Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/czech-windows-1250.inc.php
<?php
/* $Id: czech-windows-1250.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

/**
 * Czech language file by
 *   Michal Èihaø <hide@address.com>
 */

$charset = 'windows-1250';
$text_dir = 'ltr';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('B', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB');

$day_of_week = array('Nedìle', 'Pondìlí', 'Úterý', 'Støeda', 'Ètvrtek', 'Pátek', 'Sobota');
$month = array('ledna', 'února', 'bøezna', 'dubna', 'kvìtna', 'èervna', 'èervence', 'srpna', 'záøí', 'øíjna', 'listopadu', 'prosince');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%a %d. %b %Y, %H:%M';

$timespanfmt = '%s dnù, %s hodin, %s minut a %s sekund';

$strAbortedClients = 'Pøerušené';
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Pravdìpodobná pøíèina je, že nemáte vytvoøený konfiguraèní soubor. Pro jeho vytvoøení by se vám mohl hodit %1$snastavovací skript%2$s.';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se pokusil pøipojit k&nbsp;MySQL serveru, a ten odmítl pøipojení. Zkontrolujte jméno serveru, uživatelské jméno a heslo v&nbsp;souboru config.inc.php a ujistìte se, že jsou totožné s&nbsp;tìmi, které máte od administrátora MySQL serveru.';
$strAccessDenied = 'Pøístup odepøen';
$strAction = 'Akce';
$strAddAutoIncrement = 'Pøidat hodnotu AUTO_INCREMENT';
$strAddClause = 'Pøidat %s';
$strAddConstraints = 'Pøidat integritní omezení';
$strAddDeleteColumn = 'Pøidat nebo odebrat sloupec';
$strAddDeleteRow = 'Pøidat nebo odebrat øádek';
$strAddFields = 'Pøidat %s sloupcù';
$strAddHeaderComment = 'Pøidat vlastní komentáø do hlavièky (\\n oddìluje øádky)';
$strAddIntoComments = 'Do komentáøù pøidat';
$strAddNewField = 'Pøidat sloupec';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Pøidat oprávnìní pro databázi';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Pøidat oprávnìní pro tabulku';
$strAddSearchConditions = 'Pøidat vyhledávací parametry (èást dotazu po pøíkazu &bdquo;WHERE&ldquo;):';
$strAddToIndex = 'Pøidat %s sloupcù do indexu';
$strAddUserMessage = 'Uživatel byl pøidán.';
$strAddUser = 'Pøidat nového uživatele';
$strAdministration = 'Správa';
$strAffectedRows = 'Ovlivnìné øádky:';
$strAfterInsertBack = 'Návrat na pøedchozí stránku';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vložit další øádek';
$strAfterInsertNext = 'Upravit následující øádek';
$strAfterInsertSame = 'Návrat na tuto stránku';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllowInterrupt = 'Povolit pøerušení importu v&nbsp;pøípadì že skript pozná, že se blíží èasový limit nastavený v&nbsp;PHP. Tímto zpùsobem mùžete importovat i velké soubory, ale mùže to zpùsobit problémy s&nbsp;transakcemi.';
$strAllTableSameWidth = 'Použít pro všechny tabulky stejnou šíøku';
$strAll = 'Všechno';
$strAlterOrderBy = 'Zmìnit poøadí tabulky podle';
$strAnalyzeTable = 'Analyzovat tabulku';
$strAnd = 'a';
$strAndThen = 'a poté';
$strAngularLinks = 'Pravoúhlé spoje';
$strAnIndex = 'K&nbsp;tabulce %s byl pøidán index';
$strAnyHost = 'Jakýkoliv poèítaè';
$strAny = 'Jakýkoliv';
$strAnyUser = 'Jakýkoliv uživatel';
$strApproximateCount = 'Mùže být nepøesné, viz FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'V&nbsp;tabulce %s byl vytvoøen primární klíè';
$strArabic = 'Arabština';
$strArmenian = 'Arménština';
$strAscending = 'Vzestupnì';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèátku tabulky';
$strAtEndOfTable = 'Na konci tabulky';
$strAttr = 'Vlastnosti';
$strAutodetect = 'Automaticky zjistit';
$strAutomaticLayout = 'automatické rozvržení';

$strBack = 'Zpìt';
$strBaltic = 'Baltické';
$strBeginCut = 'ZAÈÁTEK VÝPISU';
$strBeginRaw = 'ZAÈÁTEK VÝPISU';
$strBinary = ' Binární ';
$strBinaryDoNotEdit = ' Binární - neupravujte ';
$strBinaryLog = 'Binární log';
$strBinLogEventType = 'Typ události';
$strBinLogInfo = 'Informace';
$strBinLogName = 'Jméno logu';
$strBinLogOriginalPosition = 'Pùvodní pozice';
$strBinLogPosition = 'Pozice';
$strBinLogServerId = 'ID serveru';
$strBookmarkAllUsers = 'Umožnit všem uživatelùm používat tuto položku';
$strBookmarkCreated = 'Vytvoøen oblíbený dotaz %s';
$strBookmarkDeleted = 'Položka byla smazána z&nbsp;oblíbených.';
$strBookmarkLabel = 'Název';
$strBookmarkQuery = 'Oblíbený SQL dotaz';
$strBookmarkReplace = 'Pøepsat existující oblíbený dotaz stejného jména';
$strBookmarkThis = 'Pøidat tento SQL dotaz do oblíbených';
$strBookmarkView = 'Zobrazit';
$strBrowseDistinctValues = 'Procházet odlišné hodnoty';
$strBrowseForeignValues = 'Projít hodnoty cizích klíèù';
$strBrowse = 'Projít';
$strBufferPoolActivity = 'Aktivita vyrovnávací pamìti';
$strBufferPoolUsage = 'Využití vyrovnávací pamìti';
$strBufferPool = 'Vyrovnávací pamì';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Výpadkù pøi ètení v&nbsp;%';
$strBufferReadMisses = 'Výpadkù pøi ètení';
$strBufferWriteWaits = 'Èekání na zápis';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Èekání na zápis v&nbsp;%';
$strBulgarian = 'Bulharština';
$strBusyPages = 'Zpracovávaných stránek';
$strBzError = 'phpMyAdminovi se nepodaøilo zkomprimovat výpis, protože rozšíøení pro kompresi bz2 je v&nbsp;této verzi PHP chybné. Doporuèujeme tuto kompresi vypnout (nastavit <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v&nbsp;nastaveních phpMyAdmina na <code>FALSE</code>). Pokud chcete používat kompresi bz2, mìli byste nainstalovat novìjší verzi PHP. Více informací o&nbsp;tomto problému je u&nbsp;popisu chyby %s.';
$strBzip = '&bdquo;zabzipováno&ldquo;';

