiau iðvestas MySQL serverio praneðimas (jeigu toks yra), turëtø padëti Jums nustatyti klaidos prieþastá';
$strSQLQuery = 'SQL uþklausa';
$strSQLResult = 'SQL rezultatas';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Klaidingas vardas';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Trûksta uþdaromosios kabutës';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Klaidinga skyryba';
$strStatCheckTime = 'Paskutinis patikrinimas';
$strStatCreateTime = 'Sukurta';
$strStatement = 'Parametrai';
$strStatUpdateTime = 'Paskutinis atnaujinimas';
$strStatus = 'Statusas';
$strStorageEngine = 'Saugojimo Variklis';
$strStorageEngines = 'Saugojimo Varikliai';
$strStrucCSV = 'Duomenys CSV formatu';
$strStrucData = 'Struktûra ir duomenys';
$strStrucExcelCSV = 'Duomenys ekselio CSV formatu';
$strStrucNativeExcel = 'MS Excel duomenys';
$strStrucOnly = 'Tik struktûrà';
$strStructPropose = 'Analizuoti lentelës struktûrà';
$strStructure = 'Struktûra';
$strSubmit = 'Siøsti';
$strSuccess = 'Jûsø SQL uþklausa sëkmingai ávykdyta';
$strSum = 'Sumos';
$strSwedish = 'Ðvedø';
$strSwitchToDatabase = 'Pereiti á nukopijuotà duombazæ';
$strSwitchToTable = 'Pereiti á lentelës kopijà';

$strTableComments = 'Lentelës komentarai';
$strTableEmpty = 'Tuðèias lentelës vardas!';
$strTableHasBeenDropped = 'Lentelë %s panaikinta';
$strTableHasBeenEmptied = 'Lentelës reikðmës %s iðtuðtintos';
$strTableHasBeenFlushed = 'Lentelës buferis %s iðvalytas';
$strTable = 'Lentelë';
$strTableMaintenance = 'Lentelës diagnostika';
$strTableOfContents = 'Turinys';
$strTableOptions = 'Lentelës parinktys';
$strTables = '%s lentelë(s)';
$strTableStructure = 'Sukurta duomenø struktûra lentelei';
$strTakeIt = 'pasirinkti';
$strTblPrivileges = 'Specifinës lenteliø privilegijos';
$strTextAreaLength = ' Tai yra jo ilgis,<br /> ðis laukelis neredaguojamas ';
$strThai = 'Tailando';
$strTheme = 'Tema / Stilius';
$strThisHost = 'Dabartinis serveris';
$strThreadSuccessfullyKilled = '%s buvo sëkmingai iðjungtas.';
$strTime = 'Laikas';
$strToggleScratchboard = 'ájungti scratchboard';
$strTotal = ' ið viso ';
$strTotalUC = 'Viso';
$strTraditionalChinese = 'Tradicinë Kinieèiø';
$strTraditionalSpanish = 'Tradicinë ispanø';
$strTraffic = 'Apkrovimas';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Áðvesti nuorodà dvejetainiø lauko duomenø atsisiuntimui. Pirmas parametras - dvejetainiø lauko duomenø bylos pavadinimas. Antras parametras - galimas lentelës eilutës lauko turinèio bylà pavadinimas. Jeigu pateiksite antrà parametrà, iðtrinkite pirmojo parametro reikðmæ.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Parodo aktyvø maþiná; nustatymai: plotis,aukðtis pikseliais (iðsaugo originalø santyká)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Iðvedama nuoroda á ðá paveikslëlá (tiesioginis blob atsisiuntimas ir pan.).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Þr. image/jpeg: vidø';
$strTransformation_text_plain__external = 'LINUX VARTOTOJAMS: Paleidþiama iðorinë aplikacija ir duomenys imami ið standartinio ávedimo. Iðvedama ið aplikacijos gauta informacija. Nutylint: bus Tidy korektiðkam HTML kodo iðvedimui. Saugumo sumetimais Jûs turite paredaguoti libraries/transformations/text_plain__external.inc.php bylà ir ávesti tas aplikacijas, kurias naudosite. Pirmas parametras yra leidþiamø aplikacijø kiekis, kurias naudosite. Antras parametras yra specifiniai aplikacijø raktai. Jeigu treèias parametras lygus 1, tai iðvedama informacija bus apdorota su htmlspecialchars() (nutylint: reikðmë lygi 1). Jeigu ketvirtas parametras lygus 1, tai iðvedimo lentelës celë turës atributà NOWRAP, tam kad iðvedama bûtø atvaizduota be perkëlimø á kitas eilutes (nutylint: reikðmë lygi 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Iðsaugo originalø lauko apipavidalinimà. Nevykdomas iðvengimas.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Graþinamas paveikslëlis ir nuoroda á ávedimo lauke áraðytà bylos pavadinimà; argumentai: prefiksas (pvz "http://domain.com/"), plotis (pikseliais), aukðtis (pikseliais).';
$strTransformation_text_plain__link = 'Graþinama nuoroda á ávedimo lauke áraðytà bylos pavadinimà; argumentai: prefiksas (pvz "http://domain.com/"), nuorodos pavadinimas.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Rodoma tik dalis teksto. Pirmas parametras nurodo iðvedamo teksto pradþià (nutylint: 0). Antrasis parametras nurodo iðvedamo teksto kieká. Jeigu antras parametras nenurodytas tai bus iðvestas visas tekstas. Treèiasis parametras nurodo kurios raidës bus prijungtos prie iðvedimo teksto (nutylint: ...).';
$strTruncateQueries = 'Trumpinti rodomas uþklausas';
$strTurkish = 'Turkø';
$strType = 'Tipas';

