Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/galician-utf-8.inc.php
<?php
/* $Id: galician-utf-8.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

/**
 * Translated by Xosé Calvo <xosecalvo at terra.es>
 */

$charset = 'utf-8';
$allow_recoding = TRUE;
$text_dir = 'ltr';
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('B', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB');

$day_of_week = array('Do', 'Lu', 'Ma', 'Mé', 'Xo', 'Ve', 'Sá');
$month = array('Xan', 'Feb', 'Mar', 'Abr', 'Maio', 'Xuño', 'Xullo', 'Ago', 'Set', 'Out', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d de %B de %Y ás %H:%M';

$timespanfmt = '%s días, %s horas, %s minutos e %s segundos';

$strAbortedClients = 'Cancelado';
$strAccessDenied = 'Acceso Negado';
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Isto débese, posibelmente, a que non creou un ficheiro de configuración. Talvez queira utilizar %1$ssetup script%2$s para crear un.';
$strAccessDeniedExplanation = 'O phpMyAdmin tentouse conectar ao servidor de MySQL, mais o servidor rexeitou a conexión. Deberá comprobar o nome do servidor, o nome de usuario e o contrasinal no ficheiro config.inc.php e asegurarse de que corresponden coa información proporcionada polo administrador do servidor do MySQL.';
$strAction = 'Acción';
$strAddAutoIncrement = 'Engadir o valor incremental (AUTO_INCREMENT)';
$strAddClause = 'Engadir %s';
$strAddConstraints = 'Adicionar limitacións';
$strAddDeleteColumn = 'Adicionar/Eliminar columnas de campo';
$strAddDeleteRow = 'Adicionar/Eliminar filas de criterios';
$strAddFields = 'Adicionar %s campo(s)';
$strAddHeaderComment = 'Adicionar un comentario proprio no cabezallo (\n liñas diferentes)';
$strAddIntoComments = 'Engadir aos comentarios';
$strAddNewField = 'Adicionar un novo campo';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Adicionar privilexios para a esta base de datos';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Adicionar privilexios para a esta tabela';
$strAddSearchConditions = 'Condición da pesquisa (ou sexa, o complemento da cláusula "WHERE"):';
$strAddToIndex = 'Adicionar ao índice &nbsp;%s&nbsp;coluna(s)';
$strAddUser = 'Adicionar un novo usuario';
$strAddUserMessage = 'Usuario adicionado.';
$strAdministration = 'Administración';
$strAffectedRows = 'Fileiras que se verán afectadas:';
$strAfter = 'Despois de %s';
$strAfterInsertBack = 'Voltar';
$strAfterInsertNewInsert = 'Inserir un novo rexistro';
$strAfterInsertNext = 'Modificar a fileira seguinte';
$strAfterInsertSame = 'Voltar para esta páxina';
$strAllowInterrupt = 'Permitir que se interrumpa a importación no caso de que o guión detecte que está perto do limite. Este podería ser un bon método para importar ficheiros longos, ainda que pode rachar transaccións.';
$strAllTableSameWidth = 'mostrar todas as tabelas co mesmo ancho?';
$strAll = 'Todos';
$strAlterOrderBy = 'Ordenar a tabela por';
$strAnalyzeTable = 'Analizar a tabela';
$strAnd = 'E';
$strAndThen = 'e despois';
$strAnIndex = 'Adicionouse un índice a %s';
$strAny = 'Calquer';
$strAnyHost = 'Calquer servidor';
$strAnyUser = 'Calquer usuario';
$strApproximateCount = 'Pode ser aproximado. Consulte a FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'Adicionouse unha chave primaria a %s';
$strArabic = 'Árabe';
$strArmenian = 'Armenio';
$strAscending = 'Ascendente';
$strAtBeginningOfTable = 'No comezo da tabela';
$strAtEndOfTable = 'Ao final da tabela';
$strAttr = 'Atributos';
$strAutodetect = 'Autodetectar';
$strAutomaticLayout = 'Distribución automática';

$strBack = 'Voltar';
$strBaltic = 'Báltico';
$strBeginCut = 'COMEZA O RECORTE';
$strBeginRaw = 'COMEZA O TEXTO SIMPLE ("RAW")';
$strBinary = ' Binario ';
$strBinaryDoNotEdit = ' Binario - non editar ';
$strBinaryLog = 'Ficheiro de rexistro binario';
$strBinLogEventType = 'Tipo de evento';
$strBinLogInfo = 'Información';
$strBinLogName = 'Nome do ficheiro de rexistro';
$strBinLogOriginalPosition = 'Posición orixinal';
$strBinLogPosition = 'Posición';
$strBinLogServerId = 'ID do servidor';
$strBookmarkAllUsers = 'Permitir que calquer usuario poida acceder a este marcador';
$strBookmarkCreated = 'Creouse o marcador %s';
$strBookmarkDeleted = 'Eliminouse o marcador.';
$strBookmarkLabel = 'Nome';
$strBookmarkQuery = 'A procura de SQL foi gardada';
$strBookmarkReplace = 'Substituir un marcador xa existente que ten o mesmo nome';
$strBookmarkThis = 'Gardar esta procura de SQL';
$strBookmarkView = 'Só visualizar';
$strBrowseDistinctValues = 'Examinar valores claramente distintos';
$strBrowseForeignValues = 'Visualizar valores alleos';
$strBrowse = 'Visualizar';
$strBufferPoolActivity = 'Actividade da reserva da memoria intermedia';
$strBufferPool = 'Reserva da memoria intermedia';
$strBufferPoolUsage = 'Uso da reserva da memoria intermedia';
$strBufferReadMisses = 'Fallos de lectura';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Fallos de lectura en %';
$strBufferWriteWaits = 'Esperas para escreber';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Esperas para escreber en %';
$strBulgarian = 'Búlgaro';
$strBusyPages = 'Páxinas ocupadas';
$strBzError = 'phpMyAdmin foi incapaz de comprimir os resultados debido a que esta versión do php ten unha extensión de Bz2 con erros. Recoméndase que configure a directiva <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> do seu ficheiro de configuración do phpMyAdmin para que sexa <code>FALSE</code>. Se quer usar a funcionalidade de compresión Bz2, actualice a unha versión posterior do php. Consulte o informe de erros %s para máis detalles.';
$strBzip = 'comprimido no formato "bzip"';

