Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/afrikaans-iso-8859-1.inc.php
<?php
/* $Id: afrikaans-iso-8859-1.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

/*
   translated by Andreas Pauley <hide@address.com>

Dit lyk nogal snaaks in Afrikaans ;-).
Laat weet my asb. as jy aan beter taalgebruik kan dink.
*/

$charset = 'iso-8859-1';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('So', 'Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Fr', 'Sa');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Des');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%B %d, %Y at %I:%M %p';
$timespanfmt = '%s days, %s hours, %s minutes and %s seconds';

$strAccessDenied = 'Toegang Geweier';
$strAction = 'Aksie';
$strAddDeleteColumn = 'Voeg By/Verwyder Veld Kolomme';
$strAddDeleteRow = 'Voeg By/Verwyder Kriteria Ry';
$strAddNewField = 'Voeg \'n nuwe veld by';
$strAddSearchConditions = 'Voeg soek kriteria by (laaste deel van die "where" in SQL SELECT):';
$strAddToIndex = 'Voeg by indeks &nbsp;%s&nbsp;kolom(me)';
$strAddUserMessage = 'Jy het \'n nuwe gebruiker bygevoeg.';
$strAddUser = 'Voeg \'n nuwe gebruiker by';
$strAffectedRows = 'Geaffekteerde rye:';
$strAfterInsertBack = 'Terug na vorige bladsy';
$strAfterInsertNewInsert = 'Voeg \'n nuwe ry by';
$strAfter = 'Na %s';
$strAll = 'Alle';
$strAllTableSameWidth = 'vertoon alle tabelle met dieselfde wydte?';
$strAlterOrderBy = 'Verander tabel sorteer volgens';
$strAnalyzeTable = 'Analiseer tabel';
$strAnd = 'En';
$strAnIndex = '\'n Indeks is bygevoeg op %s';
$strAny = 'Enige';
$strAnyHost = 'Enige gasheer (host)';
$strAnyUser = 'Enige gebruiker';
$strAPrimaryKey = '\'n primere sleutel is bygevoeg op %s';
$strAscending = 'Dalend';
$strAtBeginningOfTable = 'By Begin van Tabel';
$strAtEndOfTable = 'By Einde van Tabel';
$strAttr = 'Kenmerke';

$strBack = 'Terug';
$strBeginCut = 'BEGIN UITKNIPSEL';
$strBeginRaw = 'BEGIN ONVERANDERD (RAW)';
$strBinary = 'Biner';
$strBinaryDoNotEdit = 'Biner - moenie verander nie';
$strBookmarkDeleted = 'Die boekmerk is verwyder.';
$strBookmarkLabel = 'Etiket';
$strBookmarkQuery = 'Geboekmerkde SQL-stelling';
$strBookmarkThis = 'Boekmerk hierdie SQL-stelling';
$strBookmarkView = 'Kyk slegs';
$strBrowse = 'Beloer Data';
$strBzip = '"ge-bzip"';

$strCantLoadRecodeIconv = 'Kan nie iconv laai nie, of "recode" ekstensie word benodig vir die karakterstel omskakeling, stel PHP op om hierdie ekstensies toe te laat of verwyder karakterstel omskakeling in phpMyAdmin.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Kannie die indeks hernoem na PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Kan nie iconv, libiconv of recode_string funksie gebruik terwyl die extensie homself as gelaai rapporteer nie. Kyk na jou PHP opstelling.';
$strCardinality = 'Cardinality';
$strChangeDisplay = 'Kies \'n Veld om te vertoon';
$strChangePassword = 'Verander wagwoord';
$strChange = 'Verander';
$strCharsetOfFile = 'Karakterstel van die leer:';
$strCheckAll = 'Kies Alles';
$strCheckTable = 'Kontroleer tabel';
$strChoosePage = 'Kies asb. \'n bladsy om te verander';
$strColComFeat = 'Kolom Kommentaar word vertoon';
$strColumnNames = 'Kolom name';
$strComments = 'Kommentaar';
$strCompleteInserts = 'Voltooi invoegings';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin was nie in staat om jou konfigurasie leer te lees nie!<br />Dit kan moontlik gebeur wanneer PHP \'n fout in die leer vind of die leer sommer glad nie vind nie.<br />Volg asb. die skakel hieronder om die leer direk te roep, en lees dan enige foutboodskappe. In die meeste gevalle is daar net \'n quote of \'n kommapunt weg erens.<br />Indien jy \'n bladsy kry wat leeg is, is alles klopdisselboom.';
$strConfigureTableCoord = 'Stel asb. die koordinate op van tabel %s';
$strCookiesRequired = 'HTTP Koekies moet van nou af geaktifeer wees.';
$strCopyTable = 'Kopieer tabel na (databasis<b>.</b>tabel):';
$strCopyTableOK = 'Tabel %s is gekopieer na %s.';
$strCreateIndex = 'Skep \'n indeks op&nbsp;%s&nbsp;kolomme';
$strCreateIndexTopic = 'Skep \'n nuwe indeks';
$strCreateNewDatabase = 'Skep \'n nuwe databasis';
$strCreateNewTable = 'Skep \'n nuwe tabel op databasis %s';
$strCreatePage = 'Skep \'n nuwe bladsy';
$strCreatePdfFeat = 'Skepping van PDF\'s';
$strCreate = 'Skep';
$strCriteria = 'Kriteria';