$strCalendar = 'Kalendáø';
$strCancel = 'Zrušit';
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Nepodaøilo se nahrát pluginy pro export, zkontrolujte prosím vaší instalaci!';
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Nepodaøilo se nahrát pluginy pro import, zkontrolujte prosím vaší instalaci!';
$strCannotLogin = 'Nepodaøilo se pøihlášení k&nbsp;MySQL serveru';
$strCantLoad = 'nelze nahrát rozšíøení %s,<br />zkontrolujte prosím nastavení PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nelze nahrát rozšíøení iconv ani recode potøebná pro pøevod znakových sad. Upravte nastavení PHP tak, aby umožòovalo použít tyto rozšíøení nebo vypnìte pøevod znakových sad v&nbsp;phpMyAdminu.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Index nemùžete pøejmenovat na &bdquo;PRIMARY&ldquo;!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nelze použít funkce iconv ani libiconv ani recode_string, pøestože rozšíøení jsou nahrána. Zkontrolujte nastavení PHP.';
$strCardinality = 'Mohutnost';
$strCaseInsensitive = 'nerozlišovat velká a malá písmena';
$strCaseSensitive = 'rozlišovat velká a malá písmena';
$strCentralEuropean = 'Støední Evropa';
$strChangeCopyModeCopy = '... zachovat pùvodního uživatele.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... smazat uživatele a poté znovu naèíst oprávnìní.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... smazat pùvodního uživatele ze všech tabulek.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odebrat všechna oprávnìní pùvodnímu uživateli a poté ho smazat.';
$strChangeCopyMode = 'Vytvoøit nového uživatele se stejnými oprávnìními a ...';
$strChangeCopyUser = 'Zmìnit informace o&nbsp;uživateli / Kopírovat uživatele';
$strChangeDisplay = 'Zvolte které sloupce zobrazit';
$strChangePassword = 'Zmìnit heslo';
$strChange = 'Zmìnit';
$strCharsetOfFile = 'Znaková sada souboru:';
$strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávání';
$strCharsets = 'Znakové sady';
$strCharset = 'Znaková sada';
$strCheckAll = 'Zaškrtnout vše';
$strCheckOverhead = 'Zaškrtnout neoptimální';
$strCheckPrivsLong = 'Zkontrolovat oprávnìní pro databázi &bdquo;%s&ldquo;.';
$strCheckPrivs = 'Zkontrolovat oprávnìní';
$strCheckTable = 'Zkontrolovat tabulku';
$strChoosePage = 'Zvolte stránku, kterou chcete zmìnit';
$strColComFeat = 'Zobrazuji komentáøe sloupcù';
$strCollation = 'Porovnávání';
$strColumnNames = 'Názvy sloupcù';
$strColumnPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé sloupce';
$strCommand = 'Pøíkaz';
$strCommentsForTable = 'KOMENTÁØE PRO TABULKU';
$strComments = 'Komentáøe';
$strCompatibleHashing = 'Kompatibilní s&nbsp;MySQL&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Úplné inserty';
$strCompression = 'Komprese';
$strCompressionWillBeDetected = 'Komprimace importovaného souboru bude automaticky rozpoznána. Podporovány jsou: %s';
$strConfigDefaultFileError = 'Nepodaøilo se nahrát výchozí konfiguraci ze soubouru: "%1$s"';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nemohl naèíst konfiguraèní soubor!<br />Tato chyba mùže nastat, pokud v&nbsp;nìm PHP najde chybu nebo nemùže tento soubor najít.<br />Po kliknutí na následující odkaz se PHP pokusí pøímo interpretovat tento soubor a zobrazí informace o&nbsp;chybì, ke které došlo. Pak opravte tuto chybu (nejèastìji se jedná o&nbsp;chybìjící støedník).<br />Pokud získáte prázdnou stránku, všechno je v&nbsp;poøádku.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosím, nastavte souøadnice pro tabulku %s';
$strConnectionError = 'Nepodaøilo se pøipojit: chybné nastavení.';
$strConnections = 'Pøipojení';
$strConstraintsForDumped = 'Omezení pro exportované tabulky';
$strConstraintsForTable = 'Omezení pro tabulku';
$strCookiesRequired = 'Pøihlášení vyžaduje povolené cookies.';
$strCopyDatabaseOK = 'Databáze %s byla zkopírována na %s';
$strCopy = 'Kopírovat';
$strCopyTable = 'Kopírovat tabulku do (databáze<b>.</b>tabulka):';
$strCopyTableOK = 'Tabulka %s byla zkopírována do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nelze kopírovat tabulku na sebe samu!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdminovi se nepodaøilo ukonèit vlákno %s. Pravdìpodobnì jeho bìh již skonèil.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Vytvoøit databázi pøed kopírováním (CREATE DATABASE)';
$strCreateIndexTopic = 'Vytvoøit nový index';
$strCreateIndex = 'Vytvoøit index na&nbsp;%s&nbsp;sloupcích';
$strCreateNewDatabase = 'Vytvoøit novou databázi';
$strCreateNewTable = 'Vytvoøit novou tabulku v&nbsp;databázi %s';
$strCreatePage = 'Vytvoøit novou stránku';
$strCreatePdfFeat = 'Vytváøení PDF';
$strCreateRelation = 'Vytvoøit relaci';
$strCreateTable  = 'Vytvoøit tabulku';
$strCreateUserDatabase = 'Databáze pro uživatele';
$strCreateUserDatabaseName = 'Vytvoøit databázi stejného jména a pøidìlit všechna oprávnìní';
$strCreateUserDatabaseNone = 'Žádná';
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Pøidìlit všechna oprávnìní na jméno odpovídající masce (uživatel_%)';
$strCreate = 'Vytvoøit';
$strCreationDates = 'Datum vytvoøení, poslední zmìny a kontroly';
$strCriteria = 'Podmínka';
$strCroatian = 'Chorvatština';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'Nastavení CSV';
$strCSVOptions = 'Nastavení CSV exportu';
$strCyrillic = 'Cyrilika';
$strCzech = 'Èeština';
$strCzechSlovak = 'Èeština/Slovenština';

$strDanish = 'Dánština';
$strDatabase = 'Databáze';
$strDatabaseEmpty = 'Jméno databáze je prázdné!';
$strDatabaseExportOptions = 'Nastavení exportu databází';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáze %s byla zrušena.';
$strDatabases = 'Databáze';
$strDatabasesDropped = '%s databáze byla úspìšnì zrušena.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Skrýt podrobnosti';
$strDatabasesStatsEnable = 'Zobrazit podrobnosti';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Zobrazení podrobností o&nbsp;databázích mùže zpùsobit znaèné zvýšení provozu mezi webserverem a MySQL serverem.';
$strDatabasesStats = 'Statistiky databází';
$strData = 'Data';
$strDataDict = 'Datový slovník';
$strDataOnly = ' Jen data';
$strDataPages = 'Stránek obshahujících data';
$strDBComment = 'Komentáø k&nbsp;databázi: ';
$strDBCopy = 'Zkopírovat databázi na';
$strDbIsEmpty = 'Databáze se zdá být prázdná!';
$strDbPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé databáze';
$strDBRename = 'Pøejmenovat databázi na';
$strDbSpecific = 'závislé na databázi';
$strDefaultEngine = '%s je výchozí úložištì na tomto MySQL serveru.';
$strDefaultValueHelp = 'Výchozí hodnotu zadejte jen jednu hodnotu bez uvozovek a escapování znakù, napøíklad: a';
$strDefault = 'Výchozí';
$strDefragment = 'Defragmentovat tabulku';
$strDelayedInserts = 'Používat zpoždìné inserty';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je nejèistší øešení, ale naèítání oprávnìní mùže trvat dlouho.';
$strDeleteAndFlush = 'Odstranit uživatele a znovunaèíst oprávnìní.';
$strDeleted = 'Øádek byl smazán';
$strDeletedRows = 'Smazané øádky:';
$strDeleteNoUsersSelected = 'Musíte vybrat uživatele, které chcete odstranit!';
$strDelete = 'Odstranit';
$strDeleteRelation = 'Odstranit relaci';
$strDeleting = 'Odstraòuji %s';
$strDelimiter = 'Oddìlovaè';
$strDelOld = 'Aktuální stránka se odkazuje na tabulky, které již neexistují. Chcete odstranit tyto odkazy?';
$strDescending = 'Sestupnì';
$strDescription = 'Popis';
$strDesignerHelpDisplayField = 'Zobrazované pole je oznaèeno rùžovou barvou. Pro jeho zmìnu kliknìte na ikonu "Zvolte které sloupce zobrazit" a poté zvolte odpovídající sloupec.';
$strDesigner = 'Návrháø';
$strDictionary = 'slovník';
$strDirectLinks = 'Pøímé spoje';
$strDirtyPages = 'Zmìnìných stránek';
$strDisabled = 'Vypnuto';
$strDisableForeignChecks = 'Vypnout kontrolu cizích klíèù';
$strDisplayFeat = 'Zobrazení funkcí';
$strDisplayOrder = 'Seøadit podle:';
$strDisplayPDF = 'Zobrazit jako schéma v&nbsp;PDF';
$strDoAQuery = 'Provést &bdquo;dotaz podle pøíkladu&ldquo; (zástupný znak: &bdquo;%&ldquo;)';
$strDocSQL = 'DocSQL';
$strDocSQLOptions = 'Nastavení pro DocSQL';
$strDocu = 'Dokumentace';
$strDoYouReally = 'Opravdu si pøejete vykonat pøíkaz';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte se ZRUŠIT celou databázi!';
$strDrop = 'Odstranit';
$strDropUsersDb = 'Odstranit databáze se stejnými jmény jako uživatelé.';
$strDumpingData = 'Vypisuji data pro tabulku';
$strDumpSaved = 'Výpis byl uložen do souboru %s.';
$strDumpXRows = 'Vypsat %s øádkù od %s.';
$strDynamic = 'dynamický';

