Location: PHPKode > projects > ActualAnalyzer > lang/japanese.php
<?php

define("_10PGSBACK","10¥Ú¡¼¥¸Ìá¤ë");
define("_10PGSFORWARD","10¥Ú¡¼¥¸¿Ê¤à");
define("_ACTION","·èÄê");
define("_ADDSTAT","¹âÅ٤ʲòÀÏ");
define("_ADDVALTOF","¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄɲÃ");
define("_ADMINAREA","´ÉÍý²èÌÌ");
define("_ADMINSET","´ÉÍý²èÌÌÀßÄê");
define("_ALL","Á´¤Æ");
define("_ALLGRS","Á´¥°¥ë¡¼¥×");
define("_ALLPGS","Á´¥Ú¡¼¥¸");
define("_ALLREFPGS","Á´¥ê¥ó¥¯¸µ¥Ú¡¼¥¸");
define("_ALLTIME","Áí·×");
define("_AUTHDESC","²òÀÏ·ë²Ì²èÌ̤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_AUTOMODE","¼«Æ°");
define("_AVAILFORGR","¤³¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ñ°Ì¤Î¤ßÍ­¸ú¤Ç¤¹");
define("_AVAILFORTANDY","¤³¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤ÏÁí·×¤â¤·¤¯¤Ïǯñ°Ì¤Î´ü´Ö¤Î¤ßÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£");
define("_AVERAGE","Ê¿¶ÑÃÍ");
define("_BACK","Ìá¤ë");
define("_BACKTOTOP","¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë");
define("_BAR","¥Á¥ã¡¼¥È");
define("_BROWSER","¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼");
define("_BROWSERS","¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼");
define("_BUTTONS","¥Ü¥¿¥ó");
define("_BUTTONSET","¥Ü¥¿¥óÀßÄê");
define("_CHARSET","EUC-JP");
define("_CHECKDB","¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯");
define("_CHECKUPDATE","¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯");
define("_CLEARFILTER","¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òºï½ü");
define("_CLEARLOG","¥í¥°¤òºï½ü");
define("_COLORDEPTH","¥â¥Ë¥¿¡¼¥«¥é¡¼");
define("_CONDIT","¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó");
define("_CONFIRM","³Îǧ");
define("_CONFIRMATION","³Îǧ");
define("_CONNECTPG","¿·µ¬¥Ú¡¼¥¸ÀßÄê");
define("_CONNECTTODB","¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ØÀܳ");
define("_COPYTOCLIP","¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤Ë¥³¥Ô¡¼");
define("_COOKIE","¥¯¥Ã¥­¡¼");
define("_COUNTRIES","¹ñ");
define("_COUNTRY","¹ñ");
define("_CPANEL","¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë");
define("_CREATEGR","¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë");
define("_DAILY","ÆüÊÌ");
define("_DATEFDESC","´ü´Ö¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£");
define("_DAY_S","Æü");
define("_DBCRTABLE","¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºî¤ë");
define("_DBDELREC","¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥ì¥³¡¼¥É¤òºï½ü");
define("_DBDELTAB","¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºï½ü");
define("_DBDESC","MySQL¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Í¡¼¥à¤¬É¬ÍפǤ¹¡£");
define("_DBHOSTDESC","MySQL¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Û¥¹¥È¤È¥Ý¡¼¥ÈÈֹ椬ɬÍפǤ¹¡£");
define("_DBINSREC","¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£");
define("_DBLOCKTABLE","¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£");