$strDatabase = 'Databasis';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databasis %s is verwyder.';
$strDatabases = 'databasisse';
$strDatabasesStats = 'Databasis statistieke';
$strData = 'Data';
$strDataOnly = 'Slegs Data';
$strDefault = 'Verstekwaarde (default)';
$strDeleted = 'Die ry is verwyder';
$strDeletedRows = 'Verwyderde rye:';
$strDelete = 'Verwyder';
$strDescending = 'Dalend';
$strDisabled = 'Onbeskikbaar';
$strDisplayFeat = 'Vertoon Funksies';
$strDisplayOrder = 'Vertoon volgorde:';
$strDisplayPDF = 'Vertoon PDF skema';
$strDoAQuery = 'Doen \'n "Navraag dmv Voorbeeld" (wildcard: "%")';
$strDocu = 'Dokumentasie';
$strDoYouReally = 'Wil jy regtig ';
$strDrop = 'Verwyder';
$strDumpingData = 'Stort data vir tabel';
$strDumpXRows = 'Stort %s rye beginnende by rekord # %s.';
$strDynamic = 'dinamies';

$strEditPDFPages = 'Verander PDF Bladsye';
$strEditPrivileges = 'Verander Regte';
$strEdit = 'Verander';
$strEffective = 'Effektief';
$strEmpty = 'Maak Leeg';
$strEmptyResultSet = 'MySQL het niks teruggegee nie (dus nul rye).';
$strEnabled = 'Beskikbaar';
$strEndCut = 'EINDE UITKNIPSEL';
$strEnd = 'Einde';
$strEndRaw = 'EINDE ONVERANDERD (RAW)';
$strEnglishPrivileges = ' Nota: MySQL regte name word in Engels vertoon ';
$strError = 'Fout';
$strExplain = 'Verduidelik SQL';
$strExport = 'Export';
$strExtendedInserts = 'Uitgebreide toevoegings';
$strExtra = 'Ekstra';

$strFieldHasBeenDropped = 'Veld %s is verwyder';
$strFieldsEmpty = ' Die veld telling is leeg! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Velde omring met';
$strFieldsEscapedBy = 'Velde ontsnap (escaped) deur';
$strFieldsTerminatedBy = 'Velde beeindig deur';
$strFields = 'Velde';
$strField = 'Veld';
$strFixed = 'vaste (fixed)';
$strFlushTable = 'Spoel die tabel ("FLUSH")';
$strFormat = 'Formaat';
$strFormEmpty = 'Daar ontbreek \'n waarde in die vorm !';
$strFullText = 'Volle Tekste';
$strFunction = 'Funksie';

$strGenBy = 'Voortgebring deur';
$strGeneralRelationFeat = 'Algemene verwantskap funksies';
$strGenTime = 'Generasie Tyd';
$strGo = 'Gaan';
$strGzip = '"ge-gzip"';

$strHasBeenAltered = 'is verander.';
$strHasBeenCreated = 'is geskep.';
$strHaveToShow = 'Jy moet ten minste een Kolom kies om te vertoon';
$strHomepageOfficial = 'Amptelike phpMyAdmin Tuisblad';
$strHome = 'Tuis';
$strHostEmpty = 'Die gasheer naam is leeg!';
$strHost = 'Gasheer (host)';

$strIdxFulltext = 'Volteks';
$strIgnore = 'Ignoreer';
$strIndexes = 'Indekse';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s is verwyder';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexName = 'Indeks naam&nbsp;:';
$strIndexType = 'Indeks tipe&nbsp;:';
$strInsertAsNewRow = 'Voeg by as \'n nuwe ry';
$strInsertedRows = 'Toegevoegde rye:';
$strInsert = 'Voeg by';
$strInUse = 'in gebruik';

$strKeepPass = 'Moenie die wagwoord verander nie';
$strKeyname = 'Sleutelnaam';
$strKill = 'Vermoor';

$strLengthSet = 'Lengte/Waardes*';
$strLimitNumRows = 'Hoeveelheid rye per bladsy';
$strLinesTerminatedBy = 'Lyne beeindig deur';
$strLinkNotFound = 'Skakel nie gevind nie';
$strLinksTo = 'Skakels na';
$strLocalhost = 'Local';
$strLocationTextfile = 'Soek die teksleer';
$strLogin = 'Teken aan';
$strLogout = 'Teken uit';
$strLogPassword = 'Wagwoord:';
$strLogUsername = 'Gebruiker Naam:';

$strModifications = 'Veranderinge is gestoor';
$strModifyIndexTopic = 'Verander \'n indeks';
$strModify = 'Verander';
$strMoveTableOK = 'Tabel %s is geskuif na %s.';
$strMoveTable = 'Skuif tabel na (databasis<b>.</b>tabel):';
$strMySQLCharset = 'MySQL Karakterstel';
$strMySQLSaid = 'MySQL het gepraat: ';
$strMySQLShowProcess = 'Wys prosesse';
$strMySQLShowStatus = 'Wys MySQL in-proses informasie';
$strMySQLShowVars = 'Wys MySQL stelsel veranderlikes';