$strEditPDFPages = 'Upravit PDF stránky';
$strEditPrivileges = 'Upravit oprávnìní';
$strEdit = 'Upravit';
$strEffective = 'Efektivní';
$strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdný výsledek (tj. nulový poèet øádkù).';
$strEmpty = 'Vyprázdnit';
$strEnabled = 'Zapnuto';
$strEncloseInTransaction = 'Uzavøít pøíkazy v&nbsp;transakci';
$strEndCut = 'KONEC VÝPISU';
$strEnd = 'Konec';
$strEndRaw = 'KONEC VÝPISU';
$strEngineAvailable = 'Úložištì %s je dostupné na tomto MySQL serveru.';
$strEngineDisabled = 'Úložištì %s je vypnuté na tomto MySQL serveru.';
$strEngines = 'Úložištì';
$strEngineUnsupported = 'Tento MySQL server nepodporuje úložištì %s.';
$strEnglish = 'Anglicky';
$strEnglishPrivileges = 'Poznámka: názvy oprávnìní v&nbsp;MySQL jsou uvádìny anglicky';
$strError = 'Chyba';
$strErrorInZipFile = 'Chyba v&nbsp;ZIP archívu:';
$strErrorRelationAdded = 'Chyba: relace nebyla pøidána.';
$strErrorRelationExists = 'Chyba: relace již existuje.';
$strErrorRenamingTable = 'Chyba pøi pøejmenování tabulky %1$s na %2$s';
$strErrorSaveTable = 'Chyba pøi ukládání souøadnic pro Návrháøe.';
$strEscapeWildcards = 'Zástupné znaky _ a % by mìly být escapovány pomocí \, pokud je chcete použít jako znak';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Estonština';
$strExcelEdition = 'Verze Excelu';
$strExcelOptions = 'Nastavení exportu do Excelu';
$strExecuteBookmarked = 'Spustit oblíbený dotaz';
$strExplain = 'Vysvìtlit dotaz';
$strExport = 'Export';
$strExportImportToScale = 'Exportovat/Importovat v mìøítku';
$strExportMustBeFile = 'Zvolený export musí být uložen do souboru!';
$strExtendedInserts = 'Rozšíøené inserty';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Nepovedených pokusù';
$strFieldHasBeenDropped = 'Sloupec %s byl odstranìn';
$strFieldsEmpty = ' Nebyl zadán poèet sloupcù! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Názvy sloupcù uzavøené';
$strFieldsEscapedBy = 'Názvy sloupcù escapovány';
$strField = 'Sloupec';
$strFields = 'Sloupce';
$strFieldsTerminatedBy = 'Sloupce oddìlené';
$strFileAlreadyExists = 'Soubor %s již na serveru existuje, zmìòte jméno souboru, nebo zvolte pøepsání souboru.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Soubor nelze pøeèíst';
$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'jméno databáze';
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'jméno serveru';
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'jméno tabulky';
$strFileNameTemplateDescription = 'Tato hodnota je interpretována pomocí %1$sstrftime%2$s, takže mùžete použít libovolné øetìzce pro formátování data a èasu. Dále budou provedena následující nahrazení: %3$s. Jakýkoliv jiný text zùstane zachován beze zmìny.';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamatovat si hodnotu';
$strFileNameTemplate = 'Vzor pro jméno souboru';
$strFileToImport = 'Soubor pro importování';
$strFixed = 'pevný';
$strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnìní pøímo z&nbsp;tabulek MySQL. Obsah tìchto tabulek se mùže lišit od oprávnìní, která server právì používá, pokud byly tyto tabulky upravovány. V&nbsp;tomto pøípadì je vhodné provést %sznovunaètení oprávnìní%s pøed pokraèováním.';
$strFlushQueryCache = 'Vyprázdnit vyrovnávací pamì dotazù';
$strFlushTables = 'Zavøít všechny tabulky';
$strFlushTable = 'Vyprázdnit vyrovnávací pamì pro tabulku (&bdquo;FLUSH&ldquo;)';
$strFontSize = 'Velikost písma';
$strForeignKeyError = 'Chyba pøi vytváøení cizího klíèe (zkontrolujte typ dat)';
$strFormat = 'Formát';
$strFormEmpty = 'Chybìjící hodnota ve formuláøi!';
$strFreePages = 'Volných stránek';
$strFullText = 'Celé texty';
$strFunction = 'Funkce';
$strFunctions = 'Funkce';

$strGenBy = 'Vygeneroval';
$strGeneralRelationFeat = 'Obecné funkce relací';
$strGeneratePassword = 'Vytvoøit heslo';
$strGenerate = 'Vytvoøit';
$strGenTime = 'Vygenerováno';
$strGeorgian = 'Gruzínština';
$strGerman = 'Nìmecky';
$strGlobal = 'globální';
$strGlobalPrivileges = 'Globální oprávnìní';
$strGlobalValue = 'Globální hodnota';
$strGo = 'Proveï';
$strGrantOption = 'Pøidìlování';
$strGreek = 'Øeètina';
$strGzip = '&bdquo;zagzipováno&ldquo;';

$strHandler = 'Obslužné rutiny';
$strHasBeenAltered = 'byla zmìnìna.';
$strHasBeenCreated = 'byla vytvoøena.';
$strHaveToShow = 'Musíte zvolit alespoò jeden sloupec, který chcete zobrazit.';
$strHebrew = 'Hebrejština';
$strHelp = 'Nápovìda';
$strHexForBinary = 'Binární pole vypisovat šestnáctkovì';
$strHideShowAll = 'Skrýt/Zobrazit vše';
$strHideShowNoRelation = 'Skrýt/Zobrazit tabulky bez relací';
$strHide         = 'Skrýt';
$strHome = 'Hlavní strana';
$strHomepageOfficial = 'Oficiální stránka phpMyAdmina';
$strHostEmpty = 'Jméno poèítaèe je prázdné!';
$strHost = 'Poèítaè';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Nastavení exportu pro Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Nastavení exportu pro Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Maïarština';

$strIcelandic = 'Islandština';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Fulltext';
$strIEUnsupported = 'Prohlížeè Internet Explorer tuto funkci nepodporuje.';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignorovat duplicitní øádky';
$strIgnore = 'Ignorovat';
$strIgnoreInserts = 'Použít IGNORE';
$strImportExportCoords = 'Import/Export souøadnic pro PDF schéma';
$strImportFiles = 'Importovat soubory';
$strImportFormat = 'Formát importovaného souboru';
$strImport = 'Import';
$strImportSuccessfullyFinished = 'Import byl úspìšnì dokonèen, bylo provedeno %d dotazù.';
$strIndexes = 'Indexy';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index %s byl odstranìn';
$strIndex = 'Index';
$strIndexName = 'Jméno indexu&nbsp;:';
$strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Pro sloupec `%s` je vytvoøeno více indexù';
$strIndexWarningPrimary = 'Sloupec `%s` by nemìl být zároveò obsažen v&nbsp;PRIMARY a INDEX klíèi';
$strIndexWarningTable = 'Problémy s&nbsp;indexy v&nbsp;tabulce `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Sloupec `%s` by nemìl být zároveò obsažen v&nbsp;PRIMARY a UNIQUE klíèi';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Velikost o&nbsp;kterou je zvìtšen soubor s&nbsp;daty, pokud je zaplnìný.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Krok automatického zvìtšování';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Velikost vyrovnávací pamìti, kterou InnoDB používá pro vyrovnávací pamì dat a indexù tabulek.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Velikost vyrovnávací pamìti';
$strInnoDBDataFilePath = 'Soubor s&nbsp;daty';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Spoleèná èást cesty pro všechny soubory obsahující data InnoDB.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Domovský adresáø pro data';
$strInnoDBPages = 'stránek';
$strInnoDBRelationAdded = 'Vytvoøena relace InnoDB';
$strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Máte standardní nastavení hesla uživatele root v&nbsp;MySQL. Doporuèujeme zmìnit toto nastavení a tím podstatnì zvýšit bezpeènost vašeho serveru.';
$strInsertAsNewRow = 'Vložit jako nový øádek';
$strInsertedRowId = 'Id vloženého øádku:';
$strInsertedRows = 'Vloženo øádkù:';
$strInsert = 'Vložit';
$strInternalNotNecessary = '* Interní relace není potøebná, pokud již relace existuje v&nbsp;InnoDB.';
$strInternalRelationAdded = 'Interní relace vytvoøena';
$strInternalRelations = 'Interní relace';
$strInUse = 'právì se používá';
$strInvalidAuthMethod = 'V konfiguraci máte špatnou autentizaèní metodu:';
$strInvalidColumn = 'Byl zadán chybný sloupec (%s)!';
$strInvalidColumnCount = 'Poèet sloupcù musí být vìtší než nula.';
$strInvalidCSVFieldCount = 'Chybný poèet položek v&nbsp;CSV datech na øádku %d.';
$strInvalidCSVFormat = 'Chybný formát CSV dat na øádku %d.';
$strInvalidCSVParameter = 'Neznámý parametr pro import CSV: %s';
$strInvalidDatabase = 'Chybná databáze';
$strInvalidFieldAddCount = 'Musíte pøidat alespoò jeden sloupec.';
$strInvalidFieldCount = 'Tabulka musí mít alespoò jeden sloupec.';
$strInvalidLDIImport = 'Tento plugin nepodporuje komprimované soubory!';
$strInvalidRowNumber = '%d není platné èíslo øádku.';
$strInvalidServerHostname = 'Chybné jméno serveru pro server %1$s. Prosím zkontrolujte nastavení.';
$strInvalidServerIndex = 'Chybný index serveru: "%s"';
$strInvalidTableName = 'Chybné jméno tabulky';

$strJapanese = 'Japonština';
$strJoins = 'Použité výbìry';
$strJumpToDB = 'Pøejít na databázi &bdquo;%s&ldquo;.';
$strJustDeleteDescr = 'Odstranìní uživatelé stále budou mít pøístup na server, dokud nebudou znovunaètena oprávnìní.';
$strJustDelete = 'Jen odstranit uživatele z&nbsp;tabulek s&nbsp;oprávnìními.';

$strKeepPass = 'Nemìnit heslo';
$strKeyCache = 'Vyrovnávací pamì klíèù';
$strKeyname = 'Klíèový název';
$strKill = 'Ukonèit';
$strKnownExternalBug = 'Funkènost %s je omezena známou chybou, viz %s.';
$strKorean = 'Korejština';

