Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/croatian-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: croatian-iso-8859-2.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

/**
 *  Croatian language file by
 *  Renato Pavièiæ <hide@address.com>
 */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('B', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ned', 'Pon', 'Uto', 'Sri', 'Èet', 'Pet', 'Sub');
$month = array('Sij', 'Velj', 'O¾u', 'Tra', 'Svi', 'Lip', 'Srp', 'Kol', 'Ruj', 'Lis', 'Stu', 'Pro');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%B %d, %Y u %I:%M %p';
$timespanfmt = '%s dana, %s sati, %s minuta i %s sekunda';

$strAbortedClients = 'Prekinuto';
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Vjerojatan razlog je nepostojeæa konfiguracijska datoteka. Za izradu mo¾ete upotrijebiti naredbu %1$ssetup script%2$s';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin poku¹ao je uspostaviti vezu s MySQL poslu¾iteljem, ali je poslu¾itelj odbio povezivanje. U datoteci config.inc.php provjerite naziv raèunala, korisnièko ime i lozinku, te provjerite da se odgovaraju podacima koje vam je dao administrator MySQL poslu¾itelja.';
$strAccessDenied = 'Pristup odbijen';
$strAction = 'Aktivnost';
$strAddAutoIncrement = 'Dodaj vrijednost AUTO_INCREMENT';
$strAddClause = 'Dodaj %s';
$strAddConstraints = 'Dodaj prisile';
$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/Izbri¹i stupce polja';
$strAddDeleteRow = 'Dodaj/Izbri¹i redak kriterija';
$strAddFields = 'Dodaj %s polja';
$strAddHeaderComment = 'Dodaj prilagoðeni komentar u zaglavlje ("\\n" razdvaja retke)';
$strAddIntoComments = 'Dodaj u komentare';
$strAddNewField = 'Dodaj novo polje';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj privilegije za sljedeæe baze podataka';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj privilegije za sljedeæu tablicu';
$strAddSearchConditions = 'Dodaj uvjete pretrage (sadr¾aj uvjeta "gdje"):';
$strAddToIndex = 'Dodaj u indeks &nbsp;%s&nbsp;stupci';
$strAddUser = 'Dodaj novog korisnika';
$strAddUserMessage = 'Dodali ste novog korisnika.';
$strAdministration = 'Administracija';
$strAffectedRows = 'Zahvaæeni redovi:';
$strAfterInsertBack = 'Kreni nazad na prethodnu stranicu';
$strAfterInsertNewInsert = 'Umetni dodatni novi redak';
$strAfterInsertNext = 'Uredi sljedeæi redak';
$strAfterInsertSame = 'Kreni nazad na ovu stranicu';
$strAfter = 'Poslije %s';
$strAllowInterrupt = 'Dopusti prekid uvoza u sluèaju da skripta otkrije blizinu vremenskog ogranièenja. Ovo bi mogao biti dobar naèin uvoza velikih datoteka, ali mo¾e prekinuti transakcije.';
$strAll = 'Sve';
$strAllTableSameWidth = 'Prikazati sve tablice uz istu ¹irinu?';
$strAlterOrderBy = 'Izmijeni rasporede tablice po';
$strAnalyzeTable = 'Analiziraj tablicu';
$strAnd = 'I';
$strAndThen = 'i potom';
$strAnIndex = 'Indeks je pridodan na %s';
$strAny = 'Bilo koji';
$strAnyHost = 'Bilo koje raèunalo';
$strAnyUser = 'Bilo koji korisnik';
$strApproximateCount = 'Mo¾e biti pribli¾no. Pogledajte ÈPP 3.11';
$strAPrimaryKey = 'Primarni kljuè je dodan na %s';
$strArabic = 'Arapski';
$strArmenian = 'Armenski';
$strAscending = 'Uzlazno';
$strAtBeginningOfTable = 'Pri poèetku tablice';
$strAtEndOfTable = 'Pri zavr¹etku tablice';
$strAttr = 'Atributi';
$strAutodetect = 'Automatski prepoznaj';
$strAutomaticLayout = 'Automatski raspored';

$strBack = 'Nazad';
$strBaltic = 'Baltièki';
$strBeginCut = 'BEGIN CUT';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinary = 'Binarno';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binarno - ne ureðuj';
$strBinaryLog = 'Binarni zapisnik';
$strBinLogEventType = 'Vrsta dogaðaja';
$strBinLogInfo = 'Podaci';
$strBinLogName = 'Naziv zapisnika';
$strBinLogOriginalPosition = 'Izvorni polo¾aj';
$strBinLogPosition = 'Polo¾aj';
$strBinLogServerId = 'ID poslu¾itelja';
$strBookmarkAllUsers = 'Neka svi korisnici imaju pristup ovom favoritu';
$strBookmarkCreated = 'Izraðen je favorit %s';
$strBookmarkDeleted = 'Favorit je izbrisan.';
$strBookmarkLabel = 'Oznaka';
$strBookmarkQuery = 'Favorizirani SQL upit';
$strBookmarkReplace = 'Zamijeni postojeæim favoritom istog naziva';
$strBookmarkThis = 'Favoriziraj ovaj SQL upit';
$strBookmarkView = 'Samo prikaz';
$strBrowseDistinctValues = 'Pretra¾i prepoznatljive vrijednosti';
$strBrowseForeignValues = 'Pretra¾i strane vrijednosti';
$strBrowse = 'Pretra¾ivanje';
$strBufferPoolActivity = 'Aktivnost meðuspremnika';
$strBufferPool = 'Meðuspremnik';
$strBufferPoolUsage = 'Iskoristivost meðuspremnika';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Propu¹tena èitanja pri %';
$strBufferReadMisses = 'Propu¹tena èitanja';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Zapisivanje èeka pri %';
$strBufferWriteWaits = 'Zapisivanje èeka';
$strBulgarian = 'Bugarski';
$strBusyPages = 'Zaposlene stranice';
$strBzError = 'phpMyAdmin nije bio u moguænosti komprimirati izbacivanje zbog prekinutog Bz2 pro¹irenja u ovoj verziji PHP-a. Sna¾no se preporuèuje da postavite <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktivu u va¹oj phpMyAdmin konfiguracijskoj datoteci na <code>FALSE</code>Ako ¾elite upotrebljavati kompresijsku osobinu Bz2, bit æe potrebna nadogradnja na noviju verziju PHP-a. Detalje pregledajte u izvje¹taju PHP nedostataka: %s.';
$strBzip = '"bzipano"';

