Location: PHPKode > projects > AfterLogic WebMail Lite PHP > webmail/lang/Estonian.php
<?php
// Translated by Andres Aule
// Version 2011-01-20

define('PROC_ERROR_ACCT_CREATE', 'Konto loomisel tekkis viga.');
define('PROC_WRONG_ACCT_PWD', 'Vale parool');
define('PROC_CANT_LOG_NONDEF', 'Mitte-vaikekontole ei saa sisse logida.');
define('PROC_CANT_INS_NEW_FILTER', 'Uut filtrit ei õnnestunud lisada.');
define('PROC_FOLDER_EXIST', 'Sellenimeline kataloog on juba olemas.');
define('PROC_CANT_CREATE_FLD', 'Kataloogi ei õnnestunud luua.');
define('PROC_CANT_INS_NEW_GROUP', 'Uut rühma ei õnnestunud lisada.');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONT', 'Uut kontakti ei õnnestunud lisada.');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONTS', 'Kontakti(de) lisamine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_ADD_NEW_CONT_TO_GRP', 'Kontakti(de) lisamine rühma ei õnnestunud.');
define('PROC_ERROR_ACCT_UPDATE', 'Konto andmete uuendamisel tekkis viga.');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT_SETTINGS', 'Kontaktide seadete uuendamisel tekkis viga.');
define('PROC_CANT_GET_SETTINGS', 'Seadeid ei õnnestunud serverist saada.');
define('PROC_CANT_UPDATE_ACCT', 'Konto andmeid ei õnnestunud uuendada.');
define('PROC_ERROR_DEL_FLD', 'Kataloogi(de) kustutamine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT', 'Kontakti andmeid ei õnnestunud uuendada.');
define('PROC_CANT_GET_FLDS', 'Kataloogipuud ei õnnestunud serverist saada.');
define('PROC_CANT_GET_MSG_LIST', 'Kirjade loetelu ei õnnestunud serverist saada.');
define('PROC_MSG_HAS_DELETED', 'See kiri on postiserverist juba kustutatud.');
define('PROC_CANT_LOAD_CONT_SETTINGS', 'Kontaktide seadeid ei õnnestunud serverist saada.');
define('PROC_CANT_LOAD_SIGNATURE', 'Konto signatuuri ei õnnestunud laadida.');
define('PROC_CANT_GET_CONT_FROM_DB', 'Kontakti ei õnnestunud andmebaasist laadida.');
define('PROC_CANT_GET_CONTS_FROM_DB', 'Kontakti(de) laadimine andmebaasist ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_DEL_ACCT_BY_ID', 'Kontot ei õnnestunud kustutada.');
define('PROC_CANT_DEL_FILTER_BY_ID', 'Filtrit ei õnnestunud kustutada.');
define('PROC_CANT_DEL_CONT_GROUPS', 'Kontakti(de) ja/või rühma(de) kustutamine ei õnnestunud.');
define('PROC_WRONG_ACCT_ACCESS', 'Katse loata siseneda teise kasutaja kontole');
define('PROC_SESSION_ERROR', 'Eelmine sessioon lõppes aegumise tõttu.');

define('MailBoxIsFull', 'Postkast on täis.');
define('WebMailException', 'Serverisisene viga. Palun teatage probleemist administraatorile.');
define('InvalidUid', 'Vigane kirjaidentifikaator');
define('CantCreateContactGroup', 'Kontaktide rühma ei õnnestunud luua.');
define('CantCreateUser', 'Kasutajat ei õnnestunud luua.');
define('CantCreateAccount', 'Kontot ei õnnestunud luua.');
define('SessionIsEmpty', 'Sessioon on tühi.');
define('FileIsTooBig', 'Fail on liiga suur.');

define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_READ', 'Kõikide kirjade loetuks märkimine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_UNREAD', 'Kõikide kirjade lugemata kirjadeks märkimine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_PURGE_MSGS', 'Kirja(de) tühjendamine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_DEL_MSGS', 'Kirja(de) kustutamine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_UNDEL_MSGS', 'Kirja(de) taastamine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_READ', 'Kirja(de) loetuks märkimine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_UNREAD', 'Kirja(de) märkimine lugemata kirja(de)ks ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_SET_MSG_FLAGS', 'Kirja(de) tähistamine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_REMOVE_MSG_FLAGS', 'Kirja(de)lt tähis(t)e eemaldamine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_CHANGE_MSG_FLD', 'Kirja(de) kataloogi muutmine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_SEND_MSG', 'Kirja ei õnnestunud saata.');
define('PROC_CANT_SAVE_MSG', 'Kirja ei õnnestunud salvestada.');
define('PROC_CANT_GET_ACCT_LIST', 'Kontode loetelu ei õnnestunud serverist saada.');
define('PROC_CANT_GET_FILTER_LIST', 'Filtrite loetelu ei õnnestunud serverist saada.');

define('PROC_CANT_LEAVE_BLANK', 'Märgiga * välju ei tohi tühjaks jätta.');

define('PROC_CANT_UPD_FLD', 'Kataloogi ei õnnestunud uuendada.');
define('PROC_CANT_UPD_FILTER', 'Filtrit ei õnnestunud uuendada.');

define('ACCT_CANT_ADD_DEF_ACCT', 'Seda kontot ei saa lisada, sest see on teise kasutaja oma.');
define('ACCT_CANT_UPD_TO_DEF_ACCT', 'Seda kontostaatust ei saa vaikestaatuseks muuta.');
define('ACCT_CANT_CREATE_IMAP_ACCT', 'Uut kontot ei õnnestunud luua (viga IMAP4-ühenduses.');
define('ACCT_CANT_DEL_LAST_DEF_ACCT', 'Viimatist vaikekontot ei õnnestunud kustutada.');

define('LANG_LoginInfo', 'Sisselogimine');
define('LANG_Email', 'E-post');
define('LANG_Login', 'Kasutajatunnus');
define('LANG_Password', 'Parool');
define('LANG_IncServer', 'Saabuv&nbsp;post');
define('LANG_PopProtocol', 'POP3');
define('LANG_ImapProtocol', 'IMAP4');
define('LANG_IncPort', 'Port');
define('LANG_OutServer', 'Väljuv&nbsp;post');
define('LANG_OutPort', 'Port');
define('LANG_UseSmtpAuth', 'Kasutatakse&nbsp;SMTP&nbsp;autentimist');
define('LANG_SignMe', 'Automaatne sisselogimine');
define('LANG_Enter', 'Sisenen');

// interface strings

define('JS_LANG_TitleLogin', 'Kasutajatunnus');
define('JS_LANG_TitleMessagesListView', 'Kirjade loetelu');
define('JS_LANG_TitleMessagesList', 'Kirjade loetelu');
define('JS_LANG_TitleViewMessage', 'Kirja vaatamine');
define('JS_LANG_TitleNewMessage', 'Uus kiri');
define('JS_LANG_TitleSettings', 'Seaded');
define('JS_LANG_TitleContacts', 'Kontaktid');

define('JS_LANG_StandardLogin', 'Tavaline&nbsp;sisselogimine');
define('JS_LANG_AdvancedLogin', 'Täpsemate&nbsp;seadetega&nbsp;sisselogimine');

define('JS_LANG_InfoWebMailLoading', 'WebMail käivitub&hellip;');
define('JS_LANG_Loading', 'Laadimine&hellip;');
define('JS_LANG_InfoMessagesLoad', 'Kirjade loetelu laadimine');
define('JS_LANG_InfoEmptyFolder', 'See kataloog on tühi.');
define('JS_LANG_InfoPageLoading', 'Lehekülg on jätkuvalt laadimisel&hellip;');
define('JS_LANG_InfoSendMessage', 'Kiri on saadetud.');
define('JS_LANG_InfoSaveMessage', 'Kiri on salvestatud.');
define('JS_LANG_InfoHaveImported', 'Olete importinud');
define('JS_LANG_InfoNewContacts', 'uut kontakti.');
define('JS_LANG_InfoToDelete', 'Kataloogi ');
define('JS_LANG_InfoDeleteContent', 'kustutamiseks tuleb kõigepealt kustutada kogu selle kataloogi sisu.');
define('JS_LANG_InfoDeleteNotEmptyFolders', 'Tühjendamata katalooge ei ole lubatud kustutada. Sellise kataloogi kustutamiseks kustutage kõigepealt selle sisu.');
define('JS_LANG_InfoRequiredFields', '* Tärniga tähistatud väljad peavad olema täidetud.');

define('JS_LANG_ConfirmAreYouSure', 'Kas olete kindel?');
define('JS_LANG_ConfirmDirectModeAreYouSure', 'Valitud kiri/kirjad kustutatakse JÄÄDAVALT. Kas soovite seda teha?');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSettings', 'Seaded ei ole veel salvestatud. Salvestamiseks valige OK.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveContactsSettings', 'Kontaktide seaded ei ole veel salvestatud. Salvestamiseks valige OK.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveAcctProp', 'Konto seaded ei ole veel salvestatud. Salvestamiseks valige OK.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveFilter', 'Filtrite seaded ei ole veel salvestatud. Salvestamiseks valige OK.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSignature', 'Signatuur ei ole veel salvestatud. Salvestamiseks valige OK.');
define('JS_LANG_ConfirmSavefolders', 'Kataloogid ei ole veel ei salvestatud. Salvestamiseks valige OK.');
define('JS_LANG_ConfirmHtmlToPlain', 'Hoiatus: Lihttekstis kirjal ei ole erivorminguid (värvi, šrifti, kursiivi jne.). Jätkamiseks valige OK.');
define('JS_LANG_ConfirmAddFolder', 'Enne kataloogi lisamist/kustutamist tuleb muudatused rakendada. Salvestamiseks valige OK.');
define('JS_LANG_ConfirmEmptySubject', 'Teemaväli on tühi. Kas soovite jätkata?');

define('JS_LANG_WarningEmailBlank', 'Aadressivälja<br />ei saa tühjaks jätta.');
define('JS_LANG_WarningLoginBlank', 'Kasutajatunnuse<br />välja ei saa tühjaks jätta.');
define('JS_LANG_WarningToBlank', 'Adressaadivälja ei saa tühjaks jätta.');
define('JS_LANG_WarningServerPortBlank', 'POP3- ja SMTP-serveri ja -portide<br />välju ei saa tühjaks jätta.');
define('JS_LANG_WarningEmptySearchLine', 'Otsingurida on tühi. Sisestage otsitav tekst.');
define('JS_LANG_WarningMarkListItem', 'Valige loetelust vähemalt üks rida.');
define('JS_LANG_WarningFolderMove', 'Kataloogi asukohta ei saa muuta, sest see on teine tasand.');
define('JS_LANG_WarningContactNotComplete', 'Please enter email or name.');
define('JS_LANG_WarningGroupNotComplete', 'Sisestage rühma nimi.');

