Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/japanese-euc.inc.php
<?php
/* $Id: japanese-euc.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

/**
 * Translated by Yukihiro Kawada <kawada at den.fujifilm.co.jp>
 *        Tadashi Jokagi <elf2000 at users.sourceforge.net>
 *        Kenichi Ishigaki <ishigaki at tcool.org>
 */

$charset = 'euc-jp';
$text_dir = 'ltr';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('¥Ð¥¤¥È', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB');

$mysql_4_1_doc_lang = 'ja';

$day_of_week = array('Æü', '·î', '²Ð', '¿å', 'ÌÚ', '¶â', 'ÅÚ');
$month = array('1 ·î','2 ·î','3 ·î','4 ·î','5 ·î','6 ·î','7 ·î','8 ·î','9 ·î','10 ·î','11 ·î','12 ·î');
// See http://www.php.net/manual/ja/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%Y ǯ %B %d Æü %H:%M';
$timespanfmt = '%s Æü %s »þ´Ö %s ʬ %s ÉÃ';

$strAbortedClients = '̾̂';
$strAccessDenied = '¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏµñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿';
$strAccessDeniedCreateConfig = 'ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£%1$s¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¯¥ê¥×¥È%2$s ¤òÍøÍѤ·¤ÆÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strAccessDeniedExplanation = 'MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤ËÀܳ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬µñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£config.inc.php ¤Î¥Û¥¹¥È¡¢¥æ¡¼¥¶Ì¾¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Î´ÉÍý¼Ô¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤È°ìÃפ¹¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strAction = 'Áàºî';
$strAddAutoIncrement = 'AUTO_INCREMENT ÃͤòÄɲ乤ë';
$strAddClause = '%s¤òÄɲÃ';
$strAddConstraints = 'À©Ìó¤òÄɲ乤ë';
$strAddDeleteColumn = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÎó¤òÄɲᦺï½ü¤¹¤ë';
$strAddDeleteRow = '¾ò·ï¹Ô¤òÄɲᦺï½ü¤¹¤ë';
$strAddFields = '%s ¸Ä¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲ乤ë';
$strAddHeaderComment = '¥Ø¥Ã¥À¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲà (\\n ¤Ç²þ¹Ô)';
$strAddIntoComments = 'Äɲå³¥á¥ó¥È';
$strAddNewField = '¿·µ¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲ乤ë';
$strAddPrivilegesOnDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÆø¢¤òÄɲÃ';
$strAddPrivilegesOnTbl = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÆø¢¤òÄɲÃ';
$strAddSearchConditions = '¸¡º÷¾ò·ï("where"Àá¤ÎÆâÍÆ)¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤:';
$strAddToIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë&nbsp;%s&nbsp; ¤ÎÎó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿';
$strAddUser = '¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¤òÄɲ乤ë';
$strAddUserMessage = '¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿';
$strAdministration = '´ÉÍý';
$strAffectedRows = 'Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¹Ô¿ô:';
$strAfterInsertBack = 'Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë';
$strAfterInsertNewInsert = '¿·¤·¤¤¥ì¥³¡¼¥É¤òÄɲ乤ë';
$strAfterInsertNext = '¼¡¤Î¹Ô¤òÊÔ½¸¤¹¤ë';
$strAfterInsertSame = '¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë';
$strAfter = '»ØÄꥫ¥é¥à¤Î¸å¤Ë %s';
$strAll = 'Á´Éô';
$strAllowInterrupt = 'À©¸Â»þ´Ö¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¦¤Ç¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤òÃæÃǤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Â礭¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²õ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹';
$strAllTableSameWidth = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òƱ¤¸Éý¤Çɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¤«?';
$strAlterOrderBy = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îʤӽç';
$strAnalyzeTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òʬÀϤ¹¤ë';
$strAnd = 'AND';
$strAndThen = '³¤¤¤Æ';
$strAngularLinks = '³Ñ¥ê¥ó¥¯';
$strAnIndex = '%s ¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿';
$strAny = '¤¹¤Ù¤Æ';
$strAnyHost = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Û¥¹¥È';
$strAnyUser = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶';
$strApproximateCount = 'Àµ³Î¤Ê¿ô»ú¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£FAQ 3.11 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤';
$strAPrimaryKey = '%s ¤Ë¼ç¥­¡¼¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿';
$strArabic = '¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì';
$strArmenian = '¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¸ì';
$strAscending = '¾º½ç';
$strAtBeginningOfTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀèƬ';
$strAtEndOfTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎËöÈø';
$strAttr = '°À­';
$strAutodetect = '¼«Æ°¸¡ÃΤ¹¤ë';
$strAutomaticLayout = '¼«Æ°¥ì¥¤¥¢¥¦¥È';

$strBack = 'Ìá¤ë';
$strBaltic = '¥Ð¥ë¥È½ô¸ì';
$strBeginCut = 'BEGIN CUT';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinaryDoNotEdit = ' ¥Ð¥¤¥Ê¥ê - ÊÔ½¸ÉÔ²Ä';
$strBinary = ' ¥Ð¥¤¥Ê¥ê';
$strBinaryLog = '¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¥°';
$strBinLogEventType = '¥¤¥Ù¥ó¥È¼ïÊÌ';
$strBinLogInfo = '¾ðÊó';
$strBinLogName = '¥í¥°Ì¾';
$strBinLogOriginalPosition = '¸µ¤Î°ÌÃÖ';
$strBinLogPosition = '°ÌÃÖ';
$strBinLogServerId = '¥µ¡¼¥Ð ID';
$strBookmarkAllUsers = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¤¬¤³¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë';
$strBookmarkCreated = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯ %s ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿';
$strBookmarkDeleted = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿';
$strBookmarkLabel = '¥é¥Ù¥ë';
$strBookmarkQuery = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë SQL';
$strBookmarkReplace = 'Ʊ̾¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤Ïº¹¤·Âؤ¨¤ë';
$strBookmarkThis = '¤³¤Î SQL ¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë';
$strBookmarkView = 'ɽ¼¨¤Î¤ß'; // XXX ¥Ó¥å¡¼ÀìÍÑ¡©
$strBrowseDistinctValues = '½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ëÃͤòɽ¼¨¤·¤Ê¤¤'; // XXX
$strBrowse = 'ɽ¼¨';
$strBrowseForeignValues = '»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃͤòɽ¼¨¤¹¤ë';
$strBufferPoolActivity = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÍøÍѾõ¶·';
$strBufferPool = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë';
$strBufferPoolUsage = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑÎÌ';
$strBufferReadMisses = 'Æɤ߹þ¤ß¥ß¥¹';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Æɤ߹þ¤ß¥ß¥¹(¡ó)';
$strBufferWriteWaitsInPercent = '½ñ¤­¹þ¤ßÂÔ¤Á(¡ó)';
$strBufferWriteWaits = '½ñ¤­¹þ¤ßÂÔ¤Á';
$strBulgarian = '¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì';
$strBusyPages = '¥Ó¥¸¡¼¤Ê¥Ú¡¼¥¸¿ô'; // XXX
$strBzError = '¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î PHP ¤Ï Bz2 ³ÈÄ¥¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥À¥ó¥×¤ò°µ½Ì¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£phpMyAdmin ¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> ¤ò <code>FALSE</code>¤ËÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£Bz2 °µ½Ìµ¡Ç½¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï PHP ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡£PHP ¤Î¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È %s ¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤';
$strBzip = '"bzip ·Á¼°"';

$strCalendar = '¥«¥ì¥ó¥À¡¼';
$strCancel = '¥­¥ã¥ó¥»¥ë';
$strCanNotLoadExportPlugins = '¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!';
$strCanNotLoadImportPlugins = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!';
$strCannotLogin = 'MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strCantLoad = '[hide@address.com://php.net/%1$hide@address.com][em]%1$s[/em][/a] ³ÈÄ¥¤ò¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£PHP ¤ÎÀßÄê¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strCantLoadRecodeIconv = 'ʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ÎÊÑ´¹¤ËɬÍ×¤Ê iconv ¤Ê¤¤¤· GNU recode ³ÈÄ¥¤ò¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£PHP ¦¤Ç¤³¤Î³ÈÄ¥¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢phpMyAdmin ¦¤Çʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strCantRenameIdxToPrimary = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ì¾¤ò PRIMARY ¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!';
$strCantUseRecodeIconv = 'ɬÍפʳÈÄ¥¤Ï¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢iconv ¤ä libiconv¡¢recode_string ¤Î´Ø¿ô¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£PHP ¤ÎÀßÄê¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strCardinality = '°ì°Õ¤ÊÃͤοô';
$strCaseInsensitive = 'Âçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤';
$strCaseSensitive = 'Âçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊ̤¹¤ë';
$strCentralEuropean = 'Ãæ±û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸ì';
$strChangeCopyMode = 'Ʊ¤¸Æø¢¤ò»ý¤Ä¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¤òºî¤ë';
$strChangeCopyModeCopy = '¸µ¤Î¥æ¡¼¥¶¤â»Ä¤¹';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = '¥æ¡¼¥¶¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¸µ¤Î¥æ¡¼¥¶¤òºï½ü¤·¡¢Æø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥É¤¹¤ë';
$strChangeCopyModeJustDelete = '¥æ¡¼¥¶¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¸µ¤Î¥æ¡¼¥¶¤òºï½ü¤¹¤ë';
$strChangeCopyModeRevoke = '¸µ¤Î¥æ¡¼¥¶¤ÎÆø¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤«¤éºï½ü¤¹¤ë';
$strChangeCopyUser = '¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤ÎÊѹ¹ / ¥æ¡¼¥¶¤ÎÊ£À½';
$strChangeDisplay = 'ɽ¼¨¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strChange = 'Êѹ¹';
$strChangePassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊѹ¹¤¹¤ë';
$strCharset = 'ʸ»ú¥»¥Ã¥È';
$strCharsetOfFile = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îʸ»ú¥»¥Ã¥È:';
$strCharsetsAndCollations = 'ʸ»ú¥»¥Ã¥È¤È¾È¹ç½ç½ø';
$strCharsets = 'ʸ»ú¥»¥Ã¥È';
$strCheckAll = '¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë';
$strCheckOverhead = '¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤'; // XXX
$strCheckPrivs = 'Æø¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë';
$strCheckPrivsLong = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ &quot;%s&quot; ¤ÎÆø¢¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤'; // XXX
$strCheckTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë';
$strChoosePage = 'ÊÔ½¸¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strColComFeat = 'Îó¥³¥á¥ó¥Èɽ¼¨µ¡Ç½'; // XXX
$strCollation = '¾È¹ç½ç½ø';
$strColumnNames = '¥«¥é¥à̾';
$strColumnPrivileges = '¤³¤Î¥«¥é¥à¤Ë¸ÇÍ­¤ÎÆø¢';
$strCommand = '¥³¥Þ¥ó¥É';
$strComments = '¥³¥á¥ó¥È';
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE'; // XXX
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 ¸ß´¹';
$strCompleteInserts = '´°Á´¤Ê INSERT ʸ¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCompression = '°µ½Ì';
$strCompressionWillBeDetected = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°µ½ÌÊýË¡¤Ï¼¡¤ÎÃ椫¤é¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹: %s';
$strConfigDefaultFileError = '¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿: "%1$s"';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿! <br />ʸˡ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éľÀÜÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ó¤Ç PHP ¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤³¤«¤Ë°úÍÑÉä¤ä¥»¥ß¥³¥í¥ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£<br />¶õÇò¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤·¤Ç¤¹';
$strConfigureTableCoord = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤ÎºÂɸ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strConnectionError = 'Àܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: ÀßÄ̵꤬¸ú¤Ç¤¹';
$strConnections = 'Àܳ';
$strConstraintsForDumped = '¥À¥ó¥×¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀ©Ìó';
$strConstraintsForTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀ©Ìó';
$strCookiesRequired = '¥¯¥Ã¥­¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strCopy = '¥³¥Ô¡¼';
$strCopyDatabaseOK = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Þ¤·¤¿';
$strCopyTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò(database<b>.</b>table)¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë:';
$strCopyTableOK = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Þ¤·¤¿';
$strCopyTableSameNames = 'Ʊ¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!';
$strCouldNotKill = '¥¹¥ì¥Ã¥É %s ¤Î½ªÎ»¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÊĤ¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = '¥³¥Ô¡¼¤ÎÁ°¤Ë CREATE DATABASE ¤¹¤ë';
$strCreateIndex = '&nbsp;%s&nbsp; ¤Î¥«¥é¥à¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreateIndexTopic = '¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreateNewDatabase = '¿·µ¬¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreateNewTable = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤Ë¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreate = 'ºîÀ®';
$strCreatePage = '¿·¤·¤¤¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreatePdfFeat = 'PDF ¤ÎºîÀ®';
$strCreateRelation = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®';
$strCreateTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºîÀ®';
$strCreateUserDatabase = '¥æ¡¼¥¶ÀìÍѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹';
$strCreateUserDatabaseName = 'Ʊ̾¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆø¢¤òÍ¿¤¨¤ë';
$strCreateUserDatabaseNone = '¤Ê¤·';
$strCreateUserDatabaseWildcard = '¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É(¥æ¡¼¥¶Ì¾_%)¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆø¢¤òÍ¿¤¨¤ë';
$strCreationDates = 'ºîÀ®/¹¹¿·/¸¡ººÆü';
$strCriteria = '¾ò·ï';
$strCroatian = '¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¸ì';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'CSV ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strCSVOptions = 'CSV ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strCyrillic = '¥­¥ê¥ëʸ»ú¥í¥·¥¢¸ì';
$strCzech = '¥Á¥§¥³¸ì';
$strCzechSlovak = '¥Á¥§¥³¤Î¥¹¥í¥Ð¥­¥¢¸ì';