$strCalendar = 'Kalendar';
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Nije moguæe uèitati dodatke za izvoz. Provjerite svoju instalaciju!';
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Nije moguæe uèitati dodatke za uvoz. Provjerite svoju instalaciju!';
$strCannotLogin = 'Prijavljivanje na MySQL poslu¾itelj nije moguæe';
$strCantLoad = 'Nije moguæe uèitati pro¹irenje [hide@address.com://php.net/%1$hide@address.com][em]%1$s[/em][/a] . Provjerite svoju PHP konfiguraciju.';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nije moguæe uèitati pro¹irenja iconv ili recode potrebna za pretvaranje znakova. Potrebno je konfigurirati PHP radi omoguæavanja ovih pro¹irenja ili unutar phpMyAdmin onemoguæiti pretvaranje znakova.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Preimenovanje indeksa u PRIMARY nije moguæe!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nije moguæe upotrijebiti funkcije iconv, libiconv ili recode_string, iako izgleda da su sva potrebna pro¹irenja uèitana. Provjerite svoju PHP konfiguraciju.';
$strCardinality = 'Najva¾nije';
$strCaseInsensitive = 'nebitna velièina znakova';
$strCaseSensitive = 'velièina znakova je va¾na';
$strCentralEuropean = 'Srednjoeuropski';
$strChangeCopyModeCopy = '... zadr¾ati staru.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... izbri¹i starog iz korisnièkih tablica i potom ponovo uèitaj privilegije.';
$strChangeCopyMode = 'Izradi novog korisnika s istim privilegijama i...';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... izbri¹i starog iz korisnièkih tablica.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... opozovi sve aktivne privilegije iz stare i potom je izbri¹i.';
$strChangeCopyUser = 'Promjena podataka prijave / Kopiranje korisnika';
$strChangeDisplay = 'Odaberi polje za prikaz';
$strChangePassword = 'Promijeni lozinku';
$strChange = 'Promijeni';
$strCharsetOfFile = 'Tablica znakova za datoteku:';
$strCharsetsAndCollations = 'Tablica znakova i usporeðivanja';
$strCharsets = 'Tablice znakova';
$strCharset = 'Tablica znakova';
$strCheckAll = 'Oznaèi sve';
$strCheckOverhead = 'Provjeri za prepunjene tablice';
$strCheckPrivsLong = 'Provjeri privilegije za bazu podataka "%s".';
$strCheckPrivs = 'Provjeri privilegije';
$strCheckTable = 'Provjeri tablicu';
$strChoosePage = 'Odaberite tablicu za ureðivanje';
$strColComFeat = 'Prikazivanje stupca komentara';
$strCollation = 'Usporeðivanje';
$strColumnNames = 'Nazivi stupaca';
$strColumnPrivileges = 'Privilegije specifiène za stupac';
$strCommand = 'Naredba';
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE';
$strComments = 'Komentari';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 kompatibilno';
$strCompleteInserts = 'Dovr¹i umetanja';
$strCompression = 'Kompresija';
$strCompressionWillBeDetected = 'Kompresija uvezene datoteke bit æe automatski prepoznata iz: %s';
$strConfigDefaultFileError = 'Nije moguæe uèitati zadanu konfiguraciju iz: "%1$s"';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nije mogao proèitati va¹u konfiguracijsku datoteku!<br />Moguæi razlog je ako PHP pronaðe pogre¹ku u njezinom ra¹èlanjivanju ili ako PHP ne mo¾e pronaæi datoteku.<br />Potrebno je izravno pozvati konfiguracijsku datoteku putem donje veze i prouèiti prikazane PHP poruke o pogre¹kama. U veæini sluèajeva na nekom mjestu nedostaje znak navodnika ili toèke-zareza.<br />Ako se prika¾e prazna stranica, sve je u redu.';
$strConfigureTableCoord = 'Konfigurirajte koordinate tablice %s';
$strConnectionError = 'Povezivanje nije moguæe: neispravna postavka.';
$strConnections = 'Veze';
$strConstraintsForDumped = 'Ogranièenja za izbaèene tablice';
$strConstraintsForTable = 'Ogranièenja za tablicu';
$strCookiesRequired = 'Od ovog mjesta potrebno je omoguæiti kolaèiæe.';
$strCopyDatabaseOK = 'Baza podataka %s kopirana je u %s';
$strCopy = 'Kopiraj';
$strCopyTable = 'Kopiraj tablicu u (bazapodataka<b>.</b>tablica):';
$strCopyTableOK = 'Tablica %s kopirana je u %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Kopiranje u istu tablicu nije moguæe!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin nije mogao ugasiti granu %s. Vjerojatno je veæ zatvorena.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Prije kopiranja izradi bazu podataka (CREATE DATABASE)';
$strCreateIndex = 'Izradi indeks &nbsp;%s&nbsp;stupaca';
$strCreateIndexTopic = 'Izradi novi indeks';
$strCreate = 'Izradi';
$strCreateNewDatabase = 'Izradi novu bazu podataka';
$strCreateNewTable = 'Izradi novu tablicu u bazi podataka %s';
$strCreatePage = 'Izradi novu stranicu';
$strCreatePdfFeat = 'Izrada PDF datoteka';
$strCreateUserDatabase = 'Baza podataka za korisnika';
$strCreateUserDatabaseName = 'Izradi bazu podataka istog naziva i podari sve privilegije';
$strCreateUserDatabaseNone = 'Nijedan';
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Podari sve privilegije imenima s d¾okerima (korisnièkoime_%)';
$strCreationDates = 'Izrada/A¾uriranje/Provjera datuma';
$strCriteria = 'Kriterij';
$strCroatian = 'Hrvatski';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'CSV opcije';
$strCSVOptions = 'CSV opcije';
$strCyrillic = 'Æirilica';
$strCzech = 'Èe¹ki';
$strCzechSlovak = 'Èe¹ki ili Slovaèki';

$strDanish = 'Danski';
$strDatabase = 'Baza podataka';
$strDatabaseEmpty = 'Naziv baze podataka je prazan!';
$strDatabaseExportOptions = 'Opcije izvoza baze podataka';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Baza podataka %s je odbaèena.';
$strDatabases = 'Baze podataka';
$strDatabasesDropped = 'Baza podataka %s uspje¹no je odbaèena.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Onemoguæi statistike';
$strDatabasesStatsEnable = 'Omoguæi statistike';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Napomena: Omoguæavanja statistika baze podataka mo¾e prouzrokovati izuzetno velik promet izmeðu web poslu¾itelja i MySQL poslu¾itelja.';
$strDatabasesStats = 'Statistike baza podataka';
$strDataDict = 'Rjeènik podataka';
$strDataOnly = 'Samo podatke';
$strDataPages = 'Stranice koje sadr¾e podatke';
$strData = 'Podaci';
$strDBComment = 'Komentar baze podataka: ';
$strDBCopy = 'Kopiraj bazu podataka u';
$strDbPrivileges = 'Privilegije specifiène za bazu podataka';
$strDBRename = 'Preimenuj bazu podataka u';
$strDbSpecific = 'specifièno za bazu podataka';
$strDefaultEngine = '%s je zadani pogon pohranjivanja na ovom MySQL poslu¾itelju.';
$strDefaultValueHelp = 'Za zadane vrijednosti unesite samo jednu vrijednost, bez kosih crta ili navodnika, u sljedeæem obliku: a';
$strDefault = 'Zadano';
$strDefragment = 'Defragmentiraj tablicu';
$strDelayedInserts = 'Upotrijebi odgoðena umetanja';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Ovo je najèi¹æi naèin, ali ponovno uèitavanje privilegija mo¾e potrajati.';
$strDeleteAndFlush = 'Izbri¹i korisnike i potom ponovo uèitaj privilegije.';
$strDeleted = 'Redak je izbrisan';
$strDeletedRows = 'Izbrisani redovi:';
$strDelete = 'Izbri¹i';
$strDeleteNoUsersSelected = 'Nema odabranih korisnika za uklanjanje!';
$strDeleting = 'Brisanje %s';
$strDelimiter = 'Razgranièavanje';
$strDelOld = 'Trenutna stranica sadr¾i reference prema tablicama koje vi¹e ne postoje. ®elite li izbrisati te reference?';
$strDescending = 'Silazno';
$strDescription = 'Opis';
$strDictionary = 'rjeènik';
$strDirtyPages = 'Prljave stranice';
$strDisabled = 'Onemoguæeno';
$strDisableForeignChecks = 'Onemoguæi provjere stranih znakova';
$strDisplayFeat = 'Osobine prikaza';
$strDisplayOrder = 'Redoslijed prikaza:';
$strDisplayPDF = 'Prika¾i PDF shemu';
$strDoAQuery = 'Izvedi "upit po primjeru" (d¾oker: "%")';
$strDocu = 'Dokumentacija';
$strDoYouReally = '®elite li zaista ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'UNI©TIT ÆETE CJELOKUPNU BAZU PODATAKA!';
$strDrop = 'Ispusti';
$strDropUsersDb = 'Ispusti baze podataka koje imaju iste nazive i korisnike.';
$strDumpingData = 'Izbacivanje podataka za tablicu';
$strDumpSaved = 'Izbacivanje je spremljeno u datoteku %s.';
$strDumpXRows = 'Izbaci %s redaka, poèev¹i od zapisa # %s.';
$strDynamic = 'dinamièki';

$strEditPDFPages = 'Uredi PDF stranice';
$strEditPrivileges = 'Uredi privilegije';
$strEdit = 'Ureðivanje';
$strEffective = 'Na snazi';
$strEmpty = 'Isprazni';
$strEmptyResultSet = 'MySQL je vratio prazan komplet rezultata (npr. nula redova).';
$strEnabled = 'Omoguæeno';
$strEncloseInTransaction = 'Izvoz ukljuèi u transakciju';
$strEndCut = 'END CUT';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnd = 'Zavr¹etak';
$strEngineAvailable = '%s je raspolo¾iv na ovom MySQL poslu¾itelju.';
$strEngineDisabled = '%s je onemoguæen za ovaj MySQL poslu¾itelj.';
$strEngines = 'Pogoni';
$strEngineUnsupported = 'Ovaj MySQL poslu¾itelj ne podr¾ava pogon pohranjivanja %s.';
$strEnglish = 'Engleski';
$strEnglishPrivileges = ' Napomena: Nazivi MySQL privilegija navedeni su na engleskom jeziku ';
$strErrorInZipFile = 'Pogre¹ka u ZIP arhivi:';
$strError = 'Pogre¹ka';
$strErrorRenamingTable = 'Pogre¹ka tijekom preimenovanja tablice %1$s u %2$s';
$strEscapeWildcards = 'Da bi mogli biti upotrebljavani u doslovnom smislu, d¾okerima \_ i \% mora prethoditi znak \\';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Estonski';
$strExcelEdition = 'Excel izdanje';
$strExcelOptions = 'Excel opcije';
$strExecuteBookmarked = 'Izvr¹i favorizirani upit';
$strExplain = 'Objasni SQL';
$strExport = 'Izvoz';
$strExportMustBeFile = 'Odabrana vrsta izvoza mora biti spremljena u datoteku!';
$strExtendedInserts = 'Pro¹irena umetanja';
$strExtra = 'Dodatno';