define('JS_LANG_WarningEmailFieldBlank', 'Aadressivälja ei saa tühjaks jätta.');
define('JS_LANG_WarningIncServerBlank', 'POP3- (või IMAP4)-serveri välja ei saa tühjaks jätta.');
define('JS_LANG_WarningIncPortBlank', 'POP3- (või IMAP4)-pordi välja ei saa tühjaks jätta.');
define('JS_LANG_WarningIncLoginBlank', 'POP3- (või IMAP4)-serveri kasutajatunnuse välja ei saa tühjaks jätta.');
define('JS_LANG_WarningIncPortNumber', 'POP3- (või IMAP4)-pordi väljale tuleks kirjutada positiivne täisarv.');
define('JS_LANG_DefaultIncPortNumber', 'POP3- (või IMAP4)-port on vaikimisi 110 (143).');
define('JS_LANG_WarningIncPassBlank', 'POP3- (või IMAP4)-serveri parooli välja ei saa tühjaks jätta.');
define('JS_LANG_WarningOutPortBlank', 'SMTP-pordi välja ei saa tühjaks jätta.');
define('JS_LANG_WarningOutPortNumber', 'SMTP-pordi väljale tuleks kirjutada positiivne täisarv.');
define('JS_LANG_WarningCorrectEmail', 'Märkige õige e-postiaadress.');
define('JS_LANG_DefaultOutPortNumber', 'SMTP-port on vaikimisi 25.');

define('JS_LANG_WarningCsvExtention', 'Faili laiend peab olema .csv.');
define('JS_LANG_WarningImportFileType', 'Valige rakendus, kust soovite kontakte kopeerida.');
define('JS_LANG_WarningEmptyImportFile', 'Faili valimiseks kasutage valikunuppu.');

define('JS_LANG_WarningContactsPerPage', 'Kontaktide arv lehel peab olema positiivne täisarv.');
define('JS_LANG_WarningMessagesPerPage', 'Kirjade arv lehel peab olema positiivne täisarv.');
define('JS_LANG_WarningMailsOnServerDays', 'Kirjade serveris alleshoidmise päevade arv peab olema positiivne täisarv.');
define('JS_LANG_WarningEmptyFilter', 'Sisestage tekst');
define('JS_LANG_WarningEmptyFolderName', 'Sisestage kataloogi nimi');

define('JS_LANG_ErrorConnectionFailed', 'Ühendumine ei õnnestunud.');
define('JS_LANG_ErrorRequestFailed', 'Andmeedastust ei õnnestunud lõpule viia.');
define('JS_LANG_ErrorAbsentXMLHttpRequest', 'Objekt XMLHttpRequest puudub.');
define('JS_LANG_ErrorWithoutDesc', 'Tekkis viga, mille kohta kirjeldus puudub.');
define('JS_LANG_ErrorParsing', 'XMLi parsimisel tekkis viga.');
define('JS_LANG_ResponseText', 'Vastus:');
define('JS_LANG_ErrorEmptyXmlPacket', 'Tühi XML-pakett');
define('JS_LANG_ErrorImportContacts', 'Viga kontaktide importimisel');
define('JS_LANG_ErrorNoContacts', 'Pole kontakte, mida importida.');
define('JS_LANG_ErrorCheckMail', 'Kirjade vastuvõtt katkes vea tõttu. Tõenäoliselt ei õnnestunud kõiki kirju vastu võtta.');

define('JS_LANG_LoggingToServer', 'Sisselogimine&hellip;');
define('JS_LANG_GettingMsgsNum', 'Kirjade arvu laadimine');
define('JS_LANG_RetrievingMessage', 'Kirja tõmbamine');
define('JS_LANG_DeletingMessage', 'Kirja kustutamine');
define('JS_LANG_DeletingMessages', 'Kirja(de) kustutamine');
define('JS_LANG_Of', ' ');
define('JS_LANG_Connection', 'Ühendus');
define('JS_LANG_Charset', 'Tähestik');
define('JS_LANG_AutoSelect', 'Automaatne');

define('JS_LANG_Contacts', 'Kontaktid');
define('JS_LANG_ClassicVersion', 'Klassikaline versioon');
define('JS_LANG_Logout', 'Väljun');
define('JS_LANG_Settings', 'Seaded');

define('JS_LANG_LookFor', 'Otsitav tekst: ');
define('JS_LANG_SearchIn', 'Otsitava asukoht: ');
define('JS_LANG_QuickSearch', 'Otsing ainult saatjatest, adressaatidest ja teemadest (kiirem)');
define('JS_LANG_SlowSearch', 'Otsing kirjadest tervikuna');
define('JS_LANG_AllMailFolders', 'Kõik postikataloogid');
define('JS_LANG_AllGroups', 'Kõik rühmad');

define('JS_LANG_NewMessage', 'Uus kiri');
define('JS_LANG_CheckMail', 'Tõmba uued kirjad');
define('JS_LANG_ReloadFolders', 'Laadi kataloogipuu uuesti');
define('JS_LANG_EmptyTrash', 'Tühjenda prügikast');
define('JS_LANG_MarkAsRead', 'Märgi loetuks');
define('JS_LANG_MarkAsUnread', 'Märgi lugemata kirja(de)ks');
define('JS_LANG_MarkFlag', 'Tähista');
define('JS_LANG_MarkUnflag', 'Eemalda tähis(ed)');
define('JS_LANG_MarkAllRead', 'Märgi kõik loetuks');
define('JS_LANG_MarkAllUnread', 'Märgi kõik lugemata kirjadeks');
define('JS_LANG_Reply', 'Vastus');
define('JS_LANG_ReplyAll', 'Vastus kõigile');
define('JS_LANG_Delete', 'Kustuta');
define('JS_LANG_Undelete', 'Taasta');
define('JS_LANG_PurgeDeleted', 'Tühjenda kustutatud kirjad');
define('JS_LANG_MoveToFolder', 'Tõsta teise kataloogi');
define('JS_LANG_Forward', 'Edasta');

define('JS_LANG_HideFolders', 'Peida kataloogid');
define('JS_LANG_ShowFolders', 'Näita katalooge');
define('JS_LANG_ManageFolders', 'Kataloogide haldamine');
define('JS_LANG_SyncFolder', 'Sünkroniseeritud kataloog');
define('JS_LANG_NewMessages', 'Uued kirjad');
define('JS_LANG_Messages', '(kirjade arv)');

define('JS_LANG_From', 'Saatja');
define('JS_LANG_To', 'Adressaat');
define('JS_LANG_Date', 'Kuupäev');
define('JS_LANG_Size', 'Suurus');
define('JS_LANG_Subject', 'Teema');

define('JS_LANG_FirstPage', 'Esimene');
define('JS_LANG_PreviousPage', 'Eelmine');
define('JS_LANG_NextPage', 'Järgmine');
define('JS_LANG_LastPage', 'Viimane');

define('JS_LANG_SwitchToPlain', 'Plaintext-vaaterežiim');
define('JS_LANG_SwitchToHTML', 'HTML-vaaterežiim');
define('JS_LANG_AddToAddressBook', 'Lisa kontaktidesse');
define('JS_LANG_ClickToDownload', 'Allalaadimiseks klõpsake');
define('JS_LANG_View', 'Vaade');
define('JS_LANG_ShowFullHeaders', 'Näita kirjade päiseid täielikult');
define('JS_LANG_HideFullHeaders', 'Ära näita kirjade päiseid täielikult');

define('JS_LANG_MessagesInFolder', 'kirja/kiri (selles kataloogis)');
define('JS_LANG_YouUsing', 'Kirjade maht postkastis on');
define('JS_LANG_OfYour', 'lubatud mahust, milleks on');
define('JS_LANG_Mb', 'MB');
define('JS_LANG_Kb', 'KB');
define('JS_LANG_B', 'B');

define('JS_LANG_SendMessage', 'Saada');
define('JS_LANG_SaveMessage', 'Salvesta');
define('JS_LANG_Print', 'Prindi');
define('JS_LANG_PreviousMsg', 'Eelmine kiri');
define('JS_LANG_NextMsg', 'Järgmine kiri');
define('JS_LANG_AddressBook', 'Aadressiraamat');
define('JS_LANG_ShowBCC', 'Näita pimekoopiavälja (BCC)');
define('JS_LANG_HideBCC', 'Peida pimekoopiaväli');
define('JS_LANG_CC', 'Koopia');
define('JS_LANG_BCC', 'Pimekoopia');
define('JS_LANG_ReplyTo', 'Vastuse&nbsp;adressaat');
define('JS_LANG_AttachFile', 'Faili lisamine kirjale');
define('JS_LANG_Attach', 'Lisan');
define('JS_LANG_Re', 'Re');
define('JS_LANG_OriginalMessage', 'Originaalkiri');
define('JS_LANG_Sent', 'Saadetud');
define('JS_LANG_Fwd', 'Fwd');
define('JS_LANG_Low', 'Vähetähtis');
define('JS_LANG_Normal', 'Tavaline');
define('JS_LANG_High', 'Tähtis');
define('JS_LANG_Importance', 'Tähtsus');
define('JS_LANG_Close', 'Sulgen');

define('JS_LANG_Common', 'Üldseaded');
define('JS_LANG_EmailAccounts', 'E-postikontod');

define('JS_LANG_MsgsPerPage', 'Kirjade arv lehel');
define('JS_LANG_DisableRTE', 'Erivorminguredaktorit ei kasutata (kirjad kirjutatakse vormindamata tekstis)');
define('JS_LANG_Skin', 'Välimus');
define('JS_LANG_DefCharset', 'Vaikimisi kasutatav tähestik');
define('JS_LANG_DefCharsetInc', 'Vaikimisi tähestik saabuvate kirjade jaoks');
define('JS_LANG_DefCharsetOut', 'Vaikimisi tähestik saadetavate kirjade jaoks');
define('JS_LANG_DefTimeOffset', 'Ajavöönd');
define('JS_LANG_DefLanguage', 'Keel');
define('JS_LANG_DefDateFormat', 'Vaikimisi kasutatav kuupäevavorming');
define('JS_LANG_ShowViewPane', 'Kirjade loetelu koos eelvaatekastiga');
define('JS_LANG_Save', 'Salvesta');
define('JS_LANG_Cancel', 'Loobun');
define('JS_LANG_OK', 'OK');