$strCalendar = 'Calendario';
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Non se deron carregado as extensións de exportación. Verifique a súa instalación!';
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Non se puideron importar as extensións - Comprobe a súa instalación!';
$strCannotLogin = 'Non podo conectar co servidor de MySQL';
$strCantLoad = 'Non se pode carregar a extensión %s.<br />Comprobe a configuración do PHP.';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Non se puido carregar iconv ou precísase da extensión recode para a conversión do charset. Configure o php para que se poidan usar estas extensións ou indique que non se use a conversión de charset en phpMyAdmin.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Non se pode facer que este índice sexa PRIMARIO!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Non se puido usar nen iconv nen libiconv nen a función recode_stringf mentres haxa extensións por carregar. Comprobe a súa configuración do php.';
$strCardinality = 'Cardinalidade';
$strCaseInsensitive = 'sen distinguir maiúsculas de minúsculas';
$strCaseSensitive = 'distinguindo maiúsculas de minúsculas';
$strCentralEuropean = 'Centroeuropeu';
$strChangeCopyModeCopy = '... manter o anterior.';
$strChangeCopyMode = 'Crear un utilizador novo cos mesmos privilexios e...';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... eliminar o anterior das tabelas de utilizadores e recarregar os privilexios despóis.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... eliminar o anterior das tabelas de utilizadores.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... retirar-lle todos os privilexios activos ao anterior e eliminalo despóis.';
$strChangeCopyUser = 'Modificar a información de acceso (login) / Copiar utilizador';
$strChangeDisplay = 'Escolla o campo que se há de mostrar';
$strChange = 'Mudar';
$strChangePassword = 'Trocar o contrasinal';
$strCharset = 'Conxunto de caracteres';
$strCharsetOfFile = 'Conxunto de caracteres do ficheiro:';
$strCharsetsAndCollations = 'Conxuntos de caracteres e Ordes alfabéticas';
$strCharsets = 'Conxuntos de caracteres';
$strCheckAll = 'Marcá-los todos';
$strCheckOverhead = 'Exceso na comprobación';
$strCheckPrivs = 'Comprobar os privilexios';
$strCheckPrivsLong = 'Comprobar os privilexios da base de datos &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Verificar a tabela';
$strChoosePage = 'Escolla unha páxina para modificar';
$strColComFeat = 'Mostrando os comentarios das columnas';
$strCollation = 'Orde alfabética';
$strColumnNames = 'Nomes das Columnas';
$strColumnPrivileges = 'Privilexios proprios de columna';
$strCommand = 'Comando';
$strComments = 'Comentarios';
$strCommentsForTable = 'COMENTARIOS PARA A TABELA';
$strCompatibleHashing = 'Compatíbel co MySQL&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Insercións completas';
$strCompression = 'Compresión';
$strCompressionWillBeDetected = 'A compresión do ficheiro importado detectarase automaticamente de: %s';
$strConfigDefaultFileError = 'Non se puido carregar a configuración desde: "%1$s"';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin non puido ler o seu ficheiro de configuración<br/>Isto podería deberse a que php atopou un erro nel ou a que php non puido atopar o ficheiro.<br/>Invoque o ficheiro de configuración directamente mediante o vínculo que hai máis abaixo e lea a mensaxe de erro de php que receba. Na maioría dos casos simplesmente faltan unha aspa ou un ponto e vírcula <br/>Se recebe unha páxina en branco é que todo está ben.';
$strConfigureTableCoord = 'Configure as coordenadas da tabela %s';
$strConnectionError = 'Non se pode conectar: os axustes non son válidos.';
$strConnections = 'Conexións';
$strConstraintsForDumped = 'Limitacións para os volcados das tabelas';
$strConstraintsForTable = 'Limitacións para a tabela';
$strCookiesRequired = 'A partir de aqui debe permitir cookies.';
$strCopy = 'Copiar';
$strCopyDatabaseOK = 'A base de dastos %s copiouse para %s';
$strCopyTable = 'Copiar a tabela a (base_de_datos<b>.</b>tabela):';
$strCopyTableOK = 'A tabela \$table copiouse para \$new_name.';
$strCopyTableSameNames = 'Non se pode copiar unha tabela sobre si mesma';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin foi incapaz de finalizar o fío %s. Probablemente xa está fechado.';
$strCreate = 'Crear';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREAR BASE DE DATOS antes de copiar';
$strCreateIndex = 'Crear un índice en&nbsp;%s&nbsp;colunas';
$strCreateIndexTopic = 'Crear un novo índice';
$strCreateNewDatabase = 'Crear unha nova base de datos';
$strCreateNewTable = 'Crear unha tabela nova na base de datos %s';
$strCreatePage = 'Crear unha páxina nova';
$strCreatePdfFeat = 'Creación de PDFs';
$strCreateUserDatabase = 'Base de datos para o usuario';
$strCreateUserDatabaseName = 'Crear unha base de datos co mesmo nome e conceder todos os privilexios';
$strCreateUserDatabaseNone = 'Nengunha';
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Conceder todos os privilexios para o nome con comodíns (username\_%)';
$strCreationDates = 'Datas de creación/actualización/comprobación';
$strCriteria = 'Criterio';
$strCroatian = 'Croata';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'Opcións de CSV';
$strCSVOptions = 'Opcións CSV';
$strCyrillic = 'Cirílico';
$strCzech = 'Checo';
$strCzechSlovak = 'Checo-eslovaco';

$strDanish = 'Dinamarqués';
$strDatabase = 'Base de Datos';
$strDatabaseEmpty = 'O nome da base de datos non existe!';
$strDatabaseExportOptions = 'Opcións de exportación da base de datos';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'A base de datos %s foi eliminada.';
$strDatabases = 'Bases de Datos';
$strDatabasesDropped = 'Elimináronse %s bases de datos sen problemas.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Deshabilitar as estatísticas';
$strDatabasesStatsEnable = 'Habilitar as estatísticas';
$strDatabasesStats = 'Estatísticas das bases de datos';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Nota: De habilitar as estatísticas da base de datos, ocasionará que se produza un tráfico denso entre o servidor web e o de MySQL.';
$strData = 'Datos';
$strDataDict = 'Dicionario de datos';
$strDataOnly = 'Só os datos';
$strDataPages = 'Páxinas con datos';
$strDBComment = 'Comentario da base de datos: ';
$strDBCopy = 'Copiar a base de datos para';
$strDbPrivileges = 'Privilexios proprios de base de datos';
$strDBRename = 'Mudar o nome da base de datos para';
$strDbSpecific = 'específico da base de datos';
$strDefaultEngine = '%s é o motor de armacenamento predefinido neste servidor de MySQL.';
$strDefault = 'Padrón';
$strDefaultValueHelp = 'Para os valores por omisión, introduza un único valor, sen escapalo con barras ou aspas e usando este formato: a';
$strDefragment = 'Tabela de defragmentación';
$strDelayedInserts = 'Usar insercións demoradas';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Este é o modo máis limpo, mais pode que recarregar os privilexios leve un pouco de tempo.';
$strDeleteAndFlush = 'Eliminar os usuarios e recarregar os privilexios a continuación.';
$strDeleted = 'Rexistro eliminado';
$strDeletedRows = 'Fileiras borradas:';
$strDelete = 'Eliminar';
$strDeleteNoUsersSelected = 'Non se seleccionaron utilizadores para eliminar!';
$strDeleting = 'A eliminar %s';
$strDelimiter = 'Delimitador';
$strDelOld = 'Esta páxina ten referencias a tabelas que xa non existen. Quere eliminar esas referencias?';
$strDescending = 'Descendente';
$strDescription = 'Descrición';
$strDictionary = 'dicionario';
$strDirtyPages = 'Páxinas suxas';
$strDisabled = 'Desactivado';
$strDisableForeignChecks = 'Desabilitar as comprobacións de chaves exteriores';
$strDisplayFeat = 'Mostrar as características';
$strDisplayOrder = 'Mostrar en orde:';
$strDisplayPDF = 'Mostrar o esquema PDF';
$strDoAQuery = 'Faga unha "procura por exemplo" (o comodín é "%")';
$strDocu = 'Documentación';
$strDoYouReally = 'Seguro? ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Está a piques de DESTRUIR unha base de datos inteira!';
$strDrop = 'Eliminar';
$strDropUsersDb = 'Eliminar as bases de datos que teñan os mesmos nomes que os usuarios.';
$strDumpingData = 'Extraindo datos da tabela';
$strDumpSaved = 'O vaciado gardouse no ficheiro %s.';
$strDumpXRows = 'Pór %s fileiras a partir da fileira %s.';
$strDynamic = 'dinámico';