$strFailedAttempts = 'Neuspjeli poku¹aji';
$strFieldHasBeenDropped = 'Polje %s je odbaèeno';
$strField = 'Polje';
$strFieldsEmpty = ' Prebrojavanje polja je prazno! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polja obuhvaæena po';
$strFieldsEscapedBy = 'Polja izostavljena po';
$strFields = 'Polja';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polja zavr¹ena s';
$strFileAlreadyExists = 'Datoteka %s veæ postoji na poslu¾itelju. Promijenite naziv ili oznaèite opciju za prepisivanje.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Datoteku nije moguæe proèitati';
$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'naziv baze podataka';
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'naziv poslu¾itelja';
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'naziv tablice';
$strFileNameTemplateDescription = 'Vrijednost se interpretira pomoæu %1$sstrftime%2$s, pa mo¾ete upotrijebiti naredbe oblikovanja vremena. Dodatno se mogu dogoditi sljedeæa preoblikovanja: "%3$s". Ostatak teksta bit æe zadr¾an u izvornom obliku.';
$strFileNameTemplate = 'Predlo¾ak naziva datoteka';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamti predlo¾ak';
$strFileToImport = 'Datoteka za uvoz';
$strFixed = 'fiksirano';
$strFlushPrivilegesNote = 'Napomena: phpMyAdmin preuzima korisnièke privilegije izravno iz MySQL tablica privilegija. U sluèaju da su ruèno mijenjane, sadr¾aj ovih tablica mo¾e se razlikovati od privilegija koje upotrebljava poslu¾itelj. U tom je sluèaju potrebno %sponovo uèitati privilegije%s prije nastavljanja rada.';
$strFlushQueryCache = 'Isprazni pohranu upita';
$strFlushTable = 'Isprazni tablicu ("FLUSH")';
$strFlushTables = 'Isprazni (zatvori) sve tablice';
$strFontSize = 'Velièina fonta';
$strFormat = 'Oblikovanje';
$strFormEmpty = 'U obrascu nedostaje vrijednost!';
$strFreePages = 'Slobodne stranice';
$strFullText = 'Potpuni tekstovi';
$strFunction = 'Funkcija';
$strFunctions = 'Funkcije';

$strGenBy = 'Generirano s';
$strGeneralRelationFeat = 'Opæe osobine relacija';
$strGenerate = 'Generiraj';
$strGeneratePassword = 'Generiraj lozinku';
$strGenTime = 'Vrijeme generiranja';
$strGeorgian = 'Gruzijski';
$strGerman = 'Njemaèki';
$strGlobal = 'opæe';
$strGlobalPrivileges = 'Opæe privilegije';
$strGlobalValue = 'Opæa vrijednost';
$strGo = 'Kreni';
$strGrantOption = 'Podarivanje';
$strGreek = 'Grèki';
$strGzip = '"gzipano"';

$strHandler = 'Hvati¹ta';
$strHasBeenAltered = 'izmijenjeno je.';
$strHasBeenCreated = 'izraðeno je.';
$strHaveToShow = 'Morate odabrati najmanje jedan stupac za prikazivanje';
$strHebrew = 'Hebrejski';
$strHexForBinary = 'Upotrijebi heksadecimalno za binarna polja';
$strHomepageOfficial = 'Slu¾bena stranica programa phpMyAdmin';
$strHome = 'Poèetna stranica';
$strHostEmpty = 'Naziv raèunala je prazan!';
$strHost = 'Raèunalo';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 opcije izvoza';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Excel 2000 opcije izvoza';
$strHungarian = 'Maðarski';

$strIcelandic = 'Islandski';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Puni tekst';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignoriraj istovjetne redove';
$strIgnore = 'Ignoriraj';
$strIgnoreInserts = 'Upotrijebi ignoriranje umetaka';
$strImportFiles = 'Uvezi datoteke';
$strImportFormat = 'Oblikovanje uvezene datoteke';
$strImportSuccessfullyFinished = 'Uvoz je uspje¹no dovr¹en. Izvr¹eno upita: %d .';
$strImport = 'Uvoz';
$strIndexes = 'Indeksi';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index %s je odbaèen';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexName = 'Naziv indeksa:';
$strIndexType = 'Vrsta indeksa:';
$strIndexWarningMultiple = 'Izraðeno je vi¹e od jednog kljuèa %s za stupac `%s`';
$strIndexWarningPrimary = 'Kljuèevi PRIMARY i INDEX ne bi smjeli istovremeno biti zadani za stupac `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Problemi s indeksima tablice `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Kljuèevi UNIQUE i INDEX ne bi smjeli istovremeno biti zadani za stupac `%s`';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Velièina koraka za pro¹irivanje velièine automatski pro¹irujuæeg prostora tablice u sluèaju njezinog ispunjavanja.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Korak autopro¹irenja';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Velièina memorijskog meðuspremnika koju InnoDB upotrebljava za privremenu pohranu podataka i indeksa svojih tablica.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Velièina meðuspremnika';
$strInnoDBDataFilePath = 'Podatkovne datoteke';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Uobièajeni dio putanje mapa za sve InnoDB podatkovne datoteke.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Osnovna mapa podataka';
$strInnoDBPages = 'stranice';
$strInnodbStat = 'InnoDB stanje';
$strInsecureMySQL = 'Va¹a konfiguracijska datoteka sadr¾i postavke (root korisnik bez lozinke) koja odgovara zadanom privilegiranom nalogu MySQL-a. Va¹ MySQL poslu¾itelj pokrenut je sa zadanim postavkama i kao takav otvoren je upadima. Potrebno je ispraviti ovaj sigurnosni nedostatak.';
$strInsertAsNewRow = 'Umetni kao novi redak';
$strInsertedRowId = 'ID umetnutog retka:';
$strInsertedRows = 'Umetnuti redovi:';
$strInsert = 'Umetni';
$strInternalNotNecessary = '* Interna relacija nije potrebna ako takoðer postoji unutar InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interne relacije';
$strInUse = 'u upotrebi';
$strInvalidAuthMethod = 'Neispravan komplet naèina provjere vjerodostojnosti u konfiguraciji:';
$strInvalidColumnCount = 'Broj stupaca mora biti veæi od nule.';
$strInvalidColumn = 'Odreðen je neispravan stupac (%s) !';
$strInvalidCSVFieldCount = 'Neispravan broj polja u CSV unosu unutar retka %d.';
$strInvalidCSVFormat = 'Neispravno oblikovanje u CSV unosu unutar retka %d.';
$strInvalidCSVParameter = 'Neispravan parametar za CSV uvoz: %s';
$strInvalidDatabase = 'Neispravna baza podataka';
$strInvalidFieldAddCount = 'Morate dodati najmanje jedno polje.';
$strInvalidFieldCount = 'Tablica mora sadr¾avati najmanje jedno polje.';
$strInvalidLDIImport = 'Ovaj dodatak ne podr¾ava uvoz komprimiranih datoteka!';
$strInvalidRowNumber = '%d nije valjani broj retka.';
$strInvalidServerHostname = 'Neispravan naziv za poslu¾itelj %1$s. Molimo, pregledajte svoju konfiguraciju.';
$strInvalidServerIndex = 'Neispravan indeks poslu¾itelja: "%s"';
$strInvalidTableName = 'Neispravan naziv tablice';

$strJapanese = 'Japanski';
$strJoins = 'Spojevi';
$strJumpToDB = 'Skoèi do baze podataka "%s".';
$strJustDeleteDescr = '"Izbrisani" æe korisnici i dalje moæi pristupati poslu¾itelju sve dok se privilegije ne uèitaju ponovo.';
$strJustDelete = 'Samo izbri¹i korisnike iz tablice privilegija.';

$strKeepPass = 'Ne mijenjaj lozinku';
$strKeyCache = 'Pohrana kljuèeva';
$strKeyname = 'Naziv kljuèa';
$strKill = 'Eliminiraj';
$strKorean = 'Korejski';

$strLandscape = 'Polo¾eno';
$strLanguage = 'Jezik';
$strLanguageUnknown = 'Nepoznati jezik: %1$s.';
$strLatchedPages = 'Vezane stranice';
$strLatexCaption = 'Naslov tablice';
$strLatexContent = 'Sadr¾aj tablice __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Nastavljeni naslov tablice';
$strLatexContinued = '(nastavljeno)';
$strLatexIncludeCaption = 'Ukljuèi naslov tablice';
$strLatexLabel = 'Kljuè oznake';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX opcije';
$strLatexStructure = 'Struktura tablice __TABLE__';
$strLatvian = 'Latvijski';
$strLDI = 'CSV upotrebom LOAD DATA';
$strLDIImportOptions = 'Opcije za CSV uvoz upotrebom naredbe LOAD DATA';
$strLDILocal = 'Upotrijebi lokalnu kljuènu rijeè';
$strLengthSet = 'Duljina/Vrijednosti';
$strLimitNumRows = 'Broj redaka po stranici';
$strLinesTerminatedBy = 'Redovi zavr¹eni s';
$strLinkNotFound = 'Veza nije pronaðena';
$strLinksTo = 'Povezano s';
$strLithuanian = 'Litavski';
$strLocalhost = 'Lokalno';
$strLocationTextfile = 'Lokacija tekstualne datoteke';
$strLoginInformation = '_Podaci prijave';
$strLogin = 'Prijava';
$strLogout = 'Odjava';
$strLogPassword = 'Lozinka:';
$strLogServer = 'Poslu¾itelj';
$strLogUsername = 'Korisnièko ime:';
$strLongOperation = 'Ovaj postupak mo¾e potrajati dulje vrijeme. Ipak nastaviti?';