define('JS_LANG_Remove', 'Kustuta');
define('JS_LANG_AddNewAccount', 'Uue konto lisamine');
define('JS_LANG_Signature', 'Signatuur');
define('JS_LANG_Filters', 'Filtrid');
define('JS_LANG_Properties', 'Seaded');
define('JS_LANG_UseForLogin', 'Kasutan sisselogimiseks selle konto seadeid (kasutajatunnust ja parooli)');
define('JS_LANG_MailFriendlyName', 'Teie pärisnimi');
define('JS_LANG_MailEmail', 'E-post');
define('JS_LANG_MailIncHost', 'Saabuv post');
define('JS_LANG_Imap4', 'IMAP4');
define('JS_LANG_Pop3', 'POP3');
define('JS_LANG_MailIncPort', 'Port');
define('JS_LANG_MailIncLogin', 'Kasutajatunnus');
define('JS_LANG_MailIncPass', 'Parool');
define('JS_LANG_MailOutHost', 'Väljuv post ehk SMTP');
define('JS_LANG_MailOutPort', 'Port');
define('JS_LANG_MailOutLogin', 'Kasutajatunnus väljuva posti ehk SMTP serveris');
define('JS_LANG_MailOutPass', 'Parool väljuva posti ehk SMTP serveris');
define('JS_LANG_MailOutAuth1', 'Kasutatakse SMTP autentimist');
define('JS_LANG_MailOutAuth2', '(Võite väljuva posti serveri kasutajatunnuse ja parooli siia kirjutamata jätta, kui need on samad mis saabuva posti serveris.)');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm1', 'Adressaadiväljal näidatakse ka inimeste nimesid');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm2', '(Nt. Madis Tamm &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_GetmailAtLogin', 'Sisselogimisel tõmmatakse uued kirjad ja saadetakse saatmata kirjad');
define('JS_LANG_MailMode0', 'Vastuvõetud kirjad kustutatakse serverist');
define('JS_LANG_MailMode1', 'Kirjad jäävad serverisse alles');
define('JS_LANG_MailMode2', 'Kirju hoitakse serveris alles');
define('JS_LANG_MailsOnServerDays', 'päev(a)');
define('JS_LANG_MailMode3', 'Vastuvõetud kirjad kustutatakse serverist ära siis, kui mina need oma prügikastist kustutan');
define('JS_LANG_InboxSyncType', 'Postkasti sünkroniseerimise moodus');

define('JS_LANG_SyncTypeNo', 'Ei sünkroniseerita');
define('JS_LANG_SyncTypeNewHeaders', 'Uute kirjade päised');
define('JS_LANG_SyncTypeAllHeaders', 'Kõikide kirjade päised');
define('JS_LANG_SyncTypeNewMessages', 'Uued kirjad');
define('JS_LANG_SyncTypeAllMessages', 'Kõik kirjad');
define('JS_LANG_SyncTypeDirectMode', 'Otserežiim');

define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireHeaders', 'Ainult päised');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireMessages', 'Kirjad tervikuna');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeDirectMode', 'Otserežiim');

define('JS_LANG_DeleteFromDb', 'Kiri kustutatakse andmebaasist, kui seda kirja enam serveris ei ole');

define('JS_LANG_EditFilter', 'Filtri&nbsp;redigeerimine');
define('JS_LANG_NewFilter', 'Uus filter');
define('JS_LANG_Field', 'Väli');
define('JS_LANG_Condition', 'Tingimus');
define('JS_LANG_ContainSubstring', 'sisaldab teksti');
define('JS_LANG_ContainExactPhrase', 'sisaldab fraasi');
define('JS_LANG_NotContainSubstring', 'ei sisalda teksti');
define('JS_LANG_FilterDesc_At', '');
define('JS_LANG_FilterDesc_Field', 'väljal');
define('JS_LANG_Action', 'Toiming');
define('JS_LANG_DoNothing', 'ära tee midagi');
define('JS_LANG_DeleteFromServer', 'kustuta kiri kohe serverist');
define('JS_LANG_MarkGrey', 'märgi halliks');
define('JS_LANG_Add', 'Lisa');
define('JS_LANG_OtherFilterSettings', 'Muud filtriseaded');
define('JS_LANG_ConsiderXSpam', 'Arvesta X-Spami päiseid');
define('JS_LANG_Apply', 'Rakenda');

define('JS_LANG_InsertLink', 'Lisan lingi');
define('JS_LANG_RemoveLink', 'Eemaldan lingi');
define('JS_LANG_Numbering', 'Numbrid');
define('JS_LANG_Bullets', 'Täpid');
define('JS_LANG_HorizontalLine', 'Horisontaaljoon');
define('JS_LANG_Bold', 'Poolpaks kiri');
define('JS_LANG_Italic', 'Kursiivkiri');
define('JS_LANG_Underline', 'Valitud teksti allajoonimine');
define('JS_LANG_AlignLeft', 'Vasakjoondus');
define('JS_LANG_Center', 'Keskjoondus');
define('JS_LANG_AlignRight', 'Paremjoondus');
define('JS_LANG_Justify', 'Rööpjoondus');
define('JS_LANG_FontColor', 'Šrifti värvus');
define('JS_LANG_Background', 'Taust');
define('JS_LANG_SwitchToPlainMode', 'Redigeerimine lihttekstis (<i>plaintext</i>)');
define('JS_LANG_SwitchToHTMLMode', 'Redigeerimine vormindatud tekstis (HTML)');

define('JS_LANG_Folder', 'Kataloogi nimi');
define('JS_LANG_Msgs', 'Kirjade arv');
define('JS_LANG_Synchronize', 'Sünkroniseerimine');
define('JS_LANG_ShowThisFolder', 'Seda kataloogi näidatakse');
define('JS_LANG_Total', 'Kokku');
define('JS_LANG_DeleteSelected', 'Kustuta valitud');
define('JS_LANG_AddNewFolder', 'Uue kataloogi loomine');
define('JS_LANG_NewFolder', 'Uus kataloog');
define('JS_LANG_ParentFolder', 'Emakataloog');
define('JS_LANG_NoParent', 'Emakataloogi ei ole');
define('JS_LANG_OnMailServer', 'Loo see kataloog nii WebMailis kui ka postiserveris');
define('JS_LANG_InWebMail', 'Loo see kataloog ainult WebMailis');
define('JS_LANG_FolderName', 'Kataloogi nimi');

define('JS_LANG_ContactsPerPage', 'Kontaktide arv lehel');
define('JS_LANG_WhiteList', 'Aadressraamatus olijate kirju rämpspostiks ei loeta');

define('JS_LANG_CharsetDefault', 'Vaikimisi');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabetISO', 'araabia (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabet', 'araabia (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabetISO', 'Läti ja Leedu (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabet', 'Eesti jt. Baltimaad (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabetISO', 'Kesk-Euroopa (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabet', 'Kesk-Euroopa (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedEUC', 'hiina lihtsustatud (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedGB', 'hiina lihtsustatud (GB2312)');
define('JS_LANG_CharsetChineseTraditional', 'hiina traditsiooniline (Big5)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetISO', 'kirillitsa (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetKOI8R', 'kirillitsa (KOI8-R)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabet', 'kirillitsa (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabetISO', 'kreeka (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabet', 'kreeka (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabetISO', 'heebrea (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabet', 'heebrea (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetJapanese', 'jaapani');
define('JS_LANG_CharsetJapaneseShiftJIS', 'jaapani (Shift-JIS)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanEUC', 'korea (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanISO', 'korea (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetLatin3AlphabetISO', 'Latin 3 (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetTurkishAlphabet', 'türgi');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF7', 'universaalne (UTF-7)');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF8', 'universaalne (UTF-8)');
define('JS_LANG_CharsetVietnameseAlphabet', 'vietnami (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabetISO', 'Western (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabet', 'Western (Windows)');