$strName = 'Naam';
$strNext = 'Volgende';
$strNoDatabases = 'Geen databasisse';
$strNoDescription = 'geen Beskrywing';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" stellings word nie toegelaat nie.';
$strNoExplain = 'Ignoreer SQL Verduideliking';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin verkies \'n <b>frames-kapabele</b> blaaier.';
$strNoIndex = 'Geen indeks gedefinieer!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Geen indeks dele gedefinieer!';
$strNoModification = 'Geen verandering';
$strNo = 'Nee';
$strNone = 'Geen';
$strNoPassword = 'Geen Wagwoord';
$strNoPhp = 'Sonder PHP Kode';
$strNoPrivileges = 'Geen Regte';
$strNoRights = 'Jy het nie genoeg regte om nou hier te wees nie!';
$strNoTablesFound = 'Geen tabelle in databasis gevind nie.';
$strNotNumber = 'Hierdie is nie \'n nommer nie';
$strNotOK = 'nie OK';
$strNotSet = '<b>%s</b> tabel nie gevind nie of nie gesetel in %s';
$strNoUsersFound = 'Geen gebruiker(s) gevind nie.';
$strNoValidateSQL = 'Ignoreer SQL Validasie';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s resultate binne tabel <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Totaal:</b> <i>%s</i> ooreenkomste';

$strOK = 'OK';
$strOperations = 'Operasies';
$strOptimizeTable = 'Optimaliseer tabel';
$strOr = 'Of';
$strOverhead = 'Overhead';

$strPageNumber = 'Bladsy nommer:';
$strPartialText = 'Gedeeltelike Tekste';
$strPasswordEmpty = 'Die wagwoord is leeg!';
$strPasswordNotSame = 'Die wagwoorde is verskillend!';
$strPassword = 'Wagwoord';
$strPdfDbSchema = 'Skema van die "%s" databasis - Bladsy %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Die "%s" databasis bestaan nie!';
$strPdfNoTables = 'Geen tabelle';
$strPhp = 'Skep PHP Kode';
$strPHPVersion = 'PHP Version';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentasie';
$strPmaUriError = 'Die <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> veranderlike MOET gestel wees in jou konfigurasie leer!';
$strPos1 = 'Begin';
$strPrevious = 'Vorige';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Die primere sleutel is verwyder';
$strPrimaryKeyName = 'Die naam van die primere sleutel moet PRIMARY wees!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>moet</b> die naam wees van die primere sleutel, en <b>slegs</b> van die primere sleutel!)';
$strPrimary = 'Primere';
$strPrintView = 'Drukker mooi (print view)';
$strPrivDescMaxConnections = 'Limits the number of new connections the user may open per hour.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Limits the number of queries the user may send to the server per hour.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Limits the number of commands that change any table or database the user may execute per hour.';
$strPrivileges = 'Regte';

$strQBEDel = 'Del';
$strQBEIns = 'Ins';
$strQBE = 'Navraag dmv Voorbeeld';
$strQueryOnDb = 'SQL-navraag op databasis <b>%s</b>:';
$strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';

$strRecords = 'Rekords';
$strReferentialIntegrity = 'Toets referential integrity:';
$strRelationNotWorking = 'Die addisionele funksies om met geskakelde tabelle te werk is ge deaktiveer. Om uit te vind hoekom kliek %shier%s.';
$strRelationView = 'Relasie uitsig';
$strRenameTable = 'Hernoem tabel na';
$strRenameTableOK = 'Tabel %s is vernoem na %s';
$strRepairTable = 'Herstel tabel';
$strReplaceTable = 'Vervang tabel data met leer (file)';
$strReset = 'Herstel';
$strReType = 'Tik weer';
$strRevoke = 'Herroep';
$strRevokeMessage = 'Jy het die regte herroep vir %s';
$strRowLength = 'Ry lengte';
$strRowsFrom = 'ry(e) beginnende vanaf rekord #';
$strRowSize = ' Ry grootte ';
$strRowsModeHorizontal = 'horisontale';
$strRowsModeOptions = 'in %s formaat en herhaal opskrifte na %s selle';
$strRowsModeVertical = 'vertikale';
$strRows = 'Rye';
$strRowsStatistic = 'Ry Statistiek';
$strRunning = 'op bediener %s';
$strRunQuery = 'Doen Navraag';
$strRunSQLQuery = 'Hardloop SQL stellings op databasis %s';

