Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/croatian-windows-1250.inc.php
<?php
/* $Id: croatian-windows-1250.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

/**
 *  Croatian language file by
 *  Renato Pavièiæ <hide@address.com>
 */

$charset = 'windows-1250';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('B', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ned', 'Pon', 'Uto', 'Sri', 'Èet', 'Pet', 'Sub');
$month = array('Sij', 'Velj', 'Ožu', 'Tra', 'Svi', 'Lip', 'Srp', 'Kol', 'Ruj', 'Lis', 'Stu', 'Pro');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%B %d, %Y u %I:%M %p';
$timespanfmt = '%s dana, %s sati, %s minuta i %s sekunda';

$strAbortedClients = 'Prekinuto';
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Vjerojatan razlog je nepostojeæa konfiguracijska datoteka. Za izradu možete upotrijebiti naredbu %1$ssetup script%2$s';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin pokušao je uspostaviti vezu s MySQL poslužiteljem, ali je poslužitelj odbio povezivanje. U datoteci config.inc.php provjerite naziv raèunala, korisnièko ime i lozinku, te provjerite da se odgovaraju podacima koje vam je dao administrator MySQL poslužitelja.';
$strAccessDenied = 'Pristup odbijen';
$strAction = 'Aktivnost';
$strAddAutoIncrement = 'Dodaj vrijednost AUTO_INCREMENT';
$strAddClause = 'Dodaj %s';
$strAddConstraints = 'Dodaj prisile';
$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/Izbriši stupce polja';
$strAddDeleteRow = 'Dodaj/Izbriši redak kriterija';
$strAddFields = 'Dodaj %s polja';
$strAddHeaderComment = 'Dodaj prilagoðeni komentar u zaglavlje ("\\n" razdvaja retke)';
$strAddIntoComments = 'Dodaj u komentare';
$strAddNewField = 'Dodaj novo polje';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj privilegije za sljedeæe baze podataka';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj privilegije za sljedeæu tablicu';
$strAddSearchConditions = 'Dodaj uvjete pretrage (sadržaj uvjeta "gdje"):';
$strAddToIndex = 'Dodaj u indeks &nbsp;%s&nbsp;stupci';
$strAddUser = 'Dodaj novog korisnika';
$strAddUserMessage = 'Dodali ste novog korisnika.';
$strAdministration = 'Administracija';
$strAffectedRows = 'Zahvaæeni redovi:';
$strAfterInsertBack = 'Kreni nazad na prethodnu stranicu';
$strAfterInsertNewInsert = 'Umetni dodatni novi redak';
$strAfterInsertNext = 'Uredi sljedeæi redak';
$strAfterInsertSame = 'Kreni nazad na ovu stranicu';
$strAfter = 'Poslije %s';
$strAllowInterrupt = 'Dopusti prekid uvoza u sluèaju da skripta otkrije blizinu vremenskog ogranièenja. Ovo bi mogao biti dobar naèin uvoza velikih datoteka, ali može prekinuti transakcije.';
$strAll = 'Sve';
$strAllTableSameWidth = 'Prikazati sve tablice uz istu širinu?';
$strAlterOrderBy = 'Izmijeni rasporede tablice po';
$strAnalyzeTable = 'Analiziraj tablicu';
$strAnd = 'I';
$strAndThen = 'i potom';
$strAnIndex = 'Indeks je pridodan na %s';
$strAny = 'Bilo koji';
$strAnyHost = 'Bilo koje raèunalo';
$strAnyUser = 'Bilo koji korisnik';
$strApproximateCount = 'Može biti približno. Pogledajte ÈPP 3.11';
$strAPrimaryKey = 'Primarni kljuè je dodan na %s';
$strArabic = 'Arapski';
$strArmenian = 'Armenski';
$strAscending = 'Uzlazno';
$strAtBeginningOfTable = 'Pri poèetku tablice';
$strAtEndOfTable = 'Pri završetku tablice';
$strAttr = 'Atributi';
$strAutodetect = 'Automatski prepoznaj';
$strAutomaticLayout = 'Automatski raspored';

$strBack = 'Nazad';
$strBaltic = 'Baltièki';
$strBeginCut = 'BEGIN CUT';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinary = 'Binarno';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binarno - ne ureðuj';
$strBinaryLog = 'Binarni zapisnik';
$strBinLogEventType = 'Vrsta dogaðaja';
$strBinLogInfo = 'Podaci';
$strBinLogName = 'Naziv zapisnika';
$strBinLogOriginalPosition = 'Izvorni položaj';
$strBinLogPosition = 'Položaj';
$strBinLogServerId = 'ID poslužitelja';
$strBookmarkAllUsers = 'Neka svi korisnici imaju pristup ovom favoritu';
$strBookmarkCreated = 'Izraðen je favorit %s';
$strBookmarkDeleted = 'Favorit je izbrisan.';
$strBookmarkLabel = 'Oznaka';
$strBookmarkQuery = 'Favorizirani SQL upit';
$strBookmarkReplace = 'Zamijeni postojeæim favoritom istog naziva';
$strBookmarkThis = 'Favoriziraj ovaj SQL upit';
$strBookmarkView = 'Samo prikaz';
$strBrowseDistinctValues = 'Pretraži prepoznatljive vrijednosti';
$strBrowseForeignValues = 'Pretraži strane vrijednosti';
$strBrowse = 'Pretraživanje';
$strBufferPoolActivity = 'Aktivnost meðuspremnika';
$strBufferPool = 'Meðuspremnik';
$strBufferPoolUsage = 'Iskoristivost meðuspremnika';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Propuštena èitanja pri %';
$strBufferReadMisses = 'Propuštena èitanja';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Zapisivanje èeka pri %';
$strBufferWriteWaits = 'Zapisivanje èeka';
$strBulgarian = 'Bugarski';
$strBusyPages = 'Zaposlene stranice';
$strBzError = 'phpMyAdmin nije bio u moguænosti komprimirati izbacivanje zbog prekinutog Bz2 proširenja u ovoj verziji PHP-a. Snažno se preporuèuje da postavite <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktivu u vašoj phpMyAdmin konfiguracijskoj datoteci na <code>FALSE</code>Ako želite upotrebljavati kompresijsku osobinu Bz2, bit æe potrebna nadogradnja na noviju verziju PHP-a. Detalje pregledajte u izvještaju PHP nedostataka: %s.';
$strBzip = '"bzipano"';

