Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/greek-iso-8859-7.inc.php
<?php
/* $Id: greek-iso-8859-7.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

/* Translated by Kyriakos Xagoraris <theremon at users.sourceforge.net> */

$charset = 'iso-8859-7';
$text_dir = 'ltr';
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Êõñ', 'Äåõ', 'Ôñé', 'Ôåô', 'Ðåì', 'Ðáñ', 'Óáâ');
$month = array('Éáí', 'Öåâ', 'ÌÜñ', 'Áðñ', 'ÌÜé', 'Éïýí', 'Éïýë', 'Áõã', 'Óåð', 'Ïêô', 'Íïå', 'Äåê');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y, óôéò %I:%M %p';

// To Arrange

$timespanfmt = '%s ìÝñåò, %s þñåò, %s ëåðôÜ and %s äåõôåñüëåðôá'; 

$strAbortedClients = 'ÁêõñùìÝíåò óõíäÝóåéò'; 
$strAccessDenied = '\'Áñíçóç Ðñüóâáóçò';
$strAccessDeniedExplanation = 'Ôï phpMyAdmin ðñïóðÜèçóå íá óõíäåèåß ìå ôïí äéáêïìéóôÞ MySQL áëëÜ ï äéáêïìéóôÞò áðÝñéøå ôç óýíäåóç. Èá ðñÝðåé íá åëÝãîåôå ôçí äéåýèõíóç, ôï üíïìá ÷ñÞóôç êáé ôïí êùäéêü ðñüóâáóçò óôï áñ÷åßï ñõèìßóåùí config.inc.php êáé íá âåâáéùèåßôå üôé áíôéóôïé÷ïýí óå áõôÜ ðïõ óáò Ý÷åé äþóåé ï äéá÷åéñçóôÞò ôïõ äéáêïìéóôÞ MySQL.'; 
$strAction = 'ÅíÝñãåéá';
$strAddAutoIncrement = 'ÐñïóèÞêç ôéìÞò AUTO_INCREMENT'; 
$strAddDeleteColumn = 'ÐñïóèÞêç/Áöáßñåóç ÓôÞëçò Ðåäßïõ';
$strAddDeleteRow = 'ÐñïóèÞêç/Áöáßñåóç ÃñáììÞò Êñéôçñßùí';
$strAddIntoComments = 'ÐñïóèÞêç óôá ó÷üëéá';
$strAddNewField = 'ÐñïóèÞêç íÝïõ Ðåäßïõ';
$strAddPrivilegesOnDb = 'ÐñïóèÞêç ðñïíïìßùí óôçí áêüëïõèç âÜóç äåäïìÝíùí'; 
$strAddPrivilegesOnTbl = 'ÐñïóèÞêç äåäïìÝíùí óôïí áêüëïõèï ðßíáêá'; 
$strAddSearchConditions = 'ÐñïóèÞêç íÝïõ üñïõ (óþìá ôçò "where" ðñüôáóçò):';
$strAddToIndex = 'ÐñïóèÞêç óôï åõñåôÞñéï &nbsp;%s&nbsp;êïëþíáò(ùí)';
$strAddUser = 'ÐñïóèÞêç íÝïõ ×ñÞóôç';
$strAddUserMessage = 'ÐñïóèÝóáôå Ýíá íÝï ÷ñÞóôç.';
$strAdministration = 'Äéá÷åßñéóç'; 
$strAffectedRows = 'Åðçññåáæüìåíåò åããñáöÝò:';
$strAfterInsertBack = 'ÅðéóôñïöÞ';
$strAfterInsertNewInsert = 'ÅéóáãùãÞ íÝáò åããñáöÞò';
$strAfter = 'ÌåôÜ ôï %s';
$strAll = '¼ëá';
$strAllTableSameWidth = 'åìöÜíéóç üëùí ôùí ðéíÜêùí ìå ôï ßäéï ðëÜôïò;';
$strAlterOrderBy = 'ÁëëáãÞ ôáîéíüìçóçò Ðßíáêá êáôÜ';
$strAnalyzeTable = 'ÁíÜëõóç Ðßíáêá';
$strAnd = 'Êáé';
$strAnIndex = '¸íá åõñåôÞñéï ðñïóôÝèçêå óôï %s';
$strAny = 'ÏðïéïäÞðïôå';
$strAnyHost = 'ÏðïéïäÞðïôå Óýóôçìá';
$strAnyUser = 'ÏðïéïóäÞðïôå ×ñÞóôçò';
$strAPrimaryKey = '¸íá ðñùôåýïí êëåéäß ðñïóôÝèçêå óôï %s';
$strArabic = 'ÁñáâéêÜ'; 
$strArmenian = 'ÁñìåíéêÜ'; 
$strAscending = 'Áýîïõóá';
$strAtBeginningOfTable = 'Óôçí áñ÷Þ ôïõ Ðßíáêá';
$strAtEndOfTable = 'Óôï ôÝëïò ôïõ Ðßíáêá';
$strAttr = '×áñáêôçñéóôéêÜ';
$strAutodetect = 'Áõôüìáôç áíß÷íåõóç'; 
$strAutomaticLayout = 'Áõôüìáôç äéÜôáîç'; 

$strBack = 'ÅðéóôñïöÞ';
$strBaltic = 'ÂáëôéêÞò'; 
$strBeginCut = 'BEGIN CUT'; 
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW'; 
$strBinary = 'Äõáäéêü';
$strBinaryDoNotEdit = 'Äõáäéêü - ÷ùñßò äõíáôüôçôá åðåîåñãáóßáò';
$strBookmarkDeleted = 'Ç åôéêÝôá äéåãñÜöç.';
$strBookmarkLabel = 'Ôßôëïò';
$strBookmarkQuery = 'ÁðïèçêåõìÝíï åðåñþôçìá SQL';
$strBookmarkThis = 'ÁðïèÞêåõóç áõôïý ôïõ åðåñùôÞìáôïò SQL';
$strBookmarkView = 'Ìüíï áíÜãíùóç';
$strBrowse = 'ÐåñéÞãçóç';
$strBulgarian = 'ÂïõëãáñéêÜ'; 
$strBzError = 'Ôï phpMyAdmin äåí ìðüñåóå íá óõìðéÝóåé ôï áñ÷åßï åîüäïõ ëüãù ðñïâëÞìáôïò óôçí åðÝêôáóç Bz2 áõôÞò ôçò Ýêäïóçò php. Ðñïôåßíåôáé íá ïñßóåôå ôçí ôéìÞ ôçò ìåôáâëçôÞò <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> óôï áñ÷åßï ñõèìßóåùí ôïõ phpMyAdmin óå <code>FALSE</code>. ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ëåéôïõñãßåò óõìðßåóçò ôýðïõ Bz2, èá ðñÝðåé íá áíáâáèìßóåôå ôçí php óå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç. Äåßôå ôçí áíáöïñÜ ðñïâëÞìáôïò php %s ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.'; 
$strBzip = 'óõìðßåóç «bzip»';