$strDanish = '¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¸ì';
$strDatabase = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹';
$strDatabaseEmpty = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾¤¬¶õ¤Ç¤¹!';
$strDatabaseExportOptions = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strDatabaseHasBeenDropped = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿';
$strDatabases = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹';
$strDatabasesDropped = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤òÀµ¾ï¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿';
$strDatabasesStats = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÅý·×';
$strDatabasesStatsDisable = 'Åý·×¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë';
$strDatabasesStatsEnable = 'Åý·×¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Ãí°Õ: ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÅý·×¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¤È MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Î´Ö¤ÎÄÌ¿®Î̤¬·ãÁý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹';
$strData = '¥Ç¡¼¥¿';
$strDataDict = '¥Ç¡¼¥¿¼­½ñ';
$strDataOnly = '¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ß';
$strDataPages = '¥Ç¡¼¥¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strDBComment = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È:';
$strDBCopy = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥Ô¡¼Àè';
$strDbIsEmpty = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬¶õ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹!';
$strDbPrivileges = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¸ÇÍ­¤ÎÆø¢';
$strDBRename = '¿·¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾';
$strDbSpecific = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¸ÇÍ­';
$strDefault = '¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ';
$strDefaultEngine = '%s ¤Ï¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹';
$strDefaultValueHelp = '¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤˤϤҤȤĤÎÃͤΤßÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ë¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤ä°úÍÑÉä¤ò´Þ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£Îã: a';
$strDefragment = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Ç¥Õ¥é¥°';
$strDelayedInserts = 'Ãٱ䥤¥ó¥µ¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strDeleteAndFlush = '¥æ¡¼¥¶¤òºï½ü¤·¤ÆÆø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥É¤¹¤ë';
$strDeleteAndFlushDescr = '¤³¤ì¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Æø¢¤Î¥ê¥í¡¼¥É¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹';
$strDeleted = '¹Ô¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿';
$strDeletedRows = 'ºï½ü¤·¤¿¹Ô¿ô:';
$strDeleteNoUsersSelected = 'ºï½ü¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!';
$strDelete = 'ºï½ü';
$strDeleteRelation = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òºï½ü';
$strDeleting = '%s ¤òºï½üÃæ¤Ç¤¹';
$strDelimiter = '¥Ç¥ê¥ß¥¿';
$strDelOld = '¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î»²¾È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»²¾È¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?';
$strDescending = '¹ß½ç';
$strDescription = 'ÀâÌÀ';
$strDesigner = '¥Ç¥¶¥¤¥Ê';
$strDesignerHelpDisplayField = 'ɽ¼¨¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É½¼¨Èóɽ¼¨¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Öɽ¼¨¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤éŬÀڤʥե£¡¼¥ë¥É̾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¯¤À¤µ¤¤';
$strDictionary = '¼­½ñ';
$strDirectLinks = 'ľ¥ê¥ó¥¯';
$strDirtyPages = '¥À¡¼¥Æ¥£¥Ú¡¼¥¸';
$strDisabled = '̵¸ú';
$strDisableForeignChecks = '³°Éô¥­¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë';
$strDisplayFeat = 'ɽ¼¨µ¡Ç½';
$strDisplayOrder = 'ɽ¼¨½ç:';
$strDisplayPDF = 'PDF ¥¹¥­¡¼¥Þ¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strDoAQuery = '"query by example"¤ò¼Â¹Ô (¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É: "%")';
$strDocSQL = 'DocSQL';
$strDocSQLOptions = 'DocSQL ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strDocu = '¥É¥­¥å¥á¥ó¥È';
$strDoYouReally = 'ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«?';
$strDropDatabaseStrongWarning = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò´°Á´¤Ëºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!';
$strDrop = 'ºï½ü';
$strDropUsersDb = '¥æ¡¼¥¶¤ÈƱ̾¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë';
$strDumpingData = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥À¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹';
$strDumpSaved = '¥À¥ó¥×¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ËÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿';
$strDumpXRows = '%s ¹Ô¤ò¥À¥ó¥×¤·¤Þ¤¹(³«»Ï¹Ô: %s)';
$strDynamic = 'ưŪ';

$strEdit = 'ÊÔ½¸';
$strEditPDFPages = 'PDF ¥Ú¡¼¥¸¤òÊÔ½¸¤¹¤ë';
$strEditPrivileges = 'Æø¢¤òÊÔ½¸';
$strEffective = '¼Â¸ú'; // XXX
$strEmpty = '¶õ¤Ë¤¹¤ë';
$strEmptyResultSet = 'ÊÖ¤êÃͤ¬¶õ¤Ç¤·¤¿(¹Ô¿ô0)';
$strEnabled = 'Í­¸ú';
$strEncloseInTransaction = '¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤à';
$strEncto = '¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë'; // encoding convert
$strEndCut = 'END CUT';
$strEnd = 'ºÇ¸å';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEngineAvailable = '%s ¤ÏÍ­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹';
$strEngineDisabled = '%s ¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹';
$strEngines = '¥¨¥ó¥¸¥ó';
$strEngineUnsupported = '¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Ï %s ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó';
$strEnglish = '±Ñ¸ì';
$strEnglishPrivileges = 'Ãí°Õ: MySQL ¤ÎÆø¢Ì¾¤Ï±Ñ¸ì¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹';
$strErrorInZipFile = 'ZIP ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹:';
$strErrorRelationAdded = '¥¨¥é¡¼: ¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿';
$strErrorRelationExists = '¥¨¥é¡¼: ¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹';
$strErrorRenamingTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò %1$s ¤«¤é %2$s ¤Ë¥ê¥Í¡¼¥à¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿';
$strErrorSaveTable = '¥Ç¥¶¥¤¥Ê¤ÎºÂɸ¤òÊݸ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿';
$strError = '¥¨¥é¡¼';
$strEscapeWildcards = '_ ¤ä % ¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òʸ»ú¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ï \ ¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strEsperanto = '¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥È¸ì';
$strEstonian = '¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¸ì';
$strExcelEdition = 'Excel ¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó';
$strExcelOptions = 'Excel ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strExecuteBookmarked = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥¨¥ê¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strExplain = 'EXPLAIN ¤Ç³Îǧ';
$strExportImportToScale = 'ÇÜΨ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È/¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È';
$strExportMustBeFile = '¤³¤Î·Á¼°¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!';
$strExport = '¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È';
$strExtendedInserts = 'Ť¤ INSERT ʸ¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strExtra = '¤½¤Î¾';

$strFailedAttempts = '¼ºÇÔ²ó¿ô';
$strFieldHasBeenDropped = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É %s ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿';
$strField = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É';
$strFieldsEmpty = ' ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿ô¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£ ';
$strFieldsEnclosedBy = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É°Ï¤ßµ­¹æ';
$strFieldsEscapedBy = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×µ­¹æ';
$strFields = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É';
$strFieldsTerminatedBy = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶èÀڤ국¹æ';
$strFileAlreadyExists = '¥µ¡¼¥Ð¾å¤Ë´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤«¡¢¾å½ñ¤­¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strFileCouldNotBeRead = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿';
$strFileNameTemplateDescription = '¤³¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ï %1$sstrftime%2$s ¤ò»È¤Ã¤Æ²ò¼á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤Î½ñ¼°Ê¸»úÎó¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡¤ÎÊÑ´¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£%3$s ¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó';
$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾';
$strFileNameTemplateDescriptionServer = '¥µ¡¼¥Ð̾';
$strFileNameTemplateDescriptionTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾';
$strFileNameTemplate = '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È';
$strFileNameTemplateRemember = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òµ­²±¤µ¤»¤ë';
$strFileToImport = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë';
$strFixed = '¸ÇÄê';
$strFlushPrivilegesNote = 'Ãí°Õ: phpMyAdmin ¤Ï MySQL ¤ÎÆø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éľÀܥ桼¥¶Æø¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼êºî¶È¤ÇÆø¢¤ò¹¹¿·¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï phpMyAdmin ¤¬ÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆâÍƤȥµ¡¼¥Ð¤ÎÆø¢¤ÎÆâÍƤ¬°ìÃפ·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¤ò³¤±¤ëÁ°¤Ë %sÆø¢¥ê¥í¡¼¥É%s ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strFlushQueryCache = '¥¯¥¨¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë';
$strFlushTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë("FLUSH")';
$strFlushTables = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë(ÊĤ¸¤ë)';
$strFontSize = '¥Õ¥©¥ó¥È¥µ¥¤¥º';
$strForeignKeyError = '³°Éô¥­¡¼¤òºîÀ®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ (¥Ç¡¼¥¿·¿¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)';
$strFormat = '¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È';
$strFormEmpty = '¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãͤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!';
$strFreePages = '¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strFullText = 'Á´Ê¸';
$strFunctions = '´Ø¿ô';
$strFunction = '´Ø¿ô';