$strEdit = 'Modificar';
$strEditPDFPages = 'Editar as páxinas PDF';
$strEditPrivileges = 'Modificar privilexios';
$strEffective = 'Efectivo';
$strEmpty = 'Borrar';
$strEmptyResultSet = 'MySQL retornou un conxunto vacío (ex. cero rexistros).';
$strEnabled = 'Activado';
$strEncloseInTransaction = 'Incluir a exportación nunha transacción';
$strEndCut = 'FIN DO RECORTE';
$strEnd = 'Fin';
$strEndRaw = 'FIN DO TEXTO SIMPLE ("RAW")';
$strEngineAvailable = '%s está disponíbel neste servidor de MySQL.';
$strEngineDisabled = '%s foi desactivado neste servidor de MySQL.';
$strEngines = 'Motores';
$strEngineUnsupported = 'Este servidor de MySQL non acepta o motor de armacenamento %s.';
$strEnglish = 'Inglés';
$strEnglishPrivileges = ' Nota: os nomes de privilexios do MySQL están en inglés';
$strError = 'Erro';
$strErrorInZipFile = 'Erro no ficheiro ZIP:';
$strErrorRenamingTable = 'Erro ao mudarlle o nome á tabela %1$s para %2$s';
$strEscapeWildcards = 'Os caracteres comodín _ e % deberíanse escapar con \ para podelos usar literalmente';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Estonio';
$strExcelEdition = 'Edición mediante MS-Excel';
$strExcelOptions = 'Opcións de Excel';
$strExecuteBookmarked = 'Efectuar a procura gardada';
$strExplain = 'Explicar SQL';
$strExport = 'Exportar';
$strExportMustBeFile = 'Gardouse nun ficheiro o tipo de exportación seleccionada!';
$strExtendedInserts = 'Insercións extendidas';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Tentativas falidas';
$strField = 'Campo';
$strFieldHasBeenDropped = 'Eliminouse o campo %s';
$strFields = 'Campos';
$strFieldsEmpty = ' O reconto de campos di que non hai nengún! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Os campos delimítanse con';
$strFieldsEscapedBy = 'Os campos escápanse con';
$strFieldsTerminatedBy = 'Os campos rematan por';
$strFileAlreadyExists = 'O ficheiro %s xa existe no servidor - escolla outro nome ou seleccione a opción de eliminar.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Non se puido ler o ficheiro';
$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'nome da base de datos';
$strFileNameTemplateDescription = 'Este valor interprétase utilizando %1$sstrftime%2$s, de maneira que pode utilizar cadeas de formato de hora. Produciranse transformacións en consecuencia: %3$s. O resto do texto ficará como está.';
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'nome do servidor';
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'nome da tabela';
$strFileNameTemplate = 'Modelo para o nome de ficheiro';
$strFileNameTemplateRemember = 'lembrar o modelo';
$strFileToImport = 'Ficheiro a importar';
$strFixed = 'fixo';
$strFlushPrivilegesNote = 'Nota: phpMyAdmin recolle os privilexios dos usuarios directamente das tabelas de privilexios do MySQL. O contido destas tabelas pode diferir dos privilexios que usa o servidor se se levaron a cabo alteracións manuais. Neste caso, debería %svolver a carregar os privilexios%s antes de proseguir.';
$strFlushQueryCache = 'Limpar a caché da pesquisa';
$strFlushTable = 'Fechar a tabela ("FLUSH")';
$strFlushTables = 'Limpar (fechar) todas as tabelas';
$strFormat = 'Formato';
$strFormEmpty = 'Falta un valor no formulario!';
$strFreePages = 'Páxinas libres';
$strFullText = 'Textos completos';
$strFunction = 'Funcións';
$strFunctions = 'Funcións';

$strGenBy = 'Xerado por';
$strGeneralRelationFeat = 'Características xerais das relacións';
$strGeneratePassword = 'Xerar un contrasinal';
$strGenerate = 'Xerar';
$strGenTime = 'Xerado en';
$strGeorgian = 'Xeorxiano';
$strGerman = 'Alemán';
$strGlobal = 'global';
$strGlobalPrivileges = 'Privilexios globais';
$strGlobalValue = 'Valor global';
$strGo = 'Executar';
$strGrantOption = 'Conceder';
$strGreek = 'Grego';
$strGzip = 'comprimido no formato "gzip"';

$strHandler = 'Manipulador';
$strHasBeenAltered = 'foi alterado.';
$strHasBeenCreated = 'foi creado.';
$strHaveToShow = 'Ten que escoller polo menos unha columna para mostrar';
$strHebrew = 'Hebreu';
$strHexForBinary = 'Usar hexadecimal para os campos binários';
$strHome = 'Comezo ("Home")';
$strHomepageOfficial = 'Páxina Oficial do phpMyAdmin';
$strHostEmpty = 'O nome do servidor está vacío!';
$strHost = 'Servidor';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Opcións de exportación do Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Opcións de exportación do Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Húngaro';

$strIcelandic = 'Islandés';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Texto completo';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignorar as fileiras duplicadas';
$strIgnore = 'Ignorar';
$strIgnoreInserts = 'Usar insercións ignoradas';
$strImportFiles = 'Importar ficheiros';
$strImportFormat = 'Formato do ficheiro importado';
$strImport = 'Importar';
$strImportSuccessfullyFinished = 'A importación rematou sen problemas. Executáronse %d procuras.';
$strIndexes = 'Índices';
$strIndexHasBeenDropped = 'Eliminouse o índice %s';
$strIndex = 'Índice';
$strIndexName = 'Nome do índice&nbsp;:';
$strIndexType = 'Tipo de índice&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Creouse máis dunha chave %s para a columna `%s`';
$strIndexWarningPrimary = 'Non se lle deberían asignar ambas as dúas chaves PRIMARY e INDEX á columna `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Problemas cos índices da tabela `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Non se lle deberían asignar ambas as dúas chaves UNIQUE e INDEX á columna `%s`';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Tamaño do incremento para extender o tamaño dun espazo de tabela cando se encha.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Incremento de Autoextend';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Tamaño da memoria intermedia que usa InnoDB para gardar provisoriamente os datos e índices das súas tabelas.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Tamaño da reserva da memoria intermedia';
$strInnoDBDataFilePath = 'Ficheiros de datos';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Parte común do camiño do directorio que ten todos os ficheiros de datos de innoDB.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Directorio base dos datos';
$strInnoDBPages = 'páxinas';
$strInnodbStat = 'Estado de InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'O seu ficheiro de configuración contén axustes (en concreto, o usuário root non ten contrasinal) que corresponden coa conta con todos os privilexios que MySQL fai por omisión. O seu servidor de MySQL está a rodar con esta configuración, está aberto a intrusións e habería que mirar de solucionar este problema de seguranza.';
$strInsertAsNewRow = 'Inserir unha nova columna';
$strInsertedRowId = 'Identificador da fileira inserida:';
$strInsertedRows = 'Fileiras inseridas:';
$strInsert = 'Inserir';
$strInternalNotNecessary = '* Non se precisa dunha relación interna cando existe tamén en InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Relacións internas';
$strInUse = 'en uso';
$strInvalidAuthMethod = 'Na configuración indicouse un método de autenticación non válido::';
$strInvalidColumnCount = 'O número de columnas ten que ser maior de cero';
$strInvalidColumn = 'Especificouse unha columna non válida (%s)!';
$strInvalidCSVFieldCount = 'Contaxe de campos non válida na entrada de CSV na liña %d.';
$strInvalidCSVFormat = 'Formato de entrada de CSV non válido na liña %d.';
$strInvalidCSVParameter = 'Parámetro non válido para a importación de CSV: %s';
$strInvalidDatabase = 'Base de datos non válida';
$strInvalidFieldAddCount = 'Ten que engadir un campo polo menos';
$strInvalidFieldCount = 'A tabela ha de ter, polo menos, un campo.';
$strInvalidLDIImport = 'Esta extensión non é capaz de realizar importacións comprimidas!';
$strInvalidRowNumber = '%d non é un número de fileira válido.';
$strInvalidServerHostname = 'Nome de servidor non válido para o servidor %1$s. Revise a configuración.';
$strInvalidServerIndex = 'Índice do servidor non válido: "%s"';
$strInvalidTableName = 'Non se admite este nome de tabela.';

$strJapanese = 'Xaponés';
$strJoins = 'Unións';
$strJumpToDB = 'Saltar à base de datos &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = 'Os usuarios &quot;eliminados&quot; poderán ainda acceder ao servidor como sempre atá que se recarreguen os privilexios.';
$strJustDelete = 'Elimine só os usuarios das tabelas de privilexios.';

$strKeepPass = 'Non mude o contrasinal';
$strKeyCache = 'caché da chave';
$strKeyname = 'Nome chave';
$strKill = 'Matar (kill)';
$strKorean = 'Coreano';

$strLandscape = 'Horizontal';
$strLanguageUnknown = 'Linguaxe descoñecida: %1$s.';
$strLatchedPages = 'Páxinas fechadas';
$strLatexCaption = 'Título da tabela';
$strLatexContent = 'Contido da tabela __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Título da tabela continuado';
$strLatexContinued = '(continuado)';
$strLatexIncludeCaption = 'Incluir o título da tabela';
$strLatexLabel = 'Chave da etiqueta';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Opcións para LaTeX';
$strLatexStructure = 'Estrutura da tabela __TABLE__';
$strLatvian = 'Letonio';
$strLDI = 'CSV utilizando LOAD DATA';
$strLDIImportOptions = 'Opcións para a importación de CSV utilizando LOAD DATA';
$strLDILocal = 'Utilice a palabra chave LOCAL';
$strLengthSet = 'Tamaño/Definir*';
$strLimitNumRows = 'Número de rexistros por páxina:';
$strLinesTerminatedBy = 'As liñas rematan por';
$strLinkNotFound = 'Non se atopou o vínculo';
$strLinksTo = 'Vincúlase con';
$strLithuanian = 'Lituano';
$strLocalhost = 'Local';
$strLocationTextfile = 'Localización do arquivo de texto';
$strLogin = 'Entrada (login)';
$strLoginInformation = 'Información sobre o acceso (login)';
$strLogout = 'Sair';
$strLogPassword = 'Contrasinal:';
$strLogServer = 'Servidor';
$strLogUsername = 'Nome de usuario:';
$strLongOperation = 'Esta operación pode que leve moito tempo. Procésase igual?';