$strLandscape = 'Na šíøku';
$strLanguage = 'Jazyk';
$strLanguageUnknown = 'Neznámý jazyk: %1$s.';
$strLatchedPages = 'Zamèených stránek';
$strLatexCaption = 'Titulek tabulky';
$strLatexContent = 'Obsah tabulky __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Titulek pokraèování tabulky';
$strLatexContinued = '(pokraèování)';
$strLatexIncludeCaption = 'Použít titulek tabulky';
$strLatexLabel = 'Návìstí';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Nastavení exportu do LaTeXu';
$strLatexStructure = 'Struktura tabulky __TABLE__';
$strLatvian = 'Lotyština';
$strLDI = 'CSV pomocí LOAD DATA';
$strLDIImportOptions = 'Nastavení CSV importu pomocí LOAD DATA';
$strLDILocal = 'Použít klíèové slovo LOCAL';
$strLengthSet = 'Délka/Množina';
$strLimitNumRows = 'záznamù na stránku';
$strLinesTerminatedBy = 'Øádky ukonèené';
$strLinkNotFound = 'Odkaz nenalezen';
$strLinksTo = 'Odkazuje na';
$strLithuanian = 'Litevština';
$strLocalhost = 'Lokální';
$strLocationTextfile = 'textový soubor';
$strLoginInformation = 'Pøihlašování';
$strLogin = 'Pøihlášení';
$strLogout = 'Odhlásit se';
$strLogPassword = 'Heslo:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Jméno:';
$strLongOperation = 'Tato operace mùže trvat velmi dlouho. Chcete je pøesto provést?';

$strMaxConnects = 'Maximum souèasných pøipojení';
$strMaximalQueryLength = 'Maximální velikost vytvoøeného dotazu';
$strMaximumSize = 'Maximální velikost: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Rozšíøení mbstring pro PHP nebylo nalezeno a zdá se, že požíváte vícebajtovou znakovou sadu. Bez rozšíøení mbstring neumí phpMyAdmin správnì rozdìlovat øetìzce a proto to mùže mít neèekané následky.';
$strMbOverloadWarning = 'V&nbsp;nastavení PHP máte zapnuto mbstring.func_overload. Toto nastavení není kompatibilní s&nbsp;phpMyAdminem a mùže zpùsobit poškození dat!';
$strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
$strMIME_available_transform = 'Dostupné transformace';
$strMIME_description = 'Popis';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
$strMIME_nodescription = 'Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co %s dìlá.';
$strMIME_transformation_note = 'Pro seznam dostupných parametrù transformací a jejich MIME typù kliknìte na %spopisy transformací%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Zadejte parametry transformací v&nbsp;následujícím tvaru: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Pokud potøebujete použít zpìtné lomítko (&bdquo;\&ldquo;) nebo jednoduché uvozovky (&bdquo;\'&ldquo;) mezi tìmito hodnotami, vložte pøed nì zpìtné lomítko (napøíklad \'\\\\xyz\' nebo \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Parametry transformace';
$strMIME_transformation = 'Transformace pøi prohlížení';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRO TABULKU';
$strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemají vlastní transformaèní funkci';
$strModifications = 'Zmìny byly uloženy';
$strModifyIndexTopic = 'Upravit index';
$strModify = 'Úpravy';
$strMoveMenu = 'Pøesun menu';
$strMoveTableOK = 'Tabulka %s byla pøesunuta do %s.';
$strMoveTable = 'Pøesunout tabulku do (databáze<b>.</b>tabulka):';
$strMoveTableSameNames = 'Nelze pøesunout tabulku na sebe samu!';
$strMultilingual = 'mnohojazyèný';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Výchozí velikost ukazatele v&nbsp;bajtech, která bude použita pro vytváøení MyISAM tabulek, pokud není uvedeno MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Velikost ukazatele na data';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Pokud by byl soubor pro vytváøení MyISAM indexu byl vìtší než zde uvedená hodnota, použije se pomalejší metoda vyrovnávací pamìti klíèù.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximální velikost doèasných souborù pøi vytváøení indexu';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maximální velikost doèasných souborù, které smí MySQL použít pøi obnovì indexu (pøi REPAIR TABLE, ALTER TABLE nebo LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximální velikost doèasných souborù pro øazení';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatický režim obnovy';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Režim automatické obnovy poškozených MyISAM tabulek. Nastavuje se parametrem --myisam-recover pøi spouštìní serveru.';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Pokud je tato hodnota vìtší než 1, indexy v&nbsp;MyISAM tabulkách jsou vytváøeny paralelenì (každý index vlastním threadem) pøi obnovì nebo øazení.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Threadù pro opravování';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Pamì, která je alokována pøi øazení MyISAM indexù bìhem jejich vytváøení nebo opravování.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Velikost pamìti pro øazení';
$strMySQLCharset = 'Znaková sada v&nbsp;MySQL';
$strMysqlClientVersion = 'Verze MySQL klienta';
$strMySQLConnectionCollation = 'Porovnávání pro toto pøipojení k&nbsp;MySQL';
$strMySQLSaid = 'MySQL hlásí: ';
$strMySQLShowProcess = 'Zobrazit procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Informace o&nbsp;stavu MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Systémové promìnné MySQL';

$strName = 'Název';
$strNext = 'Další';
$strNoActivity = 'Byli jste pøíliš dlouho neaktivní (déle než %s sekund), prosím pøihlaste se znovu';
$strNoDatabasesSelected = 'Nebyla vybrána žádná databáze.';
$strNoDatabases = 'Žádné databáze';
$strNoDataReceived = 'Nepodaøilo se naèíst žádná data k importu. Buïto nebyl odeslán žádný soubor, nebo jeho velikost pøekroèila velikost povolenou v nastavení PHP. Viz FAQ 1.16.';
$strNoDescription = 'žádný popisek';
$strNoDetailsForEngine = 'Nejsou dostupné podrobnìjší informace o tomto úložišti.';
$strNoDropDatabases = 'Pøíkaz &bdquo;DROP DATABASE&ldquo; je vypnutý.';
$strNoExplain = 'Bez vysvìtlení (EXPLAIN) SQL';
$strNoFilesFoundInZip = 'V&nbsp;ZIP archívu nebyly nalezeny žádné soubory!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin se lépe používá v&nbsp;prohlížeèi podporujícím rámy (&bdquo;FRAME&ldquo;).';
$strNoIndexPartsDefined = 'Nebyla zadána žádná èást indexu!';
$strNoIndex = 'Tabulka nemá žádný index!';
$strNoModification = 'Žádná zmìna';
$strNo = 'Ne';
$strNone = 'Žádná';
$strNoOptions = 'Tento formát nemá žádná nastavení';
$strNoPassword = 'Žádné heslo';
$strNoPermission = 'Web server nemá oprávnìní uložit výpis do souboru %s.';
$strNoPhp = 'Bez PHP kódu';
$strNoPrivileges = 'Nemáte oprávnìní';
$strNoRights = 'Nemáte dostateèná práva na provedení této akce!';
$strNoRowsSelected = 'Nebyl vybrán žádný øádek';
$strNoSpace = 'Nedostatek místa pro uložení souboru %s.';
$strNoTablesFound = 'V&nbsp;databázi nebyla nalezena žádná tabulka.';
$strNoThemeSupport = 'Není podporována zmìna tématu, zkontrolujte nastavení a témata v&nbsp;adresáøi %s.';
$strNotNumber = 'Nebylo zadáno èíslo!';
$strNotOK = 'není v&nbsp;poøádku';
$strNotSet = '<b>%s</b> tabulka nenalezena nebo není nastavena v&nbsp;%s';
$strNoUsersFound = 'Žádný uživatel nenalezen.';
$strNoValidateSQL = 'Bez kontroly SQL';
$strNull = 'Nulový';
$strNumberOfFields = 'Poèet sloupcù';
$strNumberOfTables = 'Poèet tabulek';
$strNumSearchResultsInTable = '%s odpovídající(ch) záznam(ù) v&nbsp;tabulce <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkem:</b> <i>%s</i> odpovídající(ch) záznam(ù)';
$strNumTables = 'Tabulek';

$strOK = 'OK';
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Nastavení exportu do sešitu Open Document';
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Sešit Open Document';
$strOpenDocumentTextOptions = 'Nastavení exportu do textu Open Document';
$strOpenDocumentText = 'Text Open Document';
$strOpenNewWindow = 'Otevøít nové okno phpMyAdmina';
$strOperations = 'Úpravy';
$strOperator = 'Operátor';
$strOptimizeTable = 'Optimalizovat tabulku';
$strOr = 'nebo';
$strOverhead = 'Navíc';
$strOverwriteExisting = 'Pøepsat existující soubor(y)';