define("_DBOPTIONS","¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó");
define("_DBPASSDESC","MySQL¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬É¬ÍפǤ¹¡£");
define("_DBSELCR","¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁªÂò/ºîÀ®");
define("_DBSELREC","¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÁªÂò");
define("_DBTESTRES","¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯·ë²Ì");
define("_DBUPDREC","¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë");
define("_DBUSERDESC","MySQL¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥Í¡¼¥à¤¬É¬ÍפǤ¹¡£");
define("_DCOLORDESC","¥Ü¥¿¥ó¤Î¥«¥é¡¼¥³¡¼¥É¤¬É¬ÍפǤ¹¡£");
define("_DEFPGDESC","¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£");
define("_DELETE","ºï½ü");
define("_DELFILE","¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü");
define("_DELGRCONF","ËÜÅö¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«¡©");
define("_DELPGCONF","ËÜÅö¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«¡©");
define("_DEPTH","¿¼¤µ");
define("_DEPTHOFVIEW","¥Ú¡¼¥¸³¬ÁØ");
define("_DESCRIPTION","ÀâÌÀ");
define("_DETAILED","¾ÜºÙ");
define("_DFLAG1","ˬÌä¼Ô¹ç·×");
define("_DFLAG2","¥Û¥¹¥È¹ç·×");
define("_DFLAG3","Áí¥¢¥¯¥»¥¹¿ô");
define("_DFLAG4","ÆüÊÌˬÌä¼Ô¹ç·×");
define("_DFLAG5","ÆüÊÌ¥Û¥¹¥È¹ç·×");
define("_DFLAG6","ÆüÊÌÁí¥¢¥¯¥»¥¹¿ô");
define("_DFLAG7","ÆüÊÌˬÌä¼Ô¹ç·×/¸½ºß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óˬÌä¼Ô¿ô");
define("_DFLAG8","ÆüÊÌ¥Û¥¹¥È¹ç·×/¸½ºß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óˬÌä¼Ô¿ô");
define("_DFLAG9","ÆüÊÌÁí¥¢¥¯¥»¥¹¿ô/¸½ºß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óˬÌä¼Ô¿ô");
define("_DFLAGDESC","²òÀÏ·ë²Ì¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_DIRECT","¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê/URLľÀÜÆþÎÏ");
define("_DISABLED","OFF");
define("_DISCONNECT","Àܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£");
define("_DLTIMEDESC","»þ¹ïÀßÄê");
define("_EDIT","ÊÔ½¸");
define("_EDITGR","¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸");
define("_EDITPG","¥Ú¡¼¥¸ÊÌÊÔ½¸");
define("_ENABLED","ON");
define("_ENDOFLIST","¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ø");
define("_ENTRYGRPG","Æþ¤ê¸ý¥Ú¡¼¥¸");
define("_EQUAL","°ìÃ×");
define("_ERRSINF","¥¨¥é¡¼¾ðÊó");
define("_ERRSLOG","¥¨¥é¡¼¥í¥°");
define("_EXITGRPG","½Ð¸ý¥Ú¡¼¥¸");
define("_EXTREFPGS","¥ê¥ó¥¯¸µ¥Ú¡¼¥¸¡Ê¥µ¥¤¥È³°Éô¡Ë");
define("_FAIL","¼ºÇÔ");
define("_FAQ","Q&A");
define("_FILE","¥Õ¥¡¥¤¥ë");
define("_FILTERING","¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼");
define("_FILTERPAN","À¸¥í¥°¸¡º÷ÀßÄê");
define("_FIRSTDATE","½é²óˬÌäÆü");
define("_FIRSTTIME","½é²óˬÌä»þ¹ï");
define("_EMAILDESC","¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òµ­Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_FOR","Âоݥڡ¼¥¸");
define("_FORALLGRS","Á´¥°¥ë¡¼¥×ÂоÝ");
define("_FORGR","³ºÅö¥°¥ë¡¼¥×");
define("_FORPG","³ºÅö¥Ú¡¼¥¸");
define("_FORVIS","³ºÅöˬÌä¼Ô");
define("_FORWAY","³ºÅö·ÐÏ©");