$strCalendar = 'Kalendar';
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Nije moguæe uèitati dodatke za izvoz. Provjerite svoju instalaciju!';
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Nije moguæe uèitati dodatke za uvoz. Provjerite svoju instalaciju!';
$strCannotLogin = 'Prijavljivanje na MySQL poslužitelj nije moguæe';
$strCantLoad = 'Nije moguæe uèitati proširenje [hide@address.com://php.net/%1$hide@address.com][em]%1$s[/em][/a] . Provjerite svoju PHP konfiguraciju.';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nije moguæe uèitati proširenja iconv ili recode potrebna za pretvaranje znakova. Potrebno je konfigurirati PHP radi omoguæavanja ovih proširenja ili unutar phpMyAdmin onemoguæiti pretvaranje znakova.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Preimenovanje indeksa u PRIMARY nije moguæe!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nije moguæe upotrijebiti funkcije iconv, libiconv ili recode_string, iako izgleda da su sva potrebna proširenja uèitana. Provjerite svoju PHP konfiguraciju.';
$strCardinality = 'Najvažnije';
$strCaseInsensitive = 'nebitna velièina znakova';
$strCaseSensitive = 'velièina znakova je važna';
$strCentralEuropean = 'Srednjoeuropski';
$strChangeCopyModeCopy = '... zadržati staru.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... izbriši starog iz korisnièkih tablica i potom ponovo uèitaj privilegije.';
$strChangeCopyMode = 'Izradi novog korisnika s istim privilegijama i...';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... izbriši starog iz korisnièkih tablica.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... opozovi sve aktivne privilegije iz stare i potom je izbriši.';
$strChangeCopyUser = 'Promjena podataka prijave / Kopiranje korisnika';
$strChangeDisplay = 'Odaberi polje za prikaz';
$strChangePassword = 'Promijeni lozinku';
$strChange = 'Promijeni';
$strCharsetOfFile = 'Tablica znakova za datoteku:';
$strCharsetsAndCollations = 'Tablica znakova i usporeðivanja';
$strCharsets = 'Tablice znakova';
$strCharset = 'Tablica znakova';
$strCheckAll = 'Oznaèi sve';
$strCheckOverhead = 'Provjeri za prepunjene tablice';
$strCheckPrivsLong = 'Provjeri privilegije za bazu podataka "%s".';
$strCheckPrivs = 'Provjeri privilegije';
$strCheckTable = 'Provjeri tablicu';
$strChoosePage = 'Odaberite tablicu za ureðivanje';
$strColComFeat = 'Prikazivanje stupca komentara';
$strCollation = 'Usporeðivanje';
$strColumnNames = 'Nazivi stupaca';
$strColumnPrivileges = 'Privilegije specifiène za stupac';
$strCommand = 'Naredba';
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE';
$strComments = 'Komentari';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 kompatibilno';
$strCompleteInserts = 'Dovrši umetanja';
$strCompression = 'Kompresija';
$strCompressionWillBeDetected = 'Kompresija uvezene datoteke bit æe automatski prepoznata iz: %s';
$strConfigDefaultFileError = 'Nije moguæe uèitati zadanu konfiguraciju iz: "%1$s"';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nije mogao proèitati vašu konfiguracijsku datoteku!<br />Moguæi razlog je ako PHP pronaðe pogrešku u njezinom rašèlanjivanju ili ako PHP ne može pronaæi datoteku.<br />Potrebno je izravno pozvati konfiguracijsku datoteku putem donje veze i prouèiti prikazane PHP poruke o pogreškama. U veæini sluèajeva na nekom mjestu nedostaje znak navodnika ili toèke-zareza.<br />Ako se prikaže prazna stranica, sve je u redu.';
$strConfigureTableCoord = 'Konfigurirajte koordinate tablice %s';
$strConnectionError = 'Povezivanje nije moguæe: neispravna postavka.';
$strConnections = 'Veze';
$strConstraintsForDumped = 'Ogranièenja za izbaèene tablice';
$strConstraintsForTable = 'Ogranièenja za tablicu';
$strCookiesRequired = 'Od ovog mjesta potrebno je omoguæiti kolaèiæe.';
$strCopyDatabaseOK = 'Baza podataka %s kopirana je u %s';
$strCopy = 'Kopiraj';
$strCopyTable = 'Kopiraj tablicu u (bazapodataka<b>.</b>tablica):';
$strCopyTableOK = 'Tablica %s kopirana je u %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Kopiranje u istu tablicu nije moguæe!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin nije mogao ugasiti granu %s. Vjerojatno je veæ zatvorena.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Prije kopiranja izradi bazu podataka (CREATE DATABASE)';
$strCreateIndex = 'Izradi indeks &nbsp;%s&nbsp;stupaca';
$strCreateIndexTopic = 'Izradi novi indeks';
$strCreate = 'Izradi';
$strCreateNewDatabase = 'Izradi novu bazu podataka';
$strCreateNewTable = 'Izradi novu tablicu u bazi podataka %s';
$strCreatePage = 'Izradi novu stranicu';
$strCreatePdfFeat = 'Izrada PDF datoteka';
$strCreateUserDatabase = 'Baza podataka za korisnika';
$strCreateUserDatabaseName = 'Izradi bazu podataka istog naziva i podari sve privilegije';
$strCreateUserDatabaseNone = 'Nijedan';
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Podari sve privilegije imenima s džokerima (korisnièkoime_%)';
$strCreationDates = 'Izrada/Ažuriranje/Provjera datuma';
$strCriteria = 'Kriterij';
$strCroatian = 'Hrvatski';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'CSV opcije';
$strCSVOptions = 'CSV opcije';
$strCyrillic = 'Æirilica';
$strCzech = 'Èeški';
$strCzechSlovak = 'Èeški ili Slovaèki';

$strDanish = 'Danski';
$strDatabase = 'Baza podataka';
$strDatabaseEmpty = 'Naziv baze podataka je prazan!';
$strDatabaseExportOptions = 'Opcije izvoza baze podataka';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Baza podataka %s je odbaèena.';
$strDatabases = 'Baze podataka';
$strDatabasesDropped = 'Baza podataka %s uspješno je odbaèena.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Onemoguæi statistike';
$strDatabasesStatsEnable = 'Omoguæi statistike';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Napomena: Omoguæavanja statistika baze podataka može prouzrokovati izuzetno velik promet izmeðu web poslužitelja i MySQL poslužitelja.';
$strDatabasesStats = 'Statistike baza podataka';
$strDataDict = 'Rjeènik podataka';
$strDataOnly = 'Samo podatke';
$strDataPages = 'Stranice koje sadrže podatke';
$strData = 'Podaci';
$strDBComment = 'Komentar baze podataka: ';
$strDBCopy = 'Kopiraj bazu podataka u';
$strDbPrivileges = 'Privilegije specifiène za bazu podataka';
$strDBRename = 'Preimenuj bazu podataka u';
$strDbSpecific = 'specifièno za bazu podataka';
$strDefaultEngine = '%s je zadani pogon pohranjivanja na ovom MySQL poslužitelju.';
$strDefaultValueHelp = 'Za zadane vrijednosti unesite samo jednu vrijednost, bez kosih crta ili navodnika, u sljedeæem obliku: a';
$strDefault = 'Zadano';
$strDefragment = 'Defragmentiraj tablicu';
$strDelayedInserts = 'Upotrijebi odgoðena umetanja';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Ovo je najèišæi naèin, ali ponovno uèitavanje privilegija može potrajati.';
$strDeleteAndFlush = 'Izbriši korisnike i potom ponovo uèitaj privilegije.';
$strDeleted = 'Redak je izbrisan';
$strDeletedRows = 'Izbrisani redovi:';
$strDelete = 'Izbriši';
$strDeleteNoUsersSelected = 'Nema odabranih korisnika za uklanjanje!';
$strDeleting = 'Brisanje %s';
$strDelimiter = 'Razgranièavanje';
$strDelOld = 'Trenutna stranica sadrži reference prema tablicama koje više ne postoje. Želite li izbrisati te reference?';
$strDescending = 'Silazno';
$strDescription = 'Opis';
$strDictionary = 'rjeènik';
$strDirtyPages = 'Prljave stranice';
$strDisabled = 'Onemoguæeno';
$strDisableForeignChecks = 'Onemoguæi provjere stranih znakova';
$strDisplayFeat = 'Osobine prikaza';
$strDisplayOrder = 'Redoslijed prikaza:';
$strDisplayPDF = 'Prikaži PDF shemu';
$strDoAQuery = 'Izvedi "upit po primjeru" (džoker: "%")';
$strDocu = 'Dokumentacija';
$strDoYouReally = 'Želite li zaista ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'UNIŠTIT ÆETE CJELOKUPNU BAZU PODATAKA!';
$strDrop = 'Ispusti';
$strDropUsersDb = 'Ispusti baze podataka koje imaju iste nazive i korisnike.';
$strDumpingData = 'Izbacivanje podataka za tablicu';
$strDumpSaved = 'Izbacivanje je spremljeno u datoteku %s.';
$strDumpXRows = 'Izbaci %s redaka, poèevši od zapisa # %s.';
$strDynamic = 'dinamièki';

$strEditPDFPages = 'Uredi PDF stranice';
$strEditPrivileges = 'Uredi privilegije';
$strEdit = 'Ureðivanje';
$strEffective = 'Na snazi';
$strEmpty = 'Isprazni';
$strEmptyResultSet = 'MySQL je vratio prazan komplet rezultata (npr. nula redova).';
$strEnabled = 'Omoguæeno';
$strEncloseInTransaction = 'Izvoz ukljuèi u transakciju';
$strEndCut = 'END CUT';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnd = 'Završetak';
$strEngineAvailable = '%s je raspoloživ na ovom MySQL poslužitelju.';
$strEngineDisabled = '%s je onemoguæen za ovaj MySQL poslužitelj.';
$strEngines = 'Pogoni';
$strEngineUnsupported = 'Ovaj MySQL poslužitelj ne podržava pogon pohranjivanja %s.';
$strEnglish = 'Engleski';
$strEnglishPrivileges = ' Napomena: Nazivi MySQL privilegija navedeni su na engleskom jeziku ';
$strErrorInZipFile = 'Pogreška u ZIP arhivi:';
$strError = 'Pogreška';
$strErrorRenamingTable = 'Pogreška tijekom preimenovanja tablice %1$s u %2$s';
$strEscapeWildcards = 'Da bi mogli biti upotrebljavani u doslovnom smislu, džokerima \_ i \% mora prethoditi znak \\';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Estonski';
$strExcelEdition = 'Excel izdanje';
$strExcelOptions = 'Excel opcije';
$strExecuteBookmarked = 'Izvrši favorizirani upit';
$strExplain = 'Objasni SQL';
$strExport = 'Izvoz';
$strExportMustBeFile = 'Odabrana vrsta izvoza mora biti spremljena u datoteku!';
$strExtendedInserts = 'Proširena umetanja';
$strExtra = 'Dodatno';