$strMaxConnects = 'najv. uzastopnih veza';
$strMaximalQueryLength = 'Najveæa duljina izraðenog upita';
$strMaximumSize = 'Najv: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'PHP pro¹irenje mbstring nije pronaðeno i izgleda da upotrebljavate multibyte tablicu znakova. Bez pro¹irenja mbstring, phpMyAdmin nije u moguænosti pravilno razdjeljivati naredbe i mo¾e doæi do neoèekivanih rezultata.';
$strMbOverloadWarning = 'Omoguæili ste funkciju mbstring.func_overload u va¹oj PHP konfiguraciji. Ova opcija nije kompatibilna s programom phpMyAdmin i mo¾e prouzrokovati o¹teæivanje nekih podataka!';
$strMIME_available_mime = 'Raspolo¾ive MIME vrste';
$strMIME_available_transform = 'Raspolo¾iva preoblikovanja';
$strMIME_description = 'Opis';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME vrsta';
$strMIME_nodescription = 'Za ovo preoblikovanje ne postoji raspolo¾iv opis.<br />Molimo da od autora zatra¾ite obja¹njenje rada %s .';
$strMIME_transformation_note = 'Za popis raspolo¾ivih opcija preoblikovanja i njihovih MIME vrsta oblikovanja, kliknite %sopcije preoblikovanja%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Unesite vrijednosti za opcije preoblikovanja upotrebom ovog oblika: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Ako je potrebno unijeti lijevu kosu crtu ("\") ili jednostruki navodnik ("\'") unutar ovih vrijednosti, ispred znaka stavite lijevu kosu crtu (na primjer: \'\\\\xyz\' ili \'a\\\'B\').';
$strMIME_transformation_options = 'Opcije preoblikovanja';
$strMIME_transformation = 'Pretvaranje preglednika';
$strMIMETypesForTable = 'MIME VRSTE ZA TABLICU';
$strMIME_without = 'MIME vrste ispisane kurzivom nemaju posebnu funkciju preoblikovanja';
$strModifications = 'Izmjene su spremljene';
$strModifyIndexTopic = 'Uredi indeks';
$strModify = 'Uredi';
$strMoveTableOK = 'Tablica %s premje¹tena je u %s.';
$strMoveTable = 'Premjesti tablicu u (bazapodataka<b>.</b>tablica):';
$strMoveTableSameNames = 'Premje¹tanje u istu tablicu nije moguæe!';
$strMultilingual = 'vi¹ejezièno';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Zadana velièina pokazatelja podataka u bajtovima, koju æe upotrijebiti naredba CREATE TABLE za MyISAM tablice ako opcija MAX_ROWS nije odreðena.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Velièina pokazatelja podataka';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Ako bi privremena datoteka za brzu izradu MyISAM indeksa mogla biti veæa od pohrane kljuèeva, uz ovdje navedenu vrijednost, preferiraj naèin pohrane kljuèeva.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Najveæa velièina privremenih datoteka pri izradi indeksa';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Najveæa velièina privremene datoteke koju MySQL smije upotrijebiti tijekom ponovne izrade MyISAM indeksa (tijekom izvoðenja naredbi REPAIR TABLE, ALTER TABLE ili LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Najveæa velièina datoteke za privremeno preslagivanje';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Naèin rada za automatski povrat sru¹enih MyISAM tablica, na naèin kojim je odreðen putem opcije --myisam-recover.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Rad s automatskim povratom';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Ako je ova vrijednost veæa od 1, MyISAM indeksi tablica izraðuju se paralelno (svaki indeks unutar vlastite grane) tijekom popravka putem postupka preslagivanja.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Popravi grane';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Meðuspremnik koji je predodreðen za potrebe preslagivanja MyISAM indeksa tijekom naredbe REPAIR TABLE ili tijekom izrade indeksa naredbama CREATE INDEX ili ALTER TABLE.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Velièina meðuspremnika preslagivanja';
$strMySQLCharset = 'MySQL tablica znakova';
$strMysqlClientVersion = 'MySQL verzija klijenta';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL usporeðivanje veza';
$strMySQLSaid = 'MySQL je poruèio: ';
$strMySQLShowProcess = 'Prika¾i procese';
$strMySQLShowStatus = 'Prika¾i podatke MySQL pokretanja';
$strMySQLShowVars = 'Prika¾i MySQL sistemske varijable';

$strName = 'Naziv';
$strNext = 'Sljedeæe';
$strNoActivity = 'Nije bilo nikakvih aktivnosti tijekom %s sekunda. Prijavite se ponovo.';
$strNoDatabases = 'Nema baza podataka';
$strNoDatabasesSelected = 'Nema odabrane baze podataka.';
$strNoDataReceived = 'Nisu primljeni nikakvi podaci za uvoz. Ili nije dat naziv datoteke ili velièina datoteke prelazi najveæu dopu¹tenu velièinu od strane va¹e PHP konfiguracije. Pogledajte ÈPP 1.16.';
$strNoDescription = 'bez opisa';
$strNoDetailsForEngine = 'Za ovaj pogon pohranjivanje ne postoje raspolo¾ivi podaci.';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" izjave su onemoguæene.';
$strNoExplain = 'Preskoèi Objasni SQL';
$strNoFilesFoundInZip = 'Datoteke nisu pronaðene unutar ZIP arhive!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin je jednostavniji za upotrebu s preglednikom koji <b>podr¾ava okvire</b>.';
$strNoIndex = 'Nema definiranog indeksa!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Nema definiranih dijelova indeksa!';
$strNoModification = 'Bez izmjena';
$strNo = 'Ne';
$strNone = 'bez kompresije';
$strNoOptions = 'Ovaj oblik nema raspolo¾ive opcije';
$strNoPassword = 'Bez lozinke';
$strNoPermission = 'Web poslu¾itelj nema dopu¹tenja za spremanje datoteke %s.';
$strNoPhp = 'Bez PHP koda';
$strNoPrivileges = 'Bez privilegija';
$strNoRights = 'Nemate dovoljno privilegija da boravite ovdje!';
$strNoRowsSelected = 'Nema odabranih redova';
$strNoSpace = 'Nema dovoljno prostora za spremanje datoteke %s.';
$strNoTablesFound = 'U bazi podataka nisu pronaðene tablice.';
$strNoThemeSupport = 'Podr¹ka za teme ne postoji. Provjerite va¹u konfiguraciju i/ili va¹e teme u mapi %s.';
$strNotNumber = 'Ovo nije brojka!';
$strNotOK = 'nije OK';
$strNotSet = 'tablica <b>%s</b> nije pronaðena ili nije zadana u %s';
$strNoUsersFound = 'Korisnici nisu pronaðeni.';
$strNoValidateSQL = 'Preskoèi provjeru valjanosti SQL-a';
$strNull = 'Null';
$strNumberOfFields = 'Broj polja';
$strNumSearchResultsInTable = '%s poklapanja unutar tablice <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Ukupno:</b> <i>%s</i> poklapanja';
$strNumTables = 'Tablice';

$strOK = 'U redu ';
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Otvori opcije izraèunske tablice dokumenta';
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Otvori izraèunsku tablicu dokumenta';
$strOpenDocumentTextOptions = 'Otvori opcije teksta dokumenta';
$strOpenDocumentText = 'Otvori tekst dokumenta';
$strOpenNewWindow = 'Otvori novi phpMyAdmin prozor';
$strOperations = 'Operacije';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optimiziraj tablicu';
$strOr = 'Ili';
$strOverhead = 'Prepunjenje';
$strOverwriteExisting = 'Prepi¹i postojeæe datoteke';