define('JS_LANG_TimeDefault', 'Vaikimisi');
define('JS_LANG_TimeEniwetok', 'Eniwetok, Kwajalein, Kuupäevaraja');
define('JS_LANG_TimeMidwayIsland', 'Midway saar, Samoa');
define('JS_LANG_TimeHawaii', 'Hawaii');
define('JS_LANG_TimeAlaska', 'Alaska');
define('JS_LANG_TimePacific', 'Pacific Time (USA ja Kanada); Tijuana');
define('JS_LANG_TimeArizona', 'Arizona');
define('JS_LANG_TimeMountain', 'Mountain Time (USA ja Kanada)');
define('JS_LANG_TimeCentralAmerica', 'Kesk-Ameerika');
define('JS_LANG_TimeCentral', 'Central Time (USA ja Kanada)');
define('JS_LANG_TimeMexicoCity', 'México, Tegucigalpa');
define('JS_LANG_TimeSaskatchewan', 'Saskatchewan');
define('JS_LANG_TimeIndiana', 'Indiana (East) (USA)');
define('JS_LANG_TimeEastern', 'Eastern Time (USA ja Kanada)');
define('JS_LANG_TimeBogota', 'Bogotá, Lima, Quito');
define('JS_LANG_TimeSantiago', 'Santiago');
define('JS_LANG_TimeCaracas', 'Caracas, La Paz');
define('JS_LANG_TimeAtlanticCanada', 'Atlantic Time (Kanada)');
define('JS_LANG_TimeNewfoundland', 'Newfoundland');
define('JS_LANG_TimeGreenland', 'Gröönimaa');
define('JS_LANG_TimeBuenosAires', 'Buenos Aires, Georgetown');
define('JS_LANG_TimeBrasilia', 'Brasília');
define('JS_LANG_TimeMidAtlantic', 'Kesk-Atlandi');
define('JS_LANG_TimeCapeVerde', 'Roheneemesaared');
define('JS_LANG_TimeAzores', 'Assoorid');
define('JS_LANG_TimeMonrovia', 'Casablanca, Monrovia');
define('JS_LANG_TimeGMT', 'Dublin, Edinburgh, Lissabon, London');
define('JS_LANG_TimeBerlin', 'Amsterdam, Berliin, Bern, Rooma, Stockholm, Viin');
define('JS_LANG_TimePrague', 'Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Praha');
define('JS_LANG_TimeParis', 'Brüssel, Kopenhaagen, Madrid, Pariis');
define('JS_LANG_TimeSarajevo', 'Sarajevo, Skopje, Sofia, Varssavi, Zagreb');
define('JS_LANG_TimeWestCentralAfrica', 'Lääne-Kesk-Aafrika');
define('JS_LANG_TimeAthens', 'Ateena, Istanbul, Minsk');
define('JS_LANG_TimeEasternEurope', 'Bukarest');
define('JS_LANG_TimeCairo', 'Kairo');
define('JS_LANG_TimeHarare', 'Harare, Pretoria');
define('JS_LANG_TimeHelsinki', 'Helsingi, Riia, Tallinn, Vilnius');
define('JS_LANG_TimeIsrael', 'Iisrael, Jeruusalemma standardaeg');
define('JS_LANG_TimeBaghdad', 'Bagdad');
define('JS_LANG_TimeArab', 'Araabia poolsaar, Kuveit, Ar-Riyād');
define('JS_LANG_TimeMoscow', 'Moskva, Peterburi, Volgograd');
define('JS_LANG_TimeEastAfrica', 'Ida-Aafrika, Nairobi');
define('JS_LANG_TimeTehran', 'Teheran');
define('JS_LANG_TimeAbuDhabi', 'Abu Dhabi, Masqat');
define('JS_LANG_TimeCaucasus', 'Bakuu, Tbilisi, Jerevan');
define('JS_LANG_TimeKabul', 'Kabul');
define('JS_LANG_TimeEkaterinburg', 'Jekaterinburg');
define('JS_LANG_TimeIslamabad', 'Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Taškent');
define('JS_LANG_TimeBombay', 'Kolkata, Chennai, Mumbai, New Delhi, India standardaeg');
define('JS_LANG_TimeNepal', 'Katmandu, Nepaal');
define('JS_LANG_TimeAlmaty', 'Almatõ, Põhja-Kesk-Aasia');
define('JS_LANG_TimeDhaka', 'Astana, Dhaka');
define('JS_LANG_TimeSriLanka', 'Sri Jayawardenepura, Sri Lanka');
define('JS_LANG_TimeRangoon', 'Rangoon');
define('JS_LANG_TimeBangkok', 'Bangkok, Novosibirsk, Hanoi, Jakarta');
define('JS_LANG_TimeKrasnoyarsk', 'Krasnojarsk');
define('JS_LANG_TimeBeijing', 'Peking, Chongqing, Hongkong, Urumqi');
define('JS_LANG_TimeUlaanBataar', 'Ulaanbaatar');
define('JS_LANG_TimeSingapore', 'Kuala Lumpur, Singapur');
define('JS_LANG_TimePerth', 'Perth, Lääne-Australia');
define('JS_LANG_TimeTaipei', 'Taipei');
define('JS_LANG_TimeTokyo', 'Ōsaka, Sapporo, Tōkyō, Irkutsk');
define('JS_LANG_TimeSeoul', 'Sŏul, Korea standardaeg');
define('JS_LANG_TimeYakutsk', 'Jakutsk');
define('JS_LANG_TimeAdelaide', 'Adelaide, Kesk-Australia');
define('JS_LANG_TimeDarwin', 'Darwin');
define('JS_LANG_TimeBrisbane', 'Brisbane, Ida-Australia');
define('JS_LANG_TimeSydney', 'Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart');
define('JS_LANG_TimeGuam', 'Guam, Port Moresby');
define('JS_LANG_TimeHobart', 'Hobart, Tasmaania');
define('JS_LANG_TimeVladivostock', 'Vladivostok');
define('JS_LANG_TimeSolomonIs', 'Saalomoni saared, Uus-Kaledonia');
define('JS_LANG_TimeWellington', 'Auckland, Wellington, Magadan');
define('JS_LANG_TimeFiji', 'Fidži saared, Kamtšatka, Marshalli saared');
define('JS_LANG_TimeTonga', 'Nuku\'alofa, Tonga');

define('JS_LANG_DateDefault', 'Vaikimisi');
define('JS_LANG_DateDDMMYY', 'PP/KK/AA');
define('JS_LANG_DateMMDDYY', 'KK/PP/AA');
define('JS_LANG_DateDDMonth', 'PP kuu (01 jaanuar)');
define('JS_LANG_DateAdvanced', 'Täpsem');

define('JS_LANG_NewContact', 'Uus kontakt');
define('JS_LANG_NewGroup', 'Uus rühm');
define('JS_LANG_AddContactsTo', 'Lisa kontaktid rühma');
define('JS_LANG_ImportContacts', 'Kontaktide import');

define('JS_LANG_Name', 'Nimi');
define('JS_LANG_Email', 'E-post');
define('JS_LANG_DefaultEmail', 'E-post');
define('JS_LANG_NotSpecifiedYet', 'veel määramata');
define('JS_LANG_ContactName', 'Nimi');
define('JS_LANG_Birthday', 'Sünnipäev');
define('JS_LANG_Month', 'Kuu');
define('JS_LANG_January', 'jaanuar');
define('JS_LANG_February', 'veebruar');
define('JS_LANG_March', 'märts');
define('JS_LANG_April', 'aprill');
define('JS_LANG_May', 'mai');
define('JS_LANG_June', 'juuni');
define('JS_LANG_July', 'juuli');
define('JS_LANG_August', 'august');
define('JS_LANG_September', 'september');
define('JS_LANG_October', 'oktoober');
define('JS_LANG_November', 'november');
define('JS_LANG_December', 'detsember');
define('JS_LANG_Day', 'Päev');
define('JS_LANG_Year', 'Aasta');
define('JS_LANG_UseFriendlyName1', 'Kuvatakse ka nimi');
define('JS_LANG_UseFriendlyName2', '(näiteks: Madis Tamm &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_Personal', 'Isiklik');
define('JS_LANG_PersonalEmail', 'E-post');
define('JS_LANG_StreetAddress', 'Aadress');
define('JS_LANG_City', 'Linn');
define('JS_LANG_Fax', 'Faks');
define('JS_LANG_StateProvince', 'Maakond');
define('JS_LANG_Phone', 'Telefon');
define('JS_LANG_ZipCode', 'Postiindeks');
define('JS_LANG_Mobile', 'Mobiiltelefon');
define('JS_LANG_CountryRegion', 'Riik');
define('JS_LANG_WebPage', 'Veeb');
define('JS_LANG_Go', 'Näita');
define('JS_LANG_Home', 'Isiklik');
define('JS_LANG_Business', 'Töö');
define('JS_LANG_BusinessEmail', 'E-post tööl');
define('JS_LANG_Company', 'Firma');
define('JS_LANG_JobTitle', 'Amet');
define('JS_LANG_Department', 'Osakond');
define('JS_LANG_Office', 'Büroo');
define('JS_LANG_Pager', 'Piipar');
define('JS_LANG_Other', 'Muu');
define('JS_LANG_OtherEmail', 'Muu e-post');
define('JS_LANG_Notes', 'Märkused');
define('JS_LANG_Groups', 'Rühmad');
define('JS_LANG_ShowAddFields', 'Lisaväljad');
define('JS_LANG_HideAddFields', 'Peida lisaväljad');
define('JS_LANG_EditContact', 'Kontakti andmete muutmine');
define('JS_LANG_GroupName', 'Rühma nimi');
define('JS_LANG_AddContacts', 'Kontaktide lisamine');
define('JS_LANG_CommentAddContacts', '(Mitme aadressi korral pange aadresside vahele koma.)');
define('JS_LANG_CreateGroup', 'Loo rühm');
define('JS_LANG_Rename', 'nime muutmine');
define('JS_LANG_MailGroup', 'Kiri rühmale');
define('JS_LANG_RemoveFromGroup', 'Kõrvalda rühmast');
define('JS_LANG_UseImportTo', 'Importida saab kontakte programmidest Microsoft Outlook ja Outlook Express.');
define('JS_LANG_Outlook1', 'Microsoft Outlook 2000/XP/2003');
define('JS_LANG_Outlook2', 'Microsoft Outlook Express 6');
define('JS_LANG_SelectImportFile', 'Valige imporditav (CSV-vormingus) fail');
define('JS_LANG_Import', 'Impordi');
define('JS_LANG_ContactsMessage', 'See on kontaktide lehekülg!');
define('JS_LANG_ContactsCount', 'kontakt(i)');
define('JS_LANG_GroupsCount', 'rühm(a)');

// webmail 4.1 constants
define('PicturesBlocked', 'Selles kirjas olevad pildid on turvalisuse huvides blokeeritud.');
define('ShowPictures', 'Näita pilte');
define('ShowPicturesFromSender', 'Selle saatja kirjades olevaid pilte näidatakse alati');
define('AlwaysShowPictures', 'Kirjades olevaid pilte näidatakse alati');

define('TreatAsOrganization', 'Seda rühma käsitletakse kui organisatsiooni');

define('WarningGroupAlreadyExist', 'Sellise nimega rühm on juba olemas. Palun valige muu nimi.');
define('WarningCorrectFolderName', 'Kirjutage õige katalooginimi.');
define('WarningLoginFieldBlank', 'Kasutajatunnuse välja ei saa tühjaks jätta.');
define('WarningCorrectLogin', 'Kirjutage õige kasutajatunnus.');
define('WarningPassBlank', 'Paroolivälja ei saa tühjaks jätta.');
define('WarningCorrectIncServer', 'Kirjutage õige POP3- (IMAP4)-serveri aadress.');
define('WarningCorrectSMTPServer', 'Kirjutage õige väljuva posti (SMTP) serveri aadress.');
define('WarningFromBlank', 'Saatja välja ei saa tühjaks jätta.');
define('WarningAdvancedDateFormat', 'Määrake kuupäeva ja kellaaja kuvamise vorming.');

define('AdvancedDateHelpTitle', 'Kuupäevaseaded täpsemalt');
define('AdvancedDateHelpIntro', 'Kui on valitud täpsemad kuupäevaseaded, saate kasutada tekstikasti omaenda kuupäevaformaadi määramiseks WebMail Pro rakenduses. Selleks kasutatakse järgmisi valikuid koos sümboliga \':\' või \'/\' eristav sümbol:');
define('AdvancedDateHelpConclusion', 'Näiteks kui olete määranud tekstikastis &quot;mm/dd/yyyy&quot; kuvatakse kuupäev kujul kuu/kuupäev/aasta (11/23/2005)');
define('AdvancedDateHelpDayOfMonth', 'Kuupäev (1-31)');
define('AdvancedDateHelpNumericMonth', 'Kuu (1-12)');
define('AdvancedDateHelpTextualMonth', 'Kuu (jaanuar-detsember)');
define('AdvancedDateHelpYear2', 'Aasta kahekohalisena');
define('AdvancedDateHelpYear4', 'Aasta neljakohalisena');
define('AdvancedDateHelpDayOfYear', 'Päeva number aastas (1-366)');
define('AdvancedDateHelpQuarter', 'Kvartal');
define('AdvancedDateHelpDayOfWeek', 'Päev (E-P)');
define('AdvancedDateHelpWeekOfYear', 'Nädala number (1-53)');