$strUkrainian = 'Ukrainieèiø';
$strUncheckAll = 'Nepaþymëti visus(as)';
$strUnicode = 'Unicodas';
$strUnique = 'Unikalus';
$strUnknown = 'neþinoma';
$strUnselectAll = 'Nepaþymëti visus(as)';
$strUpdatePrivMessage = 'Jûs pakeitëte privilegijas %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profilis papildytas.';
$strUpdateQuery = 'Atnaujinti uþklausà';
$strUpdComTab = 'Informacijà, kaip atnaujinti Column_comments lentelæ, galite rasti dokumentacijoje.';
$strUpgrade = 'Rekomenduojame atnaujint %s iki %s ar vëlesnës versijos.';
$strUsage = 'Iðnaudota';
$strUseBackquotes = 'Lenteliø ir laukø vardams naudoti ðias kabutes ` `';
$strUseHostTable = 'Naudoti Host lentelæ';
$strUserAlreadyExists = 'Vartotojas %s jau yra!';
$strUserEmpty = 'Tuðèias vartotojo vardas!';
$strUserName = 'Vartotojo vardas';
$strUserNotFound = 'Privilegijø lentelëje pasirinktas vartotojas nerastas.';
$strUserOverview = 'Vartotojø perþiûra';
$strUsersDeleted = 'Paþymëti vartotojai sëkmingai paðalinti.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Vartotojai turintys priëjimà prie &quot;%s&quot;';
$strUser = 'Vartotojas';
$strUseTabKey = 'Ðokinëjimui tarp reikðmiø naudokite TAB mygtukà arba naudokite CTRL+rodyklës';
$strUseTables = 'Naudoti lenteles';
$strUseTextField = 'Naudokite teksto ávedimo laukà';
$strUseThisValue = 'Naudokite ðià reikðmæ';

$strValidateSQL = 'Patikrinti SQL uþklausà';
$strValidatorError = 'Neveikia SQL interpretatorius. Praðome patikrinkite ar yra suinstaliuoti visi privalomi php moduliai, nurodyti %sdokumentacijoje%s.';
$strValue = 'Reikðmë';
$strVar = 'Kintamasis';
$strVersionInformation = 'Versijos informacija';
$strViewDumpDatabases = 'Perþiûrëti duombaziø iðraðà';
$strViewDumpDB = 'Sukurti, perþiûrëti duombazës atvaizdá';
$strViewDump = 'Perþiûrëti lentelës struktûros atvaizdá';
$strViewHasBeenDropped = 'View\'as %s buvo panaikintas';
$strView = 'View\'as';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Nepasiekimas nurodytas www-serverio katalogas atsiuntimams.';
$strWebServerUploadDirectory = 'web serverio katalogas atsiuntimams';
$strWelcome = 'Jûs naudojate %s';
$strWestEuropean = 'Vakarø Europos';
$strWildcard = 'pakaitos simbolis';
$strWindowNotFound = 'Tikslo langas neatnaujintas. Galbût Jûs uþdarëte pagrindiná langà arba Jûsø narðyklë blokuoja atnaujinimus tarp langø dël nustatyto saugumo.';
$strWithChecked = 'Pasirinktas lenteles:';
$strWriteRequests = 'Write uþklausos';
$strWrongUser = 'Neteisingas vartotojo vardas arba slaptaþodis. Priëjimas uþdraustas.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Taip';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Pastaba: nëra jokiø apribojimø jeigu reikðmë nurodyta lygi 0 (nuliui).';
$strZip = '"zip"';