$strMaxConnects = 'conexións simultáneas máximas';
$strMaximalQueryLength = 'Lonxitude máxima da procura creada';
$strMaximumSize = 'Tamaño máximo: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Non se atopou a extensión mbstring PHP e parece que está a usar un conxunto de caracteres multibyte. Sen a extensión mbstring, o phpMyAdmin é incapaz de partir cadeas correctamente e pode provocar resultados inesperados.';
$strMbOverloadWarning = 'Ten activada mbstring.func_overload na configuración do PHP. Esta opción é incompatíbel co phpMyAdmin e podería ocasionar danos nos datos';
$strMIME_available_mime = 'Tipos MIME disponíbeis';
$strMIME_available_transform = 'Transformacións disponíbeis';
$strMIME_description = 'Descrición';
$strMIME_MIMEtype = 'Tipo MIME';
$strMIME_nodescription = 'Non existe descrición desta transformación.<br />Pergunte-lle ao autor que é o que fai %s.';
$strMIME_transformation_note = 'Para unha lista das opcións de transformación disponíbeis e as súas transformacións de tipos MIME, faga clic sobre %sdescricións de transformacións%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Introduza os valores das opcións de transformación usando este formato:\'a\', 100, b,\'c\'...<br />Se necesita introducir unha barra para trás ("\") ou aspas simples ("\'") entre estes valores, preceda-os de barra para trás (por exemplo \'\\\\xyz\' ou \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Opcións de transformación';
$strMIME_transformation = 'Transformación do navegador';
$strMIMETypesForTable = 'TIPOS MIME PARA A TABELA';
$strMIME_without = 'Os tipos MIME en cursiva non contan cunha función de transformación separada';
$strModifications = 'As modificacións foron gardadas';
$strModifyIndexTopic = 'Modificar un índice';
$strModify = 'Modificar';
$strMoveTable = 'Mover a tabela a (base_de_datos<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableOK = 'Moveuse a tabela %s para %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Non se pode mover unha tabela sobre si mesma';
$strMultilingual = 'multilíngüe';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'O tamaño por omisión do punteiro de datos en bytes; usarase con CREATE TABLE para tabelas MyISAM cando non se especifique a opción MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Tamaño do punteiro de datos';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Se o ficheiro temporario usado para a creación rápida dun índice de MyISAM for máis grande que se se usar o caché de chaves na cantidade que se especifique aquí, preferir o método da caché de chaves.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Tamaño máixmo dos ficheiros temporarios no momento de crear índices';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'O tamaño máximo do ficheiro temporario que se lle permite utilizar a MySQL no momento de recrear un índice MyISAM (durante REPAIR TABLE, ALTER TABLE, ou LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Tamaño máximo dos ficheiros de ordenación temporarios';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'O modo de recuperación automática de tabelas MyISAM escaralladas, tal e como se configura na opción de inicio do servidor --myisam-recover.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Modo de recuperación automática';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Se este valor é maior que 1, os índices das tabelas MyISAM créanse en paralelo (cada índice no seu propio fío) durante o proceso Reparar ordenando.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Reparar os fíos';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Cantidade de memoria intermedia que se reserva ao ordenar os índices MyISAM durante unha instrución REPAIR TABLE ou ao crear índices con CREATE INDEX ou ALTER TABLE.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Tamaño da memoria intermedia de ordenación';
$strMySQLCharset = 'Código de caracteres (Charset) MySQL';
$strMysqlClientVersion = 'Versión do cliente de MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'Codificación de caracteres (Collation) da conexión de MySQL';
$strMySQLSaid = 'Mensaxes do MySQL: ';
$strMySQLShowProcess = 'Mostrar os procesos';
$strMySQLShowStatus = 'Mostrar información de tempo de execución do MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Mostrar as variábeis de sistema do MySQL';

$strName = 'Nome';
$strNext = 'Seguinte';
$strNoActivity = 'Non se rexistrou actividade algunha desde hai %s segundos ou máis. Terá que entrar de novo';
$strNoDatabases = 'Non hai nengunha base de datos';
$strNoDatabasesSelected = 'Non hai nengunha base de datos seleccionada.';
$strNoDataReceived = 'Non se recibiron datos para importar. Ou ben non se enviou o ficheiro ou ben o seu tamaño excede o máximo permitido pola súa configuración de PHP. Consulte FAQ 1.16.';
$strNoDescription = 'sen descrición';
$strNoDetailsForEngine = 'Non se conta con información de estado detallada sobre este motor de armacenamento.';
$strNoDropDatabases = 'Os comandos "Eliminar a base de datos" non están permitidos.';
$strNoExplain = 'Saltar a explicacion de SQL';
$strNoFilesFoundInZip = 'Non se atoparon ficheiros dentro do arquivo ZIP!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin usa-se mellor cun navegador que <b>acepte molduras</b>.';
$strNoIndex = 'Non se definiu un índice';
$strNoIndexPartsDefined = 'Non se definiron partes do índice';
$strNoModification = 'Sen cambios';
$strNone = 'Nengun';
$strNo = 'Non';
$strNoOptions = 'Este formato non ten opcións';
$strNoPassword = 'Sen Contrasinal';
$strNoPermission = 'O servidor web non ten permiso para gardar o ficheiro %s.';
$strNoPhp = 'sen código PHP';
$strNoPrivileges = 'Sen Privilexios';
$strNoRights = 'Non ten direitos suficientes para estar aquí agora!';
$strNoRowsSelected = 'Non hai fileiras seleccionadas';
$strNoSpace = 'Non hai espacio para gardar o ficheiro %s.';
$strNoTablesFound = 'Non se achou nengunha tabela na base de datos';
$strNoThemeSupport = 'Non ten a funcionalidade dos temas. Comprobe a configuración e/ou os seus temas no directorio %s.';
$strNotNumber = 'Non é un número!';
$strNotOK = 'non conforme';
$strNotSet = 'Non se atopou a tabela <b>%s</b>ou non se indicou en %s';
$strNoUsersFound = 'Non se achou nengun(s) usuario(s).';
$strNoValidateSQL = 'Saltarse a validacion de';
$strNull = 'Nulo';
$strNumberOfFields = 'Número de campos';
$strNumSearchResultsInTable = '%s ocorrencias(s) dentro da tabela <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Total:</b> <i>%s</i> ocorrencia(s)';
$strNumTables = 'Tabelas';

$strOK = 'Conforme';
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Folla de cálculo Open Document';
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Opcións de folla de cálculo Open Document';
$strOpenDocumentTextOptions = 'Opcións do texto Open Document';
$strOpenDocumentText = 'Texto Open Document';
$strOpenNewWindow = 'Abrir unha xanela nova co phpMyAdmin';
$strOperations = 'Operacións';
$strOperator = 'Operador';
$strOptimizeTable = 'Optimizar a tabela';
$strOr = 'ou';
$strOverhead = 'De máis (Overhead)';
$strOverwriteExisting = 'Eliminar o(s) ficheiro(s) xa existente(s)';