define('InfoNoMessagesFound', 'Ühtegi kirja ei õnnestunud leida.');
define('ErrorSMTPConnect', 'Ühendus SMTP-serveriga ebaõnnestus. Kontrollige väljuva posti seadeid.');
define('ErrorSMTPAuth', 'Vale kasutajatunnus ja/või parool. Autentimine ebaõnnestus.');
define('ReportMessageSent', 'Kiri on saadetud.');
define('ReportMessageSaved', 'Kiri on salvestatud.');
define('ErrorPOP3Connect', 'Ühendus POP3-serveriga ebaõnnestus. Kontrollige saabuva posti (POP3) seadeid.');
define('ErrorIMAP4Connect', 'Ühendus IMAP4-serveriga ebaõnnestus. Kontrollige IMAP4 seadeid.');
define('ErrorPOP3IMAP4Auth', 'Vale aadress/kasutajatunnus ja/või parool. Autentimine ebaõnnestus.');
define('ErrorGetMailLimit', 'Teie postkasti lubatud maht on täis. (Kustutage kirju või tõstke postkastist mujale.)');

define('ReportSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Seaded on uuendatud.');
define('ReportAccountCreatedSuccessfuly', 'Konto on loodud.');
define('ReportAccountUpdatedSuccessfuly', 'Konto andmed on uuendatud.');
define('ConfirmDeleteAccount', 'Kas kustutada see konto?');
define('ReportFiltersUpdatedSuccessfuly', 'Filtrid on uuendatud.');
define('ReportSignatureUpdatedSuccessfuly', 'Signatuur on uuendatud.');
define('ReportFoldersUpdatedSuccessfuly', 'Kataloogid on uuendatud.');
define('ReportContactsSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Kontaktide seaded on uuendatud.');

define('ErrorInvalidCSV', 'Valitud CSV-faili vorming on vigane.');
//The group "guies" was successfully added.
define('ReportGroupSuccessfulyAdded1', 'Rühm');
define('ReportGroupSuccessfulyAdded2', 'on lisatud.');
define('ReportGroupUpdatedSuccessfuly', 'Rühma andmed on uuendatud.');
define('ReportContactSuccessfulyAdded', 'Kontakt on lisatud.');
define('ReportContactUpdatedSuccessfuly', 'Kontakti andmed on uuendatud.');
//Contact(s) was added to group "friends".
define('ReportContactAddedToGroup', 'kontakt(i) on rühma lisatud');
define('AlertNoContactsGroupsSelected', 'Ühtegi kontakti ega rühma ei ole valitud.');

define('InfoListNotContainAddress', 'Kui nimekirjas ei ole otsitavat aadressi, jätkake selle aadressi esimeste tähtede sisestamist.');

define('DirectAccess', 'O');
define('DirectAccessTitle', 'Otse serveris. WebMail töötab kirjadega otse postiserveris.');

define('FolderInbox', 'Postkast');
define('FolderSentItems', 'Saadetud');
define('FolderDrafts', 'Pooleli');
define('FolderTrash', 'Prügikast');

define('FileLargerAttachment', 'Üleslaaditav fail on lubatust suurem.');
define('FilePartiallyUploaded', 'Tundmatu vea tõttu õnnestus üles laadida ainult osa failist.');
define('NoFileUploaded', 'Ühtegi faili üles ei laaditud.');
define('MissingTempFolder', 'Ajutine kataloog on puudu.');
define('MissingTempFile', 'Ajutine fail on puudu.');
define('UnknownUploadError', 'Faili üleslaadimisel tekkis tundmatu viga.');
define('FileLargerThan', 'Viga faili üleslaadimisel. Tõenäoliselt on see fail suurem kui ');
define('PROC_CANT_LOAD_DB', 'Ühendus andmebaasiga ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_LOAD_LANG', 'Vajalikku keelefaili ei õnnestunud leida.');
define('PROC_CANT_LOAD_ACCT', 'Kontot ei ole. Võimalik, et see on kustutatud.');

define('DomainDosntExist', 'Niisugust domeeni postiserveris ei ole.');
define('ServerIsDisable', 'Administraator on postiserveri kasutamise keelanud.');

define('PROC_ACCOUNT_EXISTS', 'Seda kontot ei saa luua, sest see on juba olemas.');
define('PROC_CANT_GET_MESSAGES_COUNT', 'Kirjade arvu kataloogis ei õnnestunud kindlaks teha.');
define('PROC_CANT_MAIL_SIZE', 'Posti mahu suurust ei õnnestunud kindlaks teha.');

define('Organization', 'Organisatsioon');
define('WarningOutServerBlank', 'Väljuva posti välja ei saa tühjaks jätta.');

define('JS_LANG_Refresh', 'Värskenda vaadet');
define('JS_LANG_MessagesInInbox', ' kirja (postkastis)');
define('JS_LANG_InfoEmptyInbox', 'Postkast on tühi.');

// webmail 4.2 constants
define('BackToList', 'Tagasi kirjade loetellu');
define('InfoNoContactsGroups', 'Kontakte ega rühmasid ei ole.');
define('InfoNewContactsGroups', 'Saate luua ise uusi kontakte/rühmasid või importida kontakte .CSV-failist tarkvara MS Outlook vormingus.');
define('DefTimeFormat', 'Kellaaeg esitatakse kujul');
define('SpellNoSuggestions', 'Õigekirjasoovitusi ei kuvata');
define('SpellWait', 'Palun oodake&hellip;');

define('InfoNoMessageSelected', 'Ühtegi kirja ei ole valitud.');
define('InfoSingleDoubleClick', 'Loetelus tehke kirja eelvaatamiseks kirjal üks klõps ja täisvaatamiseks topeltklõps.');

// calendar
define('TitleDay', 'Day View');
define('TitleWeek', 'Week View');
define('TitleMonth', 'Month View');

define('ErrorNotSupportBrowser', 'AfterLogic Calendar doesn\'t support your browser. Please use FireFox 2.0 or higher, Opera 9.0 or      higher, Internet Explorer 6.0 or higher, Safari 3.0.2 or higher.');
define('ErrorTurnedOffActiveX', 'ActiveX support is turned off . <br/>You should turn it on in order to use this application.');

define('Calendar', 'Calendar');

define('TabDay', 'Day');
define('TabWeek', 'Week');
define('TabMonth', 'Month');

define('ToolNewEvent', 'New&nbsp;Event');
define('ToolBack', 'Back');
define('ToolToday', 'Today');
define('AltNewEvent', 'New Event');
define('AltBack', 'Back');
define('AltToday', 'Today');
define('CalendarHeader', 'Calendar');
define('CalendarsManager', 'Calendars Manager');

define('CalendarActionNew', 'New calendar');
define('EventHeaderNew', 'New Event');
define('CalendarHeaderNew', 'New Calendar');

define('EventSubject', 'Subject');
define('EventCalendar', 'Calendar');
define('EventFrom', 'From');
define('EventTill', 'till');
define('CalendarDescription', 'Description');
define('CalendarColor', 'Color');
define('CalendarName', 'Calendar Name');
define('CalendarDefaultName', 'My Calendar');

define('ButtonSave', 'Save');
define('ButtonCancel', 'Cancel');
define('ButtonDelete', 'Delete');

define('AltPrevMonth', 'Prev Month');
define('AltNextMonth', 'Next Month');

define('CalendarHeaderEdit', 'Edit Calendar');
define('CalendarActionEdit', 'Edit Calendar');
define('ConfirmDeleteCalendar', 'Are you sure you want to delete calendar');
define('InfoDeleting', 'Deleting&hellip;');
define('WarningCalendarNameBlank', 'You cannot leave the calendar name blank.');
define('ErrorCalendarNotCreated', 'Calendar not created.');
define('WarningSubjectBlank', 'You cannot leave the subject blank.');
define('WarningIncorrectTime', 'The specified time contains illegal characters.');
define('WarningIncorrectFromTime', 'The "From" time is incorrect.');
define('WarningIncorrectTillTime', 'The "Till" time is incorrect.');
define('WarningStartEndDate', 'The end date must be greater or equal to the start date.');
define('WarningStartEndTime', 'The end time must be greater than the start time.');
define('WarningIncorrectDate', 'The date must be correct.');
define('InfoLoading', 'Loading&hellip;');
define('EventCreate', 'Create event');
define('CalendarHideOther', 'Hide other calendars');
define('CalendarShowOther', 'Show other calendars');
define('CalendarRemove', 'Remove Calendar');
define('EventHeaderEdit', 'Edit Event');

define('InfoSaving', 'Saving&hellip;');
define('SettingsDisplayName', 'Display Name');
define('SettingsTimeFormat', 'Time Format');
define('SettingsDateFormat', 'Date Format');
define('SettingsShowWeekends', 'Show weekends');
define('SettingsWorkdayStarts', 'Workday starts');
define('SettingsWorkdayEnds', 'ends');
define('SettingsShowWorkday', 'Show workday');
define('SettingsWeekStartsOn', 'Week starts on');
define('SettingsDefaultTab', 'Default Tab');
define('SettingsCountry', 'Country');
define('SettingsTimeZone', 'Time Zone');
define('SettingsAllTimeZones', 'All time zones');

define('WarningWorkdayStartsEnds', 'The \'Workday ends\' time must be greater than the \'Workday starts\' time');
define('ReportSettingsUpdated', 'Settings have been updated successfully.');

define('SettingsTabCalendar', 'Kalender');

define('FullMonthJanuary', 'jaanuar');
define('FullMonthFebruary', 'veebruar');
define('FullMonthMarch', 'märts');
define('FullMonthApril', 'aprill');
define('FullMonthMay', 'mai');
define('FullMonthJune', 'juuni');
define('FullMonthJuly', 'juuli');
define('FullMonthAugust', 'august');
define('FullMonthSeptember', 'september');
define('FullMonthOctober', 'oktoober');
define('FullMonthNovember', 'november');
define('FullMonthDecember', 'detsember');

define('ShortMonthJanuary', 'Jan');
define('ShortMonthFebruary', 'Feb');
define('ShortMonthMarch', 'Mar');
define('ShortMonthApril', 'Apr');
define('ShortMonthMay', 'May');
define('ShortMonthJune', 'Jun');
define('ShortMonthJuly', 'Jul');
define('ShortMonthAugust', 'Aug');
define('ShortMonthSeptember', 'Sep');
define('ShortMonthOctober', 'Oct');
define('ShortMonthNovember', 'Nov');
define('ShortMonthDecember', 'Dec');

define('FullDayMonday', 'esmaspäev');
define('FullDayTuesday', 'teisipäev');
define('FullDayWednesday', 'kolmapäev');
define('FullDayThursday', 'neljapäev');
define('FullDayFriday', 'reede');
define('FullDaySaturday', 'laupäev');
define('FullDaySunday', 'pühapäev');

define('DayToolMonday', 'E');
define('DayToolTuesday', 'T');
define('DayToolWednesday', 'K');
define('DayToolThursday', 'N');
define('DayToolFriday', 'R');
define('DayToolSaturday', 'L');
define('DayToolSunday', 'P');

define('CalendarTableDayMonday', 'E');
define('CalendarTableDayTuesday', 'T');
define('CalendarTableDayWednesday', 'K');
define('CalendarTableDayThursday', 'N');
define('CalendarTableDayFriday', 'R');
define('CalendarTableDaySaturday', 'L');
define('CalendarTableDaySunday', 'P');

define('ErrorParseJSON', 'The JSON response returned by the server cannot be parsed.');

define('ErrorLoadCalendar', 'Unable to load calendars');
define('ErrorLoadEvents', 'Unable to load events');
define('ErrorUpdateEvent', 'Unable to save event');
define('ErrorDeleteEvent', 'Unable to delete event');
define('ErrorUpdateCalendar', 'Unable to save calendar');
define('ErrorDeleteCalendar', 'Unable to delete calendar');
define('ErrorGeneral', 'An error occured on the server. Try again later.');