$strCannotLogin = 'Äåí Þôáí äõíáôÞ ç óýíäåóç ìå ôïí äéáêïìéóôÞ MySQL'; 
$strCantLoadRecodeIconv = 'Äåí åßíáé äõíáôÞ ç öüñôùóç ôçò åðÝêôáóçò iconv Þ recode ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ãéá ôçí ìåôáôñïðÞ ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí. Ñõèìßóôå ôçí php íá åðéôñÝðåé ôçí ÷ñÞóç áõôþí ôùí åðåêôÜóåùí Þ áðáíåñãïðïéÞóôå ôçí ìåôáôñïðÞ ÷áñáêôÞñùí óôï phpMyAdmin.'; 
$strCantLoad = 'äåí Þôáí äõíáôÞ ç öüñôùóç ôçò åðÝêôáóçò %s ,<br />ðáñáêáëþ åëÝãîôå ôéò ñõèìßóåéò ôçò PHP'; 
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Ç ìåôïíïìáóßá ôïõ åõñåôçñßïõ óå PRIMARY óå åßíáé åöéêôÞ!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ÷ñÞóç ôçò åðÝêôáóçò iconv ïýôå ôçò libiconv ïýôå ôçò ñïõôßíáò recode_string, åíþ ç åðÝêôáóç Ý÷åé öïñôùèåß. ÅëÝîôå ôéò ñõèìßóåéò ôçò php.'; 
$strCardinality = 'Ìïíáäéêüôçôá';
$strCentralEuropean = 'ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò'; 
$strChange = 'ÁëëáãÞ';
$strChangeCopyMode = 'Äçìéïõñãßá íÝá ÷ñÞóôç ìå ôá ßäéá ðñïíüìéá êáé ...'; 
$strChangeCopyModeCopy = '... äéáôÞñçóç ôïõ ðáëéïý ÷ñÞóôç.'; 
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... äéáãñáöÞ ôïõ ðáëéïý ÷ñÞóôç áðü ôïõò ðßíáêåò ÷ñçóôþí êáé åðáíáöüñôùóç ôùí ðñïíïìßùí.'; 
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... äéáãñáöÞ ôïõ ðáëéïý ÷ñÞóôç áðü ôïõò ðßíáêåò ÷ñçóôþí.'; 
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... áíÜêëçóç ôùí ðñïíïìßùí ôïõ ðáëéïý ÷ñÞóôç êáé äéáãñáöÞ ôïõ.'; 
$strChangeCopyUser = 'ÁëëáãÞ Óôïé÷åßùí Ðñüóâáóçò / ÁíôéãñáöÞ ×ñÞóôç'; 
$strChangeDisplay = 'ÅðéëÝîôå ðåäßï ãéá åìöÜíéóç';
$strChangePassword = 'ÁëëáãÞ êùäéêïý ðñüóâáóçò';
$strCharset = 'Óåô ÷áñáêôÞñùí'; 
$strCharsetOfFile = 'Óåô ÷áñáêôÞñùí ôïõ áñ÷åßïõ:'; 
$strCharsets = 'Óåô ÷áñáêôÞñùí'; 
$strCheckAll = 'ÅðéëïãÞ üëùí';
$strCheckPrivs = '¸ëåã÷ïò Ðñïíïìßùí'; 
$strCheckPrivsLong = '¸ëåã÷ïò ðñïíïìßùí ãéá ôç âÜóç &quot;%s&quot;.'; 
$strCheckTable = '¸ëåã÷ïò ðßíáêá';
$strChoosePage = 'Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå óåëßäá ãéá áëëáãÞ'; 
$strColComFeat = 'ÅìöÜíéóç ó÷ïëßùí ðåäßùí';
$strColumnNames = 'Ïíüìáôá óôçëþí';
$strColumnPrivileges = 'Ðñïíüìéá ðåäßùí'; 
$strCommand = 'ÅíôïëÞ'; 
$strComments = 'Ó÷üëéá'; 
$strCompleteInserts = 'ÏëïêëçñùìÝíåò åíôïëÝò «Insert»';
$strCompression = 'Óõìðßåóç'; 
$strConfigFileError = 'Ôï phpMyAdmin äåí ìðüñåóå íá äéáâÜóåé ôï áñ÷åßï ñõèìßóåùí!<br />Áõôü ìðïñåß íá óõìâåß åÜí ç php âñåé êÜðïéï ëÜèïò óôï áñ÷åßï Þ åÜí ç php äåí ìðïñåß íá âñåé ôï áñ÷åßï.<br />Ðáñáêáëþ êáëÝóôå ôï áñ÷åßï ñõèìßóåùí áð\' åõèåßáò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï áêüëïõèï link êáé äéáâÜóôå ôá ìõíÞìáôá ëÜèïõò ðïõ èá åðéóôñÝøåé ç php. Óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéðôþóåéò êÜðïõ ëåßðïõí åéóáãùãéêÜ (") Þ åñùôéìáôéêÜ (;).<br />ÅÜí ç php åðéóôñÝøåé ìéá ëåõêÞ óåëßäá, üëá åßíáé óùóôÜ.'; 
$strConfigureTableCoord = 'Ðáñáêáëþ ïñßóôå ôéò óõíôåôáãìÝíåò ãéá ôïí ðßíáêá %s'; 
$strConnections = 'ÓõíäÝóåéò'; 
$strCookiesRequired = 'Áðü áõôü ôï óçìåßï ðñÝðåé íá Ý÷åôå åíåñãïðïéçìÝíá cookies.';
$strCopyTable = 'ÁíôéãñáöÞ ðßíáêá óå (âÜóç<b>.</b>ðßíáêáò):';
$strCopyTableOK = 'Ï Ðßíáêáò %s áíôéãñÜöçêå óôï %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áíôéãñáöÞ ôïõ ðßíáêá óôïí åáõôü ôïõ!'; 
$strCouldNotKill = 'Ôï phpMyAdmin äåí ìðüñåóå íá äéáêüøåé ôç ëåéôïõñãßá %s. Ìðïñåß íá Ý÷åé Þäç óôáìáôÞóåé.'; 
$strCreate = 'Äçìéïõñãßá';
$strCreateIndex = 'Äçìéïõñãßá åõñåôçñßïõ óå &nbsp;%s&nbsp;ðåäßá';
$strCreateIndexTopic = 'Äçìéïõñãßá íÝïõ åõñåôçñßïõ';
$strCreateNewDatabase = 'Äçìéïõñãßá íÝáò âÜóçò';
$strCreateNewTable = 'Äçìéïõñãßá íÝïõ ðßíáêá óôç âÜóç %s';
$strCreatePage = 'Äçìéïõñãßá íÝáò óåëßäáò'; 
$strCreatePdfFeat = 'Äçìéïõñãßá áñ÷åßùí PDF';
$strCriteria = 'ÊñéôÞñéá';
$strCroatian = 'ÊñïáôéêÜ'; 
$strCSVOptions = 'ÅðéëïãÝò CSV';
$strCyrillic = 'ÊõñéëëéêÜ'; 
$strCzech = 'Ôóå÷éêÜ'; 

$strDanish = 'ÄáíéêÜ'; 
$strData = 'ÄåäïìÝíá';
$strDatabase = 'ÂÜóç';
$strDatabaseExportOptions = 'ÅðéëïãÝò åîáãùãÞò âÜóçò äåäïìÝíùí';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Ç âÜóç äåäïìÝíùí %s äéåãñÜöç.';
$strDatabases = 'ÂÜóåéò ÄåäïìÝíùí';
$strDatabasesDropped = '%s âÜóåéò äåäïìÝíùí äéåãñÜöçóáí åðéôõ÷þò.'; 
$strDatabasesStats = 'ÓôáôéóôéêÜ âÜóçò';
$strDatabasesStatsDisable = 'Áðåíåñãïðïßçóç Óôáôéóôéêþí'; 
$strDatabasesStatsEnable = 'Åíåñãïðïßçóç Óôáôéóôéêþí'; 
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Óçìåßùóç: Ç åíåñãïðïßçóç óôáôéóôéêþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ìåãÜëç ìåôáöïñÜ äåäïìÝíùí ìåôáîý ôïõ äéáêïìéóôÞ äéáäéêôýïõ êáé ôïõ äéáêïìéóôÞ MySQL.'; 
$strDataDict = 'Ëåîéêü äåäïìÝíùí'; 
$strDataOnly = 'Ìüíï ôá äåäïìÝíá';
$strDBComment = 'Ó÷üëéï âÜóçò: ';
$strDbPrivileges = 'Ðñïíüìéá âÜóçò äåäïìÝíùí'; 
$strDbSpecific = '×ñÞóôçò ÂÜóçò'; 
$strDefault = 'ÐñïêáèïñéóìÝíï';
$strDefaultValueHelp = 'Ãéá ðñïêáèïñéóìÝíåò ôéìÝò, ðáñáêáëþ åéóÜãåôå ìßá ôéìÞ, ÷ùñßò ÷áñáêôÞñåò äéáöõãÞò Þ åéóáãùãéêÜ, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôç ìïñöÞ: a'; 
$strDelete = 'ÄéáãñáöÞ';
$strDeleteAndFlush = 'ÄéáãñáöÞ ôùí ÷ñçóôþí êáé åðáíáöüñôùóç ôùí ðñïíïìßùí.'; 
$strDeleteAndFlushDescr = 'Áõôüò åßíáé ï ðéï "êáèáñüò" ôñüðïò, áëëÜ ç åðáíáöüñôùóç ôùí ðñïíïìßùí ìðïñåß íá êáèõóôåñÞóåé.'; 
$strDeleted = 'Ç ÅããñáöÞ Ý÷åé äéáãñáöåß';
$strDeletedRows = 'ÄéáãñáììÝíåò ÅããñáöÝò:';
$strDeleting = 'ÄéáãñáöÞ %s'; 
$strDelOld = 'Ç ôñÝ÷ïõóá óåëßäá Ý÷åé áíáöïñÝò óå ðßíáêåò ðïõ äåí õðÜñ÷ïõí ðéá. ÈÝëåôå íá äéáãñáöÝò áõôÝò ïé áíáöïñÝò;'; 
$strDescending = 'Öèßíïõóá';
$strDescription = 'ÐåñéãñáöÞ'; 
$strDictionary = 'ëåîéêü'; 
$strDisabled = 'ÁðåíåñãïðïéçìÝíï';
$strDisplayFeat = 'Ëåéôïõñãßåò åìöÜíéóçò';
$strDisplayOrder = 'ÓåéñÜ åìöÜíéóçò:';
$strDisplayPDF = 'ÅìöÜíéóç ó÷Þìáôïò PDF'; 
$strDoAQuery = 'ÅêôÝëåóå Ýíá «åðåñþôçìá êáôÜ ðáñÜäåéãìá» (÷áñáêôÞñáò ìðáëáíôÝñ "%")';
$strDocu = 'Ôåêìçñßùóç';
$strDoYouReally = 'ÈÝëåôå íá åêôåëÝóåôå ôçí åíôïëÞ';
$strDrop = 'ÄéáãñáöÞ';
$strDropUsersDb = 'ÄéáãñáöÞ âÜóåùí äåäïìÝíùí ðïõ Ý÷ïõí ßäéá ïíüìáôá ìå ÷ñÞóôåò.'; 
$strDumpingData = '\'Áäåéáóìá äåäïìÝíùí ôïõ ðßíáêá';
$strDumpSaved = 'Ôï áñ÷åßï åîüäïõ áðïèçêåýôçêå ùò %s.'; 
$strDumpXRows = 'ÅìöÜíéóç %s åããñáöþí îåêéíþíôáò áðü ôçí åããñáöÞ %s.'; 
$strDynamic = 'äõíáìéêÜ';