$strGenBy = 'À¸À®´Ä¶­';
$strGeneralRelationFeat = '°ìÈÌŪ¤Ê¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½';
$strGenerate = 'À¸À®¤¹¤ë';
$strGeneratePassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤¹¤ë';
$strGenTime = 'À¸À®»þ´Ö';
$strGeorgian = '¥°¥ë¥¸¥¢¸ì';
$strGerman = '¥É¥¤¥Ä¸ì';
$strGlobal = '¥°¥í¡¼¥Ð¥ë';
$strGlobalPrivileges = '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÆø¢';
$strGlobalValue = '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÃÍ';
$strGo = '¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strGrantOption = '¸¢¸Â°Ñ¾ù';
$strGreek = '¥®¥ê¥·¥¢¸ì';
$strGzip = '"gzip ·Á¼°"';

$strHandler = '¥Ï¥ó¥É¥é';
$strHasBeenAltered = '¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿';
$strHasBeenCreated = '¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿';
$strHaveToShow = 'ºÇÄã¤Ò¤È¤Ä¤Ïɽ¼¨¤¹¤ë¥«¥é¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strHebrew = '¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì';
$strHelp = '¥Ø¥ë¥×';
$strHexForBinary = '¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï 16 ¿Ê¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strHide     = '±£¤¹';
$strHideShowAll = '¤¹¤Ù¤Æ±£¤¹/ɽ¼¨';
$strHideShowNoRelation = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò±£¤¹/ɽ¼¨';
$strHome = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ø';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È';
$strHostEmpty = '¥Û¥¹¥È̾¤¬¶õ¤Ç¤¹!';
$strHost = '¥Û¥¹¥È';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 ¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 ¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strHungarian = '¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì';

$strIcelandic = '¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¸ì';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Á´Ê¸';
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer ¤Ç¤Ï¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó';
$strIgnoreDuplicates = '½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò̵»ë¤¹¤ë';
$strIgnore = '̵»ë';
$strIgnoreInserts = 'INSERT IGNORE ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strImportExportCoords = 'PDF ¥¹¥­¡¼¥Þ¤ÎºÂɸ¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È/¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë';
$strImportFiles = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë';
$strImportFormat = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·Á¼°';
$strImport = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È';
$strImportSuccessfullyFinished = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤ÏÀµ¾ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£%d ¸Ä¤Î¥¯¥¨¥ê¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿';
$strIndexes = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥º';
$strIndexHasBeenDropped = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ %s ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿';
$strIndexName = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ì¾:';
$strIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹';
$strIndexType = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ïÎà:';
$strIndexWarningMultiple = '%s ¤È¤¤¤¦¥­¡¼¤¬¥«¥é¥à `%s` ¤ËÊ£¿ôºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿';
$strIndexWarningPrimary = '¥«¥é¥à `%s` ¤Ë PRIMARY ¥­¡¼¤È INDEX ¥­¡¼¤òξÊý»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strIndexWarningTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë `%s` ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÌäÂ꤬¤¢¤ê¤Þ¤¹';
$strIndexWarningUnique = '¥«¥é¥à `%s` ¤Ë UNIQUE ¥­¡¼¤È INDEX ¥­¡¼¤òξÊý»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = '¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º';
$strInnoDBAutoextendIncrement = '¼«Æ°³ÈÄ¥»þ¤ËÄɲ䵤ì¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º';
$strInnoDBBufferPoolSize = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥µ¥¤¥º';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'InnoDB ¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤¦¥á¥â¥ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡ÎÌ';
$strInnoDBDataFilePath = '¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë';
$strInnoDBDataHomeDir = '¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î InnoDB ¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¶¦Ä̤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹';
$strInnoDBPages = '¥Ú¡¼¥¸';
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB ¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿';
$strInnodbStat = 'InnoDB ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹';
$strInsecureMySQL = '¤ª»È¤¤¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë MySQL ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÆø¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÁêÅö¤¹¤ëÀßÄê (root ¥æ¡¼¥¶¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ê¤·) ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»È¤¤¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Ï¤³¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ¤Ê¾õÂ֤ˤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ï¤«¤Ê¤é¤ºÊĤ¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strInsertAsNewRow = '¿·¤·¤¤¹Ô¤È¤·¤ÆÁÞÆþ¤¹¤ë';
$strInsert = 'ÁÞÆþ';
$strInsertedRowId = 'ÁÞÆþ¤·¤¿¹Ô ID:';
$strInsertedRows = 'ÁÞÆþ¤·¤¿¹Ô¿ô:';
$strInternalNotNecessary = '* InnoDB ¤Ë¤âÆâÉô¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÉÔÍפǤ¹';
$strInternalRelationAdded = 'ÆâÉô¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿';
$strInternalRelations = 'ÆâÉô¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó';
$strInUse = '»ÈÍÑÃæ';
$strInvalidAuthMethod = 'ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë̵¸ú¤Êǧ¾ÚÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:';
$strInvalidColumnCount = '¥«¥é¥à¿ô¤Ï 0 ¤è¤êÂ礭¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó';
$strInvalidColumn = 'ÉÔÀµ¤Ê¥«¥é¥à(%s)¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!';
$strInvalidCSVFieldCount = 'CSV ÆþÎϤΥե£¡¼¥ë¥É¿ô¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹ (¹Ô: %d)';
$strInvalidCSVFormat = 'CSV ÆþÎϤνñ¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹ (¹Ô: %d)';
$strInvalidCSVParameter = 'CSV ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹: %s';
$strInvalidDatabase = 'ÉÔÀµ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹';
$strInvalidFieldAddCount = 'ºÇÄã¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤';
$strInvalidFieldCount = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬É¬ÍפǤ¹';
$strInvalidLDIImport = '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤Ï°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!';
$strInvalidRowNumber = '%d ¤ÏÉÔÀµ¤Ê¹ÔÈÖ¹æ¤Ç¤¹';
$strInvalidServerHostname = '¥µ¡¼¥Ð %1$s ¤Î¥Û¥¹¥È̾¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£ÀßÄê¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strInvalidServerIndex = '¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹: "%s"';
$strInvalidTableName = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹';

$strJapanese = 'ÆüËܸì';
$strJoins = '·ë¹ç';
$strJumpToDB = '&quot;%s&quot; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë°ÜÆ°';
$strJustDelete = 'Æø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥æ¡¼¥¶¤òºï½ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤¹¤ë';
$strJustDeleteDescr = 'Æø¢¤¬¥ê¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Öºï½ü¡×¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¤â¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤¹';

$strKanjiEncodConvert = '´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹'; // kanji code convert
$strKeepPass = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÏÊѹ¹¤·¤Ê¤¤';
$strKeyCache = '¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥å';
$strKeyname = '¥­¡¼Ì¾';
$strKill = 'Ää»ß';
$strKnownExternalBug = '%s ¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ï´ûÃΤΥХ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£%s ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤';
$strKorean = '´Ú¹ñ¸ì';

$strLandscape = '²£¸þ¤­';
$strLanguageUnknown = '¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó: %1$s';
$strLanguage = '¸À¸ì';
$strLatchedPages = '¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸';
$strLatexCaption = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó';
$strLatexContent = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë __TABLE__ ¤ÎÆâÍÆ';
$strLatexContinued = '(³¤­)';
$strLatexContinuedCaption = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó(³¤­)';
$strLatexIncludeCaption = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤ë';
$strLatexLabel = '¥é¥Ù¥ë¥­¡¼';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strLatexStructure = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë __TABLE__ ¤Î¹½Â¤';
$strLatvian = '¥é¥È¥Ó¥¢¸ì';
$strLDIImportOptions = 'LOAD DATA ¤Ç CSV ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤­¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strLDI = 'LOAD DATA ¤¹¤ë CSV';
$strLDILocal = 'LOCAL ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strLengthSet = 'Ťµ/ÃÍ';
$strLimitNumRows = '¥Ú¡¼¥¸¤¢¤¿¤ê¤Î¹Ô¿ô';
$strLinesTerminatedBy = '¹Ô¤Î½ªÃ¼µ­¹æ';
$strLinkNotFound = '¥ê¥ó¥¯À褬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strLinksTo = '¥ê¥ó¥¯Àè';
$strLithuanian = '¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¸ì';
$strLocalhost = '¥í¡¼¥«¥ë';
$strLocationTextfile = '¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ';
$strLoginInformation = '¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó';
$strLogin = '¥í¥°¥¤¥ó';
$strLogout = '¥í¥°¥¢¥¦¥È';
$strLogPassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:';
$strLogServer = '¥µ¡¼¥Ð';
$strLogUsername = '¥æ¡¼¥¶Ì¾:';
$strLongOperation = '¤³¤Îºî¶È¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«?';