// webmail 4.3 constants
define('SharedTitleEmail', 'E-post');
define('ShareHeaderEdit', 'Kalendri jagamine ja avaldamine');
define('ShareActionEdit', 'Kalendri jagamine ja avaldamine');
define('CalendarPublicate', 'Kalendri avaldamine veebis');
define('CalendarPublicationLink', 'Link');
define('ShareCalendar', 'Kalendri jagamine');
define('SharePermission1', 'saab teha muudatusi ja hallata jagamist');
define('SharePermission2', 'saab muuta sündmusi');
define('SharePermission3', 'saab vaadata kõiki sündmuste andmeid');
define('SharePermission4', 'saab näha ainult vaba/hõivatud olekut (üksikasjad peidetakse)');
define('ButtonClose', 'Sulgen');
define('WarningEmailFieldFilling', 'Täitke kõigepealt e-posti väli.');
define('EventHeaderView', 'Sündmuse vaatamine');
define('ErrorUpdateSharing', 'Kalendrite jagamise ja avaldamise andmeid ei õnnestunud salvestada.');
define('ErrorUpdateSharing1', 'Seda kalendrit ei saa kasutajaga %s jagada, sest seda pole olemas.');
define('ErrorUpdateSharing2', 'Seda kalendrit ei saa kasutajaga %s jagadaa.');
define('ErrorUpdateSharing3', 'See kalender on kasutajaga  %s on juba jagatud.');
define('Title_MyCalendars', 'Minu kalendrid');
define('Title_SharedCalendars', 'Jagatud kalendrid');
define('ErrorGetPublicationHash', 'Avaldamislinki ei õnnestunud luua.');
define('ErrorGetSharing', 'Kalendrit ei õnnestunud jagada.');
define('CalendarPublishedTitle', 'Kalender on avaldatud.');
define('RefreshSharedCalendars', 'Värskenda jagatud kalendreid');
define('Title_CheckSharedCalendars', 'Kontrolli jagatud kalendreid');

define('GroupMembers', 'Liikmed');

define('ReportMessagePartDisplayed', 'NB\! Kiri on kuvatud ainult osaliselt.');
define('ReportViewEntireMessage', 'Kogu kirja vaatamiseks');
define('ReportClickHere', 'klõpsake siia');
define('ErrorContactExists', 'Sellise nime ja aadressiga kontakt on juba olemas.');

define('Attachments', 'Lisatud failid');

define('InfoGroupsOfContact', 'Rühmad, kuhu see kontakt kuulub, on märgistatud.');
define('AlertNoContactsSelected', 'Ühtegi kontakti ei ole valitud.');
define('MailSelected', 'Kiri valitud aadressidel');
define('CaptionSubscribed', 'Tellitud');

define('OperationSpam', 'Rämpspostiks');
define('OperationNotSpam', 'Ei ole rämpspost');
define('FolderSpam', 'Rämpspost');

// webmail 4.4 contacts
define('ContactMail', 'Kiri talle');
define('ContactViewAllMails', 'Kogu kirjavahetus selle kontaktiga');
define('ContactsMailThem', 'Neile kirja saatmine');
define('DateToday', 'Täna');
define('DateYesterday', 'Eile');
define('MessageShowDetails', 'Näita üksikasju');
define('MessageHideDetails', 'Peida üksikasjad');
define('MessageNoSubject', 'Teema puudub');
// hide@address.com to hide@address.com
define('MessageForAddr', '– Saaja:');
define('SearchClear', 'Tühjenda otsing');
// Search results for "search string" in Inbox folder:
// Search results for "search string" in all mail folders:
define('SearchResultsInFolder', 'Otsi tulemustes teksti "#s" kataloogist #f:');
define('SearchResultsInAllFolders', 'Otsi tulemustes teksti "#s" kõikidest postikataloogidest:');
define('AutoresponderTitle', 'Automaatvastaja');
define('AutoresponderEnable', 'Automaatvastaja on sisse lülitatud');
define('AutoresponderSubject', 'Teema');
define('AutoresponderMessage', 'Kiri');
define('ReportAutoresponderUpdatedSuccessfuly', 'Automaatvastaja andmed on uuendatud.');
define('FolderQuarantine', 'Karantiin');

//calendar
define('EventRepeats', 'Repeats');
define('NoRepeats', 'Does not repeat');
define('DailyRepeats', 'Daily');
define('WorkdayRepeats', 'Every weekday (Mon. - Fri.)');
define('OddDayRepeats', 'Every Mon., Wed. and Fri.');
define('EvenDayRepeats', 'Every Tues. and Thurs.');
define('WeeklyRepeats', 'Weekly');
define('MonthlyRepeats', 'Monthly');
define('YearlyRepeats', 'Yearly');
define('RepeatsEvery', 'Repeats every');
define('ThisInstance', 'Only this instance');
define('AllEvents', 'All events in the series');
define('AllFollowing', 'All following');
define('ConfirmEditRepeatEvent', 'Would you like to change only this event, all events, or this and all future events in the series?');
define('RepeatEventHeaderEdit', 'Edit Recurring Event');
define('First', 'First');
define('Second', 'Second');
define('Third', 'Third');
define('Fourth', 'Fourth');
define('Last', 'Last');
define('Every', 'Every');
define('SetRepeatEventEnd', 'Set end date');
define('NoEndRepeatEvent', 'No end date');
define('EndRepeatEventAfter', 'End after');
define('Occurrences', 'occurrences');
define('EndRepeatEventBy', 'End by');
define('EventCommonDataTab', 'Main details');
define('EventRepeatDataTab', 'Recurrence details');
define('RepeatEventNotPartOfASeries', 'This event has been changed and is no longer part of a series.');
define('UndoRepeatExclusion', 'Undo changes to include in the series.');

define('MonthMoreLink', '%d more...');
define('NoNewSharedCalendars', 'No new calendars');
define('NNewSharedCalendars', '%d new calendars found');
define('OneNewSharedCalendars', '1 new calendar found');
define('ConfirmUndoOneRepeat', 'Would you like to restore this event in the series?');

define('RepeatEveryDayInfin', 'Every day');
define('RepeatEveryDayTimes', 'Every day, %TIMES% times');
define('RepeatEveryDayUntil', 'Every day, until %UNTIL%');
define('RepeatDaysInfin', 'Every %PERIOD% days');
define('RepeatDaysTimes', 'Every %PERIOD% days, %TIMES% times');
define('RepeatDaysUntil', 'Every %PERIOD% days, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekWeekdaysInfin', 'Every week on weekdays');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysTimes', 'Every week on weekdays, %TIMES% times');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysUntil', 'Every week on weekdays, until %UNTIL%');
define('RepeatWeeksWeekdaysInfin', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays');
define('RepeatWeeksWeekdaysTimes', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays, %TIMES% times');
define('RepeatWeeksWeekdaysUntil', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekInfin', 'Every week on %DAYS%');
define('RepeatEveryWeekTimes', 'Every week on %DAYS%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryWeekUntil', 'Every week on %DAYS%, until %UNTIL%');
define('RepeatWeeksInfin', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%');
define('RepeatWeeksTimes', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%, %TIMES% times');
define('RepeatWeeksUntil', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthDateInfin', 'Every month on day %DATE%');
define('RepeatEveryMonthDateTimes', 'Every month on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryMonthDateUntil', 'Every month on day %DATE%, until %UNTIL%');
define('RepeatMonthsDateInfin', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%');
define('RepeatMonthsDateTimes', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatMonthsDateUntil', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthWDInfin', 'Every month on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryMonthWDTimes', 'Every month on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryMonthWDUntil', 'Every month on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');
define('RepeatMonthsWDInfin', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatMonthsWDTimes', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatMonthsWDUntil', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearDateInfin', 'Every year on day %DATE%');
define('RepeatEveryYearDateTimes', 'Every year on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryYearDateUntil', 'Every year on day %DATE%, until %UNTIL%');
define('RepeatYearsDateInfin', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%');
define('RepeatYearsDateTimes', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatYearsDateUntil', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearWDInfin', 'Every year on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryYearWDTimes', 'Every year on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryYearWDUntil', 'Every year on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');
define('RepeatYearsWDInfin', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatYearsWDTimes', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatYearsWDUntil', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');

define('RepeatDescDay', 'day');
define('RepeatDescWeek', 'week');
define('RepeatDescMonth', 'month');
define('RepeatDescYear', 'year');

// webmail 4.5 contacts
define('WarningUntilDateBlank', 'Märkige kordumise lõpu kuupäev.');
define('WarningWrongUntilDate', 'Kordumise lõpu kuupäev peab olema varasem kui kordumise alguse kuupäev.');

define('OnDays', 'Päevadel');
define('CancelRecurrence', 'Tühista kordumine');
define('RepeatEvent', 'Korda seda sündmust');

define('Spellcheck', 'Õigekirjakontroll');
define('LoginLanguage', 'Keel');
define('LanguageDefault', 'Vaikimisi');

// webmail 4.5.x new
define('EmptySpam', 'Tühjenda rämpsposti kataloog');
define('Saving', 'Salvestamine&hellip;');
define('Sending', 'Saatmine&hellip;');
define('LoggingOffFromServer', 'Logimine&hellip;');