$strSave = 'Stoor';
$strScaleFactorSmall = 'Die skaal faktor is te klein om die skema op een bladsy te pas';
$strSearchFormTitle = 'Soek in databasis';
$strSearchInTables = 'Binne tabel(le):';
$strSearchNeedle = 'Woord(e) of waarde(s) om voor te soek (wildcard: "%"):';
$strSearchOption1 = 'ten minste een van die woorde';
$strSearchOption2 = 'alle woorde';
$strSearchOption3 = 'die presiese frase';
$strSearchOption4 = 'as \'n regular expression';
$strSearchResultsFor = 'Soek resultate vir "<i>%s</i>" %s:';
$strSearch = 'Soek';
$strSearchType = 'Vind:';
$strSelectADb = 'Kies asb. \'n databasis';
$strSelectAll = 'Kies Alles';
$strSelectFields = 'Kies Velde (ten minste een):';
$strSelectNumRows = 'in navraag';
$strSelectTables = 'Kies Tabelle';
$strSend = 'Stoor as leer (file)';
$strServerChoice = 'Bediener Keuse';
$strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
$strServerVersion = 'Bediener weergawe';
$strSetEnumVal = 'If field type is "enum" or "set", please enter the values using this format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Wys alles';
$strShowColor = 'Wys kleur';
$strShowGrid = 'Wys ruitgebied';
$strShowingRecords = 'Vertoon rye';
$strShowPHPInfo = 'Wys PHP informasie';
$strShowTableDimension = 'Wys dimensie van tabelle';
$strShowTables = 'Wys tabelle';
$strShowThisQuery = ' Wys hierdie navraag weer hier ';
$strShow = 'Wys';
$strSingly = '(afsonderlik)';
$strSize = 'Grootte';
$strSort = 'Sorteer';
$strSpaceUsage = 'Spasie verbruik';
$strSplitWordsWithSpace = 'Woorde is geskei dmv \'n spasie karakter (" ").';
$strSQLParserBugMessage = 'Jy het moontlik \'n fout in die SQL interpreteerder ontdek. Ondersoek asb. jou stelling deeglik, en maak seker dat jou kwotasies korrek en gebalanseerd is. Ander moontlike oorsake vir die fout mag wees dat jy probeer om \'n leer in te laai met binere data buite \'n gekwoteerde teks area. Jy kan jou SQL stelling ook probeer direk in die MySQL opdrag-raakvlak (command line interface). Die MySQL bediener se foutboodskap hieronder (indien enige) kan jou ook help om die probleem te diagnoseer. As jy dan nog steeds probleme het, of as die interpreteerder fouteer waar die opdrag-raakvlak slaag, verminder asb. jou SQL stelling toevoer na die enkele stelling wat die probleem veroorsaak, en rapporteer \'n fout met die data stuk in die UITKNIPSEL seksie hieronder:';
$strSQLParserUserError = 'Dit lyk of daar \'n fout is in jou SQL stelling. Die MySQL bediener se foutboodskap hieronder (indien enige) kan jou ook help om die probleem te diagnoseer';
$strSQLQuery = 'SQL-stelling';
$strSQLResult = 'SQL resultaat';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Ongeldige Identifiseerder';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Ongebalanseerde kwotasie-teken';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Onbekende Punktuasie String';
$strStatement = 'Stellings';
$strStrucCSV = 'CSV data';
$strStrucData = 'Struktuur en data';
$strStrucExcelCSV = 'CSV vir M$ Excel data';
$strStrucOnly = 'Slegs struktuur';
$strStructPropose = 'Stel tabel struktuur voor';
$strStructure = 'Struktuur';
$strSubmit = 'Stuur';
$strSuccess = 'Jou SQL-navraag is suksesvol uitgevoer';
$strSum = 'Som';

$strTableComments = 'Tabel kommentaar';
$strTableEmpty = 'Die tabel naam is leeg!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabel %s is verwyder';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabel %s is leeg gemaak';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabel %s is geflush';
$strTableMaintenance = 'Tabel instandhouding';
$strTables = '%s tabel(le)';
$strTableStructure = 'Tabel struktuur vir tabel';
$strTable = 'Tabel';
$strTextAreaLength = ' Omrede sy lengte,<br /> is hierdie veld moontlik nie veranderbaar nie ';
$strTotal = 'totaal';
$strType = 'Tipe';

$strUncheckAll = 'Kies Niks';
$strUnique = 'Uniek';
$strUnselectAll = 'Selekteer Niks';
$strUpdatePrivMessage = 'Jy het die regte opgedateer vir %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Die profiel is opgedateer.';
$strUpdateQuery = 'Verander Navraag';
$strUsage = 'Gebruik';
$strUseBackquotes = 'Omring tabel en veldname met backquotes';
$strUserEmpty = 'Die gebruiker naam ontbreek!';
$strUser = 'Gebruiker';
$strUserName = 'Gebruiker naam';
$strUseTables = 'Gebruik Tabelle';

$strValidateSQL = 'Valideer SQL';
$strValue = 'Waarde';
$strViewDumpDB = 'Sien die storting (skema) van die databasis';
$strViewDump = 'Sien die storting (skema) van die tabel';

$strWelcome = 'Welkom by %s';
$strWithChecked = 'Met gekose:';
$strWrongUser = 'Verkeerde gebruikernaam/wagwoord. Toegang geweier.';

$strYes = 'Ja';

$strZip = '"ge-zip"';

// To translate:
$strAbortedClients = 'Aborted'; //to translate
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Probably reason of this is that you did not create configuration file. You might want to use %1$ssetup script%2$s to create one.'; //to translate
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the connection. You should check the host, username and password in config.inc.php and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server.'; //to translate
$strAddAutoIncrement = 'Add AUTO_INCREMENT value'; //to translate
$strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strAddHeaderComment = 'Add custom comment into header (\\n splits lines)'; //to translate
$strAddIntoComments = 'Add into comments';//to translate
$strAddPrivilegesOnDb = 'Add privileges on the following database'; //to translate
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Add privileges on the following table'; //to translate
$strAdministration = 'Administration'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strAfterInsertSame = 'Go back to this page'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strAndThen = 'and then'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strArabic = 'Arabic'; //to translate
$strArmenian = 'Armenian'; //to translate
$strAutodetect = 'Autodetect'; //to translate
$strAutomaticLayout = 'Automatic layout'; //to translate

$strBaltic = 'Baltic'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBookmarkAllUsers = 'Let every user access this bookmark'; //to translate
$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strBrowseDistinctValues = 'Browse distinct values'; //to translate
$strBrowseForeignValues = 'Browse foreign values'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBulgarian = 'Bulgarian'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strBzError = 'phpMyAdmin was unable to compress the dump because of a broken Bz2 extension in this php version. It is strongly recommended to set the <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> directive in your phpMyAdmin configuration file to <code>FALSE</code>. If you want to use the Bz2 compression features, you should upgrade to a later php version. See php bug report %s for details.'; //to translate