$strPageNumber = 'Número de páxina:';
$strPagesToBeFlushed = 'Páxinas que se eliminarán';
$strPaperSize = 'Tama?o do papel';
$strPartialImport = 'Importación parcial';
$strPartialText = 'Textos parciais';
$strPasswordChanged = 'Modificou-se sen problemas o contrasinal de %s.';
$strPassword = 'Contrasinal';
$strPasswordEmpty = 'O contrasinal está vacío!';
$strPasswordHashing = 'Hash do contrasinal';
$strPasswordNotSame = 'Os contrasinais non son os mesmos!';
$strPdfDbSchema = 'Esquema da base de datos "%s" - Páxina %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Non existe a tabela "%s".';
$strPdfNoTables = 'Sen tabelas';
$strPDFOptions = 'Opcións de PDF';
$strPDF = 'PDF';
$strPDFReportExplanation = '(Xera un informe que contén os datos dunha única tabela)';
$strPDFReportTitle = 'Título do informe';
$strPerHour = 'por hora';
$strPerMinute = 'por minuto';
$strPerSecond = 'por segundo';
$strPersian = 'Persa';
$strPhoneBook = 'directorio telefónico';
$strPHP40203 = 'Está a usar PHP 4.2.3, que contén un erro importante relacionado coas cadeas multi-byte (mbstring). Consulte o informe de erros número 19404. Non se recomenda usar esta versión do PHP co phpMyAdmin.';
$strPhp = 'Crear código PHP';
$strPHPVersion = 'Versión do PHP';
$strPmaDocumentation = 'Documentación do phpMyAdmin';
$strPmaUriError = 'A directiva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> DEBE estar asignada no seu ficheiro de configuración.';
$strPolish = 'Polonés';
$strPortrait = 'Vertical';
$strPos1 = 'Inicio';
$strPrevious = 'Anterior';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Eliminouse a chave primaria';
$strPrimaryKeyName = 'O nome da chave primaria debe ser... PRIMARIA';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARIA" <b>debe</b> ser o nome de e <b>só de</b> unha chave primaria)';
$strPrimary = 'Primaria';
$strPrint = 'Imprimir';
$strPrintViewFull = 'Vista previa da impresión (con textos completos)';
$strPrintView = 'Visualización previa da impresión';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Inclue todos os privilexios a excepción de GRANT (Conceder).';
$strPrivDescAlter = 'Permite alterar a estrutura das tabelas xa existentes.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Permite alterar e eliminar rotinas armacenadas.';
$strPrivDescCreateDb = 'Permite crear novas bases de datos e tabelas.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Permite crear rotinas armacenadas.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Permite crear tabelas novas.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Permite crear tabelas temporais.';
$strPrivDescCreateUser = 'Permite crear, eliminar e mudar o nome das contas de usuario.';
$strPrivDescCreateView = 'Permite crear vistas novas.';
$strPrivDescDelete = 'Permite eliminar datos.';
$strPrivDescDropDb = 'Permite eliminar bases de datos e tabelas.';
$strPrivDescDropTbl = 'Permite eliminar tabelas.';
$strPrivDescExecute5 = 'Permite executar rotinas armacenadas.';
$strPrivDescExecute = 'Permite facer correr procedimentos armacenados. Non funciona nesta versión do MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Permite importar e exportar datos desde e para ficheiros.';
$strPrivDescGrant = 'Permite acrescentar usuarios e privilexios sen recarregar as tabelas de privilexios.';
$strPrivDescIndex = 'Permite crear e eliminar índices.';
$strPrivDescInsert = 'Permite inserir e substituir datos.';
$strPrivDescLockTables = 'Permite bloquear tabelas do fío en uso';
$strPrivDescMaxConnections = 'Limita o número de conexións novas por hora que pode abrir un usuario.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Limita o número de procuras por hora que pode enviar un usuario.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Limita o número de comandos que modifiquen unha tabela ou database por hora que pode executar un usuario.';
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limita o número de conexións simultáneas que pode ter o utilizador.';
$strPrivDescProcess3 = 'Permite matar procesos pertencentes a outros usuarios.';
$strPrivDescProcess4 = 'Permite ver as procuras completas na listaxe de procesos.';
$strPrivDescReferences = 'Non funciona nesta versión do MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Permite recarregar a configuración do servidor e limpar a súa caché.';
$strPrivDescReplClient = 'Permite-lle ao usuario perguntar onde están os escravos e os masters.';
$strPrivDescReplSlave = 'Necesario para os escravos de replicación.';
$strPrivDescSelect = 'Permite gravar datos.';
$strPrivDescShowDb = 'Permite acceder á listaxe de bases de datos completa';
$strPrivDescShowView = 'Permite realizar consultas SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Permite apagar o servidor.';
$strPrivDescSuper = 'Permite conexións, mesmo chegado ao número máximo de conexións. Ven requerido para a maioría das operación administracións, como configurar as variábeis globais ou matar os fíos doutros usuarios.';
$strPrivDescUpdate = 'Permite modificar datos.';
$strPrivDescUsage = 'Sen privilexios.';
$strPrivileges = 'Privilexios';
$strPrivilegesReloaded = 'Non houbo problemas ao recarregar os privilexios.';
$strProcedures = 'Procedementos';
$strProcesses = 'Procesos';
$strProcesslist = 'Listaxe dos procesos';
$strProtocolVersion = 'Versión do protocolo';
$strPutColNames = 'Pór os nomes dos campos na primeira fileira';

$strQBEDel = 'Eliminar';
$strQBEIns = 'Inserir';
$strQBE = 'Procurar cun exemplo';
$strQueryCache = 'caché de procuras';
$strQueryFrame = 'Xanela de procuras';
$strQueryOnDb = 'Procura tipo SQL na base de datos <b>%s</b>:';
$strQueryResultsOperations = 'Operacións de resultados da procura';
$strQuerySQLHistory = 'Historial de SQL';
$strQueryStatistics = '<b>Estatística das procuras</b>: Desde que se iniciou, enviáronselle ao servidor %s procuras.';
$strQueryTime = 'A pesquisa levou %01.4f segundos';
$strQueryType = 'Tipo de procura';
$strQueryWindowLock = 'Non escreber sobre esta procura desde fora da xanela';

$strReadRequests = 'Peticións de lectura';
$strReceived = 'Recibido';
$strRecords = 'Rexistros';
$strReferentialIntegrity = 'Comprobar a integridade das referencias:';
$strRefresh = 'Refrescar';
$strRelationalSchema = 'Relational schema';
$strRelationNotWorking = 'Desactivouse a funcionalidade adicional para o traballo con tabelas vinculadas. Para saber o por que, faga click%saqu&iacute;%s.';
$strRelationsForTable = 'RELACIÓNS PARA A TABELA';
$strRelations = 'Relacións';
$strRelationView = 'Vista das relacións';
$strReloadingThePrivileges = 'A recarregar os privilexios';
$strReloadPrivileges = 'Volver a carregar os privilexios';
$strRemoveSelectedUsers = 'Eliminar os usuarios seleccionados';
$strRenameDatabaseOK = 'Mudou-se-lle o nome á base de datos %s para %s';
$strRenameTableOK = 'A tabela \$table renomeouse para \$new_name';
$strRenameTable = 'Renomear a tabela para';
$strRepairTable = 'Reparar a tabela';
$strReplaceNULLBy = 'Substituir NULL por ';
$strReplaceTable = 'Substituir os datos da tabela polos do ficheiro';
$strReplication = 'Replicación';
$strReset = 'Reiniciar';
$strResourceLimits = 'Limites de recursos';
$strReType = 'Reescreber';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Os usuarios terán ainda o privilexio USAGE até que se recarreguen os privilexios.';
$strRevokeAndDelete = 'Retirar-lles todos os privilexios activos aos usuarios e eliminá-los a continuación.';
$strRevokeMessage = 'Retirou-lle os privilexios a %s';
$strRevoke = 'Revogar';
$strRomanian = 'Romeno';
$strRowLength = 'Lonxitude da fileira';
$strRows = 'Fileiras';
$strRowsFrom = 'fileiras, a comezar da';
$strRowSize = ' Tamaño da fileira ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (cabezallos rotados)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontal';
$strRowsModeOptions = 'en modo %s e repetir os cabezallos de cada %s celas';
$strRowsModeVertical = 'vertical';
$strRowsStatistic = 'Estatísticas da Fileira';
$strRunning = 'a rodar no servidor %s';
$strRunQuery = 'Enviar esta procura';
$strRunSQLQuery = 'Efectuar unha procura SQL na base de datos %s';
$strRunSQLQueryOnServer = 'Executar procura/s SQL no servidor %s';
$strRussian = 'Ruso';