$strEdit = 'Åðåîåñãáóßá';
$strEditPDFPages = 'ÁëëáãÞ óåëßäùí PDF'; 
$strEditPrivileges = 'Åðåîåñãáóßá Ðñïíïìßùí';
$strEffective = 'Áðïôåëåóìáôéêüò';
$strEmpty = '\'Áäåéáóìá';
$strEmptyResultSet = 'Ç MySQL åðÝóôñåøå Ýíá Üäåéï óýíïëï áðïôåëåóìÜôùí (ð.÷. êáììßá åããñáöÞ).';
$strEnabled = 'ÅíåñãïðïéçìÝíï';
$strEnd = 'ÔÝëïò';
$strEndCut = 'END CUT'; 
$strEndRaw = 'END RAW'; 
$strEnglish = 'ÁããëéêÜ'; 
$strEnglishPrivileges = ' Óçìåßùóç: Ôá ïíüìáôá ðñïíïìßùí ôçò MySQL åêöñÜæïíôáé óôá ÁããëéêÜ ';
$strError = 'ëÜèïò';
$strEstonian = 'ÅóèïíéêÜ'; 
$strExcelOptions = 'ÅðéëïãÝò Excel'; 
$strExecuteBookmarked = 'ÅêôÝëåóç áðïèçêåõìÝíïõ åðåñùôÞìáôïò'; 
$strExplain = 'ÁíÜëõóç SQL'; 
$strExport = 'ÅîáãùãÞ'; 
$strExtendedInserts = 'ÅêôåôáìÝíåò åíôïëÝò «Insert»';
$strExtra = 'Ðñüóèåôá';

$strFailedAttempts = 'Áðïôõ÷çìÝíåò ðñïóðÜèåéåò'; 
$strField = 'Ðåäßï';
$strFieldHasBeenDropped = 'Ôï ðåäßï %s äéåãñÜöç';
$strFields = 'Ðåäßá';
$strFieldsEmpty = ' Ç áðáñßèìçóç ôùí ðåäßùí åßíáé êåíÞ! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Ðåäßá ðïõ ðåñéêëåßïíôáé óå';
$strFieldsEscapedBy = 'Ôá ðåäßá ÷ñçóéìïðïéïýí ôï ÷áñáêôÞñá äéáöõãÞò ';
$strFieldsTerminatedBy = 'Ðåäßá ðïõ ôåëåéþíïõí óå';
$strFileAlreadyExists = 'Ôï áñ÷åßï %s õðÜñ÷åé Þäç óôïí äéáêïìéóôÞ. ÅðéëÝîôå äéáöïñåôéêü üíïìá áñ÷åßïõ Þ åíåñãïðïéÞóôå ôçí åðéëïãÞ áíôéêáôÜóôáóçò.'; 
$strFileCouldNotBeRead = 'Äåí Þôáí äõíáôÞ ç áíÜãíùóç ôïõ áñ÷åßïõ'; 
$strFileNameTemplate = 'ÌïñöÞ ïíüìáôïò áñ÷åßïõ';
$strFileNameTemplateRemember = 'áðïèÞêåõóç ìïñöÞò';
$strFixed = 'ðñïêáèïñéóìÝíïõ ìÞêïõò';
$strFlushPrivilegesNote = 'Óçìåßùóç: Ôï phpMyAdmin äéáâÜæåé ôá ðñïíüìéá ôùí ÷ñçóôþí áð\' åõèåßåáò áðü ôïõò ðßíáêåò ðñïíïìßùí ôçò MySQL. Ôï ðåñéå÷üìåíï áõôþí ôùí ðéíÜêùí ìðïñåß íá äéáöÝñåé áðü ôá ðñïíüìéá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ï äéáêïìéóôÞò åÜí Ý÷ïõí ãßíåé áëëáãÝò ÷åéñïêßíçôá. Óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç, èá ðñÝðåé íá %såðáíáöïñôþóåôå ôá ðñïíüìéá%s ðñéí óõíå÷ßóåôå.'; 
$strFlushTable = 'ÅêêáèÜñéóç ("FLUSH") ðßíáêá';
$strFormat = 'Ìïñöïðïßçóç';
$strFormEmpty = 'ÅëëåéðÞò ôéìÞ óôï ðåäßï !';
$strFullText = 'ÐëÞñç êåßìåíá';
$strFunction = '¸ëåã÷ïò';

$strGenBy = 'ÄçìéïõñãÞèçêå áðü:'; 
$strGeneralRelationFeat = 'ÃåíéêÝò ëåéôïõñãßåò óõó÷Ýôéóçò';
$strGenTime = '×ñüíïò äçìéïõñãßáò';
$strGerman = 'ÃåñìáíéêÜ'; 
$strGlobal = 'Ãåíéêüò'; 
$strGlobalPrivileges = 'ÃåíéêÜ ðñïíüìéá'; 
$strGlobalValue = 'ÃåíéêÞ ôéìÞ'; 
$strGo = 'ÅêôÝëåóç';
$strGrantOption = '×ïñÞãçóç'; // Grant
$strGreek = 'ÅëëçíéêÜ'; 
$strGzip = 'óõìðßåóç «gzip»';

$strHasBeenAltered = 'Ý÷åé áëëá÷èåß.';
$strHasBeenCreated = 'Ý÷åé äçìéïõñãçèåß.';
$strHaveToShow = 'ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí ìßá óôÞëç ãéá åìöÜíéóç'; 
$strHebrew = 'ÅâñáúêÜ'; 
$strHome = 'ÊåíôñéêÞ óåëßäá';
$strHomepageOfficial = 'Åðßóçìç óåëßäá ôïõ phpMyAdmin';
$strHost = 'Óýóôçìá';
$strHostEmpty = 'Ôï üíïìá ôïõ ÓõóôÞìáôïò åßíáé êåíü!';
$strHungarian = 'ÏõããñéêÜ'; 

$strId = 'ID'; 
$strIdxFulltext = 'ÐëÞñåò êåßìåíï';
$strIgnore = 'ÐáñÜëçøç';
$strImportFiles = 'ÅéóáãùãÞ áñ÷åßùí'; 
$strIndex = 'ÅõñåôÞñéï';
$strIndexes = 'ÅõñåôÞñéá';
$strIndexHasBeenDropped = 'Ôï åõñåôÞñéï %s äéåãñÜöç';
$strIndexName = '¼íïìá åõñåôçñßïõ&nbsp;:';
$strIndexType = 'Ôýðïò åõñåôçñßïõ&nbsp;:';
$strInnodbStat = 'ÊáôÜóôáóç InnoDB'; 
$strInsecureMySQL = 'Ôï áñ÷åßï ñõèìßóåþí óáò ðåñéÝ÷åé ñõèìßóåéò (÷ñÞóôçò root ÷ùñßò êùäéêü ðñüóâáóçò) ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôïí åî\' ïñéóìïý ëïãáñéáóìü ÷ñÞóôç MySQL. Ï äéáêïìéóôÞò MySQL óáò ðïõ ôñÝ÷åé ìå áõôÞ ôç ñýèìéóç, åßíáé áíïé÷ôüò óå åðéèÝóåéò êáé èá ðñÝðåé íá äéïñèþóåôå ôï ðñüâëçìá.'; 
$strInsert = 'ÅéóáãùãÞ';
$strInsertAsNewRow = 'ÅéóáãùãÞ ùò íÝá åããñáöÝò';
$strInsertedRowId = 'id åéóáãìÝíçò åããñáöÞò:'; 
$strInsertedRows = 'Åéóáãüìåíåò åããñáöÝò:';
$strInUse = 'óå ÷ñÞóç';

$strJapanese = 'ÉáðùíéêÜ'; 
$strJumpToDB = 'ÌåôáðÞäçóç óôçí âÜóç &quot;%s&quot;.'; 
$strJustDelete = 'ÁðëÞ äéáãñáöÞ ôùí ÷ñçóôþí áðü ôïõò ðßíáêåò ðñïíïìßùí.'; 
$strJustDeleteDescr = 'Ïé &quot;äéåãñáììÝíïé&quot; ÷ñÞóôåò èá óõíå÷ßóïõí íá Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôïí äéáêïìéóôÞ ìÝ÷ñéò üôïõ íá åðáíáöïñôùèïýí ïé ðßíáêåò ðñïíïìßùí.'; 

$strKeepPass = 'ÄéáôÞñçóç êùäéêïý ðñüóâáóçò';
$strKeyname = '¼íïìá êëåéäéïý';
$strKill = 'Ôåñìáôéóìüò';
$strKorean = 'ÊïñåáôéêÜ'; 

$strLandscape = 'Ïñéæüíôéá äéÜôáîç'; 
$strLaTeX = 'LaTeX'; 
$strLaTeXOptions = 'ÅðéëïãÝò LaTeX'; 
$strLengthSet = 'ÌÞêïò/ÔéìÝò*';
$strLimitNumRows = 'ÅããñáöÝò áíÜ óåëßäá';
$strLinesTerminatedBy = 'ÃñáììÝò ðïõ ôåëåéþíïõí óå';
$strLinkNotFound = 'Äåí âñÝèçêå ç óýíäåóç'; 
$strLinksTo = 'Óýíäåóç ìå'; 
$strLithuanian = 'ËéèïõáíéêÜ'; 
$strLocalhost = 'Ôïðéêü';
$strLocationTextfile = 'Ôïðïèåóßá ôïõ áñ÷åßïõ êåéìÝíïõ';
$strLogin = 'Óýíäåóç';
$strLoginInformation = 'Ðëçñïöïñßåò Óýíäåóçò'; 
$strLogout = 'Áðïóýíäåóç';
$strLogPassword = 'Êùäéêüò ðñüóâáóçò:';
$strLogUsername = '¼íïìá ÷ñÞóôç:';