$strPageNumber = 'Strana èíslo:';
$strPagesToBeFlushed = 'Stránek urèených k&nbsp;uvolnìní';
$strPaperSize = 'Velikost stránky';
$strPartialImport = 'Èásteèný import';
$strPartialText = 'Zkrácené texty';
$strPasswordChanged = 'Heslo pro %s bylo úspìšnì zmìnìno.';
$strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdné!';
$strPasswordHashing = 'Hašovací funkce pro heslo';
$strPassword = 'Heslo';
$strPasswordNotSame = 'Hesla nejsou stejná!';
$strPdfDbSchema = 'Schéma databáze &bdquo;%s&ldquo; - Strana %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabulka &bdquo;%s&ldquo; neexistuje!';
$strPdfNoTables = 'žádné tabulky';
$strPDFOptions = 'Nastavení PDF';
$strPDF = 'PDF';
$strPDFReportExplanation = '(Vygeneruje dokument obsahující data jedné tabulky)';
$strPDFReportTitle = 'Název výpisu';
$strPerHour = 'za hodinu';
$strPerMinute = 'za minutu';
$strPerSecond = 'za sekundu';
$strPersian = 'Perština';
$strPhoneBook = 'adresáø';
$strPHP40203 = 'Používáte PHP 4.2.3, které má závažnou chybu pøi práci s&nbsp;vícebajtovými znaky (mbstring), jedná se o&nbsp;chybu PHP èíslo 19404. Nedoporuèujeme používat tuto verzi PHP s&nbsp;phpMyAdminem.';
$strPHPVersion = 'Verze PHP';
$strPhp = 'Vytvoøit PHP kód';
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Zvolte, prosím, primární nebo unikátní klíè';
$strPmaDocumentation = 'Dokumentace phpMyAdmina';
$strPmaUriError = 'Parametr <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> MUSÍ být nastaven v&nbsp;konfiguraèním souboru!';
$strPmaWiki = 'wiki phpMyAdmina';
$strPolish = 'Polština';
$strPortrait = 'Na výšku';
$strPos1 = 'Zaèátek';
$strPrevious = 'Pøedchozí';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primární klíè byl odstranìn';
$strPrimaryKeyName = 'Jméno primárního klíèe musí být &bdquo;PRIMARY"!';
$strPrimaryKeyWarning = '(&bdquo;PRIMARY&ldquo; <b>musí</b> být jméno <b>pouze</b> primárního klíèe!)';
$strPrimary = 'Primární';
$strPrintViewFull = 'Náhled k&nbsp;vytištìní (s&nbsp;kompletními texty)';
$strPrintView = 'Náhled k&nbsp;vytištìní';
$strPrint = 'Vytisknout';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Všechna oprávnìní kromì GRANT.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Umožòuje mìnit a rušit uložené procedury.';
$strPrivDescAlter = 'Umožòuje mìnit strukturu existujících tabulek.';
$strPrivDescCreateDb = 'Umožòuje vytváøet nové databáze a tabulky.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Umožòuje vytváøet uložené procedury.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Umožòuje vytváøet nové tabulky.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Umožòuje vytváøet doèasné tabulky.';
$strPrivDescCreateUser = 'Umožòuje vytváøet, rušit a pøejmenovávat úèty uživatelù.';
$strPrivDescCreateView = 'Umožòuje vytváøet nové pohledy.';
$strPrivDescDelete = 'Umožòuje mazat data.';
$strPrivDescDropDb = 'Umožòuje odstranit databáze a tabulky.';
$strPrivDescDropTbl = 'Umožòuje odstranit tabulky.';
$strPrivDescExecute5 = 'Umožòuje spouštìt uložené procedury.';
$strPrivDescExecute = 'Umožòuje spouštìt uložené procedury. V&nbsp;této verzi MySQL se nepoužívá.';
$strPrivDescFile = 'Umožòuje importovat a exportovat data z/do souborù na serveru.';
$strPrivDescGrant = 'Umožòuje pøidávat uživatele a oprávnìní bez znovunaèítání tabulek s&nbsp;oprávnìními.';
$strPrivDescIndex = 'Umožòuje vytváøet a rušit indexy.';
$strPrivDescInsert = 'Umožòuje vkládat a pøepisovat data.';
$strPrivDescLockTables = 'Umožòuje zamknout tabulku pro aktuální thread.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Omezuje poèet nových pøipojení, která mùže uživatel vytvoøit za hodinu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Omezuje, kolik dotazù mùže uživatel odeslat serveru za hodinu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Omezuje, kolik dotazù mìnících nìjakou tabulku nebo databázi mùže uživatel spustit za hodinu.';
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Omezuje poèet souèasných pøipojení uživatele.';
$strPrivDescProcess3 = 'Umožòuje ukonèit procesy jiným uživatelùm.';
$strPrivDescProcess4 = 'Umožòuje vidìt celé dotazy v&nbsp;seznamu procesù.';
$strPrivDescReferences = 'Nemá žádný vliv v&nbsp;této verzi MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Umožòuje znovunaètení nastavení a vyprázdnìní vyrovnávacích pamìtí MySQL serveru.';
$strPrivDescReplClient = 'Umožní uživateli zjistit, kde je hlavní / pomocný server.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potøebné pro replikaci pomocných serverù.';
$strPrivDescSelect = 'Umožòuje vybírat data.';
$strPrivDescShowDb = 'Umožòuje pøístup k&nbsp;úplnému seznamu databází.';
$strPrivDescShowView = 'Umožòuje spuštìní dotazu SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Umožòuje vypnout server.';
$strPrivDescSuper = 'Umožòuje pøipojení, i když je dosažen maximální poèet pøipojení. Potøebné pro vìtšinu operací pro správu serveru jako nastavování globálních promìnných a zabíjení threadù jiných uživatelù.';
$strPrivDescUpdate = 'Umožòuje mìnit data.';
$strPrivDescUsage = 'Žádná oprávnìní.';
$strPrivileges = 'Oprávnìní';
$strPrivilegesReloaded = 'Oprávnìní byla znovunaètena úspìšnì.';
$strProcedures = 'Procedury';
$strProcesses = 'Procesy';
$strProcesslist = 'Seznam procesù';
$strProtocolVersion = 'Verze protokolu';
$strPutColNames = 'Pøidat jména sloupcù na první øádek';

$strQBEDel = 'smazat';
$strQBE = 'Dotaz';
$strQBEIns = 'pøidat';
$strQueryCache = 'Vyrovnávací pamì dotazù';
$strQueryFrame = 'SQL okno';
$strQueryOnDb = 'SQL dotaz na databázi <b>%s</b>:';
$strQueryResultsOperations = 'Operace s&nbsp;výsledky dotazu';
$strQuerySQLHistory = 'SQL historie';
$strQueryStatistics = '<b>Statistika dotazù</b>: Od spuštìní bylo serveru posláno %s dotazù.';
$strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sekund';
$strQueryType = 'Typ dotazu';
$strQueryWindowLock = 'Nepøepisovat tento dotaz z&nbsp;hlavního okna';

$strReadRequests = 'Požadavkù na zápis';
$strReceived = 'Pøijato';
$strRecommended = 'doporuèené';
$strRecords = 'Záznamù';
$strReferentialIntegrity = 'Zkontrolovat integritu odkazù:';
$strRefresh = 'Obnovit';
$strRelationalSchema = 'Relaèní schéma';
$strRelationDeleted = 'Relace smazána';
$strRelationNotWorking = 'Nìkteré z&nbsp;rozšíøených funkcí phpMyAdmina nelze používat. %sZde%s zjistíte proè.';
$strRelationsForTable = 'RELACE PRO TABULKU';
$strRelations = 'Relace';
$strRelationView = 'Zobrazit relace';
$strReloadingThePrivileges = 'Znovunaèítám oprávnìní';
$strReloadPrivileges = 'Znovunaèíst oprávnìní';
$strReload = 'Znovu naèíst';
$strRemoveSelectedUsers = 'Odstranit vybrané uživatele';
$strRenameDatabaseOK = 'Databáze %s byla pøejmenována na %s';
$strRenameTableOK = 'Tabulka %s byla pøejmenována na %s';
$strRenameTable = 'Pøejmenovat tabulku na';
$strRepairTable = 'Opravit tabulku';
$strReplaceNULLBy = 'Nahradit NULL hodnoty';
$strReplaceTable = 'Pøepsat data tabulky souborem';
$strReplication = 'Replikace';
$strReset = 'Pùvodní';
$strResourceLimits = 'Omezení zdrojù';
$strReType = 'Heslo znovu';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Uživatelé budou mít oprávnìní &bdquo;USAGE&ldquo; (používání), dokud nebudou znovunaètena oprávnìní.';
$strRevokeAndDelete = 'Odebrat uživatelùm veškerá oprávnìní a poté je odstranit z&nbsp;tabulek.';
$strRevokeMessage = 'Byla zrušena práva pro %s';
$strRevoke = 'Zrušit';
$strRomanian = 'Rumunština';
$strRowLength = 'Délka øádku';
$strRowsFrom = 'øádkù zaèínající od';
$strRowSize = ' Velikost øádku ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovném (otoèené hlavièky)';
$strRowsModeHorizontal = 'vodorovném';
$strRowsModeOptions = 've %s režimu a opakovat hlavièky po %s øádcích.';
$strRowsModeVertical = 'svislém';
$strRows = 'Øádkù';
$strRowsStatistic = 'Statistika øádkù';
$strRunning = 'na %s';
$strRunQuery = 'Provést dotaz';
$strRunSQLQueryOnServer = 'Spustit SQL dotaz(y) na serveru %s';
$strRunSQLQuery = 'Spustit SQL dotaz(y) na databázi %s';
$strRussian = 'Ruština';