$strSave = 'Gardar';
$strSaveOnServer = 'Gardar no servidor no directorio %s';
$strScaleFactorSmall = 'O factor de reducción é demasiado pequeno para que o esquema caiba nunha única páxina';
$strSearchFormTitle = 'Procurar na base de datos';
$strSearchInTables = 'Dentro da(s) tabela(s):';
$strSearchNeedle = 'Palabras(s) ou valore(s) a procurar (o comodín é: "%"):';
$strSearchOption1 = 'polo menos unha das palabras';
$strSearchOption2 = 'todas as palabras';
$strSearchOption3 = 'a frase exacta';
$strSearchOption4 = 'como expresión regular';
$strSearch = 'Procurar';
$strSearchResultsFor = 'Procurar os resultados para "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Atopar:';
$strSecretRequired = 'O ficheiro de configuración agora necesita un contrasinal secreto (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Seleccione unha base de dados';
$strSelectAll = 'Seleccionar todo';
$strSelectBinaryLog = 'Seleccione o ficheiro de rexistro binario que quer ver';
$strSelectFields = 'Seleccione os campos (mínimo 1)';
$strSelectNumRows = 'a procurar';
$strSelectTables = 'Seleccionar tabelas';
$strSend = 'Enviar <i>(gravar nun ficheiro)</i><br />';
$strSent = 'Enviado';
$strServerChoice = 'Escolla de Servidor';
$strServerNotResponding = 'O servidor non está a responder';
$strServer = 'Servidor';
$strServers = 'Servidores';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Insercións demoradas';
$strServerStatus = 'Información sobre o runtime';
$strServerStatusUptime = 'Este servidor de MySQL leva funcionando %s. Iniciouse às %s.';
$strServerTabVariables = 'Variábeis';
$strServerTrafficNotes = '<b>Tráfico do servidor</b>: Estas tabelas mostran as estatísticas do tráfico da rede neste servidor de MySQL desde que se iniciou.';
$strServerVars = 'Variábeis e configuración do servidor';
$strServerVersion = 'Versión do servidor';
$strSessionValue = 'Valor da sesión';
$strSetEnumVal = 'Se o tipo de campo é "enum" ou "set", introduza os valores usando este formato: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Se precisar pór unha barra invertida (" \ ") ou aspas simples (" \' ") entre estes valores, preceda a barra e as aspas de barras invertidas (por exemplo \'\\\\xyz\' ou \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Ver todos os rexistros';
$strShowColor = 'Mostrar a cor';
$strShowDatadictAs = 'Formato do dicionario de datos';
$strShowFullQueries = 'Mostrar as procuras completas';
$strShowGrid = 'Mostrar a grella';
$strShowingBookmark = 'A mostrar o marcador';
$strShowingRecords = 'Mostrando rexistros ';
$strShow = 'Mostrar';
$strShowOpenTables = 'Mostrar as tabelas abertas';
$strShowPHPInfo = 'Mostrar información sobre o PHP';
$strShowSlaveHosts = 'Mostrar os servidores escravos';
$strShowSlaveStatus = 'Mostrar o estado dos escravos';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Número de transaccións que utilizaron o caché do rexistro binario mais que excederon o valor de binlog_cache_size e utilizaron un ficheiro temporal para armacenar instrucións para a transacción.';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Número de transaccións que utilizaron o caché do rexistro binario.';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Número de tabelas temporais no disco creadas automaticamente polo servidor ao executar as instrucións. Se Created_tmp_disk_tables é grande, pode querer incrementar o valor de tmp_table_size para que as tabelas temporais se baseen na memoria en vez de no disco.';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Cantos ficheiros temporais creou mysqld.';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Número de tabelas temporais na-memoria creadas automaticamente polo servidor ao executar instrucións.';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Número de fileiras escritas con INSERT DELAYED que sofriron algún erro (probabelmente unha chave duplicada).';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Número de fíos de manipulación INSERT DELAYED en uso. Cada tabela diferente na que se utiliza INSERT DELAYED recebe o seu propio fío.';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Número de fileiras INSERT DELAYED escritas.';
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'Número de instrucións FLUSH executadas.';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Número de instrucións COMMIT internas.';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Número de veces que se eliminou unha fileira dunha tabela.';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'O servidor de MySQL pódelle perguntar ao motor de armacenamento NDB Cluster se sabe dunha tabela cun nome dado. Isto chámase descobrimento. Handler_discovery indica o número de veces que se descobriron tabelas.';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Número de veces que se leu a primeira entrada dun índice. Se é alto, tamén suxire que o servidor está realizando un monte de de exames de índice completos; por exemplo, SELECT col FROM algo, supoñendo que col está indexada.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Número de peticións para ler unha fileira baseadas nunha chave. Se é alto, é unha boa indicación de que as procuras e tabelas están ben indexadas.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Número de peticións para ler a seguinte fileira na orde da chave. Isto increméntase se está procurando unha columna de índice cunha limitación de rango ou se está a examinar un índice.';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Número de peticións para ler a fileira anterior na orde da chave. Este método de lectura utilízase sobre todo para optimizar ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Número de peticións para ler unha fileira baseadas nunha posición fixa. Isto é alto se está a realizar moitas procuras que requiren ordenar o resultado. Posibelmente terá un monte de procuras que esixen que MySQL examine tabelas completas ou ten unións que non usan as chaves apropiadamente.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Número de peticións para ler a seguinte fileira no ficheiro de datos. Isto é alto se está a realizar moitos exames de tabelas. Normalmente suxire que as tabelas non están indexadas apropiadamente ou que as súas procuras non están escritas para aproveitar os índices de que dispón.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Número de instrucións de ROLLBACK interno.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Número de peticións para actualizar unha fileira nunha tabela.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Número de peticións para inserir un ficheiro nunha tabela.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Número de páxinas que conteñen datos (suxos ou limpos).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Número de páxinas actualmente suxas.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Número de páxinas do buffer que se pediu que se limpasen.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Número de páxinas libres.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Número de páxinas con seguro no buffer InnoDB buffer. Estas páxinas están actualmente a ser lidas ou escritas ou non se poden limpar ou eliminar por algunha outra razón.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'O número de páxinas ocupadas porque se destinan a reserva administrativa, tais como bloqueos de fileiras ou o índice hash adaptativo. Este valor tamén se pode calcular así: Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Tamaño total do búfer, en páxinas.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Número de pré-lecturas "aleatorias" iniciadas por InnoDB. Isto acontece cando unha procura vai examinar unha porción grande dunha tabela mais en orde aleatoria.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Número de pre-lecturas secuenciais iniciada por innoDB. Isto acontece cando InnoDB realiza un exame secuencial completo dunha tabela.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Número de peticións de lectura lóxicas feitas por InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Número de lecturas lóxicas que InnoDB non puido satisfacer do búfer e tivo que efectuar por medio de lecturas dunha única páxina.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normalmente, escríbese no búfer de InnoDB como tarefa de fondo. Porén, de se precisar ler ou crear unha páxina e non haber páxinas limpas disponíbeis, hai que agardar a que se limpen. Este contador vai contando cantas veces hai que esperar. Se o tamaño do búfer é o apropiado, este valor debería ser pequeno.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Número de veces que se escribiu no búfer InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Número de operacións fsync() até o momento.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Número actual de operacións fsync() pendentes.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Número actual de lecturas pendentes.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Número actual de escritas pendentes.';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'Cantidade de datos lida até o momento, en bytes.';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'Número total de lecturas de datos.';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'Número total de escritas de datos.';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'Cantidade de datos escrita até o momento, en bytes.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Número de escritas duplas realizadas e número de páxinas escritas con este propósito.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Número de escritas duplas realizadas e número de páxinas escritas con este propósito.';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Número de esperas debidas a que o búfer do rexistro é demasiado pequeno e houbo que agardar até que se limpase para continuar.';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Número de peticións de escrita no rexistro.';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Número de escritas físicas no ficheiro de rexistro.';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Número de escritas fsyncss feitas no ficheiro de rexistro.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Número de fsyncs do ficheiro de rexistro pendentes.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Escritas no ficheiro de rexistro pendentes.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Número de bytes escritos no ficheiro de rexistro.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Número de páxinas creadas.';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'O tamaño de páxina InnoDB incluído (por omisión 16KB). Moitos valores cóntanse en páxinas: o tamaño da páxina permite que se convirtan doadamente en bytes.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Número de páxinas lidas.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Número de páxinas escritas.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Número de bloqueo de fileiras polos que se está a aguardar agora mesmo.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Tempo que, de media, leva adquirir un bloqueo sobre unha fileira, en milisegundos.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Tempo total empregado na adquisición de bloqueos sobre as fileiras, en milisegundos.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Tempo máximo en adquirir un bloqueo de fileira, en milisegundos.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Número de veces que houbo que agardar polo bloqueo dunha fileira.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Número de fileiras eliminadas das tabelas InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Número de fileiras inseridas nas tabelas InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Número de fileiras lidas das tabelas InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Número de fileiras actualizadas en tabelas InnoDB.';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Número de bloques chave na caché de chaves que se mudaron mais que ainda non se limparon para o disco. Antes era Not_flushed_key_blocks.';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Número de bloques sen utilizar na caché de chaves. Pode utilizar este valor para determinar canta caché de chave está en uso.';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Número de bloques utilizados na caché de chaves. Este valor é unha referencia superior que indica o número máximo de bloques que se teñen empregado.';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Número de peticións para ler un bloque chave da caché.';
$strShowStatusKey_readsDescr = 'Número de lecturas físicas dun bloque chave desde o disco. Se key_reads é grande, entón o valor de key_fuffer_size é posibelmente demasiado baixo. A relación de perdas da caché pódese calcular así: Key_reads/Key_read_requests.';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Número de peticións para escribir un bloque chave na caché.';
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Número de escritas físicas dun bloque chave no disco.';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Custo total da última procura compilada tal e como se computa mediante o optimizador de procuras. Resulta útil para comparar o custo de planos de procura diferentes para a mesma pesquisa. O valor por omisión é 0, que significa que ainda non se compilou nengunha procura.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Número de procuras que están a agardar para seren escritas nas filas INSERT DELAYED.';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Número de tabelas abertas en total. Se a cantidade é grande, o valor da caché de tabelas posibelmente é demasiado pequeno.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Número de ficheiros abertos.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Número de fluxos abertos (utilizado principalmente para o rexistro).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Número de tabelas abertas.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Número de bloques de memoria libres na caché de procuras.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Cantidade de memoria libre para a caché de procuras.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Número de impactos na caché.';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Número de procuras adicionadas á caché.';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Número de procuras eliminadas da caché para liberar memoria para deixar a caché para procuras novas. Esta información pode axudar a afinar o tamaño da caché de procuras. A caché de procuras utiliza unha estratexia de utilizado menos recentemente (LRU) para decidir que procuras debe eliminar da caché.';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Número de procuras non enviadas á caché (que non se poden enviar, debido á configuración de query_cache_type).';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Número de procuras rexistradas na caché.';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Número total de bloques na caché de procuras.';
$strShowStatusReset = 'Reiniciar';
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Estado da replicación en modo seguro (ainda non realizado).';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Número de unións que non utilizan índices. Se este valor non é 0, debería comprobar con atención os índices das tabelas.';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Número de unións que utilizaron un rango de procura nunha tabela de referencia.';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Número de unións de chaves que comproban a utilización de chaves despois de cada fileira (se non é 0, debería comprobar con atención os índices das tabelas).';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Número de unións que utilizaron rangos na primeira tabela (Normalmente non é grave mesmo de ser grande)';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Número de unións que realizaron un exame completo da primeira tabela.';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Número de tabelas temporais actualmente abertas polo fío SQL escravo.';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Número total de veces (desde o inicio) que o fío de replicación SQL escravo reintentou as transaccións.';
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'Isto está ON se este servidor é un escravo conectado a un máster.';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Número de fíos aos que lles levou crearse máis de slow_launch_time segundos.';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Número de procuras ás que lles levou máis de long_query_time segundos.';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Número de pasaxes de fusión que tivo que facer o algoritmo de ordenación. Se este valor é grande, debería considerar incrementar o valor da variábel de sistema sort_buffer_size.';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'Número de ordenacións feitas con rangos.';
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'Número de fileiras ordenadas.';
$strShowStatusSort_scanDescr = 'Número de ordenacións realizadas examinando a tabela.';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Número de veces que se adquiriu inmediatamente un bloqueo de tabela.';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Número de veces que non se puido adquirir inmediatamente un bloqueo de tabela e houbo que agardar. De ser alto e ter observado problemas no desempeño, debería en primeiro lugar mellorar as procuras e despois, ora partir a tabela ou tabelas, ora utilizar replicación.';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Número de fíos na caché de fíos. A relación de impactos da caché pódese calcular como Threads_created/Connections. Se este valor é vermello debería aumentar a thread_cache_size.';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Número de conexións abertas neste momento.';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Número de fíos creados para xerir as conexións. De ser Threads_created grande, pode querer aumentar o valor de thread_cache_size. (Normalmente isto non fornece unha mellora notábel no desempeño se ten unha boa implementación de fíos.)';
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'Número de fíos que non están a durmir.';
$strShowTableDimension = 'Mostrar a dimensión das tabelas';
$strShowTables = 'Mostrar as tabelas';
$strShowThisQuery = ' Mostrar esta procura aquí outra vez ';
$strSimplifiedChinese = 'Chinés simplificado';
$strSingly = 'a refacer logo de insercións e destrucións (shingly)';
$strSize = 'Tamaño';
$strSkipQueries = 'Número de rexistros (procuras) a saltar desde o inicio';
$strSlovak = 'Eslovaco';
$strSlovenian = 'Esloveno';
$strSocketProblem = '(ou o soquete local do servidor de MySQL non se configurou correctamente)';
$strSortByKey = 'Ordenar pola chave';
$strSorting = 'Ordenación';
$strSort = 'Ordenar';
$strSpaceUsage = 'Uso do espazo';
$strSpanish = 'Español';
$strSplitWordsWithSpace = 'As palabras divídense cun carácter de espazo (" ").';
$strSQLCompatibility = 'Modo de compatiblidade SQL';
$strSQLExportType = 'Tipo de exportación';
$strSQLImportOptions = 'Opcións de SQL';
$strSQLOptions = 'Opcións SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Cabe a posibilidade de que atopase un erro no procesador de SQL. Examine a súa pesquisa con atención e comprobe que as aspas son correctas e que cada un ten o seu par. Outras causas posíbeis serían que tentase enviar un ficheiro con binario fora dunha área de texto entre aspas. Tamén pode tentar facer a súa pesquisa na liña de comandos do MySQL. A mensaxe de erro que lle envía o servidor de MySQL, e que aparece máis abaixo (de habela), tamén o pode axudar a diagnosticar o problema. Se persisten os erros ou se o procesador falla cando mesmo a liña de comandos vai ben,reduza o texto da pesquisa à parte concreta que produce o erro e envíe unha mensaxe de erro co texto da sección RECORTE que aparece a continuación:';
$strSQLParserUserError = 'Parece que houbo un problema na súa pesquisa en SQL. Se máis abaixo aparece unha mensaxe de erro do servidor de MySQL, isto pode axudar a diagnosticar o problema';
$strSQLQuery = 'comando SQL';
$strSQLResult = 'Resultado SQL';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'O identificador non é válido';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Falta pór a aspa final';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Hai unha secuencia de puntuación que resulta descoñecida';
$strStatCheckTime = 'Comprobación máis recente';
$strStatCreateTime = 'Creación';
$strStatement = 'Informacións';
$strStatisticsOverrun = 'Nun servidor ocupado, os contadores de bytes poden sobrecarregarse, de maneria que esas estatísticas, tal e como as transmite o servidor de MySQL, poden resultar incorrectas.';
$strStatUpdateTime = 'Actualización máis recente';
$strStatus = 'Estado';
$strStorageEngine = 'Motor de armacenamento';
$strStorageEngines = 'Motores de armacenamento';
$strStrucCSV = 'Datos CSV';
$strStrucData = 'Estrutura e datos';
$strStrucExcelCSV = 'CSV (para datos de MS Excel)';
$strStrucNativeExcel = 'Datos nativos de MS Excel';
$strStrucNativeExcelOptions = 'Opcións de exportación nativas de Excel';
$strStrucOnly = 'Só a estrutura';
$strStructPropose = 'Propor unha estrutura para a tabela';
$strStructure = 'Estrutura';
$strSubmit = 'Submeter';
$strSuccess = 'O seu comando de SQL executou-se com éxito';
$strSum = 'Suma';
$strSwedish = 'Sueco';
$strSwitchToDatabase = 'Pasar á base de datos copiada';
$strSwitchToTable = 'Ir à tabela copiada';