// To translate:
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Probably reason of this is that you did not create configuration file. You might want to use %1$ssetup script%2$s to create one.'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strAndThen = 'and then'; //to translate

$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strBrowseDistinctValues = 'Browse distinct values'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buferio Pool\'o veikla'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate

$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strConfigDefaultFileError = 'Could not load default configuration from: "%1$s"'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate

$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate

$strEncloseInTransaction = 'Enclose export in a transaction'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate

$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'database name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'server name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'table name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescription = 'This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %3$s. Other text will be kept as is.'; //to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate

$strHandler = 'Handler'; //to translate

$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportSuccessfullyFinished = 'Import has been successfully finished, %d queries executed.'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVFieldCount = 'Invalid field count in CSV input on line %d.'; //to translate
$strInvalidCSVFormat = 'Invalid format of CSV input on line %d.'; //to translate
$strInvalidCSVParameter = 'Invalid parameter for CSV import: %s'; //to translate
$strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
$strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
$strInvalidServerHostname = 'Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration.'; //to translate
$strInvalidServerIndex = 'Invalid server index: "%s"'; //to translate

$strJoins = 'Joins'; //to translate

$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate

$strLanguageUnknown = 'Unknown language: %1$s.'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate

$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMysqlClientVersion = 'MySQL client version'; //to translate

$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strNumberOfFields = 'Number of fields'; //to translate

$strOpenNewWindow = 'Open new phpMyAdmin window'; //to translate
$strOperator = 'Operator'; //to translate

$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strPDFOptions = 'PDF options'; //to translate
$strPDF = 'PDF'; //to translate
$strPDFReportTitle = 'Report title'; //to translate
$strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
$strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
$strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strProtocolVersion = 'Protocol version'; //to translate

$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate

$strReloadPrivileges = 'Reload privileges'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate

$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAYED queues.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strSQLCompatibility = 'SQL compatibility mode'; //to translate
$strSQLImportOptions = 'SQL options'; //to translate
$strStatisticsOverrun = 'On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as reported by the MySQL server may be incorrect.'; //to translate

$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThemeDefaultNotFound = 'Default theme %s not found!'; //to translate
$strThemeNoPreviewAvailable = 'No preview available.'; //to translate
$strThemeNotFound = 'Theme %s not found!'; //to translate
$strThemeNoValidImgPath = 'No valid image path for theme %s found!'; //to translate
$strThemePathNotFound = 'Theme path not found for theme %s!'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data. Optional first parameter specifies how often space will be added (defaults to 2 nibbles).'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate

$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strUsedPhpExtensions = 'Used PHP extensions'; //to translate

$strViewMaxExactCount = 'This view has more than %s rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate

$strQueryResultsOperations = 'Query results operations'; //to translate
$strAddClause = 'Add %s'; //to translate
$strUploadsNotAllowed = 'File uploads are not allowed on this server.'; //to translate
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Open Document Spreadsheet'; //to translate
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Open Document Spreadsheet options'; //to translate
$strExportMustBeFile = 'Selected export type has to be saved in file!'; //to translate
$strXMLOptions = 'XML options'; //to translate
$strStrucNativeExcelOptions = 'Native Excel export options'; //to translate
$strCreateUserDatabase = 'Database for user'; //to translate
$strCreateUserDatabaseNone = 'None'; //to translate
$strCreateUserDatabaseName = 'Create database with same name and grant all privileges'; //to translate
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Grant all privileges on wildcard name (username\_%)'; //to translate
$strOpenDocumentText = 'Open Document Text'; //to translate
$strOpenDocumentTextOptions = 'Open Document Text options'; //to translate
$strNoDataReceived = 'No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.'; //to translate
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Could not load export plugins, please check your installation!'; //to translate
$strErrorRenamingTable = 'Error renaming table %1$s to %2$s'; //to translate
$strInvalidTableName = 'Invalid table name'; //to translate
$strInvalidDatabase = 'Invalid database'; //to translate
$strServers = 'Servers'; //to translate
$strDelimiter = 'Delimiter'; //to translate
$strFunctions = 'Functions'; //to translate
$strProcedures = 'Procedures'; //to translate
$strPDFReportExplanation = '(Generates a report containing the data of a single table)'; //to translate
$strFontSize = 'Font size'; //to translate
$strLanguage = 'Language'; //to translate
$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