$strMIME_available_mime = 'ÄéáèÝóéìïé ôýðïé MIME';
$strMIME_available_transform = 'ÄéáèÝóéìåò ìåôáôñïðÝò';
$strMIME_description = 'ÐåñéãñáöÞ';
$strMIME_MIMEtype = 'Ôýðïò MIME';
$strMIME_nodescription = 'Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç ðåñéãñáöÞ ãéá áõôÞ ôç ìåôáôñïðÞ.<br />Ðáñáêáëþ áðåõèçíèåßôå óôïí äçìéïõñãü ôçò ãéá íá ìÜèåôå, ôé êÜíåé ç ìåôáôñïðÞ %s.';
$strMIME_transformation = 'ÌåôáôñïðÞ ðåñéçãçôÞ';
$strMIME_transformation_note = 'Ãéá ìßá ëßóôá ìå ôéò äéáèÝóéìåò ìåôáôñïðÝò êáé ôéò ìåôáôñïðÝò ôýðïõ MIME, ðáôÞóôå %sðåñéãñáöÝò ìåôáôñïðþí%s';
$strMIME_transformation_options = 'ÅðéëïãÝò ìåôáôñïðÞò';
$strMIME_transformation_options_note = 'Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå ôéò ôéìÝò ãéá ôç ìåôáôñïðÞ ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôç ìïñöÞ: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />ÅÜí ÷ñåéáóôåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå êáèÝôïõò ("\") Þ ìïíÜ åéóáãùãéêÜ ("\'") óôéò ôéìÝò, ÷ñçóéìïðïéåßôå êáèÝôïõò (ðáñÜäåéãìá \'\\\\xyz\' Þ \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'Ïé ôýðïé MIME ðïõ åìöáíßæïíôáé ìå ðëÜãéá ãñÜììáôá äåí Ý÷ïõí îå÷ùñéóôÞ ëåéôïõñãßá ìåôáôñïðÞò';
$strModifications = 'Ïé áëëáãÝò áðïèçêåýôçêáí';
$strModify = 'Ôñïðïðïßçóç';
$strModifyIndexTopic = 'ÁëëáãÞ åíüò åõñåôçñßïõ';
$strMoveTable = 'ÌåôáöïñÜ ðßíáêá óå (âÜóç<b>.</b>ðßíáêáò):';
$strMoveTableOK = 'Ï ðßíáêáò %s ìåôáöÝñèçêå óôï %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ìåôáöïñÜ ôïõ ðßíáêá óôïí åáõôü ôïõ!'; 
$strMultilingual = 'ðïëõãëùóóéêü'; 
$strMySQLCharset = 'Óåô ÷áñáêôÞñùí ôçò MySQL'; 
$strMySQLSaid = 'Ç MySQL åðÝóôñåøå ôï ìýíçìá: ';
$strMySQLShowProcess = 'ÅìöÜíéóç äéåñãáóéþí';
$strMySQLShowStatus = 'ÅìöÜíéóç ðëçñïöïñþí åêôÝëåóçò ôçò MySQL';
$strMySQLShowVars = 'ÅìöÜíéóç ìåôáâëçôþí ôçò MySQL';

$strName = '¼íïìá';
$strNext = 'Åðüìåíï';
$strNo = '¼÷é';
$strNoDatabases = 'Äåí õðÜñ÷ïõí âÜóåéò äåäïìÝíùí';
$strNoDatabasesSelected = 'Äåí Ý÷åôå åðéëÝîåé âÜóåéò.'; 
$strNoDescription = '÷ùñßò ðåñéãñáöÞ'; 
$strNoDropDatabases = 'Ïé åíôïëÝò «DROP DATABASE» Ý÷ïõí áðåíåñãïðïéçèåß.';
$strNoExplain = '×ùñßò áíÜëõóç SQL'; 
$strNoFrames = 'Ôï phpMyAdmin åßíáé ðéï öéëéêü ìå Ýíáí browser <b>ðïõ õðïóôçñßæåé frames</b>.';
$strNoIndex = 'Äåí ïñßóôçêå åõñåôÞñéï!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Äåí ïñßóôçêáí ôá óôïé÷åßá ôïõ åõñåôçñßïõ!';
$strNoModification = '×ùñßò áëëáãÞ';
$strNone = 'ÊáíÝíá';
$strNoOptions = 'ÁõôÞ ç ìïñöÞ äåí Ý÷åé åðéëïãÝò';
$strNoPassword = '×ùñßò Êùäéêü Ðñüóâáóçò';
$strNoPermission = 'Ï äéáêïìéóôÞò äåí Ý÷åé äéêáéþìáôá áðïèÞêåõóçò ôïõ áñ÷åßïõ %s.'; 
$strNoPhp = '÷ùñßò êþäéêá PHP'; 
$strNoPrivileges = '×ùñßò Ðñïíüìéá';
$strNoRights = 'Äåí Ý÷åôå áñêåôÜ äéêáéþìáôá íá åßóáóôå åäþ ôþñá!';
$strNoSpace = 'Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìïò ÷þñïò ãéá ôçí áðïèÞêåõóç ôïõ áñ÷åßïõ %s.'; 
$strNoTablesFound = 'Äåí âñÝèçêáí Ðßíáêåò óôç âÜóç.';
$strNotNumber = 'Áõôü äåí åßíáé áñéèìüò!';
$strNotOK = 'ËÁÈÏÓ';
$strNotSet = 'Ï ðßíáêáò <b>%s</b> äåí âñÝèçêå Þ äåí ïñßóôçêå óôç %s'; 
$strNoUsersFound = 'Äåí âñÝèçêáí ÷ñÞóôåò.';
$strNoValidateSQL = 'Skip Validate SQL'; 
$strNull = 'Êåíü';
$strNumSearchResultsInTable = '%s áðïôåëÝóìáôá óôïí ðßíáêá <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Óýíïëï:</b> <i>%s</i> áðïôåëÝóìáôá';
$strNumTables = 'Ðßíáêåò'; 

$strOK = 'OK';
$strOperations = 'Ëåéôïõñãßåò'; 
$strOptimizeTable = 'Âåëôéóôïðïßçóç Ðßíáêá';
$strOr = '¹';
$strOverhead = 'ÅðéâÜñõíóç';
$strOverwriteExisting = 'ÁíôéêáôÜóôáóç õðáñ÷üíôùí áñ÷åßùí'; 