$strTableAlreadyExists = 'A tabela %s xa existe!!';
$strTableComments = 'Comentarios da tabela';
$strTableEmpty = 'O nome da tabela está vacío!';
$strTableHasBeenDropped = 'Eliminouse a tabela %s';
$strTableHasBeenEmptied = 'Vaciouse a tabela %s';
$strTableHasBeenFlushed = 'Fechouse a tabela %s';
$strTableMaintenance = 'Tabela de manutención';
$strTableOfContents = 'Índice';
$strTableOptions = 'Opcións de tabela';
$strTables = '%s tabela(s)';
$strTableStructure = 'Estrutura da tabela';
$strTable = 'Tabela';
$strTakeIt = 'colle-o';
$strTblPrivileges = 'Privilexios proprios de tabela';
$strTempData = 'Datos temporais';
$strTextAreaLength = ' Por causa da sua lonxitude,<br /> este campo pode non ser editábel ';
$strThai = 'Tailandés';
$strThemeDefaultNotFound = 'Non se atopou o tema por omisión %s!';
$strThemeNoPreviewAvailable = 'Non se dispón de ante-visión.';
$strThemeNotFound = 'Non se atopou o tema %s!';
$strThemeNoValidImgPath = 'Non hai unha rota válida de imaxe para o tema %s!';
$strThemePathNotFound = 'Non se atopou a rota do tema para o tema %s!';
$strTheme = 'Tema / Estilo';
$strThisHost = 'Este servidor';
$strThreads = 'Fíos';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Finalizouse o fío %s.';
$strTimeoutInfo = 'A importación anterior excedeu do tempo permitido; unha vez reiniciada continuará desde a posición %d.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Porén, na última executación non se examinou nada de datos, o que normalmente significa que o phpMyAdmin non poderá rematar esta importación a non ser que lle incrementen os limites de tempo de php.';
$strTimeoutPassed = 'Ultrapasouse o tempo de espera do guión. Se quer rematar a importación, volva a enviar o mesmo ficheiro e a importación continuará.';
$strTime = 'Tempo';
$strToggleScratchboard = 'conmutar o borrador';
$strTotal = 'total';
$strTotalUC = 'Total';
$strTraditionalChinese = 'Chinés tradicional';
$strTraditionalSpanish = 'Español tradicional';
$strTraffic = 'Tráfico';
$strTransactionCoordinator = 'Coordinador da transacción';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Mostrar un vínculo para baixar os datos binarios dun campo. A primeira opción é o nome do ficheiro binario. A segunda é un nome posíbel para o campo dunha fileira de tabela que conteña o nome do ficheiro. Se pretende seleccionar a segunda opción, a primeira deberá conter só unha cadea vacia';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Mostra unha representación hexadecimal dos datos. O primeiro parámetro, opcional, especifica con que frecuencia se engadirá espazo (por omisión, 2 nibbles).';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Mostra unha imaxe reducida vinculábel. Opcións: anchura,altura en píxeles (mantén a proporción orixinal)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Mostra un vínculo a esta imaxe (ou sexa, baixada directa de blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Ver image/jpeg: na liña';
$strTransformation_text_plain__external = 'SÓ EN LINUX: Inícia unha aplicación externa e envia-lle o campo de datos por meio do input padrón. Devolve a saída padrón da aplicación. Por omisión é Tidy, para que resulte código HTML claro. Por razóns de seguranza, ten que editar manualmente o ficheiro libraries/transformations/text_plain__external.inc.php e inserir as ferramentas que quer permitir que funcionen. A primeira opción, polo tanto, é o número do programa que quer usar e a segunda opción son os parámetros do programa. O terceiro parámetro, se é 1, usará htmlspecialchars() para convertir a saída (Por omisión é 1). Un cuarto parámetro, se é 1, porá un NOWRAP na cela de contidos para que toda a saída se mostre sen reformatar (Por omisión é 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Mantén o formato orixinal do campo. Non hai Escape.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Mostra unha imaxe e un vínculo; o campo conte o nome do ficheiro. A primeira opción é un prefixo do tipo "http://domain.com/"; a segunda opción é o ancho en píxeles; a terceira é a altura.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Mostra un vínculo; o campo contén o nome do ficheiro. A primeira opción é un prefixo do tipo "http://domain.com/"; a segunda opción é un título para o vínculo.';
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formata texto como procura SQL e resalta a sintaxe.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Só mostra parte dunha cadea. A primeira opción é unha distancia para definir onde comeza a saída de texto (por omisión, 0). A segunda opción é unha distancia cando texto se devolve. Se é vacio, volve todo o texto que resta. A terceira opción define que caracteres se engadirán á saída cando se devolve unha subcadea (Por omisión: ...).';
$strTruncateQueries = 'Interrumpir as procuras mostradas';
$strTurkish = 'Turco';
$strType = 'Tipo';