define("_FRAMEADDR","¥Õ¥ì¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹");
define("_FROMGR","¥°¥ë¡¼¥×·Ðͳ");
define("_FROMPG","¥Ú¡¼¥¸·Ðͳ");
define("_FSTESTRES","¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì");
define("_FUNCTION","µ¡Ç½");
define("_GENHTML","HTML¥³¡¼¥ÉºîÀ®");
define("_GRAPH","¥°¥é¥Õ");
define("_GRAPHIC","¥°¥é¥Õ");
define("_GRAPHICFORA","Ê¿¶ÑÃÍ¥°¥é¥Õ");
define("_GRNAMEDESC","¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_GROUP","¥°¥ë¡¼¥×");
define("_GROUPS","¥°¥ë¡¼¥×°ìÍ÷");
define("_GRPGDESC","Á÷¿®¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_GRSET","¥°¥ë¡¼¥×ÀßÄê");
define("_HITS","¥¢¥¯¥»¥¹¿ô");
define("_HOST","¥Û¥¹¥È");
define("_HOSTS","¥Û¥¹¥È");
define("_HOUR_S","»þ´Ö");
define("_IMGDESC","¥Ð¥Ê¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_IN","Ãæ¤Ë");
define("_INCREASE","Áý²Ã");
define("_INDHTML","¸ÄÊ̤ÎHTML¥³¡¼¥É");
define("_INFABOUTGR","¥°¥ë¡¼¥×¾ðÊó");
define("_INFABOUTPGS","¥Ú¡¼¥¸¾ðÊó");
define("_INFORMATION","¾ðÊó");
define("_INTERVAL_S","´Ö³Ö");
define("_INTREFPGS","¥ê¥ó¥¯¸µ¥Ú¡¼¥¸¡Ê¥µ¥¤¥ÈÆâÉô¡Ë");
define("_ISSUE","²òÀÏ»þ¹ï");
define("_ITEM_S","¥¢¥¤¥Æ¥àÃæ");
define("_JAVA","Java");
define("_JAVASCRIPT","JavaScript");
define("_LANGDESC","¸À¸ì¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_LANGSET","¸À¸ìÀßÄê");
define("_LANGUAGE","¸À¸ì");
define("_LANGUAGES","¸À¸ì");
define("_LASTDATE","ºÇ½ªË¬ÌäÆü");
define("_LASTMONTH","Àè·î");
define("_LASTTIME","ºÇ½ªË¬Ìä»þ¹ï");
define("_LASTVER","Á°²ó¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó");
define("_LASTWEEK","Àè½µ");
define("_LESS","°Ê²¼");
define("_LESSTHAN","°Ê²¼");
define("_LEVEL","¥ì¥Ù¥ë");
define("_LOG","ˬÌä¼ÔÀ¸¥í¥°");
define("_LOGIN","¥í¥°¥¤¥ó");
define("_MANUALMODE","¼êÆ°");
define("_MAXIMUM","ºÇÂç");
define("_MIN","ʬ");
define("_MINIMUM","ºÇ¾®");
define("_MODEDESC","¿·µ¬¥Ú¡¼¥¸ÀßÄê¤Ç¼«Æ°/¼êÆ°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_MONTH","º£·î");
define("_MONTH_S","·î");
define("_MONTHLY","·î´Ö");
define("_MORE","°Ê¾å");
define("_MORETHAN","°Ê¾å");
define("_MPWAYS","¿Íµ¤·ÐÏ©");
define("_NEXT","¼¡¤Ø");
define("_NEXTPG","¼¡¤Ø");
define("_NONE","¤Ê¤·");
define("_NORECORDS","¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£");
define("_NOVISITORS","¸½ºß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
define("_NOTEQUAL","¸¡º÷Âоݳ°");
define("_OK","OK");
define("_ONLINEBYPG","¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸ÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥óˬÌä¼Ô¿ô");
define("_ONLINEDET","¸½ºß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óˬÌä¼Ô¤Î¾ÜºÙ");
define("_OPENFILE","¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯");
define("_OS","OS");
define("_OSS","OS");
define("_OUT","/");
define("_OUTOF","/");
define("_PAGE","¥Ú¡¼¥¸");
define("_PAGE_S","¥Ú¡¼¥¸");
define("_PAGEINGRS","¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥Ú¡¼¥¸");
define("_PAGES","¥Ú¡¼¥¸°ìÍ÷");
define("_PARAM","¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿");