$strMaxConnects = 'ºÇÂçƱ»þÀܳ¿ô';
$strMaximalQueryLength = 'ºîÀ®¤¹¤ë¥¯¥¨¥ê¤ÎºÇÂçĹ';
$strMaximumSize = 'ºÇĹ: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'PHP ¤Î mbstring ³ÈÄ¥¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢mbstring ³ÈÄ¥¤¬¤Ê¤¤¤È phpMyAdmin ¤Ïʸ»úÎó¤òÀµ¤·¤¯Ê¬³ä¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤áͽ´ü¤·¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹';
$strMbOverloadWarning = 'PHP ¤ÎÀßÄê¤Ç mbstring.func_overload ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£phpMyAdmin ¤Ï¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬Ç˲õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!';
$strMIME_available_mime = 'ÍøÍѤǤ­¤ë MIME ¥¿¥¤¥×';
$strMIME_available_transform = 'ÍøÍѤǤ­¤ëÊÑ´¹µ¡Ç½';
$strMIME_description = 'ÀâÌÀ';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME ¥¿¥¤¥×';
$strMIME_nodescription = '¤³¤ÎÊÑ´¹µ¡Ç½¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />%s ¤ÎÆ°ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïºî¼Ô¤Ë¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strMIME_transformation_note = 'ÍøÍѲÄǽ¤ÊÊÑ´¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä MIME ¥¿¥¤¥×¤ÎÊÑ´¹¤Î°ìÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï %sÊÑ´¹µ¡Ç½¤ÎÀâÌÀ%s ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤';
$strMIME_transformation = '¥Ö¥é¥¦¥¶ÊÑ´¹µ¡Ç½';
$strMIME_transformation_options = 'ÊÑ´¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strMIME_transformation_options_note = 'ÊÑ´¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÃͤνñ¼°: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å ("\") ¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È ("\'") ¤òÃͤ˴ޤá¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï ( \\\\xyz ¤ä a\\\'b ¤Î¤è¤¦¤Ë) ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE'; // XXX
$strMIME_without = '¥¤¥¿¥ê¥Ã¥¯É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¸ÄÊ̤ÎÊÑ´¹´Ø¿ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strModifications = '½¤Àµ¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿';
$strModifyIndexTopic = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò½¤Àµ¤¹¤ë';
$strModify = '½¤Àµ';
$strMoveMenu = '¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë';
$strMoveTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î°ÜÆ°Àè(database<b>.</b>table):';
$strMoveTableOK = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿';
$strMoveTableSameNames = 'Ʊ¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!';
$strMultilingual = 'Ê£¿ô¸À¸ì';
$strMyISAMDataPointerSize = '¥Ç¡¼¥¿¥Ý¥¤¥ó¥¿¤Î¥µ¥¤¥º';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'MAX_ROWS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤻ¤º¤Ë MyISAM ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë CREATE TABLE ¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¥µ¥¤¥º (¥Ð¥¤¥Èñ°Ì)';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'MyISAM ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¹â®À¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤ËÍøÍѤµ¤ì¤ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Îº¹¤¬¤³¤³¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÃͰʾå¤ËÂ礭¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥åË¡¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ºîÀ®»þ¤ËÍøÍѤ¹¤ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'MyISAM ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºÆºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ (REPAIR TABLE ¤ä ALTER TABLE¡¢LOAD DATA INFILE ¤ÎºÇÃæ) ¤ËÍøÍѤǤ­¤ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º';
$strMyISAMMaxSortFileSize = '¥½¡¼¥ÈÍѤΰì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = '¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿ MyISAM ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼«Æ°½¤Éü¤¹¤ë¤È¤­¤Î¥â¡¼¥É (¥µ¡¼¥Ðµ¯Æ°¥ª¥×¥·¥ç¥ó --myisam-recover ¤ÇÀßÄꤵ¤ì¤ë¤â¤Î)';
$strMyISAMRecoverOptions = '¼«Æ°½¤Éü¥â¡¼¥É';
$strMyISAMRepairThreads = '¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î½¤Éü';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = '¤³¤ÎÃͤ¬ 1 ¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç¤Ï MyISAM ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤â½¤ÉüÃæ¤Ë¥½¡¼¥È¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ (¥¹¥ì¥Ã¥É¤´¤È¤Ë) Ʊ»þºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'REPAIR TABLE ¤ÎºÇÃæ¤Ë MyISAM ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤­¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï CREATE INDEX ¤ä ALTER TABLE ¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡';
$strMyISAMSortBufferSize = '¥½¡¼¥È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¥µ¥¤¥º';
$strMySQLCharset = 'MySQL ¤Îʸ»ú¥»¥Ã¥È';
$strMysqlClientVersion = 'MySQL ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL ¤ÎÀܳ¾È¹ç½ç½ø';
$strMySQLSaid = 'MySQL¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: ';
$strMySQLShowProcess = 'MySQL ¥×¥í¥»¥¹¤Îɽ¼¨';
$strMySQLShowStatus = 'MySQL ¤Î¥é¥ó¥¿¥¤¥à¾ðÊó';
$strMySQLShowVars = 'MySQL ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¿ô';

$strName = '̾Á°';
$strNext = '¼¡¤Ø';
$strNoActivity = '%s ÉðʾåÁàºî¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strNoDatabases = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó';
$strNoDatabasesSelected = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó';
$strNoDataReceived = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¼õ¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤¬ PHP ¤ÎÀßÄê¤Çµö²Ä¤µ¤ì¤¿ºÇÂçÃͤòĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FAQ 1.16¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤';
$strNoDescription = 'ÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strNoDetailsForEngine = '¤³¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strNoDropDatabases = 'DROP DATABASE ʸ¤Ï̵¸ú¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹';
$strNoExplain = 'SQL ¤Î EXPLAIN ²òÀϤò¥¹¥­¥Ã¥×';
$strNoFilesFoundInZip = 'ZIP ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin ¤Ï<b>¥Õ¥ì¡¼¥àÂбþ</b>¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤ÎÍøÍѤò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹';
$strNoIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!';
$strNoIndexPartsDefined = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Éôʬ¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!';
$strNoModification = 'Êѹ¹¤Ê¤·';
$strNone = '¤Ê¤·';
$strNoOptions = '¤³¤Î½ñ¼°¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strNoPassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ê¤·';
$strNoPermission = '¤³¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤òÊݸ¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strNoPhp = 'PHP ¥³¡¼¥É¤ò¾Êά';
$strNoPrivileges = 'Æø¢¤Ê¤·';
$strNoRights = 'Æø¢ÉÔ­¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!';
$strNoRowsSelected = '¹Ô¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó';
$strNo = '¤¤¤¤¤¨';
$strNoSpace = '¶õ¤­ÍÆÎÌÉÔ­¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strNoTablesFound = '¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strNoThemeSupport = '¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£ÀßÄê¤ä¥Æ¡¼¥Þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s ¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strNotNumber = '¿ôÃͤǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó!';
$strNotOK = 'Not OK';
$strNotSet = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë <b>%s</b> ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï %s ¤Ë¤ÏÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó';
$strNoUsersFound = '¥æ¡¼¥¶¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó';
$strNoValidateSQL = 'SQL ¤Î¸¡¾Ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×';
$strNull = '¥Ì¥ë(NULL)';
$strNumberOfFields = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿ô';
$strNumberOfTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¿ô';
$strNumSearchResultsInTable = '%s ·ï¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë <i>$s</i>)';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>¹ç·×:</b> <i>%s</i> ·ï';
$strNumTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë';

$strOK = 'OK';
$strOpenDocumentSpreadsheet = '¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤ò³«¤¯';
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = '¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strOpenDocumentText = '¥Æ¥­¥¹¥È¤ò³«¤¯';
$strOpenDocumentTextOptions = '¥Æ¥­¥¹¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strOpenNewWindow = 'ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯';
$strOperations = 'Áàºî';
$strOperator = '±é»»»Ò';
$strOptimizeTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºÇŬ²½¤¹¤ë';
$strOr = '¤Þ¤¿¤Ï';
$strOverhead = '¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É';
$strOverwriteExisting = '´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¾å½ñ¤­';

$strPageNumber = '¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ:';
$strPagesToBeFlushed = '¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÂÔ¤Á¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strPaperSize = 'Íѻ極¥¤¥º';
$strPartialImport = 'Éôʬ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È';
$strPartialText = 'Éôʬ¥Æ¥­¥¹¥È';
$strPasswordChanged = '%s ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÏÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿';
$strPasswordEmpty = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¤¹!';
$strPasswordHashing = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Ï¥Ã¥·¥å';
$strPassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É';
$strPasswordNotSame = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!';
$strPdfDbSchema = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤Î¥¹¥­¡¼¥Þ - ¥Ú¡¼¥¸ %s';
$strPdfInvalidTblName = '"%s" ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó!';
$strPdfNoTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strPDFOptions = 'PDF ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strPDF = 'PDF';
$strPDFReportExplanation = '(¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹)';
$strPDFReportTitle = '¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë';
$strPerHour = '/»þ';
$strPerMinute = '/ʬ';
$strPerSecond = '/ÉÃ';
$strPersian = '¥Ú¥ë¥·¥¢¸ì';
$strPhoneBook = 'ÅÅÏÃÄ¢';
$strPHP40203 = '¤ª»È¤¤¤Î PHP 4.2.3 ¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú (mbstring) ¤Î°·¤¤¤Ë½ÅÂç¤Ê¥Ð¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£PHP ¤Î¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È 19404 ÈÖ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î PHP ¤Ï¤ª´«¤á¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strPhp = 'PHP ¥³¡¼¥É¤ÎºîÀ®';
$strPHPVersion = 'PHP ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó';
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = '¼ç¥­¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥­¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin ¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> ¤Ï¤«¤Ê¤é¤ºÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!';
$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki';
$strPolish = '¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸ì';
$strPortrait = '½Ä¸þ¤­';
$strPos1 = 'ÀèƬ';
$strPrevious = 'Á°';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = '¼ç¥­¡¼¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿';
$strPrimaryKeyName = '¼ç¥­¡¼¤Î̾Á°¤Ï PRIMARY ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó!';
$strPrimaryKeyWarning = '(¼ç¥­¡¼¤Ï¤«¤Ê¤é¤º "PRIMARY" ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¼ç¥­¡¼°Ê³°¤Ë"PRIMARY"¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó!)';
$strPrimary = '¼ç';
$strPrint = '°õºþ';
$strPrintViewFull = '°õºþÍѲèÌÌ (Á´¥Æ¥­¥¹¥È¤ò´Þ¤à)';
$strPrintView = '°õºþÍѲèÌÌ';
$strPrivDescAllPrivileges = 'GRANT °Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆø¢¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë';
$strPrivDescAlterRoutine = '¥¹¥È¥¢¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤Î½¤Àµ¤Èºï½ü¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescAlter = '´û¸¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½Â¤¤ÎÊѹ¹¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescCreateDb = '¿·¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescCreateRoutine = '¥¹¥È¥¢¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescCreateTbl = '¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescCreateTmpTable = '°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescCreateUser = '¥æ¡¼¥¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®¡¦ºï½ü¡¦¥ê¥Í¡¼¥à¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescCreateView = '¿·¤·¤¤¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescDelete = '¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescDropDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤òµö²Ä¤¹';
$strPrivDescDropTbl = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescExecute = '¥¹¥È¥¢¡¼¥É¥×¥í¥·¥¸¥ã¤Î¼Â¹Ô¤òµö²Ä¤¹¤ë (¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î MySQL ¤Ç¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹)';
$strPrivDescExecute5 = '¥¹¥È¥¢¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤Î¼Â¹Ô¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescFile = '¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescGrant = 'Æø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥ê¥í¡¼¥É¤Ê¤·¤Î¥æ¡¼¥¶¡¦Æø¢¤ÎÄɲäòµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¡¢ºï½ü¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescInsert = '¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁÞÆþ¡¢ÃÖ´¹¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescLockTables = '¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescMaxConnections = 'ñ°Ì»þ´ÖÆâ¤Ë²Äǽ¤Ê¿·µ¬Àܳ²ó¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë';
$strPrivDescMaxQuestions = 'ñ°Ì»þ´ÖÆâ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤ËÁ÷¿®²Äǽ¤Ê¥¯¥¨¥ê¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë';
$strPrivDescMaxUpdates = 'ñ°Ì»þ´ÖÆâ¤Ë¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤¤¤·¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊÔ½¸¥³¥Þ¥ó¥É¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë';
$strPrivDescMaxUserConnections = '¥æ¡¼¥¶¤ÎƱ»þÀܳ¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë';
$strPrivDescProcess3 = '¾¤Î¥æ¡¼¥¶¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÄä»ß¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescProcess4 = '¥×¥í¥»¥¹°ìÍ÷¤Ç´°Á´¤Ê¥¯¥¨¥ê¤Îɽ¼¨¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescReferences = '¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î MySQL ¤Ç¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹';
$strPrivDescReload = '¥µ¡¼¥ÐÀßÄê¤Î¥ê¥í¡¼¥É¡¢¥µ¡¼¥Ð¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescReplClient = '¥¹¥ì¡¼¥Ö/¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¾È²ñ¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescReplSlave = '¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥ì¡¼¥Ö¤Ç¤ÏÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹';
$strPrivDescSelect = '¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescShowDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Áí°ìÍ÷¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescShowView = 'SHOW CREATE VIEW ¥¯¥¨¥ê¤Î¼Â¹Ô¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescShutdown = '¥µ¡¼¥Ð¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescSuper = 'ºÇÂçÀܳ¿ô¤Ë㤷¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ç¤âÀܳ¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô¤ÎÀßÄê¤ä¾¤Î¥æ¡¼¥¶¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍýÁàºî¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤³¤ÎÀßÄ꤬ɬÍפˤʤê¤Þ¤¹';
$strPrivDescUpdate = '¥Ç¡¼¥¿¤Î½¤Àµ¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strPrivDescUsage = 'Æø¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strPrivileges = 'Æø¢';
$strPrivilegesReloaded = 'Æø¢¤òÀµ¾ï¤Ë¥ê¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿';
$strProcedures = '¥×¥í¥·¥¸¥ã';
$strProcesses = '¥×¥í¥»¥¹';
$strProcesslist = '¥×¥í¥»¥¹°ìÍ÷';
$strProtocolVersion = '¥×¥í¥È¥³¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó';
$strPutColNames = '1 ¹ÔÌܤ˥ե£¡¼¥ë¥É̾¤òÄɲ乤ë';