$strCalendar = 'Calendar'; //to translate
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strCannotLogin = 'Cannot login to MySQL server'; //to translate
$strCantLoad = 'cannot load %s extension,<br />please check PHP Configuration'; //to translate
$strCaseInsensitive = 'case-insensitive'; //to translate
$strCaseSensitive = 'case-sensitive'; //to translate
$strCentralEuropean = 'Central European'; //to translate
$strChangeCopyModeCopy = '... keep the old one.'; //to translate
$strChangeCopyMode = 'Create a new user with the same privileges and ...'; //to translate
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... delete the old one from the user tables and reload the privileges afterwards.'; //to translate
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... delete the old one from the user tables.'; //to translate
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... revoke all active privileges from the old one and delete it afterwards.'; //to translate
$strChangeCopyUser = 'Change Login Information / Copy User'; //to translate
$strCharset = 'Charset'; //to translate
$strCharsetsAndCollations = 'Character Sets and Collations'; //to translate
$strCharsets = 'Charsets'; //to translate
$strCheckOverhead = 'Check tables with overhead'; //to translate
$strCheckPrivs = 'Check Privileges'; //to translate
$strCheckPrivsLong = 'Check privileges for database &quot;%s&quot;.'; //to translate
$strCollation = 'Collation'; //to translate
$strColumnPrivileges = 'Column-specific privileges'; //to translate
$strCommand = 'Command'; //to translate
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strCompression = 'Compression'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strConfigDefaultFileError = 'Could not load default configuration from: "%1$s"'; //to translate
$strConnectionError = 'Cannot connect: invalid settings.'; //to translate
$strConnections = 'Connections'; //to translate
$strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
$strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
$strCopy = 'Copy'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strCopyTableSameNames = 'Can\'t copy table to same one!'; //to translate
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been closed.'; //to translate
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
$strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates'; //to translate
$strCroatian = 'Croatian'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate
$strCSVOptions = 'CSV options';//to translate
$strCyrillic = 'Cyrillic'; //to translate
$strCzech = 'Czech'; //to translate
$strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate

$strDanish = 'Danish'; //to translate
$strDatabaseEmpty = 'The database name is empty!'; //to translate
$strDatabaseExportOptions = 'Database export options';//to translate
$strDatabasesDropped = '%s databases have been dropped successfully.'; //to translate
$strDatabasesStatsDisable = 'Disable Statistics'; //to translate
$strDatabasesStatsEnable = 'Enable Statistics'; //to translate
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Note: Enabling the Database statistics here might cause heavy traffic between the webserver and the MySQL one.'; //to translate
$strDataDict = 'Data Dictionary'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strDBComment = 'Database comment: ';//to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strDbPrivileges = 'Database-specific privileges'; //to translate
$strDBRename = 'Rename database to'; //to translate
$strDbSpecific = 'database-specific'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strDefaultValueHelp = 'For default values, please enter just a single value, without backslash escaping or quotes, using this format: a'; //to translate
$strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
$strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
$strDeleteAndFlush = 'Delete the users and reload the privileges afterwards.'; //to translate
$strDeleteAndFlushDescr = 'This is the cleanest way, but reloading the privileges may take a while.'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strDeleting = 'Deleting %s'; //to translate
$strDelOld = 'The current Page has References to Tables that no longer exist. Would you like to delete those References?'; //to translate
$strDescription = 'Description'; //to translate
$strDictionary = 'dictionary'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate
$strDropDatabaseStrongWarning = 'You are about to DESTROY a complete database!'; //to translate
$strDropUsersDb = 'Drop the databases that have the same names as the users.'; //to translate
$strDumpSaved = 'Dump has been saved to file %s.'; //to translate

$strEncloseInTransaction = 'Enclose export in a transaction'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEnglish = 'English'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate
$strEstonian = 'Estonian'; //to translate
$strExcelEdition = 'Excel edition'; //to translate
$strExcelOptions = 'Excel options'; //to translate
$strExecuteBookmarked = 'Execute bookmarked query'; //to translate

$strFailedAttempts = 'Failed attempts'; //to translate
$strFileAlreadyExists = 'File %s already exists on server, change filename or check overwrite option.'; //to translate
$strFileCouldNotBeRead = 'File could not be read'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'database name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'server name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'table name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescription = 'This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %3$s. Other text will be kept as is.'; //to translate
$strFileNameTemplate = 'File name template';//to translate
$strFileNameTemplateRemember = 'remember template';//to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strFlushPrivilegesNote = 'Note: phpMyAdmin gets the users\' privileges directly from MySQL\'s privilege tables. The content of this tables may differ from the privileges the server uses if manual changes have made to it. In this case, you should %sreload the privileges%s before you continue.'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate

$strGenerate = 'Generate'; //to translate
$strGeneratePassword = 'Generate Password'; //to translate
$strGeorgian = 'Georgian'; //to translate
$strGerman = 'German'; //to translate
$strGlobal = 'global'; //to translate
$strGlobalPrivileges = 'Global privileges'; //to translate
$strGlobalValue = 'Global value'; //to translate
$strGrantOption = 'Grant'; //to translate
$strGreek = 'Greek'; //to translate

$strHandler = 'Handler'; //to translate
$strHebrew = 'Hebrew'; //to translate
$strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strHungarian = 'Hungarian'; //to translate

$strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
$strId = 'ID'; //to translate
$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strIgnoreInserts = 'Use ignore inserts'; //to translate
$strImportFiles = 'Import files'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportSuccessfullyFinished = 'Import has been successfully finished, %d queries executed.'; //to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strInnodbStat = 'InnoDB Status'; //to translate
$strInsecureMySQL = 'Your configuration file contains settings (root with no password) that correspond to the default MySQL privileged account. Your MySQL server is running with this default, is open to intrusion, and you really should fix this security hole.'; //to translate
$strInsertedRowId = 'Inserted row id:'; //to translate
$strInternalNotNecessary = '* An internal relation is not necessary when it exists also in InnoDB.'; //to translate
$strInternalRelations = 'Internal relations'; //to translate
$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVFieldCount = 'Invalid field count in CSV input on line %d.'; //to translate
$strInvalidCSVFormat = 'Invalid format of CSV input on line %d.'; //to translate
$strInvalidCSVParameter = 'Invalid parameter for CSV import: %s'; //to translate
$strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
$strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
$strInvalidServerHostname = 'Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration.'; //to translate
$strInvalidServerIndex = 'Invalid server index: "%s"'; //to translate

$strJapanese = 'Japanese'; //to translate
$strJoins = 'Joins'; //to translate
$strJumpToDB = 'Jump to database &quot;%s&quot;.'; //to translate
$strJustDeleteDescr = 'The &quot;deleted&quot; users will still be able to access the server as usual until the privileges are reloaded.'; //to translate
$strJustDelete = 'Just delete the users from the privilege tables.'; //to translate

$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate
$strKorean = 'Korean'; //to translate

$strLandscape = 'Landscape'; //to translate
$strLanguageUnknown = 'Unknown language: %1$s.'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strLatexCaption = 'Table caption';//to translate
$strLatexContent = 'Content of table __TABLE__';//to translate
$strLatexContinuedCaption = 'Continued table caption';//to translate
$strLatexContinued = '(continued)';//to translate
$strLatexIncludeCaption = 'Include table caption';//to translate
$strLatexLabel = 'Label key';//to translate
$strLaTeX = 'LaTeX'; //to translate
$strLaTeXOptions = 'LaTeX options'; //to translate
$strLatexStructure = 'Structure of table __TABLE__';//to translate
$strLatvian = 'Latvian'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
$strLithuanian = 'Lithuanian'; //to translate
$strLoginInformation = 'Login Information'; //to translate
$strLogServer = 'Server'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate

$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMIME_available_mime = 'Available MIME-types';//to translate
$strMIME_available_transform = 'Available transformations';//to translate
$strMIME_description = 'Description';//to translate
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-type';//to translate
$strMIME_nodescription = 'No Description is available for this transformation.<br />Please ask the author, what %s does.';//to translate
$strMIME_transformation = 'Browser transformation';//to translate
$strMIME_transformation_note = 'For a list of available transformation options and their MIME-type transformations, click on %stransformation descriptions%s';//to translate
$strMIME_transformation_options_note = 'Please enter the values for transformation options using this format: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';//to translate
$strMIME_transformation_options = 'Transformation options';//to translate
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE'; //to translate
$strMIME_without = 'MIME-types printed in italics do not have a seperate transformation function';//to translate
$strMoveTableSameNames = 'Can\'t move table to same one!'; //to translate
$strMultilingual = 'multilingual'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMysqlClientVersion = 'MySQL client version'; //to translate
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate

$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strNoDatabasesSelected = 'No databases selected.'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strNoOptions = 'This format has no options';//to translate
$strNoPermission = 'The web server does not have permission to save the file %s.'; //to translate
$strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
$strNoSpace = 'Insufficient space to save the file %s.'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strNumberOfFields = 'Number of fields'; //to translate
$strNumTables = 'Tables'; //to translate

$strOpenNewWindow = 'Open new phpMyAdmin window'; //to translate
$strOperator = 'Operator'; //to translate
$strOverwriteExisting = 'Overwrite existing file(s)'; //to translate