$strPageNumber = 'Óåëßäá:'; 
$strPaperSize = 'ÌÝãåèïò ÷áñôéïý'; 
$strPartialText = 'ÅðéìÝñïõò êåßìåíá';
$strPassword = 'Êùäéêüò Ðñüóâáóçò';
$strPasswordChanged = 'Ï Êùäéêüò Ðñüóâáóçò ãéá ôïí ÷ñÞóôç %s Üëëáîå åðéôõ÷þò.'; 
$strPasswordEmpty = 'Ï Êùäéêüò Ðñüóâáóçò åßíáé êåíüò!';
$strPasswordNotSame = 'Ïé êùäéêïß ðñüóâáóçò äåí åßíáé ßäéïé!';
$strPdfDbSchema = 'Ó÷Þìá ôçò âÜóçò "%s" - Óåëßäá %s'; 
$strPdfInvalidTblName = 'Ï ðßíáêáò "%s" äåí õðÜñ÷åé!'; 
$strPdfNoTables = 'Äåí õðÜñ÷ïõí ðßíáêåò';
$strPerHour = 'áíÜ þñá'; 
$strPerMinute = 'áíÜ ëåðôü';
$strPerSecond = 'áíÜ äåõôåñüëåðôï';
$strPhoneBook = 'ôçë. êáôÜëïãïò'; 
$strPHP40203 = '×ñçóéìïðïéåßôå ôçí PHP 4.2.3, ç ïðïßá åß÷å Ýíá óïâáñü ðñüâëçìá ìå áëöáñéèìçôéêÜ ôýðïõ multi-byte (mbstring). Äåßôå ôï áíáöïñÜ ðñïâëÞìáôïò PHP 19404. ÁõôÞ ç Ýêäïóç ôçò PHP äåí ðñïôåßíåôáé ãéá ÷ñÞóç ìå ôï phpMyAdmin.'; 
$strPhp = 'Äçìéïõñãßá êþäéêá PHP'; 
$strPHPVersion = '¸êäïóç PHP';
$strPmaDocumentation = 'Ôåêìçñßùóç phpMyAdmin';
$strPmaUriError = 'Ç åíôïëÞ <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> ÐÑÅÐÅÉ íá ïñéóôåß óôï áñ÷åßï ñõèìßóåùí!';
$strPortrait = 'ÊÜèåôç äéÜôáîç'; 
$strPos1 = 'Áñ÷Þ';
$strPrevious = 'Ðñïçãïýìåíï';
$strPrimary = 'Ðñùôåýïí';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Ôï ðñùôåýïí êëåéäß äéåãñÜöç';
$strPrimaryKeyName = 'Ôï üíïìá ôïõ ðñùôåýïíôïò êëåéäéïý ðñÝðåé íá åßíáé... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>ðñÝðåé</b> íá åßíáé ôï üíïìá ôïõ ðñùôåýïíôïò êëåéäéïý êáé <b>ìüíï áõôïý</b> !)';
$strPrint = 'Åêôýðùóç'; 
$strPrintView = 'ÅìöÜíéóç ãéá åêôýðùóç';
$strPrivDescAllPrivileges = 'ÐåñéëáìâÜíåé üëá ôá ðñïíüìéá åêôüò áðü ôï GRANT.'; 
$strPrivDescAlter = 'ÅðéôñÝðåé ôçí áëëáãÞ äïìÞò ôùí õðáñ÷üíôùí ðéíÜêùí.'; 
$strPrivDescCreateDb = 'ÅðéôñÝðåé ôç äçìéïõñãßá íÝùí âÜóåùí êáé ðéíÜêùí.'; 
$strPrivDescCreateTbl = 'ÅðéôñÝðåé ôç äçìéïõñãßá íÝùí ðéíÜêùí.'; 
$strPrivDescCreateTmpTable = 'ÅðéôñÝðåé ôç äçìéïõñãßá ðñïóùñéíþí ðéíÜêùí.'; 
$strPrivDescDelete = 'ÅðéôñÝðåé ôç äéáãñáöÞ äåäïìÝíùí.'; 
$strPrivDescDropDb = 'ÅðéôñÝðåé ôç äéáãñáöÞ âÜóåùí êáé ðéíÜêùí.'; 
$strPrivDescDropTbl = 'ÅðéôñÝðåé ôç äéáãñáöÞ ðéíÜêùí.'; 
$strPrivDescExecute = 'ÅðéôñÝðåé ôçí åêôÝëåóç áðïèçêåõìÝíùí ñïõôéíþí. Äåí Ý÷åé ÷ñÞóç óå áõôÞí ôçí Ýêäïóç MySQL version.'; 
$strPrivDescFile = 'ÅðéôñÝðåé ôçí åéóáãùãÞ êáé åîáãùãÞ äåäïìÝíùí áðü êáé óå áñ÷åßá.'; 
$strPrivDescGrant = 'ÅðéôñÝðåé ôçí ðñïóèÞêç ÷ñçóôþí êáé ðñïíïìßùí ÷ùñßò íá åðáíáöïñôþóåôå ôïõò ðßíáêåò ðñïíïìßùí.'; 
$strPrivDescIndex = 'ÅðéôñÝðåé ôçí äçìéïõñãßá êáé ôçí äéáãñáöÞ åõñåôçñßùí.'; 
$strPrivDescInsert = 'ÅðéôñÝðåé ôçí åéóáãùãÞ êáé ôçí áíôéêáôÜóôáóç äåäïìÝíùí.'; 
$strPrivDescLockTables = 'ÅðéôñÝðåé ôï êëåßäùìá ðéíÜêùí ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá ëåéôïõñãßá.'; 
$strPrivDescMaxConnections = 'Ðåñéïñßæåé ôïí áñéèìü ôùí íÝùí óõíäÝóåùí ðïõ ï ÷ñÞóôçò ìðïñåß íá îåêéíÞóåé áíÜ þñá.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Ðåñéïñßæåé ôïí áñéèìü ôùí åðåñùôçìÜôùí ðïõ ï ÷ñÞóôçò ìðïñåß íá óôåßëåé óôïí äéáêïìéóôÞ áíÜ þñá.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Ðåñéïñßæåé ôïí áñéèìü ôùí áëëáãÞò ðéíÜêùí Þ âÜóåùí ðïõ ï ÷ñÞóôçò ìðïñåß íá åêåôåëÝóåé áíÜ þñá.';
$strPrivDescProcess3 = 'ÅðéôñÝðåé ôçí äéáêïðÞ äéåñãáóéþí Üëëùí ÷ñçóôþí.'; 
$strPrivDescProcess4 = 'ÅðéôñÝðåé ôçí åìöÜíéóç ïëïêëçñùìÝíùí åðåñùôçìÜôùí óôç ëßóôá äéåñãáóéþí.'; 
$strPrivDescReferences = 'Äåí Ý÷åé ÷ñÞóç óå áõôÞí ôçí Ýêäïóç MySQL.'; 
$strPrivDescReload = 'ÅðéôñÝðåé ôçí åðáíåêêßíçóç ôïõ äéáêïìéóôÞ êáé ôïí êáèáñéóìü ôùí ðñïóùñéíþí áñ÷åßùí ôïõ.'; 
$strPrivDescReplClient = 'Äßíåé ôï äéêáßùìá óôïí ÷ñÞóôç íá âñåé ðïõ åßíáé ïé êýñéïé êáé äåõôåñåýïíôåò äéáêïìéóôÝò.'; 
$strPrivDescReplSlave = 'Áðáéôåßôáé ãéá ôïõò äåõôåñåõüíôåò äéáêïìéóôÝò áíáðáñáãùãÞò.'; 
$strPrivDescSelect = 'ÅðéôñÝðåé ôçí áíÜãíùóç äåäïìÝíùí.'; 
$strPrivDescShowDb = 'Äßíåé ðñüóâáóç óôçí ðëÞñç ëßóôá ôùí âÜóåùí äåäïìÝíùí.'; 
$strPrivDescShutdown = 'ÅðéôñÝðåé ôçí äéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò ôïõ äéáêïìéóôÞ.'; 
$strPrivDescSuper = 'ÅðéôñÝðåé ôç óýíäåóç, áêüìá êáé üôáí ï ìÝãéóôïò áñéèìüò óõíäÝóåùí Ý÷åé êáëõèöåß; Áðáéôåßôáé ãéá ôéò ðåñéóóüôåñåò ëåéôïõñãßåò äéá÷åßñéóçò üðùò ï ïñéóìüò ãåíéêþí ìåôáâëçôþí Þ ôç äéáêïðÞ ëåéôïõñãéþí Üëëùí ÷ñçóôþí.'; 
$strPrivDescUpdate = 'ÅðéôñÝðåé ôçí áëëáãÞ äåäïìÝíùí.'; 
$strPrivDescUsage = '×ùñßò ðñïíüìéá.'; 
$strPrivileges = 'Ðñïíüìéá';
$strPrivilegesReloaded = 'Ôá ðñïíüìéá åðáíáöïñôþèçêáí åðéôõ÷þò.'; 
$strProcesses = 'Äéåñãáóßåò'; 
$strProcesslist = 'Ëßóôá äéåñãáóéþí'; 
$strPutColNames = 'ÅìöÜíéóç ïíïìÜôùí ðåäßùí óôçí ðñþôç ãñáììÞ'; 

$strQBE = 'Åðåñþôçìá êáôÜ ðáñÜäåéãìá';
$strQBEDel = 'ÄéáãñáöÞ';
$strQBEIns = 'ÅéóáãùãÞ';
$strQueryFrame = 'ÐáñÜèõñï åðåñùôÞìáôïò';
$strQueryOnDb = 'ÅíôïëÞ SQL óôç âÜóç <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'Éóôïñéêü SQL';
$strQueryStatistics = '<b>ÓôáôéóôéêÜ åðåñùôçìÜôùí</b>: Áðü ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò, %s åðåñùôÞìáôá Ý÷ïõí óôáëåß óôïí äéáêïìéóôÞ.';
$strQueryTime = 'Ôï åðåñþôçìá ÷ñåéÜóôçêå %01.4f äåõô/ôá';
$strQueryType = 'Ôýðïò åðåñùôÞìáôïò'; 
$strQueryWindowLock = 'Íá ìçí áëëÜîåé ôï åðåñþôçìá áðü åîùôåñéêÞ ðçãÞ'; 

$strReceived = 'ËÞöèçóáí'; 
$strRecords = 'ÅããñáöÝò';
$strReferentialIntegrity = '¸ëåã÷ïò áêåñáéüôçôáò ó÷Ýóåùí:';
$strRelationalSchema = 'Ó÷åóéáêü ó÷Þìá'; 
$strRelationNotWorking = 'Ïé åðéðñüóèåôåò ëåéôïõñãßåò ãéá åñãáóßá ìå óõó÷åôéóìÝíïõò ðßíáêåò Ý÷ïõí áðåíåñãïðïéçèåß. Ãéá íá ìÜèåôå ãéáôß, ðáôÞóôå %såäþ%s.';
$strRelations = 'Ó÷Ýóåéò'; 
$strRelationView = 'ÅìöÜíéóç ó÷Ýóåùí'; 
$strReloadingThePrivileges = 'Åðáíáöüñôùóç ðñïíïìßùí'; 
$strRemoveSelectedUsers = 'ÄéáãñáöÞ ôùí åðéëåãìÝíùí ÷ñçóôþí'; 
$strRenameTable = 'Ìåôïíïìáóßá ðßíáêá óå';
$strRenameTableOK = 'Ï Ðßíáêáò %s ìåôïíïìÜóèçêå óå %s';
$strRepairTable = 'Åðéäéüñèùóç ðßíáêá';
$strReplaceNULLBy = 'ÁíôéêáôÜóôáóç ôéìÞò NULL ìå'; 
$strReplaceTable = 'ÁíôéêáôÜóôáóç äåäïìÝíùí Ðßíáêá ìå ôï áñ÷åßï';
$strReset = 'ÅðáíáöïñÜ';
$strResourceLimits = '¼ñéá ðüñùí'; 
$strReType = 'ÅðáíáåéóáãùãÞ';
$strRevoke = 'ÁíÜêëçóç';
$strRevokeAndDelete = 'ÁíÜêëçóç üëùí ôùí åíåñãþí ðñïíïìßùí áðü ôïõò ÷ñÞóôåò êáé äéáãñáöÞ ôïõò.'; 
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Ïé ÷ñÞóôåò èá óõíå÷ßóïõí íá Ý÷ïõí ôï ðñïíüìéï USAGE ìÝ÷ñéò üôïõ åðáíáöïñôùèïýí ôá ðñïíüìéá.'; 
$strRevokeMessage = 'ÁíáêáëÝóáôå ôá ðñïíüìéá ãéá %s';
$strRowLength = 'ÌÝãåèïò ÃñáììÞò';
$strRows = 'ÅããñáöÝò';
$strRowsFrom = 'ÅããñáöÝò áñ÷ßæïíôáò áðü ôçí åããñáöÞ';
$strRowSize = ' ÌÝãåèïò ÅããñáöÞò ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'ïñéæüíôéá (óôñáììÝíåò åðéêåöáëßäåò)';
$strRowsModeHorizontal = 'ïñéæüíôéá';
$strRowsModeOptions = 'óå %s ìïñöÞ ìå åðáíÜëçøç åðéêåöáëßäùí áíÜ %s êåëéÜ';
$strRowsModeVertical = 'êÜèåôç';
$strRowsStatistic = 'ÓôáôéóôéêÜ Åããñáöþí';
$strRunning = 'ðïõ åêôåëåßôáé óôï %s';
$strRunQuery = 'ÕðïâïëÞ åðåñùôÞìáôïò';
$strRunSQLQuery = 'ÅêôÝëåóç åíôïëÞò/åíôïëþí SQL óôç âÜóç äåäïìÝíùí %s';
$strRussian = 'ÑùóóéêÜ'; 