define("_PASSWORD","¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É");
define("_PGINFRAMES","¥Õ¥ì¡¼¥àÆâ¤Î¥Ú¡¼¥¸");
define("_PGNAMEDESC","¥Ú¡¼¥¸Ì¾¤òµ­Æþ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£");
define("_PGSET","¥Ú¡¼¥¸ÀßÄê");
define("_PGSETFORAUTO","¼«Æ°À¸À®¤Ë¤è¤ë¥Ú¡¼¥¸ÀßÄê");
define("_PGSINGR","¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥Ú¡¼¥¸");
define("_PGURLDESC","¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ë´°Á´¤ÊURL¤òµ­Æþ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£");
define("_PIE","¥Á¥ã¡¼¥È¥°¥é¥Õ");
define("_PREVPG","Á°¤Ø");
define("_PRODOFGRPG","¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ/¥Ú¡¼¥¸Ê̤ÎˬÌäΨ");
define("_PROVIDER","¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼");
define("_PROVIDERS","¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼");
define("_PROXY","¥×¥í¥­¥·¥µ¡¼¥Ð¡¼");
define("_PROXYS","¥×¥í¥­¥·¥µ¡¼¥Ð¡¼");
define("_REFPG","¥ê¥ó¥¯¸µ¥Ú¡¼¥¸");
define("_REFRESH","¹¹¿·²ó¿ô");
define("_REFROMFILE","¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤à");
define("_REFSERV","¥ê¥ó¥¯¸µ¥µ¡¼¥Ð¡¼");
define("_REFSERVS","¥ê¥ó¥¯¸µ¥µ¡¼¥Ð¡¼");
define("_RELOADS","ɽ¼¨²ó¿ô");
define("_REPORT","¥ì¥Ý¡¼¥È");
define("_REPORTS","¥ì¥Ý¡¼¥È");
define("_REPORTSET","¥ì¥Ý¡¼¥ÈÀßÄê");
define("_RESET","¥ê¥»¥Ã¥È");
define("_RESETCONF","ËÜÅö¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ãµî¤·¤Þ¤¹¤«¡©");
define("_RETBACK","ºÆˬÌä¼Ô");
define("_SCROPTS","¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó");
define("_SEC","ÉÃ");
define("_SECTION","¹àÌÜ");
define("_SECURITYSET","¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÀßÄê");
define("_SELECT","ÁªÂò");
define("_SENGINE","¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó");
define("_SENGINES","¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó");
define("_SERVDESC","¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍøÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤Ê¤·¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_SERVICES","¥¢¥¯¥»¥¹²òÀϥ᡼¥ëÄÌÃÎ");
define("_SERVSET","¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀßÄê");
define("_SETTINGS","ÀßÄê");
define("_SETUP","¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×");
define("_SHOW","ɽ¼¨");
define("_SHOWING","ɽ¼¨");
define("_SINGLE","°ì²ó¤Î¤ß¤ÎˬÌä¼Ô");
define("_SKIP","¥¹¥­¥Ã¥×");
define("_SORTBY","ʤÙÂؤ¨");
define("_SORTBYHS","¥Û¥¹¥È½ç");
define("_SORTBYHT","¥¢¥¯¥»¥¹½ç");
define("_SORTBYI","Áý²Ã½ç");
define("_SORTBYIN","Æþ¤ê¸ý¥Ú¡¼¥¸½ç");
define("_SORTBYN","¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç");
define("_SORTBYOUT","½Ð¸ý¥Ú¡¼¥¸½ç");
define("_SORTBYP","¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È½ç");
define("_SORTBYR","¹¹¿·½ç");
define("_SORTBYT","»þ´Ö½ç");
define("_SORTBYV","ˬÌä¼Ô½ç");
define("_SPHRASE","¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É½ç");
define("_SPHRASES","¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É½ç");
define("_SRESOLUTION","¥«¥é¡¼½ç");