$strFailedAttempts = 'Neuspjeli pokušaji';
$strFieldHasBeenDropped = 'Polje %s je odbaèeno';
$strField = 'Polje';
$strFieldsEmpty = ' Prebrojavanje polja je prazno! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polja obuhvaæena po';
$strFieldsEscapedBy = 'Polja izostavljena po';
$strFields = 'Polja';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polja završena s';
$strFileAlreadyExists = 'Datoteka %s veæ postoji na poslužitelju. Promijenite naziv ili oznaèite opciju za prepisivanje.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Datoteku nije moguæe proèitati';
$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'naziv baze podataka';
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'naziv poslužitelja';
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'naziv tablice';
$strFileNameTemplateDescription = 'Vrijednost se interpretira pomoæu %1$sstrftime%2$s, pa možete upotrijebiti naredbe oblikovanja vremena. Dodatno se mogu dogoditi sljedeæa preoblikovanja: "%3$s". Ostatak teksta bit æe zadržan u izvornom obliku.';
$strFileNameTemplate = 'Predložak naziva datoteka';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamti predložak';
$strFileToImport = 'Datoteka za uvoz';
$strFixed = 'fiksirano';
$strFlushPrivilegesNote = 'Napomena: phpMyAdmin preuzima korisnièke privilegije izravno iz MySQL tablica privilegija. U sluèaju da su ruèno mijenjane, sadržaj ovih tablica može se razlikovati od privilegija koje upotrebljava poslužitelj. U tom je sluèaju potrebno %sponovo uèitati privilegije%s prije nastavljanja rada.';
$strFlushQueryCache = 'Isprazni pohranu upita';
$strFlushTable = 'Isprazni tablicu ("FLUSH")';
$strFlushTables = 'Isprazni (zatvori) sve tablice';
$strFontSize = 'Velièina fonta';
$strFormat = 'Oblikovanje';
$strFormEmpty = 'U obrascu nedostaje vrijednost!';
$strFreePages = 'Slobodne stranice';
$strFullText = 'Potpuni tekstovi';
$strFunction = 'Funkcija';
$strFunctions = 'Funkcije';

$strGenBy = 'Generirano s';
$strGeneralRelationFeat = 'Opæe osobine relacija';
$strGenerate = 'Generiraj';
$strGeneratePassword = 'Generiraj lozinku';
$strGenTime = 'Vrijeme generiranja';
$strGeorgian = 'Gruzijski';
$strGerman = 'Njemaèki';
$strGlobal = 'opæe';
$strGlobalPrivileges = 'Opæe privilegije';
$strGlobalValue = 'Opæa vrijednost';
$strGo = 'Kreni';
$strGrantOption = 'Podarivanje';
$strGreek = 'Grèki';
$strGzip = '"gzipano"';

$strHandler = 'Hvatišta';
$strHasBeenAltered = 'izmijenjeno je.';
$strHasBeenCreated = 'izraðeno je.';
$strHaveToShow = 'Morate odabrati najmanje jedan stupac za prikazivanje';
$strHebrew = 'Hebrejski';
$strHexForBinary = 'Upotrijebi heksadecimalno za binarna polja';
$strHomepageOfficial = 'Službena stranica programa phpMyAdmin';
$strHome = 'Poèetna stranica';
$strHostEmpty = 'Naziv raèunala je prazan!';
$strHost = 'Raèunalo';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 opcije izvoza';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Excel 2000 opcije izvoza';
$strHungarian = 'Maðarski';

$strIcelandic = 'Islandski';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Puni tekst';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignoriraj istovjetne redove';
$strIgnore = 'Ignoriraj';
$strIgnoreInserts = 'Upotrijebi ignoriranje umetaka';
$strImportFiles = 'Uvezi datoteke';
$strImportFormat = 'Oblikovanje uvezene datoteke';
$strImportSuccessfullyFinished = 'Uvoz je uspješno dovršen. Izvršeno upita: %d .';
$strImport = 'Uvoz';
$strIndexes = 'Indeksi';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index %s je odbaèen';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexName = 'Naziv indeksa:';
$strIndexType = 'Vrsta indeksa:';
$strIndexWarningMultiple = 'Izraðeno je više od jednog kljuèa %s za stupac `%s`';
$strIndexWarningPrimary = 'Kljuèevi PRIMARY i INDEX ne bi smjeli istovremeno biti zadani za stupac `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Problemi s indeksima tablice `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Kljuèevi UNIQUE i INDEX ne bi smjeli istovremeno biti zadani za stupac `%s`';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Velièina koraka za proširivanje velièine automatski proširujuæeg prostora tablice u sluèaju njezinog ispunjavanja.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Korak autoproširenja';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Velièina memorijskog meðuspremnika koju InnoDB upotrebljava za privremenu pohranu podataka i indeksa svojih tablica.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Velièina meðuspremnika';
$strInnoDBDataFilePath = 'Podatkovne datoteke';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Uobièajeni dio putanje mapa za sve InnoDB podatkovne datoteke.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Osnovna mapa podataka';
$strInnoDBPages = 'stranice';
$strInnodbStat = 'InnoDB stanje';
$strInsecureMySQL = 'Vaša konfiguracijska datoteka sadrži postavke (root korisnik bez lozinke) koja odgovara zadanom privilegiranom nalogu MySQL-a. Vaš MySQL poslužitelj pokrenut je sa zadanim postavkama i kao takav otvoren je upadima. Potrebno je ispraviti ovaj sigurnosni nedostatak.';
$strInsertAsNewRow = 'Umetni kao novi redak';
$strInsertedRowId = 'ID umetnutog retka:';
$strInsertedRows = 'Umetnuti redovi:';
$strInsert = 'Umetni';
$strInternalNotNecessary = '* Interna relacija nije potrebna ako takoðer postoji unutar InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interne relacije';
$strInUse = 'u upotrebi';
$strInvalidAuthMethod = 'Neispravan komplet naèina provjere vjerodostojnosti u konfiguraciji:';
$strInvalidColumnCount = 'Broj stupaca mora biti veæi od nule.';
$strInvalidColumn = 'Odreðen je neispravan stupac (%s) !';
$strInvalidCSVFieldCount = 'Neispravan broj polja u CSV unosu unutar retka %d.';
$strInvalidCSVFormat = 'Neispravno oblikovanje u CSV unosu unutar retka %d.';
$strInvalidCSVParameter = 'Neispravan parametar za CSV uvoz: %s';
$strInvalidDatabase = 'Neispravna baza podataka';
$strInvalidFieldAddCount = 'Morate dodati najmanje jedno polje.';
$strInvalidFieldCount = 'Tablica mora sadržavati najmanje jedno polje.';
$strInvalidLDIImport = 'Ovaj dodatak ne podržava uvoz komprimiranih datoteka!';
$strInvalidRowNumber = '%d nije valjani broj retka.';
$strInvalidServerHostname = 'Neispravan naziv za poslužitelj %1$s. Molimo, pregledajte svoju konfiguraciju.';
$strInvalidServerIndex = 'Neispravan indeks poslužitelja: "%s"';
$strInvalidTableName = 'Neispravan naziv tablice';

$strJapanese = 'Japanski';
$strJoins = 'Spojevi';
$strJumpToDB = 'Skoèi do baze podataka "%s".';
$strJustDeleteDescr = '"Izbrisani" æe korisnici i dalje moæi pristupati poslužitelju sve dok se privilegije ne uèitaju ponovo.';
$strJustDelete = 'Samo izbriši korisnike iz tablice privilegija.';

$strKeepPass = 'Ne mijenjaj lozinku';
$strKeyCache = 'Pohrana kljuèeva';
$strKeyname = 'Naziv kljuèa';
$strKill = 'Eliminiraj';
$strKorean = 'Korejski';

$strLandscape = 'Položeno';
$strLanguage = 'Jezik';
$strLanguageUnknown = 'Nepoznati jezik: %1$s.';
$strLatchedPages = 'Vezane stranice';
$strLatexCaption = 'Naslov tablice';
$strLatexContent = 'Sadržaj tablice __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Nastavljeni naslov tablice';
$strLatexContinued = '(nastavljeno)';
$strLatexIncludeCaption = 'Ukljuèi naslov tablice';
$strLatexLabel = 'Kljuè oznake';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX opcije';
$strLatexStructure = 'Struktura tablice __TABLE__';
$strLatvian = 'Latvijski';
$strLDI = 'CSV upotrebom LOAD DATA';
$strLDIImportOptions = 'Opcije za CSV uvoz upotrebom naredbe LOAD DATA';
$strLDILocal = 'Upotrijebi lokalnu kljuènu rijeè';
$strLengthSet = 'Duljina/Vrijednosti';
$strLimitNumRows = 'Broj redaka po stranici';
$strLinesTerminatedBy = 'Redovi završeni s';
$strLinkNotFound = 'Veza nije pronaðena';
$strLinksTo = 'Povezano s';
$strLithuanian = 'Litavski';
$strLocalhost = 'Lokalno';
$strLocationTextfile = 'Lokacija tekstualne datoteke';
$strLoginInformation = '_Podaci prijave';
$strLogin = 'Prijava';
$strLogout = 'Odjava';
$strLogPassword = 'Lozinka:';
$strLogServer = 'Poslužitelj';
$strLogUsername = 'Korisnièko ime:';
$strLongOperation = 'Ovaj postupak može potrajati dulje vrijeme. Ipak nastaviti?';