$strSave = 'ÁðïèÞêåõóç';
$strSaveOnServer = 'ÁðïèÞêåõóç óôïí äéáêïìéóôÞ óôïí öÜêåëï %s'; 
$strScaleFactorSmall = 'Ç êëßìáêá åßíáé ðïëý ìéêñÞ ãéá íá åìöáíéóôåß ôï ó÷Þìá óå ìßá óåëßäá'; 
$strSearch = 'ÁíáæÞôçóç';
$strSearchFormTitle = 'ÁíáæÞôçóç óôç âÜóç';
$strSearchInTables = 'ÌÝóá óôïõò ðßíáêåò:';
$strSearchNeedle = '¼ñïé Þ ôéìÝò ãéá áíáæÞôçóç (ìðáëáíôÝñ: "%"):';
$strSearchOption1 = 'ôïõëÜ÷éóôïí Ýíáí áðü ôïõò üñïõò';
$strSearchOption2 = 'üëïõò ôïõò üñïõò';
$strSearchOption3 = 'ôçí áêñéâÞ öñÜóç';
$strSearchOption4 = 'ùò regular expression';
$strSearchResultsFor = 'ÁðïôåëÝóìáôá áíáæÞôçóçò ãéá "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = '¸õñåóç:';
$strSecretRequired = 'Ôï áñ÷åßï ñõèìßóåùí ÷ñåéÜæåôáé ôþñá ìßá ìõóôéêÞ öñÜóç-êëåéäß (blowfish_secret).'; 
$strSelectADb = 'Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ìßá âÜóç äåäïìÝíùí';
$strSelectAll = 'ÅðéëïãÞ üëùí';
$strSelectFields = 'ÅðéëïãÞ ðåäßùí (ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá)';
$strSelectNumRows = 'óôçí åíôïëÞ';
$strSelectTables = 'ÅðéëïãÞ ÐéíÜêùí'; 
$strSend = 'ÁðïóôïëÞ';
$strSent = 'ÅóôÜëçóáí'; 
$strServer = 'ÄéáêïìéóôÞò'; 
$strServerChoice = 'ÅðéëïãÞ ÄéáêïìéóôÞ';
$strServerStatus = 'Ðëçñïöïñßåò åêôÝëåóçò'; 
$strServerStatusUptime = 'Áõôüò ï äéáêïìéóôÞò MySQL ëåéôïõñãåß ãéá %s. Îåêßíçóå óôéò %s.'; 
$strServerTabVariables = 'ÌåôáâëçôÝò'; 
$strServerTrafficNotes = '<b>Êßíçóç ÄéáêïìéóôÞ</b>: Áõôïß ïé ðßíáêåò äåß÷íïõí óôáôéóôéêÜ ÷ñÞóçò äéêôýïõ áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ MySQL áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ.';
$strServerVars = 'Ñõèìßóåéò êáé ìåôáâëçôÝò ôïõ äéáêïìéóôÞ'; 
$strServerVersion = '¸êäïóç ÄéáêïìéóôÞ';
$strSessionValue = 'ÔéìÞ Session'; 
$strSetEnumVal = 'Áí ï ôýðïò ôïõ ðåäßïõ åßíáé «enum» Þ «set», ðáñáêáëþ åéóÜãåôå ôéò ôéìÝò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí åîÞò ìïñöÞ: \'á\',\'â\',\'ã\'...<br /> Áí ÷ñåéÜæåôáé íá åéóÜãåôå ôçí áíÜðïäç êÜèåôï ("\") Þ áðëÜ åéóáãùãéêÜ ("\'"), ðñïèÝóôå ôá ìå áíÜðïäç êÜèåôï óôçí áñ÷Þ (ãéá ðáñÜäåéãìá \'\\\\÷øù\' Þ \'á\\\'â\').';
$strShow = 'ÅìöÜíéóç';
$strShowAll = 'ÅìöÜíéóç üëùí';
$strShowColor = 'ÅìöÜíéóç ÷ñùìÜôùí'; 
$strShowDatadictAs = 'ÌïñöÞ ëåîéêïý äåäïìÝíùí'; 
$strShowFullQueries = 'ÐëÞñçò åìöÜíéóç åðåñùôçìÜôùí'; 
$strShowGrid = 'ÅìöÜíéóç ðëÝãìáôïò'; 
$strShowingRecords = 'ÅìöÜíéóç åããñáöÞò ';
$strShowPHPInfo = 'ÅìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ôçò PHP';
$strShowTableDimension = 'ÅìöÜíéóç äéáóôÜóåùí ðéíÜêùí'; 
$strShowTables = 'ÅìöÜíéóç ðéíÜêùí';
$strShowThisQuery = ' ÅìöÜíéóå åäþ îáíÜ áõôü ôï åðåñþôçìá';
$strSimplifiedChinese = 'ÁðëïðïéçìÝíá ÊéíåæéêÜ'; 
$strSingly = '(ìïíáäéêÜ)';
$strSize = 'ÌÝãåèïò';
$strSort = 'Ôáîéíüìçóç';
$strSpaceUsage = '×ñÞóç ÷þñïõ';
$strSplitWordsWithSpace = 'Ïé ëÝîåéò ÷ùñßæïíôáé áðü ôïí ÷áñáêôÞñá äéáóôÞìáôïò (" ").';
$strSQLOptions = 'ÅðéëïãÝò SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'ÕðÜñ÷åé ðåñßðôùóç íá åíôïðßóáôå Ýíá ðñüâëçìá óôïí SQL parser. Ðáñáêáëþ åîåôÜóôå ôï åðåñþôçìÜ óáò ðñïóåêôéêÜ êáé åëÝãîôå üôé üëá ôá åéóáãùãéêÜ áíïßãïõí êáé êëåßíïõí óùóôÜ. \'Áëëåò ðéèáíÝò áéôßåò ìðïñïýí íá åßíáé ç áðïóôïëÞ áñ÷åßïõ ìå äõáäéêü êþäéêá åêôüò åéóáãùãéêþí. Ìðïñåßôå åðßóçò íá äïêéìÜóåôå ôï åðåñþôçìÜ óáò óôç ãñáììÞ åíôïëþí ôçò MySQL. ÅÜí óõíå÷ßæåôå íá Ý÷åôå ðñüâëçìá, Þ åÜí ï parser áðïôõã÷Üíåé üðïõ ç ãñáììÞ åíôïëþí åðéôõã÷Üíåé, ðáñáêáëþ áðïìïíþóôå ôï åðåñþôçìá åêåßíï ðïõ äçìéïõñãåß ôï ðñüâëçìá êáé óôåßëôå áíáöïñÜ ëÜèïõò ìå ôá äåäïìÝíá ðïõ âñßóêïíôáé óôï ôìÞìá CUT ðïõ áêïëïõèåß:'; 
$strSQLParserUserError = 'Öáßíåôáé íá õðÜñ÷åé Ýíá ëÜèïò óôï åðåñþôçìÜ óáò. Ôï êÜôùèé ëÜèïò äéáêïìéóôÞ MySQL, åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéï, ìðïñåß åðßóçò íá óáò âïçèÞóåé íá äéáãíþóåôå ôï ðñüâëçìá.';
$strSQLQuery = 'ÅíôïëÞ SQL';
$strSQLResult = 'áðïôÝëåóìá SQL'; 
$strSQL = 'SQL'; 
$strSQPBugInvalidIdentifer = '\'Áãíùóôï Áíáãíùñéóôéêü'; 
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Áíïé÷ôÜ åéóáãùãéêÜ'; 
$strSQPBugUnknownPunctuation = '\'Áãíùóôï óçìåßï óôßîçò'; 
$strStatCheckTime = 'ôåëåõôáßïò Ýëåã÷ïò';
$strStatCreateTime = 'Äçìéïõñãßá';
$strStatement = 'Äçëþóåéò';
$strStatUpdateTime = 'Ôåëåõôáßá åíçìÝñùóç';
$strStatus = 'ÊáôÜóôáóç'; 
$strStrucCSV = 'ÄåäïìÝíá CSV';
$strStrucData = 'ÄïìÞ êáé äåäïìÝíá';
$strStrucExcelCSV = 'ÌïñöÞ CSV ãéá äåäïìÝíá MS Excel';
$strStrucOnly = 'Ìüíï ç äïìÞ';
$strStructPropose = 'Ðñïôåéíüìåíç äïìÞ ðßíáêá'; 
$strStructure = 'ÄïìÞ'; 
$strSubmit = 'ÁðïóôïëÞ';
$strSuccess = 'Ç SQL åíôïëÞ óáò åêôåëÝóèçêå åðéôõ÷þò';
$strSum = 'Óýíïëï';
$strSwedish = 'ÓïõçäéêÜ'; 
$strSwitchToTable = 'ÌåôáöïñÜ óôïí áíôåãñáììÝíï ðßíáêá'; 