define("_SRESOLUTIONS","¥«¥é¡¼½ç");
define("_STARTOFLIST","¥ê¥¹¥ÈºîÀ®");
define("_STATISTICS","²òÀÏ");
define("_STATONEMAIL","¥¢¥¯¥»¥¹²òÀϥ᡼¥ëÄÌÃÎ");
define("_STEP","¥¹¥Æ¥Ã¥×");
define("_STYLEDESC","²òÀÏ·ë²Ì²èÌ̤Υ¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_SUBMIT","Á÷¿®");
define("_SUMMARY","³µÍ×");
define("_SUPPORT","¥µ¥Ý¡¼¥È");
define("_SWORD","¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É");
define("_SWORDS","¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É");
define("_TCRFILE","¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®");
define("_TIMEDESC","¥ì¥Ý¡¼¥Èɽ¼¨¤¹¤ë´ü´Ö¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_TIMEINT","´ü´Ö");
define("_TIMEOFVIS","ˬÌä»þ¹ï");
define("_TIMEONGRPG","¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ/¥Ú¡¼¥¸ÊÌ»þ´Ö");
define("_TIMESET","»þ´ÖÀßÄê");
define("_TINTDESC","¥¢¥¯¥»¥¹²òÀϥ᡼¥ëÄÌÃΤ¹¤ë´ü´Ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_TODAY","º£Æü");
define("_TOGR","¥°¥ë¡¼¥×");
define("_TOPG","¥Ú¡¼¥¸");
define("_TOPTIONS","»þ´Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó");
define("_TOTAL","¹ç·×");
define("_TRANSFROM","ÁªÂò¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×/¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹");
define("_TRANSTO","ÁªÂò¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×/¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹");
define("_TZONE","¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó");
define("_TZONEDESC","¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_TZONES","¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó");
define("_UNAME","¥æ¡¼¥¶¡¼¥Í¡¼¥à");
define("_UNAMEDESC","¥æ¡¼¥¶¡¼¥Í¡¼¥à¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_UNDEFINED","ÉÔÌÀ");
define("_UNINSTALL","¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë");
define("_UPASSWDESC","¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_UPDATE","¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È");
define("_URLDESC1","´°Á´¤ÊURL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ \"");
define("_URLDESC2","\" ¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ \"/\" ");
define("_VALUE","¥Ð¥ê¥å¡¼");
define("_VERSION","¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó");
define("_VIEWAREA","²òÀÏ·ë²Ì");
define("_VIEWSET","²òÀÏ·ë²ÌÀßÄê");
define("_VISGRPG","¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ/¥Ú¡¼¥¸ÊÌˬÌä¼Ô");
define("_VISINT","´ü´ÖÊÌˬÌä¼Ô");
define("_VISIT_S","ˬÌä¼Ô");
define("_VISITOR","ˬÌä¼Ô");
define("_VISITOR_S","ˬÌä¼Ô");
define("_VISITORID","ˬÌä¼Ô ID");
define("_VISITORS","ˬÌä¼Ô");
define("_WAY","·ÐÏ©");
define("_WEEK","º£½µ");
define("_WEEKLY","½µ´Ö");
define("_WRTOFILE","¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø½ñ¤­¹þ¤à");
define("_YEAR","º£Ç¯");
define("_YEAR_S","ǯ´Ö");
define("_YESTERDAY","ºòÆü");
define("_ZEROVALS","¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬0¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£");