$strPageNumber = 'Broj stranice:';
$strPagesToBeFlushed = 'Stranice za pra¾njenje';
$strPaperSize = 'Velièina papira';
$strPartialImport = 'Djelomièan uvoz';
$strPartialText = 'Djelomièni tekstovi';
$strPasswordChanged = 'Lozinka za %s uspje¹no je promijenjena.';
$strPasswordEmpty = 'Lozinka je prazna!';
$strPasswordHashing = 'Izrada presjeka lozinke';
$strPassword = 'Lozinka';
$strPasswordNotSame = 'Lozinke se ne podudaraju!';
$strPdfDbSchema = 'Shema "%s" baza podataka - stranica %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tablica "%s" ne postoji!';
$strPdfNoTables = 'Nema tablica';
$strPDFOptions = 'PDF opcije';
$strPDF = 'PDF';
$strPDFReportExplanation = '(Generira izvje¹taj koji sadr¾i podatke samo jedne tablice)';
$strPDFReportTitle = 'Naslov izvje¹taja';
$strPerHour = 'po satu';
$strPerMinute = 'po minuti';
$strPerSecond = 'po sekundi';
$strPersian = 'Perzijski';
$strPhoneBook = 'telefonski imenik';
$strPHP40203 = 'Upotrebljavate PHP 4.2.3 koji ima ozbiljne pote¹koæe s nizovima od vi¹estrukih bajtova (mbstring). Pogledajte PHP izvje¹taj o nedostatku 19404. Ne preporuèuje se upotreba ove verzije PHP-a uz program phpMyAdmin.';
$strPhp = 'Izradi PHP kod';
$strPHPVersion = 'PHP verzija';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentacija';
$strPmaUriError = 'Direktiva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> MORA BITI postavljena u va¹oj konfiguracijskoj datoteci!';
$strPolish = 'Poljski';
$strPortrait = 'Portret';
$strPos1 = 'Na vrh stranice';
$strPrevious = 'Prethodni';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primarni kljuè je odbaèen';
$strPrimaryKeyName = 'Naziv primarnog kljuèa mora biti "PRIMARY"!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>mora biti</b> naziv i <b>samo naziv</b> primarnog kljuèa!)';
$strPrimary = 'Primarni';
$strPrint = 'Ispi¹i';
$strPrintViewFull = 'Prikaz ispisa (s potpunim tekstovima)';
$strPrintView = 'Prikaz ispisa';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Obuhvaæa sve privilegije osim GRANT (Podari).';
$strPrivDescAlter = 'Dopu¹ta izmjenu strukture postojeæih tablice.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Dopu¹ta izmjenu i odbacivanje pohranjenih rutina.';
$strPrivDescCreateDb = 'Dopu¹ta izradu novih baze podataka i tablice.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Dopu¹ta izradu pohranjenih rutina.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Dopu¹ta izradu novih tablica.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Dopu¹ta izradu privremenih tablica.';
$strPrivDescCreateUser = 'Dopu¹ta izradu, odbacivanje i preimenovanje korisnièkih naloga.';
$strPrivDescCreateView = 'Dopu¹ta izradu novih prikaza.';
$strPrivDescDelete = 'Dopu¹ta brisanje podataka.';
$strPrivDescDropDb = 'Dopu¹ta odbacivanje baza podataka i tablica.';
$strPrivDescDropTbl = 'Dopu¹ta odbacivanje tablica.';
$strPrivDescExecute5 = 'Dopu¹ta pokretanje pohranjenih rutina.';
$strPrivDescExecute = 'Dopu¹ta izvr¹avanje pohranjenih postupaka. Nema uèinka u ovoj verziji MySQL-a.';
$strPrivDescFile = 'Dopu¹ta uvoz i izvoz podataka iz datoteka.';
$strPrivDescGrant = 'Dopu¹ta dodavanje korisnika i privilegija bez ponovnog uèitavanja tablica.';
$strPrivDescIndex = 'Dopu¹ta izradu i odbacivanje indeksa.';
$strPrivDescInsert = 'Dopu¹ta umetanje i zamjenu podataka.';
$strPrivDescLockTables = 'Dopu¹ta zakljuèavanje tablica u trenutnoj grani.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Ogranièava broj novih povezivanja koje korisnik mo¾e otvoriti, po satu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Ogranièava broj upita koje korisnik mo¾e poslati poslu¾itelju, po satu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Ogranièava broj naredbi koje korisnik mo¾e pokrenuti, a èija je namjena mijenjanje bilo koje tablice ili baze podataka, po satu.';
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Ogranièava broj istovremenih povezivanja koje korisnik mo¾e imati.';
$strPrivDescProcess3 = 'Dopu¹ta eliminiranje postupaka drugih korisnika.';
$strPrivDescProcess4 = 'Dopu¹ta pregledavanje cjelokupnih upita u popisu postupaka.';
$strPrivDescReferences = 'Nema uèinka u ovoj verziji MySQL-a.';
$strPrivDescReload = 'Dopu¹ta ponovno uèitavanje postavki poslu¾itelja i pra¾njenje privremene pohrane poslu¾itelja.';
$strPrivDescReplClient = 'Dopu¹ta korisnik postavljanje upita o lokaciji potèinjenih i gospodara.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebno za replikacijske potèinjene.';
$strPrivDescSelect = 'Dopu¹ta èitanje podataka.';
$strPrivDescShowDb = 'Daje pristup cjelokupnom popisu baza podataka.';
$strPrivDescShowView = 'Dopu¹ta izvoðenje upita SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Dopu¹ta ga¹enje poslu¾itelja.';
$strPrivDescSuper = 'Dopu¹ta povezivanje èak i kad je dostignut najveæi broj veza. Potrebno za veæinu administrativnih operacija poput postavljanja opæih varijabli ili eliminiranje grana drugih korisnika.';
$strPrivDescUpdate = 'Dopu¹ta mijenjanje podataka.';
$strPrivDescUsage = 'Bez privilegija.';
$strPrivileges = 'Privilegije';
$strPrivilegesReloaded = 'Privilegije su uspje¹no uèitane.';
$strProcedures = 'Postupci';
$strProcesses = 'Procesi';
$strProcesslist = 'Popis procesa';
$strProtocolVersion = 'Verzija protokola';
$strPutColNames = 'Nazive polja stavi u prvi red';

$strQBEDel = 'Del';
$strQBEIns = 'Ins';
$strQBE = 'Upit';
$strQueryCache = 'Pohrana upita';
$strQueryFrame = 'Prozor za upite';
$strQueryOnDb = 'SQL upit nad bazom podataka <b>%s</b>:';
$strQueryResultsOperations = 'Operacije rezultata upita';
$strQuerySQLHistory = 'SQL povijest';
$strQueryStatistics = '<b>Statistike upita</b>: Od pokretanja poslu¾itelju je upuæeno %s upita.';
$strQueryTime = 'Upit je trajao %01,4f sek';
$strQueryType = 'Vrsta upita';
$strQueryWindowLock = 'Ne prepisuj ovaj upit iz vanjskog prozora';

$strReadRequests = 'Proèitaj zahtjeve';
$strReceived = 'Primljeno';
$strRecords = 'Zapisi';
$strReferentialIntegrity = 'Provjeri referencijalan integritet:';
$strRefresh = 'Osvje¾i';
$strRelationalSchema = 'Shema relacija';
$strRelationNotWorking = 'Dodatne osobine za rad s povezanim tablicama su iskljuèene. Da biste saznali za¹to kliknite %sovdje%s.';
$strRelationsForTable = 'RELACIJE TABLICE';
$strRelations = 'Relacije';
$strRelationView = 'Prikaz relacija';
$strReloadingThePrivileges = 'Ponovno uèitavanje privilegija';
$strReloadPrivileges = 'Ponovno uèitaj privilegije';
$strRemoveSelectedUsers = 'Ukloni odabrane korisnike';
$strRenameDatabaseOK = 'Baza podataka %s preimenovana je u %s';
$strRenameTableOK = 'Tablica %s preimenovana je u %s';
$strRenameTable = 'Preimenuj tablicu u';
$strRepairTable = 'Popravi tablicu';
$strReplaceNULLBy = 'NULL zamijeni s';
$strReplaceTable = 'Podatke tablice zamijeni datotekom';
$strReplication = 'Replikacija';
$strReset = 'Povrat';
$strResourceLimits = 'Ogranièenja resursa';
$strReType = 'Ponovite';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Korisnici æe i dalje imati privilegiju USAGE (Upotreba) sve dok se privilegije ponovno ne uèitaju.';
$strRevokeAndDelete = 'Opozovi sve aktivne privilegije korisnika i potom ih izbri¹i.';
$strRevokeMessage = 'Opozvali ste privilegije za %s';
$strRevoke = 'Opozovi';
$strRomanian = 'Rumunjski';
$strRowLength = 'Duljina retka';
$strRowsFrom = 'redovi koji zapoèinju zapisom #';
$strRowSize = ' Velièina retka ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodoravno (okrenuta zaglavlja)';
$strRowsModeHorizontal = 'vodoravno';
$strRowsModeOptions = 'u naèinu %s i ponavljaj zaglavlja nakon %s æelija';
$strRowsModeVertical = 'uspravno';
$strRows = 'Redaka';
$strRowsStatistic = 'Statistike redova';
$strRunning = 'Izvr¹ava se pri %s';
$strRunQuery = 'Podnesi upit';
$strRunSQLQueryOnServer = 'Pokreni SQL upit na poslu¾itelju %s';
$strRunSQLQuery = 'Pokreni SQL upit na bazi podataka %s';
$strRussian = 'Ruski';