$strTable = 'Ðßíáêáò ';
$strTableComments = 'Ó÷üëéá Ðßíáêá';
$strTableEmpty = 'Ôï üíïìá ôïõ Ðßíáêá åßíáé êåíü!';
$strTableHasBeenDropped = 'Ï Ðßíáêáò %s äéåãñÜöç';
$strTableHasBeenEmptied = 'Ï Ðßíáêáò %s Üäåéáóå';
$strTableHasBeenFlushed = 'Ï Ðßíáêáò %s åêêáèáñßóôéêå ("FLUSH")';
$strTableMaintenance = 'ÓõíôÞñçóç Ðßíáêá';
$strTableOfContents = 'Ðßíáêáò ðåñéå÷ïìÝíùí'; 
$strTableOptions = 'ÅðéëïãÝò ðßíáêá'; 
$strTables = '%s Ðßíáêáò/Ðßíáêåò';
$strTableStructure = 'ÄïìÞ Ðßíáêá ãéá ôïí Ðßíáêá';
$strTblPrivileges = 'Ðñïíüìéá ðéíÜêùí'; 
$strTextAreaLength = ' Åîáéôßáò ôïõ ìåãÝèïò ôïõ,<br /> áõôü ôï ðåäßï ßóùò íá ìç ìðïñåß íá äéïñèùèåß ';
$strThai = 'ÔáûëáíäéêÜ'; 
$strThisHost = 'Áõôüò ï äéáêïìéóôÞò'; 
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Ç ëåéôïõñãßá %s äéåêüðç.'; 
$strTime = '×ñüíïò'; 
$strToggleScratchboard = '(Áð)åíåñãïðïßçóç ðßíáêá ó÷åäéáóìïý'; 
$strTotal = 'óõíïëéêÜ';
$strTotalUC = 'Óýíïëï'; 
$strTraditionalChinese = 'ÐáñáäïóéáêÜ ÊéíåæéêÜ'; 
$strTraffic = 'Êßíçóç'; 
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Åìöáíßæåé ìéá åéêüíá ðñïåðéóêüðçóçò ìå óýíäåóìï; åðéëïãÝò: ðëÜôïò, ýøïò óå pixels (äéáôçñåß ôéò áñ÷éêÝò áíáëïãßåò)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Åìöáíßæåé Ýíáí óýíäåóìï ãéá áõôÞí ôçí åéêüíá.';
$strTransformation_image_png__inline = 'Äåßôå image/jpeg: inline'; 
$strTransformation_text_plain__external = 'ÌÏÍÏ ÃÉÁ LINUX: Åêôåëåß ìßá åîùôåñéêÞ åöáñìïãÞ êáé óôÝëíåé ôá äåäïìÝíá ìÝóù \'standard input\'. ÅðéóôñÝöåé ôï áðïôÝëåóìá ôçò åöáñìïãÞò. Åî\' ïñéóìïý ôéìÞ åßíáé ôï Tidy, ðïõ ôõðþíåé ìïñöïðïéçìÝíï êþäéêá HTML. Ãéá ëüãïõò áóöáëåßåò, ðñÝðåé ÷åéñïêßíçôá íá áëëÜîåôå ôï áñ÷åßï libraries/transformations/text_plain__external.inc.php êáé íá åéóÜãåôå ôéò åöáñìïãÝò ðïõ åóåßò åðéôñÝðåôå íá åêôåëïýíôáé. Ç ðñþôç åðéëïãÞ åßíáé ï áñéèìüò ôçò åöáñìïãÞò ðïõ èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå êáé ç äåýôåñç åðéëïãÞ åßíáé ïé ðáñÜìåôñïé ôçò. Ç ôñßôç åðéëïãÞ, áí ôåèåß óå 1 èá ìåôáôñÝøåé ôï áðïôÝëåóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí åíôïëÞ htmlspecialchars() (Åî\' ïñéóìïý ôéìÞ: 1). Ç ôÝôáñôç åðéëïãÞ, áí ôåèåß óå 1 èá åéóÜãåé NOWRAP óôï êåëß ðåñéå÷ïìÝíïõ ïýôùò þóôå üëï ôï áðïôÝëåóìá íá åìöáíéóôåß ÷ùñßò áëëáãÝò óôçí äéÜôáîç (Åî\' ïñéóìïý ôéìÞ: 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Äéáôçñåß ôçí áñ÷éêÞ ìïñöïðïßçóç ôïõ ðåäßïõ. Äåí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ÷áñáêôÞñåò äéáöõãÞò.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Åìöáíßæåé ìßá åéêüíá êáé Ýíá óýíäåóìï, ôï ðåäßï ðåñéÝ÷åé ôï üíïìá áñ÷åßïõ. Ç ðñþôç åðéëïãÞ åßíáé Ýíá ðñüèåìá üðùò "http://domain.com/", ç äåýôåñç åðéëïãÞ åßíáé ôï ðëÜôïò óå pixels, ç ôñßôç åßíáé ôï ýøïò.'; 
$strTransformation_text_plain__link = 'Åìöáíßæåé Ýíá óýíäåóìï, ôï ðåäßï ðåñéÝ÷åé ôï üíïìá áñ÷åßïõ. Ç ðñþôç åðéëïãÞ åßíáé Ýíá ðñüèåìá üðùò "http://domain.com/", ç äåýôåñç åðéëïãÞ åßíáé Ýíáò ôßôëïò ãéá ôïí óýíäåóìï.'; 
$strTransformation_text_plain__substr = 'Åìöáíßæåé ìüíï ìÝñïò åíüò áëöáñéèìçôéêïý. Ç ðñþôç åðéëïãÞ åßíáé ç èÝóç óôçí ïðïßá îåêéíÜ ç åìöÜíéóç ôïõ êåéìÝíïõ (Åî\' ïñéóìïý 0). Ç äåýôåñç åðéëïãÞ åßíáé ôï ìÞêïò ôïõ êåéìÝíïõ. Áí ìåßíåé êåíü èá åðéóôñáöåß üëï ôï áëöáñéèìçôéêü. Ç ôñßôç åðéëïãÞ êáèïñßæåé ðïéïé ÷áñáêôÞñåò èá áêïëïõèïýí ôï êåßìåíï üôáí åìöáíßæåôáé ìÝñïò ôïõ (Åî\' ïñéóìïý: ...) .';
$strTruncateQueries = 'ÁðïêïðÞ åìöáíéæüìåíùí åðåñùôçìÜôùí'; 
$strTurkish = 'ÔïõñêéêÜ'; 
$strType = 'Ôýðïò';

$strUkrainian = 'ÏõêñáíéêÜ'; 
$strUncheckAll = 'ÁðåðéëïãÞ üëùí';
$strUnicode = 'Unicode'; 
$strUnique = 'Ìïíáäéêü';
$strUnknown = 'Üãíùóôï'; 
$strUnselectAll = 'ÁðåðéëïãÞ üëùí';
$strUpdatePrivMessage = 'Ôá ðñïíüìéá ôïõ ÷ñÞóôç %s åíçìåñþèçêáí.';
$strUpdateProfileMessage = 'Ôá óôïé÷åßá áíáíåþèçêáí.';
$strUpdateQuery = 'ÅíçìÝñùóç ôçò åíôïëÞò';
$strUpdComTab = 'Ðáñáêáëþ äéáâÜóôå óôçí ôåêìçñßùóç ãéá ôï ðùò ìðïñåßôå íá áíáíåþóåôå ôïí ðßíáêá Column_comments'; 
$strUsage = '×ñÞóç';
$strUseBackquotes = '×ñÞóç áíÜðïäùí åéóáãùãéêþí óôá ïíüìáôá ôùí ÐéíÜêùí êáé ôùí Ðåäßùí';
$strUseHostTable = 'Use Host Table'; 
$strUser = '×ñÞóôçò';
$strUserAlreadyExists = 'Ï ÷ñÞóôçò %s õðÜñ÷åé Þäç!'; 
$strUserEmpty = 'Ôï üíïìá ôïõ ÷ñÞóôç åßíáé êåíü!';
$strUserName = '¼íïìá ÷ñÞóôç';
$strUserNotFound = 'Ï åðéëåãìÝíïò ÷ñÞóôçò äåí âñÝèçêå óôïí ðßíáêá ðñïíïìßùí.'; 
$strUserOverview = 'Ðåñßëçøç ÷ñçóôþí'; 
$strUsersDeleted = 'Ïé åðéëåãìÝíïé ÷ñÞóôåò äéåãñÜöçóáí åðéôõ÷þò.'; 
$strUsersHavingAccessToDb = '×ñÞóôåò ìå ðñüóâáóç óôç âÜóç &quot;%s&quot;'; 
$strUseTables = '×ñÞóç ÐéíÜêùí';
$strUseTextField = '×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ðåäßï êåéìÝíïõ'; 
$strUseThisValue = '×ñÞóç áõôÞò ôçò ôéìÞò'; 