$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strPaperSize = 'Paper size'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strPasswordChanged = 'The Password for %s was changed successfully.'; // to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strPDFOptions = 'PDF options'; //to translate
$strPDF = 'PDF'; //to translate
$strPDFReportTitle = 'Report title'; //to translate
$strPerHour = 'per hour'; //to translate
$strPerMinute = 'per minute';//to translate
$strPerSecond = 'per second';//to translate
$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strPhoneBook = 'phone book'; //to translate
$strPHP40203 = 'You are using PHP 4.2.3, which has a serious bug with multi-byte strings (mbstring). See PHP bug report 19404. This version of PHP is not recommended for use with phpMyAdmin.'; //to translate
$strPolish = 'Polish'; //to translate
$strPortrait = 'Portrait'; //to translate
$strPrint = 'Print'; //to translate
$strPrintViewFull = 'Print view (with full texts)'; //to translate
$strPrivDescAllPrivileges = 'Includes all privileges except GRANT.'; //to translate
$strPrivDescAlter = 'Allows altering the structure of existing tables.'; //to translate
$strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
$strPrivDescCreateDb = 'Allows creating new databases and tables.'; //to translate
$strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
$strPrivDescCreateTbl = 'Allows creating new tables.'; //to translate
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Allows creating temporary tables.'; //to translate
$strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming user accounts.'; //to translate
$strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
$strPrivDescDelete = 'Allows deleting data.'; //to translate
$strPrivDescDropDb = 'Allows dropping databases and tables.'; //to translate
$strPrivDescDropTbl = 'Allows dropping tables.'; //to translate
$strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
$strPrivDescExecute = 'Allows running stored procedures; Has no effect in this MySQL version.'; //to translate
$strPrivDescFile = 'Allows importing data from and exporting data into files.'; //to translate
$strPrivDescGrant = 'Allows adding users and privileges without reloading the privilege tables.'; //to translate
$strPrivDescIndex = 'Allows creating and dropping indexes.'; //to translate
$strPrivDescInsert = 'Allows inserting and replacing data.'; //to translate
$strPrivDescLockTables = 'Allows locking tables for the current thread.'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strPrivDescProcess3 = 'Allows killing processes of other users.'; //to translate
$strPrivDescProcess4 = 'Allows viewing the complete queries in the process list.'; //to translate
$strPrivDescReferences = 'Has no effect in this MySQL version.'; //to translate
$strPrivDescReload = 'Allows reloading server settings and flushing the server\'s caches.'; //to translate
$strPrivDescReplClient = 'Gives the right to the user to ask where the slaves / masters are.'; //to translate
$strPrivDescReplSlave = 'Needed for the replication slaves.'; //to translate
$strPrivDescSelect = 'Allows reading data.'; //to translate
$strPrivDescShowDb = 'Gives access to the complete list of databases.'; //to translate
$strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
$strPrivDescShutdown = 'Allows shutting down the server.'; //to translate
$strPrivDescSuper = 'Allows connectiong, even if maximum number of connections is reached; Required for most administrative operations like setting global variables or killing threads of other users.'; //to translate
$strPrivDescUpdate = 'Allows changing data.'; //to translate
$strPrivDescUsage = 'No privileges.'; //to translate
$strPrivilegesReloaded = 'The privileges were reloaded successfully.'; //to translate
$strProcesses = 'Processes'; //to translate
$strProcesslist = 'Process list'; //to translate
$strProtocolVersion = 'Protocol version'; //to translate
$strPutColNames = 'Put fields names at first row'; //to translate

$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate
$strQueryFrame = 'Query window';//to translate
$strQuerySQLHistory = 'SQL-history';//to translate
$strQueryTime = 'Query took %01.4f sec';//to translate
$strQueryType = 'Query type'; //to translate
$strQueryWindowLock = 'Do not overwrite this query from outside the window'; //to translate

$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strReceived = 'Received'; //to translate
$strRefresh = 'Refresh'; //to translate
$strRelationalSchema = 'Relational schema'; //to translate
$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE'; //to translate
$strRelations = 'Relations'; //to translate
$strReloadingThePrivileges = 'Reloading the privileges'; //to translate
$strReloadPrivileges = 'Reload privileges'; //to translate
$strRemoveSelectedUsers = 'Remove selected users'; //to translate
$strRenameDatabaseOK = 'Database %s has been renamed to %s'; //to translate
$strReplaceNULLBy = 'Replace NULL by'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strResourceLimits = 'Resource limits'; //to translate
$strRevokeAndDeleteDescr = 'The users will still have the USAGE privilege until the privileges are reloaded.'; //to translate
$strRevokeAndDelete = 'Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards.'; //to translate
$strRomanian = 'Romanian'; //to translate
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (rotated headers)';//to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate
$strRussian = 'Russian'; //to translate

$strSaveOnServer = 'Save on server in %s directory'; //to translate
$strSecretRequired = 'The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret).'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strSent = 'Sent'; //to translate
$strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
$strServer = 'Server'; //to translate
$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strServerStatus = 'Runtime Information'; //to translate
$strServerStatusUptime = 'This MySQL server has been running for %s. It started up on %s.'; //to translate
$strServerTabVariables = 'Variables'; //to translate
$strServerVars = 'Server variables and settings'; //to translate
$strSessionValue = 'Session value'; //to translate
$strShowDatadictAs = 'Data Dictionary Format'; //to translate
$strShowFullQueries = 'Show Full Queries'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAYED queues.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSimplifiedChinese = 'Simplified Chinese'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strSlovak = 'Slovak'; //to translate
$strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
$strSortByKey = 'Sort by key'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strSpanish = 'Spanish'; //to translate
$strSQLCompatibility = 'SQL compatibility mode'; //to translate
$strSQLExportType = 'Export type'; //to translate
$strSQLImportOptions = 'SQL options'; //to translate
$strSQLOptions = 'SQL options';//to translate
$strStatCheckTime = 'Last check';//to translate
$strStatCreateTime = 'Creation';//to translate
$strStatisticsOverrun = 'On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as reported by the MySQL server may be incorrect.'; //to translate
$strStatUpdateTime = 'Last update';//to translate
$strStatus = 'Status'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
$strSwedish = 'Swedish'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strSwitchToTable = 'Switch to copied table'; //to translate