define("_ALERT","ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼");
define("_EMPTYGNAME","¥°¥ë¡¼¥×̾¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
define("_EMPTYNAME","¥Ú¡¼¥¸Ì¾¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
define("_EMPTYURL","URL¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
define("_FOREXAMLPLE","Îã:");
define("_GEOGRAPHY","ÃÏÍý¾ðÊó");
define("_HTMLACT","HTML¥³¡¼¥É¤ò<i>\"&lt;body&gt;\"</i> ¡Á <i>\"&lt;/body&gt;\"</i>¤Î´Ö¤ËÁÞÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
define("_PGINFO","¥Ú¡¼¥¸¾ðÊó");
define("_REFERRALS","¥ê¥ó¥¯¸µ");
define("_REMEMBER","¥æ¡¼¥¶¡¼¥Í¡¼¥à¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊݸ¤¹¤ë");
define("_TRAFFIC","¥¢¥¯¥»¥¹¿ô");
define("_VISITINGS","ˬÌä¼Ô");
define("_VINFO","ˬÌä¼Ô¾ðÊó");
define("_RUNAVAIL","¤³¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ïɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£");

define("_VISINT_D","ÁªÂò¤·¤¿´ü´Ö¤´¤È¤Ëɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_VISGRPG_D","¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ/¥Ú¡¼¥¸Ê̤Ëʬ¤±¤Æ¡¢É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_REFSERVS_D","¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¸µ¥É¥á¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_ALLREFPGS_D","¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¸µ¥Ú¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_INTREFPGS_D","¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥ê¥ó¥¯¸µ¥Ú¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_EXTREFPGS_D","¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥È³°¤Î¥ê¥ó¥¯¸µ¥Ú¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_ONLINEBYPG_D","¸½ºß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óˬÌä¼Ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_ONLINEDET_D","¸½ºß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óˬÌä¼Ô¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_COUNTRIES_D","ˬÌä¼Ô¤Î¹ñÊ̾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_LANGUAGES_D","ˬÌä¼Ô¤Î¸À¸ìÊ̾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_BROWSERS_D","ˬÌä¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_OSS_D","ˬÌä¼Ô¤ÎOS¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_SRESOLUTIONS_D","ˬÌä¼Ô¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_COLORDEPTH_D","ˬÌä¼Ô¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥«¥é¡¼¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_JAVASCRIPT_D","ˬÌä¼Ô¤ÎJavaScript¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_JAVA_D","ˬÌä¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎJavaµ¡Ç½¤ÎON/OFF¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_COOKIE_D","ˬÌä¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥¯¥Ã¥­¡¼¤ÎON/OFF¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_ENTRYGRPG_D","ˬÌä¼Ô¤¬¤É¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òºÇ½é¤ËˬÌ䤵¤ì¤¿¤«¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_EXITGRPG_D","ˬÌä¼Ô¤¬¤É¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÂà½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_SINGLE_D","°ì²ó¤À¤±Ë¬¤ì¤¿Ë¬Ìä¼Ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_MPWAYS_D","ˬÌä¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤ëºÇ¤â¿Íµ¤¤Î·ÐÏ©¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_PRODOFGRPG_D","¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ/¥Ú¡¼¥¸Ê̤Υ¢¥¯¥»¥¹¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_TRANSTO_D","ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ/¥Ú¡¼¥¸Ê̤Υ¢¥¯¥»¥¹¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_TRANSFROM_D","ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×/¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢Ê̤Υ°¥ë¡¼¥×/¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_TIMEONGRPG_D","ˬÌä¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ/¥Ú¡¼¥¸Ê̤ÎÂں߻þ´Ö¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_DEPTHOFVIEW_D","ˬÌä¼Ô¤¬²¿¥Ú¡¼¥¸¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤«¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£");
define("_RETBACK_D","½é²óˬÌä¼Ô¤¬ºÆˬÌ䤵¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_SENGINES_D","ˬÌä¼Ô¤¬¤É¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó»È¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤«¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_SWORDS_D","ˬÌä¼Ô¤¬¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤É¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤«¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_SPHRASES_D","ˬÌä¼Ô¤¬¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤ËÍøÍѤ·¤¿´°Á´°ìÃפ¹¤ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_PGINFRAMES_D","ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ç¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎURL¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_TZONES_D","ˬÌä¼Ô¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_PROVIDERS_D","ˬÌä¼Ô¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_PROXYS_D","ˬÌä¼Ô¤Î¥É¥á¥¤¥ó¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¡¢¥×¥í¥­¥·¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
define("_LOG_D","ˬÌä¼Ô¤ÎÀ¸¥í¥°¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");