$strMaxConnects = 'najv. uzastopnih veza';
$strMaximalQueryLength = 'Najveæa duljina izraðenog upita';
$strMaximumSize = 'Najv: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'PHP proširenje mbstring nije pronaðeno i izgleda da upotrebljavate multibyte tablicu znakova. Bez proširenja mbstring, phpMyAdmin nije u moguænosti pravilno razdjeljivati naredbe i može doæi do neoèekivanih rezultata.';
$strMbOverloadWarning = 'Omoguæili ste funkciju mbstring.func_overload u vašoj PHP konfiguraciji. Ova opcija nije kompatibilna s programom phpMyAdmin i može prouzrokovati ošteæivanje nekih podataka!';
$strMIME_available_mime = 'Raspoložive MIME vrste';
$strMIME_available_transform = 'Raspoloživa preoblikovanja';
$strMIME_description = 'Opis';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME vrsta';
$strMIME_nodescription = 'Za ovo preoblikovanje ne postoji raspoloživ opis.<br />Molimo da od autora zatražite objašnjenje rada %s .';
$strMIME_transformation_note = 'Za popis raspoloživih opcija preoblikovanja i njihovih MIME vrsta oblikovanja, kliknite %sopcije preoblikovanja%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Unesite vrijednosti za opcije preoblikovanja upotrebom ovog oblika: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Ako je potrebno unijeti lijevu kosu crtu ("\") ili jednostruki navodnik ("\'") unutar ovih vrijednosti, ispred znaka stavite lijevu kosu crtu (na primjer: \'\\\\xyz\' ili \'a\\\'B\').';
$strMIME_transformation_options = 'Opcije preoblikovanja';
$strMIME_transformation = 'Pretvaranje preglednika';
$strMIMETypesForTable = 'MIME VRSTE ZA TABLICU';
$strMIME_without = 'MIME vrste ispisane kurzivom nemaju posebnu funkciju preoblikovanja';
$strModifications = 'Izmjene su spremljene';
$strModifyIndexTopic = 'Uredi indeks';
$strModify = 'Uredi';
$strMoveTableOK = 'Tablica %s premještena je u %s.';
$strMoveTable = 'Premjesti tablicu u (bazapodataka<b>.</b>tablica):';
$strMoveTableSameNames = 'Premještanje u istu tablicu nije moguæe!';
$strMultilingual = 'višejezièno';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Zadana velièina pokazatelja podataka u bajtovima, koju æe upotrijebiti naredba CREATE TABLE za MyISAM tablice ako opcija MAX_ROWS nije odreðena.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Velièina pokazatelja podataka';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Ako bi privremena datoteka za brzu izradu MyISAM indeksa mogla biti veæa od pohrane kljuèeva, uz ovdje navedenu vrijednost, preferiraj naèin pohrane kljuèeva.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Najveæa velièina privremenih datoteka pri izradi indeksa';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Najveæa velièina privremene datoteke koju MySQL smije upotrijebiti tijekom ponovne izrade MyISAM indeksa (tijekom izvoðenja naredbi REPAIR TABLE, ALTER TABLE ili LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Najveæa velièina datoteke za privremeno preslagivanje';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Naèin rada za automatski povrat srušenih MyISAM tablica, na naèin kojim je odreðen putem opcije --myisam-recover.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Rad s automatskim povratom';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Ako je ova vrijednost veæa od 1, MyISAM indeksi tablica izraðuju se paralelno (svaki indeks unutar vlastite grane) tijekom popravka putem postupka preslagivanja.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Popravi grane';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Meðuspremnik koji je predodreðen za potrebe preslagivanja MyISAM indeksa tijekom naredbe REPAIR TABLE ili tijekom izrade indeksa naredbama CREATE INDEX ili ALTER TABLE.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Velièina meðuspremnika preslagivanja';
$strMySQLCharset = 'MySQL tablica znakova';
$strMysqlClientVersion = 'MySQL verzija klijenta';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL usporeðivanje veza';
$strMySQLSaid = 'MySQL je poruèio: ';
$strMySQLShowProcess = 'Prikaži procese';
$strMySQLShowStatus = 'Prikaži podatke MySQL pokretanja';
$strMySQLShowVars = 'Prikaži MySQL sistemske varijable';

$strName = 'Naziv';
$strNext = 'Sljedeæe';
$strNoActivity = 'Nije bilo nikakvih aktivnosti tijekom %s sekunda. Prijavite se ponovo.';
$strNoDatabases = 'Nema baza podataka';
$strNoDatabasesSelected = 'Nema odabrane baze podataka.';
$strNoDataReceived = 'Nisu primljeni nikakvi podaci za uvoz. Ili nije dat naziv datoteke ili velièina datoteke prelazi najveæu dopuštenu velièinu od strane vaše PHP konfiguracije. Pogledajte ÈPP 1.16.';
$strNoDescription = 'bez opisa';
$strNoDetailsForEngine = 'Za ovaj pogon pohranjivanje ne postoje raspoloživi podaci.';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" izjave su onemoguæene.';
$strNoExplain = 'Preskoèi Objasni SQL';
$strNoFilesFoundInZip = 'Datoteke nisu pronaðene unutar ZIP arhive!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin je jednostavniji za upotrebu s preglednikom koji <b>podržava okvire</b>.';
$strNoIndex = 'Nema definiranog indeksa!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Nema definiranih dijelova indeksa!';
$strNoModification = 'Bez izmjena';
$strNo = 'Ne';
$strNone = 'bez kompresije';
$strNoOptions = 'Ovaj oblik nema raspoložive opcije';
$strNoPassword = 'Bez lozinke';
$strNoPermission = 'Web poslužitelj nema dopuštenja za spremanje datoteke %s.';
$strNoPhp = 'Bez PHP koda';
$strNoPrivileges = 'Bez privilegija';
$strNoRights = 'Nemate dovoljno privilegija da boravite ovdje!';
$strNoRowsSelected = 'Nema odabranih redova';
$strNoSpace = 'Nema dovoljno prostora za spremanje datoteke %s.';
$strNoTablesFound = 'U bazi podataka nisu pronaðene tablice.';
$strNoThemeSupport = 'Podrška za teme ne postoji. Provjerite vašu konfiguraciju i/ili vaše teme u mapi %s.';
$strNotNumber = 'Ovo nije brojka!';
$strNotOK = 'nije OK';
$strNotSet = 'tablica <b>%s</b> nije pronaðena ili nije zadana u %s';
$strNoUsersFound = 'Korisnici nisu pronaðeni.';
$strNoValidateSQL = 'Preskoèi provjeru valjanosti SQL-a';
$strNull = 'Null';
$strNumberOfFields = 'Broj polja';
$strNumSearchResultsInTable = '%s poklapanja unutar tablice <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Ukupno:</b> <i>%s</i> poklapanja';
$strNumTables = 'Tablice';

$strOK = 'U redu ';
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Otvori opcije izraèunske tablice dokumenta';
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Otvori izraèunsku tablicu dokumenta';
$strOpenDocumentTextOptions = 'Otvori opcije teksta dokumenta';
$strOpenDocumentText = 'Otvori tekst dokumenta';
$strOpenNewWindow = 'Otvori novi phpMyAdmin prozor';
$strOperations = 'Operacije';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optimiziraj tablicu';
$strOr = 'Ili';
$strOverhead = 'Prepunjenje';
$strOverwriteExisting = 'Prepiši postojeæe datoteke';