$strValidateSQL = 'Åðéêýñùóç SQL'; 
$strValidatorError = 'Ï åðéêõñùôÞò SQL äåí ìðüñåóå íá åíåñãïðïéçèåß. Ðáñáêáëþ åëÝãîôå üôé Ý÷åôå åãêáôáóôÞóåé ôçò áðáñáßôçôåò åðåêôÜóåéò ôçò php üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôçí %sdocumentation%s.'; 
$strValue = 'ÔéìÞ';
$strVar = 'ÌåôáâëçôÞ'; 
$strViewDump = 'ÅìöÜíéóç ó÷Þìáôïò ôïõ ðßíáêá';
$strViewDumpDatabases = 'ÅìöÜíéóçò ó÷Þìáôïò âÜóåùí';
$strViewDumpDB = 'ÅìöÜíéóç ó÷Þìáôïò ôçò âÜóçò';

$strWebServerUploadDirectory = 'ÕðïêáôÜëïãïò áðïèÞêåõóçò áñ÷åßùí äéáêïìéóôÞ'; 
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Ï õðïêáôÜëïãïò ðïõ ïñßóáôå ãéá ôçí áðïèÞêåõóç áñ÷åßùí äåí ìðüñåóå íá âñåèåß'; 
$strWelcome = 'ÊáëùóÞñèáôå óôï %s';
$strWestEuropean = 'ÄõôéêÞò Åõñþðçò'; 
$strWildcard = 'ìðáëáíôÝñ'; 
$strWindowNotFound = 'Äåí Þôáí äõíáôü íá áíáíåùèåß ôï target ðáñÜèõñï ôïõ ðåñéçãçôÞ. ºóùò êëåßóáôå ôï parent ðáñÜèõñï Þ ï ðåñéçãçôÞò óáò äåí åðéôñÝðåé ôéò áíáíåþóåéò ìåôáîý ðáñáèýñùí ëüãù ñõèìßóåùí áóöáëåßáò.'; 
$strWithChecked = 'Ìå ôïõò åðéëåãìÝíïõò:';
$strWrongUser = 'ËáíèáóìÝíï üíïìá ÷ñÞóôç/êùäéêüò ðñüóâáóçò. \'Áñíçóç ðñüóâáóçò.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Íáé';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Óçìåßùóç: Áí ïñßóåôå áõôÝò ôéò åðéëïãÝò óå 0 (ìçäÝí) áöáéñåßôå ï ðåñéïñéóìüò.'; 
$strZip = 'óõìðßåóç «zip»';

// To translate:
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Probably reason of this is that you did not create configuration file. You might want to use %1$ssetup script%2$s to create one.'; //to translate
$strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strAddHeaderComment = 'Add custom comment into header (\\n splits lines)'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strAfterInsertSame = 'Go back to this page'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strAndThen = 'and then'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate

$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBookmarkAllUsers = 'Let every user access this bookmark'; //to translate
$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strBrowseDistinctValues = 'Browse distinct values'; //to translate
$strBrowseForeignValues = 'Browse foreign values'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate

$strCalendar = 'Calendar'; //to translate
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strCaseInsensitive = 'case-insensitive'; //to translate
$strCaseSensitive = 'case-sensitive'; //to translate
$strCharsetsAndCollations = 'Character Sets and Collations'; //to translate
$strCheckOverhead = 'Check tables with overhead'; //to translate
$strCollation = 'Collation'; //to translate
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strConfigDefaultFileError = 'Could not load default configuration from: "%1$s"'; //to translate
$strConnectionError = 'Cannot connect: invalid settings.'; //to translate
$strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
$strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
$strCopy = 'Copy'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
$strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate
$strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate

$strDatabaseEmpty = 'The database name is empty!'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strDBRename = 'Rename database to'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
$strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate
$strDropDatabaseStrongWarning = 'You are about to DESTROY a complete database!'; //to translate

$strEncloseInTransaction = 'Enclose export in a transaction'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate
$strExcelEdition = 'Excel edition'; //to translate

$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'database name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'server name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'table name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescription = 'This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %3$s. Other text will be kept as is.'; //to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate

$strGenerate = 'Generate'; //to translate
$strGeneratePassword = 'Generate Password'; //to translate
$strGeorgian = 'Georgian'; //to translate

$strHandler = 'Handler'; //to translate
$strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate

$strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strIgnoreInserts = 'Use ignore inserts'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportSuccessfullyFinished = 'Import has been successfully finished, %d queries executed.'; //to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strInternalNotNecessary = '* An internal relation is not necessary when it exists also in InnoDB.'; //to translate
$strInternalRelations = 'Internal relations'; //to translate
$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVFieldCount = 'Invalid field count in CSV input on line %d.'; //to translate
$strInvalidCSVFormat = 'Invalid format of CSV input on line %d.'; //to translate
$strInvalidCSVParameter = 'Invalid parameter for CSV import: %s'; //to translate
$strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
$strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
$strInvalidServerHostname = 'Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration.'; //to translate
$strInvalidServerIndex = 'Invalid server index: "%s"'; //to translate

$strJoins = 'Joins'; //to translate

$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate

$strLanguageUnknown = 'Unknown language: %1$s.'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strLatexCaption = 'Table caption';//to translate
$strLatexContent = 'Content of table __TABLE__';//to translate
$strLatexContinuedCaption = 'Continued table caption';//to translate
$strLatexContinued = '(continued)';//to translate
$strLatexIncludeCaption = 'Include table caption';//to translate
$strLatexLabel = 'Label key';//to translate
$strLatexStructure = 'Structure of table __TABLE__';//to translate
$strLatvian = 'Latvian'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
$strLogServer = 'Server'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate

$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMysqlClientVersion = 'MySQL client version'; //to translate
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate

$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strNumberOfFields = 'Number of fields'; //to translate

$strOpenNewWindow = 'Open new phpMyAdmin window'; //to translate
$strOperator = 'Operator'; //to translate

$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strPDFOptions = 'PDF options'; //to translate
$strPDF = 'PDF'; //to translate
$strPDFReportTitle = 'Report title'; //to translate
$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strPolish = 'Polish'; //to translate
$strPrintViewFull = 'Print view (with full texts)'; //to translate
$strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
$strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
$strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming user accounts.'; //to translate
$strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
$strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
$strProtocolVersion = 'Protocol version'; //to translate

$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate

$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strRefresh = 'Refresh'; //to translate
$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE'; //to translate
$strReloadPrivileges = 'Reload privileges'; //to translate
$strRenameDatabaseOK = 'Database %s has been renamed to %s'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strRomanian = 'Romanian'; //to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate

$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAYED queues.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strSlovak = 'Slovak'; //to translate
$strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
$strSortByKey = 'Sort by key'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strSpanish = 'Spanish'; //to translate
$strSQLCompatibility = 'SQL compatibility mode'; //to translate
$strSQLExportType = 'Export type'; //to translate
$strSQLImportOptions = 'SQL options'; //to translate
$strStatisticsOverrun = 'On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as reported by the MySQL server may be incorrect.'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate

$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTakeIt = 'take it'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThemeDefaultNotFound = 'Default theme %s not found!'; //to translate
$strThemeNoPreviewAvailable = 'No preview available.'; //to translate
$strThemeNotFound = 'Theme %s not found!'; //to translate
$strThemeNoValidImgPath = 'No valid image path for theme %s found!'; //to translate
$strThemePathNotFound = 'Theme path not found for theme %s!'; //to translate
$strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data. Optional first parameter specifies how often space will be added (defaults to 2 nibbles).'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate

$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strUpgrade = 'You should upgrade to %s %s or later.'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strUsedPhpExtensions = 'Used PHP extensions'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate

$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strViewMaxExactCount = 'This view has more than %s rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate

$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate

$strQueryResultsOperations = 'Query results operations'; //to translate
$strAddClause = 'Add %s'; //to translate
$strUploadsNotAllowed = 'File uploads are not allowed on this server.'; //to translate
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Open Document Spreadsheet'; //to translate
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Open Document Spreadsheet options'; //to translate
$strExportMustBeFile = 'Selected export type has to be saved in file!'; //to translate
$strXMLOptions = 'XML options'; //to translate
$strStrucNativeExcelOptions = 'Native Excel export options'; //to translate
$strCreateUserDatabase = 'Database for user'; //to translate
$strCreateUserDatabaseNone = 'None'; //to translate
$strCreateUserDatabaseName = 'Create database with same name and grant all privileges'; //to translate
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Grant all privileges on wildcard name (username\_%)'; //to translate
$strOpenDocumentText = 'Open Document Text'; //to translate
$strOpenDocumentTextOptions = 'Open Document Text options'; //to translate
$strNoDataReceived = 'No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.'; //to translate
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Could not load export plugins, please check your installation!'; //to translate
$strErrorRenamingTable = 'Error renaming table %1$s to %2$s'; //to translate
$strInvalidTableName = 'Invalid table name'; //to translate
$strInvalidDatabase = 'Invalid database'; //to translate
$strServers = 'Servers'; //to translate
$strDelimiter = 'Delimiter'; //to translate
$strFunctions = 'Functions'; //to translate
$strProcedures = 'Procedures'; //to translate
$strPDFReportExplanation = '(Generates a report containing the data of a single table)'; //to translate
$strFontSize = 'Font size'; //to translate
$strLanguage = 'Language'; //to translate
$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