$strSaveOnServer = 'Spremi na poslu¾itelju u mapi %s';
$strSave = 'Spremi';
$strScaleFactorSmall = 'Vrijednost omjera suvi¹e je malen da bi shema stala na jednu stranicu';
$strSearchFormTitle = 'Tra¾i u bazi podataka';
$strSearchInTables = 'Unutar tablica:';
$strSearchNeedle = 'Rijeèi ili vrijednost za pretra¾ivanje (d¾oker: "%"):';
$strSearchOption1 = 'najmanje jedna rijeè';
$strSearchOption2 = 'sve rijeèi';
$strSearchOption3 = 'toèan izraz';
$strSearchOption4 = 'kao regularan izraz';
$strSearchResultsFor = 'Rezultati pretra¾ivanja za "<i>%s</i>" %s:';
$strSearch = 'Tra¾i';
$strSearchType = 'Tra¾i:';
$strSecretRequired = 'Konfiguracijska datoteka potra¾uje tajnu lozinku (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Odaberite bazu podataka';
$strSelectAll = 'Odaberi sve';
$strSelectBinaryLog = 'Odaberite binarni zapisnik za prikaz';
$strSelectFields = 'Odaberite polja (najmanje jedno):';
$strSelectNumRows = 'unutar upita';
$strSelectTables = 'Odaberite tablice';
$strSend = 'Spremi kao datoteku';
$strSent = 'Poslano';
$strServerChoice = 'Odabir poslu¾itelja';
$strServerNotResponding = 'Poslu¾itelj ne odgovara';
$strServer = 'Poslu¾itelj';
$strServers = 'Poslu¾itelji';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Odgoðena umetanja';
$strServerStatus = 'Podaci o razini izvr¹avanja';
$strServerStatusUptime = 'Ovaj MySQL poslu¾itelj radi tijekom %s. Pokrenut je %s.';
$strServerTabVariables = 'Varijable';
$strServerTrafficNotes = '<b>Promet poslu¾itelja</b>: Ove tablice prikazuju statistike mre¾nog prometa na ovom MySQL poslu¾itelju od trenutka njegovog pokretanja.';
$strServerVars = 'Varijable i postavke poslu¾itelja';
$strServerVersion = 'Verzija poslu¾itelja';
$strSessionValue = 'Vrijednost sesije';
$strSetEnumVal = 'Ako je vrata polja "enum" ili "set", unesite vrijednosti u sljedeæem obliku: \'a\',\'B\',\'c\'...<br />Ako je potrebno unijeti lijevu kosu crtu ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, precede it with a backslash (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Prika¾i sve';
$strShowColor = 'Prika¾i boju';
$strShowDatadictAs = 'Oblikovanje rjeènika podataka';
$strShowFullQueries = 'Prika¾i pune upite';
$strShowGrid = 'Prika¾i mre¾u';
$strShowingBookmark = 'Prikazivanje oznake';
$strShowingRecords = 'Prikazivanje redaka';
$strShowOpenTables = 'Prika¾i otvorene tablice';
$strShowPHPInfo = 'Prika¾i PHP podatke';
$strShow = 'Prika¾i';
$strShowSlaveHosts = 'Prika¾i potèinjena raèunala';
$strShowSlaveStatus = 'Prika¾i stanje potèinjenog';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Broj transakcija koje su upotrebljavale privremeni binarni zapisnik pohrane, ali su nadma¹ile vrijednost binlog_cache_size i upotrijebile privremenu datoteku za pohranjivanje izjava transakcija.';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Broj transakcija koje su upotrebljavale privremeni binarni zapisnik pohrane.';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Broj privremenih tablica koje poslu¾itelj automatski izraðuje na disku tijekom izvr¹avanja izjava. Ako je stavka Created_tmp_disk_tables velika, moglo bi biti potrebno da poveæate vrijednost tmp_table_size, da biste privremene tablice smjestili u radnu memoriju, a ne na tvrdi disk.';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Koliko je privremenih tablica izradio mysqld.';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Broj privremenih tablica u memoriji koje je poslu¾itelj automatski izradio tijekom izvr¹avanja izjava.';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Broj redaka upisanih pomoæu naredbe INSERT DELAYED, a kod kojih je do¹lo do neke vrste pogre¹ke (vjerojatan razlog je udvojen kljuè).';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Broj hvati¹te grana INSERT DELAYED u upotrebi. Svaka druga tablica na koju se primjeni INSERT DELAYED dobiva vlastitu granu.';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Broj redaka zapisanih pomoæu INSERT DELAYED.';
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'Broj izvr¹enih izjava FLUSH.';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Broj internih izjava COMMIT.';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Brojka koja prokazuje koliko puta je redak bio izbrisan iz tablice.';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'MySQL poslu¾itelj mo¾e upitati pogon pohranjivanja NDB skupine, zna li za tablicu s tra¾enim nazivom. Ovaj se postupak naziva otkrivanje. Handler_discover naznaèuje koliko je puta tablica bila otkrivenom.';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Brojka koja prokazuje koliko puta je prvi unos bio èitan iz indeksa. Velik broj je pokazatelj da poslu¾itelj izvodi mnogo potpunih pretra¾ivanja indeksa, npr. SELECT col1 FROM foo, pri èemu je col1 indeksiran.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje retka zasnovan na kljuèu. Velik broj je pokazatelj da su va¹i upiti i tablice pravilno indeksirani.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje sljedeæeg retka u redoslijedu kljuèa. Ovaj se broj poveæava ako izvodite upite stupca indeksa s ogranièenjem opsega ili ako izvodite pretra¾ivanje indeksa.';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje prethodnog retka u redoslijedu kljuèa. Ovaj naèin èitanja uglavnom se upotrebljava za optimiziranje opcije ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje retka zasnovanog na fiksnom polo¾aju. Ovaj iznos je velik ako izvodite mnogo upita koji zahtjevaju preslagivanje rezultata. Vjerojatno imate mnogo upita koji zahtijevaju da MySQL pretra¾uje cjelokupne tablice ili imate spojeve koji ne upotrebljavaju kljuè na pravilan naèin.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje sljedeæeg retka u datoteci s podacima. Ovaj broj je velik ako izvodite mnogo pretra¾ivanja tablice. Opæenito, ovaj iznos naznaèuje da va¹a tablice nisu pravilno indeksirane ili da va¹i upiti nisu napisani na naèin koji iskori¹tava prednosti raspolo¾ivih indeksa.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Broj internih izjava ROLLBACK.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Broj zahtjeva za a¾uriranje retka u tablici.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Broj zahtjeva za umetanje retka u tablici.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Broj stranice koje sadr¾e podatke (dirty ili clean).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Broj stranica koje su trenutno \'dirty\'.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Broj stranica meðuspremnika za koje je podnesen zahtjev za pra¾njenjem.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Broj slobodnih stranica.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Broj vezanih stranica u InnoDB meðuspremniku. Ove se stranice trenutno èitaju ili zapisuju, ili ih nije moguæe isprazniti ili ukloniti iz nekog drugog razloga.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Broj stranica koje su zauzete jer su dodijeljene za administrativna prepunjenja, poput zakljuèavanja redaka ili adaptivni indeks presjeka. Ovu je vrijednost moguæe izraèunati i kao Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Ukupna velièina meðuspremnika, u stranicama.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Broj "nasumiènih" pripremnih èitanja koje je InnoDB inicijalizirao. Dogaða se kad upit mora pretra¾iti veliki dio tablice, ali nasumiènim redoslijedom.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Broj slijednih pripremnih èitanja koje je inicijalizirao InnoDB. Ovo se dogaða kad InnoDB izvodi potpuno pretra¾ivanje tablice.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Broj logièkih zahtjeva za èitanjem koje je obavio InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Broj logièkih èitanja koje InnoDB nije mogao zadovoljiti iz meðuspremnik i morao je izvesti èitanje po jedne stranice.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Uobièajeno, zapisivanja u InnoDB meðuspremnik izvode se u pozadini. Ipak, ako je potrebno i¹èitati ili izraditi stranicu, a nema raspolo¾ive prazne stranice, bit æe potrebno prièekati pra¾njenje stranice. Ovaj brojaè prikazuje stanje ovog èekanja. Ako je velièina meðuspremnika pravilno postavljena, ova bi vrijednost trebala biti malenom.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Broj izvr¹enih zapisivanja u InnoDB meðuspremnik.';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Broj dosada¹njih fsync() operacija.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Trenutan broj fsync() operacija u èekanju.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Trenutan broj èitanja u èekanju.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Trenutan broj zapisivanja u èekanju.';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'Kolièina podataka proèitanih do ovog trenutka, u bajtovima.';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'Ukupan broj i¹èitavanja podataka.';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'Ukupan broj zapisivanja podataka.';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'Kolièina podataka zapisanih do ovog trenutka, u bajtovima.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Broj dvostrukih zapisivanja do ovog trenutka i broj stranica zapisanih za ovu potrebu.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Broj dvostrukih zapisivanja do ovog trenutka i broj stranica zapisanih za ovu potrebu.';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Broj èekanja koja su se dogodila zbog nedovoljno velikog zapisnika meðuspremnika, te je bilo potrebno èekati njegovo pra¾njenje prije nastavka rada.';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Broj zahtjeva za zapisivanje u zapisnik.';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Broj fizièkih zapisivanja u zapisnik.';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Broj fsyncs zapisivanja izvr¹enih u datoteci zapisnika.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Broj naredbi fsyncs za zapisnik, a koje su na èekanju.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Zapisivanja u zapisnik na èekanju.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Broj bajtova zapisanih u zapisnik.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Broj izraðenih stranica.';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Izraðena velièina InnoDB stranice (zadana vrijednost je 16kB). Mnoge se vrijednosti prebrojavaju u stranicama. Velièina stranice dopu¹ta njihovo jednostavno pretvaranje u bajtove.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Broj i¹èitanih stranica.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Broj zapisanih stranica.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Broj zakljuèavanja redaka na koje se trenutno èeka.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Prosjeèno vrijeme postizanja zakljuèanosti retka, u milisekundama.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Ukupno vrijeme utro¹eno na postizanja zakljuèanosti retka, u milisekundama.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Najdulje vrijeme postizanja zakljuèanosti retka, u milisekundama.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Broj okolnosti kad je bilo potrebno èekati na zakljuèanost retka.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Broj redaka izbrisanih iz InnoDB tablica.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Broj redaka umetnutih u InnoDB tablice.';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Broj redaka i¹èitanih iz InnoDB tablica.';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Broj a¾uriranih redaka u InnoDB tablicama.';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Broj kljuènih blokova u pohrani kljuèeva koji su izmijenjeni ali jo¹ nisu ispra¾njeni na disk. Nekoæ se nazivalo: Not_flushed_key_blocks.';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Broj neiskori¹tenih blokova u pohrani kljuèeva. Ovu vrijednost mo¾ete upotrijebiti za odreðivanje velièine pohrane kljuèeva koja je u upotrebi.';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Broj iskori¹tenih blokova u pohrani kljuèeva. Ova je vrijednost oznaka gornje razine koja oznaèuje najveæi broj blokova koji su ikad bili u istovremenoj upotrebi.';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Broj zahtjeva za èitanje kljuènog bloka iz pohrane.';
$strShowStatusKey_readsDescr = 'Broj fizièkih èitanja kljuènih blokova s diska. Ako je iznos Key_reads velik, vjerojatno je va¹a vrijednost key_buffer_size premala. Stupanj proma¹ivanja pohrane moguæe je izraèunati putem naredbi Key_reads/Key_read_requests.';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Broj zahtjeva za zapisivanje kljuènog bloka u pohranu.';
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Broj fizièkih zapisivanja kljuènih blokova na disk. ';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Ukupan tro¹ak posljednjeg slo¾enog upita, izraèunat od strane optimizatora upita. Korisno za usporeðivanje tro¹kova razlièitih planova upita za isti upit. Zadana vrijednost je 0 i podrazumijeva da jo¹ nema slo¾enog upita.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Broj redaka koji èekaju svoje upisivanje u red èekanja INSERT DELAYED.';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Broj tablica koje su otvorene. Ako je iznos otvorenih tablica velik, va¹a vrijednost za pohranu tablica vjerojatno je premala.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Broj otvorenih datoteka.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Broj otvorenih protoka (uglavnom se upotrebljava za voðenje zapisnika).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Broj otvorenih tablica.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Broj slobodnih memorijskih blokova u pohrani upita.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Kolièina slobodne memorije za pohranu upita.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Broj pronala¾enja u pohrani.';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Broj upita pridodanih u pohranu.';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Broj upita koji su uklonjeni iz pohrane radi oslobaðanja memorije za potrebe pohranjivanja novih upita. Ovaj vam podatak mo¾e pomoæi pri pode¹avanju velièine pohrane upita. Pohrana upita upotrebljava strategiju posljednjeg nedavno upotrebljavanog (LRU - least recently used) radi odluèivanja koje æe upite ukloniti iz pohrane.';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Broj upita koji nisu pohranjeni (nisu za pohranu ili nisu pohranjeni zbog postavke query_cache_type).';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Broj upita registriranih u pohrani.';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Ukupan broj blokova u pohrani upita.';
$strShowStatusReset = 'Povrat';
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stanje replikacije sigurnosti protiv otkaza (jo¹ nije implementirano).';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Broj spojeva koji ne upotrebljavaju indekse. Ako ovaj iznos nije 0, bit æe potrebno da pa¾ljivo provjerite indekse va¹ih tablica.';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Broj spojeva koji nad referentnom tablicom upotrebljavaju opseg tra¾enja.';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Broj spojeva bez kljuèeva koji provjeravaju upotrebu kljuèa nakon svakog retka. (Ako ovaj iznos nije 0, bit æe potrebno da pa¾ljivo provjerite indekse va¹ih tablica.';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Broj spojeva koji su upotrijebili opsege nad prvom tablicom. (Opæenito nije kritièno ako je ovaj iznos velik.)';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Broj spojeva koji su izveli potpuno pretra¾ivanje prve tablice.';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Broj privremenih tablica koje su trenutno otvorene od strane potèinjene SQL grane.';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Ukupna kolièina (od pokretanja) ponovnih poku¹aja transakcija od strane replikacijske potèinjene SQL grane.';
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'Ukljuèeno (ON) ako je ovaj poslu¾itelj potèinjen i povezan na gospodara.';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Broj grana kojima je bilo potrebno vi¹e vremena za izradu, nego ¹to je to definirano u slow_launch_time (sporo vrijeme pokretanja), u sekundama.';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Broj upita kojima je bilo potrebno vi¹e vremena nego ¹to je to definirano u long_query_time (dugo vrijeme upita), u sekundama.';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Broj prolaza udru¾ivanja koje je algoritam za preslagivanje morao izvesti. Ako je ovaj iznos velik, razmotrite moguænost poveæanja vrijednosti sistemske varijable sort_buffer_size.';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'Broj preslagivanja uèinjenih pomoæu opsega.';
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'Broj preslo¾enih redaka.';
$strShowStatusSort_scanDescr = 'Broj preslagivanja uèinjenih pomoæu pretra¾ivanja tablice.';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Kolièina trenutno postignutih zakljuèavanja tablica.';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Kolièina zakljuèavanja tablica koji nisu mogli biti trenutno postignuti i bilo je potrebno odreðeno èekanje. Ako je ovaj iznos visok i ako imate problema s performansama, bit æe potrebno da prvo optimizirate svoje upite i potom ili podijelite svoje tablice ili upotrijebite replikaciju.';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Broj grana u pohrani grana. Stupanj pogodaka u pohrani mo¾e se izraèunati kao Threads_created/Connections. Ako je ovaj iznos prikazan crvenom bojom, bit æe potrebno da poveæate svoju vrijednost thread_cache_size.';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Broj trenutno otvorenih veza.';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Broj grana izraðenih za rukovanje vezama. Ako je iznos Threads_created velik, moglo bi biti potrebno da poveæate vrijednost thread_cache_size. (Uobièajeno, ako imate dobru implementaciju grana, ova opcija neæe pru¾iti primjetna pobolj¹anja performansi.)';
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'Broj grana koje nisu uspavane.';
$strShowTableDimension = 'Prika¾i dimenzije tablice';
$strShowTables = 'Prika¾i tablice';
$strShowThisQuery = 'Ovaj upit ponovno prika¾i ovdje';
$strSimplifiedChinese = 'Kineski, pojednostavljen';
$strSingly = '(pojedinaèno)';
$strSize = 'Velièina';
$strSkipQueries = 'Broj zapisa (upita) koje je potrebno preskoèiti od poèetka';
$strSlovak = 'Slovaèki';
$strSlovenian = 'Slovenski';
$strSocketProblem = '(ili prikljuèak lokalnog MySQL poslu¾itelja nije ispravno konfiguriran)';
$strSortByKey = 'Preslo¾i po kljuèu';
$strSorting = 'Preslagivanje';
$strSort = 'Preslo¾i';
$strSpaceUsage = 'Iskori¹tenost prostora';
$strSpanish = '©panjolski';
$strSplitWordsWithSpace = 'Rijeèi su razdvojene znakom razmaka (" ").';
$strSQLCompatibility = 'Naèin rada SQL kompatibilnosti';
$strSQLExportType = 'Vrsta izvoza';
$strSQLImportOptions = 'SQL opcije';
$strSQLOptions = 'SQL opcije';
$strSQLParserBugMessage = 'Postoji moguænost da ste prona¹li nedostatak u SQL ra¹èlanjivaèu. Temeljito prouèite va¹ upit i provjerite ispravan unos navodnika. Jedan od moguæih razloga je i da ste uèitali datoteku s binarnim vrijednosti izvan prostora s navodnicima. Va¹ upit takoðer mo¾ete provjeriti u naredbenom retku MySQL-a. Ispis pogre¹ke MySQL poslu¾itelja mo¾e vam pomoæi u dijagnosticiranju problema. Ako i dalje postoje problemi ili ako ra¹èlanjivaè ne uspijeva u zadacima koji uspijevaju u naredbenom retku, suzite svoj unos SQL upita na samo onaj upit koji izaziva probleme i podnesite prijavu o nedostatku zajedno s dijelom podatka u donjem odjeljku CUT:';
$strSQLParserUserError = 'Izgleda da postoji pogre¹ka u va¹em SQL upitu. Ispis pogre¹ke MySQL poslu¾itelja mo¾e vam pomoæi u dijagnosticiranju problema.';
$strSQLQuery = 'SQL upit';
$strSQLResult = 'SQL rezultat';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neispravna ID oznaka';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Navodnik nije zatvoren';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nepoznat niz interpunkcija';
$strStatCheckTime = 'Posljednja provjera';
$strStatCreateTime = 'Izrada';
$strStatement = 'Izjave';
$strStatisticsOverrun = 'Na zaposlenom poslu¾itelju brojaè bajtova mogao bi preletjeti svoj raspon prikaza, pri èemu bi statistike koje prikazuje MySQL poslu¾itelj mogle biti netoène.';
$strStatUpdateTime = 'Posljednje a¾uriranje';
$strStatus = 'Stanje';
$strStorageEngine = 'Pogon pohrane';
$strStorageEngines = 'Pogoni pohrane';
$strStrucCSV = 'CSV';
$strStrucData = 'Strukturu i podatke';
$strStrucExcelCSV = 'CSV za MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Izvorno MS Excel oblikovanje';
$strStrucNativeExcelOptions = 'Opcije izvornog Excel izvoza';
$strStrucOnly = 'Samo strukturu';
$strStructPropose = 'Predlo¾i strukturu tablice';
$strStructure = 'Strukturu';
$strSubmit = 'Podnesi';
$strSuccess = 'Va¹ SQL upit uspje¹no je izvr¹en';
$strSum = 'Zbroj';
$strSwedish = '©vedski';
$strSwitchToDatabase = 'Prebaci se na kopiranu bazu podataka';
$strSwitchToTable = 'Prebaci se na kopiranu tablicu';