$strPageNumber = 'Broj stranice:';
$strPagesToBeFlushed = 'Stranice za pražnjenje';
$strPaperSize = 'Velièina papira';
$strPartialImport = 'Djelomièan uvoz';
$strPartialText = 'Djelomièni tekstovi';
$strPasswordChanged = 'Lozinka za %s uspješno je promijenjena.';
$strPasswordEmpty = 'Lozinka je prazna!';
$strPasswordHashing = 'Izrada presjeka lozinke';
$strPassword = 'Lozinka';
$strPasswordNotSame = 'Lozinke se ne podudaraju!';
$strPdfDbSchema = 'Shema "%s" baza podataka - stranica %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tablica "%s" ne postoji!';
$strPdfNoTables = 'Nema tablica';
$strPDFOptions = 'PDF opcije';
$strPDF = 'PDF';
$strPDFReportExplanation = '(Generira izvještaj koji sadrži podatke samo jedne tablice)';
$strPDFReportTitle = 'Naslov izvještaja';
$strPerHour = 'po satu';
$strPerMinute = 'po minuti';
$strPerSecond = 'po sekundi';
$strPersian = 'Perzijski';
$strPhoneBook = 'telefonski imenik';
$strPHP40203 = 'Upotrebljavate PHP 4.2.3 koji ima ozbiljne poteškoæe s nizovima od višestrukih bajtova (mbstring). Pogledajte PHP izvještaj o nedostatku 19404. Ne preporuèuje se upotreba ove verzije PHP-a uz program phpMyAdmin.';
$strPhp = 'Izradi PHP kod';
$strPHPVersion = 'PHP verzija';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentacija';
$strPmaUriError = 'Direktiva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> MORA BITI postavljena u vašoj konfiguracijskoj datoteci!';
$strPolish = 'Poljski';
$strPortrait = 'Portret';
$strPos1 = 'Na vrh stranice';
$strPrevious = 'Prethodni';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primarni kljuè je odbaèen';
$strPrimaryKeyName = 'Naziv primarnog kljuèa mora biti "PRIMARY"!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>mora biti</b> naziv i <b>samo naziv</b> primarnog kljuèa!)';
$strPrimary = 'Primarni';
$strPrint = 'Ispiši';
$strPrintViewFull = 'Prikaz ispisa (s potpunim tekstovima)';
$strPrintView = 'Prikaz ispisa';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Obuhvaæa sve privilegije osim GRANT (Podari).';
$strPrivDescAlter = 'Dopušta izmjenu strukture postojeæih tablice.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Dopušta izmjenu i odbacivanje pohranjenih rutina.';
$strPrivDescCreateDb = 'Dopušta izradu novih baze podataka i tablice.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Dopušta izradu pohranjenih rutina.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Dopušta izradu novih tablica.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Dopušta izradu privremenih tablica.';
$strPrivDescCreateUser = 'Dopušta izradu, odbacivanje i preimenovanje korisnièkih naloga.';
$strPrivDescCreateView = 'Dopušta izradu novih prikaza.';
$strPrivDescDelete = 'Dopušta brisanje podataka.';
$strPrivDescDropDb = 'Dopušta odbacivanje baza podataka i tablica.';
$strPrivDescDropTbl = 'Dopušta odbacivanje tablica.';
$strPrivDescExecute5 = 'Dopušta pokretanje pohranjenih rutina.';
$strPrivDescExecute = 'Dopušta izvršavanje pohranjenih postupaka. Nema uèinka u ovoj verziji MySQL-a.';
$strPrivDescFile = 'Dopušta uvoz i izvoz podataka iz datoteka.';
$strPrivDescGrant = 'Dopušta dodavanje korisnika i privilegija bez ponovnog uèitavanja tablica.';
$strPrivDescIndex = 'Dopušta izradu i odbacivanje indeksa.';
$strPrivDescInsert = 'Dopušta umetanje i zamjenu podataka.';
$strPrivDescLockTables = 'Dopušta zakljuèavanje tablica u trenutnoj grani.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Ogranièava broj novih povezivanja koje korisnik može otvoriti, po satu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Ogranièava broj upita koje korisnik može poslati poslužitelju, po satu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Ogranièava broj naredbi koje korisnik može pokrenuti, a èija je namjena mijenjanje bilo koje tablice ili baze podataka, po satu.';
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Ogranièava broj istovremenih povezivanja koje korisnik može imati.';
$strPrivDescProcess3 = 'Dopušta eliminiranje postupaka drugih korisnika.';
$strPrivDescProcess4 = 'Dopušta pregledavanje cjelokupnih upita u popisu postupaka.';
$strPrivDescReferences = 'Nema uèinka u ovoj verziji MySQL-a.';
$strPrivDescReload = 'Dopušta ponovno uèitavanje postavki poslužitelja i pražnjenje privremene pohrane poslužitelja.';
$strPrivDescReplClient = 'Dopušta korisnik postavljanje upita o lokaciji potèinjenih i gospodara.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebno za replikacijske potèinjene.';
$strPrivDescSelect = 'Dopušta èitanje podataka.';
$strPrivDescShowDb = 'Daje pristup cjelokupnom popisu baza podataka.';
$strPrivDescShowView = 'Dopušta izvoðenje upita SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Dopušta gašenje poslužitelja.';
$strPrivDescSuper = 'Dopušta povezivanje èak i kad je dostignut najveæi broj veza. Potrebno za veæinu administrativnih operacija poput postavljanja opæih varijabli ili eliminiranje grana drugih korisnika.';
$strPrivDescUpdate = 'Dopušta mijenjanje podataka.';
$strPrivDescUsage = 'Bez privilegija.';
$strPrivileges = 'Privilegije';
$strPrivilegesReloaded = 'Privilegije su uspješno uèitane.';
$strProcedures = 'Postupci';
$strProcesses = 'Procesi';
$strProcesslist = 'Popis procesa';
$strProtocolVersion = 'Verzija protokola';
$strPutColNames = 'Nazive polja stavi u prvi red';

$strQBEDel = 'Del';
$strQBEIns = 'Ins';
$strQBE = 'Upit';
$strQueryCache = 'Pohrana upita';
$strQueryFrame = 'Prozor za upite';
$strQueryOnDb = 'SQL upit nad bazom podataka <b>%s</b>:';
$strQueryResultsOperations = 'Operacije rezultata upita';
$strQuerySQLHistory = 'SQL povijest';
$strQueryStatistics = '<b>Statistike upita</b>: Od pokretanja poslužitelju je upuæeno %s upita.';
$strQueryTime = 'Upit je trajao %01,4f sek';
$strQueryType = 'Vrsta upita';
$strQueryWindowLock = 'Ne prepisuj ovaj upit iz vanjskog prozora';

$strReadRequests = 'Proèitaj zahtjeve';
$strReceived = 'Primljeno';
$strRecords = 'Zapisi';
$strReferentialIntegrity = 'Provjeri referencijalan integritet:';
$strRefresh = 'Osvježi';
$strRelationalSchema = 'Shema relacija';
$strRelationNotWorking = 'Dodatne osobine za rad s povezanim tablicama su iskljuèene. Da biste saznali zašto kliknite %sovdje%s.';
$strRelationsForTable = 'RELACIJE TABLICE';
$strRelations = 'Relacije';
$strRelationView = 'Prikaz relacija';
$strReloadingThePrivileges = 'Ponovno uèitavanje privilegija';
$strReloadPrivileges = 'Ponovno uèitaj privilegije';
$strRemoveSelectedUsers = 'Ukloni odabrane korisnike';
$strRenameDatabaseOK = 'Baza podataka %s preimenovana je u %s';
$strRenameTableOK = 'Tablica %s preimenovana je u %s';
$strRenameTable = 'Preimenuj tablicu u';
$strRepairTable = 'Popravi tablicu';
$strReplaceNULLBy = 'NULL zamijeni s';
$strReplaceTable = 'Podatke tablice zamijeni datotekom';
$strReplication = 'Replikacija';
$strReset = 'Povrat';
$strResourceLimits = 'Ogranièenja resursa';
$strReType = 'Ponovite';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Korisnici æe i dalje imati privilegiju USAGE (Upotreba) sve dok se privilegije ponovno ne uèitaju.';
$strRevokeAndDelete = 'Opozovi sve aktivne privilegije korisnika i potom ih izbriši.';
$strRevokeMessage = 'Opozvali ste privilegije za %s';
$strRevoke = 'Opozovi';
$strRomanian = 'Rumunjski';
$strRowLength = 'Duljina retka';
$strRowsFrom = 'redovi koji zapoèinju zapisom #';
$strRowSize = ' Velièina retka ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodoravno (okrenuta zaglavlja)';
$strRowsModeHorizontal = 'vodoravno';
$strRowsModeOptions = 'u naèinu %s i ponavljaj zaglavlja nakon %s æelija';
$strRowsModeVertical = 'uspravno';
$strRows = 'Redaka';
$strRowsStatistic = 'Statistike redova';
$strRunning = 'Izvršava se pri %s';
$strRunQuery = 'Podnesi upit';
$strRunSQLQueryOnServer = 'Pokreni SQL upit na poslužitelju %s';
$strRunSQLQuery = 'Pokreni SQL upit na bazi podataka %s';
$strRussian = 'Ruski';