$strSaveOnServer = 'Uložit na serveru v&nbsp;adresáøi %s';
$strSavePosition = 'Uložit rozmístìní';
$strSave = 'Ulož';
$strScaleFactorSmall = 'Mìøítko je pøíliš malé, aby se schéma vešlo na jednu stránku';
$strSearchFormTitle = 'Vyhledávání v&nbsp;databázi';
$strSearchInTables = 'V&nbsp;tabulkách:';
$strSearchNeedle = 'Slova nebo hodnoty, které chcete vyhledat (zástupný znak: &bdquo;%&ldquo;):';
$strSearchOption1 = 'alespoò jedno ze slov';
$strSearchOption2 = 'všechna slova';
$strSearchOption3 = 'pøesnou frázi';
$strSearchOption4 = 'jako regulární výraz';
$strSearchResultsFor = 'Výsledky vyhledávání pro &bdquo;<i>%s</i>&ldquo; %s:';
$strSearchType = 'Najít:';
$strSearch = 'Vyhledávání';
$strSecretRequired = 'Nastavte klíè pro šifrování cookies (blowfish_secret) v&nbsp;konfiguraèním souboru (config.inc.php).';
$strSelectADb = 'Prosím vyberte databázi';
$strSelectAll = 'Vybrat vše';
$strSelectBinaryLog = 'Zvolte binární log pro zobrazení';
$strSelectFields = 'Zvolte sloupec (alespoò jeden):';
$strSelectForeignKey = 'Zvolte cizí klíè';
$strSelectNumRows = 'v&nbsp;dotazu';
$strSelectReferencedKey = 'Zvolte odkazovaný klíè';
$strSelectTables = 'Vybrat tabulky';
$strSend = 'Do souboru';
$strSent = 'Odesláno';
$strServerChoice = 'Server';
$strServerNotResponding = 'Server neodpovídá';
$strServer = 'Server';
$strServers = 'Servery';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Odložené inserty';
$strServerStatus = 'Stav serveru';
$strServerStatusUptime = 'Tento MySQL server bìží %s. Èas spuštìní: %s.';
$strServerTabVariables = 'Promìnné';
$strServerTrafficNotes = '<b>Provoz serveru</b>: Informace o&nbsp;síovém provozu MySQL serveru od jeho spuštìní.';
$strServerVars = 'Promìnné a nastavení serveru';
$strServerVersion = 'Verze MySQL';
$strSessionValue = 'Hodnota sezení';
$strSetEnumVal = 'Pokud je sloupec typu &bdquo;enum&ldquo; nebo &bdquo;set", zadávejte hodnoty v&nbsp;následujícím formátu: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Pokud potøebujete zadat zpìtné lomítko (&bdquo;\&ldquo;) nebo jednoduché uvozovky (&bdquo;\'&ldquo;) mezi tìmito hodnotami, napište pøed nì zpìtné lomítko (pøíklad: \'\\\\xyz\' nebo \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Zobrazit vše';
$strShowColor = 'Barevné šipky';
$strShowDatadictAs = 'Formát datového slovníku';
$strShowFullQueries = 'Zobrazit celé dotazy';
$strShowGrid = 'Zobrazit møížku';
$strShowHideLeftMenu = 'Zobrazit/Skrýt levé menu';
$strShowingBookmark = 'Zobrazuji oblíbený dotaz';
$strShowingPhp = 'Zobrazuji jako PHP kód';
$strShowingRecords = 'Zobrazeny záznamy';
$strShowingSQL = 'Zobrazuji SQL dotaz';
$strShowOpenTables = 'Zobrazit otevøené tabulky';
$strShowPHPInfo = 'Zobrazit informace o&nbsp;PHP';
$strShowSlaveHosts = 'Zobrazit podøízené servery';
$strShowSlaveStatus = 'Zobrazit stav podøízených serverù';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Poèet transakcí, které použily doèasný binární log, ale pøekroèily hodnotu binlog_cache_size a musely použít doèasný soubor pro uložení pøíkazù transakce.';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Poèet transakcí, které využily doèasný binární log.';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Poèet doèasných tabulek vytvoøených serverem na disku pøi provádìní dotazù. Pokud je tato hodnota velká, mùžete zvìtšit parametr tmp_table_size a MySQL bude používat vìtší doèasné tabulky v&nbsp;pamìti.';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Poèet vytvoøených doèasných souborù.';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Poèet doèasných tabulek vytvoøených serverem v&nbsp;pamìti pøi provádìní dotazù.';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Poèet øádkù provedených pomocí INSERT DELAYED, u&nbsp;kterých se vyskytla chyba (pravdìpodobnì duplicitní klíè).';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Poèet vláken používaných pro INSERT DELAYED. Každá tabulka na které je použit INSERT DEKAYED má jeden thread.';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Poèet øádkù zapsaných pomocí INSERT DELAYED.';
$strShowStatusFlush_commandsDescr  = 'Poèet provedených pøíkazù FLUSH.';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Poèet interních pøíkazù COMMIT.';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Poèet požadavkù na smazání øádku.';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'Poèet zjišování tabulek. Tímto se nazývá dotaz NDB clusteru, jestli ví o tabulce daného jména.';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Poèet pøeètení první položky indexu. Pøíliš vysoká hodnota znamení, že server provádí mnoho kompletních procházení indexu. Na pøíklad SELECT col1 FROM foo, pokud je col1 indexována.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Poèet požadavkù na pøeètení øádku vycházející z&nbsp;indexu. Vysoká hodnota znamená, že dotazy správnì využívají indexy.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Poèet požadavkù na pøeètení dalšího øádku podle indexu. Tato hodnota se zvìtšuje pokud provádíte dotaz na indexovaný sloupec s&nbsp;omezením rozsahu nebo prohledáváte index.';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Poèet požadavkù na pøeètení pøedchozího øádku z&nbsp;indexu. Používané pro optimalizaci dotazù ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Poèet požadavkù na pøeètení konkrétního øádku tabulky. Vysoká hodnota znamená, že provádíte mnoho dotazù, které vyøadují øazení výsledkù. Pravdìpodobnì používáte mnoho dotazù, které vyžadují prohlížení celé tabulky nebo používáte spojení tabulek, která nevyužívají indexù.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Poèet požadavkù na pøeètení dalšího øádku ze souboru. Tato hodnota je vysoká pokud dotazy procházejí celé tabulky, pravdìpodobnì tedy nemají vhodné indexy.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Poèet interních pøíkazù ROLLBACK.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Poèet požadavkù na aktualizaci øádku.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Poèet požadavkù na vložení øádku.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Poèet stránek obsahujících data (zmìnìné i nezmìnìné).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Poèet zmìnìných stránek.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Poèet stránek, na které je požadavek na vyprázdnìní.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Poèet volných stránek.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Poèet zamèených stránek, tzn. stránek, které jsou právì zapisovány nebo èteny nebo nemohou být odstranìny z&nbsp;jakéhokoliv dùvodu.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Poèet stránek zablokovaných pro administrativní úèely jako zamykání øádkù nebo hashe indexù. Tato hodnota také mùže být vypoèítána jako Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Celková velikost InnoDB bufferù, ve stránkách.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Poèet provedených &bdquo;náhodných&ldquo; dopøedných ètení. Tato situace nastává pokud dotaz prochází velkou èást tabulky v&nbsp;náhodném poøadí.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Poèet provedených sekvenèních dopøedných ètení. Toto nastává pokud InnoDB musí procházet celou tabulku.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Poèet provedených logických ètení.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Poèet logických ètení, které nemohly být uspokojeny z&nbsp;bufferu, ale bylo nutné pøeèíst stránku ze souboru.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Poèet èekání na zápis do InnoDB bufferù. Tyto zápisy obvykle probíhají na pozadí, ale pokud je nutné pøeèíst nebo vytvoøit stránku a žádná volná není k&nbsp;dispozici, musí se èekat. Pokud je velikost bufferù nastavena správnì, mìla by tato hodnota být malá.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Poèet zápisù provedených do InnoDB bufferu.';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Poèet provedených synchronizací.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Poèet nevyøízených synchronizací.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Poèet nevyøízených ètení.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Poèet nevyøízených zápisù.';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'Velikost pøeètených dat, v&nbsp;bajtech.';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'Poèet provedenách ètení dat.';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'Poèet provedenách zápisù dat.';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'Velikost zapsaných dat, v&nbsp;bajtech.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Poèet provedených dvojitých zapsání a poèet stránek, které byly takto zapsány.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Poèet provedených dvojitých zapsání a poèet stránek, které byly takto zapsány.';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Poèet èekání kvùli plnému bufferu logu, který musel být vyprázdnìn pøed pokraèováním.';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Poèet požadavkù na zápis do logovacího souboru.';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Poèet skuteèných zápisù do logovacího souboru.';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Poèet synchronizací provedených na logovacích souborech.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Poèet nevyøízených synchronizací logovacích souborù.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Poèet nevyøízených zápisù do logovacích souborù.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Poèet bajtù zapsaných do logovacího souboru.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Poèet vytvoøených stránek.';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Zakompilovaná velikost stránky InnoDB (výchozí je 16 kB). Mnoho hodnot je uvádìno ve stránkách, pomocí této hodnoty je mùžete pøepoèítat na velikost.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Poèet pøeètených stránek.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Poèet zapsaných stránek.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Poèet zámkù øádku, na které se v&nbsp;souèasné dobì èeká.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Prùmìrný èas potøebný pro získání zámku øádku, v&nbsp;milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Celkový èas strávený èekáním na zámek øádku, v&nbsp;milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maximální èas potøebný pro získání zámku øádku, v&nbsp;milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Kolikrát se muselo èekat na zámek øádku.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Poèet øádkù ostranìných z&nbsp;InnoDB tabulek.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Poèet øádkù vložených do InnoDB tabulek.';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Poèet øádkù pøeètených z&nbsp;InnoDB tabulek.';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Poèet øádkù aktualizovaných v&nbsp;InnoDB tabulkách.';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Poèet blokù ve vyrovnávací pamìti klíèù, které byly zmìnìny, ale nebyly zapsány na disk. Døíve se tato hodnota jmenovala Not_flushed_key_blocks.';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Poèet nepoužitých blokù ve vyrovnávací pamìti klíèù. Pomocí této hodoty poznáte jak moc je vyrovnávací pamì využitá.';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Poèet použitých blokù ve vyrovnávací pamìti klíèù. Tato hodnota urèuje maximum blokù, které kdy byly obsazeny najednou.';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Poèet požadavkù na pøeètení klíèe z&nbsp;vyrovnávací pamìti.';
$strShowStatusKey_readsDescr = 'Poèet skuteèných ètení bloku zklíèe z&nbsp;disku. Pokud je hodnota pøíliš velká, pravdìpodobnì máte malou vyrovnávací pamì (key_buffer_size). Úspìšnost vyrovnávací pamìti mùžete spoèítat jako Key_reads/Key_read_requests.';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Poèet požadavkù na zápis bloku klíèe na disk.';
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Poèet skuteèných zápisù bloku klíèe na disk.';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Celková cena posledního kompilovaného dotazu spoèítaná optimalizérem dotazù. Užiteèné pro porovnání rùzných dotazù. Výchozí hodnota 0 znamená, že žádný dotaz ještì nebyl kompilován.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Poèet øádkù èekajících na zapsání ve frontì INSERT DELAYED.';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Celkem otevøených tabulek. Pokud je tato hodnota pøíliš vysoká, pravdìpodobnì máte malou vyrovnávací pamì pro tabulky.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Poèet otevøených souborù.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Poèet otevøených streamù (používané pøevážnì pro logování).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Poèet aktuálnì otevøených tabulek.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Poèet volných blokù pamìti ve vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Velikost volné pamìti ve vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Poèet zásahù vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Poèet dotazùch pøidaných do vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Poèet dotazù odstranìných z&nbsp;vyrovnávací pamìti dotazù aby uvolnily místo pro nové. Tato hodnota mùže pomoci v&nbsp;nastavení velikosti vyrovnávací pamìti. Vyrovnávací pamì používá strategii LRU (nejdéle nepoužité) pro vyøazování dotazù z&nbsp;vyrovnávací pamìti.';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Poèet necachovaných dotazù (necachovatelných nebo necachovaných kvùli nastavení query_cache_type).';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Poèet dotazù ve vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Celkový poèet blokù ve vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusReset = 'Vynulovat statistiky';
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stav failsafe replikace.';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Poèet spojení, které nevyužívaly indexy. Pokud tato hodnota není 0, mìli byste zkontrolovat indexy tabulek.';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Poèet spojení, které používaly intervalové vyhledávání na referenèní tabulce.';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Poèet spojení bez klíèù, které kontrolovaly použití klíèù po každém øádku. Pokud tato hodnota není 0, mìli byste zkontrolovat indexy tabulek.';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Poèet spojení, které použivaly intervalové vyhledávání na první tabulce. Tato hodnota obvykle není kritická i když je vysoká.';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Poèet spojení, které provádìly kompletní procházení první tabulky.';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Poèet doèasných tabulek v&nbsp;souèasné dobì otevøených podøízeným serverem.';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Celkový poèek, kolikrát musel podøízený server opakovat transakce.';
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'Tato položka je zapnutá, pokud server pracuje jako podøízený.';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Poèet vláken jejihž vytvoøení trvalo déle než slow_launch_time sekund.';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Poèet dotazù, které trvaly déle než long_query_time sekund.';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Poèet prùchodù sluèování, které musel provést øadicí algoritmus. Pøi pøíliš vysoké hodnotì zvažte zvýšení sort_buffer_size.';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'Poèet øazení, které byly omezeny rozsahem.';
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'Poèet øazených øádek.';
$strShowStatusSort_scanDescr = 'Poèet øazení provedených procházením tabulky.';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Poèek okamžitých získání zámku tabulky.';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Poèet èekání na získání zámku tabulky. Pokud je tato hodnota vysoká a máte problémy s&nbsp;výkonem, mìli byste optimalizovat dostazy a pøípadnì rozdìlit tabulky nebo použít replikaci.';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Poèet vláken ve vyrovnávací pamìti. Úspìšnost vyrovnávací pamìti mùže být spoèítána jako Threads_created/Connections. Pokud je tato hodnota èervená, mìli byste zvýšit thread_cache_size.';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Poèet aktuálnì otevøených pøipojení.';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Poèet vláken vytvoøených pro obsluhu pøipojení. Pokud je hodnota pøíliš velká, mùžete zvìtšit parametr thread_cache_size. Na platformách, které mají dobrou implementaci vláken však toto nemá pøíliš velký vliv.';
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'Poèet vláken, která nespí.';
$strShowTableDimension = 'Rozmìry tabulek';
$strShowTables = 'Zobrazit tabulky';
$strShowThisQuery = 'Zobrazit zde tento dotaz znovu';
$strShow = 'Zobrazit';
$strSimplifiedChinese = 'Zjednodušená èínština';
$strSingly = '(po jednom)';
$strSize = 'Velikost';
$strSkipQueries = 'Poèet záznamù (dotazù) od zaèátku, které se mají pøeskoèit';
$strSlovak = 'Slovenština';
$strSlovenian = 'Slovinština';
$strSmallBigAll = 'Vše malé/velké';
$strSnapToGrid = 'Zachytávat na møížku';
$strSocketProblem = '(nebo není spávnì nastaven lokální socket MySQL serveru)';
$strSortByKey = 'Setøídit podle klíèe';
$strSorting = 'Øazení';
$strSort = 'Øadit';
$strSpaceUsage = 'Využití místa';
$strSpanish = 'Španìlština';
$strSplitWordsWithSpace = 'Slova jsou oddìlena mezerou (&bdquo; &ldquo;).';
$strSQLCompatibility = 'Režim kompatibility SQL';
$strSQLExportType = 'Typ vytvoøených dotazù';
$strSQLImportOptions = 'Nastavení SQL importu';
$strSQLOptions = 'Nastavení SQL exportu';
$strSQLParserBugMessage = 'Je možné, že jste našli chybu v&nbsp;SQL parseru. Prosím prozkoumejte podrobnì SQL dotaz, pøedevším jestli jsou správnì uvozovky a jestli nejsou proházené. Další možnost selhání je pokud nahráváte soubor s&nbsp;binárními daty nezapsanými v&nbsp;uvozovkách. Mùžete také vyzkoušet pøíkazovou øádku MySQL. Níže uvedený výstup z&nbsp;MySQL serveru (pokud je nìjaký) vám také mùže pomoci pøi zkoumání problému. Pokud stále máte problémy nebo pokud SQL parser ohlásí chybu u&nbsp;dotazu, který na pøíkazové øádce funguje, prosím pokuste se zredukovat dotaz na co nejmenší, ve kterém se problém ještì vyskytne, a ohlaste chybu na stránkách phpMyAdmina spolu se sekcí VÝPIS uvedenou níže:';
$strSQLParserUserError = 'Pravdìpodobnì máte v&nbsp;SQL dotazu chybu. Níže uvedený výstup MySQL serveru (pokud je nìjaký) vám také mùže pomoci pøi zkoumání problému';
$strSQLQuery = 'SQL-dotaz';
$strSQLResult = 'Výsledek SQL dotazu';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Chybný identifikátor';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzavøené uvozovky';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámé interpunkèní znaménko';
$strStandInStructureForView = 'Zástupná struktura pro pohled';
$strStatCheckTime = 'Poslední kontrola';
$strStatCreateTime = 'Vytvoøení';
$strStatement = 'Údaj';
$strStatisticsOverrun = 'Na hodnì zatíženém serveru mohou èítaèe pøetéct, takže statistiky MySQL serveru mohou být nepøesné.';
$strStatUpdateTime = 'Poslední zmìna';
$strStatus = 'Stav';
$strStorageEngines = 'Úložištì';
$strStorageEngine = 'Úložištì';
$strStrucCSV = 'CSV';
$strStrucData = 'Strukturu a data';
$strStrucExcelCSV = 'CSV pro MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Nativní formát MS Excelu';
$strStrucNativeExcelOptions = 'Nastavení exportu do Excelu';
$strStrucOnly = 'Pouze strukturu';
$strStructPropose = 'Navrhnout strukturu tabulky';
$strStructureForView = 'Struktura pro pohled';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Provést';
$strSuccess = 'VᚠSQL-dotaz byl úspìšnì vykonán';
$strSum = 'Celkem';
$strSwedish = 'Švédština';
$strSwitchToDatabase = 'Pøepnout na zkopírovanou databázi';
$strSwitchToTable = 'Pøepnout na zkopírovanou tabulku';