$strQBEDel = 'ºï½ü';
$strQBEIns = 'ÁÞÆþ';
$strQBE = '¥¯¥¨¥ê';
$strQueryCache = '¥¯¥¨¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å';
$strQueryFrame = '¥¯¥¨¥ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦';
$strQueryOnDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ <b>%s</b> ¤ÎSQL:';
$strQueryResultsOperations = '¥¯¥¨¥ê·ë²ÌÁàºî';
$strQuerySQLHistory = 'SQL ÍúÎò';
$strQueryStatistics = '<b>¥¯¥¨¥êÅý·×</b>: µ¯Æ°»þ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ %s ¸Ä¤Î¥¯¥¨¥ê¤ò¥µ¡¼¥Ð¤ËÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿';
$strQueryTime = '¥¯¥¨¥ê¤Î¼Â¹Ô»þ´Ö %01.4f ÉÃ';
$strQueryType = '¥¯¥¨¥ê¼ïÊÌ';
$strQueryWindowLock = '¾¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤é¥¯¥¨¥ê¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';

$strReadRequests = 'Æɤ߹þ¤ß¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿ô';
$strReceived = '¼õ¿®ºÑ';
$strRecommended = '¿ä¾©';
$strRecords = '¥ì¥³¡¼¥É¿ô';
$strReferentialIntegrity = '»²¾ÈÀ°¹çÀ­¤Î³Îǧ:';
$strRefresh = 'ºÆÉÁ²è';
$strRelationalSchema = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥­¡¼¥Þ';
$strRelationDeleted = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿';
$strRelationNotWorking = '¥ê¥ó¥¯¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄɲõ¡Ç½¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íýͳ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï%s¤³¤Á¤é%s¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤';
$strRelations = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó';
$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE';
$strRelationView = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥å¡¼';
$strReload = '¥ê¥í¡¼¥É';
$strReloadingThePrivileges = 'Æø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹';
$strReloadPrivileges = 'Æø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥É¤¹¤ë';
$strRemoveSelectedUsers = 'ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¤òºï½ü¤¹¤ë';
$strRenameDatabaseOK = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤ò %s ¤Ë¥ê¥Í¡¼¥à¤·¤Þ¤·¤¿';
$strRenameTable = '¥ê¥Í¡¼¥à¸å¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾';
$strRenameTableOK = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤ò %s ¤Ë¥ê¥Í¡¼¥à¤·¤Þ¤·¤¿';
$strRepairTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò½¤Éü¤¹¤ë';
$strReplaceNULLBy = 'NULL ¤ÎÂåÂØʸ»úÎó';
$strReplaceTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Ç¡¼¥¿¤òº¹¤·Âؤ¨¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë';
$strReplication = '¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó';
$strReset = '¥ê¥»¥Ã¥È';
$strResourceLimits = '¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀ©¸Â';
$strReType = '¤â¤¦°ìÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strRevokeAndDelete = 'Æø¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¤òºï½ü¤¹¤ë';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'USAGE Æø¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤Þ¤¹';
$strRevokeMessage = '%s ¤ÎÆø¢¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿';
$strRevoke = '¼è¤ê¾Ã¤·';
$strRomanian = '¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ì';
$strRowLength = '¹Ô¤ÎŤµ';
$strRows = '¹Ô';
$strRowsFrom = '³«»Ï¹Ô';
$strRowSize = ' ¹Ô¤Î¥µ¥¤¥º ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = '¿åÊ¿ (¥Ø¥Ã¥À¤â²óž)';
$strRowsModeHorizontal = '¿åÊ¿';
$strRowsModeOptions = '¥â¡¼¥É: %s (%s ¥»¥ë¤´¤È¤Ë¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨)';
$strRowsModeVertical = '¿âľ';
$strRowsStatistic = '¹Ô¤ÎÅý·×';
$strRunning = '¼Â¹Ô´Ä¶­: %s';
$strRunQuery = '¥¯¥¨¥ê¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strRunSQLQuery = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¾å¤Ç¥¯¥¨¥ê¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strRunSQLQueryOnServer = '¥µ¡¼¥Ð %s ¾å¤Ç¥¯¥¨¥ê¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strRussian = '¥í¥·¥¢¸ì';