$strSaveOnServer = 'Spremi na poslužitelju u mapi %s';
$strSave = 'Spremi';
$strScaleFactorSmall = 'Vrijednost omjera suviše je malen da bi shema stala na jednu stranicu';
$strSearchFormTitle = 'Traži u bazi podataka';
$strSearchInTables = 'Unutar tablica:';
$strSearchNeedle = 'Rijeèi ili vrijednost za pretraživanje (džoker: "%"):';
$strSearchOption1 = 'najmanje jedna rijeè';
$strSearchOption2 = 'sve rijeèi';
$strSearchOption3 = 'toèan izraz';
$strSearchOption4 = 'kao regularan izraz';
$strSearchResultsFor = 'Rezultati pretraživanja za "<i>%s</i>" %s:';
$strSearch = 'Traži';
$strSearchType = 'Traži:';
$strSecretRequired = 'Konfiguracijska datoteka potražuje tajnu lozinku (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Odaberite bazu podataka';
$strSelectAll = 'Odaberi sve';
$strSelectBinaryLog = 'Odaberite binarni zapisnik za prikaz';
$strSelectFields = 'Odaberite polja (najmanje jedno):';
$strSelectNumRows = 'unutar upita';
$strSelectTables = 'Odaberite tablice';
$strSend = 'Spremi kao datoteku';
$strSent = 'Poslano';
$strServerChoice = 'Odabir poslužitelja';
$strServerNotResponding = 'Poslužitelj ne odgovara';
$strServer = 'Poslužitelj';
$strServers = 'Poslužitelji';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Odgoðena umetanja';
$strServerStatus = 'Podaci o razini izvršavanja';
$strServerStatusUptime = 'Ovaj MySQL poslužitelj radi tijekom %s. Pokrenut je %s.';
$strServerTabVariables = 'Varijable';
$strServerTrafficNotes = '<b>Promet poslužitelja</b>: Ove tablice prikazuju statistike mrežnog prometa na ovom MySQL poslužitelju od trenutka njegovog pokretanja.';
$strServerVars = 'Varijable i postavke poslužitelja';
$strServerVersion = 'Verzija poslužitelja';
$strSessionValue = 'Vrijednost sesije';
$strSetEnumVal = 'Ako je vrata polja "enum" ili "set", unesite vrijednosti u sljedeæem obliku: \'a\',\'B\',\'c\'...<br />Ako je potrebno unijeti lijevu kosu crtu ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, precede it with a backslash (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Prikaži sve';
$strShowColor = 'Prikaži boju';
$strShowDatadictAs = 'Oblikovanje rjeènika podataka';
$strShowFullQueries = 'Prikaži pune upite';
$strShowGrid = 'Prikaži mrežu';
$strShowingBookmark = 'Prikazivanje oznake';
$strShowingRecords = 'Prikazivanje redaka';
$strShowOpenTables = 'Prikaži otvorene tablice';
$strShowPHPInfo = 'Prikaži PHP podatke';
$strShow = 'Prikaži';
$strShowSlaveHosts = 'Prikaži potèinjena raèunala';
$strShowSlaveStatus = 'Prikaži stanje potèinjenog';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Broj transakcija koje su upotrebljavale privremeni binarni zapisnik pohrane, ali su nadmašile vrijednost binlog_cache_size i upotrijebile privremenu datoteku za pohranjivanje izjava transakcija.';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Broj transakcija koje su upotrebljavale privremeni binarni zapisnik pohrane.';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Broj privremenih tablica koje poslužitelj automatski izraðuje na disku tijekom izvršavanja izjava. Ako je stavka Created_tmp_disk_tables velika, moglo bi biti potrebno da poveæate vrijednost tmp_table_size, da biste privremene tablice smjestili u radnu memoriju, a ne na tvrdi disk.';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Koliko je privremenih tablica izradio mysqld.';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Broj privremenih tablica u memoriji koje je poslužitelj automatski izradio tijekom izvršavanja izjava.';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Broj redaka upisanih pomoæu naredbe INSERT DELAYED, a kod kojih je došlo do neke vrste pogreške (vjerojatan razlog je udvojen kljuè).';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Broj hvatište grana INSERT DELAYED u upotrebi. Svaka druga tablica na koju se primjeni INSERT DELAYED dobiva vlastitu granu.';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Broj redaka zapisanih pomoæu INSERT DELAYED.';
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'Broj izvršenih izjava FLUSH.';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Broj internih izjava COMMIT.';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Brojka koja prokazuje koliko puta je redak bio izbrisan iz tablice.';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'MySQL poslužitelj može upitati pogon pohranjivanja NDB skupine, zna li za tablicu s traženim nazivom. Ovaj se postupak naziva otkrivanje. Handler_discover naznaèuje koliko je puta tablica bila otkrivenom.';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Brojka koja prokazuje koliko puta je prvi unos bio èitan iz indeksa. Velik broj je pokazatelj da poslužitelj izvodi mnogo potpunih pretraživanja indeksa, npr. SELECT col1 FROM foo, pri èemu je col1 indeksiran.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje retka zasnovan na kljuèu. Velik broj je pokazatelj da su vaši upiti i tablice pravilno indeksirani.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje sljedeæeg retka u redoslijedu kljuèa. Ovaj se broj poveæava ako izvodite upite stupca indeksa s ogranièenjem opsega ili ako izvodite pretraživanje indeksa.';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje prethodnog retka u redoslijedu kljuèa. Ovaj naèin èitanja uglavnom se upotrebljava za optimiziranje opcije ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje retka zasnovanog na fiksnom položaju. Ovaj iznos je velik ako izvodite mnogo upita koji zahtjevaju preslagivanje rezultata. Vjerojatno imate mnogo upita koji zahtijevaju da MySQL pretražuje cjelokupne tablice ili imate spojeve koji ne upotrebljavaju kljuè na pravilan naèin.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje sljedeæeg retka u datoteci s podacima. Ovaj broj je velik ako izvodite mnogo pretraživanja tablice. Opæenito, ovaj iznos naznaèuje da vaša tablice nisu pravilno indeksirane ili da vaši upiti nisu napisani na naèin koji iskorištava prednosti raspoloživih indeksa.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Broj internih izjava ROLLBACK.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Broj zahtjeva za ažuriranje retka u tablici.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Broj zahtjeva za umetanje retka u tablici.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Broj stranice koje sadrže podatke (dirty ili clean).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Broj stranica koje su trenutno \'dirty\'.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Broj stranica meðuspremnika za koje je podnesen zahtjev za pražnjenjem.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Broj slobodnih stranica.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Broj vezanih stranica u InnoDB meðuspremniku. Ove se stranice trenutno èitaju ili zapisuju, ili ih nije moguæe isprazniti ili ukloniti iz nekog drugog razloga.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Broj stranica koje su zauzete jer su dodijeljene za administrativna prepunjenja, poput zakljuèavanja redaka ili adaptivni indeks presjeka. Ovu je vrijednost moguæe izraèunati i kao Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Ukupna velièina meðuspremnika, u stranicama.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Broj "nasumiènih" pripremnih èitanja koje je InnoDB inicijalizirao. Dogaða se kad upit mora pretražiti veliki dio tablice, ali nasumiènim redoslijedom.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Broj slijednih pripremnih èitanja koje je inicijalizirao InnoDB. Ovo se dogaða kad InnoDB izvodi potpuno pretraživanje tablice.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Broj logièkih zahtjeva za èitanjem koje je obavio InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Broj logièkih èitanja koje InnoDB nije mogao zadovoljiti iz meðuspremnik i morao je izvesti èitanje po jedne stranice.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Uobièajeno, zapisivanja u InnoDB meðuspremnik izvode se u pozadini. Ipak, ako je potrebno išèitati ili izraditi stranicu, a nema raspoložive prazne stranice, bit æe potrebno prièekati pražnjenje stranice. Ovaj brojaè prikazuje stanje ovog èekanja. Ako je velièina meðuspremnika pravilno postavljena, ova bi vrijednost trebala biti malenom.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Broj izvršenih zapisivanja u InnoDB meðuspremnik.';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Broj dosadašnjih fsync() operacija.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Trenutan broj fsync() operacija u èekanju.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Trenutan broj èitanja u èekanju.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Trenutan broj zapisivanja u èekanju.';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'Kolièina podataka proèitanih do ovog trenutka, u bajtovima.';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'Ukupan broj išèitavanja podataka.';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'Ukupan broj zapisivanja podataka.';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'Kolièina podataka zapisanih do ovog trenutka, u bajtovima.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Broj dvostrukih zapisivanja do ovog trenutka i broj stranica zapisanih za ovu potrebu.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Broj dvostrukih zapisivanja do ovog trenutka i broj stranica zapisanih za ovu potrebu.';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Broj èekanja koja su se dogodila zbog nedovoljno velikog zapisnika meðuspremnika, te je bilo potrebno èekati njegovo pražnjenje prije nastavka rada.';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Broj zahtjeva za zapisivanje u zapisnik.';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Broj fizièkih zapisivanja u zapisnik.';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Broj fsyncs zapisivanja izvršenih u datoteci zapisnika.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Broj naredbi fsyncs za zapisnik, a koje su na èekanju.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Zapisivanja u zapisnik na èekanju.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Broj bajtova zapisanih u zapisnik.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Broj izraðenih stranica.';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Izraðena velièina InnoDB stranice (zadana vrijednost je 16kB). Mnoge se vrijednosti prebrojavaju u stranicama. Velièina stranice dopušta njihovo jednostavno pretvaranje u bajtove.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Broj išèitanih stranica.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Broj zapisanih stranica.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Broj zakljuèavanja redaka na koje se trenutno èeka.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Prosjeèno vrijeme postizanja zakljuèanosti retka, u milisekundama.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Ukupno vrijeme utrošeno na postizanja zakljuèanosti retka, u milisekundama.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Najdulje vrijeme postizanja zakljuèanosti retka, u milisekundama.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Broj okolnosti kad je bilo potrebno èekati na zakljuèanost retka.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Broj redaka izbrisanih iz InnoDB tablica.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Broj redaka umetnutih u InnoDB tablice.';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Broj redaka išèitanih iz InnoDB tablica.';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Broj ažuriranih redaka u InnoDB tablicama.';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Broj kljuènih blokova u pohrani kljuèeva koji su izmijenjeni ali još nisu ispražnjeni na disk. Nekoæ se nazivalo: Not_flushed_key_blocks.';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Broj neiskorištenih blokova u pohrani kljuèeva. Ovu vrijednost možete upotrijebiti za odreðivanje velièine pohrane kljuèeva koja je u upotrebi.';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Broj iskorištenih blokova u pohrani kljuèeva. Ova je vrijednost oznaka gornje razine koja oznaèuje najveæi broj blokova koji su ikad bili u istovremenoj upotrebi.';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje kljuènog bloka iz pohrane.';
$strShowStatusKey_readsDescr = 'Broj fizièkih èitanja kljuènih blokova s diska. Ako je iznos Key_reads velik, vjerojatno je vaša vrijednost key_buffer_size premala. Stupanj promašivanja pohrane moguæe je izraèunati putem naredbi Key_reads/Key_read_requests.';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Broj zahtjeva za zapisivanje kljuènog bloka u pohranu.';
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Broj fizièkih zapisivanja kljuènih blokova na disk. ';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Ukupan trošak posljednjeg složenog upita, izraèunat od strane optimizatora upita. Korisno za usporeðivanje troškova razlièitih planova upita za isti upit. Zadana vrijednost je 0 i podrazumijeva da još nema složenog upita.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Broj redaka koji èekaju svoje upisivanje u red èekanja INSERT DELAYED.';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Broj tablica koje su otvorene. Ako je iznos otvorenih tablica velik, vaša vrijednost za pohranu tablica vjerojatno je premala.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Broj otvorenih datoteka.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Broj otvorenih protoka (uglavnom se upotrebljava za voðenje zapisnika).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Broj otvorenih tablica.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Broj slobodnih memorijskih blokova u pohrani upita.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Kolièina slobodne memorije za pohranu upita.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Broj pronalaženja u pohrani.';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Broj upita pridodanih u pohranu.';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Broj upita koji su uklonjeni iz pohrane radi oslobaðanja memorije za potrebe pohranjivanja novih upita. Ovaj vam podatak može pomoæi pri podešavanju velièine pohrane upita. Pohrana upita upotrebljava strategiju posljednjeg nedavno upotrebljavanog (LRU - least recently used) radi odluèivanja koje æe upite ukloniti iz pohrane.';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Broj upita koji nisu pohranjeni (nisu za pohranu ili nisu pohranjeni zbog postavke query_cache_type).';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Broj upita registriranih u pohrani.';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Ukupan broj blokova u pohrani upita.';
$strShowStatusReset = 'Povrat';
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stanje replikacije sigurnosti protiv otkaza (još nije implementirano).';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Broj spojeva koji ne upotrebljavaju indekse. Ako ovaj iznos nije 0, bit æe potrebno da pažljivo provjerite indekse vaših tablica.';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Broj spojeva koji nad referentnom tablicom upotrebljavaju opseg traženja.';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Broj spojeva bez kljuèeva koji provjeravaju upotrebu kljuèa nakon svakog retka. (Ako ovaj iznos nije 0, bit æe potrebno da pažljivo provjerite indekse vaših tablica.';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Broj spojeva koji su upotrijebili opsege nad prvom tablicom. (Opæenito nije kritièno ako je ovaj iznos velik.)';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Broj spojeva koji su izveli potpuno pretraživanje prve tablice.';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Broj privremenih tablica koje su trenutno otvorene od strane potèinjene SQL grane.';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Ukupna kolièina (od pokretanja) ponovnih pokušaja transakcija od strane replikacijske potèinjene SQL grane.';
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'Ukljuèeno (ON) ako je ovaj poslužitelj potèinjen i povezan na gospodara.';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Broj grana kojima je bilo potrebno više vremena za izradu, nego što je to definirano u slow_launch_time (sporo vrijeme pokretanja), u sekundama.';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Broj upita kojima je bilo potrebno više vremena nego što je to definirano u long_query_time (dugo vrijeme upita), u sekundama.';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Broj prolaza udruživanja koje je algoritam za preslagivanje morao izvesti. Ako je ovaj iznos velik, razmotrite moguænost poveæanja vrijednosti sistemske varijable sort_buffer_size.';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'Broj preslagivanja uèinjenih pomoæu opsega.';
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'Broj presloženih redaka.';
$strShowStatusSort_scanDescr = 'Broj preslagivanja uèinjenih pomoæu pretraživanja tablice.';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Kolièina trenutno postignutih zakljuèavanja tablica.';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Kolièina zakljuèavanja tablica koji nisu mogli biti trenutno postignuti i bilo je potrebno odreðeno èekanje. Ako je ovaj iznos visok i ako imate problema s performansama, bit æe potrebno da prvo optimizirate svoje upite i potom ili podijelite svoje tablice ili upotrijebite replikaciju.';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Broj grana u pohrani grana. Stupanj pogodaka u pohrani može se izraèunati kao Threads_created/Connections. Ako je ovaj iznos prikazan crvenom bojom, bit æe potrebno da poveæate svoju vrijednost thread_cache_size.';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Broj trenutno otvorenih veza.';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Broj grana izraðenih za rukovanje vezama. Ako je iznos Threads_created velik, moglo bi biti potrebno da poveæate vrijednost thread_cache_size. (Uobièajeno, ako imate dobru implementaciju grana, ova opcija neæe pružiti primjetna poboljšanja performansi.)';
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'Broj grana koje nisu uspavane.';
$strShowTableDimension = 'Prikaži dimenzije tablice';
$strShowTables = 'Prikaži tablice';
$strShowThisQuery = 'Ovaj upit ponovno prikaži ovdje';
$strSimplifiedChinese = 'Kineski, pojednostavljen';
$strSingly = '(pojedinaèno)';
$strSize = 'Velièina';
$strSkipQueries = 'Broj zapisa (upita) koje je potrebno preskoèiti od poèetka';
$strSlovak = 'Slovaèki';
$strSlovenian = 'Slovenski';
$strSocketProblem = '(ili prikljuèak lokalnog MySQL poslužitelja nije ispravno konfiguriran)';
$strSortByKey = 'Presloži po kljuèu';
$strSorting = 'Preslagivanje';
$strSort = 'Presloži';
$strSpaceUsage = 'Iskorištenost prostora';
$strSpanish = 'Španjolski';
$strSplitWordsWithSpace = 'Rijeèi su razdvojene znakom razmaka (" ").';
$strSQLCompatibility = 'Naèin rada SQL kompatibilnosti';
$strSQLExportType = 'Vrsta izvoza';
$strSQLImportOptions = 'SQL opcije';
$strSQLOptions = 'SQL opcije';
$strSQLParserBugMessage = 'Postoji moguænost da ste pronašli nedostatak u SQL rašèlanjivaèu. Temeljito prouèite vaš upit i provjerite ispravan unos navodnika. Jedan od moguæih razloga je i da ste uèitali datoteku s binarnim vrijednosti izvan prostora s navodnicima. Vaš upit takoðer možete provjeriti u naredbenom retku MySQL-a. Ispis pogreške MySQL poslužitelja može vam pomoæi u dijagnosticiranju problema. Ako i dalje postoje problemi ili ako rašèlanjivaè ne uspijeva u zadacima koji uspijevaju u naredbenom retku, suzite svoj unos SQL upita na samo onaj upit koji izaziva probleme i podnesite prijavu o nedostatku zajedno s dijelom podatka u donjem odjeljku CUT:';
$strSQLParserUserError = 'Izgleda da postoji pogreška u vašem SQL upitu. Ispis pogreške MySQL poslužitelja može vam pomoæi u dijagnosticiranju problema.';
$strSQLQuery = 'SQL upit';
$strSQLResult = 'SQL rezultat';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neispravna ID oznaka';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Navodnik nije zatvoren';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nepoznat niz interpunkcija';
$strStatCheckTime = 'Posljednja provjera';
$strStatCreateTime = 'Izrada';
$strStatement = 'Izjave';
$strStatisticsOverrun = 'Na zaposlenom poslužitelju brojaè bajtova mogao bi preletjeti svoj raspon prikaza, pri èemu bi statistike koje prikazuje MySQL poslužitelj mogle biti netoène.';
$strStatUpdateTime = 'Posljednje ažuriranje';
$strStatus = 'Stanje';
$strStorageEngine = 'Pogon pohrane';
$strStorageEngines = 'Pogoni pohrane';
$strStrucCSV = 'CSV';
$strStrucData = 'Strukturu i podatke';
$strStrucExcelCSV = 'CSV za MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Izvorno MS Excel oblikovanje';
$strStrucNativeExcelOptions = 'Opcije izvornog Excel izvoza';
$strStrucOnly = 'Samo strukturu';
$strStructPropose = 'Predloži strukturu tablice';
$strStructure = 'Strukturu';
$strSubmit = 'Podnesi';
$strSuccess = 'Vaš SQL upit uspješno je izvršen';
$strSum = 'Zbroj';
$strSwedish = 'Švedski';
$strSwitchToDatabase = 'Prebaci se na kopiranu bazu podataka';
$strSwitchToTable = 'Prebaci se na kopiranu tablicu';