$strTableAlreadyExists = 'Tabulka %s již existuje!';
$strTableComments = 'Komentáø k&nbsp;tabulce';
$strTableEmpty = 'Jméno tabulky je prázdné!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabulka %s byla odstranìna';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabulka %s byla vyprázdnìna';
$strTableHasBeenFlushed = 'Vyrovnávací pamì pro tabulku %s byla vyprázdnìna';
$strTableIsEmpty = 'Tabulka se zdá být prázdná!';
$strTableMaintenance = ' Údržba tabulky ';
$strTableName = 'Jméno tabulky';
$strTableOfContents = 'Obsah';
$strTableOptions = 'Parametry tabulky';
$strTables = '%s tabulek';
$strTableStructure = 'Struktura tabulky';
$strTable = 'Tabulka';
$strTakeIt = 'zvolit';
$strTblPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé tabulky';
$strTempData = 'Doèasná data';
$strTextAreaLength = 'Tento sloupec možná nepùjde <br />(kvùli délce) upravit ';
$strThai = 'Thajština';
$strThemeDefaultNotFound = 'Výchozí vzhled %s nebyl nalezen!';
$strThemeNoPreviewAvailable = 'Náhled není k&nbsp;dispozici.';
$strThemeNotFound = 'Vzhled %s nebyl nalezen!';
$strThemeNoValidImgPath = 'Nebyla nalezena platná cesta k obrázkùm pro vzhled %s!';
$strThemePathNotFound = 'Nebyla nalezena platná cesta k vzhledu %s!';
$strTheme = 'Vzhled';
$strThisHost = 'Tento poèítaè';
$strThreads = 'Poèet vláken';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bylo úspìšnì zabito.';
$strTime = 'Èas';
$strTimeoutInfo = 'Pøedchozí ímport vyèerpal veškerý èas, po dalším odeslání bude import pokraèovat od pozize %d.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Bohužel bìhem posledního pokusu nebyla žádná data naètena. Toto obvykle znamená, že phpMyAdmin nebude schopen naèíst tento soubor, pokud nezvýšíte èasové limity v&nbsp;PHP.';
$strTimeoutPassed = 'Limit pro bìh importu vypršel, prosím odešlete formuláø znovu se stejným souborem a import bude pokraèovat.';
$strToFromPage = 'do/ze stránky';
$strToggleScratchboard = 'Zobrazit grafický návrh';
$strToggleSmallBig = 'Pøepnout malé/velké';
$strToSelectRelation = 'Pro výbìr relace kliknìte :';
$strTotal = 'celkem';
$strTotalUC = 'Celkem';
$strTraditionalChinese = 'Tradièní èínština';
$strTraditionalSpanish = 'Tradièní španìlština';
$strTraffic = 'Provoz';
$strTransactionCoordinator = 'Koordinátor transakcí';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stáhnutí dat. První parametr je jméno souboru, druhý jméno sloupce v&nbsp;tabulce obsahující jméno souboru. Pokud zadáte druhý parametr, první musí být prázdný.';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Zobrazí data šestnáctkovì. Nepovinný parameter urèuje po kolika znacích má být pøidána mezera (výchozí hodnota je 2).';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhled obrázku s&nbsp;odkazem na obrázek; parametry šíøka a výška v&nbsp;bodech (pomìr stran obrázku zùstane zachován)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázek (napøíklad stáhnutí pole blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Viz image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí datum nebo èas (TIME, TIMESTAMP, DATETIME nebo unixový timestamp v numerickém sloupci). První parametr je posun (v&nbsp;hodinách), který bude pøidán k&nbsp;èasu (výchozí je 0). Druhý parametr je formátovací øetìzec. Tøetí urèuje jestli chcete zobrazit datum podle místního nastavení nebo UTC èas (použijte text "local" nebo "utc"). Podle tohoto nastavení, formát má buïto syntaxi funkce strftime() pokud použijete "local" nebo pro gmtime() pokud použijete "utc".';
$strTransformation_text_plain__external = 'JEN PRO LINUX: Spustí externí program, na jeho standardní vstup pošle obsah pole a zobrazí výstup programu. Výchozí je program Tidy, který pìknì zformátuje HTML. Z&nbsp;bezpeènostních dùvodù musíte jména povolených programù zapsat do souboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php. První parametr je èíslo programu, který má být spuštìn a druhý parametr udává parametry tohoto programu. Tøetí parametr urèuje, zda mají být ve výstupu nahrazeny HTML entity (napø. pro zobrazení zdrojového kódu HTML) (výchozí je 1, tedy pøevádìt na entity), ètvrtý (pøi nastavení na 1) zajistí pøidání parametru NOWRAP k&nbsp;vypisovanému textu, èímž se zachová formátování (výchozí je 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pùvodní formátování sloupce, tak jak je uložen v&nbsp;databázi.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázek a odkaz z&nbsp;pole obsahujícího odkaz na obrázek. První parametr je prefix URL (napøíklad &bdquo;http://mojedomena.cz/&ldquo;), druhý a tøetí urèuje šíøku a výšku obrázku.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z&nbsp;pole obsahujícího odkaz. První parametr je prefix URL (napøíklad &bdquo;http://mojedomena.cz/&ldquo;), druhý text odkazu.';
$strTransformation_text_plain__sql = 'Zobrazí text jako SQL dotaz se zvýrazòováním syntaxe.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí jen èást textu. První parametr je posun od zaèátku (výchozí je 0) a druhý urèuje délku textu, který se má zobrazit, pokud není uveden, bude zobrazen zbytek textu. Tøetí parametr urèuje, jaký text má být pøidán za zkrácený text (výchozí je ...).';
$strTruncateQueries = 'Zobrazit zkrácené dotazy';
$strTurkish = 'Turecky';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukrajinština';
$strUncheckAll = 'Odškrtnout vše';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikátní';
$strUnknown = 'neznámý';
$strUnselectAll = 'Odznaèit vše';
$strUnsupportedCompressionDetected = 'Pokusili jste se importovat soubor s&nbsp;nepodporovanou kompresí (%s). Buïto podpora není implementována nebo je vypnuta ve vaší konfiguraci.';
$strUpdatePrivMessage = 'Byla aktualizována oprávnìní pro %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Pøístup byl zmìnìn.';
$strUpdateQuery = 'Aktualizovat dotaz';
$strUpdComTab = 'Podívejte se prosím do dokumentace, jak aktualizovat tabulku s&nbsp;informacemi o&nbsp;sloupcích (tabulka column_comments)';
$strUpgrade = 'Mìli byste aktualizovat %s na verzi %s nebo vyšší.';
$strUploadLimit = 'Pravdìpodobnì jste se pokusili nahrát pøíliš velký soubor. Pøeètìte si prosím %sdokumentaci%s, jak toto omezení obejít.';
$strUploadsNotAllowed = 'Upload souborù není na tomto serveru povolen.';
$strUsage = 'Používá';
$strUseBackquotes = 'Použít zpìtné uvozovky u&nbsp;jmen tabulek a sloupcù';
$strUsedPhpExtensions = 'Použitá rozšíøení PHP';
$strUseHostTable = 'Použít tabulku s&nbsp;poèítaèi';
$strUserAlreadyExists = 'Uživatel %s již existuje!';
$strUserEmpty = 'Jméno uživatele je prázdné!';
$strUserName = 'Jméno uživatele';
$strUserNotFound = 'Zvolený uživatel nebyl nalezen v&nbsp;tabulce oprávnìní.';
$strUserOverview = 'Pøehled uživatelù';
$strUsersDeleted = 'Vybraní uživatelé byli úspìšnì odstranìni.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Uživatelé mající pøístup k&nbsp;&bdquo;%s&ldquo;';
$strUser = 'Uživatel';
$strUseTabKey = 'Použijte klávesu TAB pro pohyb mezi hodnotami nebo CTRL+šipky po pohyb všemi smìry.';
$strUseTables = 'Použít tabulky';
$strUseTextField = 'Použít textové pole';
$strUseThisValue = 'Použít tuto hodnotu';