$strSave = 'Êݸ¤¹¤ë';
$strSaveOnServer = '¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s ¤ËÊݸ¤¹¤ë';
$strSavePosition = '°ÌÃÖ¤òÊݸ';
$strScaleFactorSmall = 'ÇÜΨ¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤¿¤á¥¹¥­¡¼¥Þ¤¬ 1 ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strSearchFormTitle = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Æ⸡º÷';
$strSearchInTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆ⸡º÷:';
$strSearchNeedle = '¸¡º÷¤¹¤ëñ¸ì¤äÃÍ (¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É: "%"):';
$strSearchOption1 = '¤¤¤º¤ì¤«¤Îñ¸ì¤ò´Þ¤à';
$strSearchOption2 = '¤¹¤Ù¤Æ¤Îñ¸ì¤ò´Þ¤à';
$strSearchOption3 = '´°Á´°ìÃ×';
$strSearchOption4 = 'Àµµ¬É½¸½';
$strSearchResultsFor = '"<i>%s</i>" ¤Î¸¡º÷·ë²Ì %s:';
$strSearchType = '¸¡º÷¾ò·ï:';
$strSearch = '¸¡º÷';
$strSecretRequired = 'ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÈëÌ©¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º (blowfish_secret) ¤òɬÍפȤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿';
$strSelectADb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strSelectAll = 'Á´ÁªÂò';
$strSelectBinaryLog = 'ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¥°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strSelectFields = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(ºÇÄã1¤Ä):';
$strSelectForeignKey = '³°Éô¥­¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strSelectNumRows = '¹Ô/¥¯¥¨¥ê';
$strSelectReferencedKey = '»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¡¼¤òÁªÂò';
$strSelectTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strSend = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë';
$strSent = 'Á÷¿®ºÑ';
$strServerChoice = '¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁªÂò';
$strServerNotResponding = '¥µ¡¼¥Ð¤¬±þÅú¤·¤Þ¤»¤ó';
$strServer = '¥µ¡¼¥Ð';
$strServers = '¥µ¡¼¥Ð';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Ãٱ䥤¥ó¥µ¡¼¥È';
$strServerStatus = '¥é¥ó¥¿¥¤¥à¾ðÊó';
$strServerStatusUptime = '¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Î²ÔƯ»þ´Ö: %s (µ¯Æ°»þ¹ï: %s)';
$strServerTabVariables = 'ÊÑ¿ô';
$strServerTrafficNotes = '<b>¥µ¡¼¥Ð¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯</b>: ¤³¤ì¤é¤Îɽ¤Ï MySQL ¥µ¡¼¥Ðµ¯Æ°°Ê¸å¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÅý·×¤Ç¤¹';
$strServerVars = '¥µ¡¼¥ÐÊÑ¿ô¤ÈÀßÄêÃÍ';
$strServerVersion = '¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó';
$strSessionValue = '¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ';
$strSetEnumVal = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÊ̤¬¡Öenum¡×¤Ê¤¤¤·¡Öset¡×¤Î¾ì¹ç¤ÎÃͤνñ¼°: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å("\")¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È("\'")¤ò´Þ¤á¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï ( \\\\xyz ¤ä a\\\'b ¤Î¤è¤¦¤Ë) ¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strShowAll = '¤¹¤Ù¤Æɽ¼¨';
$strShowColor = '¿§É½¼¨';
$strShowDatadictAs = '¥Ç¡¼¥¿¼­½ñ·Á¼°';
$strShow = 'ɽ¼¨';
$strShowFullQueries = '¥¯¥¨¥êÁ´ÂΤòɽ¼¨';
$strShowGrid = '¥°¥ê¥Ã¥É¤òɽ¼¨';
$strShowHideLeftMenu = 'º¸Â¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë/±£¤¹';
$strShowingBookmark = 'ɽ¼¨Ãæ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯';
$strShowingPhp = 'PHP ¥³¡¼¥É¤È¤·¤Æɽ¼¨';
$strShowingRecords = 'ɽ¼¨Ãæ¤ÎÎó';
$strShowingSQL = 'SQL ¥¯¥¨¥ê¤òɽ¼¨';
$strShowOpenTables = '³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowPHPInfo = 'PHP ¾ðÊó';
$strShowSlaveHosts = '¥¹¥ì¡¼¥Ö¥Û¥¹¥È¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowSlaveStatus = '¥¹¥ì¡¼¥Ö¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = '°ì»þ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¥°¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÍøÍѤ·¤¿¤â¤Î¤Î binlog_cache_size ¤ÎÃͤòĶ²á¤·¤¿¤¿¤á°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òÊݸ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¿ô';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = '°ì»þ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¥°¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¿ô';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = '¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¼Â¹ÔÃæ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤¿°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¿ô¡£Created_tmp_disk_tables ¤ÎÃͤ¬Â礭¤¤¾ì¹ç¤Ï tmp_table_size ¤ÎÃͤòÁý¤ä¤·¤Æ¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥â¥ê¾å¤Ë°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'mysqld ¤¬À¸À®¤·¤¿°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = '¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¼Â¹ÔÃæ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤¬¼«Æ°À¸À®¤·¤¿¥á¥â¥ê¾å¤Î°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¿ô';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = '²¿¤é¤«¤Î¥¨¥é¡¼ (¤¿¤Ö¤ó¥­¡¼¤Î½ÅÊ£) ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á INSERT DELAYED ¤µ¤ì¤¿¹Ô¿ô';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = '»ÈÍÑÃæ¤Î INSERT DELAYED ¥Ï¥ó¥É¥é¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¿ô¡£INSERT DELAYED ¤òŬÍѤ¹¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô¤À¤±¸ÇÍ­¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'INSERT DELAYED ¤Ç½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¹Ô¿ô';
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'FLUSH ʸ¤Î¼Â¹Ô²ó¿ô';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'ÆâÉô¤Ç COMMIT ʸ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿²ó¿ô';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¹Ô¤òºï½ü¤·¤¿²ó¿ô';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Ï NDB ¥¯¥é¥¹¥¿¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÆÃÄê¤Î̾Á°¤ò»ý¤Ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ì䤤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò³«¼¨¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Handler_discover ¤Ï¤½¤Î³«¼¨¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô¤Ç¤¹';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÇ½é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤ߹þ¤ó¤À²ó¿ô¡£¤³¤ÎÃͤ¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¥µ¡¼¥Ð¤¬²¿Å٤⥤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥ë¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Î㤨¤Ð SELECT col1 FROM foo ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç (col1 ¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹)';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = '¥­¡¼¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤òÆɤ߹þ¤ó¤À¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô¡£¤³¤ÎÃͤ¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¯¥¨¥ê¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Å¬Àڤ˥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = '¥­¡¼¤Î½ç½øÄ̤ê¤Ë¼¡¤Î¹Ô¤òÆɤ߹þ¤ó¤À¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô¡£¤³¤ÎÃͤϥ¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Îó¤Î¥¯¥¨¥ê¤ËÈÏ°Ï»ØÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = '¥­¡¼¤Î½ç½øÄ̤ê¤ËÁ°¤Î¹Ô¤òÆɤ߹þ¤ó¤À¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô¡£¤³¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ï¼ç¤Ë ORDER BY ... DESC ¤ÎºÇŬ²½¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = '·è¤Þ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤ò´ð½à¤Ë¹Ô¤òÆɤ߹þ¤ó¤À¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô¡£¤³¤ÎÃͤ¬¹â¤¤¤Î¤Ï·ë²Ì¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¥¯¥¨¥ê¤òÂçÎ̤˼¹Ԥ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Æ¡¼¥Ö¥ëÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¯¥¨¥ê¤òÂçÎ̤˹ԤäƤ¤¤ë¤«¡¢·ë¹ç¤ÎºÝ¤Î¥­¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ËÉÔŬÀڤʤȤ³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = '¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼¡¤Î¹Ô¤òÆɤ߹þ¤ó¤À¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô¡£¤³¤ÎÃͤ¬¹â¤¤¤Î¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¹¥­¥ã¥ó¤òÂçÎ̤˼¹Ԥ·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£°ìÈ̤ˤ³¤ì¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬ÉÔŬÀÚ¤«¡¢¥¯¥¨¥ê¤¬¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÍøÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'ÆâÉô¤Ç ROLLBACK ʸ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿²ó¿ô';
$strShowStatusHandler_updateDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâ¤Î¹Ô¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô';
$strShowStatusHandler_writeDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâ¤Ë¹Ô¤òÁÞÆþ¤·¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = '¥Ç¡¼¥¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¿ô (¥À¡¼¥Æ¥£¥Ú¡¼¥¸¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊ̤òÌä¤ï¤º)';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = '¸½ºß¤Î¥À¡¼¥Æ¥£¥Ú¡¼¥¸¤Î¿ô';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = '¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = '¶õ¤­¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'InnoDB¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¿ô¡£¤³¤ì¤Ï¸½ºßÆɤ߹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¤Î²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤êºï½ü¤·¤¿¤ê¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¿ô¤Ç¤¹';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = '¹Ô¥í¥Ã¥¯¤ä¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍý¥ª¡¼¥Ð¥Ø¥Ã¥É¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ó¥¸¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¿ô¡£¤³¤ÎÃͤÏInnodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data¤È¤¤¤¦¼°¤Ç¤â·×»»¤Ç¤­¤Þ¤¹';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = '¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¹ç·×';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'InnoDB¤¬³«»Ï¤·¤¿¥é¥ó¥À¥àÆɤ߹þ¤ß¤Î²ó¿ô¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥¨¥ê¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ê½çÈ֤ǥ¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤È¤­¤ËȯÀ¸¤·¤Þ¤¹';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'InnoDB¤¬³«»Ï¤·¤¿¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ëÆɤ߹þ¤ß¤Î²ó¿ô¡£¤³¤ì¤ÏInnoDB¤¬¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¤Ê¥Õ¥ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¹Ô¤¦¤È¤­¤ËȯÀ¸¤·¤Þ¤¹';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'InnoDB ¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿ÏÀÍýÆɤ߹þ¤ß¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'InnoDB ¤¬¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÆâÍƤòÍøÍѤǤ­¤º¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ú¡¼¥¸Æɤ߹þ¤ß¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÀÍýÆɤ߹þ¤ß¤Î²ó¿ô';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Ä̾ï InnoDB ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ê¤¤¤·ºîÀ®¤ò¹Ô¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¤Ï¡¢¤½¤Î¥¦¥§¥¤¥È¤Î²ó¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÃͤ¬Å¬ÀÚ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÃͤϾ®¤µ¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'InnoDB ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß²ó¿ô';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = '¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë fsync() ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿²ó¿ô';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = '¸½ºßÊÝᤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë fsync() ¤Î²ó¿ô';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = '¸½ºßÊÝᤵ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆɤ߹þ¤ß¤Î¿ô';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = '¸½ºßÊÝᤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ñ¤­¹þ¤ß¤Î¿ô';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = '¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿Æɤ߹þ¤ßÎÌ (ñ°Ì:¥Ð¥¤¥È)';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = '¥Ç¡¼¥¿Æɤ߹þ¤ß²ó¿ô¤Î¹ç·×';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = '¥Ç¡¼¥¿½ñ¤­¹þ¤ß²ó¿ô¤Î¹ç·×';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = '¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ßÎÌ (ñ°Ì:¥Ð¥¤¥È)';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Æó½Å½ñ¤­¹þ¤ß¤Î¼Â¹Ô²ó¿ô¤ÈÆó½Å½ñ¤­¹þ¤ß¤¬È¯À¸¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Æó½Å½ñ¤­¹þ¤ß¤Î¼Â¹Ô²ó¿ô¤ÈÆó½Å½ñ¤­¹þ¤ß¤¬È¯À¸¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = '¥í¥°¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤Èºî¶È¤ò³¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËȯÀ¸¤·¤¿¥¦¥§¥¤¥È¤Î²ó¿ô';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = '¥í¥°½ñ¤­¹þ¤ß¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = '¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÎʪÍý½ñ¤­¹þ¤ß¤Î²ó¿ô';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = '¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î fsync ½ñ¤­¹þ¤ß¤Î²ó¿ô';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'ÊÝαÃæ¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î fsync ²ó¿ô';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'ÊÝαÃæ¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß²ó¿ô';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = '¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = '¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î InnoDB ¤Î¥Ú¡¼¥¸¥µ¥¤¥º (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:16KB)¡£Â¿¤¯¤ÎÃͤ¬¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃͤò»È¤¨¤Ð´Êñ¤Ë¥Ð¥¤¥Èñ°Ì¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤¹';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Æɤ߹þ¤ó¤À¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = '½ñ¤­¹þ¤ó¤À¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = '¸½ºßÂÔµ¡Ãæ¤Î¹Ô¥í¥Ã¥¯¤Î¿ô';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = '¹Ô¥í¥Ã¥¯¼èÆÀ¤ËÍפ¹¤ëÊ¿¶Ñ»þ´Ö (ñ°Ì:¥ß¥êÉÃ)';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = '¹Ô¥í¥Ã¥¯¼èÆÀ¤ËÍפ·¤¿»þ´Ö¤Î¹ç·× (ñ°Ì:¥ß¥êÉÃ)';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = '¹Ô¥í¥Ã¥¯¼èÆÀ¤ËÍפ·¤¿»þ´Ö¤ÎºÇÂçÃÍ (ñ°Ì:¥ß¥êÉÃ)';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = '¹Ô¥í¥Ã¥¯¼èÆÀ»þ¤ËÂÔµ¡¤·¤¿²ó¿ô';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'InnoDB ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éºï½ü¤·¤¿¹Ô¿ô';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'InnoDB ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÁÞÆþ¤·¤¿¹Ô¿ô';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'InnoDB ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÆɤ߹þ¤ó¤À¹Ô¿ô';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'InnoDB ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¹Ô¿ô';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥­¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¿ô¡£°ÊÁ°¤Ï Not_flushed_key_blocks ¤Ç¤·¤¿';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = '¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î̤»ÈÍÑ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¿ô¡£¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î»ÈÍÑΨ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤­¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = '¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î»ÈÍѺѤߥ֥í¥Ã¥¯¤Î¿ô¡£¤³¤ÎÃͤϤ³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅ٤˻ÈÍѤµ¤ì¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎºÇÂç¿ô¤Ç¤¹';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤«¤é¥­¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߹þ¤ó¤À¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô';
$strShowStatusKey_readsDescr = '¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¥­¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òʪÍýÆɤ߹þ¤ß¤·¤¿²ó¿ô¡£Key_reads ¤¬Â礭¤¤¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ key_buffer_size ¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ß¥¹¤Î³ä¹ç¤Ï Key_reads/Key_read_requests ¤Ç·×»»¤Ç¤­¤Þ¤¹';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¥­¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò½ñ¤­¹þ¤ó¤À¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿ô';
$strShowStatusKey_writesDescr = '¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥­¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òʪÍý½ñ¤­¹þ¤ß¤·¤¿²ó¿ô';
$strShowStatusLast_query_costDescr = '¥¯¥¨¥ê¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥¶¡¼¤Î·×»»¤Ë¤è¤ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿¥¯¥¨¥ê¤ÎÁí¥³¥¹¥È¡£¥¯¥¨¥ê¤Î¥×¥é¥ó¤òÊѤ¨¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥¹¥È¤¬¤É¤¦ÊѤï¤ë¤«Èæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤΠ0 ¤Ï¤Þ¤À°ìÅ٤⥯¥¨¥ê¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'INSERT DELAYED ¥­¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤òÂԤäƤ¤¤ë¹Ô¿ô';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = '³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô¡£³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÃͤ¬¾®¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹';
$strShowStatusOpen_filesDescr = '³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¿ô';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = '³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¿ô (¼ç¤Ë¥í¥°¤Îµ­Ï¿ÍѤǤ¹)';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = '³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = '¥¯¥¨¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥åÆâ¤Î¶õ¤­¥á¥â¥ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¿ô';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = '¥¯¥¨¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¶õ¤­¥á¥â¥êÎÌ';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ò¥Ã¥È¿ô';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ËÄɲ䵤줿¥¯¥¨¥ê¤Î¿ô';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = '¿·¤·¤¤¥¯¥¨¥ê¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥â¥ê¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Ù¤¯¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥¨¥ê¤Î¿ô¡£¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¥¯¥¨¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤­¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥¯¥¨¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÏºÇ¸å¤Ë»È¤ï¤ì¤¿»þ¹ï¤¬ºÇ¤â¸Å¤¤¤â¤Î¤«¤éºï½ü¤¹¤ë(LRU)Àïά¤Ë½¾¤Ã¤Æºï½ü¤¹¤ë¥¯¥¨¥ê¤ò·è¤á¤Þ¤¹';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ (¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¤­¤Ê¤¤¤« query_cache_type ¤ÎÀßÄê¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë) ¥¯¥¨¥ê¤Î¿ô';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¨¥ê¤Î¿ô';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = '¥¯¥¨¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÁí¥Ö¥í¥Ã¥¯¿ô';
$strShowStatusReset = '¥ê¥»¥Ã¥È';
$strShowStatusRpl_statusDescr = '¥Õ¥§¥¤¥ë¥»¡¼¥Õ¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾õÂÖ (̤¼ÂÁõ)';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÍøÍѤ·¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë¹ç¤Î¿ô¡£¤³¤ÎÃͤ¬ 0 ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¤è¤¯³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = '»²¾È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÈϰϸ¡º÷¤ò¤·¤¿·ë¹ç¤Î¿ô';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = '¥­¡¼¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á°ì¹Ô¤º¤Ä¥­¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤¿·ë¹ç¤Î¿ô¡Ê0 ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¤è¤¯³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'ºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÈÏ°Ï»ØÄꤵ¤ì¤¿·ë¹ç¤Î¿ô (¤³¤ÎÃͤÏÂ礭¤¯¤Æ¤â¤Õ¤Ä¤¦ÌäÂꤢ¤ê¤Þ¤»¤ó)';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'ºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Õ¥ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤¿·ë¹ç¤Î¿ô';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = '¥¹¥ì¡¼¥Ö¤Î SQL ¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = '¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥ì¡¼¥Ö¤Î SQL ¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÆ»î¹Ô¤·¤¿²ó¿ô(µ¯Æ°»þ¤«¤é¤Î¹ç·×)';
$strShowStatusSlave_runningDescr = '¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ËÀܳ¤¹¤ë¥¹¥ì¡¼¥Ö¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï ON ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'slow_launch_time ¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿Éÿô°Ê¾å¤ËºîÀ®»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿ô';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'long_query_time ¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿Éÿô°Ê¾å¤Ë»þ´Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥¨¥ê¤Î¿ô';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = '¥½¡¼¥È¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬¼Â¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¸¤Î²ó¿ô¡£¤³¤ÎÃͤ¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï sort_buffer_size ¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¿ô¤ÎÃͤòÁý¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'ÈÏ°Ï»ØÄêÉÕ¤­¤Ç¥½¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²ó¿ô';
$strShowStatusSort_rowsDescr = '¥½¡¼¥ÈºÑ¤Î¹Ô¿ô';
$strShowStatusSort_scanDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤¿¤È¤­¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¥½¡¼¥È¤Î²ó¿ô';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¤ò¤¹¤°¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤­¤¿²ó¿ô';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¤ò¤¹¤°¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤­¤º¥¦¥§¥¤¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿²ó¿ô¡£¤³¤ÎÃͤ¬¹â¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÌäÂ꤬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¯¥¨¥ê¤òºÇŬ²½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤À¤á¤Ê¤é¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òʬ³ä¤¹¤ë¤«¡¢¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = '¥¹¥ì¥Ã¥É¥­¥ã¥Ã¥·¥åÆâ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¿ô¡£¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ò¥Ã¥ÈΨ¤Ï Threads_created/Connections ¤Ç·×»»¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃͤ¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï thread_cache_size ¤òÂ礭¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = '¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÀܳ¤Î¿ô';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Àܳ½èÍý¤Î¤¿¤á¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿ô¡£Threads_created ¤¬Â礭¤¤¾ì¹ç¤Ï thread_cache_size ¤ÎÃͤòÁý¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó (¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¤ËÌäÂ꤬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤¢¤Þ¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸þ¾å¤·¤Þ¤»¤ó)';
$strShowStatusThreads_runningDescr = '¥¹¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿ô';
$strShowTableDimension = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂ礭¤µ¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowThisQuery = ' ¼Â¹Ô¤·¤¿¥¯¥¨¥ê¤ò¤³¤³¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë';
$strSimplifiedChinese = '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì';
$strSingly = '(1 ²ó)';
$strSize = '¥µ¥¤¥º';
$strSkipQueries = 'ÀèƬ¤«¤é¿ô¤¨¤¿¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥É(¥¯¥¨¥ê)¤Î¿ô';
$strSlovak = '¥¹¥í¥Ð¥­¥¢¸ì';
$strSlovenian = '¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¸ì';
$strSmallBigAll = '¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ礭¤¯/¾®¤µ¤¯';
$strSnapToGrid = '¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ï¤»¤ë';
$strSocketProblem = '(¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥½¥±¥Ã¥È¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó)';
$strSortByKey = '¥­¡¼¤Ç¥½¡¼¥È';
$strSorting = '¥½¡¼¥ÈÃæ';
$strSort = '¥½¡¼¥È';
$strSpaceUsage = '¥Ç¥£¥¹¥¯»ÈÍÑÎÌ';
$strSpanish = '¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì';
$strSplitWordsWithSpace = '³Æñ¸ì¤Ï¶õÇòʸ»ú(" ")¤Ç¶èÀڤäƤ¯¤À¤µ¤¤';
$strSQLCompatibility = 'SQL¸ß´¹¥â¡¼¥É';
$strSQLExportType = '¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È·Á¼°';
$strSQLImportOptions = 'SQL ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strSQLOptions = 'SQL ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strSQLParserBugMessage = 'SQL ¥Ñ¡¼¥µ¤Ë¥Ð¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¯¥¨¥ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ°úÍÑÉä¤Î¿ô¤ä¼ïÎà¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¯¥©¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Æ¥­¥¹¥ÈÎΰè¤Ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤«¤é¥¯¥¨¥ê¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£MySQL ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÍøÍѤ·¤Æ¥¯¥¨¥ê¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¼¤Ë MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥é¡¼½ÐÎϤ¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÌäÂê¤Î²òÀϤËÌòΩ¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢SQL ¥¯¥¨¥ê¤ÎÆþÎϥǡ¼¥¿¤ò¼ÂºÝ¤ËÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¨¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢°Ê²¼¤Î¡ÖCUT¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òź¤¨¤Æ¥Ð¥°Êó¹ð¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:';
$strSQLParserUserError = 'SQL ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¼¤Ë MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥é¡¼½ÐÎϤ¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÌäÂê¤Î²òÀϤËÌòΩ¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó';
$strSQLQuery = '¼Â¹Ô¤·¤¿ SQL';
$strSQLResult = 'SQL ¤Î·ë²Ì';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'ÉÔÀµ¤Ê¼±Ê̻ҤǤ¹';
$strSQPBugUnclosedQuote = '°úÍÑÉ䤬ÊĤ¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó';
$strSQPBugUnknownPunctuation = '̵¸ú¤Ê¶çÆÉÅÀʸ»ú¤Ç¤¹';
$strStandInStructureForView = '¥Ó¥å¡¼ÍѤÎÂåÂع½Â¤';
$strStatCheckTime = 'ºÇ½ª¸¡ºº';
$strStatCreateTime = 'ºîÀ®Æü»þ';
$strStatement = '¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È';
$strStatisticsOverrun = '½èÍý¤¬½¸Ã椹¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥¿¤¬Ä¶²á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢MySQL ¥µ¡¼¥Ð¤¬Êó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ëÅý·×¤ÏÉÔÀµ³Î¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹';
$strStatUpdateTime = 'ºÇ½ª¹¹¿·';
$strStatus = '¾õÂÖ';
$strStorageEngine = '¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó';
$strStorageEngines = '¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó';
$strStrucCSV = 'CSV ¥Ç¡¼¥¿';
$strStrucData = '¹½Â¤¤È¥Ç¡¼¥¿';
$strStrucExcelCSV = 'MS Excel ÍѤΠCSV';
$strStrucNativeExcel = 'MS Excel ¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö·Á¼°';
$strStrucNativeExcelOptions = 'Excel ¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strStrucOnly = '¹½Â¤¤Î¤ß';
$strStructPropose = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½Â¤¤ò³Îǧ¤¹¤ë';
$strStructure = '¹½Â¤';
$strStructureForView = '¥Ó¥å¡¼ÍѤι½Â¤';
$strSubmit = '¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strSuccess = 'SQL ¤ÏÀµ¾ï¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿';
$strSum = '¹ç·×';
$strSwedish = '¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ì';
$strSwitchToDatabase = '¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë';
$strSwitchToTable = '¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë';

$strTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë';
$strTableAlreadyExists = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹!';
$strTableComments = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È';
$strTableEmpty = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤¬¶õ¤Ç¤¹!';
$strTableHasBeenDropped = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿';
$strTableHasBeenEmptied = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤ò¶õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿';
$strTableHasBeenFlushed = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤¿';
$strTableIsEmpty = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¶õ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹!';
$strTableMaintenance = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë´ÉÍý';
$strTableName = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾';
$strTableOfContents = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ';
$strTableOptions = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strTables = '%s ¥Æ¡¼¥Ö¥ë';
$strTableStructure = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹½Â¤';
$strTakeIt = '¤³¤ì¤Ë¤¹¤ë';
$strTblPrivileges = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¸ÇÍ­¤ÎÆø¢';
$strTempData = '°ì»þ¥Ç¡¼¥¿';
$strTextAreaLength = ' Ťµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò<br /> ½¤Àµ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹';
$strThai = '¥¿¥¤¸ì';
$strTheme = '¥Æ¡¼¥Þ / ¥¹¥¿¥¤¥ë';
$strThemeDefaultNotFound = '¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Æ¡¼¥Þ %s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!';
$strThemeNoPreviewAvailable = '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó';
$strThemeNotFound = '¥Æ¡¼¥Þ %s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!';
$strThemeNoValidImgPath = '¥Æ¡¼¥Þ %s ¤Î²èÁü¥Ñ¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹!';
$strThemePathNotFound = '¥Æ¡¼¥Þ %s ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!';
$strThisHost = '¤³¤Î¥Û¥¹¥È';
$strThreads = '¥¹¥ì¥Ã¥É';
$strThreadSuccessfullyKilled = '¥¹¥ì¥Ã¥É %s ¤ÏÀµ¾ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿';
$strTimeoutInfo = 'ľÁ°¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÁ÷¿®¤¹¤ë¤È°ÌÃÖ %d ¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤¹';
$strTimeoutNothingParsed = '¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤­¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Ï PHP ¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¤ò¿­¤Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strTimeoutPassed = '¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐƱ¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÁ÷¿®¤¹¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤¹';
$strTime = '»þ´Ö';
$strToFromPage = '³«»Ï/½ªÎ»¥Ú¡¼¥¸';
$strToggleScratchboard = '¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë';
$strToggleSmallBig = 'Âç¾®¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë';
$strToSelectRelation = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹:';
$strTotal = '¹ç·×';
$strTotalUC = '¹ç·×';
$strTraditionalChinese = 'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì';
$strTraditionalSpanish = '¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì (ÅÁÅýɽµ­)';
$strTraffic = '¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯';
$strTransactionCoordinator = '¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿';
$strTransformation_application_octetstream__download = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£1 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤·¡¢2 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î̾Á°¤òÅϤ¹¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£2 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï 1 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¶õʸ»úÎó¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹';
$strTransformation_application_octetstream__hex = '¥Ç¡¼¥¿¤ò 16 ¿Ê¿ô¤Çɽµ­¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÄɲ乤ëÉÑÅÙ¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï 2 ¥Ë¥Ö¥ë¤´¤È¤Ç¤¹)';
$strTransformation_image_jpeg__inline = '¥¯¥ê¥Ã¥¯²Äǽ¤Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹; ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉý¤È¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃͤò¥Ô¥¯¥»¥ëñ°Ì¤Ç»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹';
$strTransformation_image_jpeg__link = '¤³¤Î²èÁü¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹';
$strTransformation_image_png__inline = 'image/jpeg: inline¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'TIME¡¢TIMESTAMP¡¢DATETIME¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏUnix¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÃͤ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò½ñ¼°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£1 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë²Ã»»¤¹¤ë»þº¹¤Ç¤¹(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È: 0)¡£2 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÆü»þ¤Î½ñ¼°Ê¸»úÎó¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£3 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÆü»þ¤È¤ß¤Ê¤¹¤« UTC ¤È¤ß¤Ê¤¹¤«¤Ç¤¹ ("local"¤Ê¤¤¤·"utc"¤È¤¤¤¦Ê¸»úÎó¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£¤³¤ÎÃͤˤè¤Ã¤ÆÆü»þ¤Îɽµ­¤¬ÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£"local" ¤Î¾ì¹ç¤Ï PHP ¤Î strftime() ´Ø¿ô¤ÎÀâÌÀ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£"utc" ¤Î¾ì¹ç¤Ï gmdate() ¤òÍøÍѤ·¤Þ¤¹'; // XXX replaced
$strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ¤Î¤ß: ³°Éô¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯Æ°¤·¤Æɸ½àÆþÎÏ·Ðͳ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¥¿¤òÅϤ·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îɸ½à½ÐÎϤ¬ÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï Tidy ¤Ç¤¹ (¤³¤ì¤Ï HTML ¥³¡¼¥É¤òåºÎï¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹)¡£¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÍýͳ¤«¤é libraries/transformations/text_plain__external.inc.php ¤ò¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸¤·¤ÆÍøÍѤ·¤¿¤¤¥Ä¡¼¥ë¤òÌÀµ­¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏÍøÍѤ·¤¿¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¿ô¤Ç¡¢2 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£3 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ 1 ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï htmlspecialchars() ¤òÍѤ¤¤Æ½ÐÎϤòÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï 1 ¤Ç¤¹)¡£4 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ 1 ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¶Ø§½èÍý¤ò¤»¤º½ÐÎÏÁ´ÂΤ¬ 1 ¹Ô¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï 1 ¤Ç¤¹)';
$strTransformation_text_plain__formatted = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÆâÍƤò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢htmlspecialchars()¤òÄ̤µ¤º¤Ëɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤ HTML ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È²¾Äꤷ¤Þ¤¹';
$strTransformation_text_plain__imagelink = '²èÁü¤È¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï "http://domain.com/" ¤Î¤è¤¦¤ÊURL¤ÎÀèƬÉôʬ¤Ç¤¹¡£2 ¤ÄÌܤÈ3 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÉý¤È¹â¤µ¤ò¥Ô¥¯¥»¥ëñ°Ì¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹';
$strTransformation_text_plain__link = '¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï "http://domain.com/" ¤Î¤è¤¦¤Ê URL ¤ÎÀèƬÉôʬ¡¢2 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¥ó¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹';
$strTransformation_text_plain__sql = '¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÆâÍƤò SQL ¥¯¥¨¥ê¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¹½Ê¸¥Ï¥¤¥é¥¤¥Èɽ¼¨¤·¤Þ¤¹';
$strTransformation_text_plain__substr = 'ʸ»úÎó¤Î°ìÉô¤Î¤ß¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£1 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ïʸ»úÎó¤ÎÀèƬ¤«¤é²¿Ê¸»ú¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¤« (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï 0 ¤Ç¤¹)¡¢2 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ïɽ¼¨¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Îʸ»ú¿ô¤Ç¤¹ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ïʸ»úÎó¤ÎËöÈø¤Þ¤Ç¤Ç¤¹)¡£3 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ïʸ»úÎó¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤È¤­¤ËÁ°¡¿¸å¤ËÊ䤦¾Êάµ­¹æ¤Ç¤¹ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï ... ¤Ç¤¹)';
$strTruncateQueries = '¥¯¥¨¥ê¤Îɽ¼¨¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë';
$strTurkish = '¥È¥ë¥³¸ì';
$strType = '¼ïÊÌ';