// webmail 4.6
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_SPAM', 'Kirja(de) rämpspostiks märkimine ei õnnestunud.');
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_NOTSPAM', 'Kirja(de) märkimine soovitud postiks ei õnnestunud.');
define('ExportToICalendar', 'Eksportimine tarkvara iCalendar vormingusse');
define('ErrorMaximumUsersLicenseIsExceeded', 'Kasutaja loomine ebaõnnestus, sest Teie litsentsiga lubatud kasutajate arv on täis.');
define('RepliedMessageTitle', 'Vastatud kiri');
define('ForwardedMessageTitle', 'Edastatud kiri');
define('RepliedForwardedMessageTitle', 'Vastatud ja edastatud kiri');
define('ErrorDomainExist', 'Kasutajat ei saa luua domeeni puudumise tõttu. Kõigepealt looge domeen.');

// webmail 4.7
define('RequestReadConfirmation', 'Soovin adressaadilt (või adressaatidelt) kättesaamiskinnitust.');
define('FolderTypeDefault', 'Vaikimisi');
define('ShowFoldersMapping', 'Soovin kasutada muid katalooge peale süsteemikataloogide (nt. kataloogi MinuKataloog saadetud posti jaoks)');
define('ShowFoldersMappingNote', 'Näiteks selleks, et kasutada saadetud kirjade jaoks isetehtud kataloogi, valige selle isetehtud kataloogi kõrval rippmenüüst \'Kasuta kataloogina\' funktsioon \'Saadetud\'.');
define('FolderTypeMapTo', 'Kasuta kataloogina');

define('ReminderEmailExplanation','See kiri on saabunud teie kontole %EMAIL% sellepärast, et tellisite oma kalendris %CALENDAR_NAME% sündmusest teatamise.');
define('ReminderOpenCalendar', 'Ava kalender');

define('AddReminder', 'Saada selle sündmuse kohta meenutus');
define('AddReminderBefore', 'Remind me % before this event');
define('AddReminderAnd', 'ja % varem');
define('AddReminderAlso', 'ja samuti % varem');
define('AddMoreReminder', 'Rohkem meenutusi');
define('RemoveAllReminders', 'Kustuta kõik meenutused');
define('ReminderNone', 'Mitte ühtegi');
define('ReminderMinutes', 'minut(it)');
define('ReminderHour', 'tund');
define('ReminderHours', 'tundi');
define('ReminderDay', 'päev');
define('ReminderDays', 'päeva');
define('ReminderWeek', 'nädal');
define('ReminderWeeks', 'nädalat');
define('Allday', 'All day');

define('Folders', 'Kataloogid');
define('NoSubject', 'Teema puudub');
define('SearchResultsFor', 'Otsi tulemustest');

define('Back', 'Tagasi');
define('Next', 'Järgmine');
define('Prev', 'Eelmine');

define('MsgList', 'Messages');
define('Use24HTimeFormat', '24tunnine formaat');
define('UseCalendars', 'Kasutusel on kalendrid');
define('Event', 'Sündmus');
define('CalendarSettingsNullLine', 'Kalendreid ei ole');
define('CalendarEventNullLine', 'Sündmusi ei ole');
define('ChangeAccount', 'Konto muutmine');

define('TitleCalendar', 'Kalender');
define('TitleEvent', 'Sündmus');
define('TitleFolders', 'Kataloogid');
define('TitleConfirmation', 'Kinnitus');

define('Yes', 'Jah');
define('No', 'Ei');

define('EditMessage', 'Kirja muutmine');

define('AccountNewPassword', 'Uus parool');
define('AccountConfirmNewPassword', 'Uus parool uuesti');
define('AccountPasswordsDoNotMatch', 'Paroolid ei klapi omavahel.');

define('ContactTitle', 'Pealkiri');
define('ContactFirstName', 'Eesnimi');
define('ContactSurName', 'Perekonnanimi');

define('ContactNickName', 'Hüüdnimi');

define('CaptchaTitle', 'Captcha');
define('CaptchaReloadLink', 'lae uuesti');
define('CaptchaError', 'Captcha väljale sisestatud tekst ei ole õige.');

define('WarningInputCorrectEmails', 'Palun kirjutage õiged e-postiaadressid.');
define('WrongEmails', 'Ebakorrektsed aadressid:');

define('ConfirmBodySize1', 'Tekstisõnumid saavad olla kuni');
define('ConfirmBodySize2', 'sümboli pikkused. Ülejäänu kärbitakse. Sõnumi muutmiseks valige Cancel.');
define('BodySizeCounter', 'Loendur');
define('InsertImage', 'Pildi lisamine');
define('ImagePath', 'Pildi asukoht');
define('ImageUpload', 'Lisan');
define('WarningImageUpload', 'Lisamiseks valitud fail ei ole pildifail. Palun valige pildifail.');

define('ConfirmExitFromNewMessage', 'Kui sellelt lehelt salvestamata lahkuda, kaovad alates viimasest salvestamisest tehtud muudatused. Siia lehele jäämiseks valige Cancel.');

define('SensivityConfidential', 'Palun lugeda see kiri konfidentsiaalseks.');
define('SensivityPrivate', 'Palun lugeda see kiri privaatseks.');
define('SensivityPersonal', 'Palun lugeda see kiri isiklikuks.');

define('ReturnReceiptTopText', 'Selle kirja saatja on palunud kinnitust kirja kättesaamise kohta.');
define('ReturnReceiptTopLink', 'Saatjale kättesaamiskinnituse saatmiseks klõpsake siia.');
define('ReturnReceiptSubject', 'Kättesaamiskinnitus');
define('ReturnReceiptMailText1', 'This is a Return Receipt for the mail that you sent to');
define('ReturnReceiptMailText2', 'Note: This Return Receipt only acknowledges that the message was displayed on the recipient\'s computer. There is no guarantee that the recipient has read or understood the message contents.');
define('ReturnReceiptMailText3', 'with subject');

define('SensivityMenu', 'Tundlikkus');
define('SensivityNothingMenu', 'Tavaline kiri');
define('SensivityConfidentialMenu', 'Konfidentsiaalne kiri');
define('SensivityPrivateMenu', 'Privaatne kiri');
define('SensivityPersonalMenu', 'Isiklik kiri');

define('ErrorLDAPonnect', 'Ühendus LDAP-serveriga ei õnnestunud.');

define('MessageSizeExceedsAccountQuota', 'Selle kirja suurus ületab lubatud mahtu.');
define('MessageCannotSent', 'Seda kirja ei saa ära saata.');
define('MessageCannotSaved', 'Seda kirja ei saa salvestada.');

define('ContactFieldTitle', 'Väli');
define('ContactDropDownTO', 'Adressaat');
define('ContactDropDownCC', 'Koopia');
define('ContactDropDownBCC', 'Pimekoopia');

// 4.9 
define('NoMoveDelete', 'Kirja(de) prügikasti tõstmine ei õnnestunud. Kõige tõenäolisemalt on Teie postkast täis. Kas kustutada ümber tõstmata jäänud kiri/kirjad?');

define('WarningFieldBlank', 'See väli ei saa tühjaks jääda.');
define('WarningPassNotMatch', 'Paroolid ei klapi, palun kontrollige.');
define('PasswordResetTitle', 'Parooli taastamine - etapp %d');
define('NullUserNameonReset', 'kasutaja');
define('IndexResetLink', 'Unustasite parooli?');
define('IndexRegLink', 'Konto registreerimine');

define('RegDomainNotExist', 'Sellist domeeni ei ole.');
define('RegAnswersIncorrect', 'Vastused ei ole õiged.');
define('RegUnknownAdress', 'Tundmatu e-postiaadress.');
define('RegUnrecoverableAccount', 'Selle e-postiaadressiga seotud parooli ei saa taastada.');
define('RegAccountExist', 'See aadress on juba kasutusel.');
define('RegRegistrationTitle', 'Registreerimine');
define('RegName', 'Nimi');
define('RegEmail', 'e-postiaadress');
define('RegEmailDesc', 'Näiteks hide@address.com Seda infot kasutatakse süsteemi sisenemiseks.');
define('RegSignMe', 'Edaspidi automaatselt');
define('RegSignMeDesc', 'Järgmisel sellest arvutist sisselogimisel ei ole vaja kasutajatunnust ega parooli küsida.');
define('RegPass1', 'Parool');
define('RegPass2', 'Parool uuesti ');
define('RegQuestionDesc', 'Palun kirjutage siia kaks salaküsimust ja nende vastused, mida ainult Teie teate. Parooli kadumamineku korral saate nende vastuste abil parooli taastada.');
define('RegQuestion1', 'Esimene salaküsimus');
define('RegAnswer1', 'Vastus esimesele küsimusele');
define('RegQuestion2', 'Teine salaküsimus');
define('RegAnswer2', 'Vastus teisele küsimusele');
define('RegTimeZone', 'Ajavöönd');
define('RegLang', 'Kasutajaliidese keel');
define('RegCaptcha', 'Captcha');
define('RegSubmitButtonValue', 'Registreerun');

define('ResetEmail', 'Palun kirjutage oma e-postiaadress.');
define('ResetEmailDesc', 'Kirjutage e-postiaadress, mida kasutasite registreerumisel.');
define('ResetCaptcha', 'CAPTCHA');
define('ResetSubmitStep1', 'Saadan');
define('ResetQuestion1', 'Esimene salaküsimus');
define('ResetAnswer1', 'Vastus');
define('ResetQuestion2', 'Teine salaküsimus');
define('ResetAnswer2', 'Vastus');
define('ResetSubmitStep2', 'Saadan');

define('ResetTopDesc1Step2', 'Kirjutage e-postiaadress');
define('ResetTopDesc2Step2', 'Palun kinnitage.');

define('ResetTopDescStep3', 'Kirjutage allapoole uus e-posti parool.');

define('ResetPass1', 'Uus parool');
define('ResetPass2', 'Parool uuesti');
define('ResetSubmitStep3', 'Saadan');
define('ResetDescStep4', 'Teie parool on muudetud.');
define('ResetSubmitStep4', 'Tagasi');

define('RegReturnLink', 'Tagasi sisselogimise lehele');
define('ResetReturnLink', 'Tagasi sisselogimise lehele');