$strTableAlreadyExists = 'Tablica %s veæ postoji!';
$strTableComments = 'Komentari tablice';
$strTableEmpty = 'Naziv tablice je prazan!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tablica %s je odbaèen';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tablica %s je oèišæena';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tablica %s je ispražnjena';
$strTableMaintenance = 'Održavanje tablice';
$strTableOfContents = 'Sadržaj tablice';
$strTableOptions = 'Opcije tablice';
$strTables = '%s tablica';
$strTableStructure = 'Tablièna struktura za tablicu';
$strTable = 'Tablica';
$strTakeIt = 'Dodijeli';
$strTblPrivileges = 'Privilegije specifiène za tablicu';
$strTempData = 'Privremeni podaci';
$strTextAreaLength = ' Zbog svoje duljine,<br /> ureðivanje ovog polja možda neæe biti moguæe ';
$strThai = 'Thai';
$strThemeDefaultNotFound = 'Zadana tema %s nije pronaðena!';
$strThemeNoPreviewAvailable = 'Nema raspoloživog pregleda.';
$strThemeNotFound = 'Tema %s nije pronaðena!';
$strThemeNoValidImgPath = 'Valjana putanja slika za temu %s nije pronaðena!';
$strThemePathNotFound = 'Za temu %s nije pronaðena putanje tema!';
$strTheme = 'Tema / Stil';
$strThisHost = 'Ovo raèunalo';
$strThreads = 'Grane';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Grana %s uspješno je prekinuta.';
$strTimeoutInfo = 'Vrijeme prethodnog uvoza je isteklo. Nakon ponovno podnošenja bit æe nastavljeno od položaja %d.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Ipak, pri posljednjem prijelazu nikakvi podaci nisu bili rašèlanjeni. To znaèi da phpMyAdmin neæe biti u moguænosti završiti ovaj uvoz sve dok ne poveæate vremenska ogranièenja unutar php.';
$strTimeoutPassed = 'Vrijeme za skriptu je isteklo. Ako želite završiti uvoz, ponovo podnesite istu datoteku i uvoz æe nastaviti.';
$strTime = 'Vrijeme';
$strToggleScratchboard = 'Ukljuèi bilješke';
$strTotalUC = 'Ukupno';
$strTotal = 'ukupno';
$strTraditionalChinese = 'Kineski, tradicionalan';
$strTraditionalSpanish = 'Španjolski, tradicionalan';
$strTraffic = 'Promet';
$strTransactionCoordinator = 'Koordinator transakcije';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Prikazuje vezu prema preuzimanju binarnih podataka polja. Možete upotrijebiti prvu opciju da biste sami odredili naziv datoteke ili drugu opciju da biste upotrijebili naziv polja koje sadrži naziv datoteke. Ako upotrijebite drugu opciju, u prvu opciju morate unijeti prazan niz.';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Prikazuje podatke u heksadecimalnom obliku. Opcionalan prvi parametar odreðuje koliko èesto æe prazna mjesta biti dodavana (zadana vrijednost je 2).';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Prikazuje slièicu s moguænošæu klikanja. Opcije su najveæa širina i visina u pikselima. Izvorne proporcije su oèuvane.';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Prikazuje vezu za preuzimanje ove slike.';
$strTransformation_image_png__inline = 'Pogledajte slika/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__external = 'SAMO ZA LINUX: Pokreæe vanjsku aplikaciju i predaje joj podatke polja putem standardnog unosa. Vraæa standardan ispis aplikacije. Zadana aplikacija je Tidy, uredno ispisivanje HTML koda. Iz sigurnosnih razloga morate ruèno urediti datoteku libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i izraditi popis alata koje želite uèiniti raspoloživim. Prva opcija æe biti redni broj programa kojeg želite upotrebljavati a druga opcija su parametri programa. Ako je treæa opcija postavljena na vrijednost 1, pretvorit æe ispis pomoæu htmlspecialchars(), (zadano: 1). Ako je èetvrta opcija postavljena na vrijednost 1, sprijeèit æe omatanje i osigurati prikaz ispisa u jednom retku (zadano: 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Prikazuje sadržaj polje u izvornom obliku, bez njegovog provlaèenja kroz htmlspecialchars(). Odnosno, za polje se pretpostavlja da ne sadrži valjani HTML kod.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Prikazuje sliku i vezu. Polje sadrži naziv datoteke. Prva opcija je URL prefiks, poput "http://www.example.com/". Druga i treæa opcija predstavljaju širinu i visinu u pikselima.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Prikazuje vezu. Polje sadrži naziv datoteke. Prva opcija je URL prefiks, poput "http://www.example.com/". Druga opcija je naziv veze.';
$strTransformation_text_plain__sql = 'Oblikuje tekst kao SQL upit s naglašavanjem sintakse.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Prikazuje dio niza. Prva opcija je broj znakova koje je potrebno preskoèiti, od poèetka niza (zadano: 0). Druga opcija je broj znakova za povrat (zadano: do završetka niza). Treæa opcija je niz koji je potrebno pridodati iza završetka i/ili prije poèetka kad zapoène srezivanje (zadano: "...").';
$strTruncateQueries = 'Sreži prikazane rezultate';
$strTurkish = 'Turski';
$strType = 'Vrsta';