$strUkrainian = '¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì';
$strUncheckAll = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³°¤¹';
$strUnicode = 'UNICODE';
$strUnique = '¥æ¥Ë¡¼¥¯';
$strUnknown = 'ÉÔÌÀ';
$strUnselectAll = 'Á´ÁªÂò²ò½ü';
$strUnsupportedCompressionDetected = '¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°µ½Ì·Á¼°(%s)¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Á¼°¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÀßÄê¤Ç̵¸ú¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹';
$strUpdatePrivMessage = '%s ¤ÎÆø¢¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿';
$strUpdateProfileMessage = '¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿';
$strUpdateQuery = '¥¯¥¨¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë';
$strUpdComTab = 'column_comments ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹¹¿·ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤';
$strUpgrade = '%s ¤ò %s °Ê¹ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strUploadLimit = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Âкö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï %s¥É¥­¥å¥á¥ó¥È%s ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤';
$strUploadsNotAllowed = '¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strUsage = '»ÈÍÑÎÌ';
$strUseBackquotes = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤òµÕ¥¯¥©¡¼¥È¤Ç°Ï¤à';
$strUsedPhpExtensions = '»ÈÍÑÃæ¤Î PHP ³ÈÄ¥';
$strUseHostTable = '¥Û¥¹¥È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¦';
$strUser = '¥æ¡¼¥¶';
$strUserAlreadyExists = '¥æ¡¼¥¶ %s ¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹!';
$strUserEmpty = '¥æ¡¼¥¶Ì¾¤¬¶õ¤Ç¤¹!';
$strUserName = '¥æ¡¼¥¶Ì¾';
$strUserNotFound = 'Æø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó';
$strUserOverview = '¥æ¡¼¥¶³µÎ¬';
$strUsersDeleted = 'ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿';
$strUsersHavingAccessToDb = '&quot;%s&quot; ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë¥æ¡¼¥¶';
$strUseTabKey = '¼¡¤ÎÃͤ˰ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤­¤Ï TAB ¥­¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£CTRL¡Ü¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤ò»È¤¦¤È¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤¹';
$strUseTables = 'ÍøÍѤ¹¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë';
$strUseTextField = '¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÃͤòÍøÍѤ¹¤ë';
$strUseThisValue = '¤³¤ÎÃͤòÍøÍѤ¹¤ë';

$strValidateSQL = 'SQL ¤Î¸¡¾Ú';
$strValidatorError = 'SQL ¤Î¸¡¾Úµ¡Ç½¤ò½é´ü²½¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£%s¥É¥­¥å¥á¥ó¥È%s ¤Îµ­ºÜÄ̤ê¤ËɬÍ×¤Ê PHP ³ÈÄ¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strValue = 'ÃÍ';
$strVar = 'ÊÑ¿ô';
$strVersionInformation = '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó';
$strViewDump = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥À¥ó¥×(¥¹¥­¡¼¥Þ)ɽ¼¨';
$strViewDumpDatabases = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥À¥ó¥×(¥¹¥­¡¼¥Þ)ɽ¼¨';
$strViewDumpDB = 'DB ¤Î¥À¥ó¥×(¥¹¥­¡¼¥Þ)ɽ¼¨';
$strViewHasBeenDropped = '¥Ó¥å¡¼ %s ¤òÇË´þ¤·¤Þ¤·¤¿';
$strViewMaxExactCount = '¥Ó¥å¡¼¤Î¹Ô¿ô¤¬ %s ¤ò±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£%s¥É¥­¥å¥á¥ó¥È%s ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤';
$strView = '¥Ó¥å¡¼';

$strWebServerUploadDirectoryError = '»ØÄꤷ¤¿¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó';
$strWebServerUploadDirectory = '¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê';
$strWelcome = '%s ¤Ø¤è¤¦¤³¤½';
$strWestEuropean = 'À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸À¸ì';
$strWildcard = '¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É';
$strWindowNotFound = '¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤¿¤«¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÀßÄê¤Ç¥¯¥í¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹¹¿·¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹';
$strWithChecked = '¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤ò:';
$strWriteRequests = '½ñ¤­¹þ¤ß¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿ô';
$strWrongUser = '¥æ¡¼¥¶Ì¾¤Ê¤¤¤·¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏµñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿';

$strXkana = 'Á´³Ñ¥«¥Ê¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë'; // convert to X208-kana
$strXMLOptions = 'XML¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strXML = 'XML';

$strYes = '¤Ï¤¤';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Ãí°Õ: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò 0 (¥¼¥í)¤ËÀßÄꤹ¤ë¤ÈÀ©¸Â¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤¹';
$strZip = '"zip ·Á¼°"';

$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