$strTableAlreadyExists = 'Tablica %s veæ postoji!';
$strTableComments = 'Komentari tablice';
$strTableEmpty = 'Naziv tablice je prazan!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tablica %s je odbaèen';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tablica %s je oèi¹æena';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tablica %s je ispra¾njena';
$strTableMaintenance = 'Odr¾avanje tablice';
$strTableOfContents = 'Sadr¾aj tablice';
$strTableOptions = 'Opcije tablice';
$strTables = '%s tablica';
$strTableStructure = 'Tablièna struktura za tablicu';
$strTable = 'Tablica';
$strTakeIt = 'Dodijeli';
$strTblPrivileges = 'Privilegije specifiène za tablicu';
$strTempData = 'Privremeni podaci';
$strTextAreaLength = ' Zbog svoje duljine,<br /> ureðivanje ovog polja mo¾da neæe biti moguæe ';
$strThai = 'Thai';
$strThemeDefaultNotFound = 'Zadana tema %s nije pronaðena!';
$strThemeNoPreviewAvailable = 'Nema raspolo¾ivog pregleda.';
$strThemeNotFound = 'Tema %s nije pronaðena!';
$strThemeNoValidImgPath = 'Valjana putanja slika za temu %s nije pronaðena!';
$strThemePathNotFound = 'Za temu %s nije pronaðena putanje tema!';
$strTheme = 'Tema / Stil';
$strThisHost = 'Ovo raèunalo';
$strThreads = 'Grane';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Grana %s uspje¹no je prekinuta.';
$strTimeoutInfo = 'Vrijeme prethodnog uvoza je isteklo. Nakon ponovno podno¹enja bit æe nastavljeno od polo¾aja %d.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Ipak, pri posljednjem prijelazu nikakvi podaci nisu bili ra¹èlanjeni. To znaèi da phpMyAdmin neæe biti u moguænosti zavr¹iti ovaj uvoz sve dok ne poveæate vremenska ogranièenja unutar php.';
$strTimeoutPassed = 'Vrijeme za skriptu je isteklo. Ako ¾elite zavr¹iti uvoz, ponovo podnesite istu datoteku i uvoz æe nastaviti.';
$strTime = 'Vrijeme';
$strToggleScratchboard = 'Ukljuèi bilje¹ke';
$strTotalUC = 'Ukupno';
$strTotal = 'ukupno';
$strTraditionalChinese = 'Kineski, tradicionalan';
$strTraditionalSpanish = '©panjolski, tradicionalan';
$strTraffic = 'Promet';
$strTransactionCoordinator = 'Koordinator transakcije';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Prikazuje vezu prema preuzimanju binarnih podataka polja. Mo¾ete upotrijebiti prvu opciju da biste sami odredili naziv datoteke ili drugu opciju da biste upotrijebili naziv polja koje sadr¾i naziv datoteke. Ako upotrijebite drugu opciju, u prvu opciju morate unijeti prazan niz.';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Prikazuje podatke u heksadecimalnom obliku. Opcionalan prvi parametar odreðuje koliko èesto æe prazna mjesta biti dodavana (zadana vrijednost je 2).';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Prikazuje slièicu s moguæno¹æu klikanja. Opcije su najveæa ¹irina i visina u pikselima. Izvorne proporcije su oèuvane.';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Prikazuje vezu za preuzimanje ove slike.';
$strTransformation_image_png__inline = 'Pogledajte slika/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__external = 'SAMO ZA LINUX: Pokreæe vanjsku aplikaciju i predaje joj podatke polja putem standardnog unosa. Vraæa standardan ispis aplikacije. Zadana aplikacija je Tidy, uredno ispisivanje HTML koda. Iz sigurnosnih razloga morate ruèno urediti datoteku libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i izraditi popis alata koje ¾elite uèiniti raspolo¾ivim. Prva opcija æe biti redni broj programa kojeg ¾elite upotrebljavati a druga opcija su parametri programa. Ako je treæa opcija postavljena na vrijednost 1, pretvorit æe ispis pomoæu htmlspecialchars(), (zadano: 1). Ako je èetvrta opcija postavljena na vrijednost 1, sprijeèit æe omatanje i osigurati prikaz ispisa u jednom retku (zadano: 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Prikazuje sadr¾aj polje u izvornom obliku, bez njegovog provlaèenja kroz htmlspecialchars(). Odnosno, za polje se pretpostavlja da ne sadr¾i valjani HTML kod.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Prikazuje sliku i vezu. Polje sadr¾i naziv datoteke. Prva opcija je URL prefiks, poput "http://www.example.com/". Druga i treæa opcija predstavljaju ¹irinu i visinu u pikselima.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Prikazuje vezu. Polje sadr¾i naziv datoteke. Prva opcija je URL prefiks, poput "http://www.example.com/". Druga opcija je naziv veze.';
$strTransformation_text_plain__sql = 'Oblikuje tekst kao SQL upit s nagla¹avanjem sintakse.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Prikazuje dio niza. Prva opcija je broj znakova koje je potrebno preskoèiti, od poèetka niza (zadano: 0). Druga opcija je broj znakova za povrat (zadano: do zavr¹etka niza). Treæa opcija je niz koji je potrebno pridodati iza zavr¹etka i/ili prije poèetka kad zapoène srezivanje (zadano: "...").';
$strTruncateQueries = 'Sre¾i prikazane rezultate';
$strTurkish = 'Turski';
$strType = 'Vrsta';