$strUkrainian = 'Ukrajinski';
$strUncheckAll = 'Ukloni sve oznake';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Jedinstveno';
$strUnknown = 'nepoznato';
$strUnselectAll = 'Ukloni sav odabir';
$strUnsupportedCompressionDetected = 'Pokušali ste uèitati datoteku s nepodržanim naèinom komprimiranja (%s). Takva podrška još nije implementirana ili je onemoguæena u vašoj konfiguraciji.';
$strUpdatePrivMessage = 'Ažurirali ste privilegije za %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil je ažuriran.';
$strUpdateQuery = 'Ažuriraj upit';
$strUpdComTab = 'Pogledajte dokumentaciju radi uputa o ažuriranju tablice column_comments.';
$strUpgrade = 'Trebali biste nadograditi na %s %s ili kasniju.';
$strUploadLimit = 'Vjerojatno ste pokušali s uèitavanjem prevelike datoteke. Pogledajte %sdokumentaciju%s radi uputa o naèinima rješavanja ovog ogranièenja.';
$strUploadsNotAllowed = 'Uèitavanje datoteka nije dopušteno na ovom poslužitelju.';
$strUsage = 'Upotreba';
$strUseBackquotes = 'Unesi nazive tablica i polja sa stražnjim navodnicima';
$strUsedPhpExtensions = 'Upotrijebljena PHP proširenja';
$strUseHostTable = 'Upotrijebi tablicu poslužitelja';
$strUserAlreadyExists = 'Korisnik %s veæ postoji!';
$strUserEmpty = 'Korisnièko ime je prazno!';
$strUser = 'Korisnik';
$strUserName = 'Korisnièko ime';
$strUserNotFound = 'Odabrani korisnik nije pronaðen u tablici privilegija.';
$strUserOverview = 'Pregled korisnika';
$strUsersDeleted = 'Odabrani korisnici uspješno su izbrisani.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Korisnici koji imaju pristup u "%s"';
$strUseTabKey = 'Pomoæu tipke TAB premještate se od jedne vrijednost do druge vrijednost, odnosno s tipkama CTRL+Strelice za premještanje bilo kamo';
$strUseTables = 'Upotrijebi tablice';
$strUseTextField = 'Upotrijebi tekstualno polje';
$strUseThisValue = 'Upotrijebi ovu vrijednost';

$strValidateSQL = 'Provjera valjanosti SQL-a';
$strValidatorError = 'SQL validator nije bilo moguæe pokrenuti. Provjerite jeste li instalirali potrebna PHP proširenja, na naèin opisan u %sdokumentaciji%s.';
$strValue = 'Vrijednost';
$strVar = 'Varijabla';
$strVersionInformation = 'Podaci o verziji';
$strViewDumpDatabases = 'Prikaži ispis (shemu) baza podataka';
$strViewDumpDB = 'Prikaži ispis (shemu) baze podataka';
$strViewDump = 'Prikaži ispis (shemu) tablice';
$strViewHasBeenDropped = 'Index %s je ispušten';
$strViewMaxExactCount = 'Ovaj prikaz sadrži više od %s redaka. Pogledajte %sdokumentaciju%s.';
$strView = 'Prikaz';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Mapu koju ste odabrali za potrebe uèitavanja nije moguæe dohvatiti';
$strWebServerUploadDirectory = 'mapa uèitavanja web poslužitelja';
$strWelcome = 'Dobro došli u %s';
$strWestEuropean = 'Zapadno europski';
$strWildcard = 'džoker';
$strWindowNotFound = 'Ciljani prozor preglednika nije bilo moguæe osvježiti. Možda ste zatvorili nadreðeni prozor ili su postavke sigurnosti vašeg preglednika konfigurirane za blokiranje ažuriranja preko više prozora.';
$strWithChecked = 'S odabirom:';
$strWriteRequests = 'Zahtjevi zapisivanja';
$strWrongUser = 'Pogrešno korisnièko ime ili lozinka. Pristup odbijen.';

$strXMLOptions = 'XML opcije';
$strXML = 'XML';

$strYes = 'Da';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Napomena: Postavljanje ovih opcija na vrijednost 0 (nula) uklanja ogranièenje.';
$strZip = '"zipano"';

$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