// Appointments 
define('AppointmentAddGuests', 'Add guests');
define('AppointmentRemoveGuests', 'Cancel Meeting');
define('AppointmentListEmails', 'Enter email addresses separated by commas and press Save');
define('AppointmentParticipants', 'Participants');
define('AppointmentRefused', 'Refused');
define('AppointmentAwaitingResponse', 'Awaiting response');
define('AppointmentInvalidGuestEmail', 'The following guest email addresses are invalid:');
define('AppointmentOwner', 'Owner');

define('AppointmentMsgTitleInvite', 'Invite to event.');
define('AppointmentMsgTitleUpdate', 'Event was modified.');
define('AppointmentMsgTitleCancel', 'Event was cancelled.');
define('AppointmentMsgTitleRefuse', 'Guest %guest% is refuse invitation');
define('AppointmentMoreInfo', 'More info');
define('AppointmentOrganizer', 'Organizer');
define('AppointmentEventInformation', 'Event information');
define('AppointmentEventWhen', 'When');
define('AppointmentEventParticipants', 'Participants');
define('AppointmentEventDescription', 'Description');
define('AppointmentEventWillYou', 'Will you participate');
define('AppointmentAdditionalParameters', 'Additional parameters');
define('AppointmentHaventRespond', 'Not responded yet');
define('AppointmentRespondYes', 'I will participate');
define('AppointmentRespondMaybe', 'Not sure yet');
define('AppointmentRespondNo', 'Will not participate');
define('AppointmentGuestsChangeEvent', 'Guests can change event');

define('AppointmentSubjectAddStart', 'You\'ve received invitation to event ');
define('AppointmentSubjectAddFrom', ' from ');
define('AppointmentSubjectUpdateStart', 'Modification of event ');
define('AppointmentSubjectDeleteStart', 'Cancellation of event ');
define('ErrorAppointmentChangeRespond', 'Unable to change appointment respond');
define('SettingsAutoAddInvitation', 'Add invitations into calendar automatically');
define('ReportEventSaved', 'Your event has been saved');
define('ReportAppointmentSaved', ' and notifications were send');
define('ErrorAppointmentSend', 'Can\'t send invitations.');
define('AppointmentEventName', 'Name:');

// End appointments

define('ErrorCantUpdateFilters', 'Filtreid ei õnnestunud uuendada.');

define('FilterPhrase', 'Kui väli %field %condition %string siis %action');
define('FiltersAdd', 'Filtri lisamine');
define('FiltersCondEqualTo', 'on');
define('FiltersCondContainSubstr', 'sisaldab teksti');
define('FiltersCondNotContainSubstr', 'ei sisalda teksti');
define('FiltersActionDelete', 'kiri kustutatakse');
define('FiltersActionMove', 'tõstetakse kiri automaatselt');
define('FiltersActionToFolder', 'kataloogi %folder');
define('FiltersNo', 'Ühtegi filtrit ei ole veel määratud.');

define('ReminderEmailFriendly', 'meeldetuletus');
define('ReminderEventBegin', 'algusaeg: ');

define('FiltersLoading', 'Filtrite laadimine...');
define('ConfirmMessagesPermanentlyDeleted', 'Kõik selles kataloogis olevad kirjad kustutatakse jäädavalt.');

define('InfoNoNewMessages', 'Uusi kirju ei ole.');
define('TitleImportContacts', 'Kontaktide importimine');
define('TitleSelectedContacts', 'Valitud kontaktid');
define('TitleNewContact', 'Uue kontakti sisestamine');
define('TitleViewContact', 'Kontakti andmed');
define('TitleEditContact', 'Kontakti muutmine');
define('TitleNewGroup', 'Uue rühma loomine');
define('TitleViewGroup', 'Rühma andmed');

define('AttachmentComplete', 'Valmis.');

define('TestButton', 'TEST');
define('AutoCheckMailIntervalLabel', 'Automaatkontrolli intervall');
define('AutoCheckMailIntervalDisableName', 'Välja lülitatud');
define('ReportCalendarSaved', 'Kalender on salvestatud.');

define('ContactSyncError', 'Sünkroniseerimine ebaõnnestus');
define('ReportContactSyncDone', 'Sünkroniseerimine on lõppenud');

define('MobileSyncUrlTitle', 'Mobiilse sünkroneerimise aadress');
define('MobileSyncLoginTitle', 'Mobiilse sünkroneerimise kasutajatunnus');

define('QuickReply', 'Kiirvastus');
define('SwitchToFullForm', 'Täisredaktor');
define('SortFieldDate', 'kuupäeva järgi');
define('SortFieldFrom', 'saatja järgi');
define('SortFieldSize', 'suuruse järgi');
define('SortFieldSubject', 'teema järgi');
define('SortFieldFlag', 'tähtsuse järgi');
define('SortFieldAttachments', 'lisatud failide järgi');
define('SortOrderAscending', 'alt üles');
define('SortOrderDescending', 'alt üles');
define('ArrangedBy', 'Järjestus');

define('MessagePaneToRight', 'Kirja eelvaade on kirjade loetelust paremal, mitte loetelu all');

define('SettingsTabMobileSync', 'Mobiilne sünkroniseerimine');

define('MobileSyncContactDataBaseTitle', 'Mobiilselt sünkroniseeritav kontaktide andmebaas');
define('MobileSyncCalendarDataBaseTitle', 'Mobiilselt sünkroniseeritav kalendriandmebaas');
define('MobileSyncTitleText', 'Kui soovite oma SyncMLi-võimelist taskuseadet WebMailiga sünkroniseerida, saate kasutada neid parameetreid.<br />Mobiilse sünkroniseerimise URL on SyncMLi andmesünkroniseerimise serveri aadress; mobiilse sünkroniseerimise kasutajatunnus on Teie kasutajatunnus SyncMLi andmesünkroniseerimise serveris ja seejuures kasutate omaenda parooli.<br />Samuti on mõnes seadmes vaja märkida kontaktide ja kalendriandmete andmebaasi nimi.<br />Selleks kasutage vastavalt seadeid \'Mobiilselt sünkroniseeritav kontaktide andmebaas\' ja \'Mobiilselt sünkroniseeritav kalendriandmebaas\'.');
define('MobileSyncEnableLabel', 'Mobiilne sünkroniseerimine on lubatud');

define('SearchInputText', 'otsing');

define('AppointmentEmailExplanation','See kiri on saabunud Teie kontole %EMAIL% sellepärast, et %ORGANAZER% saatis Teile kutse.');

define('Searching', 'Otsimine&hellip;');

define('SaveMailInSentItems', 'Salvesta ka saadetud kirjade alla');

define('CouldNotSaveUploadedFile', 'Could not save uploaded file.');

define('ButtonSetupSpecialFolders', 'Setup special folders');
define('ButtonSaveChanges', 'Save changes');
define('InfoPreDefinedFolders', 'For pre-defined folders, use these IMAP mailboxes');

define('AccountOldPassword', 'Current password');
define('AccountOldPasswordsDoNotMatch', 'Current Passwords do not match.');

define('DefEditor', 'Default editor');
define('DefEditorRichText', 'Rich Text');
define('DefEditorPlainText', 'Plain Text');

define('Layout', 'Layout');

define('TitleNewMessagesCount', '%count% new message(s)');

define('AltOpenInNewWindow', 'Open in new window');

define('SearchByFirstCharAll', 'All');

define('FolderNoUsageAssigned', 'No usage assigned');

define('InfoSetupSpecialFolders', 'To match a special folder (like Sent Items) and certain IMAP mailbox, click Setup special folders.');

define('FileUploaderClickToAttach', 'Click to attach a file');
define('FileUploaderOrDragNDrop', 'Or just drag and drop files here');

define('AutoCheckMailInterval1Minute', '1 minute');
define('AutoCheckMailInterval3Minutes', '3 minutes');
define('AutoCheckMailInterval5Minutes', '5 minutes');
define('AutoCheckMailIntervalMinutes', 'minutes');

define('ReadAboutCSVLink', 'Learn more on .CSV file fields');

define('VoiceMessageSubj', 'Voice Message');
define('VoiceMessageTranscription', 'Transcription');
define('VoiceMessageReceived', 'Received');
define('VoiceMessageDownload', 'Download');
define('VoiceMessageUpgradeFlashPlayer', 'You need to upgrade your Adobe Flash Player to play voice messages.<br />Upgrade to Flash Player 10 from <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Adobe</a>.');

define('LicenseKeyIsOutdated', 'This license key is outdated, please contact us to upgrade your license key');
define('LicenseProblem', 'Licensing problem. System administrator should go in Admin Panel to check the details.');

define('AccountOldPasswordNotCorrect', 'Current password is not correct');
define('AccountNewPasswordUpdateError', 'Can\'t save new password.');
define('AccountNewPasswordRejected', 'Can\'t save new password. Perhaps, it\'s too simple.');

define('CantCreateIdentity', 'Can\'t create identity');
define('CantUpdateIdentity', 'Can\'t update identity');
define('CantDeleteIdentity', 'Can\'t delete identity');

define('AddIdentity', 'Add Identity');
define('SettingsTabIdentities', 'Identities');
define('NoIdentities', 'No identities');
define('NoSignature', 'No signature');
define('Account', 'Account');
define('TabChangePassword', 'Password');
define('SignatureEnteringHere', 'Start entering your signature here');

define('CantConnectToMailServer', 'Can\'t connect to mail server');

define('DomainNameNotSpecified', 'Domain name not specified.');

define('Open', 'Open');
define('FolderUsedAs', 'used as');
define('ForwardTitle', 'Forward');
define('ForwardEnable', 'Enable forward');
define('ReportForwardUpdatedSuccessfuly', 'Forward has been updated successfully.');

define('DialogAttachHeaderResume', 'Attach Your Resume');
define('DialogAttachHeaderLetter', 'Attach Your Cover Letter');
define('DialogAttachName', 'Select Resume');
define('DialogAttachType', 'Choose Format');
define('DialogAttachTypePdf', 'Adobe PDF (.pdf)');
define('DialogAttachTypeHtml', 'Web Page (.html)');
define('DialogAttachTypeRtf', 'Rich Text (.rtf)');
define('DialogAttachTypeTxt', 'Plain Text (.txt)');
define('DialogAttachTypeDoc', 'MS Word (.doc)');
define('DialogAttachButton', 'Attach');
define('DialogAttachResume', 'Attach a resume');
define('DialogAttachLetter', 'Attach a cover letter');
define('DialogAttachAnother', 'Attach another file');
define('DialogAttachAddToBody', 'Add plain text version to email body (Recommended)');
define('DialogAttachTypeNo', 'No Attachment');
define('DialogAttachSelectLetter', 'Select cover letter');
define('DialogAttachTypePdfRecom', 'Adobe PDF (.pdf) (Recommended)');
define('DialogAttachTypeTextInBody', 'Plain text in email body - recommended');
define('DialogAttachTypeTxtAttach', 'Plain Text (.txt) attachment');
define('CustomTitle', 'Forwarding');
define('ForwardingNotificationsTo', 'Send email notifications to <b>%email</b>');
define('ForwardingForwardTo', 'Forward email to <b>%email</b>');
define('ForwardingNothing', 'No email notifications or forwarding');
define('ForwardingChange', 'change');

define('ConfirmSaveForward', 'The forward settings were not saved. Click OK to save.');
define('ConfirmSaveAutoresponder', 'The autoresponder settings were not saved. Click OK to save.');
Return current item: AfterLogic WebMail Lite PHP