$strUkrainian = 'Ukrajinski';
$strUncheckAll = 'Ukloni sve oznake';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Jedinstveno';
$strUnknown = 'nepoznato';
$strUnselectAll = 'Ukloni sav odabir';
$strUnsupportedCompressionDetected = 'Poku¹ali ste uèitati datoteku s nepodr¾anim naèinom komprimiranja (%s). Takva podr¹ka jo¹ nije implementirana ili je onemoguæena u va¹oj konfiguraciji.';
$strUpdatePrivMessage = 'A¾urirali ste privilegije za %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil je a¾uriran.';
$strUpdateQuery = 'A¾uriraj upit';
$strUpdComTab = 'Pogledajte dokumentaciju radi uputa o a¾uriranju tablice column_comments.';
$strUpgrade = 'Trebali biste nadograditi na %s %s ili kasniju.';
$strUploadLimit = 'Vjerojatno ste poku¹ali s uèitavanjem prevelike datoteke. Pogledajte %sdokumentaciju%s radi uputa o naèinima rje¹avanja ovog ogranièenja.';
$strUploadsNotAllowed = 'Uèitavanje datoteka nije dopu¹teno na ovom poslu¾itelju.';
$strUsage = 'Upotreba';
$strUseBackquotes = 'Unesi nazive tablica i polja sa stra¾njim navodnicima';
$strUsedPhpExtensions = 'Upotrijebljena PHP pro¹irenja';
$strUseHostTable = 'Upotrijebi tablicu poslu¾itelja';
$strUserAlreadyExists = 'Korisnik %s veæ postoji!';
$strUserEmpty = 'Korisnièko ime je prazno!';
$strUser = 'Korisnik';
$strUserName = 'Korisnièko ime';
$strUserNotFound = 'Odabrani korisnik nije pronaðen u tablici privilegija.';
$strUserOverview = 'Pregled korisnika';
$strUsersDeleted = 'Odabrani korisnici uspje¹no su izbrisani.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Korisnici koji imaju pristup u "%s"';
$strUseTabKey = 'Pomoæu tipke TAB premje¹tate se od jedne vrijednost do druge vrijednost, odnosno s tipkama CTRL+Strelice za premje¹tanje bilo kamo';
$strUseTables = 'Upotrijebi tablice';
$strUseTextField = 'Upotrijebi tekstualno polje';
$strUseThisValue = 'Upotrijebi ovu vrijednost';

$strValidateSQL = 'Provjera valjanosti SQL-a';
$strValidatorError = 'SQL validator nije bilo moguæe pokrenuti. Provjerite jeste li instalirali potrebna PHP pro¹irenja, na naèin opisan u %sdokumentaciji%s.';
$strValue = 'Vrijednost';
$strVar = 'Varijabla';
$strVersionInformation = 'Podaci o verziji';
$strViewDumpDatabases = 'Prika¾i ispis (shemu) baza podataka';
$strViewDumpDB = 'Prika¾i ispis (shemu) baze podataka';
$strViewDump = 'Prika¾i ispis (shemu) tablice';
$strViewHasBeenDropped = 'Index %s je ispu¹ten';
$strViewMaxExactCount = 'Ovaj prikaz sadr¾i vi¹e od %s redaka. Pogledajte %sdokumentaciju%s.';
$strView = 'Prikaz';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Mapu koju ste odabrali za potrebe uèitavanja nije moguæe dohvatiti';
$strWebServerUploadDirectory = 'mapa uèitavanja web poslu¾itelja';
$strWelcome = 'Dobro do¹li u %s';
$strWestEuropean = 'Zapadno europski';
$strWildcard = 'd¾oker';
$strWindowNotFound = 'Ciljani prozor preglednika nije bilo moguæe osvje¾iti. Mo¾da ste zatvorili nadreðeni prozor ili su postavke sigurnosti va¹eg preglednika konfigurirane za blokiranje a¾uriranja preko vi¹e prozora.';
$strWithChecked = 'S odabirom:';
$strWriteRequests = 'Zahtjevi zapisivanja';
$strWrongUser = 'Pogre¹no korisnièko ime ili lozinka. Pristup odbijen.';

$strXMLOptions = 'XML opcije';
$strXML = 'XML';

$strYes = 'Da';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Napomena: Postavljanje ovih opcija na vrijednost 0 (nula) uklanja ogranièenje.';
$strZip = '"zipano"';

$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