$strUkrainian = 'Ucraniano';
$strUncheckAll = 'Quitar-lles as marcas a todos';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Único';
$strUnknown = 'descoñecido';
$strUnselectAll = 'Non seleccionar nada';
$strUnsupportedCompressionDetected = 'Tentou carregar un ficheiro cunha compresión descoñecida (%s). Ora non se sabe como descomprimir, ora está desactivada na configuración.';
$strUpdatePrivMessage = 'Acaba de actualizar os privilexios de %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Actualizouse o perfil.';
$strUpdateQuery = 'Actualizar a procura';
$strUpdComTab = 'Consulte a Documentación para saber como actualizar a tabela Column_comments';
$strUpgrade = 'Deberia actualizar a %s %s ou posterior.';
$strUploadLimit = 'Posibelmente tentou enviar un ficheiro demasiado grande. Consulte a %sdocumentación%s para averiguar como evitar este limite.';
$strUploadsNotAllowed = 'Este servidor non admite a subida de ficheiros.';
$strUsage = 'Uso';
$strUseBackquotes = 'Protexer os nomes das tabelas e dos campos con&nbsp;" ` "';
$strUsedPhpExtensions = 'Extensións de PHP utilizadas';
$strUseHostTable = 'Usar a tabela de Host';
$strUserAlreadyExists = 'O usuario %s xa existe';
$strUserEmpty = 'O nome do usuario está vacío!';
$strUserName = 'Nome do usuario';
$strUserNotFound = 'Non se atopou o usuario seleccionado na tabela de privilexios.';
$strUserOverview = 'Vista xeral dos usuarios';
$strUsersDeleted = 'Os usuarios seleccionados elimináron-se sen problemas.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Utilizadores que teñen acceso a &quot;%s&quot;';
$strUser = 'Usuario';
$strUseTabKey = 'Use a tecla do tabulador para moverse de valor en valor ou a tecla CONTROL combinada cunha flecha para moverse a calquer sitio';
$strUseTables = 'Usar as tabelas';
$strUseTextField = 'Use campo de texto';
$strUseThisValue = 'Usar este valor';

$strValidateSQL = 'Validar SQL';
$strValidatorError = 'Non foi posíbel iniciar o comprobador de SQL. Comprobe que ten instaladas todas as extensións de php tal e como se descrebe na %sdocumentación%s.';
$strValue = 'Valor';
$strVar = 'Variábel';
$strVersionInformation = 'Información sobre a versión';
$strViewDumpDatabases = 'Ver o volcado das bases de datos';
$strViewDumpDB = 'Ver o esquema do volcado da base de datos';
$strViewDump = 'Ver o esquema do volcado da tabela';
$strViewHasBeenDropped = 'Deixouse a vista %s';
$strViewMaxExactCount = 'Esta vista ten máis de %s fileiras. Consulte a %sdocumentación%.';
$strView = 'Vista';

$strWebServerUploadDirectory = 'directorio de subida (upload) do servidor web';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Non se pode acceder ao directorio que designou para as subidas (upload)';
$strWelcome = 'Benvida/o a %s';
$strWestEuropean = 'Europeu ocidental';
$strWildcard = 'comodín';
$strWindowNotFound = 'Non se puido modificar a xanela de destino do navegador. Talvez porque fechou a xanela da que depende ou porque o seu navegador está a bloquear as actualizacións entre xanelas xa que asi o pediu na configuración de seguranza do navegador.';
$strWithChecked = 'Todos os marcados';
$strWriteRequests = 'Peticións de escrita';
$strWrongUser = 'Usuario ou contrasinal errado. Acceso negado.';

$strXMLOptions = 'opcións XML';
$strXML = 'XML';

$strYes = 'Si';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Nota: Se estas opcións se configuran como 0 (cero) elimina-se o limite.';
$strZip = 'comprimido no formato "zip"';

// To translate:

$strFontSize = 'Font size'; //to translate

$strLanguage = 'Language'; //to translate

$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