$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTableOfContents = 'Table of contents'; //to translate
$strTableOptions = 'Table options'; //to translate
$strTakeIt = 'take it'; //to translate
$strTblPrivileges = 'Table-specific privileges'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThai = 'Thai'; //to translate
$strThemeDefaultNotFound = 'Default theme %s not found!'; //to translate
$strThemeNoPreviewAvailable = 'No preview available.'; //to translate
$strThemeNotFound = 'Theme %s not found!'; //to translate
$strThemeNoValidImgPath = 'No valid image path for theme %s found!'; //to translate
$strThemePathNotFound = 'Theme path not found for theme %s!'; //to translate
$strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
$strThisHost = 'This Host'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Thread %s was successfully killed.'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTime = 'Time'; //to translate
$strToggleScratchboard = 'toggle scratchboard'; //to translate
$strTotalUC = 'Total'; //to translate
$strTraditionalChinese = 'Traditional Chinese'; //to translate
$strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
$strTraffic = 'Traffic'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data. Optional first parameter specifies how often space will be added (defaults to 2 nibbles).'; //to translate
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Displays a clickable thumbnail; options: width,height in pixels (keeps the original ratio)'; //to translate
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Displays a link to this image (direct blob download, i.e.).';//to translate
$strTransformation_image_png__inline = 'See image/jpeg: inline'; //to translate
$strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ONLY: Launches an external application and feeds the fielddata via standard input. Returns standard output of the application. Default is Tidy, to pretty print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/transformations/text_plain__external.inc.php and insert the tools you allow to be run. The first option is then the number of the program you want to use and the second option are the parameters for the program. The third parameter, if set to 1 will convert the output using htmlspecialchars() (Default is 1). A fourth parameter, if set to 1 will put a NOWRAP to the content cell so that the whole output will be shown without reformatting (Default 1)';//to translate
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Preserves original formatting of the field. No Escaping is done.';//to translate
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Displays an image and a link, the field contains the filename; first option is a prefix like "http://domain.com/", second option is the width in pixels, third is the height.'; //to translate
$strTransformation_text_plain__link = 'Displays a link, the field contains the filename; first option is a prefix like "http://domain.com/", second option is a title for the link.'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate
$strTransformation_text_plain__substr = 'Only shows part of a string. First option is an offset to define where the output of your text starts (Default 0). Second option is an offset how much text is returned. If empty, returns all the remaining text. The third option defines which chars will be appended to the output when a substring is returned (Default: ...) .';//to translate
$strTruncateQueries = 'Truncate Shown Queries'; //to translate
$strTurkish = 'Turkish'; //to translate

$strUkrainian = 'Ukrainian'; //to translate
$strUnicode = 'Unicode'; //to translate
$strUnknown = 'unknown'; //to translate
$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strUpdComTab = 'Please see Documentation on how to update your Column_comments Table'; //to translate
$strUpgrade = 'You should upgrade to %s %s or later.'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strUsedPhpExtensions = 'Used PHP extensions'; //to translate
$strUseHostTable = 'Use Host Table'; //to translate
$strUserAlreadyExists = 'The user %s already exists!'; //to translate
$strUserNotFound = 'The selected user was not found in the privilege table.'; //to translate
$strUserOverview = 'User overview'; //to translate
$strUsersDeleted = 'The selected users have been deleted successfully.'; //to translate
$strUsersHavingAccessToDb = 'Users having access to &quot;%s&quot;'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strUseTextField = 'Use text field'; //to translate
$strUseThisValue = 'Use this value'; //to translate

$strValidatorError = 'The SQL validator could not be initialized. Please check if you have installed the necessary php extensions as described in the %sdocumentation%s.'; //to translate
$strVar = 'Variable'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strViewDumpDatabases = 'View dump (schema) of databases';//to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strViewMaxExactCount = 'This view has more than %s rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate

$strWebServerUploadDirectoryError = 'The directory you set for upload work cannot be reached'; //to translate
$strWebServerUploadDirectory = 'web-server upload directory'; //to translate
$strWestEuropean = 'West European'; //to translate
$strWildcard = 'wildcard'; //to translate
$strWindowNotFound = 'The target browser window could not be updated. Maybe you have closed the parent window or your browser is blocking cross-window updates of your security settings'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate

$strXML = 'XML';//to translate

$strZeroRemovesTheLimit = 'Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.'; //to translate

$strQueryResultsOperations = 'Query results operations'; //to translate
$strAddClause = 'Add %s'; //to translate
$strUploadsNotAllowed = 'File uploads are not allowed on this server.'; //to translate
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Open Document Spreadsheet'; //to translate
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Open Document Spreadsheet options'; //to translate
$strExportMustBeFile = 'Selected export type has to be saved in file!'; //to translate
$strXMLOptions = 'XML options'; //to translate
$strStrucNativeExcelOptions = 'Native Excel export options'; //to translate
$strCreateUserDatabase = 'Database for user'; //to translate
$strCreateUserDatabaseNone = 'None'; //to translate
$strCreateUserDatabaseName = 'Create database with same name and grant all privileges'; //to translate
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Grant all privileges on wildcard name (username\_%)'; //to translate
$strOpenDocumentText = 'Open Document Text'; //to translate
$strOpenDocumentTextOptions = 'Open Document Text options'; //to translate
$strNoDataReceived = 'No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.'; //to translate
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Could not load export plugins, please check your installation!'; //to translate
$strErrorRenamingTable = 'Error renaming table %1$s to %2$s'; //to translate
$strInvalidTableName = 'Invalid table name'; //to translate
$strInvalidDatabase = 'Invalid database'; //to translate
$strServers = 'Servers'; //to translate
$strDelimiter = 'Delimiter'; //to translate
$strFunctions = 'Functions'; //to translate
$strProcedures = 'Procedures'; //to translate
$strPDFReportExplanation = '(Generates a report containing the data of a single table)'; //to translate
$strFontSize = 'Font size'; //to translate
$strLanguage = 'Language'; //to translate
$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