$strValidateSQL = 'Zkontrolovat SQL';
$strValidatorError = 'SQL validátor nemohl být inicializován. Prosím zkontrolujte, jestli máte požadovaná rozšíøení PHP, která jsou uvedena v&nbsp;%sdokumentaci%s.';
$strValue = 'Hodnota';
$strVar = 'Promìnná';
$strVersionInformation = 'Informace o&nbsp;verzi';
$strViewDumpDatabases = 'Export databází';
$strViewDumpDB = 'Export databáze';
$strViewDump = 'Export tabulky';
$strViewHasBeenDropped = 'Pohled %s byl odstranìn';
$strViewMaxExactCount = 'Tento pohled má více než %d záznamù. Viz %sdokumentace%s.';
$strView = 'Pohled';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresáø urèený pro upload souborù nemohl být otevøen';
$strWebServerUploadDirectory = 'soubor z&nbsp;adresáøe pro upload';
$strWelcome = 'Vítejte v&nbsp;%s';
$strWestEuropean = 'Západní Evropa';
$strWildcard = 'maska';
$strWindowNotFound = 'Cílové okno prohlížeèe nemohlo být aktualizováno. Možná jste zavøel rodièovské okno, nebo prohlížeè blokuje operace mezi okny z&nbsp;dùvodu bezpeènostních nastavení.';
$strWithChecked = 'Zaškrtnuté:';
$strWriteRequests = 'Požadavkù na ètení';
$strWrongUser = 'Špatné uživatelské jméno nebo heslo. Pøístup odepøen.';

$strXMLOptions = 'Nastavení exportu do XML';
$strXML = 'XML';

$strYes = 'Ano';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavení tìchto parametrù na 0 (nulu) odstraní omezení.';
$strZip = '&bdquo;zazipováno&ldquo;';

$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.';  //to translate
?>
Return current item: AppServ