define("_EXP_CSV","Export to CSV");
define("_EXP_WORD","Export to Word");
define("_EXP_EXCEL","Export to Excel");

define("_DYNHTML","Dynamic HTML-code");
define("_DYNHTMLACT","Place HTML-code of ActualAnalyzer from text area below to web page between <i>\"&lt;body&gt;\"</i> and <i>\"&lt;/body&gt;\"</i> and insert real value instead of <i>\"&lt;name&gt;\"</i> variables (for example: <i>page1</i> ).");
define("_SPIDERS_D","This report shows visits of search engines spiders' or other automatic scripts over selected time.");
define("_SPIDER","Robot");
define("_SPIDERS","Robots");

define("_HMODDESC","Check it for the host lookup. Will allow to determine hosts' names for IP addresses.");
define("_REFMODDESC","Check it for full addresses of referring pages. Will allow to store addresses with parameters for referring pages.");

define("_LOGFORMAT","Log's format");
define("_BRIEF","Brief");
define("_PARTIAL","Partial");

define("_DBSET","Database settings");
define("_SSIZE","Small");
define("_MSIZE","Medium");
define("_LSIZE","Large");
define("_XLSIZE","Extra large");
define("_DBSIZEDESC","Should contain necessary size of database. Will allow you to customize the size of MySQL database on your server.");

define("_DBTDESC","Should contain type of the MySQL interface.");
define("_FILTERS","Filters");
define("_CAMPAIGN","Campaign");
define("_CAMPAIGNS","Campaigns");
define("_ADDCAMPAIGN","Add Campaign");
define("_INFABOUTCAMP","Information about campaigns");
define("_INDCODE","The tracking code");
define("_EMPTYCNAME","Name of the Campaign is empty. Please return back and enter correct name of the Campaign.");
define("_CAMPSET","Campaign settings");
define("_CAMPDESC","Should contain name of the Campaign (for example: <i>\"Newsletter\"</i>).");
define("_DELCAMPCONF","Do you really want to delete the Campaign");
define("_FILTDESC","The list of IP addresses whose visits should be blocked for tracking. Type each IP address from new line. Use \"-\" for range of IP addresses (example: 64.12.4.0-64.12.4.255).");
define("_IPFILT","IP filtering");
define("_FRAMDESC","Should contain size of the frame in reports. The recommended value is 10-50 items per frame.");
define("_PREFDESC","Should contain prefix of campaigns identifiers. This prefix will be used with ampaigns identifiers as additional address parameter for campaigns tracking.");
define("_CAMPAIGNS_D","This report shows the Campaigns that refer visitors for your web site.");
define("_FORCAMP","for the campaign");
define("_CODEACT","Add the tracking code below as additional parameter to the addresses of pages that will be used in the Campaign.");
define("_CODEACT1","if you have a newsletter with the links to some pages of your web site:");
define("_CODEACT2","and have received the tracking code:");
define("_CODEACT3","the new addresses of links will be:");

define("_LOCALE","jpn,ja,Japanese");

define("_DOMAINS","Domains");
define("_DOMLIST","Domains list");
define("_DOMSDESC","The list of domains (subdomains) that are permitted for tracking. Type each new domain name from new line (example: my.domain.com).");

define("_BTNSDESC","Check it to set current view of the ActualAnalyzer button for all existing pages.");

define("_HOMEPOS","Remember current state as initial");

?>
Return current item: ActualAnalyzer